I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201"

Transkript

1 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga hyresintäkterna (totalt för bostäder, lokaler, garage och bilplatser hyresbortfall ej fråndraget) för kommunala bostadsföretag 917 kr/m 2 totalyta (1,4 % högre än 2009) och för privatägda 948 kr/m 2 totalyta (1,9 %). Bostadsrättsföreningarnas intäkter steg med 1 % till 618 kr/m 2 totalyta. Intäkterna för enbart bostäder (kr/m 2 bostadsyta) blev 1,8 % högre för kommunala bostadsföretag, 3,2 % högre för de privatägda fastigheterna och 1,7 % högre för bostadsrättsföreningarna. Den allmänna prisförändringen år 2010 mätt med Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal var 1,3 % (2009 en minskning med 0,3 procent). Driftskostnader Genomsnittlig driftskostnad har under 2010 ökat för samtliga ägarkategorier. Likt förra året är det kostnaderna för värme som står för den enskilt största ökningen mätt i kr /m 2 totalyta. Värmekostnaderna har ökat med över 10 % sedan 2009 för samtliga ägarkategorier. Kommunal fastighetsavgift Den genomsnittliga avgiften har ökat något sedan förra året för privatägda och kommunala bostadsföretag. Betald avgift är dock fortfarande väsentligt lägre än innan den Kommunala fastighetsavgiften infördes För bostadsrättsföreningar är avgiften oförändrad sen förra året. Räntor och räntebidrag Likt 2009 minskade räntekostnaderna under De genomsnittliga räntekostnaderna ligger för år 2010 på 107 kr /m 2 totalyta för bostadsrättsföreningar och 100 kr för kommunala bostadsföretag. Detta är 9,3 respektive 9,1 procent lägre än för Räntebidraget som i början av 90-talet låg på över 100 kr/m 2 totalyta för samtliga ägarkategorier är idag nästan obefintligt. Det genomsnittliga räntebidraget ligger 2010 mellan 1-2 kr /m 2 totalyta för de olika ägarkategorierna. Johannes Johansson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande 32 SM 101. Utkom den 27 januari URN:NBN:SE:SCB-2010-BO32SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 BO 32 SM 1201 Innehåll Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Räntor och räntebidrag Intäkter för bostäder och lokaler Kostnadsslag Tabeller 13 Teckenförklaring Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 32 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Undersökningspopulation och objekt Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Definitioner och förklaringar Regional indelning Så görs statistiken Datainsamling Undersökningsmetod Publicering Statistikens tillförlitlighet Bortfall Mätfel Urvalsfel Bra att veta Kort historik Beakta olikheter vid jämförelser Mer information Annan statistik In English 40

3 SCB 3 BO 32 SM 1201 Summary List of tables List of terms

4 SCB 4 BO 32 SM 1201 Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Kr/m 2 totalyta* (löpande priser) Kommunala bostadsföretag Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Privatägda fastigheter 1 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor bruttto avskrivningar markavgifter övrigt (inhämtas ej) Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Bostadsrättsföreningar 2,3 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Inkomstskatt * Totalyta = bostadsyta + lokalyta * Angående ny mätmetod för administrationskostnader för kommunala bostadsföretag respektive borttag av räntor, avskrivningar och lån för privata, se Huvudresultat sidan 5. 1) Fastigheter med minst 500 m 2 bostadsyta. 2) Avser föreningens intäkter och kostnader. 3) Avsättning till medlemmarnas reparationsfond är fråndragen intäkterna. 4) Ingår i skötsel år 2003.

5 SCB 5 BO 32 SM 1201 Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Hyresintäkter Genomsnittliga hyresintäkter för bostäder (före avdrag för hyresbortfall) år 2010 blev enligt intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 940 kr/m 2 bostadsyta för privata fastigheter, 894 kr för kommunala bostadsföretag och 592 kr för bostadsrättsföreningar. Jämfört med resultatet året innan är dessa intäkter 3,2 procent högre för privata ägare, 1,8 procent för kommunala bostadsbolag och 1,7 procent högre för bostadsrättsföreningar. KPI:s årsmedeltal ökade med 1,3 procent (2009 en minskning med 0,3 procent). En översikt av utvecklingen för intäkter från bostäder finns på sidan 11. I tabellen nedan visas hyresintäkterna för bostäder per region och för nybyggda fastigheter med färdigställandeår Störst skillnad regionalt uppvisar privata fastigheter. För undersökningen 2010 har antalet observationer av nybyggnad i privat ägda fastigheter i Stor-Stockholm och Stor-Malmö varit för få för att kunna göra en skattning. För bostadsrättsföreningar är intäktsskillnaden mellan nybyggen och samtliga minst i Stor-Malmö (62 kr/m 2 bostadsyta) och störst i Stor-Göteborg (118 kr/m 2 bostadsyta) Intäkter bostäder år 2010, per ägargrupp och region Kr/m2 bostadsyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Alla Nybyggda Alla Nybyggda Alla Nybyggda 1 Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner Data för de kommunala bostadsföretagen avser hela företaget och kan ej delas upp på färdigställandeår. 2 För få observationer för att skatta. Nybyggda fastigheter: fastigheter med färdigställandeår

6 SCB 6 BO 32 SM 1201 Drifts- och underhållskostnader Den genomsnittliga driftskostnaden (fastighetsskatten ej inräknad), i fasta priser (KPI) har ökat trendmässigt sedan början av 1990-talet. Genomsnittliga totala driftskostnaden har ökat för samtliga ägarkategorier sedan föregående år. Värmekostnader står för den största ökningen i kr/m 2 totalyta. Ökningen är på över 10 kr för samtliga kategorier. Även fastighetsskötsel och administration har ökat kraftigt för kommunala bostadsföretag och privata ägare (10,8 % respektive 12,1 %). För bostadsrättsföreningar är ökningen mindre (5,8 %) vilket kan antas bero på att medlemmarna själva står för detta arbete. Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift Genomförandet av byte från fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift 2008 har sannolikt bidragit till att kostnaderna har minskat. Det finns dock regionala skillnader, minskningen har skett framför allt i storstäderna medans i de mindre orterna har kostnaden inte minskat i lika stor utsträckning. Förutom i Stor-Göteborg har betald fastighetsskatt ökat något sedan förra året. Det framgår av diagrammet på nästa sida att fastighetsskatten i fasta priser KPI legat på ungefär samma nivå under början av 2000-talet för att börja minska under 2007 och Diagrammet visar även att skatten halverats jämfört slutet av 1990-talet. Genomsnittlig kommunal fastighetsavgift år 2010 Kr/m 2 totalyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner

7 SCB 7 BO 32 SM 1201 Genomsnittlig fastighetsskatt Kr/m 2 totalyta, fasta priser KPI Genomsnittligt driftnetto Driftnettona är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller för respektive undersökningsdel och de här uppställda beräkningarna. Den privata undergruppen "AB o dyl." har störst driftnetto, både i kr/m 2 och i andel av hyresintäkterna. Genomsnittligt driftnetto 2009 och 2010 Kr/m 2 totalyta Hyresrätt Bostadsrätt Kommunala Privata fastigheter Bostadsbostads- Alla AB o dyl Enskilda rättsföreföretag näringsidkare ningar Intäkter S:a hyresintäkter, brutto Hyresbortfall (A) S:a hyresintäkter, netto Drift, underhåll, fastighetsskatt Drift Underhåll och reparationer Modifierande pålägg 1) Fastighetsskatt (B) S:a drift, underhåll, fastighetsskatt Driftsnetto och direktavkastning (C) Driftsnetto [(A) - (B)] i procent av hyresintäkterna (A) I gruppen AB o dyl. ingår aktiebolag, försäkringsbolag, handels- och kommanditbolag 1) Pålägget för de privata ägargrupperna är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Underskattningen beror på att dessa kostnader i en del fall inte är särredovisade eller fördelade till fastighet, vilket är den privata ägargruppens datanivå. Pålägget utgör hälften av differensen mellan denna kostnad för kommunala bostadsföretag och respektive privat ägargrupp.

8 SCB 8 BO 32 SM 1201 Lokalinslag I följande tabell ges sammanfattande intäkter och kostnader för hela gruppen privata fastigheter och för de båda undergrupperna Aktiebolag o dyl. respektive Enskilda näringsidkare. För dessa redovisas också fastigheter med enbart bostäder (i kolumn lokaler "inga") och för de med visst lokalinslag ( >20%, dvs. lokalintäkterna utgör mer än 20 procent av den sammanlagda bostads- och lokalintäkten). Några generella drag tycks framträda för hyresintäkter, värmekostnader och fastighetsskatt. Genomsnittlig hyresintäkt (för bostäder, lokaler, garage- och bilplatser sammantagna) är högst för fastigheter med lokalinslag. Fastigheter med enbart bostäder har högre genomsnittlig värmekostnad än de med lokaler. Genomsnittlig fastighetsavgift är lägre för fastigheter med enbart bostäder jämfört med de som har lokaler. Detta beror bl.a. på att för lokaler i flerbostadshus tillkommer en fastighetsskatt på en procent av lokalernas taxeringsvärde, utöver den kommunala fastighetsskatten. Intäkter och kostnader 2010, olika grad av lokalinslag Privatägda fastigheter, kr/m 2 totalyta Alla Aktiebolag o dyl. 1 Enskilda privata näringsidkare fastig- Alla Lokaler Alla Lokaler heter inga>20% 2 inga >20% 2 Hyresintäkter, brutto Hyresbortfall S:a hyresintäkter, netto Kostnader Drift därav värme Underhåll Markavgifter Fastighetsavgift Räntebidrag ) Lokalinslaget: hyresintäkter lokaler > 20% av totala hyresintäkterna * Aktiebolag o dyl: aktiebolag, försäkringsbolag och handels- och kommanditbolag Hyresintäkter: intäkter för bostäder, lokaler samt bil- och garageplatser 1) Aktiebolag o dyl.: aktiebolag, försäkringsbolag samt handels- och kommanditbolag 2) Lokalinslaget: intäkter lokaler mer än 20 % av sammanlagd bostads- och lokalintäkt

9 SCB 9 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Räntor och räntebidrag har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet, då de uppgick till 400 respektive kr/m 2 totalyta (fasta priser KPI). År 2010 är den genomsnittliga räntan 100 kr/m 2 för de kommunala bostadsbolagen och 107 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Räntekostnaden 2010 i fasta priser KPI för kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar är lägre än vad de var En översikt av utvecklingen för räntor och räntebidrag finns i diagrammen på sidan 10. Genomsnittligt räntebidrag för de undersökta bestånden är marginellt. År 2010 uppgår det till 1-2 kr/m 2 totalyta mot ca kr år 1993 (fasta priser KPI). För nybyggda flerbostadshus är både genomsnittlig räntekostnad och räntebidrag avsevärt högre. För bostadsrättsföreningar färdigställda under åren skattas räntorna år 2010 till 293 kr/m 2 totalyta och räntebidragen till 18 kr jämfört med 107 kr och 2 kr för samtliga byggnadsår. För privata fastigheter skattas räntebidraget till 16 kr/m 2 totalyta för nybyggen och 1kr för samtliga byggår. Genomsnittlig räntekostnad och genomsnittligt räntebidrag har minskat kraftigt de senaste 15 åren. Å andra sidan har genomsnittlig driftskostnad, fastighetsskatt och underhållskostnad successivt ökat under perioden, dock inte i samma grad (se diagram sidan 12). Från och med år 2007 togs tre statistikvariabler bort från den privata gruppen och därmed har statistikens innehåll ändrats. Från undersökningen togs mätvariablerna för räntor, lån och avskrivningar bort vilket medför att vi inte kan redovisa räntekostnader för de privata ägargrupperna. Detta för att företag i ökande grad frångår särredovisning på fastighetsnivån (vilket är den nivå mätningen inom den privata gruppen sker) för räntor och lån samt ökande svårigheter att inhämta data för avskrivningar (se också Fakta om statistiken avsnittet Mätfel samt i Beskrivning av statistiken).

10 SCB 10 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Bostadsrättsföreningar

11 SCB 11 BO 32 SM 1201 Intäkter för bostäder och lokaler Intäkter bostäder Kr/m 2 bostadsyta, fasta priser (KPI) Intäkter lokaler Kr/m 2 lokalyta, fasta priser (KPI)

12 SCB 12 BO 32 SM 1201 Kostnadsslag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Privatägda fastigheter Räntor endast t.o.m Bostadsrättsföreningar

13 SCB 13 BO 32 SM 1201 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols.. Endast 0-2 observationer, kommunala bostadsföretag Endast 0-8 observationer, privata och bostadsrättsföreningar Only 0-2 sample units, municipal housing companies Only 0-8 sample units, private bodies and persons and housing co-operatives - Omfattas inte av undersökningen Not included in the survey

14 SCB 14 BO 32 SM Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek 1. Revenues and expenditure by region and size. Municipal housing companies Riket Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

15 SCB 15 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Stockholm Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

16 SCB 16 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Göteborg Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

17 SCB 17 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Malmö Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

18 SCB 18 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

19 SCB 19 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

20 SCB 20 BO 32 SM Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår 2. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Real estate owned by private bodies and persons Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 791 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 930 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 122 ± ± ± ± ± ± 18 (kr/m² lokalyta) 826 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 3 23 ± 2 18 ± 3 22 ± 4 24 ± 6 20 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 7 ± 6 6 ± 2 10 ± 5 5 ± 3 9 ± 6 7 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 935 ± ± ± ± ± ± 15 därav: hyresbortfall 16 ± 8 21 ± 3 21 ± ± 8 17 ± 9 19 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 919 ± ± ± ± ± ± 15 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 96 ± ± ± ± ± ± 3 Uppvärmning 132 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 75 ± 5 90 ± 3 92 ± 6 91 ± 5 82 ± 8 86 ± 2 Övrigt 30 ± 7 20 ± 3 20 ± 7 22 ± 6 25 ± ± 3 Summa driftkostnader 334 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 148 ± ± ± ± ± ± 6 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 5 ± 1 5 ± 1 3 ± 2 2 ± 1 6 ± 5 4 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 2 22 ± 1 24 ± 4 23 ± 2 25 ± ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 12 ± 4 1 ± ± ± ± ± ± ± 9 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95 %-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

21 SCB 21 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Stockholm Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 901 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 18 Lokaler (kr/m² totalyta) 110 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 947 ± ± ± ± ± ± 134 Bilplatser (kr/m² totalyta) 20 ± 8 28 ± 3 13 ± 8 16 ± 4 18 ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 2 6 ± 3 13 ± 11 3 ± 1 18 ± 18 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 12 ± ± 4 16 ± 21 8 ± 6 7 ± 5 13 ± 5 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 24 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 108 ± ± ± ± ± ± 6 Uppvärmning 156 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 6 96 ± ± ± 7 83 ± ± 4 Övrigt 36 ± ± 8 19 ± 7 18 ± 8 24 ± ± 5 Summa driftkostnader 374 ± ± ± ± ± ± 9 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 168 ± ± ± ± ± ± 13 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 14 ± 4 9 ± 2 14 ± 9 14 ± 6 21 ± ± 2 Fastighetsskatt 27 ± 4 22 ± 1 26 ± 3 24 ± 4 21 ± 8 25 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 2 1 ± 1 12 ± 10 1 ± ± ± ± ± ± ± 17 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

22 SCB 22 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Göteborg Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 33 (kr/m² boyta) 993 ± ± ± ± ± ± 28 Lokaler (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 21 (kr/m² lokalyta) 729 ± ± ± ± ± ± 124 Bilplatser (kr/m² totalyta) 21 ± 5 24 ± 5 21 ± 9 33 ± ± 7 24 ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 2 ± 0 2 ± 1 7 ± 6 8 ± 12 0 ± 0 4 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 988 ± ± ± ± ± ± 29 därav: hyresbortfall 11 ± 6 9 ± 3 11 ± 8 6 ± 4 38 ± ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 977 ± ± ± ± ± ± 29 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 102 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 117 ± ± ± 9 96 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 65 ± 7 90 ± 7 81 ± 8 83 ± 8 71 ± 6 83 ± 4 Övrigt 12 ± 5 20 ± 6 25 ± 9 27 ± 9 19 ± ± 4 Summa driftkostnader 296 ± ± ± ± ± ± 14 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 170 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 6 ± 5 22 ± 7 9 ± 10 0 ± 0 0 ± 0 13 ± 4 Fastighetsskatt 24 ± 3 21 ± 2 23 ± 5 22 ± 4 24 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 21 ± 9 1 ± ± ± ± ± ± ± 26 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

23 SCB 23 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Malmö Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 937 ± ± ± ± ± ± 68 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 35 Lokaler (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± ± 74 2 (kr/m² lokalyta) ± ± ± ± ± ± 237 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 6 30 ± 9 25 ± ± 8 37 ± ± 5 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± ± 8 33 ± 43 4 ± 6 0 ± 0 13 ± 9 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 55 därav: hyresbortfall 11 ± 8 28 ± ± 6 13 ± ± ± 6 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 54 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 144 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 124 ± ± 7 92 ± 9 91 ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 74 ± 8 85 ± ± ± ± ± 6 Övrigt 18 ± 7 12 ± 7 18 ± 17 9 ± 6 38 ± ± 5 Summa driftkostnader 361 ± ± ± ± ± ± 13 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 183 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 2 ± 3 1 ± 2 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 3 33 ± 8 27 ± 7 26 ± 7 55 ± ± 6 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 7 ± 12 0 ± ± ± ± ± ± ± 25 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

24 SCB 24 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 736 ± ± ± ± ± ± 32 (kr/m² boyta) 929 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 180 ± ± ± ± ± ± 35 (kr/m² lokalyta) 863 ± ± ± ± ± ± 195 Bilplatser (kr/m² totalyta) 10 ± 4 20 ± 3 12 ± 4 20 ± 9 17 ± 9 16 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 17 ± 26 4 ± 1 3 ± 2 6 ± 7 3 ± 1 7 ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 942 ± ± ± ± ± ± 34 därav: hyresbortfall 33 ± ± 7 15 ± 6 15 ± 9 18 ± ± 8 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 909 ± ± ± ± ± ± 37 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 8 87 ± ± ± ± 7 Uppvärmning 123 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 9 88 ± 4 86 ± 6 90 ± 9 96 ± ± 4 Övrigt 33 ± ± 3 12 ± 4 26 ± 20 8 ± 7 20 ± 4 Summa driftkostnader 317 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 127 ± ± ± ± ± ± 11 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 26 ± 7 21 ± 1 22 ± 2 27 ± 9 13 ± 9 23 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 10 ± 9 0 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

25 SCB 25 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 657 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) 789 ± ± ± ± ± ± 19 Lokaler (kr/m² totalyta) 111 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 680 ± ± ± ± ± ± 107 Bilplatser (kr/m² totalyta) 12 ± 5 21 ± 2 21 ± 6 24 ± 7 33 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 4 7 ± 5 8 ± 5 5 ± 4 13 ± 9 6 ± 3 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 784 ± ± ± ± ± ± 26 därav: hyresbortfall 10 ± 6 24 ± 8 32 ± ± ± ± 7 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 774 ± ± ± ± ± ± 26 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 76 ± ± 7 97 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 119 ± ± ± ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 81 ± ± 4 96 ± ± 9 88 ± ± 5 Övrigt 28 ± ± 8 24 ± ± 9 35 ± ± 6 Summa driftkostnader 305 ± ± ± ± ± ± 12 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 128 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 20 ± 3 21 ± 2 23 ± 8 19 ± 2 21 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 1 0 ± 1 14 ± 7 1 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

26 SCB 26 BO 32 SM Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår 3. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Housing co-operatives Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 477 ± ± ± ± ± ± 6 (kr/m² boyta) 516 ± ± ± ± ± ± 6 Lokaler (kr/m² totalyta) 53 ± 7 31 ± 5 49 ± ± ± 7 41 ± 4 (kr/m² lokalyta) 692 ± ± ± ± ± ± 43 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 1 22 ± 1 19 ± 2 21 ± 3 44 ± 4 21 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 3 15 ± 2 28 ± ± 3 26 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 554 ± ± ± ± ± ± 7 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 2 ± 2 3 ± 3 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 553 ± ± ± ± ± ± 7 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 84 ± 4 99 ± 3 87 ± 6 93 ± 6 81 ± 6 91 ± 2 Uppvärmning 136 ± ± ± ± 5 98 ± ± 1 Taxebundna kostnader 63 ± 2 79 ± 2 79 ± 4 84 ± 5 76 ± 5 75 ± 1 Övrigt 33 ± 3 33 ± 2 43 ± 5 39 ± 6 38 ± 7 36 ± 2 Summa driftkostnader 315 ± ± ± ± ± ± 3 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 82 ± 8 83 ± 7 98 ± ± ± 4 80 ± 4 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 56 ± 4 61 ± ± ± ± ± 3 Avskrivningar 63 ± 4 59 ± 2 65 ± 5 88 ± 6 75 ± ± 2 Markavgifter 5 ± 1 7 ± 1 5 ± 2 12 ± 4 2 ± 2 6 ± 1 Övriga kapitalkostnader 14 ± 25 2 ± 1 4 ± 2 4 ± 3 1 ± 1 6 ± 7 Fastighetsskatt 23 ± 1 20 ± 1 20 ± 1 23 ± 2 7 ± 1 20 ± 0 Avdrag: räntebidrag 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 18 ± 2 2 ± 0 Summa kostnader (kr/m² totalyta) 559 ± ± ± ± ± ± 9 Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta

27 SCB 27 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Stockholm Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 465 ± ± ± ± ± ± 11 (kr/m² boyta) 511 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 82 ± ± ± ± ± ± 8 (kr/m² lokalyta) 908 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 2 27 ± 4 21 ± 5 20 ± 4 47 ± 7 22 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 4 16 ± 4 17 ± 4 14 ± 4 36 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 569 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 0 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 568 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 6 88 ± ± 9 76 ± 9 92 ± 4 Uppvärmning 146 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 59 ± 3 83 ± 4 84 ± 8 88 ± 8 79 ± 9 76 ± 2 Övrigt 40 ± 6 43 ± 4 71 ± ± 9 45 ± ± 3 Summa driftkostnader 331 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± 7 85 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 52 ± 7 59 ± ± ± ± ± 6 Avskrivningar 64 ± 7 59 ± 5 68 ± ± 9 72 ± ± 4 Markavgifter 9 ± 3 9 ± 2 11 ± 4 22 ± 7 5 ± 4 10 ± 2 Övriga kapitalkostnader 31 ± 57 2 ± 2 3 ± 4 7 ± 7 0 ± 1 11 ± 17 Fastighetsskatt 28 ± 2 23 ± 1 24 ± 3 26 ± 4 8 ± 1 23 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 19 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 21 3 ± 2 0 ± 0 2 ± 3 4 ± 7 0 ± 0 2 ± 1

28 SCB 28 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Göteborg Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 463 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 488 ± ± ± ± ± ± 16 Lokaler (kr/m² totalyta) 44 ± ± ± ± ± ± 9 (kr/m² lokalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 136 Bilplatser (kr/m² totalyta) 15 ± 4 20 ± 3 13 ± 5 26 ± ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± 3 16 ± 2 12 ± 5 16 ± 6 14 ± 9 13 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 därav: hyresbortfall 0 ± 0 2 ± 1 1 ± 0 1 ± 0 5 ± 6 1 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 6 78 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 122 ± ± 3 95 ± ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 59 ± 4 79 ± 5 71 ± 6 79 ± 9 60 ± 9 72 ± 3 Övrigt 25 ± 6 31 ± 4 22 ± 7 61 ± ± ± 4 Summa driftkostnader 294 ± ± ± ± ± ± 8 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 112 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± ± ± ± ± ± 11 Avskrivningar 61 ± ± 5 56 ± ± ± ± 6 Markavgifter 9 ± 5 14 ± 3 1 ± 1 11 ± 21 0 ± 0 9 ± 2 Övriga kapitalkostnader 0 ± 0 3 ± 2 2 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 Fastighetsskatt 21 ± 4 21 ± 1 20 ± 3 24 ± 5 7 ± 4 20 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 22 ± 6 2 ± ± ± ± ± ± ± 18 1 ± 0 1 ± ± 0 0 ± 0 0 ± 0

29 SCB 29 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Malmö Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 515 ± ± ± ± ± ± 17 (kr/m² boyta) 542 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 6 9 ± 7 16 ± 9 24 ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 707 ± ± ± ± ± ± 119 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 3 18 ± 2 24 ± ± 8 48 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 26 ± ± 5 18 ± ± ± ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 585 ± ± ± ± ± ± 17 därav: hyresbortfall 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 17 ± 30 2 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 584 ± ± ± ± ± ± 17 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 70 ± ± 7 89 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 134 ± ± 7 97 ± 5 88 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 63 ± 6 73 ± 6 75 ± 9 76 ± 8 69 ± ± 4 Övrigt 40 ± ± 9 47 ± ± ± ± 6 Summa driftkostnader 307 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 9 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 75 ± ± ± ± ± ± 10 Avskrivningar 75 ± ± 5 57 ± ± ± ± 7 Markavgifter 2 ± 2 14 ± 4 13 ± 13 0 ± 0 0 ± 0 8 ± 2 Övriga kapitalkostnader 3 ± 2 0 ± 0 11 ± 17 2 ± 3 0 ± 0 2 ± 2 Fastighetsskatt 20 ± 2 20 ± 1 17 ± 1 24 ± 6 10 ± 6 19 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 3 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 14 ± 6 3 ± ± ± ± ± ± ± 18 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

30 SCB 30 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 484 ± ± ± ± ± ± 12 (kr/m² boyta) 522 ± ± ± ± ± ± 12 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 3 44 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 483 ± ± ± ± ± ± 84 Bilplatser (kr/m² totalyta) 16 ± 3 21 ± 2 20 ± 4 26 ± 5 36 ± 6 22 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 9 ± 4 17 ± 5 69 ± ± 3 15 ± 6 24 ± 19 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 545 ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 1 ± 2 1 ± 1 2 ± 2 1 ± 1 3 ± 5 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 543 ± ± ± ± ± ± 25 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 75 ± ± 5 91 ± ± 9 91 ± ± 4 Uppvärmning 125 ± ± 3 95 ± 6 90 ± 7 90 ± ± 2 Taxebundna kostnader 60 ± 4 74 ± 3 77 ± 6 79 ± ± 9 72 ± 2 Övrigt 27 ± 7 28 ± 5 28 ± 7 31 ± 8 27 ± ± 3 Summa driftkostnader 288 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 80 ± ± ± ± ± 6 72 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 62 ± ± ± ± ± ± 7 Avskrivningar 72 ± 9 56 ± 5 68 ± 7 93 ± ± ± 4 Markavgifter 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 2 ± 1 4 ± 4 0 ± 1 1 ± 2 2 ± 1 Fastighetsskatt 20 ± 1 18 ± 0 20 ± 2 17 ± 1 7 ± 2 18 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 2 ± 2 15 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

31 SCB 31 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 479 ± ± ± ± ± ± 10 (kr/m² boyta) 518 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 19 ± 7 10 ± 4 29 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 258 ± ± ± ± ± ± 76 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 2 19 ± 2 16 ± 3 15 ± 4 39 ± ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 11 ± 3 10 ± 2 12 ± 7 11 ± 4 15 ± 9 11 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 523 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 3 ± 3 3 ± 2 5 ± 7 8 ± 8 1 ± 1 4 ± 2 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 520 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 5 88 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 131 ± ± ± 8 92 ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 75 ± 5 80 ± 3 78 ± 7 81 ± 7 81 ± ± 2 Övrigt 22 ± 4 22 ± 3 26 ± ± ± ± 3 Summa driftkostnader 316 ± ± ± ± ± ± 7 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 66 ± ± 7 93 ± ± ± 9 66 ± 7 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± 6 70 ± ± ± ± ± 5 Avskrivningar 51 ± 6 65 ± 5 65 ± ± ± ± 4 Markavgifter 2 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 4 ± 3 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 3 3 ± 2 Fastighetsskatt 17 ± 1 18 ± 1 17 ± 2 18 ± 2 4 ± 3 17 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 16 ± 6 1 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

32 SCB 32 BO 32 SM Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 4. Assessed value, amount of debts, interest costs, interest allowances, expenses for new construction and conversions by region and type of ownership Kommunala Bostadsföretag Privatägda fastigheter Bostadsrättsföreningar Riket Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 164 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 84 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 228 Räntebidrag (mkr) ± ± 16 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± Stor-Stockholm Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 356 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 151 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 157 Räntebidrag (mkr) 26 8 ± 6 64 ± 11 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 708 Stor-Göteborg Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 389 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 330 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 74 Räntebidrag (mkr) 12 5 ± 3 15 ± 3 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 113 Stor-Malmö Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 312 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 288 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 69 Räntebidrag (mkr) 7 2 ± 3 16 ± 8 Räntebidrag i % av räntor 2-3 ± 1 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 483 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Totalundersökning av kommunala bostadsföretag, konfidensintervall inte aktuellt För Kommunala bostadsföretag redovisas detta år inte ombyggnad p.g.a. kvalitetsbrister. För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa.

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2006 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 Produktkod BO0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Intäkter, kostnader och outhyrt

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG Sida 1 / 11 BRF-ANALYS BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG (76969-7331) INTRODUKTION TILL BRF- ANALYSEN Den uto kade brf-analysen a r ett informationsdokument fo r spekulanter, boende, ma klare och andra intressenter

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Årsredovisning. Brf Spinnaren

Årsredovisning. Brf Spinnaren Årsredovisning för Brf Spinnaren 716419-8900 Räkenskapsåret 2010 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Spinnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen 40 113 27 Stockholm Årsredovisning 2011 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen

Läs mer

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus EN 16 SM 0702 Energistatistik för flerbostadshus 2006 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Fjärrvärme dominerar 76 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING BRF BOKTRYCKAREN 2 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Brf Boktryckaren 2 1(13) Styrelsen för Brf Boktryckaren 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

R E S U L T A T B U D G E T

R E S U L T A T B U D G E T Brf Solregnet Org.nr 716421-9631 Upprättad: 2004-11-30 Reviderad: 2005-01-15 R E S U L T A T B U D G E T 2005 för perioden 1 januari till och med 31 december (INTÄKTER) ÅRSAVGIFTS- OCH HYRESINTÄKTER Kr

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Löpande kostnader FastighetsskattIavgift Räntekostnader/-intäkter Avskrivning Fondavsättning Amortering Totala intäkter förutom årsavgifter

Löpande kostnader FastighetsskattIavgift Räntekostnader/-intäkter Avskrivning Fondavsättning Amortering Totala intäkter förutom årsavgifter ... -..,.......,,-.,.,-...",.,-.. "...!'t 09 :~_:.:.:... : Löpande kostnader Fastighetsskattavgift Räntekostnader/-intäkter Avskrivning Fondavsättning Amortering Totala intäkter förutom årsavgifter Likvidbehov

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Styrelsen för Brf Elektrikern lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Cedern

Årsredovisning. Brf Cedern , Årsredovisning för Brf Cedern 769619-1241 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Cedern får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Förvaltningsberättelse Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av Styrelsesuppleanter Holger Ståhle (ordf.) Årsstämman Daniel Gustafsson Wiveka Storm (kassör) Årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar

hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar Kommuninvest Kommuninvest tillhandahåller gemensam finansiering till Sveriges kommuner. Alla kommuner anses som kreditvärdiga och har samma kapitalkostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115

BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115 BRF TEGELVIKSGATAN 30 Org. nr 769612-1115 Årsredovisning År 2009 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-4 - resultaträkningar

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer