Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction"

Transkript

1 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland

2 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar Housing stock 8.2 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.3 Lägenheter i färdigställda hus Dwellings in completed buildings 8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus Dwellings in completed buildings, percentage in multi-dwelling buildings 8.5 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus Percentage 1 room and kitchen dwellings in completed buildings 8.6 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus Housing stock by type of building and number of dwellings 8.7 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, upplåtelseform, lägenhetstyp m.m Dwellings in completed buildings by ownership, tenure, size of dwelling, etc. 8.8 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus Building and construction costs for residential buildings 8.9 Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och lägenhetstyp, procent Change in rent per dwelling by region and size of dwelling, percent 8.10 Genomsnittlig årshyra och hyra per m 2 efter lägenhetstyp, kronor Average annual rent and rent per square meter, by type of dwelling, SEK 8.11 Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september Dwellings in multi-dwelling buildings and of which were vacant on 1 September 160 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Bostadsbeståndet och dess förändringar Housing stock Den 31 december 2011 fanns det drygt 4,5 miljoner lägenheter i Sverige. Av dessa låg cirka 2 miljoner i småhus och 2,5 miljoner i flerbostadshus. Under 2011 ombildades omkring hyresrätter till bostadsrätter och majoriteten av ombildningarna skedde i Stockholms län. Boende, byggande och bebyggelse Av det totala antalet lägenheter i bostadsbeståndet ligger 56 procent i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Störst andel flerbostadshus, 73 procent, finns i Stockholms län och störst andel småhus finns i Gotlands- och Hallands län med 63 procent. En stor andel av småhusen (21 procent) byggdes under åren Störst andel flerbostadshus (25 procent) byggdes under perioden Flest hyreslägenheter i Kronoberg Flerbostadshusens fördelning efter upplåtelseform är hyresrätter, bostadsrätter och 182 ägarlägenheter. Andelen hyresrätter dominerar och står för 63 procent, medan bostadsrätternas andel är 37 procent. Störst andel hyresrätter, 85 procent, finns i Kronobergs län och störst andel bostadsrätter finns i Stockholms- och Uppsala län med 51 respektive 48 procent. Jämfört med år 1990 finns det idag cirka fler hyresrätter, medan antalet bostadsrätter har blivit nästan 10 gånger fler cirka Ombildningar av hyreslägenheter Antalet ombildade lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt minskade 2011 jämfört med År 2011 var det cirka hyresrätter som ombildades till bostadsrätter, vilket kan jämföras med cirka lägenheter Det är främst i Stockholms län som ombildningarna har minskat. Från cirka lägenheter år 2010 till cirka lägenheter år Sedan år 2000 har cirka ombildningar skett i landet. Av dessa har 72 procent eller cirka genomförts i Stockholms län. Förändringen av antalet bostadsrätter 1 och hyresrätter Flerbostadshus 1) Fr.o.m beräknas upplåtelseform utifrån ägaren av lägenheten. Diagrammet är omräknat enligt 2010 års definition. Foto: Jan-Aage Haaland Statistiska centralbyrån 161

4 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 Bostadsbeståndet och dess förändringar År Lägenheter i flerbostadshus Lägenheter i småhus Samtliga lägenheter Tillskott under året Vid årets slut Tillskott under året Vid årets slut Tillskott under året Vid årets slut ) Fr.o.m baserar sig uppgifterna på det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR). Dessa uppgifter uppdateras sedan med det senaste årets förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder och ett bostadsbestånd per den 31/12 fås. Det är dessa förändringar som rapporteras som tillskott i tabellen ovan. Även andra förändringar kan leda till ändrat lägenhetsantal i bostadsbeståndet. För åren baserade sig uppgifterna på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) och till SCB inrapporterade årliga förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader, rivningar och ombildningar av bostäder. Den nya metoden ger bättre kvalitet och aktualitet jämfört med tidigare. Källa: SCB, Bostadsbestånd (www.scb.se/bo0104). Foto: Monica Holmberg 162 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Under 2011 färdigställdes drygt lägenheter och majoriteten av dem ligger i nybyggda flerbostadshus. År 2012 höjdes hyrorna i genomsnitt med 2,8 procent och den nya hyran för en lägenhet med 3 rum och kök blev cirka kronor i månaden. Boende, byggande och bebyggelse Lägenheter i flerbostadshus dominerar År 2011 färdigställdes lägenheter i nybyggda hus, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med Det kan även jämföras med det så kallade miljonprogrammet ( ), då en miljon nya lägenheter byggdes. Toppnoteringen om lägenheter var år Av de färdigställda lägenheterna år 2011 låg 63 procent i flerbostadshus. Det kan jämföras med perioden då den övervägande delen av de färdigställda lägenheterna låg i småhus. År 1978 låg exempelvis tre av fyra i småhus. Byggandet av små lägenheter minskar Under 2011 färdigställdes 134 studentlägenheter, vilket är nio fler än året innan. Byggandet av andra typer av små lägenheter fortsätter att minska. Totalt färdigställdes enrumslägenheter med eller utan kök/kokvrå, vilket är det lägsta antalet sedan år Andelen nybyggda hyresrätter i flerbostadshus har successivt minskat sedan 90-talet. Under 2011 färdigställdes lägenheter som upplåts med hyresrätt i flerbostadshus. Det motsvarar 48 procent av det totala antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus. År 1995 var 9 av 10 nybyggda lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. Nettotillskott av lägenheter Ombyggda lokaler blir lägenheter Antalet färdigställda lägenheter i ombyggda flerbostadshus har varierat en hel del över åren (bland annat beroende på ändringar i det statliga stödet). Under toppåret 1996 färdigställdes sådana lägenheter. Året därpå sjönk siffran till Under 2011 färdigställdes lägenheter i ombyggda flerbostadshus, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med år De flesta av lägenheterna (1 383 st) uppstod främst genom ombyggnation av lokaler. Uthyrningssvårigheter bakom rivningar Under 2011 revs 768 lägenheter i flerbostadshus. Antalet rivningar är nu på samma låga nivå som det lägst uppmätta i början av 90-talet. Av de rivna lägenheterna år 2011 jämnades 69 procent med marken på grund av att de var svåra att hyra ut. Allt färre outhyrda lägenheter Antalet lediga lägenheter har varierat stort över tiden. Den högsta noteringen gjordes år 1998 då närmare lägenheter stod tomma, varav drygt var lediga för omedelbar uthyrning. Den första september 2011 stod cirka (1,9 procent) hyreslägenheter outhyrda. Av dessa var (1,1 procent) lediga för omedelbar uthyrning. Till uthyrning lediga lägenheter i flerbostadshus ) Enligt beräkningen: (nybyggnad + tillkomna genom ombyggnad) (avgångna genom ombyggnad + rivna). Statistiska centralbyrån 163

6 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 Drygt kronor i månaden för en 3:a Sedan hyresundersökningarna startade år 1969 har hyresförändringarna mätts på likartat sätt. Därför kan hyresförändringar under mätperioden för kvalitets- och storleksmässigt jämförbara lägenheter belysas för perioden ifråga. Den genomsnittliga nya månadshyran för 2012 var kronor. Det motsvarade en höjning på 2,8 procent jämfört med året innan. Genomsnittlig ny månadshyra 2012 i lägenheter upplåtna med hyresrätt Hyrorna per kvadratmeter har i fasta priser stigit med cirka 91 procent mellan åren 1969 och Realt skedde den största ökningen under åren 1990 till 1992 som resultat av skatte- och subventionsförändringar. År 1991 skedde den enskilt största höjningen på nära 30 procent. Ju nyare bostad desto dyrare Hyresnivån för en lägenhet om 3 rum och kök var högre i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg än i de övriga kommunerna, vilket framgår av tablån nedan. Dessutom är det dyrare ju nyare lägenheten är, dock med undantag för äldre lägenheter i storstadsregionerna och i större kommuner. Genomsnittlig ny månadshyra 2012 för en lägenhet om 3 rum och kök för olika regioner och värdeår Värdeår 1 Stor- Stockholm Stor- Göteborg Övriga större kommuner Övriga kommuner Månadshyran 2012 varierade från kronor för 1 rum och kök till kronor för 5 eller fler rum och kök. År 2011 var årshyran per kvadratmeter 937 kronor. För 1 rum och kök var motsvarande hyra kr/m 2, och för 3 rum och kök 892 kr/m 2. Årliga förändringar av hyra för trerumslägenheter upplåtna med hyresrätt Totalt ) Värdeår är detsamma som färdigställandeåret om inga större om- eller tillbyggnationer har gjorts. Källa: SCB, Bostadsbestånd (www.scb.se/bo0104); Nybyggnad (www.scb.se/bo0101); Ombyggnad (www.scb.se/bo0102); Outhyrda (www.scb.se/bo0303) och Hyror (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 164 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Lägenheter i färdigställda hus Dwellings in completed buildings Boende, byggande och bebyggelse Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden Målet var att under perioden bygga en miljon lägenheter, detta för att lösa den akuta bostadskris som rådde i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Miljonprogrammets mål om en miljon färdigställda lägenheter nåddes med lite råge det blev nämligen nya lägenheter. Bland annat färdigställdes hela lägenheter under år Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). 8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus Dwellings in completed buildings, percentage in multi-dwelling buildings Fram till och med Miljonprogrammet fanns de flesta nya lägenheterna i flerbostadshus. I början av 1950-talet var hela 80 procent av de nya lägenheterna i flerbostadshus. Efter Miljonprogrammet svängde byggandet över till mer småhus. Åren 1977 och 1978 var fördelningen mellan flerbostadshus och småhus nästan den omvända, då fanns nämligen 75 procent av de nya lägenheterna i småhus. Därefter svängde det åter och andelen lägenheter i flerbostadshus ökade stadigt fram till 1994 då förhållandet återigen var det ombytta, 75 procent i flerbostadshus och 25 procent i småhus. 8.5 Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus Percentage 1 room and kitchen dwellings in completed buildings En 1:a med kök är nog många ungdomars dröm om en första egen lägenhet. Men hur är det med nyproduktionen? Gör den ungdomarna hoppfulla eller missmodiga? Diagrammet visar att av de lägenheter som färdigställdes i mitten av 1950-talet var 8 procent om ett rum och kök. Åren och var andelen ettor runt 2 procent av totala antalet färdigställda lägenheter. I dag ligger den på 5,6 procent. Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). Statistiska centralbyrån 165

8 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus Housing stock by type of building and number of dwellings Antal lägenheter 1 Number of dwellings Hela riket Sweden Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Småhus One- or two-dwelling buildings Storstadsområden Metropolitan areas Flerbostadshus Småhus Stor-Stockholm Greater Stockholm Flerbostadshus Småhus Stor-Göteborg Greater Göteborg Flerbostadshus Småhus Stor-Malmö Greater Malmö Flerbostadshus Småhus Övriga riket Other parts of the country Flerbostadshus Småhus ) Fr.o.m baserar sig uppgifterna på det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR). För 2011 har FTR använts. Dessa uppgifter uppdateras sedan med förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder som skett under 2011 och ett bostadsbestånd per erhålls. För åren baserade sig uppgifterna på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) och till SCB inrapporterade förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder. För åren kan vissa kontoriseringar samt återställande av bostäder från kontor eller dylikt saknas, särskilt för småhus. Förändringar i form av omvandlingar från permanentbostad till fritidsbostad eller omvänt har ej beaktats Rivningar av småhus inrapporteras ej regelbundet till SCB. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter (www.scb.se/bo0104). 166 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, upplåtelseform, lägenhetstyp m.m. Dwellings in completed buildings by ownership, tenure, size of dwelling, etc. Lägenhetstyp m.m. Type of ownership etc Hela riket Sweden Hela riket Hela riket Därav storstadsområden 1 Varav Of which Stor- Stockholm Stor- Göteborg Stor- Malmö Riket i övrigt Other parts of the country Samtliga lägenheter All dwellings Därav i småhus 2 Of which in one- or two-dwelling buildings Ägare Type of ownership Staten, landsting, kommuner State and local authorities Därav småhus 1 - Allmännyttiga bostadsföretag Semi-public housing companies Därav småhus Kooperativa bostadsföretag Housing co-operatives Därav småhus Övriga enskilda ägare Private bodies, private persons Därav småhus Upplåtelseform Tenure Äganderätt Owner-occupied dwelling Därav småhus Bostadsrätt Tenant-owned dwelling Därav småhus Hyresrätt Rented dwelling Därav småhus Lägenhetstyp Size of dwelling Rum utan kök Room(s) without kitchen Därav i småhus rum och kök 1 room and kitchen Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus och flera rum och kök 6 and more rooms and kitchen Därav i småhus ) Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Omfattningen framgår av Tabellanmärkningar. Of which Greater Stockholm, Greater Göteborg and Greater Malmö. 2) Småhus är en gemensam beteckning för friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 20 (www.scb.se/bo0101); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån 167

10 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus Building and construction costs for residential buildings År Year Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Antal objekt Number of projects Antal lägenheter Number of dwellings Bostadsarea, m 2 Useful floor space of dwelling Byggnadskostnad 1 Building cost Lägenhetsarea, kr/m 2 Useful floor space, SEK/m 2 Produktionskostnad 1 Production cost Lägenhetsarea, Kr/lgh 2 kr/m 2 SEK/dwelling , , , , , , , , , , , , , , , , År Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Antal objekt Antal lägenheter Bostadsarea m 2 Byggnadskostnad 1 Produktionskostnad 1 Bostadsarea, kr/m 2 Bostadsarea, kr/m 2 Kr/lgh , , , , , , , , , , , , , , , , ) Kostnaderna är beräknade utan avdrag för bidrag. 2) Avser kostnader per lägenhet exkl. lokaler. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 26 (www.scb.se/bo0201); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 168 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Undersökningsår Survey year Region Boende, byggande och bebyggelse Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och lägenhetstyp, procent Change in rent per dwelling by region and size of dwelling, percent 1 rok 1 room and kitchen 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok 5 and more rooms and kitchen Samtliga 1 Total Stor-Stockholm Greater Stockholm 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 Stor-Göteborg Greater Göteborg 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 Övriga större kommuner Other larger municipalities 3,4 3,4 3,3 3,4 3,6 3,4 Övriga mindre kommuner Other smaller municipalities 3,2 3,3 3,3 3,2 3,5 3,3 Riket Sweden 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3, Stor-Stockholm 2,3 2,1 2,2 1,9 2,1 2,1 Stor-Göteborg 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 Övriga större kommuner 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 Övriga mindre kommuner 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 Riket 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1, Stor-Stockholm 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 Stor-Göteborg 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,0 Övriga större kommuner 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 Övriga mindre kommuner 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 Riket 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2, Stor-Stockholm 3,0 3,0 2,8 2,7 2,8 2,9 Stor-Göteborg 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 Övriga större kommuner 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Övriga mindre kommuner 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7 Riket 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 1) Häri ingår även uppgifter för övriga lägenhetstyper t.ex. 1 rum och kokvrå, 2 rum och kokvrå, 1 rum etc. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 39 (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp, kronor Average annual rent and rent per square meter, by type of dwelling, SEK Undersökningsår Survey year 1 rok 1 room and kitchen 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok 5 and more rooms and kitchen Samtliga 1 Total Hyra Rent Hyra per m 2 Rent per sq. m ) Häri ingår även uppgifter för övriga lägenhetstyper t.ex. 1 rum och kokvrå, 2 rum och kokvrå, 1 rum etc. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 39 (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån 169

12 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2011 Dwellings in multi-dwelling buildings and of which were vacant on 1 September Ägarkategori Type of ownership Antal bostadslägenheter i flerbostadshus totalt Number of dwellings in multi-dwelling buildings Antal outhyrda lägenheter Vacant dwellings Därav till uthyrning lediga lägenheter Of which dwellings vacant for renting Antal Number % Kommunala Public housing ,9 Stor-Stockholm ,4 Stor-Göteborg ,1 Kommuner med mer än inv ,3 Kommuner med mindre än inv ,8 Privatägda Private bodies ,3 Stor-Stockholm ,2 Stor-Göteborg ,2 Kommuner med mer än inv ,8 Kommuner med mindre än inv ,7 Samtliga 2 All ,1 Stor-Stockholm ,3 Stor-Göteborg ,1 Kommuner med mer än inv ,6 Kommuner med mindre än inv ,2 1) Non-profit housing organisations supervised by local authorities. 2) Lägenhetsantalet för den privatägda delen av undersökningen baseras på ett urval, för mer information om bostadsbeståndet, se även tabell 8.6. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 35 (www.scb.se/bo0303); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 170 Statistiska centralbyrån

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter BO 30 SM 1001 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009 Fees/rents for newly constructed dwellings in 2009 I korta drag Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter stiger Den genomsnittliga

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 BO 30 SM 1401 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 Charges/rents for newly constructed dwellings during 2013 I korta drag Årshyran per kvadratmeter i nybyggda hyresrätter 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2008

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2008 BO 30 SM 0901 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2008 Charges/rents for newly constructed dwellings during 2008 I korta drag Populationen Undersökningen redovisar uppgifter om bostadslägenheter

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013. Antalet färdigställda lägenheter ökade. Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013. Antalet färdigställda lägenheter ökade. Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter BO 20 SM 1401 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013 Construction: New construction completed residential buildings 2013 I korta drag Antalet färdigställda lägenheter ökade Under 2013 färdigställdes

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus Thang Tran, SCB, tfn

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus Thang Tran, SCB, tfn BO 20 SM 1201 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2011 Construction: New construction completed residential buildings 2011 I korta drag Fortsatt lågt färdigställande under 2011 Under 2011 färdigställdes

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus Antalet färdigställda lägenheter ökade

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus Antalet färdigställda lägenheter ökade BO 20 SM 1301 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2012 Construction: New construction completed residential buildings 2012 I korta drag Antalet färdigställda lägenheter ökade Under 2012 färdigställdes

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a kvartalet 2013

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a kvartalet 2013 BO 14 SM 1302 Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a kvartalet 2013 Preliminära uppgifter. Kvartalsvis Construction: New Construction and Conversion of Residential Buildings

Läs mer

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a halvåret 2013

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a halvåret 2013 BO 14 SM 1303 Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a halvåret 2013 Preliminära uppgifter. Kvartalsvis Construction: New Construction and Conversion of Residential Buildings

Läs mer

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013 BO 35 SM 1301 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013 Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings 1 September 2013, Municipal housing

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a-3:e kvartalet 2012

Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a-3:e kvartalet 2012 BO 14 SM 1204 Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a-3:e kvartalet 2012 Preliminära uppgifter. Kvartalsvis Construction: New Construction and Conversion of Residential

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

9 Boendekostnader. Färska siffror. Statistikens omfattning och insamling

9 Boendekostnader. Färska siffror. Statistikens omfattning och insamling 9 Boendekostnader 9.1 Boendekostnader i bostadsbeståndet Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s bostads- och hyresundersökningar, småhusundersökningar, beräkningar av konsumentprisindex

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003 BO 27 SM 0401 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003 I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies BO 27 SM 0201 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad För

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2005. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2005

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2005. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2005 BO 27 SM 0701 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2005 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2005 I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se BO 26 SM 1301 Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2012 Construction: Prices for newly produced dwellings 2012 I korta drag Siffrorna är angivna utan avdrag för bidrag (brutto) om inget annat anges.

Läs mer

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se BO 26 SM 1201 Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2011 Construction: Prices for newly produced dwellings 2011 I korta drag Siffrorna är angivna utan avdrag för bidrag (brutto) om inget annat anges.

Läs mer

Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2005. Construction: Construction costs for new residential buildings 2005

Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2005. Construction: Construction costs for new residential buildings 2005 BO 26 SM 0701 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2005 Construction: Construction costs for new residential buildings 2005 I korta drag Siffrorna är angivna utan avdrag för bidrag (brutto) om

Läs mer

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se

Malin Sundberg, SCB, tfn 08-506 941 62, fornamn.efternamn@scb.se Magnus Walestad, SCB, tfn 08-506 944 18, fornamn.efternamn@scb.se BO 26 SM 1101 Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2010 Construction: Prices for newly produced dwellings 2010 I korta drag Siffrorna är angivna utan avdrag för bidrag (brutto) om inget annat anges.

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2011 BO0404

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2011 BO0404 RM/BF 2012-10-02 1(8) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2011 BO0404 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Produktionskostnader per kvadratmeter år 2001. Högre kostnader för bostadsrätter. Kostnadsutvecklingen kraftig de senaste åren

Produktionskostnader per kvadratmeter år 2001. Högre kostnader för bostadsrätter. Kostnadsutvecklingen kraftig de senaste åren Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2001 Construction: Construction costs for new residential buildings 2001 I korta drag Produktionskostnader per kvadratmeter år 2001 Produktionskostnaden per

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader BO 32 SM 0801 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Hyresintäkter Den genomsnittliga hyresintäkten

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk

Bostads- och byggnadsstatistisk Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Yearbook of Housing and Building Statistics 2005 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2005 Tidigare publicering Publicerad

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Malin Sundberg, SCB, tfn , Magnus Walestad, SCB, tfn ,

Malin Sundberg, SCB, tfn , Magnus Walestad, SCB, tfn , BO 26 SM 1401 Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2013 Construction: Prices for newly produced dwellings 2013 I korta drag Siffrorna är angivna utan avdrag för bidrag (brutto) om inget annat anges.

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE 78 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE Bostadsförhållanden Det finns 1,8 miljoner bostäder i Öresundsregionen fördelade på 1,2 miljoner i den

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

3 Uppvärmning energi

3 Uppvärmning energi 3 Uppvärmning energi 3.1 Uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s energibalansstatistik, el- och fjärrvärmestatistik och energistatistik för

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Bostäder: Hyror SA 2011: Marianne Jacobsson

Bostäder: Hyror SA 2011: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM Bostäder: Hyror 21 SA 211:11 211-12-19 Marianne Jacobsson 8-613 8 65 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 21. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 BO0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik Framtidens hushålls- och bostadsstatistik 2009-11-12 Konferens om den officiella statistiken Ulrika Ingelsson, insamlingsledare, Lantmäteriet Kerstin Karlsson, Statistiska centralbyrån Annika Klintefelt,

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 2016-05-19 1(9) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Bostadsbestånd. Statistiska centralbyrån SCBDOK (16) BO0104. Innehåll

Bostadsbestånd. Statistiska centralbyrån SCBDOK (16) BO0104. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Bostadsbestånd 2014 BO0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2010 BO0406

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2010 BO0406 RM/BF 2011-09-29 1(9) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2010 BO0406 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

I korta drag. Energistatistik för flerbostadshus 2004 EN 16 SM Fjärrvärme dominerar. I genomsnitt används. Sammanlagt används

I korta drag. Energistatistik för flerbostadshus 2004 EN 16 SM Fjärrvärme dominerar. I genomsnitt används. Sammanlagt används EN 16 SM 0502 Energistatistik för flerbostadshus 2004 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2004 I korta drag Fjärrvärme dominerar 78 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201

Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201 Regioner och miljö/byggande, bostäder och fastigheter 2011-12-14 1(12) Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003. Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003. Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003 EN 16 SM 0404 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2003 Jämförande uppgifter för åren 2000 2003 Summary of energy statististics for dwellings and non-residential premises for 2000 2003

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå!

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Övergripande Planering Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 214 1 (8) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 6 214 Sammanfattning Under den

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus

27,9 TWh för uppvärmning av flerbostadshus fördelat på: 115 000 m 3 eller 1,1 TWh olja nyttjades totalt för uppvärmning i flerbostadshus EN 16 SM 0702 Energistatistik för flerbostadshus 2006 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Fjärrvärme dominerar 76 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2016 BO0406

Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2016 BO0406 RM/BF 2016-11-09 1(15) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2016 BO0406 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015 BO0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Övergripande planering Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Innehållsförteckning Bostadsrätterna upp med 20 procent 3 Störst prisökning

Läs mer