I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201"

Transkript

1 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga hyresintäkterna (totalt för bostäder, lokaler, garage och bilplatser hyresbortfall ej fråndraget) för kommunala bostadsföretag 917 kr/m 2 totalyta (1,4 % högre än 2009) och för privatägda 948 kr/m 2 totalyta (1,9 %). Bostadsrättsföreningarnas intäkter steg med 1 % till 618 kr/m 2 totalyta. Intäkterna för enbart bostäder (kr/m 2 bostadsyta) blev 1,8 % högre för kommunala bostadsföretag, 3,2 % högre för de privatägda fastigheterna och 1,7 % högre för bostadsrättsföreningarna. Den allmänna prisförändringen år 2010 mätt med Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal var 1,3 % (2009 en minskning med 0,3 procent). Driftskostnader Genomsnittlig driftskostnad har under 2010 ökat för samtliga ägarkategorier. Likt förra året är det kostnaderna för värme som står för den enskilt största ökningen mätt i kr /m 2 totalyta. Värmekostnaderna har ökat med över 10 % sedan 2009 för samtliga ägarkategorier. Kommunal fastighetsavgift Den genomsnittliga avgiften har ökat något sedan förra året för privatägda och kommunala bostadsföretag. Betald avgift är dock fortfarande väsentligt lägre än innan den Kommunala fastighetsavgiften infördes För bostadsrättsföreningar är avgiften oförändrad sen förra året. Räntor och räntebidrag Likt 2009 minskade räntekostnaderna under De genomsnittliga räntekostnaderna ligger för år 2010 på 107 kr /m 2 totalyta för bostadsrättsföreningar och 100 kr för kommunala bostadsföretag. Detta är 9,3 respektive 9,1 procent lägre än för Räntebidraget som i början av 90-talet låg på över 100 kr/m 2 totalyta för samtliga ägarkategorier är idag nästan obefintligt. Det genomsnittliga räntebidraget ligger 2010 mellan 1-2 kr /m 2 totalyta för de olika ägarkategorierna. Johannes Johansson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande 32 SM 101. Utkom den 27 januari URN:NBN:SE:SCB-2010-BO32SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 BO 32 SM 1201 Innehåll Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Räntor och räntebidrag Intäkter för bostäder och lokaler Kostnadsslag Tabeller 13 Teckenförklaring Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 32 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Undersökningspopulation och objekt Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Definitioner och förklaringar Regional indelning Så görs statistiken Datainsamling Undersökningsmetod Publicering Statistikens tillförlitlighet Bortfall Mätfel Urvalsfel Bra att veta Kort historik Beakta olikheter vid jämförelser Mer information Annan statistik In English 40

3 SCB 3 BO 32 SM 1201 Summary List of tables List of terms

4 SCB 4 BO 32 SM 1201 Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Kr/m 2 totalyta* (löpande priser) Kommunala bostadsföretag Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Privatägda fastigheter 1 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor bruttto avskrivningar markavgifter övrigt (inhämtas ej) Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Bostadsrättsföreningar 2,3 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Inkomstskatt * Totalyta = bostadsyta + lokalyta * Angående ny mätmetod för administrationskostnader för kommunala bostadsföretag respektive borttag av räntor, avskrivningar och lån för privata, se Huvudresultat sidan 5. 1) Fastigheter med minst 500 m 2 bostadsyta. 2) Avser föreningens intäkter och kostnader. 3) Avsättning till medlemmarnas reparationsfond är fråndragen intäkterna. 4) Ingår i skötsel år 2003.

5 SCB 5 BO 32 SM 1201 Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Hyresintäkter Genomsnittliga hyresintäkter för bostäder (före avdrag för hyresbortfall) år 2010 blev enligt intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 940 kr/m 2 bostadsyta för privata fastigheter, 894 kr för kommunala bostadsföretag och 592 kr för bostadsrättsföreningar. Jämfört med resultatet året innan är dessa intäkter 3,2 procent högre för privata ägare, 1,8 procent för kommunala bostadsbolag och 1,7 procent högre för bostadsrättsföreningar. KPI:s årsmedeltal ökade med 1,3 procent (2009 en minskning med 0,3 procent). En översikt av utvecklingen för intäkter från bostäder finns på sidan 11. I tabellen nedan visas hyresintäkterna för bostäder per region och för nybyggda fastigheter med färdigställandeår Störst skillnad regionalt uppvisar privata fastigheter. För undersökningen 2010 har antalet observationer av nybyggnad i privat ägda fastigheter i Stor-Stockholm och Stor-Malmö varit för få för att kunna göra en skattning. För bostadsrättsföreningar är intäktsskillnaden mellan nybyggen och samtliga minst i Stor-Malmö (62 kr/m 2 bostadsyta) och störst i Stor-Göteborg (118 kr/m 2 bostadsyta) Intäkter bostäder år 2010, per ägargrupp och region Kr/m2 bostadsyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Alla Nybyggda Alla Nybyggda Alla Nybyggda 1 Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner Data för de kommunala bostadsföretagen avser hela företaget och kan ej delas upp på färdigställandeår. 2 För få observationer för att skatta. Nybyggda fastigheter: fastigheter med färdigställandeår

6 SCB 6 BO 32 SM 1201 Drifts- och underhållskostnader Den genomsnittliga driftskostnaden (fastighetsskatten ej inräknad), i fasta priser (KPI) har ökat trendmässigt sedan början av 1990-talet. Genomsnittliga totala driftskostnaden har ökat för samtliga ägarkategorier sedan föregående år. Värmekostnader står för den största ökningen i kr/m 2 totalyta. Ökningen är på över 10 kr för samtliga kategorier. Även fastighetsskötsel och administration har ökat kraftigt för kommunala bostadsföretag och privata ägare (10,8 % respektive 12,1 %). För bostadsrättsföreningar är ökningen mindre (5,8 %) vilket kan antas bero på att medlemmarna själva står för detta arbete. Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift Genomförandet av byte från fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift 2008 har sannolikt bidragit till att kostnaderna har minskat. Det finns dock regionala skillnader, minskningen har skett framför allt i storstäderna medans i de mindre orterna har kostnaden inte minskat i lika stor utsträckning. Förutom i Stor-Göteborg har betald fastighetsskatt ökat något sedan förra året. Det framgår av diagrammet på nästa sida att fastighetsskatten i fasta priser KPI legat på ungefär samma nivå under början av 2000-talet för att börja minska under 2007 och Diagrammet visar även att skatten halverats jämfört slutet av 1990-talet. Genomsnittlig kommunal fastighetsavgift år 2010 Kr/m 2 totalyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner

7 SCB 7 BO 32 SM 1201 Genomsnittlig fastighetsskatt Kr/m 2 totalyta, fasta priser KPI Genomsnittligt driftnetto Driftnettona är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller för respektive undersökningsdel och de här uppställda beräkningarna. Den privata undergruppen "AB o dyl." har störst driftnetto, både i kr/m 2 och i andel av hyresintäkterna. Genomsnittligt driftnetto 2009 och 2010 Kr/m 2 totalyta Hyresrätt Bostadsrätt Kommunala Privata fastigheter Bostadsbostads- Alla AB o dyl Enskilda rättsföreföretag näringsidkare ningar Intäkter S:a hyresintäkter, brutto Hyresbortfall (A) S:a hyresintäkter, netto Drift, underhåll, fastighetsskatt Drift Underhåll och reparationer Modifierande pålägg 1) Fastighetsskatt (B) S:a drift, underhåll, fastighetsskatt Driftsnetto och direktavkastning (C) Driftsnetto [(A) - (B)] i procent av hyresintäkterna (A) I gruppen AB o dyl. ingår aktiebolag, försäkringsbolag, handels- och kommanditbolag 1) Pålägget för de privata ägargrupperna är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Underskattningen beror på att dessa kostnader i en del fall inte är särredovisade eller fördelade till fastighet, vilket är den privata ägargruppens datanivå. Pålägget utgör hälften av differensen mellan denna kostnad för kommunala bostadsföretag och respektive privat ägargrupp.

8 SCB 8 BO 32 SM 1201 Lokalinslag I följande tabell ges sammanfattande intäkter och kostnader för hela gruppen privata fastigheter och för de båda undergrupperna Aktiebolag o dyl. respektive Enskilda näringsidkare. För dessa redovisas också fastigheter med enbart bostäder (i kolumn lokaler "inga") och för de med visst lokalinslag ( >20%, dvs. lokalintäkterna utgör mer än 20 procent av den sammanlagda bostads- och lokalintäkten). Några generella drag tycks framträda för hyresintäkter, värmekostnader och fastighetsskatt. Genomsnittlig hyresintäkt (för bostäder, lokaler, garage- och bilplatser sammantagna) är högst för fastigheter med lokalinslag. Fastigheter med enbart bostäder har högre genomsnittlig värmekostnad än de med lokaler. Genomsnittlig fastighetsavgift är lägre för fastigheter med enbart bostäder jämfört med de som har lokaler. Detta beror bl.a. på att för lokaler i flerbostadshus tillkommer en fastighetsskatt på en procent av lokalernas taxeringsvärde, utöver den kommunala fastighetsskatten. Intäkter och kostnader 2010, olika grad av lokalinslag Privatägda fastigheter, kr/m 2 totalyta Alla Aktiebolag o dyl. 1 Enskilda privata näringsidkare fastig- Alla Lokaler Alla Lokaler heter inga>20% 2 inga >20% 2 Hyresintäkter, brutto Hyresbortfall S:a hyresintäkter, netto Kostnader Drift därav värme Underhåll Markavgifter Fastighetsavgift Räntebidrag ) Lokalinslaget: hyresintäkter lokaler > 20% av totala hyresintäkterna * Aktiebolag o dyl: aktiebolag, försäkringsbolag och handels- och kommanditbolag Hyresintäkter: intäkter för bostäder, lokaler samt bil- och garageplatser 1) Aktiebolag o dyl.: aktiebolag, försäkringsbolag samt handels- och kommanditbolag 2) Lokalinslaget: intäkter lokaler mer än 20 % av sammanlagd bostads- och lokalintäkt

9 SCB 9 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Räntor och räntebidrag har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet, då de uppgick till 400 respektive kr/m 2 totalyta (fasta priser KPI). År 2010 är den genomsnittliga räntan 100 kr/m 2 för de kommunala bostadsbolagen och 107 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Räntekostnaden 2010 i fasta priser KPI för kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar är lägre än vad de var En översikt av utvecklingen för räntor och räntebidrag finns i diagrammen på sidan 10. Genomsnittligt räntebidrag för de undersökta bestånden är marginellt. År 2010 uppgår det till 1-2 kr/m 2 totalyta mot ca kr år 1993 (fasta priser KPI). För nybyggda flerbostadshus är både genomsnittlig räntekostnad och räntebidrag avsevärt högre. För bostadsrättsföreningar färdigställda under åren skattas räntorna år 2010 till 293 kr/m 2 totalyta och räntebidragen till 18 kr jämfört med 107 kr och 2 kr för samtliga byggnadsår. För privata fastigheter skattas räntebidraget till 16 kr/m 2 totalyta för nybyggen och 1kr för samtliga byggår. Genomsnittlig räntekostnad och genomsnittligt räntebidrag har minskat kraftigt de senaste 15 åren. Å andra sidan har genomsnittlig driftskostnad, fastighetsskatt och underhållskostnad successivt ökat under perioden, dock inte i samma grad (se diagram sidan 12). Från och med år 2007 togs tre statistikvariabler bort från den privata gruppen och därmed har statistikens innehåll ändrats. Från undersökningen togs mätvariablerna för räntor, lån och avskrivningar bort vilket medför att vi inte kan redovisa räntekostnader för de privata ägargrupperna. Detta för att företag i ökande grad frångår särredovisning på fastighetsnivån (vilket är den nivå mätningen inom den privata gruppen sker) för räntor och lån samt ökande svårigheter att inhämta data för avskrivningar (se också Fakta om statistiken avsnittet Mätfel samt i Beskrivning av statistiken).

10 SCB 10 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Bostadsrättsföreningar

11 SCB 11 BO 32 SM 1201 Intäkter för bostäder och lokaler Intäkter bostäder Kr/m 2 bostadsyta, fasta priser (KPI) Intäkter lokaler Kr/m 2 lokalyta, fasta priser (KPI)

12 SCB 12 BO 32 SM 1201 Kostnadsslag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Privatägda fastigheter Räntor endast t.o.m Bostadsrättsföreningar

13 SCB 13 BO 32 SM 1201 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols.. Endast 0-2 observationer, kommunala bostadsföretag Endast 0-8 observationer, privata och bostadsrättsföreningar Only 0-2 sample units, municipal housing companies Only 0-8 sample units, private bodies and persons and housing co-operatives - Omfattas inte av undersökningen Not included in the survey

14 SCB 14 BO 32 SM Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek 1. Revenues and expenditure by region and size. Municipal housing companies Riket Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

15 SCB 15 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Stockholm Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

16 SCB 16 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Göteborg Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

17 SCB 17 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Malmö Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

18 SCB 18 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

19 SCB 19 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

20 SCB 20 BO 32 SM Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår 2. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Real estate owned by private bodies and persons Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 791 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 930 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 122 ± ± ± ± ± ± 18 (kr/m² lokalyta) 826 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 3 23 ± 2 18 ± 3 22 ± 4 24 ± 6 20 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 7 ± 6 6 ± 2 10 ± 5 5 ± 3 9 ± 6 7 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 935 ± ± ± ± ± ± 15 därav: hyresbortfall 16 ± 8 21 ± 3 21 ± ± 8 17 ± 9 19 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 919 ± ± ± ± ± ± 15 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 96 ± ± ± ± ± ± 3 Uppvärmning 132 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 75 ± 5 90 ± 3 92 ± 6 91 ± 5 82 ± 8 86 ± 2 Övrigt 30 ± 7 20 ± 3 20 ± 7 22 ± 6 25 ± ± 3 Summa driftkostnader 334 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 148 ± ± ± ± ± ± 6 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 5 ± 1 5 ± 1 3 ± 2 2 ± 1 6 ± 5 4 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 2 22 ± 1 24 ± 4 23 ± 2 25 ± ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 12 ± 4 1 ± ± ± ± ± ± ± 9 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95 %-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

21 SCB 21 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Stockholm Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 901 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 18 Lokaler (kr/m² totalyta) 110 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 947 ± ± ± ± ± ± 134 Bilplatser (kr/m² totalyta) 20 ± 8 28 ± 3 13 ± 8 16 ± 4 18 ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 2 6 ± 3 13 ± 11 3 ± 1 18 ± 18 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 12 ± ± 4 16 ± 21 8 ± 6 7 ± 5 13 ± 5 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 24 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 108 ± ± ± ± ± ± 6 Uppvärmning 156 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 6 96 ± ± ± 7 83 ± ± 4 Övrigt 36 ± ± 8 19 ± 7 18 ± 8 24 ± ± 5 Summa driftkostnader 374 ± ± ± ± ± ± 9 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 168 ± ± ± ± ± ± 13 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 14 ± 4 9 ± 2 14 ± 9 14 ± 6 21 ± ± 2 Fastighetsskatt 27 ± 4 22 ± 1 26 ± 3 24 ± 4 21 ± 8 25 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 2 1 ± 1 12 ± 10 1 ± ± ± ± ± ± ± 17 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

22 SCB 22 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Göteborg Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 33 (kr/m² boyta) 993 ± ± ± ± ± ± 28 Lokaler (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 21 (kr/m² lokalyta) 729 ± ± ± ± ± ± 124 Bilplatser (kr/m² totalyta) 21 ± 5 24 ± 5 21 ± 9 33 ± ± 7 24 ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 2 ± 0 2 ± 1 7 ± 6 8 ± 12 0 ± 0 4 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 988 ± ± ± ± ± ± 29 därav: hyresbortfall 11 ± 6 9 ± 3 11 ± 8 6 ± 4 38 ± ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 977 ± ± ± ± ± ± 29 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 102 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 117 ± ± ± 9 96 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 65 ± 7 90 ± 7 81 ± 8 83 ± 8 71 ± 6 83 ± 4 Övrigt 12 ± 5 20 ± 6 25 ± 9 27 ± 9 19 ± ± 4 Summa driftkostnader 296 ± ± ± ± ± ± 14 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 170 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 6 ± 5 22 ± 7 9 ± 10 0 ± 0 0 ± 0 13 ± 4 Fastighetsskatt 24 ± 3 21 ± 2 23 ± 5 22 ± 4 24 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 21 ± 9 1 ± ± ± ± ± ± ± 26 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

23 SCB 23 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Malmö Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 937 ± ± ± ± ± ± 68 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 35 Lokaler (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± ± 74 2 (kr/m² lokalyta) ± ± ± ± ± ± 237 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 6 30 ± 9 25 ± ± 8 37 ± ± 5 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± ± 8 33 ± 43 4 ± 6 0 ± 0 13 ± 9 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 55 därav: hyresbortfall 11 ± 8 28 ± ± 6 13 ± ± ± 6 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 54 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 144 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 124 ± ± 7 92 ± 9 91 ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 74 ± 8 85 ± ± ± ± ± 6 Övrigt 18 ± 7 12 ± 7 18 ± 17 9 ± 6 38 ± ± 5 Summa driftkostnader 361 ± ± ± ± ± ± 13 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 183 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 2 ± 3 1 ± 2 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 3 33 ± 8 27 ± 7 26 ± 7 55 ± ± 6 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 7 ± 12 0 ± ± ± ± ± ± ± 25 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

24 SCB 24 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 736 ± ± ± ± ± ± 32 (kr/m² boyta) 929 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 180 ± ± ± ± ± ± 35 (kr/m² lokalyta) 863 ± ± ± ± ± ± 195 Bilplatser (kr/m² totalyta) 10 ± 4 20 ± 3 12 ± 4 20 ± 9 17 ± 9 16 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 17 ± 26 4 ± 1 3 ± 2 6 ± 7 3 ± 1 7 ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 942 ± ± ± ± ± ± 34 därav: hyresbortfall 33 ± ± 7 15 ± 6 15 ± 9 18 ± ± 8 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 909 ± ± ± ± ± ± 37 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 8 87 ± ± ± ± 7 Uppvärmning 123 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 9 88 ± 4 86 ± 6 90 ± 9 96 ± ± 4 Övrigt 33 ± ± 3 12 ± 4 26 ± 20 8 ± 7 20 ± 4 Summa driftkostnader 317 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 127 ± ± ± ± ± ± 11 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 26 ± 7 21 ± 1 22 ± 2 27 ± 9 13 ± 9 23 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 10 ± 9 0 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

25 SCB 25 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 657 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) 789 ± ± ± ± ± ± 19 Lokaler (kr/m² totalyta) 111 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 680 ± ± ± ± ± ± 107 Bilplatser (kr/m² totalyta) 12 ± 5 21 ± 2 21 ± 6 24 ± 7 33 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 4 7 ± 5 8 ± 5 5 ± 4 13 ± 9 6 ± 3 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 784 ± ± ± ± ± ± 26 därav: hyresbortfall 10 ± 6 24 ± 8 32 ± ± ± ± 7 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 774 ± ± ± ± ± ± 26 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 76 ± ± 7 97 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 119 ± ± ± ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 81 ± ± 4 96 ± ± 9 88 ± ± 5 Övrigt 28 ± ± 8 24 ± ± 9 35 ± ± 6 Summa driftkostnader 305 ± ± ± ± ± ± 12 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 128 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 20 ± 3 21 ± 2 23 ± 8 19 ± 2 21 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 1 0 ± 1 14 ± 7 1 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

26 SCB 26 BO 32 SM Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår 3. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Housing co-operatives Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 477 ± ± ± ± ± ± 6 (kr/m² boyta) 516 ± ± ± ± ± ± 6 Lokaler (kr/m² totalyta) 53 ± 7 31 ± 5 49 ± ± ± 7 41 ± 4 (kr/m² lokalyta) 692 ± ± ± ± ± ± 43 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 1 22 ± 1 19 ± 2 21 ± 3 44 ± 4 21 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 3 15 ± 2 28 ± ± 3 26 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 554 ± ± ± ± ± ± 7 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 2 ± 2 3 ± 3 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 553 ± ± ± ± ± ± 7 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 84 ± 4 99 ± 3 87 ± 6 93 ± 6 81 ± 6 91 ± 2 Uppvärmning 136 ± ± ± ± 5 98 ± ± 1 Taxebundna kostnader 63 ± 2 79 ± 2 79 ± 4 84 ± 5 76 ± 5 75 ± 1 Övrigt 33 ± 3 33 ± 2 43 ± 5 39 ± 6 38 ± 7 36 ± 2 Summa driftkostnader 315 ± ± ± ± ± ± 3 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 82 ± 8 83 ± 7 98 ± ± ± 4 80 ± 4 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 56 ± 4 61 ± ± ± ± ± 3 Avskrivningar 63 ± 4 59 ± 2 65 ± 5 88 ± 6 75 ± ± 2 Markavgifter 5 ± 1 7 ± 1 5 ± 2 12 ± 4 2 ± 2 6 ± 1 Övriga kapitalkostnader 14 ± 25 2 ± 1 4 ± 2 4 ± 3 1 ± 1 6 ± 7 Fastighetsskatt 23 ± 1 20 ± 1 20 ± 1 23 ± 2 7 ± 1 20 ± 0 Avdrag: räntebidrag 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 18 ± 2 2 ± 0 Summa kostnader (kr/m² totalyta) 559 ± ± ± ± ± ± 9 Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta

27 SCB 27 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Stockholm Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 465 ± ± ± ± ± ± 11 (kr/m² boyta) 511 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 82 ± ± ± ± ± ± 8 (kr/m² lokalyta) 908 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 2 27 ± 4 21 ± 5 20 ± 4 47 ± 7 22 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 4 16 ± 4 17 ± 4 14 ± 4 36 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 569 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 0 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 568 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 6 88 ± ± 9 76 ± 9 92 ± 4 Uppvärmning 146 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 59 ± 3 83 ± 4 84 ± 8 88 ± 8 79 ± 9 76 ± 2 Övrigt 40 ± 6 43 ± 4 71 ± ± 9 45 ± ± 3 Summa driftkostnader 331 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± 7 85 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 52 ± 7 59 ± ± ± ± ± 6 Avskrivningar 64 ± 7 59 ± 5 68 ± ± 9 72 ± ± 4 Markavgifter 9 ± 3 9 ± 2 11 ± 4 22 ± 7 5 ± 4 10 ± 2 Övriga kapitalkostnader 31 ± 57 2 ± 2 3 ± 4 7 ± 7 0 ± 1 11 ± 17 Fastighetsskatt 28 ± 2 23 ± 1 24 ± 3 26 ± 4 8 ± 1 23 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 19 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 21 3 ± 2 0 ± 0 2 ± 3 4 ± 7 0 ± 0 2 ± 1

28 SCB 28 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Göteborg Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 463 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 488 ± ± ± ± ± ± 16 Lokaler (kr/m² totalyta) 44 ± ± ± ± ± ± 9 (kr/m² lokalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 136 Bilplatser (kr/m² totalyta) 15 ± 4 20 ± 3 13 ± 5 26 ± ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± 3 16 ± 2 12 ± 5 16 ± 6 14 ± 9 13 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 därav: hyresbortfall 0 ± 0 2 ± 1 1 ± 0 1 ± 0 5 ± 6 1 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 6 78 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 122 ± ± 3 95 ± ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 59 ± 4 79 ± 5 71 ± 6 79 ± 9 60 ± 9 72 ± 3 Övrigt 25 ± 6 31 ± 4 22 ± 7 61 ± ± ± 4 Summa driftkostnader 294 ± ± ± ± ± ± 8 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 112 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± ± ± ± ± ± 11 Avskrivningar 61 ± ± 5 56 ± ± ± ± 6 Markavgifter 9 ± 5 14 ± 3 1 ± 1 11 ± 21 0 ± 0 9 ± 2 Övriga kapitalkostnader 0 ± 0 3 ± 2 2 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 Fastighetsskatt 21 ± 4 21 ± 1 20 ± 3 24 ± 5 7 ± 4 20 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 22 ± 6 2 ± ± ± ± ± ± ± 18 1 ± 0 1 ± ± 0 0 ± 0 0 ± 0

29 SCB 29 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Malmö Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 515 ± ± ± ± ± ± 17 (kr/m² boyta) 542 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 6 9 ± 7 16 ± 9 24 ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 707 ± ± ± ± ± ± 119 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 3 18 ± 2 24 ± ± 8 48 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 26 ± ± 5 18 ± ± ± ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 585 ± ± ± ± ± ± 17 därav: hyresbortfall 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 17 ± 30 2 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 584 ± ± ± ± ± ± 17 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 70 ± ± 7 89 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 134 ± ± 7 97 ± 5 88 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 63 ± 6 73 ± 6 75 ± 9 76 ± 8 69 ± ± 4 Övrigt 40 ± ± 9 47 ± ± ± ± 6 Summa driftkostnader 307 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 9 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 75 ± ± ± ± ± ± 10 Avskrivningar 75 ± ± 5 57 ± ± ± ± 7 Markavgifter 2 ± 2 14 ± 4 13 ± 13 0 ± 0 0 ± 0 8 ± 2 Övriga kapitalkostnader 3 ± 2 0 ± 0 11 ± 17 2 ± 3 0 ± 0 2 ± 2 Fastighetsskatt 20 ± 2 20 ± 1 17 ± 1 24 ± 6 10 ± 6 19 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 3 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 14 ± 6 3 ± ± ± ± ± ± ± 18 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

30 SCB 30 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 484 ± ± ± ± ± ± 12 (kr/m² boyta) 522 ± ± ± ± ± ± 12 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 3 44 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 483 ± ± ± ± ± ± 84 Bilplatser (kr/m² totalyta) 16 ± 3 21 ± 2 20 ± 4 26 ± 5 36 ± 6 22 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 9 ± 4 17 ± 5 69 ± ± 3 15 ± 6 24 ± 19 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 545 ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 1 ± 2 1 ± 1 2 ± 2 1 ± 1 3 ± 5 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 543 ± ± ± ± ± ± 25 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 75 ± ± 5 91 ± ± 9 91 ± ± 4 Uppvärmning 125 ± ± 3 95 ± 6 90 ± 7 90 ± ± 2 Taxebundna kostnader 60 ± 4 74 ± 3 77 ± 6 79 ± ± 9 72 ± 2 Övrigt 27 ± 7 28 ± 5 28 ± 7 31 ± 8 27 ± ± 3 Summa driftkostnader 288 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 80 ± ± ± ± ± 6 72 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 62 ± ± ± ± ± ± 7 Avskrivningar 72 ± 9 56 ± 5 68 ± 7 93 ± ± ± 4 Markavgifter 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 2 ± 1 4 ± 4 0 ± 1 1 ± 2 2 ± 1 Fastighetsskatt 20 ± 1 18 ± 0 20 ± 2 17 ± 1 7 ± 2 18 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 2 ± 2 15 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

31 SCB 31 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 479 ± ± ± ± ± ± 10 (kr/m² boyta) 518 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 19 ± 7 10 ± 4 29 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 258 ± ± ± ± ± ± 76 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 2 19 ± 2 16 ± 3 15 ± 4 39 ± ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 11 ± 3 10 ± 2 12 ± 7 11 ± 4 15 ± 9 11 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 523 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 3 ± 3 3 ± 2 5 ± 7 8 ± 8 1 ± 1 4 ± 2 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 520 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 5 88 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 131 ± ± ± 8 92 ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 75 ± 5 80 ± 3 78 ± 7 81 ± 7 81 ± ± 2 Övrigt 22 ± 4 22 ± 3 26 ± ± ± ± 3 Summa driftkostnader 316 ± ± ± ± ± ± 7 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 66 ± ± 7 93 ± ± ± 9 66 ± 7 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± 6 70 ± ± ± ± ± 5 Avskrivningar 51 ± 6 65 ± 5 65 ± ± ± ± 4 Markavgifter 2 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 4 ± 3 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 3 3 ± 2 Fastighetsskatt 17 ± 1 18 ± 1 17 ± 2 18 ± 2 4 ± 3 17 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 16 ± 6 1 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

32 SCB 32 BO 32 SM Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 4. Assessed value, amount of debts, interest costs, interest allowances, expenses for new construction and conversions by region and type of ownership Kommunala Bostadsföretag Privatägda fastigheter Bostadsrättsföreningar Riket Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 164 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 84 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 228 Räntebidrag (mkr) ± ± 16 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± Stor-Stockholm Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 356 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 151 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 157 Räntebidrag (mkr) 26 8 ± 6 64 ± 11 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 708 Stor-Göteborg Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 389 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 330 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 74 Räntebidrag (mkr) 12 5 ± 3 15 ± 3 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 113 Stor-Malmö Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 312 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 288 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 69 Räntebidrag (mkr) 7 2 ± 3 16 ± 8 Räntebidrag i % av räntor 2-3 ± 1 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 483 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Totalundersökning av kommunala bostadsföretag, konfidensintervall inte aktuellt För Kommunala bostadsföretag redovisas detta år inte ombyggnad p.g.a. kvalitetsbrister. För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa.

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401 EN 24 SM 1401 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2013 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404 EN 24 SM 1404 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade HE 20 SM 0301 Inkomster och bidrag 2001 Individuppgifter Income and allowances I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst

Läs mer

Bostadspolitiken 2005

Bostadspolitiken 2005 Boverket Bostadspolitiken 2005 Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4-5 oktober 2005 Bostadspolitiken 2005 Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4 5 oktober 2005

Läs mer

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se NV 19 SM 0203 +RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det 20 784 registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

REAVINSTER och reaförluster 1999

REAVINSTER och reaförluster 1999 REAVINSTER och reaförluster 1999 Rapport 2001 REAVINSTER och reaförluster 1999 Innehåll: Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Data och kvalité Population... 7 Urval... 7 Datainsamling... 8 Definitioner

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus

Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus - En undersökning av kostnadssamband Daniel Johnsson Fastighetsvetenskap, institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden.

Räntekänsligheten är särskilt hög på bostadsrättsmarknaden, som samtidigt är mer volatil än småhusmarknaden. Swedbank hur väl har hushållen råd med sina bostadsköp? Hög känslighet på bostadsrättsmarknaden i innerstadslägen I det låga ränteläget har hushållen goda marginaler vid köp av småhus och bostadsrätter

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer