Aktivitetsplan för UmeBrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016"

Transkript

1 Aktivitetsplan för UmeBrå

2 UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Styrgruppen består av representanter från kommunen, polisen och landstinget som verkar för att följa upp samverkansavtalet mellan Umeå kommun och polismyndigheten i Västerbottens län. Under rådet verkar en beredningsgrupp som bereder ärenden till UmeBrå och följer upp det drog- och brottsförebyggande arbetet, däribland de lokala förebyggande rådens arbete. UmeBrås vision Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå. UmeBrås mål Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan. Minska brottsligheten i Umeå kommun. Öka tryggheten i Umeå kommun.

3

4 Insatser inom området samverkan och organisering av det drog- och brottsförebyggande arbetet Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning UmeBrå-forum Planera, genomföra och utvärdera UmeBrå-forum en mötesplats för lokala aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet 6 maj fm 2015 Hösten 2015 Våren 20 Medverkande aktörer Antal deltagare. Utvärdering av träffarna. Lokala förebyggande råden Skapa lokal samverkan i det drog-och brottsförebyggande arbete, samt följa upp de lokala förebyggande rådens arbete. Ca 4 träffar/ termin för varje råd. 2 samordnarträffar/ år. 1 träff för alla råd/ år. Socialtjänsten (fältgruppen och HLT), skolpersonal (skolområdeschef, rektor, elevhälsan samt i viss mån övrig personal), Umeå fritid, UmeBrå. Polis och landsting erbjuds även plats. : FoG-råden. : gymnasieråden. Extern utvärdering av verksamheten. Mötesprotokoll. Förebyggande arbete bland studenter Bjuda in till samverkan med universitetet i drogoch brottsförebyggande frågor. Under Universitetet, studenthälsan, landstinget, miljö och hälsa, studentkårerna. UmeBrås kansli Mötesprotokoll Ensamkommande ungdomar Utveckla förebyggande arbete bland ensamkommande ungdomar genom samverkansgrupp. Under Boenden etc. Polis, socialtjänst, skola, migrationsverket. Mötesprotokoll Folkhälsorådets beredningsgrupp Delta i folkhälsorådets beredningsarbete. Under

5 Västerbottens dopingkommitté Delta i dopingkommitténs arbete. Under Västerbottens idrottsförbund, Polisen, Tullen, Länsstyrelsen i Västerbottens län, VLL. Mötesprotokoll Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) Delta vid träffar, informationsspridning, opinionsbildning. Ca 4 träffar/ år Kommun, Polisen, försäkringsbolag, SSFmedlemmar Mötesprotokoll Langning Skapa samverkansformer för att motverka langning till ungdomar. arbete samt inför skolavslutningar, och storhelger. UmeBrå, länsstyrelsen, Polisen, Systembolaget, Folkhälsomyndigheten Anna-Lena Püschel Intern utvärdering Umeå kommuns tobaksförebyggande nätverk Stärka samverkan, kartläggning, planering av insatser och uppföljning av det tobakspreventiva arbetet. 2 gånger per år Polis, landsting, Fritid: föreningsbyrån och unga, föroch grundskola, gymnasieskola, miljö och hälsa, socialtjänst, länsstyrelsen. Mötesprotokoll Umeå kommuns missbruksförebyggande nätverk, alkohol, dopning, narkotika och spel. Starta nätverk för att stärka samverkan, kartläggning, planering av insatser och uppföljning av det missbruksförebyggande arbetet. 2 gånger/ år Skola, socialtjänst, fritid unga, polis, landsting, länsstyrelsen, miljö och hälsa, IQ (systembolaget), Sociala föreningar. Seth Åberg Mötesprotokoll Västerbotten förebygger Delta i Länsstyrelsen Västerbottens nätverk inom förebyggande arbete. 4 träffar/ år Länsstyrelsen Västerbotten, kommuner i Västerbotten. Intern utvärdering Referensgrupp för kommungemensam handlingsplan om våld i nära relationer Delta i arbetet med handlingsplan om våld i nära relationer. Våren 2015 Kommunövergripande Seth Åberg/ Kerstin Grundberg Handlingsplan

6 Föräldrakommunikationsnätverk Skapa ett nätverk för att förstärka föräldrakommunikation med förebyggande syfte. Kommunikationsnätverk, Fältgruppen, ingången, ungdomspolisen, lokala förebyggande råd. Anna-Lena Püschel Intern utvärdering Förebygg.nu En konferens för de som arbetar operativt med främjande och förebyggande frågor inom alkohol och drogområdet november 2015 Alla koordinatorer kommer att erbjudas plats vid denna konferens. Seth Åberg Intern utvärdering

7 Insatser inom området att öka tryggheten och att minska brottsligheten Detta område har delats in i fyra underkategorier: att skapa en trygg ungdomsmiljö, att skapa en trygg offentlig miljö, att förebygga kriminella nätverk och att förebygga våld. Att skapa en trygg ungdomsmiljö Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Kontaktpoliser/ Ungdomsgruppen Med hjälp av brottsförebyggande arbete, initiera sociala insatser, i samverkan med föräldrar, för att motverka att unga i åldern år som befinner sig i riskzonen, inte väljer en kriminell livsstil Lokala förebyggande råden, FoG, gymnasiet, fältgruppen, ingången, socialtjänsten. Ronny Adolfsson, Polisen. Verksamhetens egen rapportering Umeå fritids områdesarbete, fritidsgårdar och Ungdomens Hus Skapa trygga mötesplatser och bidra till ökat inflytande för unga FoG, gymnasiet, föreningar. Cathrin Vestergren, Umeå fritid Verksamhetens egen rapportering Ungdomsarrangemang Stärka samverkan kring ungdomsarrangemang Umeå fritid, Umeå kultur, föreningsbyrån, polisen. Cathrin Vestergren, Umeå fritid Verksamhetens egen rapportering

8 Fältgruppen Förebyggande och uppsökande arbete. Fältgruppens fokus är på ungdomar i riskzon, det vill säga de ungdomar som vistas i miljöer där det förekommer missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende FoG, gymnasiet, ingången, Polisen. Lennart Andersson, Fältgruppen. Verksamhetens egen rapportering Föreningar Utveckla arbetet med att möta och tillvarata kompetens och engagemang inom förebyggande arbete i föreningslivet med utgångspunkt i nattvandringen, drop in samt hållbar idrott Föreningar, föreningsbyrån Peter Hörnemalm, föreningsbyrån, Seth Åberg. Verksamhetens egen rapportering Mätning och kunskap om trygga ungdomsmiljöer Samla kunskap och mäta trygghet i ungdomsmiljöer. Nationella trygghetsundersökningen, Unga Polisen, BRÅ, styrgrupp UNGA-enkäten, Umeå universitet. Återkommande rapportering Främja graffitti och motverka klotter Aktiviteter enligt handlingsplanen för graffitti/klotter Arbetsgrupp med representation från polisens ungdomsenhet (André Westberg), Umeå Kultur, (Lars Sahlin) Umeå fritid, (Cathrin Vestergren, Anders Linder, Göran Lindh), Gator & parker (Tage Sjöström), UmeBrå () Uppföljning enligt handlingsplanen

9 Nätrelaterad brottslighet Samla kunskap och föreslå aktiviteter för att förebygga nätbrott SSF, polisen, FoG, gymnasiet, Umeå fritid Antal aktiviteter Att skapa en trygg offentlig miljö Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Nätverk trygg krog Skapa ett nätverk för utveckling av trygga krogmiljöer. Samordning av insatserna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark Länsstyrelsen, Tillståndsenheten, Miljöoch Hälsoskydd, polisen, studenthälsan, krogar, ordningsvaktsföreningen, landstinget. Undersökning om trygghet på Umeås krogar Mötesprotokoll Ren och trygg kommun I handlingsplanen ingår bland annat trygghetsvandringar, belysning, påtala briser i den offentliga miljön som skapar otrygghet Visit Umeå, Näringslivet, Universitetet, Bostaden Polisen, UPAB, Kommunmedborgarna, UmeBrå Karin Isaksson Intern utvärdering

10 Nattvandring Syftet med nattvandring är att vara en vuxen drogfri förebild. Våren/ sommaren 2015 Våren/ sommaren 20 Länsförsäkringar, ungdomspolisen, fältgruppen, VisitUmeå, föreningsbyrån, Ultra, McDonalds, Hotel Aveny Intern utvärdering Att förebygga kriminella nätverk Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Kriminella nätverk Förebygga rekrytering till kriminella nätverk och våldsbejakande grupperingar. Polisen, socialtjänst, kriminalvård, Umeå fritid. Intern uppföljning

11 Våldsbejakande extremism Samordna och följa upp frågan samt skapa kännedom om lokal problembild Polisen, socialtjänst, lokala förebyggande råden, det civila samhället Seth Åberg Intern uppföljning Återfallsprevention och kriminell livsstil Verka för samverkan inom området återfallsprevention och förebygga att unga hamnar i en kriminell livsstil. Våren/sommaren Polisen, socialtjänst, kriminalvård, Umeå fritid. Intern uppföljning

12 Att förebygga våld Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Övergripande planering av våldsförebyggande arbete Utveckla våldsförebyggande insatser. Arbetet har kopplingar till missbruk och jämlikhetsfrågor. Kartlägga situationen i kommunen gällande våldsutsatta och våldsutövande personer. Strategisk utveckling (jämställdhet), referensgrupp för våld i nära relationer, Polisen, socialtjänst, kriminalvård, FoG, gymnasiet, Umeå fritid. Intern uppföljning

13 Förebyggande arbete alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Målen för det förebyggande ANDT- och spelarbetet utgår från målsättningar i den nationella ANDT-strategin Mål Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Tillgång till ANDT ska minska Effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn. Polisen, Miljö och hälsoskydd, Skatteverket. Margareta Green Palo, miljö och hälsa. Unga-enkäten Mätning av förekomst och konsumtion av ANDT och spel. UNGA Uppföljning och fördjupning av mätning av tobakskonsumtion, inkluderat Unga-enkäten. Polis, BRÅ, landsting, folkhälsorådet. Ywonne Wiklund, landstinget, Peter Thuresson Unga-enkäten Polisens riktade arbete mot narkotika, doping och illegal handel med tobak och illegala spel. Barn ska skyddas mot skadliga effekter av ANDT och spel Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd. Utveckla arbetet med tidig upptäckt av missbruk.

14 Antalet barn och ungdomar som börjar använda narkotika, dopingmedel, tobak, alkohol och spel ska minska. Utveckla informationsinsatser riktade till föräldrar och ungdomar. Länsstyrelsen, CAN, Västerbottens dopingkommitté, ingången, lokala förebyggande råd, landstinget. Ungdomspolisen, Ingången, fältgrupp, skolor, Fritid unga. Anna-Lena Püschel, Seth Åberg/Cecilia Intern utvärdering Polisens riktade information och kunskap till skolledare och skolpersonal inom för- och grundskolan samt gymnasieskolan. Fältgrupp, Alkohol och drogmottagningen, FoG, Gymnasiet. Mats Bäckström, gruppchef ungdomsenheten Samverkan med föreningar i drogfrågor. Föreningsbyrån. Seth Åberg/Cecilia Erbjuda metoden tobaksfri duo i alla skolor. De lokala förebyggande råden är särskilt viktiga i detta arbete. Alla skolor, landstinget., Lennart Jonsson, Åza Hortell, Ywonne Wiklund Kunskapshöjande Information till ungdomar om droger 2015 CAN, Ingången, länsstyrelsen i Norrbotten. Seth Åberg/Cecilia, Anna-Lena Püschel Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT ska successivt minska. Kommunicera handlingsplaner för tidig upptäckt och agerande vid missbruk bland unga. För- och grundskolan, gymnasiet, fritid unga, ungdomshälsan, primärvården, ungdomspolisen, FMN, socialtjänsten. Anna-Lena Püschel, Seth Åberg/Cecilia

15 Polisens förebyggande hembesök. Metoden bygger på att informera den unges vårdnadshavare om vad polisen fått kännedom om så att de inom familjen kan ta i tag i problemet. Ingången. Mats Bäckström Personer med missbruk eller beroende ska ges tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Ingången vänder sig till ungdomar i ett begynnande etablerat missbruk av alkohol eller narkotika. Även förälder eller anhörig kan vända sig dit när de känner oro för det egna barnet. Polis, Umeå fritid, FoG, Gymnasiet. Lennart Anderson Vuxna med missbruk relaterat till alkohol och/eller droger kan få information, stöd och behandling hos alkohol- och drogmottagningen. Även anhöriga. Polis och Landstinget. Britta Eriksson, chef för alkohol- och drogmottagningen Antalet döda och skadade pga. eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Utforma metoder för att mäta skador av missbruk Polis, landsting, socialtjänst. Seth Åberg/Cecilia Föräldrars kunskap om droger ska höjas. Kunskap om frisk- respektive riskfaktorer, kunskap om var man söker stöd, samt vilka aktörer som medverkar. Våren 2015

16 Att säkerställa hög kompetens och god lokal kunskap, samt utveckla samverkan kring drog- och brottsförebyggande arbete M Aktivitet Beskrivning När Samverkan Huvudansvarig Uppföljning Basutbildning om förebyggande arbete Genomföra basutbildning i förebyggande arbete för personal som arbetar med ungdomar. Två gånger per år Region Västerbotten, länsstyrelsen, lokala förebyggande råd, landstinget, Polisen, gymnasieskolan, för- och grundskolan samt fritid unga, folkhälsorådet och jämställdhetsutskottet. Antal genomförda tillfällen. Antal deltagare. Kursutvärderingar. Unga14 Fördjupa analysen av UNGA14, dels inom trygghetsområdet och drogfrågorna men även som stöd för de lokala förebyggande råden. Delta i arbetet med Unga. Folkhälsorådet, jämställdhetsutskottet samt lokala förebyggande råd., Peter Thuresson Unga-enkäten Översyn av lokalt kunskapsläge Kartläggning av det lokala kunskapsläget inom UmeBrås verksamhetsområde. Umeå universitet, socialtjänsten, landsting, polis, kriminalvård, Umeå fritid, länsstyrelsen, Region Västerbotten. UmeBrås kansli Rapporter områdesvis Kompetenshöjande insatser inom prioriterade områden Säkerställa hög kompetens inom prioriterade arbetsområden genom utbildning Polis, socialtjänst, skola, fritid unga, landstinget. UmeBrås kansli Nytt samverkansavtal Skapa ett nytt samverkansavtal. Det gamla gäller tills det nya är klart Polis, kommun.

17

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 Handlingsplan, ANDT-frågor 2013-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 : Handlingsplan för ANDT-frågor Mjölby kommuns handlingsplan för ANDT-frågor utgår från ANDT-strategin som antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling Sida 1(17) Länsöverenskommelse Fastställare: fastställes av kommunerna och landstinget i Värmland Revideras av den regionala beredningsgruppen Giltig fr.o.m: 2015-09-01 Giltig t.o.m: 2017-09-01. Version

Läs mer

Varje enhet reviderar årligen i samverkan med barn, elever och föräldrar sin likabehandlingsplan enligt gällande lagstiftning.

Varje enhet reviderar årligen i samverkan med barn, elever och föräldrar sin likabehandlingsplan enligt gällande lagstiftning. 1(19) 1 Värdegrundsarbete Värdegrundsarbetet är ett sätt att hjälpa barn och unga att känna större tillit, får ökad självkännedom och en god självkänsla. Utgångspunkten för detta arbete är människolivets

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

2015-05-21. Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran Wodlin (M) ledamot

2015-05-21. Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran Wodlin (M) ledamot ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) 2015-05-21 Rådet för Hälsa och Trygghet Plats och tid Stadshuset, klockan 14-16.00 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer