Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan"

Transkript

1 Föreskrifter för IT-området Fastställda av högskolestyrelsen. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box SE Stockholm Sweden Tel Fax

2 2/12 Föreskrifter för IT-området

3 Föreskrifter för IT-området 3/12 Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan 1 Syfte Dessa föreskrifter stipulerar vad som gäller avseende IT-miljön i Stockholm (KMH). Detta inkluderar även användning av KMH:s IT-resurser samt åtgärder för att förebygga störningar och som därigenom leder till en tryggad informationshantering. Utgångspunkten för föreskrifterna är att datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av KMH för användning i av KMH auktoriserad verksamhet. 2 IT-säkerhet Med IT-säkerhet menas de åtgärder som vidtas för att säkra IT-systemens tillgänglighet samt riktighet, inklusive spårbarhet och sekretess avseende data. IT-säkerhetsarbetet vid KMH ska förhindra att störningar i datanät, datorer och datasystem orsakar allvarliga konsekvenser för KMH som helhet samt för anställda och studenter. Det ska finnas en samordnande IT-säkerhetsansvarig som är rådgivande i ITsäkerhetsfrågor. 2.1 Tillgänglighet Alla IT-system vid KMH ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och användbarhet. Det säkerställs genom att beakta relevanta standarder. Användbarhet och användarvänlighet ska beaktas från början oavsett om det gäller inköp eller egenutveckling av system. 2.2 Informationsklassning Informationssäkerhetsnivån på data som finns i KMH:s system ska vara fastställd enligt KMH:s modell för informationsklassning. Nivån fastställs i samband med nyutveckling av system och dokumenteras av systemägaren. Informationsklassningen utgör underlag för vilken säkerhet som ska gälla för hantering av behörighet till data och kommunikationslösning för systemet. 2.3 Datakommunikation KMH:s krav på tillgänglighet, riktighet och sekretess i datakommunikationen ska vara fastställd utifrån KMH:s gemensamma krav. Kommunikationslösningen ska motsvara dessa krav och endast användas för sådan information den är anpassad för.

4 4/12 Föreskrifter för IT-området 2.4 Skydd av IT-resurser Endast de som har tilldelats behörighet skall ha åtkomst till KMH:s IT-system och den information och de processer som de hanterar. Det ska finnas riktlinjer och rutiner för säkerställande av sekretess, riktighet och aktualitet av informationen i IT-systemen. Omfattningen av loggning av IT-systemen ska ske utifrån de säkerhetskrav som finns för att kunna spåra, upptäcka och åtgärda felaktigheter och oegentligt användande. 2.5 Nätverket KMH:s krav på tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och sekretess i datakommunikationen ska vara fastställd med utgångspunkt från den totala kravbilden för de system som ingår i KMH:s IT-miljö. Kommunikationslösningen ska motsvara dessa krav. Det ska finnas en aktuell beskrivning över KMH:s nätverk. I denna beskrivning ska det finnas en förteckning över samtliga anslutningar och vilka tjänster som är tillåtna Inkoppling till nätverket Inkoppling av fast utrustning får endast ske av IT-avdelningen. Inkoppling av mobil utrustning ska ske i enlighet med KMH:s rutiner. IT-chefen är ansvarig för att det finns information om vilka administratörer som har behörighet att administrera KMH:s nätverk Extern åtkomst All extern åtkomst till KMH:s lokala nätverk ska ske genom av KMH fastställd säker anslutning. Beroende på tilldelad behörighet kan användare även ha tillgång till vissa av KMH:s IT-tjänster via 2.6 Kontinuitets-, avbrotts- och krisplanering Det ska finnas fastställda kontinuitets-, avbrotts- och krisplaner för KMH:s verksamhetskritiska IT-system. Rektor beslutar i samråd med förvaltningschefen vilka system som är verksamhetskritiska. För övriga system fastställer systemägaren om kontinuitets-, avbrotts- och krisplaner ska finnas. Kontinuitets-, avbrotts- och krisplaneringen ska beskriva vad som avses med normalt respektive onormalt läge för systemet. Förebyggande och skadebegränsande hanteringsrutiner ska finnas. Inom ramen för det normala läget ska det klarläggas hur man bibehåller kontinuitet, samt vilka krav det ställer avseende driftshanteringen i fråga om förebyggande av avbrott, begränsad skada samt återställande av data. För det onormala läget ska krisplanering klarlägga krisscenarios och därtill kopplade hanteringsrutiner för IT-verksamheten, i syfte att begränsa skador och på sikt återställa normal driftsituation. 2.7 Incidenter

5 Föreskrifter för IT-området 5/12 Alla incidenter som uppstår i IT-miljön ska anmälas till IT-säkerhetsansvarig, som ansvarar för att incidenten registreras och, i allvarliga fall, även till ledningen. En incident omfattar en situation som kan utgöra hot mot IT-miljön eller de data den hanterar. En incident kan bl.a. avse följande: Misstänkta intrång och intrångsförsök Brott mot sekretess Upptäckt av skadlig programvara (t.ex. virus) Försök av obehörig att få åtkomst till behörighetsuppgifter (t.ex. phishing) Användande av annans behörighet Olaglig verksamhet Stulen/borttappad utrustning Otillåten datatrafik Fel på IT-system och driftavbrott Avsiktligt framkallade driftavbrott 3 Förvaltning av system En förvaltningsorganisation ska finnas dokumenterad för respektive system vilken beskriver hur organisation och arbetsformer är utformade. En systemägare, en systemansvarig och driftsansvarig måste finnas för respektive system. Systemägare är lägst avdelningschef och ansvarar för de data som systemet innehåller. Ansvarsfördelningen mellan den avdelning/ institution som äger systemet och IT-avdelningen ska tydligt framgå av dokumentationen. Support för användning av verksamhetssystem tillhandahålls av respektive systemförvaltningsorganisation. Regelbundna möten ska hållas inom respektive systemförvaltningsorganisation för uppföljning av beslutad förvaltningsplan. 4 Drift och underhåll 4.1 Intern drift IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av KMH:s IT-resurser, IT-infrastruktur och för de system som är driftgodkända och implementerade i KMH:s IT-miljö. Ansvarsfördelning mellan den avdelning/institution som äger ett system och IT-avdelningen ska vara dokumenterad. 4.2 Extern drift För de system som har extern drift ska ett avtal finnas mellan KMH och den externa leverantören som reglerar ansvarsförhållanden mellan leverantören och KMH. Avtalet ska säkerställa att leverantören förbinder sig att uppfylla den IT-säkerhetsnivå som beslutats att gälla för systemet samt att personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. KMH:s mall för särskilda villkor vid extern drift ska ifyllas och ingå i avtalet.

6 6/12 Föreskrifter för IT-området 4.3 Driftdokumentation Systemägare ansvarar för att driftdokumentation finns och uppdateras vid förändringar i ITsystemet. Driftdokumentationen ska innehålla beskrivning av hur systemet ska installeras och konfigureras. Kopia av uppdaterad driftdokumentation ska förvaras skyddad och åtskild från driftstället. 5 IT-styrning Utveckling av nya system samt vidareutveckling av befintliga system och IT-infrastruktur ska beslutas och prioriteras av KMH:s ledning. IT-utveckling ska ske i samklang med KMH:s övriga verksamhetsutveckling. Prioriteringarna ska göras med utgångspunkt från gällande verksamhetsstrategi och tillgängliga resurser. Vidareutveckling av befintliga system ska dokumenteras i en årlig förvaltningsplan vilken beskriver aktiviteter som ska genomföras under året. Prioritering och beslut av både nya och befintliga system ska ske i samband med budgetarbetet. Prioriteringen ska resultera i en årlig IT-plan som beslutas av rektor. Om behov av nya system uppstår under året, vilka faller utanför beslutad IT-plan och förvaltningsplaner, ska beslut fattas i särskild ordning av rektor respektive förvaltningschef. 6 IT-inköp och systemutveckling KMH strävar efter att i första hand upphandla standardsystem eller andra beprövade system, t.ex. system som utvecklats av andra högskolor. Egenutveckling ska endast ske i undantagsfall, när standardsystem eller motsvarande inte uppfyller KMH:s behov. 6.1 Löpande IT-inköp Löpande inköp av hård- och mjukvara ska ske centralt av IT-avdelningen efter inkommen och av chef godkänd beställning från avdelning/institution. Kostnader för upphandling/ inköp belastar beställande avdelning/institution. IT-avdelningen ansvarar för licenser för mjukvara ingående i basutbud/standard. Respektive avdelning/institution ansvarar för att föra register över samt att förvara licensuppgifter och installationsskivor för egna inköpta programvaror som inte ingår i KMH:s basutbud/standard. 6.2 Utveckling/anskaffning av system Upphandling av verksamhetssystem ska ske i samråd med IT-avdelningen och genom beslut av förvaltningschefen. IT-avdelningen sammanställer hela KMH:s IT-behov årligen i samband med budgetarbetet. (Se även avsnitt 5 IT-styrning). Arbetet med utveckling/anskaffning ska bedrivas systematiskt i en projektarbetsform som projektet själv väljer. Allt eget utvecklingsarbete ska följa IT-avdelningens systemutvecklingsprocess. Vid nyutveckling/anskaffning av system ska den data som systemet kommer att innehålla informationsklassas. KMH:s modell för informationsklassning ska användas (se avsnitt 2.2).

7 Föreskrifter för IT-området 7/12 Tillgängligheten till informationen i IT-systemen ska säkras utifrån verksamhetens krav, både under systemens levnad och för framtida behov av informationen. Inom ramen för ny- och vidareutveckling av IT-system ska en plan tas fram för säkrande av tillgång till informationen efter att systemet tagits ur drift. (Se även avsnitt 2.5 Kontinuitets-, avbrottsoch krisplanering Driftgodkännande Nyutvecklade IT-system ska innan driftsättning testas och driftgodkännas. ITsäkerhetsansvarig ansvarar för att innan driftsättning sker, göra en säkerhetsgranskning av systemet vilken ligger till grund för beslutet. IT-chefen beslutar om driftsgodkännande av systemet i KMH:s IT-miljö. 6.3 Avveckling av system Vid avveckling av system ska en plan utarbetas som beskriver hur detta ska genomföras. Data i systemet ska säkerställas på ett sådant sätt att gällande lagar, förordningar och interna regler efterföljs, samt att data behandlas i enlighet med den informationsklassningsnivå som fastställts för systemet. 7 Användning av IT-resurser 7.1 Åtkomst till IT-resurser Behörighet till KMH:s IT-resurser ska godkännas av berörd chef före tilldelning. Samtliga användare ska, innan de tilldelas behörighet, på av KMH beslutad ansvarsförbindelse, skriftligt intyga att de tagit del av KMH:s regler för användning av högskolans IT-resurser. Till behörigheten hör en användaridentitet och ett lösenord. Behörigheten och därtill hörande resurser får endast användas av behörig innehavare. Lösenordet ska vara utformat i enlighet med gällande lösenordsrutiner och lösenordet som tillhör behörighet måste hållas hemligt. Behörigheten är tidsbegränsad och kommer att upphöra när studierna, anställningen, projektet eller motsvarande upphör. KMH har rätt att avsluta en användares behörighet om denne varit inaktiv mer än sex månader såvida ingen annan överenskommelse finns. 7.2 Regler för användning Sabotage eller störande verksamhet mot systemet eller andra användare samt intrång eller försök till intrång i system, lokalt såväl som på system utanför KMH, är förbjudet. Det är inte tillåtet att utnyttja felkonfigureringar, programfel eller andra metoder i syfte att skaffa utökade systemrättigheter eller annan behörighet än som är utdelade av systemansvariga. Kommersiell användning av KMH:s datorresurser är förbjuden om inte annat överenskommits.

8 8/12 Föreskrifter för IT-området Utrustningen får inte användas för att betrakta, ladda ned, skriva ut eller på annat sätt hantera pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt trakasserande material. All olaglig hantering samt illegal nedladdning av upphovsrättsligt material på KMH-ägd utrustning är förbjuden. IT-avdelningen förbehåller sig rätten att vid upptäckt av sådant material omedelbart radera detta samt rapportera detta till ledningen. Endast material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. Det är ej tillåtet att dölja sin identitet vid användning av KMH:s IT-resurser (nät eller därtill kopplade IT-resurser). Alla som upptäcker fel, brister, regelbrott, oegentligheter eller andra problem ska rapportera detta omgående till systemansvarig eller IT-avdelningen. KMH förbehåller sig rätten att inskränka möjligheten att publicera och distribuera material via KMH:s IT-resurser. KMH:s anslutning till Internet sker via SUNET och användare måste därmed följa SUNET:s etiska regler. 7.3 Påföljder och åtgärder vid regelbrott KMH kommer att anmäla brott mot dessa föreskrifter samt mot gällande lagstiftning till disciplinnämnd/personalansvarsnämnd och i grövre fall polis, vilket kan leda till kontohavarens avstängning från studier och rättsliga påföljder. Systemansvariga har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till KMH:s dator, nät, och systemresurser. För systemansvariga med behörigheter till andras information gäller tystnadsplikt, dock inte mot rättsvårdande myndigheter. För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har systemansvariga rätt att inom sitt ansvarsområde och utan förvarning övervaka KMH:s system och kontrollera innehållet i trafik, data e.d. som finns lagrade eller är under befordran. 8 Arbetsstationer KMH tillhandahåller arbetsstationer anslutna till KMH:s nätverk för de anställda som så behöver för sitt arbete. KMH erbjuder därutöver gemensamma arbetsstationer tillgängliga för personal och studenter i allmänna utrymmen och i datasalar. Hård- och mjukvarustandard för KMH:s datorer fastställs av IT-avdelningen. Standarder revideras löpande i samband med verksamhetsplanering. All installation och uppgradering av hård- och mjukvara på KMH-ägd utrustning ska göras av IT-avdelningen. Eventuella avvikelser ska godkännas av IT-avdelningen. Vid anskaffning av ny utrustning eller programvara ska godkännande ske av IT-avdelningen för att kvalitetssäkra produkten. (Se även 13.2 Utveckling/anskaffning av system.)

9 Föreskrifter för IT-området 9/12 9 Skrivare KMH tillhandahåller multifunktionsskrivare (skrivare/kopiator) tillgängliga i nätverket för personal och studenter. Serviceavdelningen ansvarar för att samordna underhåll av dessa. IT-avdelningen ansvarar för att funktioner för utskrift är tillgängliga i nätverket för av KMH installerade skrivare. 10 Datalagring Respektive student och anställd har tillgång till en personlig mapp för att lagra filer på den gemensamma filservern. Även respektive avdelning/institution har tillgång till en egen mapp på den gemensamma filservern, enbart tillgänglig för avdelningens respektive institutionens användare. I IT-miljön finns virtuella arbetsrum där användaren kan lagra filer för avgränsade arbetsgrupper, undervisningsgrupper eller projektgrupper. Tilldelning av personliga och organisatoriska mappar sker i enlighet KMH:s rutiner för behörighetstilldelning. (För säkerhetskopiering se avsnitt 13.) 11 E-post KMH är en statlig myndighet och måste följa offentlighetsprincipen, vilket medför att all inkommande e-post är allmän handling. KMH:s personal måste även beakta gällande lagar rörande arkivregler, offentliga handlingar, sekretess etc. som gäller för myndigheter Anställds e-post Externt inkommen e-post till anställd är att betrakta som inkommen handling och ska i förekommande fall behandlas på samma sätt som fysiskt inkomna handlingar d.v.s, i de fall de enligt arkivreglerna ska diarieföras, skickas till registrator. Central loggning sker av KMH:s inkommande och utgående e-post-trafik. E-postloggar är offentlig handling och kan vid en eventuell förfrågan komma att lämnas ut. E-postmeddelanden som inte är arbetsmaterial är att betrakta som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut vid förfrågan. E-post får användas privat om det inte innebär olägenhet för KMH, men e-post som inte rör den anställdes tjänst vid KMH ska alltid skiljas från meddelanden som rör myndighetens verksamhet. E-post inkommen till KMH får vidarebefordras till en extern e-postadress, dock är det inte tillåtet att svara på e-post i tjänsten med en extern e-postadress. Inkommen e-post måste öppnas och åtgärdas innan den raderas. Vid frånvaro, d.v.s. vid semester, tjänsteresa m.m. bör ett automatsvar användas där det framgår när användaren är tillbaka samt en hänvisning till vem man ska kontakta i brådskande ärenden.

10 10/12 Föreskrifter för IT-området 11.2 Students e-post Studenters och studentkårens e-postbrevlådor omfattas inte av offentlighetsprincipen eftersom studenters e-post inte utgör myndighetens handlingar. Student som tjänstgör som anställd på KMH ska ha ett separat e-postkonto i egenskap av anställd. 12 IT-support IT-avdelningen tillhandahåller teknisk support för hård- och mjukvara som ingår i basutbudet/standard. Med basutbud/standard avses licensierad mjuk- och hårdvara som är distribuerad av IT-avdelningen. IT-avdelningen fastställer basutbud/standard årligen i samband med verksamhetsplaneringen. Den tekniska supporten omfattar teknisk funktionalitet av hård- och mjukvara. För verksamhetssystem som finns i KMH:s IT-miljö, men där systemansvaret ligger utanför IT-avdelningen, tillhandahålls support och tilldelning av behörighet av den avdelning där systemägarskapet finns. (Se även avsnitt 3 Förvaltning av system.) 12.1 Begränsningar IT-avdelningen ger inte support i användning av mjukvaror. Om fel uppstår på KMH-ägd IT-utrustning som är placerad utanför KMH:s lokaler (t.ex. i hemmet) ansvarar användaren för att transportera utrustningen till KMH. Ingen support ges utanför KMH:s lokaler eller nätverk. Eventuella program som användare själv köpt in och installerat på KMH-ägd utrustning kommer att raderas om datorn, pga av mjukvaruuppdatering eller fel, måste ominstalleras. Användaren ansvarar själv för att ominstallera sådana program efter godkännande av ITavdelningen.

11 Föreskrifter för IT-området 11/12 13 Säkerhetskopiering IT-avdelningen genomför central säkerhetskopiering av data i KMH:s nätverk i enlighet med vad som är fastställt för respektive system Anställdas data Anställdas lagrade filer på den gemensamma filservern d.v.s. anställdas personliga mappar, institutioners och avdelningars och arbetsgruppers gemensamma mappar, säkerhetskopieras varje natt. Data kan återställas sju kalenderdagar tillbaka. Data lagrat på den gemensamma filservern som är bild-, musik- eller filmfiler omfattas inte rutinmässigt av den centrala säkerhetskopieringen. Användaren ansvarar själv för att säkerhetskopiera dessa. Anställda med arbetsuppgifter som som kräver säkerhetskopiering av bild-, musik- eller filmfiler kan genom särskild överenskommelse mellan IT-avdelningen och respektive avdelningschef, prefekt eller motsvarande omfattas av säkerhetskopiering Studenters data Studenters data som är lagrad i de personliga mapparna på den gemensamma filservern säkerhetskopieras varje natt. Data lagrat på den gemensamma filservern som är bild-, musikeller filmfiler omfattas dock inte av IT-avdelningens centrala säkerhetskopiering. Studenten har alltid det yttersta ansvaret att själv säkerhetskopiera egen data Data i verksamhetssystem Data i verksamhetssystem säkerhetskopieras i enlighet med vad som har beslutats och dokumenterats mellan IT-avdelningen och respektive systemägare. Systemägare ska fatta beslut och överlämna dokumenterade direktiv till IT-avdelningen gällande vilka data som ska kopieras, hur ofta samt var den ska förvaras. Vid extern drift av system ska motsvarande information finnas angivet i avtalet med aktuell leverantör Lokalt lagrade filer Användarna ansvarar själva för att säkerhetskopiera lokalt lagrade filer på mobila datorer eller arbetsstationer Mobila datorer En utökad risk föreligger för att mobila datorer blir stulna, kvarglömda, tappade eller går sönder. Användare av mobila datorer har därför alltid själv huvudansvaret för att säkerställa att data som lagras på den mobila datorn säkerhetskopieras samt att data skyddas i enlighet med motsvarande nivå av informationsklassning (se avsnitt 2.2).

12 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box SE Stockholm Sweden Tel Fax

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...1 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...1 3.1.1 Användning under normala förhållanden

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

KINDA KOMMUN IT-avdelningen

KINDA KOMMUN IT-avdelningen KINDA KOMMUN IT-avdelningen Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Fastställda mål, IT-avdelningen maj 2000 Fastställd av kommunstyrelsen

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Kontoregler för Linnéuniversitetet

Kontoregler för Linnéuniversitetet Dnr: 2014/289-1.1 Regeldokument Kontoregler för Linnéuniversitetet Beslutat av Fredrik Oskarsson, IT-chef Gäller från 2015-05-26 Beslutat av: Fredrik Oskarsson, IT-chef Beslutsdatum: 2015-05-26 Handläggare:

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Erfarenheter från IRTverksamhet. Einar Hillbom UMDAC Umeå Universitet

Erfarenheter från IRTverksamhet. Einar Hillbom UMDAC Umeå Universitet Erfarenheter från IRTverksamhet Einar Hillbom UMDAC Umeå Universitet IT-organisation IT-enheten ingår i universitetsförvaltningen och har det strategiska ansvaret för universitetets ITanvändning. UMDAC

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschef 2014-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschefen 2014-11-25 Rev. 2015-03-16 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad

Läs mer

IT-policy för Hällefors kommun

IT-policy för Hällefors kommun IT-policy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvarsfördelning... 5 4 IT-säkerhet... 7 3(9) 1 Målsättning Denna IT-policy är övergripande för Hällefors kommun. Den ska

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer