Miljöfrågor, en del av revisorernas framtida arbete?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfrågor, en del av revisorernas framtida arbete?"

Transkript

1 Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, uppsats 15 hp Handledare: Kent Trosander och Lars-Göran Thornell Examinator: Ann Wetterlind Dörner Ht -08, Miljöfrågor, en del av revisorernas framtida arbete? Sandra Andersson, Johanna Nordberg,

2 Författarnas tack Skrivandet av denna uppsats har varit mycket lärorik och vi har lärt oss mycket om revisorernas syn på deras framtida arbete i samspel med miljö. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som bidragit med deras kunskap i denna uppsats. Utan deras medverkan så hade uppsatsen ej haft möjlighet att genomföras. Vi vill även tacka våra handledare Kent Trosander och Lars-Göran Thornell som genom kritiskt läsande givit oss tips och råd genom uppsatsens utformning. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till Gunilla Sandström som är projektledare för Miljöengagerade revisorer. Hon har bidragit med värdefulla idéer och kontakter samt tillhandahålligt oss viktigt material. Örebro Johanna Nordberg Sandra Andersson

3 Svensk titel: Miljöfrågor, en del av revisorernas framtida arbete? Engelsk titel: Environmental issues, a part of the future work for auditors? Författare: Johanna Nordberg och Sandra Andersson Utgivningsår: 2009 Handledare: Kent Trosander och Lars-Göran Thornell Abstract The abolishment of the annual revision duty is expected to give the auditors a more consultative role. A broader service supply including environmental consulting can be a way for audit bureaus to be more competitive. The authors want to find out what auditors and audit bureaus think about their future and if knowledge about environmental issues will be required. The idea for this study came up through contact with a project called Miljöengagerade revisorer (MER). The project is aimed at developing tools for a more efficient use of economical and natural resources. The purpose of this study is to evaluate auditors view of their future role and possible inclusion of environmental issues. The authors will analyse the potential risks involved in neglecting these environmental consequences. This study is characterized by a qualitative sample method and the empiric data is collected through semi-structured interviews with five auditors. The theoretical framework assigns concepts such as corporate social responsibility, sustainable development, and how this is formed within a company. The role of the single auditor, as well as accounting theories including the stakeholder theory and the legitimacy theory are presented. The study indicates that environmental issues will have an increased focus in audit bureaus in the future. The auditors however doubt this is their assignment, working with these issues. The auditors have to avoid conflict of interest, as they do not want to risk their independency by analysing a company to deep. However the auditors believe that there is no great risk of auditors overlooking these environmental issues, given the increased environmental awareness in society. There is a belief among the auditors that higher demand will be put on the audit bureaus when it is no longer sufficient with just auditing the business, for legal reasons. The abolishment of the annual revision will require audit bureaus to broaden their supply of services. Environmental issues can be one such alternative service but in most cases only for specialists and consults. This study shows that it is the personal engagement that decides how environmentally conscious the auditors are and this engagement has been shown among MER certified auditors as well as other auditors. Keywords: environmental issues, sustainable development, auditor, future, MERproject

4 Sammanfattning När revisionsplikten avskaffas för små företag förväntas ekonomirevisorerna få en mer rådgivande roll. Ett bredare tjänsteutbud som innefattar tjänster inom miljöfrågor kan vara ett sätt för revisionsbyråerna att bli mer konkurrenskraftiga. Författarna vill undersöka vilken uppfattning om framtiden som finns bland revisorer och revisionsbyråer, och om de tror att kompetens inom miljöområdet kommer att krävas för deras yrke. Idén till uppsatsen uppkom genom kontakt med projektet Miljöengagerade revisorer (MER) som utvecklar verktyg för effektivisering av företagens resursutnyttjande. Syftet med denna uppsats är att utvärdera revisorernas syn på deras framtida yrkesroll och om denna kommer innefatta miljöfrågor samt vilka risker som finns med att inte uppmärksamma dessa frågor. Denna uppsats kännetecknas av en kvalitativ undersökningsmetod och empirin är insamlad genom semi- strukturerade intervjuer med fem revisorer. Den teoretiska referensramen redogör för begreppet Corporate Social Responsibility, hållbar utveckling och hur detta skapas i ett företag. Revisorns roll samt redovisningsteorier som intressentteorin och legitimitetsteorin presenteras. Uppsatsen visar att miljöfrågor kommer få en större fokus på revisionsbyråerna i framtiden. Emellertid är revisorerna tveksamma om det är deras uppgift att ta till sig och arbeta med dessa frågor. Jävsituationer spelar roll här då revisorerna inte vill riskera att utsätta sig för detta genom att gå in för djupt och analysera ett företag med avseende på miljöfrågor. Det finns en uppfattning bland revisorerna om att större krav kommer att ställas på revisionsbyråerna då det inte längre kommer att räcka med att bara granska verksamheten. Revisionspliktens avskaffande för små företag kräver att byråerna breddar sitt utbud med olika tjänster och miljöfrågor kan vara en alternativ affärstjänst men då mest för specialister och konsulter. Uppsatsen tyder på att det personliga engagemanget på byrån styr graden av miljömedvetenhet och detta engagemang förefaller även finnas hos revisorer som ej är MER- certifierade. Nyckelord: miljöfrågor, hållbar utveckling, revisor, framtiden, MER- projektet

5 Innehållsförteckning Förklaringar Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Frågeställningar Syfte Avgränsning Disposition Metod Val av ämne Vetenskapligt synsätt Vetenskaplig undersökningsmetod Forskningsansats Datainsamling Litteraturstudie Intervjuer Validitet och reliabilitet Källkritik Teoretisk referensram Bakgrund till teorin Förändring av Sveriges redovisningstradition Revisionspliktens avskaffande Revisorns roll Miljöengagerade revisorer Klimatförändringarna Redovisningsforskning Intressentteorin Legitimitetsteorin Corporate Social Responsibility Hållbar utveckling Företagsstrategier och företagsstyrning Intressenter Miljöarbete och ökad lönsamhet går hand i hand En bättre miljö med revisorernas hjälp Miljöredovisning Den nya revisionsstandarden Empiri Intervju med Sven Ekholm, Grant Thornton Intervju med Ewa Wiik, Olsson & Wiik revisionsbyrå Intervju med Martin Axelsson, Adrian & Partners AB Intervju med Dennis Blomstervall, KPMG Intervju med Anders Welin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Analys... 29

6 5.1 Förändring av Sveriges redovisningstradition och revisionspliktens avskaffande Revisorns roll Miljöengagerade revisorer Klimatförändringar Redovisningsforskning Corporate Social Responsibility Miljöarbete och ökad lönsamhet går hand i hand En bättre miljö med revisorernas hjälp Slutsats och egen diskussion Slutsats Egen diskussion Förslag till framtida forskning Källhänvisningar Bilagor Bilaga 1 - Intervjufrågor till revisorer Bilaga 2 - Intervjufrågor till MER- revisorer

7 Förklaringar MER CSR EMAS RS SFF FAR SRS EU ISO GRI AAF - Miljöengagerade revisorer - Corporate Social Responsibility - Eco Management and Audit Scheme - Revisionsstandarden - Sveriges Finansanalytikers Förening - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare - Europeiska Unionen - International Organization for Standardization - Global Reporting Initiative - Accounting Advisory Forum 1

8 1. Inledning I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet, som sedan diskuteras och formuleras. Vidare formuleras syftet med uppsatsen samt vilka avgränsningar författarna har valt att göra. Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens utformning. 1.1 Bakgrund Produktion och konsumtion idag är utvecklat så att de på olika sätt skadar det naturliga ekosystemet och utger därmed också ett hot mot framtida generationer. Detta är samhället väl medvetet om men ändå fortsätter utvecklingen som skadar miljön ytterliggare. Dock har miljöfrågorna fångat ett större intresse under senare år. 1 Runt hela jorden har extrema väderhändelser samt naturkatastrofer ägt rum samtidigt som ny kunskap om människans klimatpåverkan har tagits fram. Frågan tas upp av beslutsfattare och massmedier vilket numera hör till vanligheten. 2 I dagsläget handlar miljöfrågorna till stor del om den påverkan på miljön företagen har vid deras produktion, transporter, energianvändning samt råvaruutvinning med mera. Företagens intressenter ställer nya krav på information om företagets miljöpåverkan. Intresset varierar mellan olika länder och olika företag. Gemensamt är intresset av information om hur kostnadseffektivt företagets verksamhet är med hänsyn till miljön. 3 Företagen måste identifiera och uppmärksamma hur deras verksamhet påverkar miljön. Genom att förmedla detta till intressenterna skapar företaget konkurrensfördelar vilket ökar verksamhetens chans att göra en monetär vinst. I USA har en studie gjorts i landets 300 största företag, vilken visar att ett aktivt miljöarbete och ett högre börsvärde går hand i hand. Enligt studien kan aktieägarna öka sin förmögenhet med 5 procent då företaget förbättrar sitt miljöarbete. ICF Kaiser International Inc som har gjort studien hävdar att företagsstyrning, förbättrad miljöeffektivitet samt förbättrad kommunikation av miljöarbete bidrar till företagets positiva intryck. Företagen uppfattas också som mindre riskabla investeringsobjekt genom sin förmedling till omvärlden av sitt miljöarbete. 4 Revisorn har en betydande position i samhället. Behovet av att granska verksamheter och dess information förefaller vara utbrett, då revisorer på så sätt kan granska ansvariga personer med en objektiv synvinkel. 5 Revisorerna beskrivs som försiktiga inför förändringar på grund av risken för skadestånd samt disciplinära åtgärder vid felaktiga beslut. 6 En stor förändring som revisorerna står inför är den slopade revisionsplikten för små företag. Den 3 april 2008 lades ett förslag fram av regeringen om genomförandet som innebär att 96 procent av Sveriges aktiebolag bör ha 1 Kågeson, (1993): Miljö och ekonomi i samspel, s. 9 2 Bernes, (2007): En ännu varmare värld, växthuseffekten och klimatets förändringar, s Rapport 5521 (2005): Finansmarknaden, miljön och redovisningen, s Jakobsson et al, (1998): Fem steg mot miljöredovisning, s. 12ff. 5 Öhman, (2004): Revisorns perspektiv på revision, en fråga om att följa upptrampade stigar, s. 9 6 Ibid., s. 29 2

9 frivillig revision istället för obligatorisk som den är idag. 7 En slopad revisionsplikt innebär att revisionsbyråerna kommer att behöva se över sitt tjänsteutbud. För att skapa konkurrenskraft på en efterfrågestyrd marknad behöver revisionsbyråerna diskutera utbudsstrategier och dess marknadsföring Problemdiskussion Det finns en tvekan hos den finansiella sektorn att arbeta med miljöfrågor då miljö och ekonomin har ett komplext samband. Vidare finns det än idag en tro bland företag att aktieägarna påverkas negativt av företagens miljöarbete. Argumentet är att miljöarbetet leder till högre priser, lägre vinster och konkurrensnackdelar. Andra argumenterar för att miljöarbetet inom företaget skulle leda till en ökad effektivitet och öppna upp för nya marknader. Det hävdas även att resursutnyttjandet blir mer kostnadseffektivt. 9 I samband med avskaffandet av revisionsplikten kan en möjlighet till ett bredare tjänsteutbud vara att revisionsbyråerna skaffar sig kompetens inom miljöområdet. På detta sätt skulle revisorer kunna hjälpa företagen att bli mer kostnadseffektiva och samtidigt miljömedvetna. Genom att revisorer skaffar sig kompetens om miljöfrågor kan de fungera som en länk mellan miljörevisorer och ledningen då revisorerna kan peka på finansiella besparingar som kan göras i företaget genom att exempelvis effektivisera deras transporter och samtidigt minska miljöpåverkan. MER är ett projekt som har startats i Sverige och är det enda projektet av sitt slag i världen. Projektet erbjuder verktyg för revisorer för att analysera ett företags status i miljöpåverkande delar av verksamheten. MER menar att revisorerna måste ha en bredare kompetens och arbeta ur ett mer affärsmässigt perspektiv. Detta leder naturligt in på miljöfrågor. MER hävdar att en ökad fokus på miljöfrågor kommer bli en del av revisorns arbete. Då revisorerna redan har en inarbetad relation med ledningen och insyn i företagets ekonomi kan de lättare uppmärksamma kostnadsbesparingar som företaget kan göra samtidigt som en positiv miljöpåverkan skapas. MER menar att genom att se över företagets resursutnyttjande och effektivisera detta så kan företaget spara pengar som direkt avspeglar sig på ett högre redovisat resultat och en bättre miljö Problemformulering Revisorsyrket går mot en mer modern revision som innebär ett bredare tjänsteutbud, samtidigt som miljöfrågor får allt större fokus. Vilken uppfattning om framtiden finns bland revisorer och revisionsbyråer, tror de att en större kompetens inom miljöområdet kommer att krävas för deras yrke? 7 8 Öhman, (2004), s Rapport 5521 (2005), s (3), s 1ff 3

10 1.3.1Frågeställningar - Vad anser revisorerna om deras framtida arbete med avseende på miljöfrågor samt vilka krav kan detta medföra för revisorerna? - Vilka risker finns för revisorerna och revisionsbyråerna att inte uppmärksamma den ökade miljöfokusen? 1.4 Syfte Författarna vill utvärdera revisorernas syn på deras framtida yrkesroll och om denna kommer att innefatta miljöfrågor samt vilka risker som finns med att inte uppmärksamma dessa frågor. Både MER certifierade revisorer samt revisorer utan certifieringen har intervjuats för att undersöka skillnader och likheter. 1.5 Avgränsning Författarna har valt att avgränsa uppsatsen till att undersöka revisorns roll i samspel med miljön ur revisorernas och revisionsbyråernas perspektiv. Vidare har författarna avgränsat sig till att endast se till revisionsbyråerna i Sverige. Empirin bygger på intervjuer med respondenter från både större och mindre revisionsbyråerna. Dessutom väljer författarna att intervjua både revisorer som är MER certifierade samt revisorer som ej har denna certifiering för att utröna eventuella skillnader och likheter. 1.6 Disposition Här beskrivs hur uppsatsen är upplagd samt hur kapitelindelningen ser ut. Kapitel 2, Metod: I detta kapitel beskrivs författarnas val av ämne samt vilket vetenskapligt synsätt de utgår ifrån. Vidare diskuteras val av undersökningsmetod och forskningsansats samt datainsamling. Slutligen kommenterar författarna uppsatsens validitet, reliabilitet samt kritiserar deras val av källor. Kapitel 3, Teorietiskt ramverk: Här presenteras den sekundärdata som författarna har samlat in för att jämföra med empirin i analysen. Kapitlet redogör för begreppet CSR, hållbar utveckling och hur detta skapas i ett företag. Revisorns roll samt redovisningsteorier som intressentteorin och legitimitetsteorin presenteras. För att underlätta för läsaren inleds kapitlet med ett avsnitt som tar upp information som är av vikt för vidare läsning av uppsatsen. Kapitel 4, Empiri: Detta kapitel innefattar det insamlade primärdata som författarna erhållit genom deras intervjuer. Varje respondent utgör ett avsnitt. Först presenteras revisionsbyrån samt respondenten och sedan redogörs materialet från intervjuerna. 4

11 Kapitel 5, Analys: I detta kapitel kopplar författarna samman teorin med empirin och analyserar dessa. Detta kapitel leder fram till uppsatsens sista kapitel som är slutsats och författarnas egen diskussion. Kapitel 6, Slutsats och egen diskussion: Här avslutas uppsatsen med att författarna redogör för slutsatserna som framkommit genom uppsatsen. Slutsatserna diskuteras med återkoppling till uppsatsens frågeställningar och syfte. Slutligen ges förslag till framtida forskning. 5

12 2 Metod Detta kapitel beskriver författarnas val av ämne. Därefter kommer en redogörelse för det vetenskapliga synsätt som författarna har använt sig av. Undersökningsmetod, forskningsansats och datainsamling presenteras och diskuteras. Kapitlet avslutas med kommentarer på validitet, reliabilitet samt källkritik. 2.1 Val av ämne Vid val av uppsatsämne var författarna överens om att undersöka ett ämne som det inte fanns mycket skrivet om. Genom att läsa redovisningstidningen Balans fick författarna upp ögonen för MER- projektet och deras arbete. Miljöfrågor är ett aktuellt ämne och MER anser att det finns pengar för företag att spara in genom att arbeta mer effektivt med bland annat transport. Samtidigt som företag sparar pengar så bidrar de till mindre utsläpp i naturen. Det är som bekant pengarna som styr företagen, om revisorerna kan ta upp miljöfrågor på ledningsnivå och få dem att inse att det finns pengar att tjäna på dessa effektiviseringar så är det en stor framgång. Det här är ett område som nyligen uppmärksammats och MER- projektet är fortfarande i sin linda. Därför ansåg författarna det vara ett mycket spännande och intressant ämne att studera för att se hur revisorerna och revisionsbyråerna ser på detta. 2.2 Vetenskapligt synsätt Med det hermeneutiska synsättet görs en studie för att förstå respondenternas motiv, handlingar samt avsikter i samband med deras yrkesroll som utgör deras subjektiva verklighet. 11 Då det positivistiska synsättet studerar världen främst genom observation är inte detta synsätt tillräckligt i det fall då studien undersöker människan och den värld hon lever i. 12 Författarna har därför använt sig av ett hermeneutiskt synsätt och sökt förståelse i respondenternas subjektiva verklighet. För att skaffa kunskap om hur revisorerna ser på sitt yrke, deras framtid och om miljöfrågor kan komma att bli en del av deras framtida arbete måste författarna tolka deras beteende för att förstå vad som ligger bakom deras handlingssätt. En sådan tolkning kan hänföras till ett hermeneutiskt synsätt. 2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod Inom metodteorin nämns ofta två olika slags undersökningar, kvantitativa undersökningar samt kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar fokuserar på att det som studeras är 11 Saunders et al, (2003): Research Methods for Business Students, s Hartman, (2004): Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, s. 13f 6

13 något som kan observeras. Denna undersökningsmetod grundar sig på den positivistiska vetenskapsteorin och används oftast inom naturvetenskaperna samt samhälls- och beteendevetenskaperna. 13 Vid kvantitativa undersökningar samlas mätbar numerisk data in och analyseras sedan i form av diagram och statistik. 14 Kvalitativa undersökningar söker förståelse för hur människor uppfattar sin omgivning och sig själva. Här läggs fokus på att få fram något subjektivt som inte kan observeras. Det viktiga här är att få förståelse för människans situation. Vid kvalitativa undersökningar kan data inte mätas eller presenteras i numeriska värden. Semistrukturerade intervjuer och andra former av intervjuer är vanliga vid denna typ av undersökning. 15 Författarna har använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod och samlat in data genom mail intervjuer och besöksintervjuer med respondenterna på revisionsbyråerna. Den primärdata som författarna har samlat in är i form av text som noterats från de svar som författarna fått från intervjufrågorna som ställdes till respondenterna. 2.4 Forskningsansats Deduktiv ansats och induktiv ansats är två olika forskningsansatser. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från en teori och en hypotes. Data samlas därefter in för att sedan testa denna mot teorin och hypotesen. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från empirin. Data samlas in för att sedan skapa ny teori som resultat av de nya data som samlats in. 16 Författarna har i uppsatsen läst in sig på befintlig teori som har varit nödvändig för det fortsatta arbetet av undersökningen. Det har även varit en viktig del för att de ska inneha tillräcklig kunskap vid förberedande och genomförande av intervjuer som gjorts vid insamlandet av ny data. Därefter har författarna jämfört den befintliga teorin med den empiri som samlats in genom intervjuer med revisorerna. Detta innebär att författarna mestadels har använt sig av en deduktiv ansats då de utgått från teorin. Då praktiskt verksamma revisorer har intervjuats så finns även induktiva inslag i uppsatsen. Dock ska det tilläggas att den befintliga teorin på detta ämne är relativt begränsat då revisorer och miljöfrågor inte har haft någon direkt koppling tidigare. 2.5 Datainsamling Vid datainsamling görs en distinktion mellan två olika typer av datainsamlingar, primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som forskaren själv har samlat för just denna studie. Ny data kan samlas in genom exempelvis intervjuer eller undersökningar. Sekundärdata är data som redan finns på området och som har samlats in och analyserats av andra. Sekundärdata kan komma ifrån både akademisk eller icke akademiska källor och vara kvantitativ eller kvalitativ Hartman, (2004), s Saunders, et.al, (2003), s Hartman, (2004), s Saunders, et al, (2003), s Riley, et al (2000): Researching and Writing Dissertations in Business and Management, s

14 I denna uppsats har författarna använt sig av såväl primärdata som sekundärdata. Primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med revisorerna för att analysera hur och om de tror att miljöfrågor kommer att påverka deras framtida arbete som revisorer. Sekundärdata har författarna använt i form av befintlig litteratur, forskning och elektroniskt material Litteraturstudie För att besitta tillräcklig kunskap på ämnet har författarna läst och studerat befintlig litteratur. Detta har varit en mycket viktig del av uppsatsen då kunskap om ämnet är avgörande för att möjliggöra en seriös och bra uppsats. Det har haft stor betydelse för deras planering och utformning av intervjuerna med respondenterna. Författarna har använt litteratur från Örebro universitetsbibliotek samt Örebro stadsbibliotek. Databaser har använts i form av FAR Komplett och DiVA. Ett flertal internetsidor från erkända organisationer och revisionsbyråer har använts Intervjuer Empirin i uppsatsen har samlats in genom semistrukturerade intervjuer via personliga besök och mail. Semistrukturerade intervjuer baseras på i förhand utformade frågor men lämnar utrymme för respondenten att svara på andra frågor beroende på hur intervjun fortskrider. Det är vanligt att dessa intervjuer spelas in på band och noteras skriftligen. 18 Då det endast finns runt 40 stycken MER- revisorer i Sverige och endast en i Örebro insåg författarna att de inte skulle ha möjlighet att resa runt Sverige för att träffa samtliga respondenter. Därför beslöt författarna sig för att genomföra vissa av intervjuerna via mail. Innan besöksintervjuerna skickades frågeformuläret ut till respondenterna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Vid besöksintervjuerna spelades respondenterna in med bandspelare för att undvika eventuella misstolkningar och det tillät författarna att koncentrera sig på att ställa frågor samt att lyssna, skriftliga noteringar gjordes löpande under intervjuerna. Författarna sammanställde två frågemallar till intervjuerna, en för MER- revisorer och en för övriga revisorer som inte genomgått någon särskild certifiering inom miljöområdet. Under intervjuerna användes frågemallen som ram men andra frågor diskuterades beroende på respondentens kunskap och erfarenhet av ämnet. Författarna har i samtliga intervjuer haft möjlighet att återkomma med eventuella kompletteringsfrågor till respondenten. Sammanfattningarna av dessa intervjuer utgör empirin i uppsatsen. Sammanfattningarna har skickats till respondenterna för att undvika misstolkningar. Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra intervjuer per mail. En fördel är att det är kostnadseffektivt då det inte krävs några resor för att träffa respondenterna. Detta medför vidare att respondenter kan intervjuas som författarna annars ej haft möjlighet att intervjua av praktiska skäl. Respondenten har vid mail intervju tid att reflektera över sina svar vilket kan vara svårt vid en personlig intervju då respondenten måste gå vidare för att fokusera på nästa fråga. 18 Saunders, et al, (2003), s.247 8

15 Nackdelar med mail intervjuer är att missförstånd kan vara svåra att reda ut och respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk faller bort vilket kan vara betydande för intervjun Validitet och reliabilitet Det ställs krav på studier och därför är det viktigt att dessa har en hög grad av validitet och reliabilitet. 20 Med validitet menas hur korrekt observationen är. Det är viktigt att inte använda sig av felaktiga källor som kan minska validiteten. 21 Validitet kan även beskrivas som att författarna lyckats mäta det som de hade för avsikt att mäta. 22 Uppsatsen är baserad på intervjuer med såväl MER certifierade revisorer och övriga revisorer. Med MER certifierade revisorer menas revisorer som genomgått utbildning av MER- projektets verktyg så de besitter kunskap om dessa miljöfrågor. Övriga revisorer är revisorer som inte har någon speciell utbildning inom miljöfrågor utan har endast kunskap om området från den utsträckning som deras arbete som revisorer kräver. Författarna valde att intervjua båda grupperna för att få samtligas åsikter och se om detta varierade beroende på grupp. Detta har även gjorts för att erhålla en hög validitet. Genom att formulera ett tydligt syfte och presentera teorin på ett klart sätt har författarna försökt stärka validiteten så att de med säkerhet lyckas mäta det som var för avsikt att mäta. För att lyckas presentera teorin på ett klart sätt har det varit viktigt för författarna att läsa in sig på teorin innan intervjuerna genomfördes. Vid urvalet av respondenter har författarna haft för avsikt att intervjua revisorer från både små och stora revisionsbyråer. Uppsatsen baseras på fem stycken intervjuer med respondenter från både små och stora revisionsbyråer. Författarna är medvetna om att detta medför att det inte går att dra för stora slutsatser avseende storleken på byrån och respondentens svar. Reliabilitet handlar om att samma observation skall kunna upprepas ett flertal gånger och att andra skall kunna genomföra observationen. 23 För att stärka uppsatsens reliabilitet har författarna skickat sammanställningarna som de gjort från intervjuerna till respondenterna för att reda ut eventuella misstolkningar då respondenten har möjlighet att kommentera sammanställningen. Detta har varit extra viktigt vid mail intervjuerna då författarna ej haft möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten eller att iaktta dennes ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vidare har besöksintervjuerna spelats in på bandspelare för att undvika att viktig information uteblir eller att författarna citerar någon på fel sätt. Skriftliga noteringar har även gjorts under dessa intervjuer. Samtliga respondenter har haft samtycke med att deras namn publiceras i uppsatsen vilket stärker reliabiliteten. Det är viktigt att poängtera att detta ämne handlar om respondentens egna tankar och åsikter och därmed kan det till viss del ifrågasättas huruvida samma resultat skulle redovisas om studien upprepades med andra respondenter. 19 Hunt, et al, (2005): A Practical Guide to the Interview, s.3f 20 Hartman, (2004), s.145 f 21 Ibid s Ibid, s Ibid, s.146 9

16 2.7 Källkritik Med källkritik menas att fakta kontrolleras och sanningshalten bedöms i den information som används. En fråga som källkritik hjälper till att svara på är Hur vet jag det jag tror att jag vet? Thurén presenterar fyra olika källkritiska principer: Äkthet. Källan måste vara äkta och vara det den utger sig för att vara. Tidssamband. Det finns anledning att vara kritisk till källan om tiden mellan händelsen och källans berättelse om händelsen kan anses vara lång. Oberoende. Källan skall vara oberoende och ej referat från någon annan källa. Tendensfrihet. Källan får ej vara påverkad av någons personliga politiska, ekonomiska eller andra intressen då detta kan ge en felaktig bild av verkligheten. 24 Författarna till uppsats har strävat efter att använda sig av tillförlitliga källor. Författarna av de tryckta källor som de använt sig av förefaller för dem vara kända och trovärdiga författare på sina områden. I den mån det har varit möjligt har författarna till uppsatsen använt sig av dagsaktuella källor, men i vissa fall har det varit nödvändigt att referera till källor som är av äldre karaktär. Författarna anser ändå att dessa är tillförlitliga och aktuella då nyare litteratur inom dessa områden är svårt att hitta. Då de har använt sig av information från MER s Internet hemsida är författarna medvetna om att denna information kan ge en förskönad bild av MER- projektet och dess syfte. Övriga Internet källor som använts i uppsatsen består av erkända revisionsbyråer, databaser och organisationer. 24 Thurén, (2005): Källkritik, s 7, 9, 13 10

17 3 Teoretisk referensram För att stödja empiri i analysen så presenteras i detta kapitel den teoretiska referensram som författarna grundar sig på. Kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar bakgrundsfakta och ger en vidare förståelse för uppsatsen. Därefter beskrivs begrepp som CSR, hållbar utveckling, redovisningsteorier samt hur revisorns roll ser ut. 3.1 Bakgrund till teorin Detta avsnitt är väsentligt för att läsaren ska få en förståelse för resterande teori. I resterade del av uppsatsen benämns ekonomirevisorer som revisorer, dessa ska inte förväxlas med renodlade miljörevisorer Förändring av Sveriges redovisningstradition Normerna och normbildningen har under senare år förändras i en allt snabbare takt. Årsredovisningar i stora företag utformas oftare till en internationell publik och internationell harmonisering är ord som blir allt vanligare. Detta har resulterat i att den finansiella informationen måste vara mer standardiserad. Internationella normgivande organisationer har växt och fått större inflytande. Då Sverige är ett litet land innebär det att vi i större utsträckning blir beroende av vad som händer internationellt på området. 25 Både i Sverige och internationellt växer intressenternas krav på information om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företag måste ha information om vilken miljöpåverkan de har för att kunna hantera problemet. Det är här som revisorn kan ha en betydande roll, då denne genom att hantera miljöfrågor på ett professionellt sätt kan få upp ledningens ögon för dessa frågor Revisionspliktens avskaffande I april 2008 presenterade regeringen ett förslag om avskaffande av revisionsplikten för små företag. Samtliga aktiebolag är idag skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Enligt utredningen skall endast fyra procent av dessa vara revisionspliktiga. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen skall avskaffas och att mandatperioden förkortas till ett år istället för fyra år som det är idag när en revisor valts. Utredningen föreslår vidare att revisionspliktens avskaffande bör gälla från och med den 1 juli 2010 och tillämpas det räkenskapsår som då börjar efter den 30 juni Företag som inte kommer omfattas av revisionsplikten kan genom detta göra kostnadsbesparingar. Det har diskuterats hur revisorerna kommer påverkas av detta. Vissa 25 Nilsson, (2005): Redovisningens normer och normbildare: en nationell och internationell översikt, s. 9, Rapport 5521, (2005), s. 29, 71 11

18 menar att revisionsbyråerna kommer förlora sin monopolställning och ställas inför en ökad konkurrens på en snabbt föränderlig marknad. Det har också diskuterats huruvida skattefusk och ekonomisk brottslighet kan komma att öka i och med revisionspliktens avskaffande Revisorns roll Revisorerna har en stark roll i samhället. Det sägs att revisorsyrket växte fram då det fanns ett behov av en oberoende part mellan redovisningsberättigade intressenter och redovisningsskyldiga företag. Revisorerna blev då en part som både företag och intressenter kunde lita på. Då regelverket som omfattar revisionen är sanktionerad av samhället har detta skapat en efterfrågan på revisionstjänster. Vidare har det lett till att revisorerna har fått en stark och viktig ställning. Genom inträffade händelser som påverkat samhället har redovisningens utformning och innehåll förändrats. Den finansiella krisen i USA 1929 är den händelse som haft störst påverkan. USA gick in i en depression och skulden för aktieägarnas förluster lades på redovisningen. Det ansågs att redovisningen inte gav tillräckliga varningssignaler. 28 Det har visat sig att yrken som är starkt reglerade har en tendens att utveckla ett väl utvecklat tankemönster. Dessa tankemönster är inte bara mer komplexa utan har dessutom en förmåga att vara konservativa och svåra att förändra. En revisors sätt att tänka kan påverkas av den allmänna uppfattningen som råder på revisionsbyrån. Detta kan leda till relativt hög homogenitet bland revisorernas uppfattningar och subjektiva meningar sprids bland revisorerna. 29 Redovisningsforskningen domineras av en kognitiv inriktning, vilket innebär att revisorerna som personer sätts i centrum och deras reaktioner på signaler i omgivningen studeras. Vidare studeras hur revisorer gör vissa ställningstaganden och bedömningar. 30 Revisionsbyråerna drivs av ekonomiska drivkrafter då även de bedriver ekonomisk affärsverksamhet. Revisionsbyråernas klienter har en avgörande roll för byråns chans att öka marknadsandelar. En viktig del av revisionsbyråernas lönsamhet är intäkter som kommer från den rådgivning byråerna erbjuder som ett komplement till revisionen. Det hävdas att revisionsuppdrag och konsultuppdrag går hand i hand och byråns relation med klienten värdesätts högt då revisionen planeras. Detta kan hänföras till ansträngda revisionsarvoden som är en följd av konkurrensen mellan revisionsbyråerna. 31 Revisorerna är försiktiga i deras yrkesroll och risken för skadestånd samt disciplinära åtgärder gör att de inte gärna vill att deras arbetsuppgifter förändras eller att de får ytterligare skyldigheter. Uppfattningen om att revisorer är en konservativ yrkesgrupp och inte förändringsbenägna förefaller vara utbredd. Revisorerna har en tendens att ta deras arbetsuppgifter för givet utan att ifrågasätta dem, de förlitar sig på dokumenterade riktlinjer. När ny teknologi och nya arbetssätt införts har dessa inte alltid ersätt de befintliga, istället har dessa fungerat som ett komplement till 27 (3) 28 Öhman, (2004), s.9 f 29 Ibid., s Ibid., s Ibid., s

19 de redan inarbetade arbetssätten. En väl fungerande revision skall vara dynamisk och anpassad till intressenternas förväntningar och rådande situationer. Detta går inte hand i hand med den konservativa ställning som revisorerna kritiseras för. Istället för att vara oberoende och neutrala så ser revisorerna till sina egna intressen. Revisorerna ger intryck av att endast granska och bedöma information som de känner sig trygga och vana med att hantera. 32 Det tycks finnas anledning att tro att stora revisionsbyråer i Sverige som utgörs av Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers följer riktlinjer mer slaviskt än mindre revisionsbyråer. Detta på grund av att stora byråer upprättar riktlinjer för granskningens utförande som revisorerna förväntas följa då de har en större kundkrets. Revisorerna har en tendens att ha olika uppfattningar beroende på att de är verksamma på olika orter. På mindre orter har revisorerna en möjlighet att komma företagsledningen närmare. Dock förefaller det som att revisorerna i stort har ett visst samtycke då de innefattas av samma profession. 33 En möjlig förklaring till att revisorerna inte vill bredda sina arbetsuppgifter till mer framtidsorienterad och mjuk information kan vara att de har börjat konkurrera med redovisningskonsulter och bokföringsbyråer för att få mera arbetsuppgifter och en bättre lönsamhet. Denna syn försvaras av att ge sig ut på nya okända områden kan äventyra deras rykte och det är tryggare att fokusera på det som de har kompetens om Miljöengagerade revisorer MER- projektet startades 2004 under finansiering av Vägverket region väst och Västra Götalandsregionen, som änidag är aktiva deltagare. Sedan starten har flera finansiärer tillkommit, både offentliga och privata. Branschorganisationen för revisorer och rådgivare FAR SRS är projektägare. En ytterligare partner som tillkommit är Naturvårdsverket. 35 Genom ekonomiska drivkrafter syftar projektet till att engagera revisorer till att arbeta för en bättre miljö. Verktygen som MER- projektet har tagit fram hjälper revisorer att identifiera möjliga ekonomiska besparingar hos sina kunder. Besparingarna är framtagna för att minska företagets klimatpåverkan. För revisorn innebär projektet en möjlighet att öka revisionsbyråns tjänsteutbud. 36 MER- projektet har utvecklat verktyg för godstransporter samt för tjänsteresor, dessutom är ett verktyg för energiförbrukning under utveckling. 37 Företagets revisor har stor kunskap om hur verksamheten och redovisningen fungerar. Detta skapar en möjlighet för revisorn att identifiera effektiviseringar inom logistikkedjan som innebär kostnadsbesparingar. Det finns olika tecken på när en logistikanalys behövs för att skapa besparingsmöjligheter. Dessa kan handla om kostnadstrender som förändras, brister i administrationen, brister i kundrelationen samt vid omstruktureringar av verksamheten. Genom 32 Öhman, (2004), s. 29, 43, 33 Ibid., s. 48ff 34 Ibid., s (2) (2) 13

20 att mäta logistiska parametrar och skapa system som underlättar jämförelser över tiden kan företaget identifiera avvikelser och brister Klimatförändringarna Mänskligheten är utbredd runt om på jorden och har anpassat sig till flera olika extrema miljöer och lyckats hitta sätt att försörja sig på i olika klimatområden. Människan har också tidigare lyckats anpassa sig till klimatförändringar. Tidigare klimatförändringarna har skett under stora tidsperioder, historiskt sett har mänskligheten inte upplevt en så snabb klimatförändring som nu förutspås. 39 Enligt FN: s klimatpanel IPCC är mänskligheten en bakomliggande orsak till de klimatförändringarna som sker. Mellan 1990 till 2100 väntas jordens medeltemperatur öka med 1,4 till 5,8 grader Celsius. Exakt vilka konsekvenser detta kommer att få är svåra att förutse, men den kommer att innebära en ökning av extrema väderhändelser, en ökning av nederbörd samt en ökad havsvattennivå. 40 Genom vår användning av bland annat fossila bränslen ökar vi mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Denna ökning leder till att jorden värms upp mer än om atmosfären endast hade bestått av naturligt utsläppta växthusgaser såsom vattenånga och en viss mängd koldioxid. 41 Sverige har beslutat att utsläppen ska minskas med fyra procent mellan 2008 och 2012, detta trots att EU: s omfördelning av sitt gemensamma Kyoto åtagande innebär att Sverige skulle få öka utsläppen med fyra procent. För att kunna uppnå detta mål bör ekonomiska styrmedel såsom subventioner, skatter och avgifter att spela en stor roll. 42 En stor utmaning Sverige står inför är att minska utsläppen från bränsleförbrukning i form av bensin och dieselanvändning vid transporter på vägar. Denna förbrukning utgjorde 38 procent av Sveriges totala utsläppsnivå under 2005 och tenderar på att växa ytterligare snarare än att sjunka Redovisningsforskning Intressentteorin Intressentteorin fokuserar på intressenterna vilka innefattas av aktörer som påverkar eller blir påverkade av företagets verksamhet. Det råder med andra ord ett ömsesidigt beroende mellan företaget och intressenterna. 44 Exempel på ett företags intressenter är kunder, ägare, opinionsgrupper, företagsledning, stat och kommun, långivare, leverantörer samt medarbetare och deras organisationer. Intressenterna ställer krav på att få belöningar som överstiger insatser och bidrag som de tillhandahålligt företaget. Om inte detta sker har de inget intresse av att tillhöra 38 (4), s. 1ff. 39 Bernes, (2007), s (1), s Ibid., s. 1ff. 42 Bernes, (2007), s. 167f. 43 Ibid., s. 68f. 44 Ibid., s

21 företagets intressenter. 45 Det är viktigt för företagsledningen att vårda intressenter som tillhandahåller resurser som företaget behöver. När företagsledningen skall fatta ett beslut som kan innebära hot och möjligheter behöver intressenternas reaktioner analyseras. Detta hjälper dem att avgöra om beslutet är värt att genomföra eller ej. Företagsledningen har ej råd att gå emot intressenterna då det kan försvåra framtida affärsmöjligheter. Genom att hantera miljöfrågor och ta sitt samhällsansvar kan företaget skapa sig en positiv bild till intressenterna samt lättare vinna deras förtroende Legitimitetsteorin Legitimitet ur företagets perspektiv kan kopplas till den analys av intressenterna som beskrivits i intressentteorin ovan. Det är viktigt att analysera intressenternas krav och reaktioner på företagets agerande för att hantera dessa på bästa sätt för företaget. Då reaktioner från vissa intressenter kan påverka reaktionen på andra intressenter är det viktigt för företaget att bearbeta alla intressenter för att behålla legitimiteten. Legitimitet kan kopplas till värderingar och normer för vad som anses rätt och fel. Det kan dessutom beskrivas som att företagets verksamhet stämmer överens med intressenternas värderingar. Detta visar att intressenterna är mycket viktiga för företaget då legitimitet är något som erhålls och bedöms från intressenterna. Däremot kan intressenterna ha olika åsikter och värderar därmed företagets legitimitet olika. 47 Då intressenternas krav kan stå i konflikt till varandra kan det ibland vara svårt och nästan omöjligt för företaget att tillgodose samtliga intressen fullt ut. Vad företagsledningen då kan göra är att kompromissa kraven så att en balans uppnås. På så sätt arbetar företagsledningen för att säkra företagets framtida verksamhet och deras relation med intressenterna. Detta kallas för att seriekoppla intressentkraven. Företaget tillgodoser samtliga intressenters krav men vid olika tidpunkter. Detta leder till en stabilitet i verksamheten och prioriteringar mellan kraven kan undvikas i större utsträckning Corporate Social Responsibility Under de senaste decennierna har samhället varit med om stora förändringar, exempelvis har massmedia utvecklats och har idag en stor roll vid skapande av opinion i samhället. Det räcker inte längre med att enbart tillhandahålla produkter som tillgodoser kundernas behov på marknaden. Marknaden och olika intressenter kräver att företaget ska visa vilka värderingar som finns i verksamheten samt att företaget tar ansvar för dess omgivning. EU- kommissionen har definierat begreppet CSR enligt följande: Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver Ax et al, (2005): Den nya ekonomistyrningen, s Ljungdahl, (1999): Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag - praxis, begrepp, orsaker, s.41 ff 47 Ibid, s Ax et al, (2001), s Löhman, (2003): Det ansvarsfulla företaget, corporate social responsibility i praktiken, s. 15f. 15

22 CSR täcker in tre områden, hållbar utveckling som redogör för hur en ekonomisk tillväxt tar hänsyn till sociala frågor samt miljöfrågor som kan skapas. Vidare beskriver företagets ansvar hur företaget tar hänsyn till sin omvärld för att skapa en hållbar utveckling. Hur företaget styrs är det tredje begreppet som används i diskussionen kring CSR Hållbar utveckling Det blir mer accepterat att det inte går att utnyttja naturens resurser på det ohållbara sätt som sker idag. Inför kommande generationer finns ett ansvar att överlämna en natur och miljö som är lika rik på resurser att leva på idag. Detta kommer att ställa stora krav på en samhällsomställning från det förbrukningssamhället som existerar idag, till ett kretsloppssamhälle som tar ansvar för sina restprodukter och effektiviserar sin användning av naturens resurser. 51 Sedan industrialiseringen inleddes har förbrukningen av fossila bränslen varit en viktig faktor bakom en ökad tillväxt ekonomiskt sett. 52 För att skapa en hållbar utveckling måste förhållandet mellan mänskliga aktiviteter och bakomliggande naturresurser ses över. Belastning som olika verksamheter innebär kan minimeras genom utveckling, både genom effektivisering och utveckling av nya varor och ny teknik. 53 Hushållning av resurser samt en minskning av verksamhetens miljöpåverkan är nödvändiga faktorer för en långsiktig god ekonomisk tillväxt. Att enbart fokusera på en kortsiktig lönsamhet kan långsiktigt bli förödande för företaget då viktiga investeringar och utveckling av verksamheten riskeras att bortprioriteras. 54 Förändringen mot en hållbar utveckling är en långsam förändringsprocess. Den sker i olika instanser i samhället och grundar sig på vilka värderingar och verklighetsuppfattningar. Denna utveckling sker i företagen såväl som i andra samhällsfunktioner såsom samhällsdebatter, forskning och inom politiken. En sådan utveckling sker genom att det finns en vilja att förändra negativa handlingsmönster som är vardag för den aktuella funktionens verksamhet i samhällsuppfattningens riktningen. Goda exempel på hur detta sker lyfts fram genom massmedia. Det finns en fallenhet inom samhället att vilja efterlikna verksamheter som har lyckats i sin utveckling och har fått god kritik för sitt arbete. 55 Företagen har en viktig roll i denna samhällsförändring, hur företagen sköter sin verksamhet påverkar den politiska dagordningen och samhället i sig. Detta sker på lokal nivå som på nationell och internationell nivå, större företag har en omsättning som är högre än stadsbudgeten i vissa nationer Företagsstrategier och företagsstyrning En hållbar ekonomisk utveckling skapas genom styrning. Genom att en hållbar utveckling ses som ett viktigt mål för ledningar i olika verksamheter prioriteras dessa frågor och verksamheten 50 Löhman, (2003), s Westermark, (1999): Miljöredovisning, kommunikation av etik, vision och ekonomi, s 66f. 52 Bernes, (2007), s. 160f. 53 Wåhlstedt, (2001): Resultatredovisning för hållbar utveckling, naturekonomiska principer för kommunal tillämpning, exempel från Göteborg, Katrineholm, Lund och Sala, s. 15ff. 54 Westermark, (1999), s 11f. 55 Bergström, (1994): Naturekonomi, manöverutrymmet mellan resursförbrukning och kvalitetsanspråk, s. 80ff. 56 Westermark, (1999), s

23 kan styras i rätt riktning. För att kunna genomföra effektiviseringar måste verksamhetens ledning sätta upp mål för en effektivare resursanvändning. En uppföljning av dessa mål sker naturligt genom att de sätts upp i redovisningen. Detta skapar också en möjlighet att se olika bakomliggande orsaker och skapar en möjlighet att vidare beröra dessa. 57 Hur företagen jobbar med miljöfrågor och andra frågor som CSR innefattar styrs i hög grad av vilka frågor som prioriteras i samhället samt hur medierna ger påbackning på deras agerande. Företag arbetar olika i förhållande till långsiktiga utvecklingsfrågor. En del företag jobbar för att tillgodose lagkrav som skapas, men arbetar inte för att vidareutveckla verksamheten ytterliggare. Dessa företag nöjer sig med att till en så låg kostnad som möjligt kunna hålla sig inom lagens krav. Andra företag ser utvecklingen som en möjlighet till en effektivare produktion och ser olika miljökrav som en möjlighet till marknadsföring. Denna inställning är opportunistisk och används ofta som ett koncept i dessa företag. Offensiva företag skapar ett samband mellan naturen och dess verksamhet, för att utveckla den affärsmässiga verksamheten i en riktning med en så liten miljöpåverkan som möjligt Intressenter Marknaden och intressenterna ställer allt större krav på att företaget kommunicerar vilket ansvar som företaget tar gentemot sin omgivning. En sådan kommunikation är viktig för att skapa förtroende bland intressenterna. 59 De mest betydelsefulla intressenterna i det här avseendet är kunder, anställda samt ägare och investerarmarknaden. 60 Viktigt i detta sammanhang är att allmänheten anser att företagens viktigaste uppgifter är skapa sysselsättning, producera nyttiga produkter och tjänster. Att företagen ska skapa vinst samt betala skatt är inte lika viktigt för gruppen. Allmänheten har stort inflytande över hur företagen utför sin verksamhet, det är ofta här företagen hittar sina kunder. Kunderna är en av företagets allra viktigaste intressenter och de kan vara både privatpersoner och företagskunder. Det viktigaste inflytandet över företagen har allmänheten genom konsumtion. Det krävs inte bara en produkt som är bättre än konkurrenters produkter, det krävs också ett immateriellt värde i produkten. Det här värdet skapas genom att påvisa att företaget förstår och tar ansvar för sin roll i samhället. Både för sin miljöpåverkan men också för sina anställda samt leverantörer, både i det egna landet och i andra länder. 61 En annan viktig intressent ur ett CSR perspektiv är de anställda, det är här företaget hittar kompetens som krävs för att bibehålla verksamheten. Ett företag som inte tar ansvar gentemot sin omgivning riskerar att förlora sina anställda. Engagerade och drivna anställda som trivs i sin arbetsmiljö är gynnsamt för verksamheten. Detta skapar en situation som är gynnsam för båda parter om de arbetar tillsammans för varandras bästa Wåhlstedt, (2001), s Bergström, (1994), s Leipziger, (2003): The Corporate Responsibility Code Book, s.43ff. 60 Löhman, (2003), s Ibid., s.45ff. 62 Ibid., s. 59f. 17

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren Ekonomihögskolan Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 Vårtermin-09 Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

International Standard on Quality Control 1

International Standard on Quality Control 1 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats 15 högskolepoäng VT 2011 International Standard on Quality Control 1 Förändrat arbetssätt? Förbättrad revisionskvalité?

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi vill även passa på att tacka våra respondenter som gjort uppsatsen möjlig. Den hade inte funnits om det inte vore för er.

Vi vill även passa på att tacka våra respondenter som gjort uppsatsen möjlig. Den hade inte funnits om det inte vore för er. KONSEKVENSER AV OREN REVISIONSBERÄTTELSE EN NARRATIV STUDIE UR INTRESSENTERS PERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Johanna Falkhede My Persson VT 2009:KF19 Förord Kandidatuppsats vt 09 Vi vill börja

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Revisorns anmälningsskyldighet

Revisorns anmälningsskyldighet Örebro universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Företagsekonomi C Kandidatuppsats i Redovisning Handledare: Olle Westin Examinator: Lars-Göran Thornell HT06 / 2007-01-10 Revisorns

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten?

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? En kvalitativ studie om hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision. Författare: Jenny Andersson Maria Nordström Handledare: Tobias

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap?

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Författare: Andreas Bergqvist Marta Johansson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer