Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007"

Transkript

1 Utredningsenheten Christian Friis TJÄNSTESKRIVELSE (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings kommunfullmäktige antog den 25 juni 1998 Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete. Dessa riktlinjer har reviderats den 25 oktober 2001 samt den 20 december Måluppfyllelse Målen för det internationella arbetet enligt den i december 2007 antagna internationella strategin är att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Målen är av processkaraktär och syftar till att arbeta med ständiga förbättringar snarare än att uppnå specifika projektmål. Det finns många goda exempel under året på genomförda internationella aktiviteter som utökat och förbättrat den kommunala verksamheten. Några av dessa exempel är det ökade internationella utbytet vid ett flertal skolor, ett aktivt ungdomsarbete och etableringar av utländska profilföretag. Mycket av arbetet är långsiktigt och kommer först att bära frukt i framtiden. Kommande åren blir mycket spännande! Utbyte med vänorter och samarbetsorter Flera förvaltningar har löpande kontakter och utbyte med vänorterna. Exempel inkluderar besök till Jönköping från Kuopio och Väst-Virumaa län under sommaren. Politisk representation från Jönköpings kommun skedde även till STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Kyrkogatan, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (5) Gorzów, i samband med stadens 750-årsfirande, samt till Väst-Virumaa län i samband med Estlands nationaldag. Ökat EU-engagemang Året har kännetecknats av ett ökat intresse kring möjligheter för verksamhetsutveckling genom EU-projekt och liknande. Det har även sammanfallit med starten på EU:s nya programperiod , vilket inte minst gett nya förutsättningar för Jönköpings kommun avseende regionala strukturfonder. Den 1 november genomfördes ett förvaltningsövergripande seminarium med fokus på EU:s nya programperiod. Övriga kommuner inom Södra Vätterbygdssamarbetet inbjöds också. Knappt 70 förtroendevalda och tjänstemän medverkade vid seminariet som arrangerades av Jönköpings kommun tillsammans med Länsteknikcentrum och Euro Info Centre. I anslutning till seminariet uppmanades även samtliga förvaltningar att beakta möjligheterna till att komplettera verksamhetsutveckling med deltagande i EUprojekt och liknande. Inkomna förslag har hanterats individuellt och möten har genomförts inom bl.a. skol- och barnomsorgsförvaltningen och tekniska kontoret samt i Vaggeryd, Habo och Mullsjö. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2007 ansvarat för tre volontärer. Förvaltningen har även deltagit i ett ungdomsutbyte i Danmark tillsammans med Turkiet och Egypten. Dessutom har en fritidsledare arbetat med att bygga upp ett internationellt nätverk för ungdomsarbetare, som har musik som en metod i sitt arbete. Badsektionen har under året genomfört en studieresa till Tyskland för att få nya impulser för utveckling av kommunens badanläggningar. Under hösten deltog förvaltningen i ett studiebesök i Istanbul tillsammans med Stadsgårdsskolan. Studiebesöket syftade till att starta ett långvarigt samarbete med Turkiet. Resan gjordes med bakgrund av det samarbetsavtal regeringen skrivit med Turkiet inför deras eventuellt inträde i EU. Förvaltningen har varit en samarbetspart i den svenska satsningen i EU-året Lika möjligheter för alla, vilket bl.a. har lett till en tvådagars konferens i Jönköping, Rättigheter för alla, samt deltagande i avslutningen av året tillsammans med ca 600 aktörer från Europa. Andra EU-insatser inkluderar medverkan i nätverket Eurodesk för ungdomsarbetare. I samarbete med Lidköpings och Växjös kommun, nätverket Samverket, genomfördes en studieresa till Bryssel-Amsterdam. I Jönköping arrangerade förvaltningen i samarbete med Ungdomsstyrelsen en tredagars internationell projektledarutbildning, I Puss. Denna vände sig till ungdomsarbetare i Sverige, som ville lära sig mer kring att arrangera internationella utbyten. Tillsammans med Lidköpings kommun har förvaltningen tagit fram Guide till världen, en metodbok för ungdomsarbetare kring internationellt ungdomsutbyte. Förvaltningen har varit aktiv i nätverket Anna Lindh foundation. Arbetet har under året varit att bygga upp en strategi för det svenska nätverket kring

3 3 (5) EU-året 2008: Interkulturell dialog. Andra nätverk förvaltningen deltagit aktivt i under året är Ungdomsstyrelsens internationella nätverk samt Centrum för internationella utbyten, CIU. I de flesta fall har externa medel täckt den största delen av kostnaderna för deltagandet i dessa olika arrangemang. Kultur Jönköpings kommun har huvudsakligen bedrivit internationellt arbete genom kommunens vänorter och samarbetsorter. Kultur Jönköpings kommun kan stödja kulturgrupper som vill ha utbyte med grupper på dessa orter. Dessutom finns ett väl fungerande nätverk mellan vänorternas kulturförvaltningar, vilket fungerar som en kunskaps- och kontaktbank vid olika projekt inom kultursamarbetet. Kommunfullmäktiges ordförande, kulturnämndens dito och kulturchefen representerade kommunen vid firandet av Estlands nationaldag i Vääst-Virumaa län. Dessutom hedrades Väst-Virumaas kulturchef, Valdur Liiv, i samband med vårt nationaldagsfirande för viktiga insatser för samarbetet mellan Jönköping och Väst-Virumaa län. Ett utbyte inom museiområdet genomfördes i Valkeakoski under våren. Vid sidan av vänorterna har förvaltningen haft kontakter med kollegor i bl.a. Neubrandenburg och Greifswald i Tyskland. Representanter från biblioteken har deltagit i studieresor och konferenser i Danmark, Norge och Finland. Biblioteken var också representerade vid den internationella biblioteksfederationen, IFLA:s världsmöte i Durban, Sydafrika. Miljökontoret har under 2007 inte bedrivit något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Däremot är personalen relativt väl uppdaterad i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete genom bevakning av officiella rapporter och undersökningar. Räddningstjänsten har haft ett begränsat internationellt arbete under Insatserna har begränsats till en studieresa samt en konferens i Storbritannien avseende förebyggande brandskyddsarbete och brandutredningar. Skol- och barnomsorgsförvaltningen genomför internationella aktiviteter på förvaltningsnivå såväl som vid de enskilda skolorna. Övergripande aktiviteter inkluderar exempelvis etwinning, tillsammans med Myndigheten för skolutveckling, LearnIT, ett nordiskt samarbetsprojekt över webben, samt utbyte genom vänortssamarbetet och med bl.a. Scunthorpe, Sidmouth och Chester i Storbritannien. Grundskolorna i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetet sker på olika sätt - bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor, videokonferenser, etc. Gymnasieskolorna har också genomfört ett antal internationella projekt och kontakter. Några exempel kan nämnas:

4 4 (5) I september genomfördes Internationella språkdagen, vilken innehöll föreläsningar som handlade om vikten av att kunna språk. Genom ett Comeniusprojekt har Erik Dahlbergsgymnasiet byggt upp kontakter med Färöarna, Island och Tyskland för att under kommande år erbjuda APU där. APU-samarbete 1 finns med Finland och Grekland. I oktober blev Per Brahegymnasiet certifierad FN-skola. I Sverige har totalt 23 skolor certifierats. Genom ett samarbete med Svenska FN-förbundet stärker skolan sin internationella profil. En FN-skola arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elever och lärares kunskap och engagemang i globala frågor. Elever från Per Brahes SP:s internationella inriktning, årskurs 3, har vid ett studiebesök i november deltagit i ett miniutskott i parlamentet i Strasbourg. Ungdomar från 17 länder samlades och diskuterade miljöförstöring och mänskliga rättigheter. Utbytet ingår i Euroscolaprogrammet. Sandagymnasiet har under 2007 deltagit i ett Comeniusprojekt tillsammans med skolor i Skottland, Nederländerna, Tyskland och Polen. Dessutom har skolan haft idrottsutbyte med bl.a. Kuopio i Finland. Bäckadalsgymnasiet deltar, som en av två skolor i Sverige, i ett pilotprojekt om informella kompetenser under ledning av Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte. De första intygen tilldelas tre elever som gör APU utomlands. Gymnasiet har även kontakter med bl.a. Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Island, Tjeckien, Argentina, Polen, Rumänien, Slovenien m.fl. Socialförvaltningens internationella arbete sker till stor del i samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping. Under 2007 har arbetet bl.a. bestått av att ta emot studiebesök och praktikanter, till betydande del från utomeuropeiska länder. Stadsbyggnadskontoret har under året fortsatt samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola. Där ordnas en SIDA-utbildning riktad mot stadsplaneringsfrågor i utvecklingsländer. Ett led i utbildningen är ett besök i Jönköping med information om kommunens sätt att arbeta med stadsbyggnadsfrågor och om hur andra länder arbetar. Stadskontoret har under året genomfört mottagningar och information för Högskolans internationella studenter samt medverkat vid besök från Argentina och Finland. I samband med kommunens utvecklingsarbete har det genomförts internationella kontakter, exempelvis vid överläggningar med flygbolag, internationella konferenser och mässor. Vid Elmia Subcontractor 2007 deltog kommunen på mässan med en monter, vilken även innehöll kommunens service för hotell- och konferensbokning. Studiebesök har genomförts i Holland, Tyskland och Italien beträffande ny kombiterminal på Torsvik. De internationella etableringar som särskilt kan framhållas är Mobis Parts Europe, ProLogis och Danish Crown på det s k Travbaneområdet, Torsvik. 1 APU = arbetsplatsförlagd utbildning.

5 5 (5) Tekniska kontoret har under 2007 arbetat med utökad internationell omvärldsbevakning och påbörjat diskussioner av verksamhetsutveckling med stöd av EU. Under året har också ett antal studiebesök genomförts i de nordiska grannländerna. Samtliga förvaltningars internationella resor redovisas i bilaga 1 fördelade efter förvaltning och resmål. Organisation Det internationella nätverket har träffats vid fem tillfällen under året. Syftet med träffarna är att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter med internationell koppling. Sammankallande har varit Staffan Johansson, stadskontoret. Tjänsten som internationell samordnare vid stadskontoret har varit vakant under 2007, men arbetsuppgifterna har utförts av utredare Christian Friis. Tjänsten kommer att återbesättas i början av Bidragsfinansiering Under 2007 har kommunen erhållit ca 11 mnkr i olika EU-bidrag. Största bidraget ca 3,8 mnkr - avser insatser 2006 i samband med stormen Gudrun. Fritidsförvaltningen har fått ca 1,6 mnkr för ungdomsprojektet Navigator, som pågått i tre år och varit riktat mot ungdomar som hamnat utanför och varken går i skolan eller har arbete. Projektet har även finansierats av Ungdomsstyrelsen. Förvaltningen har också erhållit bidrag för volontärverksamhet (ca 250 tkr) och för andra EU-projekt (ca 80 tkr). Skol- och barnomsorgsförvaltningen har bl.a. fått bidrag för projektet Euroscola (ca 460 tkr) samt s.k. mjölkbidrag (ca tkr). Från EUs strukturfond Mål 3 har kommunens verksamheter erhållit drygt 3,4 mnkr, varav 1,5 mnkr för Jämställdhet i Centrum. Totalkostnaden för Mål 3-projekten har varit ca 4,9 mnkr. Frågor för framtiden Internet och digital information blir en allt viktigare källa till information. För många, inte minst utländska potentiella etablerare, internationella studenter och turister, är hemsidan det första mötet med kommunen. En viktig fråga för 2008 blir därför att utöka och förbättra innehållet på kommunens hemsida på andra språk, främst engelska.

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2014-03-20 1 (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete

Läs mer

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-10 Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Magnus.Persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer