Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction"

Transkript

1 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland

2 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar Housing stock 8.2 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.3 Lägenheter i färdigställda hus Dwellings in completed buildings 8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus Dwellings in completed buildings, percentage in multi-dwelling buildings 8.5 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus Percentage 1 room and kitchen dwellings in completed buildings 8.6 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus Housing stock by type of building and number of dwellings 8.7 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, upplåtelseform, lägenhetstyp m.m Dwellings in completed buildings by ownership, tenure, size of dwelling, etc. 8.8 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus Building and construction costs for residential buildings 8.9 Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och lägenhetstyp, procent Change in rent per dwelling by region and size of dwelling, percent 8.10 Genomsnittlig årshyra och hyra per m 2 efter lägenhetstyp, kronor Average annual rent and rent per square meter, by type of dwelling, SEK 8.11 Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september Dwellings in multi-dwelling buildings and of which were vacant on 1 September 160 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Bostadsbeståndet och dess förändringar Housing stock Den 31 december 2011 fanns det drygt 4,5 miljoner lägenheter i Sverige. Av dessa låg cirka 2 miljoner i småhus och 2,5 miljoner i flerbostadshus. Under 2011 ombildades omkring hyresrätter till bostadsrätter och majoriteten av ombildningarna skedde i Stockholms län. Boende, byggande och bebyggelse Av det totala antalet lägenheter i bostadsbeståndet ligger 56 procent i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Störst andel flerbostadshus, 73 procent, finns i Stockholms län och störst andel småhus finns i Gotlands- och Hallands län med 63 procent. En stor andel av småhusen (21 procent) byggdes under åren Störst andel flerbostadshus (25 procent) byggdes under perioden Flest hyreslägenheter i Kronoberg Flerbostadshusens fördelning efter upplåtelseform är hyresrätter, bostadsrätter och 182 ägarlägenheter. Andelen hyresrätter dominerar och står för 63 procent, medan bostadsrätternas andel är 37 procent. Störst andel hyresrätter, 85 procent, finns i Kronobergs län och störst andel bostadsrätter finns i Stockholms- och Uppsala län med 51 respektive 48 procent. Jämfört med år 1990 finns det idag cirka fler hyresrätter, medan antalet bostadsrätter har blivit nästan 10 gånger fler cirka Ombildningar av hyreslägenheter Antalet ombildade lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt minskade 2011 jämfört med År 2011 var det cirka hyresrätter som ombildades till bostadsrätter, vilket kan jämföras med cirka lägenheter Det är främst i Stockholms län som ombildningarna har minskat. Från cirka lägenheter år 2010 till cirka lägenheter år Sedan år 2000 har cirka ombildningar skett i landet. Av dessa har 72 procent eller cirka genomförts i Stockholms län. Förändringen av antalet bostadsrätter 1 och hyresrätter Flerbostadshus 1) Fr.o.m beräknas upplåtelseform utifrån ägaren av lägenheten. Diagrammet är omräknat enligt 2010 års definition. Foto: Jan-Aage Haaland Statistiska centralbyrån 161

4 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 Bostadsbeståndet och dess förändringar År Lägenheter i flerbostadshus Lägenheter i småhus Samtliga lägenheter Tillskott under året Vid årets slut Tillskott under året Vid årets slut Tillskott under året Vid årets slut ) Fr.o.m baserar sig uppgifterna på det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR). Dessa uppgifter uppdateras sedan med det senaste årets förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder och ett bostadsbestånd per den 31/12 fås. Det är dessa förändringar som rapporteras som tillskott i tabellen ovan. Även andra förändringar kan leda till ändrat lägenhetsantal i bostadsbeståndet. För åren baserade sig uppgifterna på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) och till SCB inrapporterade årliga förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader, rivningar och ombildningar av bostäder. Den nya metoden ger bättre kvalitet och aktualitet jämfört med tidigare. Källa: SCB, Bostadsbestånd (www.scb.se/bo0104). Foto: Monica Holmberg 162 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Under 2011 färdigställdes drygt lägenheter och majoriteten av dem ligger i nybyggda flerbostadshus. År 2012 höjdes hyrorna i genomsnitt med 2,8 procent och den nya hyran för en lägenhet med 3 rum och kök blev cirka kronor i månaden. Boende, byggande och bebyggelse Lägenheter i flerbostadshus dominerar År 2011 färdigställdes lägenheter i nybyggda hus, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med Det kan även jämföras med det så kallade miljonprogrammet ( ), då en miljon nya lägenheter byggdes. Toppnoteringen om lägenheter var år Av de färdigställda lägenheterna år 2011 låg 63 procent i flerbostadshus. Det kan jämföras med perioden då den övervägande delen av de färdigställda lägenheterna låg i småhus. År 1978 låg exempelvis tre av fyra i småhus. Byggandet av små lägenheter minskar Under 2011 färdigställdes 134 studentlägenheter, vilket är nio fler än året innan. Byggandet av andra typer av små lägenheter fortsätter att minska. Totalt färdigställdes enrumslägenheter med eller utan kök/kokvrå, vilket är det lägsta antalet sedan år Andelen nybyggda hyresrätter i flerbostadshus har successivt minskat sedan 90-talet. Under 2011 färdigställdes lägenheter som upplåts med hyresrätt i flerbostadshus. Det motsvarar 48 procent av det totala antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus. År 1995 var 9 av 10 nybyggda lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. Nettotillskott av lägenheter Ombyggda lokaler blir lägenheter Antalet färdigställda lägenheter i ombyggda flerbostadshus har varierat en hel del över åren (bland annat beroende på ändringar i det statliga stödet). Under toppåret 1996 färdigställdes sådana lägenheter. Året därpå sjönk siffran till Under 2011 färdigställdes lägenheter i ombyggda flerbostadshus, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med år De flesta av lägenheterna (1 383 st) uppstod främst genom ombyggnation av lokaler. Uthyrningssvårigheter bakom rivningar Under 2011 revs 768 lägenheter i flerbostadshus. Antalet rivningar är nu på samma låga nivå som det lägst uppmätta i början av 90-talet. Av de rivna lägenheterna år 2011 jämnades 69 procent med marken på grund av att de var svåra att hyra ut. Allt färre outhyrda lägenheter Antalet lediga lägenheter har varierat stort över tiden. Den högsta noteringen gjordes år 1998 då närmare lägenheter stod tomma, varav drygt var lediga för omedelbar uthyrning. Den första september 2011 stod cirka (1,9 procent) hyreslägenheter outhyrda. Av dessa var (1,1 procent) lediga för omedelbar uthyrning. Till uthyrning lediga lägenheter i flerbostadshus ) Enligt beräkningen: (nybyggnad + tillkomna genom ombyggnad) (avgångna genom ombyggnad + rivna). Statistiska centralbyrån 163

6 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 Drygt kronor i månaden för en 3:a Sedan hyresundersökningarna startade år 1969 har hyresförändringarna mätts på likartat sätt. Därför kan hyresförändringar under mätperioden för kvalitets- och storleksmässigt jämförbara lägenheter belysas för perioden ifråga. Den genomsnittliga nya månadshyran för 2012 var kronor. Det motsvarade en höjning på 2,8 procent jämfört med året innan. Genomsnittlig ny månadshyra 2012 i lägenheter upplåtna med hyresrätt Hyrorna per kvadratmeter har i fasta priser stigit med cirka 91 procent mellan åren 1969 och Realt skedde den största ökningen under åren 1990 till 1992 som resultat av skatte- och subventionsförändringar. År 1991 skedde den enskilt största höjningen på nära 30 procent. Ju nyare bostad desto dyrare Hyresnivån för en lägenhet om 3 rum och kök var högre i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg än i de övriga kommunerna, vilket framgår av tablån nedan. Dessutom är det dyrare ju nyare lägenheten är, dock med undantag för äldre lägenheter i storstadsregionerna och i större kommuner. Genomsnittlig ny månadshyra 2012 för en lägenhet om 3 rum och kök för olika regioner och värdeår Värdeår 1 Stor- Stockholm Stor- Göteborg Övriga större kommuner Övriga kommuner Månadshyran 2012 varierade från kronor för 1 rum och kök till kronor för 5 eller fler rum och kök. År 2011 var årshyran per kvadratmeter 937 kronor. För 1 rum och kök var motsvarande hyra kr/m 2, och för 3 rum och kök 892 kr/m 2. Årliga förändringar av hyra för trerumslägenheter upplåtna med hyresrätt Totalt ) Värdeår är detsamma som färdigställandeåret om inga större om- eller tillbyggnationer har gjorts. Källa: SCB, Bostadsbestånd (www.scb.se/bo0104); Nybyggnad (www.scb.se/bo0101); Ombyggnad (www.scb.se/bo0102); Outhyrda (www.scb.se/bo0303) och Hyror (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 164 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Lägenheter i färdigställda hus Dwellings in completed buildings Boende, byggande och bebyggelse Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden Målet var att under perioden bygga en miljon lägenheter, detta för att lösa den akuta bostadskris som rådde i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Miljonprogrammets mål om en miljon färdigställda lägenheter nåddes med lite råge det blev nämligen nya lägenheter. Bland annat färdigställdes hela lägenheter under år Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). 8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus Dwellings in completed buildings, percentage in multi-dwelling buildings Fram till och med Miljonprogrammet fanns de flesta nya lägenheterna i flerbostadshus. I början av 1950-talet var hela 80 procent av de nya lägenheterna i flerbostadshus. Efter Miljonprogrammet svängde byggandet över till mer småhus. Åren 1977 och 1978 var fördelningen mellan flerbostadshus och småhus nästan den omvända, då fanns nämligen 75 procent av de nya lägenheterna i småhus. Därefter svängde det åter och andelen lägenheter i flerbostadshus ökade stadigt fram till 1994 då förhållandet återigen var det ombytta, 75 procent i flerbostadshus och 25 procent i småhus. 8.5 Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus Percentage 1 room and kitchen dwellings in completed buildings En 1:a med kök är nog många ungdomars dröm om en första egen lägenhet. Men hur är det med nyproduktionen? Gör den ungdomarna hoppfulla eller missmodiga? Diagrammet visar att av de lägenheter som färdigställdes i mitten av 1950-talet var 8 procent om ett rum och kök. Åren och var andelen ettor runt 2 procent av totala antalet färdigställda lägenheter. I dag ligger den på 5,6 procent. Källa: SCB Byggande- och bebyggelsestatistik (www.scb.se/bo0101). Statistiska centralbyrån 165

8 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus Housing stock by type of building and number of dwellings Antal lägenheter 1 Number of dwellings Hela riket Sweden Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Småhus One- or two-dwelling buildings Storstadsområden Metropolitan areas Flerbostadshus Småhus Stor-Stockholm Greater Stockholm Flerbostadshus Småhus Stor-Göteborg Greater Göteborg Flerbostadshus Småhus Stor-Malmö Greater Malmö Flerbostadshus Småhus Övriga riket Other parts of the country Flerbostadshus Småhus ) Fr.o.m baserar sig uppgifterna på det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR). För 2011 har FTR använts. Dessa uppgifter uppdateras sedan med förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder som skett under 2011 och ett bostadsbestånd per erhålls. För åren baserade sig uppgifterna på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) och till SCB inrapporterade förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar av bostäder. För åren kan vissa kontoriseringar samt återställande av bostäder från kontor eller dylikt saknas, särskilt för småhus. Förändringar i form av omvandlingar från permanentbostad till fritidsbostad eller omvänt har ej beaktats Rivningar av småhus inrapporteras ej regelbundet till SCB. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter (www.scb.se/bo0104). 166 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Boende, byggande och bebyggelse Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, upplåtelseform, lägenhetstyp m.m. Dwellings in completed buildings by ownership, tenure, size of dwelling, etc. Lägenhetstyp m.m. Type of ownership etc Hela riket Sweden Hela riket Hela riket Därav storstadsområden 1 Varav Of which Stor- Stockholm Stor- Göteborg Stor- Malmö Riket i övrigt Other parts of the country Samtliga lägenheter All dwellings Därav i småhus 2 Of which in one- or two-dwelling buildings Ägare Type of ownership Staten, landsting, kommuner State and local authorities Därav småhus 1 - Allmännyttiga bostadsföretag Semi-public housing companies Därav småhus Kooperativa bostadsföretag Housing co-operatives Därav småhus Övriga enskilda ägare Private bodies, private persons Därav småhus Upplåtelseform Tenure Äganderätt Owner-occupied dwelling Därav småhus Bostadsrätt Tenant-owned dwelling Därav småhus Hyresrätt Rented dwelling Därav småhus Lägenhetstyp Size of dwelling Rum utan kök Room(s) without kitchen Därav i småhus rum och kök 1 room and kitchen Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus rum och kök Därav i småhus och flera rum och kök 6 and more rooms and kitchen Därav i småhus ) Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Omfattningen framgår av Tabellanmärkningar. Of which Greater Stockholm, Greater Göteborg and Greater Malmö. 2) Småhus är en gemensam beteckning för friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 20 (www.scb.se/bo0101); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån 167

10 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus Building and construction costs for residential buildings År Year Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Antal objekt Number of projects Antal lägenheter Number of dwellings Bostadsarea, m 2 Useful floor space of dwelling Byggnadskostnad 1 Building cost Lägenhetsarea, kr/m 2 Useful floor space, SEK/m 2 Produktionskostnad 1 Production cost Lägenhetsarea, Kr/lgh 2 kr/m 2 SEK/dwelling , , , , , , , , , , , , , , , , År Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Antal objekt Antal lägenheter Bostadsarea m 2 Byggnadskostnad 1 Produktionskostnad 1 Bostadsarea, kr/m 2 Bostadsarea, kr/m 2 Kr/lgh , , , , , , , , , , , , , , , , ) Kostnaderna är beräknade utan avdrag för bidrag. 2) Avser kostnader per lägenhet exkl. lokaler. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 26 (www.scb.se/bo0201); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 168 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Undersökningsår Survey year Region Boende, byggande och bebyggelse Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och lägenhetstyp, procent Change in rent per dwelling by region and size of dwelling, percent 1 rok 1 room and kitchen 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok 5 and more rooms and kitchen Samtliga 1 Total Stor-Stockholm Greater Stockholm 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 Stor-Göteborg Greater Göteborg 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 Övriga större kommuner Other larger municipalities 3,4 3,4 3,3 3,4 3,6 3,4 Övriga mindre kommuner Other smaller municipalities 3,2 3,3 3,3 3,2 3,5 3,3 Riket Sweden 3,2 3,3 3,3 3,2 3,4 3, Stor-Stockholm 2,3 2,1 2,2 1,9 2,1 2,1 Stor-Göteborg 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 Övriga större kommuner 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 Övriga mindre kommuner 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 Riket 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1, Stor-Stockholm 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 Stor-Göteborg 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,0 Övriga större kommuner 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 Övriga mindre kommuner 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 Riket 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2, Stor-Stockholm 3,0 3,0 2,8 2,7 2,8 2,9 Stor-Göteborg 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 Övriga större kommuner 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Övriga mindre kommuner 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7 Riket 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 1) Häri ingår även uppgifter för övriga lägenhetstyper t.ex. 1 rum och kokvrå, 2 rum och kokvrå, 1 rum etc. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 39 (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp, kronor Average annual rent and rent per square meter, by type of dwelling, SEK Undersökningsår Survey year 1 rok 1 room and kitchen 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok 5 and more rooms and kitchen Samtliga 1 Total Hyra Rent Hyra per m 2 Rent per sq. m ) Häri ingår även uppgifter för övriga lägenhetstyper t.ex. 1 rum och kokvrå, 2 rum och kokvrå, 1 rum etc. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 39 (www.scb.se/bo0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån 169

12 Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2011 Dwellings in multi-dwelling buildings and of which were vacant on 1 September Ägarkategori Type of ownership Antal bostadslägenheter i flerbostadshus totalt Number of dwellings in multi-dwelling buildings Antal outhyrda lägenheter Vacant dwellings Därav till uthyrning lediga lägenheter Of which dwellings vacant for renting Antal Number % Kommunala Public housing ,9 Stor-Stockholm ,4 Stor-Göteborg ,1 Kommuner med mer än inv ,3 Kommuner med mindre än inv ,8 Privatägda Private bodies ,3 Stor-Stockholm ,2 Stor-Göteborg ,2 Kommuner med mer än inv ,8 Kommuner med mindre än inv ,7 Samtliga 2 All ,1 Stor-Stockholm ,3 Stor-Göteborg ,1 Kommuner med mer än inv ,6 Kommuner med mindre än inv ,2 1) Non-profit housing organisations supervised by local authorities. 2) Lägenhetsantalet för den privatägda delen av undersökningen baseras på ett urval, för mer information om bostadsbeståndet, se även tabell 8.6. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 35 (www.scb.se/bo0303); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. 170 Statistiska centralbyrån

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer