I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201"

Transkript

1 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga hyresintäkterna (totalt för bostäder, lokaler, garage och bilplatser hyresbortfall ej fråndraget) för kommunala bostadsföretag 917 kr/m 2 totalyta (1,4 % högre än 2009) och för privatägda 948 kr/m 2 totalyta (1,9 %). Bostadsrättsföreningarnas intäkter steg med 1 % till 618 kr/m 2 totalyta. Intäkterna för enbart bostäder (kr/m 2 bostadsyta) blev 1,8 % högre för kommunala bostadsföretag, 3,2 % högre för de privatägda fastigheterna och 1,7 % högre för bostadsrättsföreningarna. Den allmänna prisförändringen år 2010 mätt med Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal var 1,3 % (2009 en minskning med 0,3 procent). Driftskostnader Genomsnittlig driftskostnad har under 2010 ökat för samtliga ägarkategorier. Likt förra året är det kostnaderna för värme som står för den enskilt största ökningen mätt i kr /m 2 totalyta. Värmekostnaderna har ökat med över 10 % sedan 2009 för samtliga ägarkategorier. Kommunal fastighetsavgift Den genomsnittliga avgiften har ökat något sedan förra året för privatägda och kommunala bostadsföretag. Betald avgift är dock fortfarande väsentligt lägre än innan den Kommunala fastighetsavgiften infördes För bostadsrättsföreningar är avgiften oförändrad sen förra året. Räntor och räntebidrag Likt 2009 minskade räntekostnaderna under De genomsnittliga räntekostnaderna ligger för år 2010 på 107 kr /m 2 totalyta för bostadsrättsföreningar och 100 kr för kommunala bostadsföretag. Detta är 9,3 respektive 9,1 procent lägre än för Räntebidraget som i början av 90-talet låg på över 100 kr/m 2 totalyta för samtliga ägarkategorier är idag nästan obefintligt. Det genomsnittliga räntebidraget ligger 2010 mellan 1-2 kr /m 2 totalyta för de olika ägarkategorierna. Johannes Johansson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande 32 SM 101. Utkom den 27 januari URN:NBN:SE:SCB-2010-BO32SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 BO 32 SM 1201 Innehåll Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Räntor och räntebidrag Intäkter för bostäder och lokaler Kostnadsslag Tabeller 13 Teckenförklaring Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 32 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Undersökningspopulation och objekt Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Definitioner och förklaringar Regional indelning Så görs statistiken Datainsamling Undersökningsmetod Publicering Statistikens tillförlitlighet Bortfall Mätfel Urvalsfel Bra att veta Kort historik Beakta olikheter vid jämförelser Mer information Annan statistik In English 40

3 SCB 3 BO 32 SM 1201 Summary List of tables List of terms

4 SCB 4 BO 32 SM 1201 Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Kr/m 2 totalyta* (löpande priser) Kommunala bostadsföretag Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Privatägda fastigheter 1 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor bruttto avskrivningar markavgifter övrigt (inhämtas ej) Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Bostadsrättsföreningar 2,3 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Inkomstskatt * Totalyta = bostadsyta + lokalyta * Angående ny mätmetod för administrationskostnader för kommunala bostadsföretag respektive borttag av räntor, avskrivningar och lån för privata, se Huvudresultat sidan 5. 1) Fastigheter med minst 500 m 2 bostadsyta. 2) Avser föreningens intäkter och kostnader. 3) Avsättning till medlemmarnas reparationsfond är fråndragen intäkterna. 4) Ingår i skötsel år 2003.

5 SCB 5 BO 32 SM 1201 Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Hyresintäkter Genomsnittliga hyresintäkter för bostäder (före avdrag för hyresbortfall) år 2010 blev enligt intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 940 kr/m 2 bostadsyta för privata fastigheter, 894 kr för kommunala bostadsföretag och 592 kr för bostadsrättsföreningar. Jämfört med resultatet året innan är dessa intäkter 3,2 procent högre för privata ägare, 1,8 procent för kommunala bostadsbolag och 1,7 procent högre för bostadsrättsföreningar. KPI:s årsmedeltal ökade med 1,3 procent (2009 en minskning med 0,3 procent). En översikt av utvecklingen för intäkter från bostäder finns på sidan 11. I tabellen nedan visas hyresintäkterna för bostäder per region och för nybyggda fastigheter med färdigställandeår Störst skillnad regionalt uppvisar privata fastigheter. För undersökningen 2010 har antalet observationer av nybyggnad i privat ägda fastigheter i Stor-Stockholm och Stor-Malmö varit för få för att kunna göra en skattning. För bostadsrättsföreningar är intäktsskillnaden mellan nybyggen och samtliga minst i Stor-Malmö (62 kr/m 2 bostadsyta) och störst i Stor-Göteborg (118 kr/m 2 bostadsyta) Intäkter bostäder år 2010, per ägargrupp och region Kr/m2 bostadsyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Alla Nybyggda Alla Nybyggda Alla Nybyggda 1 Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner Data för de kommunala bostadsföretagen avser hela företaget och kan ej delas upp på färdigställandeår. 2 För få observationer för att skatta. Nybyggda fastigheter: fastigheter med färdigställandeår

6 SCB 6 BO 32 SM 1201 Drifts- och underhållskostnader Den genomsnittliga driftskostnaden (fastighetsskatten ej inräknad), i fasta priser (KPI) har ökat trendmässigt sedan början av 1990-talet. Genomsnittliga totala driftskostnaden har ökat för samtliga ägarkategorier sedan föregående år. Värmekostnader står för den största ökningen i kr/m 2 totalyta. Ökningen är på över 10 kr för samtliga kategorier. Även fastighetsskötsel och administration har ökat kraftigt för kommunala bostadsföretag och privata ägare (10,8 % respektive 12,1 %). För bostadsrättsföreningar är ökningen mindre (5,8 %) vilket kan antas bero på att medlemmarna själva står för detta arbete. Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift Genomförandet av byte från fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift 2008 har sannolikt bidragit till att kostnaderna har minskat. Det finns dock regionala skillnader, minskningen har skett framför allt i storstäderna medans i de mindre orterna har kostnaden inte minskat i lika stor utsträckning. Förutom i Stor-Göteborg har betald fastighetsskatt ökat något sedan förra året. Det framgår av diagrammet på nästa sida att fastighetsskatten i fasta priser KPI legat på ungefär samma nivå under början av 2000-talet för att börja minska under 2007 och Diagrammet visar även att skatten halverats jämfört slutet av 1990-talet. Genomsnittlig kommunal fastighetsavgift år 2010 Kr/m 2 totalyta Privata Bostads- Kommunala fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malm ö Kommuner > inv Övriga kommuner

7 SCB 7 BO 32 SM 1201 Genomsnittlig fastighetsskatt Kr/m 2 totalyta, fasta priser KPI Genomsnittligt driftnetto Driftnettona är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller för respektive undersökningsdel och de här uppställda beräkningarna. Den privata undergruppen "AB o dyl." har störst driftnetto, både i kr/m 2 och i andel av hyresintäkterna. Genomsnittligt driftnetto 2009 och 2010 Kr/m 2 totalyta Hyresrätt Bostadsrätt Kommunala Privata fastigheter Bostadsbostads- Alla AB o dyl Enskilda rättsföreföretag näringsidkare ningar Intäkter S:a hyresintäkter, brutto Hyresbortfall (A) S:a hyresintäkter, netto Drift, underhåll, fastighetsskatt Drift Underhåll och reparationer Modifierande pålägg 1) Fastighetsskatt (B) S:a drift, underhåll, fastighetsskatt Driftsnetto och direktavkastning (C) Driftsnetto [(A) - (B)] i procent av hyresintäkterna (A) I gruppen AB o dyl. ingår aktiebolag, försäkringsbolag, handels- och kommanditbolag 1) Pålägget för de privata ägargrupperna är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Underskattningen beror på att dessa kostnader i en del fall inte är särredovisade eller fördelade till fastighet, vilket är den privata ägargruppens datanivå. Pålägget utgör hälften av differensen mellan denna kostnad för kommunala bostadsföretag och respektive privat ägargrupp.

8 SCB 8 BO 32 SM 1201 Lokalinslag I följande tabell ges sammanfattande intäkter och kostnader för hela gruppen privata fastigheter och för de båda undergrupperna Aktiebolag o dyl. respektive Enskilda näringsidkare. För dessa redovisas också fastigheter med enbart bostäder (i kolumn lokaler "inga") och för de med visst lokalinslag ( >20%, dvs. lokalintäkterna utgör mer än 20 procent av den sammanlagda bostads- och lokalintäkten). Några generella drag tycks framträda för hyresintäkter, värmekostnader och fastighetsskatt. Genomsnittlig hyresintäkt (för bostäder, lokaler, garage- och bilplatser sammantagna) är högst för fastigheter med lokalinslag. Fastigheter med enbart bostäder har högre genomsnittlig värmekostnad än de med lokaler. Genomsnittlig fastighetsavgift är lägre för fastigheter med enbart bostäder jämfört med de som har lokaler. Detta beror bl.a. på att för lokaler i flerbostadshus tillkommer en fastighetsskatt på en procent av lokalernas taxeringsvärde, utöver den kommunala fastighetsskatten. Intäkter och kostnader 2010, olika grad av lokalinslag Privatägda fastigheter, kr/m 2 totalyta Alla Aktiebolag o dyl. 1 Enskilda privata näringsidkare fastig- Alla Lokaler Alla Lokaler heter inga>20% 2 inga >20% 2 Hyresintäkter, brutto Hyresbortfall S:a hyresintäkter, netto Kostnader Drift därav värme Underhåll Markavgifter Fastighetsavgift Räntebidrag ) Lokalinslaget: hyresintäkter lokaler > 20% av totala hyresintäkterna * Aktiebolag o dyl: aktiebolag, försäkringsbolag och handels- och kommanditbolag Hyresintäkter: intäkter för bostäder, lokaler samt bil- och garageplatser 1) Aktiebolag o dyl.: aktiebolag, försäkringsbolag samt handels- och kommanditbolag 2) Lokalinslaget: intäkter lokaler mer än 20 % av sammanlagd bostads- och lokalintäkt

9 SCB 9 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Räntor och räntebidrag har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet, då de uppgick till 400 respektive kr/m 2 totalyta (fasta priser KPI). År 2010 är den genomsnittliga räntan 100 kr/m 2 för de kommunala bostadsbolagen och 107 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Räntekostnaden 2010 i fasta priser KPI för kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar är lägre än vad de var En översikt av utvecklingen för räntor och räntebidrag finns i diagrammen på sidan 10. Genomsnittligt räntebidrag för de undersökta bestånden är marginellt. År 2010 uppgår det till 1-2 kr/m 2 totalyta mot ca kr år 1993 (fasta priser KPI). För nybyggda flerbostadshus är både genomsnittlig räntekostnad och räntebidrag avsevärt högre. För bostadsrättsföreningar färdigställda under åren skattas räntorna år 2010 till 293 kr/m 2 totalyta och räntebidragen till 18 kr jämfört med 107 kr och 2 kr för samtliga byggnadsår. För privata fastigheter skattas räntebidraget till 16 kr/m 2 totalyta för nybyggen och 1kr för samtliga byggår. Genomsnittlig räntekostnad och genomsnittligt räntebidrag har minskat kraftigt de senaste 15 åren. Å andra sidan har genomsnittlig driftskostnad, fastighetsskatt och underhållskostnad successivt ökat under perioden, dock inte i samma grad (se diagram sidan 12). Från och med år 2007 togs tre statistikvariabler bort från den privata gruppen och därmed har statistikens innehåll ändrats. Från undersökningen togs mätvariablerna för räntor, lån och avskrivningar bort vilket medför att vi inte kan redovisa räntekostnader för de privata ägargrupperna. Detta för att företag i ökande grad frångår särredovisning på fastighetsnivån (vilket är den nivå mätningen inom den privata gruppen sker) för räntor och lån samt ökande svårigheter att inhämta data för avskrivningar (se också Fakta om statistiken avsnittet Mätfel samt i Beskrivning av statistiken).

10 SCB 10 BO 32 SM 1201 Räntor och räntebidrag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Bostadsrättsföreningar

11 SCB 11 BO 32 SM 1201 Intäkter för bostäder och lokaler Intäkter bostäder Kr/m 2 bostadsyta, fasta priser (KPI) Intäkter lokaler Kr/m 2 lokalyta, fasta priser (KPI)

12 SCB 12 BO 32 SM 1201 Kostnadsslag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Kommunala bostadsföretag Privatägda fastigheter Räntor endast t.o.m Bostadsrättsföreningar

13 SCB 13 BO 32 SM 1201 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols.. Endast 0-2 observationer, kommunala bostadsföretag Endast 0-8 observationer, privata och bostadsrättsföreningar Only 0-2 sample units, municipal housing companies Only 0-8 sample units, private bodies and persons and housing co-operatives - Omfattas inte av undersökningen Not included in the survey

14 SCB 14 BO 32 SM Kommunala bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek 1. Revenues and expenditure by region and size. Municipal housing companies Riket Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

15 SCB 15 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Stockholm Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

16 SCB 16 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Göteborg Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

17 SCB 17 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Stor-Malmö Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

18 SCB 18 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

19 SCB 19 BO 32 SM (forts. region) Kommunala bostadsföretag 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

20 SCB 20 BO 32 SM Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår 2. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Real estate owned by private bodies and persons Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 791 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 930 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 122 ± ± ± ± ± ± 18 (kr/m² lokalyta) 826 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 3 23 ± 2 18 ± 3 22 ± 4 24 ± 6 20 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 7 ± 6 6 ± 2 10 ± 5 5 ± 3 9 ± 6 7 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 935 ± ± ± ± ± ± 15 därav: hyresbortfall 16 ± 8 21 ± 3 21 ± ± 8 17 ± 9 19 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 919 ± ± ± ± ± ± 15 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 96 ± ± ± ± ± ± 3 Uppvärmning 132 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 75 ± 5 90 ± 3 92 ± 6 91 ± 5 82 ± 8 86 ± 2 Övrigt 30 ± 7 20 ± 3 20 ± 7 22 ± 6 25 ± ± 3 Summa driftkostnader 334 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 148 ± ± ± ± ± ± 6 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 5 ± 1 5 ± 1 3 ± 2 2 ± 1 6 ± 5 4 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 2 22 ± 1 24 ± 4 23 ± 2 25 ± ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 12 ± 4 1 ± ± ± ± ± ± ± 9 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95 %-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

21 SCB 21 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Stockholm Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 901 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 18 Lokaler (kr/m² totalyta) 110 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 947 ± ± ± ± ± ± 134 Bilplatser (kr/m² totalyta) 20 ± 8 28 ± 3 13 ± 8 16 ± 4 18 ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 2 6 ± 3 13 ± 11 3 ± 1 18 ± 18 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 12 ± ± 4 16 ± 21 8 ± 6 7 ± 5 13 ± 5 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 24 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 108 ± ± ± ± ± ± 6 Uppvärmning 156 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 6 96 ± ± ± 7 83 ± ± 4 Övrigt 36 ± ± 8 19 ± 7 18 ± 8 24 ± ± 5 Summa driftkostnader 374 ± ± ± ± ± ± 9 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 168 ± ± ± ± ± ± 13 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 14 ± 4 9 ± 2 14 ± 9 14 ± 6 21 ± ± 2 Fastighetsskatt 27 ± 4 22 ± 1 26 ± 3 24 ± 4 21 ± 8 25 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 2 1 ± 1 12 ± 10 1 ± ± ± ± ± ± ± 17 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

22 SCB 22 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Göteborg Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 33 (kr/m² boyta) 993 ± ± ± ± ± ± 28 Lokaler (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 21 (kr/m² lokalyta) 729 ± ± ± ± ± ± 124 Bilplatser (kr/m² totalyta) 21 ± 5 24 ± 5 21 ± 9 33 ± ± 7 24 ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 2 ± 0 2 ± 1 7 ± 6 8 ± 12 0 ± 0 4 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 988 ± ± ± ± ± ± 29 därav: hyresbortfall 11 ± 6 9 ± 3 11 ± 8 6 ± 4 38 ± ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 977 ± ± ± ± ± ± 29 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 102 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 117 ± ± ± 9 96 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 65 ± 7 90 ± 7 81 ± 8 83 ± 8 71 ± 6 83 ± 4 Övrigt 12 ± 5 20 ± 6 25 ± 9 27 ± 9 19 ± ± 4 Summa driftkostnader 296 ± ± ± ± ± ± 14 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 170 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 6 ± 5 22 ± 7 9 ± 10 0 ± 0 0 ± 0 13 ± 4 Fastighetsskatt 24 ± 3 21 ± 2 23 ± 5 22 ± 4 24 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 21 ± 9 1 ± ± ± ± ± ± ± 26 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

23 SCB 23 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Stor-Malmö Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 937 ± ± ± ± ± ± 68 (kr/m² boyta) ± ± ± ± ± ± 35 Lokaler (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± ± 74 2 (kr/m² lokalyta) ± ± ± ± ± ± 237 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 6 30 ± 9 25 ± ± 8 37 ± ± 5 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± ± 8 33 ± 43 4 ± 6 0 ± 0 13 ± 9 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 55 därav: hyresbortfall 11 ± 8 28 ± ± 6 13 ± ± ± 6 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) ± ± ± ± ± ± 54 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 144 ± ± ± ± ± ± 9 Uppvärmning 124 ± ± 7 92 ± 9 91 ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 74 ± 8 85 ± ± ± ± ± 6 Övrigt 18 ± 7 12 ± 7 18 ± 17 9 ± 6 38 ± ± 5 Summa driftkostnader 361 ± ± ± ± ± ± 13 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 183 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 2 ± 3 1 ± 2 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 Fastighetsskatt 24 ± 3 33 ± 8 27 ± 7 26 ± 7 55 ± ± 6 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 7 ± 12 0 ± ± ± ± ± ± ± 25 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

24 SCB 24 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 736 ± ± ± ± ± ± 32 (kr/m² boyta) 929 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 180 ± ± ± ± ± ± 35 (kr/m² lokalyta) 863 ± ± ± ± ± ± 195 Bilplatser (kr/m² totalyta) 10 ± 4 20 ± 3 12 ± 4 20 ± 9 17 ± 9 16 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 17 ± 26 4 ± 1 3 ± 2 6 ± 7 3 ± 1 7 ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 942 ± ± ± ± ± ± 34 därav: hyresbortfall 33 ± ± 7 15 ± 6 15 ± 9 18 ± ± 8 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 909 ± ± ± ± ± ± 37 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 8 87 ± ± ± ± 7 Uppvärmning 123 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 74 ± 9 88 ± 4 86 ± 6 90 ± 9 96 ± ± 4 Övrigt 33 ± ± 3 12 ± 4 26 ± 20 8 ± 7 20 ± 4 Summa driftkostnader 317 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 127 ± ± ± ± ± ± 11 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 26 ± 7 21 ± 1 22 ± 2 27 ± 9 13 ± 9 23 ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 10 ± 9 0 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

25 SCB 25 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 657 ± ± ± ± ± ± 26 (kr/m² boyta) 789 ± ± ± ± ± ± 19 Lokaler (kr/m² totalyta) 111 ± ± ± ± ± ± 34 (kr/m² lokalyta) 680 ± ± ± ± ± ± 107 Bilplatser (kr/m² totalyta) 12 ± 5 21 ± 2 21 ± 6 24 ± 7 33 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 4 7 ± 5 8 ± 5 5 ± 4 13 ± 9 6 ± 3 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 784 ± ± ± ± ± ± 26 därav: hyresbortfall 10 ± 6 24 ± 8 32 ± ± ± ± 7 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 774 ± ± ± ± ± ± 26 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 76 ± ± 7 97 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 119 ± ± ± ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 81 ± ± 4 96 ± ± 9 88 ± ± 5 Övrigt 28 ± ± 8 24 ± ± 9 35 ± ± 6 Summa driftkostnader 305 ± ± ± ± ± ± 12 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 128 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Fastighetsskatt 20 ± 3 21 ± 2 23 ± 8 19 ± 2 21 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 1 0 ± 1 14 ± 7 1 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår

26 SCB 26 BO 32 SM Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår 3. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Housing co-operatives Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 477 ± ± ± ± ± ± 6 (kr/m² boyta) 516 ± ± ± ± ± ± 6 Lokaler (kr/m² totalyta) 53 ± 7 31 ± 5 49 ± ± ± 7 41 ± 4 (kr/m² lokalyta) 692 ± ± ± ± ± ± 43 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 1 22 ± 1 19 ± 2 21 ± 3 44 ± 4 21 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 3 15 ± 2 28 ± ± 3 26 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 554 ± ± ± ± ± ± 7 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 2 ± 2 3 ± 3 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 553 ± ± ± ± ± ± 7 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 84 ± 4 99 ± 3 87 ± 6 93 ± 6 81 ± 6 91 ± 2 Uppvärmning 136 ± ± ± ± 5 98 ± ± 1 Taxebundna kostnader 63 ± 2 79 ± 2 79 ± 4 84 ± 5 76 ± 5 75 ± 1 Övrigt 33 ± 3 33 ± 2 43 ± 5 39 ± 6 38 ± 7 36 ± 2 Summa driftkostnader 315 ± ± ± ± ± ± 3 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 82 ± 8 83 ± 7 98 ± ± ± 4 80 ± 4 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 56 ± 4 61 ± ± ± ± ± 3 Avskrivningar 63 ± 4 59 ± 2 65 ± 5 88 ± 6 75 ± ± 2 Markavgifter 5 ± 1 7 ± 1 5 ± 2 12 ± 4 2 ± 2 6 ± 1 Övriga kapitalkostnader 14 ± 25 2 ± 1 4 ± 2 4 ± 3 1 ± 1 6 ± 7 Fastighetsskatt 23 ± 1 20 ± 1 20 ± 1 23 ± 2 7 ± 1 20 ± 0 Avdrag: räntebidrag 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 18 ± 2 2 ± 0 Summa kostnader (kr/m² totalyta) 559 ± ± ± ± ± ± 9 Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta

27 SCB 27 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Stockholm Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 465 ± ± ± ± ± ± 11 (kr/m² boyta) 511 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 82 ± ± ± ± ± ± 8 (kr/m² lokalyta) 908 ± ± ± ± ± ± 73 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 2 27 ± 4 21 ± 5 20 ± 4 47 ± 7 22 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 4 16 ± 4 17 ± 4 14 ± 4 36 ± ± 4 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 569 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 0 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 568 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 6 88 ± ± 9 76 ± 9 92 ± 4 Uppvärmning 146 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 59 ± 3 83 ± 4 84 ± 8 88 ± 8 79 ± 9 76 ± 2 Övrigt 40 ± 6 43 ± 4 71 ± ± 9 45 ± ± 3 Summa driftkostnader 331 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 86 ± ± ± ± ± 7 85 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 52 ± 7 59 ± ± ± ± ± 6 Avskrivningar 64 ± 7 59 ± 5 68 ± ± 9 72 ± ± 4 Markavgifter 9 ± 3 9 ± 2 11 ± 4 22 ± 7 5 ± 4 10 ± 2 Övriga kapitalkostnader 31 ± 57 2 ± 2 3 ± 4 7 ± 7 0 ± 1 11 ± 17 Fastighetsskatt 28 ± 2 23 ± 1 24 ± 3 26 ± 4 8 ± 1 23 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 19 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 21 3 ± 2 0 ± 0 2 ± 3 4 ± 7 0 ± 0 2 ± 1

28 SCB 28 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Göteborg Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 463 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 488 ± ± ± ± ± ± 16 Lokaler (kr/m² totalyta) 44 ± ± ± ± ± ± 9 (kr/m² lokalyta) 884 ± ± ± ± ± ± 136 Bilplatser (kr/m² totalyta) 15 ± 4 20 ± 3 13 ± 5 26 ± ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 8 ± 3 16 ± 2 12 ± 5 16 ± 6 14 ± 9 13 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 därav: hyresbortfall 0 ± 0 2 ± 1 1 ± 0 1 ± 0 5 ± 6 1 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 530 ± ± ± ± ± ± 16 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 6 78 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 122 ± ± 3 95 ± ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 59 ± 4 79 ± 5 71 ± 6 79 ± 9 60 ± 9 72 ± 3 Övrigt 25 ± 6 31 ± 4 22 ± 7 61 ± ± ± 4 Summa driftkostnader 294 ± ± ± ± ± ± 8 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 112 ± ± ± ± ± ± 12 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± ± ± ± ± ± 11 Avskrivningar 61 ± ± 5 56 ± ± ± ± 6 Markavgifter 9 ± 5 14 ± 3 1 ± 1 11 ± 21 0 ± 0 9 ± 2 Övriga kapitalkostnader 0 ± 0 3 ± 2 2 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 Fastighetsskatt 21 ± 4 21 ± 1 20 ± 3 24 ± 5 7 ± 4 20 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 22 ± 6 2 ± ± ± ± ± ± ± 18 1 ± 0 1 ± ± 0 0 ± 0 0 ± 0

29 SCB 29 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Stor-Malmö Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 515 ± ± ± ± ± ± 17 (kr/m² boyta) 542 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 6 9 ± 7 16 ± 9 24 ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 707 ± ± ± ± ± ± 119 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 3 18 ± 2 24 ± ± 8 48 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 26 ± ± 5 18 ± ± ± ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 585 ± ± ± ± ± ± 17 därav: hyresbortfall 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 17 ± 30 2 ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 584 ± ± ± ± ± ± 17 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 70 ± ± 7 89 ± ± ± ± 6 Uppvärmning 134 ± ± 7 97 ± 5 88 ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 63 ± 6 73 ± 6 75 ± 9 76 ± 8 69 ± ± 4 Övrigt 40 ± ± 9 47 ± ± ± ± 6 Summa driftkostnader 307 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 81 ± ± ± ± ± ± 9 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 75 ± ± ± ± ± ± 10 Avskrivningar 75 ± ± 5 57 ± ± ± ± 7 Markavgifter 2 ± 2 14 ± 4 13 ± 13 0 ± 0 0 ± 0 8 ± 2 Övriga kapitalkostnader 3 ± 2 0 ± 0 11 ± 17 2 ± 3 0 ± 0 2 ± 2 Fastighetsskatt 20 ± 2 20 ± 1 17 ± 1 24 ± 6 10 ± 6 19 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 0 ± 0 3 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 14 ± 6 3 ± ± ± ± ± ± ± 18 2 ± 3 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

30 SCB 30 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 484 ± ± ± ± ± ± 12 (kr/m² boyta) 522 ± ± ± ± ± ± 12 Lokaler (kr/m² totalyta) 35 ± ± 3 44 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 483 ± ± ± ± ± ± 84 Bilplatser (kr/m² totalyta) 16 ± 3 21 ± 2 20 ± 4 26 ± 5 36 ± 6 22 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 9 ± 4 17 ± 5 69 ± ± 3 15 ± 6 24 ± 19 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 545 ± ± ± ± ± ± 25 därav: hyresbortfall 1 ± 2 1 ± 1 2 ± 2 1 ± 1 3 ± 5 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 543 ± ± ± ± ± ± 25 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 75 ± ± 5 91 ± ± 9 91 ± ± 4 Uppvärmning 125 ± ± 3 95 ± 6 90 ± 7 90 ± ± 2 Taxebundna kostnader 60 ± 4 74 ± 3 77 ± 6 79 ± ± 9 72 ± 2 Övrigt 27 ± 7 28 ± 5 28 ± 7 31 ± 8 27 ± ± 3 Summa driftkostnader 288 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 80 ± ± ± ± ± 6 72 ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 62 ± ± ± ± ± ± 7 Avskrivningar 72 ± 9 56 ± 5 68 ± 7 93 ± ± ± 4 Markavgifter 1 ± 1 2 ± 1 2 ± 2 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 2 ± 1 4 ± 4 0 ± 1 1 ± 2 2 ± 1 Fastighetsskatt 20 ± 1 18 ± 0 20 ± 2 17 ± 1 7 ± 2 18 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 2 ± 2 15 ± 4 2 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1

31 SCB 31 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2010 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 479 ± ± ± ± ± ± 10 (kr/m² boyta) 518 ± ± ± ± ± ± 10 Lokaler (kr/m² totalyta) 19 ± 7 10 ± 4 29 ± ± ± ± 6 (kr/m² lokalyta) 258 ± ± ± ± ± ± 76 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 2 19 ± 2 16 ± 3 15 ± 4 39 ± ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 11 ± 3 10 ± 2 12 ± 7 11 ± 4 15 ± 9 11 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 523 ± ± ± ± ± ± 11 därav: hyresbortfall 3 ± 3 3 ± 2 5 ± 7 8 ± 8 1 ± 1 4 ± 2 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 520 ± ± ± ± ± ± 11 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 89 ± ± 5 88 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 131 ± ± ± 8 92 ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 75 ± 5 80 ± 3 78 ± 7 81 ± 7 81 ± ± 2 Övrigt 22 ± 4 22 ± 3 26 ± ± ± ± 3 Summa driftkostnader 316 ± ± ± ± ± ± 7 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 66 ± ± 7 93 ± ± ± 9 66 ± 7 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 53 ± 6 70 ± ± ± ± ± 5 Avskrivningar 51 ± 6 65 ± 5 65 ± ± ± ± 4 Markavgifter 2 ± 3 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 2 4 ± 3 3 ± 4 0 ± 0 2 ± 3 3 ± 2 Fastighetsskatt 17 ± 1 18 ± 1 17 ± 2 18 ± 2 4 ± 3 17 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta 1 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 16 ± 6 1 ± ± ± ± ± ± ± 13 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

32 SCB 32 BO 32 SM Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 4. Assessed value, amount of debts, interest costs, interest allowances, expenses for new construction and conversions by region and type of ownership Kommunala Bostadsföretag Privatägda fastigheter Bostadsrättsföreningar Riket Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 164 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 84 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 228 Räntebidrag (mkr) ± ± 16 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± Stor-Stockholm Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 356 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 151 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 1 Räntor brutto (mkr) ± 157 Räntebidrag (mkr) 26 8 ± 6 64 ± 11 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 708 Stor-Göteborg Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 389 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 330 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 74 Räntebidrag (mkr) 12 5 ± 3 15 ± 3 Räntebidrag i % av räntor 2-2 ± 0 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 113 Stor-Malmö Taxeringsvärde (kr/m² totalyta) ± ± 312 (mkr) ± ± Skulder (kr/m² totalyta) ± 288 (mkr) ± Skulder i % av taxeringsvärde ± 3 Räntor brutto (mkr) ± 69 Räntebidrag (mkr) 7 2 ± 3 16 ± 8 Räntebidrag i % av räntor 2-3 ± 1 Ombyggnad, standardförbättring (mkr) ± ± 483 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Totalundersökning av kommunala bostadsföretag, konfidensintervall inte aktuellt För Kommunala bostadsföretag redovisas detta år inte ombyggnad p.g.a. kvalitetsbrister. För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa.

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 BO 32 SM 1101

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 BO 32 SM 1101 BO 32 SM 1101 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2009 I korta drag Hyresintäkter År 2009 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader BO 32 SM 0801 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Hyresintäkter Den genomsnittliga hyresintäkten

Läs mer

Magnus Nyström, SCB, tfn ,

Magnus Nyström, SCB, tfn , BO 32 SM 1001 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2008 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2008 I korta drag Hyresintäkter År 2008 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus RM/BF 2012-12-19 1(14) Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2011 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Borätt-analys - ekonomisk analys av bostadsrättsförening

Borätt-analys - ekonomisk analys av bostadsrättsförening Borätt-analys - ekonomisk analys av bostadsrättsförening Brf Gjutaren 14 Birkagatan 24 Stockholm Byggnadsår / förvärv : 1905 / 1992 Lägenheter 26 1569 kvm - därav hyreslägenheter 0 kvm ca Medelstorlek

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU)

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 1 Beskrivning av statistiken Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 1997 BO0301 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 BO 30 SM 1401 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 Charges/rents for newly constructed dwellings during 2013 I korta drag Årshyran per kvadratmeter i nybyggda hyresrätter 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2006 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse

Boende, byggande och bebyggelse Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2010 Sida Page Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 181 175 Bostadsbeståndet och dess förändringar Housing stock 183 176 Boende, byggande

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 771 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 771 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 11 365 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter BO 30 SM 1001 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009 Fees/rents for newly constructed dwellings in 2009 I korta drag Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter stiger Den genomsnittliga

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 Produktkod BO0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Intäkter, kostnader och outhyrt

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013 BO 35 SM 1301 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013 Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings 1 September 2013, Municipal housing

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG Sida 1 / 11 BRF-ANALYS BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG (76969-7331) INTRODUKTION TILL BRF- ANALYSEN Den uto kade brf-analysen a r ett informationsdokument fo r spekulanter, boende, ma klare och andra intressenter

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda BO 38 SM 0401 Rikets fastigheter 2003, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in 2003, part 2 I korta drag Stockholms län har de högst värderade småhusen Taxeringsvärdet

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

Flerårsbudget. BRF Avi Upprättad av Christoffer Werhof Malmö

Flerårsbudget. BRF Avi Upprättad av Christoffer Werhof Malmö Flerårsbudget Brf Avi Enligt Underhållsplan 10% höjning 2012 5% 2013-2016 därefter 2% årligen Flerårsbudget BRF Avi 2011-01-28 Upprättad av Christoffer Werhof Malmö Flerårsbudget - AVI 2011 SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

R E S U L T A T B U D G E T

R E S U L T A T B U D G E T Brf Solregnet Org.nr 716421-9631 Upprättad: 2004-11-30 Reviderad: 2005-01-15 R E S U L T A T B U D G E T 2005 för perioden 1 januari till och med 31 december (INTÄKTER) ÅRSAVGIFTS- OCH HYRESINTÄKTER Kr

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen 40 113 27 Stockholm Årsredovisning 2011 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer