Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14:"

Transkript

1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14: ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Patrik Lundgren (M) Linda Persson (KD) Ingela Sylwander (M) Anne Viljevik (EP) Björn Vallin (FP) Emma Yngvesson (S) Ersättare: Cornelis Huisman (M) tjänstgörande ersättare för Daniel Jönsson (M) Malin Pamp (S) tjänstgörande ersättare för vakant (SD) Charlotte Långberg (M) tjänstgörande ersättare för Wiveca Britzén (M) Övriga närvarande: Henrik Bengtsson (FP) Murvet Rama (S) Carola Jarnung, miljöstrateg, 19 Jonas Trulsson, administrativ chef, 20 Tony Mufic, förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare Utses att justera: Cornelis Huisman BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Kerstin Björkäng Wirehed _ Sven-Ingvar Borgquist _ Cornelis Huisman BrittMarie Hansson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Buf-kansliet Underskrift Kerstin Björkäng Wirehed 2

3 Innehållsförteckning 19 Information om Miljöplan / Information kring den fortsatta processen kring Nyhemsskolan och Villanskolan 2012/ Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen / Uppföljning av granskning gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn 23 Uppföljning utifrån svar på granskning av samverkan kring ungas psykiska hälsa 24 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige rörande lokaleffektiviseringar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 25 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige om att skapa samsyn mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden om andel ekologiska livsmedel inom kostverksamheten 26 Tilläggsavtal till Samverkansavtal för vuxenutbildnigen i Skåne Nordväst 27 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för en friståënde gymnasieskola i Helsingborg, Dnr : Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr 2014: Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Drottnings Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr : Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för en riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad 2013/ / / / / / / / /

4 31 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan i Båstad - Dnr : Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr : Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr : Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad - Dnr 2014: Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB om godkännande som hvuudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun 2014/ / / / / Inkomna synpunkter via Åsikten december februari / Information från samverkansgrupp FSG-BUF 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut / Anmälan BUN 2014/ Övriga frågor 2014/7 26 4

5 BUN 19 Dnr BUN 2012/335 Information om Miljöplan Carola Jarnung, Miljöstrateg på kommunledningskontoret, informerar om miljöplanen som gäller fram till 2021 och hon ger exempel på hur kommunen bör arbeta i miljöfrågor. Miljöplanen har sex inriktningar där varje nämnd ska sätta sina mål och de ska följas upp i en handlingsplan. Miljöstrategen anger att det är viktigt att kommunen måste bli bättre på att kommunicera utåt det vi är bra på när det gäller miljöarbetet. Ängelholms kommun har ansökt om att ingå i Sveriges Ekokommuner där 12 nyckeltal ska arbetas med. För barn- och utbildningsnämndens del är det andel ekologiska livsmedel och att certifiera förskolor och skolor i miljöfrågor. Slutligen framför miljöstrategen att det är viktigt att skolorna arbetar ämnesövergripande i miljöfrågor. Ordföranden tackar för informationen. 5

6 BUN 20 Dnr BUN 2012/89 Information kring den fortsatta processen kring Nyhemsskolan och Villanskolan Administrative chefen Jonas Trulsson redogör för tidplan för nybyggnation av Nyhemsskolan och Villanskolan. Planerad byggperiod för Nyhemsskolan är november 2014 februari 2015, och för Villanskolan våren 2016 våren Vidare informeras om tidplan för evakuering av Nyhemsskolan, anpassning av lokaler på Åsboskolan, rivning av gamla Nyhemsskolan samt förbättring av rast- och utemiljön på Nyhemsskolan idag. Ordföranden tackar för informationen. 6

7 BUN 21 Dnr BUN 2014/95 Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljningen per den 28 februari Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos där nämndens verksamhet förväntas visa ett ekonomiskt nollresultat vid årets slut. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 16 Förvaltningens skrivelse den 4 mars 2014 Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 16, att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 28 februari 2014 samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. beslutar att lägga informationen till handlingarna. et expedieras till: Ekonomer 7

8 BUN 22 Dnr BUN 2013/45 Uppföljning av granskning gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunrevisorerna har genomfört en granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Granskningen resulterade i en rapport, som visade på att det inom varje verksamhet som berörs av arbetet med denna målgrupp finns fungerande rutiner, men att det saknas en tydligt formulerad gemensam grund för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visade även på att det råder brist på forum för samverkan mellan berörda verksamheter. Representanter för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden arbetade tillsammans fram ett svar på denna granskning, vilket innehöll konkreta handlingar som skulle vidtas för att åtgärda de brister som rapporten påvisade. De konkreta handlingarna är genomförda och ska här återrapporteras. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 17 Förvaltningens skrivelse den 3 mars 2014 inklusive bilagor Tjänsteutlåtande: Förslag till svar på granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn Revisionsrapport daterad februari 2013: Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 17, att lämna nedanstående beslutar att godkänna ovanstående återrapportering av mottagande av ensamkommande flyktingbarn, som arbetats fram i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden och socialnämnden, samt att överlämna återrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. et expedieras till: Kommunstyrelsen och kommunrevisorerna 8

9 BUN 23 Dnr BUN 2012/192 Uppföljning utifrån svar på granskning av samverkan kring ungas psykiska hälsa Ängelholm har tillsammans med Region Skåne och en rad andra kommuner, deltagit i en gemensam granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa, samt vilka insatser som görs. Micartur AB har genomfört granskningen. Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden gav ett gemensamt svar kring de identifierade förbättringsområden som granskningen framhållit. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 18 Förvaltningens skrivelse den 13 februari 2014 Revisionsapport Micartur Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 18 att lämna nedanstående Barn- och utbilningsnämnden beslutar att anta ovanstående delrapport som uppföljning av tidigare lämnat svar på den av Micartur genomförda granskning kring barns och ungas psykiska hälsa, samt att för kännedom översända en kopia på tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen. et expedieras till: KS fk, utvecklingsledare FHB 9

10 BUN 24 Dnr BUN 2014/73 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige rörande lokaleffektiviseringar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, 210, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma med en utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget ska återrapporteras senast Tjänsteutlåtandet innehåller också de åtgärder och förändringar som genomförts inom förvaltningen sedan år 2006 i syfte att effektivisera våra lokaler. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 19 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2013, 210 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 19, att lämna nedanstående beslutar att barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunfullmäktige såsom BUN:s redogörelse över redan gjorda och eventuellt kommande lokaleffektiviseringar. et expedieras till: KF via KS, Margeth Andersson 10

11 BUN 25 Dnr BUN 2014/74 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige om att skapa samsyn mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden om andel ekologiska livsmedel inom kostverksamheten Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, KF 210, att uppdra åt tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast den 31 mars Företrädare för de olika förvaltningarna har träffats för att diskutera samsyn. Tjänsteutlåtande om samsyn kommer att tas upp av respektive nämnd och respektive nämnds beslut kommer att skickas till kommunstyrelsen. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 20 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 20, att lämna nedanstående beslutar att förvaltningens skrivelse överlämnas till kommunfullmäktige såsom nämndens redogörelse över vilken samsyn som finns hos förvaltningarna rörande andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. et expedieras till: KF via KS, Margreth Andersson 11

12 BUN 26 Dnr BUN 2012/209 Tilläggsavtal till Samverkansavtal för vuxenutbildnigen i Skåne Nordväst Den 25 oktober 2012, 104, beslöt barn- och utbildningsnämnden att godkänna samverkansavtal för vuxenutbildning i Skåne Nordväst vilket trädde i kraft den 1 januari Tilläggsavtalet träder i kraft 1 juli 2014 och tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med detta datum. Genom tilläggsavtalet får vuxenstuderande i Skåne Nordväst ett större utbud att välja mellan, möjlighet att själv välja studieform och utförare samt tillgång till fler distanskurser än tidigare. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 21 Förvaltningens skrivelse den 3 mars 2014 Tilläggsavtal till Samverkansavtal Samverkansavtal daterat 18 juni 2012 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 21, att lämna nedanstående beslutar att godkänna tilläggsavtal till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skåne Nordväst et expedieras till: Rektor vuxenutbildningen 12

13 BUN 27 Dnr BUN 2014/67 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg, Dnr :828 IT Gymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet med Estetiska programmet inriktning estetik och media, totalt 48 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 22 Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :828 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 22, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 13

14 BUN 28 Dnr BUN 2014/78 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr 2014:1014 Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet med samhällsvetenskapsprogrammet för 90 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 23 Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr 2014:1014 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 23, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 14

15 BUN 29 Dnr BUN 2014/79 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Drottnings Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr :1021 Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet med inriktning ekonomi för 72 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars, 24 Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :1021 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 24, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 15

16 BUN 30 Dnr BUN 2014/80 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för en riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad Apelrydsskolan i Båstad har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning från och med läsåret 2015/2015. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller en utökning av befintlig skolenhet med Estetisk spetsutbildning, etisk textildesign i samarbete med Högskolan i Borås för totalt 15 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 25 Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen - Dnr :691 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 25, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 16

17 BUN 31 Dnr BUN 2014/81 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan i Båstad - Dnr :797 Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstads kommun från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för yttrande senast den 5 maj Ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet med yrkesprogram, inriktning kök och servering, totalt 17 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 26 Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :797 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 26, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 17

18 BUN 32 Dnr BUN 2014/82 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr :970 Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Realgymnasiet i Helsingborg) från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen här därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller Naturbruksprogrammet inriktning djur och skog, totalt 102 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 27 Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :970 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 27, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 18

19 BUN 33 Dnr BUN 2014/83 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborg - Dnr :968 Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling, Hantverksprogrammet inriktning Textil design och Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning, totalt 135 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars, 28 Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :968 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 28, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 19

20 BUN 34 Dnr BUN 2014/84 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad - Dnr 2014:1030 Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad från och med läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har därför remitterat ärendet till Ängelholms kommun för besvarande senast den 5 maj Ansökan gäller Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap, beteendevetenskap, medier, information och kommunikation, Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi och juridik samt Naturvetenskapsprogrammet, totalt 510 elever vid fullt utbyggd verksamhet år sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 29 Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr 2014:1030 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 29, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen et expedieras till: Skolinspektionen 20

21 BUN 35 Dnr BUN 2014/86 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB om godkännande som hvuudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun Sveriges Naturbruksgymnasium AB (Segragymnasiet) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun från och med läsåret 2015/2016. Remissvaret ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj Ansökan gäller en utökad verksamhet med Vvs- och fastighetsprogrammet inriktningarna Kyloch värmepumpsteknik samt Fastighet med totalt 30 elever vid fullt utbyggd verksamhet år 2017 sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 30 Förvaltningens skrivelse den 25 februari 2014 Remiss från Skolinspektionen Dnr :594 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 30, att lämna nedanstående beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. et expedieras till: Skolinspektionen 21

22 BUN 36 Dnr BUN 2014/102 Inkomna synpunkter via Åsikten december februari 2014 Åsikten är ett system för hantering av synpunkter i kommunen om till exempel den kommunala servicen, om förslag hur Ängelholms kommun kan bli bättre. Synpunkter kan lämnas via webben, per brev och vykort, men också via telefon eller besök. Redovisning av inkomna synpunkter ska lämnas var tredje månad till nämnden. Aktuell rapport avser december 2013 februari Under denna period har 6 synpunkter inkommit. Från och med januari 2013 är det Kundtjänst som tar emot Åsikterna och förmedlar dessa till respektive förvaltning. Det är också Kundtjänst som redovisar samtliga Åsikter till kommunstyrelsen. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 31 Förvaltningens skrivelse den 4 mars 2014 Inkomna synpunkter via Åsikten december 2013 februari 2014 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 31, att lämna nedanstående beslutar att godkänna aktuell rapport, samt att berörd verksamhet delges Åsikterna et expedieras till: Berörd verksamhet 22

23 BUN 37 Dnr BUN 2014/94 Information från samverkansgrupp FSG-BUF Kommunen tecknade lokalt avtal med fackliga organisationer gällande Samverkan Ängelholm Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring ärenden som avhandlats i samverkansgruppen ska ske var tredje månad till barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2014, 32 Förvaltningens skrivelse den 3 mars 2014 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014, 32, att lämna nedanstående beslutar att notera informationen et expedieras till: Akten 23

24 BUN 38 Dnr BUN 2014/14 Redovisning av delegeringsbeslut 2014 har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänstemän enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Anmäls delegationsbeslut enligt antagen förteckning för tiden en är fattade i ärenden rörande yttranden till Barn- och elevombudet/skolinspektionen, beslut om tilläggsbelopp och utökning av vistelsetid samt betalningsbefrielse inom barnomsorgen. 24

25 BUN Dnr BUN 2014/23 Anmälan BUN Anmäls arbetsutskottets protokoll från den 13 mars 2014,

26 BUN 40 Dnr BUN 2014/7 Övriga frågor BrittMarie Hansson (S) informerar om att mångfaldsföreläsningarna både gällande dagens datum och för den 24 april kolliderar med sammanträdena i barn- och utbildningsnämnden vad gäller eftermiddagstiden. Ny chans för att se föreläsningarna finns på kvällstid. Förvaltningschefen informerar om två nyheter som kan kopplas till Kunskapsstaden Ängelholm. Dels ska Linnéuniversitetet bedriva följeforskning kring förstelärarreformen i Ängelholm, och dels har en lärare på gymnasieskolan utvecklat kontakter med högskola och universitet för att knyta upp doktorander till kommunen. Doktoranderna ska besöka barn och vuxna dagtid och på kompetensutvecklingsdagar för att bland annat testa sina hypoteser. Projektet ska sättas igång i höst. 26

Plats och tid: Kungsgårdsskolan, , kl. 09:

Plats och tid: Kungsgårdsskolan, , kl. 09: Plats och tid: Kungsgårdsskolan, 2014-03-13, kl. 09:00 11.00 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP) Malin Pamp (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-05-22, kl. 14:00 15.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda Persson (KD)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22 Kl. 09:00 11.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93 1 Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveka Britzén (M) Daniel Jönsson (M) Patrik

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-03-21 Kl. 14:00 16.30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) 25-29 BrittMarie

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-04-25 Kl. 14:00 16.00 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Patrik Lundgren

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 14.00-16.15 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-12-05 Kl. 09:00 10.45 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-09-05 Kl. 14:00 15.30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-04-23 47 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 14.00 15.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna L Martinsson (M) Robin

Läs mer

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-03-19, kl. 14:00-15.40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförane Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Jenny Lindblom (S) Sonny

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35

Välfärdsnämnden. Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35 Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) BrittMarie Hansson, tjg.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) Daniel Jönsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17:

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17: Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, 2015-03-05, kl. 17:00-18.20 ande: Ersättare: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg Anders Bengtsson BrittMarie Hansson Conny Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-07 60 Plats och tid Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, kl 09.00 12.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Stefan Blessenius (KD) Britt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-12-16 klockan 14:00 15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-03-10. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-03-10. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Håkan Andersson (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-03-31, kl. 14:00-18:45 Mötet ajournerat 17:35-17:50

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-03-31, kl. 14:00-18:45 Mötet ajournerat 17:35-17:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-03-31, kl. 14:00-18:45 Mötet ajournerat 17:35-17:50 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson

Läs mer