Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete"

Transkript

1 Utredningsenheten Liz Modin Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter utgår från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Målen är av processkaraktär och ska ge upphov till ett löpande arbete med ständiga förbättringar och justeringar. Under 2008 togs en kortversion av strategin fram, vilken finns i en svensk och en engelsk utgåva. De återfinns också på kommunens webbplats. För kommunens del har 2010 präglats av en fortsatt utvidgning av relationerna med kommunens sister-city Tianjin i Kina, vilket inneburit att aktörer inom bland annat det lokala näringslivet nu börjat utnyttja de kontaktytor som skapats i och med samarbetet. Året har också innefattat en tätare kontakt med kommunens vänorter då ett antal officiella besök har genomförts, vilket resulterat i ett flertal nya aktiviteter och projekt. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella aktiviteter under 2010 var på ungefär samma nivå som året innan. Totalt skedde 127 utlandsresor under 2010, att jämföra med 132 resor under Det finns ett flertal exempel på internationella aktiviteter som under det gångna året förbättrat den kommunala verksamheten. Kommunens skolor fortsätter att ligga i framkant jämfört med andra svenska skolor gällande att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping vars internationella ungdomsarbete regelbundet uppmärksammas nationellt. Förvaltningen har under året drivit ett flertal projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Även Kultur Jönköpings kommun utgör ett gott exempel genom återkommande utbyten och projekt med kommunens vänorter. Organisation Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, sammanträdde fyra gånger under året. Syftet med träffarna har varit att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren har sammankallat till mötena. Under 2011 kommer nätverksgruppens rutiner och arbetssätt att ses över i samband med tillträdandet av en ny internationell samordnare. Under året har även det regionala nätverket bestående av representanter från länets kommuner träffats. Regionförbundet Jönköpings län har varit sammankallande och gruppen har mötts fyra gånger under året. Syftet har, likt det kommunala nätverket, varit att utbyta information, bedriva kompetensutveckling samt diskutera möjligheter till gemensamma projekt och aktiviteter. I månadsskiftet april/maj invigdes det nya representationskontor i Bryssel. Det nygamla kontoret, som kommer att heta Småland Blekinge South Sweden, ska företräda regionerna i Småland och Blekinge samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola. Kontoret kommer initialt att bemannas med två personer. I och med existensen av ett regionalt nätverk och upprättandet av Brysselkontoret kommer Jönköpings kommuns internationella arbete att utgå från tre olika ansatser. Med det menas att aktiviteter, projekt och utbyten nu kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Vänortsmöten och utvecklat samarbete Under året har kommunen intensifierat sina vänortsrelationer. I mars månad besöktes kommunen av sin estniska vänort Väst-Virumaa. Syftet med mötet var att identifiera eventuella samarbetsområden samt utbyta information och erfarenheter. Under två intensiva dagar besöktes bl.a. socialförvaltningen, tekniska kontoret, Destination Jönköping och Högskolan. Det beslutades att etablera erfarenhetsutbyte inom områdena sociala frågor, näringsliv, turism och tekniska frågor. Genom Destination Jönköping kommer orternas turistbyråer att inleda ett regelbundet informationsutbyte och öka marknadsföringsinsatserna för varandras regioner. Inom kulturområdet diskuteras möjligheten att genomföra musik- och teateraktiviteter.

3 3 (8) I den traditionella vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av augusti genomfördes ett officiellt vänortsmöte i Kuopio. Under mötet beslutades att orterna ska inleda nya projekt inom skolan och stadsbyggnadsområdet. Nästa mötet äger rum i Bodö Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med sin kinesiska samarbetsort Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket mynnade ut i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. Under året har ett antal besök och aktiviteter genomförts. I april besökte en grupp tjänstemän från Regionförbundet, Högskolan, Länsmuseet och kommunen Tianjin och Shanghai. Under besöket etablerades ett samarbete inom kultur- och högskole- och näringslivsfrågor. Under besöket i Tianjin planerades även länets medverkan på världsutställningen i oktober. I maj medverkade representanter från Tianjin på Elmia World Bio Energy och i september genomfördes ett officiellt besök i Jönköping då en ny handlingsplan för samarbetet undertecknades. Handlingsplanen innehåller bland annat ytterligare aktiviteter inom näringslivsområdet, logistik, miljöteknik och kultur. I handlingsplanen ingår att representanter från Tianjin ska medverka på Elmia Subcontractor i november Ambitionen är även att de ska medverka vid invigningen av kulturhuset Spira samma månad. Under maj månad besökte representanter från Regionförbundet Tianjin för att delta i en internationell konferens för Tianjins alla vän- och samarbetsorter. I oktober reste en delegation från länet bestående av företag, politiker och tjänstemän till Tianjin och Shanghai för att bland annat medverka i länets aktiviteter på världsutställningen. Under besöket mötte även Destination Jönköping ett antal kinesiska biltillverkare samt en del andra företag. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2010 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheterna kring bad, fritidsanläggningar, ungdomar och våld, volontärarbete, ungdomshus samt att bygga nya relationer inom EU och hur finansieringsmöjligheterna ser ut för dessa utvecklingsarbeten. En del av verksamheten utgörs av deltagandet i olika nätverk med internationell utgångspunkt, t.ex. Eurodesk, Ungdomsstyrelsen och Centrum för internationellt ungdomsutbyte. Förvaltningen har även varit en aktiv part i referensgrupper hos Ungdomsstyrelsen kring Europeisk ungdomspolitik och implementering av Europeisk ungdomspolitik. Fritid Jönköping har vid ett flertal tillfällen presenterat sitt utvecklingsarbete med internationella samarbetspartners för externa aktörer. Under året har fyra ledarutbyten genomförts med Spanien, Italien, Luxemburg och Tyskland. Sammanlagt deltog åtta ledare. Fritid Jönköping har under året

4 4 (8) haft kontakt med många ungdomar som visat intresse för Europeisk volontärstjänst och andra internationella aktiviteter. En volontär har under året varit till Grekland. Ett 20-tal kontakter med internationella aktörer för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning har genomförts. Kultur Jönköpings kommun (KJK) har huvudsakligen bedrivit internationellt utbyte genom kommunens vän- och samarbetsorter. KJK stödjer grupper som önskar samarbeta med aktörer på dessa orter. Dessutom finns ett väl fungerande nätverk mellan vänorternas kulturförvaltningar, vilket är en viktig tillgång som kan användas för att skapa kontakter mellan utövare. Vänorternas kulturchefer möttes i Bodö under året. På mötet deltog även Kuopio och planer drogs upp inför det kommande vänortsmötet. Med såväl Bodö som Svendborg har förvaltningen utarbetat konkreta samarbetsplaner. Bland de gemensamma kulturprojekten under året har ett ungdomsteaterprojekt startat som går ut på att erbjuda möjligheter för ungdomar att besöka vänorterna och ta del av ungdomsteater i andra länder. Den första teaterfestivalen ägde rum under fyra dagar med teaterföreställningar och workshops på Jönköpings Teater. Från Jönköpings sida deltog ett stort antal ungdomar från Kulturskolan. Temat varordiska berättare. Festivalen föll mycket väl ut hos såväl ungdomarna som ledarna och inbjudan har nu kommit till en festivalhelg i Svendborg i april Bodö har uttalat att deras mål är att bjuda in till liknande aktiviteter under Under våren deltog Föreningen Konstgrafiker i Jönköping i en samlingsutställning i Svendborg med andra grafiker från Bodö, Kuopio och Svendborg. Ett dussin jönköpingskonstnärer hade med verk i utställningen som hade temat Rejsende Södra Vätterbygdens Konstnärer firade under året 70 år som konstnärsförening och detta firades bland annat med en utställning i Bodös kulturhus. Utställningar har arrangerats med stöd från Jönköpings kommun. Den 6 december uppmärksammades att det var 70 år sedan vänortsrörelsen startade. Det har sin grund i den hjälpverksamhet som bland annat innebar att prefabricerade hus skickades från Jönköping till Kuopio. Jubileet ägde rum på Jönköpings stadsbibliotek med kommunfullmäktiges presidium som värd och med Föreningen Norden som medarrangör. Representanter från Kuopio stad och Föreningen Norden i Kuopio medverkade med tal och videohälsningar. Förvaltningen har deltagit i EU-projektet Youth & Violence tillsammans med nio organisationer från åtta europeiska länder. Under två år har deltagarna utbytt erfarenheter och arbetat med olika former av och orsaker till våld bland unga samt hur detta hanteras i olika regioner. Projektet har finansierats av EUprogrammet Grundtvig. Under året har det varit möten i Leoben i Österrike och projektet avslutades i juni med möte i Schwerin, Österrike. Miljökontoret har under 2010 inte bedrivit något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Undantaget är då förvaltningen under några dagar deltog i en internationell tillsynskonferens på Island. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning är förvaltningens personal dock väluppdaterad i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete.

5 5 (8) Stadsbyggnadskontoret har fortsatt sitt arbete med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO FN:s utbildnings-, kultur- och forskningsprogram. Östra Vätterbranterna omfattar den östra kommundelen från Gränna i norr till Tenhult i söder, men sträcker sig även in i Tranås kommun. Under året har en ansökan till UNESCO förberetts och varit på bred remiss. Såväl statliga myndigheter, regionala och kommunala organisationer, liksom privata intressenter, föreningar och ideella organisationer har lämnat in yttranden. Från Jönköpings kommun har bland annat stadsbyggnadskontoret lämnat in ett svar på ansökan. Under inledningen av 2011 sker en omarbetning av ansökan i enlighet med yttrandena för att därefter inlämnas till regeringen för godkännande. Ansökan ska slutligen skickas till UNESCO före årsskiftet 2011/2012. Om ansökan godkänns är tanken att verksamheten ska drivas genom en ideell förening, bildad av projektets intressenter. Ingående parter i arbetet är förutom kommunerna även Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsens Jönköpingsdistrikt, Södra Skogsägarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Världsnaturfonden WWF och Gränna Skogsgrupp. Projektägare är stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings kommun. Stadsbyggnadsdirektören kommer under våren 2011 att stå värd för ett vänortsmöte inom stadsbyggnadsområdet. Räddningstjänstens internationella verksamhet har varit begränsad till några enskilda aktiviteter under året. Jordbävningen på Haiti i januari föranledde att en brandman medverkade i Sveriges insats under Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och FN:s beskydd för att ordna vattenförsörjning till nödställda. En representant från räddningstjänsten har under året deltagit i ett internationellt utbyte inom temat brandutredningar. Brandstationen har även besökts av ett antal internationella delegationer och besöksgrupper. Utbytet med Gloucestershire räddningstjänst i England har inte fortsatt som planerat. Men under vinterns hårda klimat, som även drabbade England, delade kommunen med sig av sina erfarenheter av släckningsarbete under kalla förhållanden. Ett besök från Gloucestershire planeras äga rum under Utbildningsförvaltningen har under året genomfört internationella aktiviteter och projekt på såväl förvaltningsnivå som vid de enskilda skolorna. Man har fortsatt att vidareutvecklat webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsbrev till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och kring kommunen. Förvaltningen har under året förstärkt det internationella arbetet genom att det en dag i veckan finns en person som arbetar centralt med internationella frågor. Detta innebär att det är lättare för rektorer och pedagoger att få hjälp och stöd i internationella frågor. Den internationella grupp som finns på förvaltningen arbetar bland annat med att erbjuda skolledare samt lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England

6 6 (8) under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även detta år. Från Jönköpings kommun reste nio pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket på International School i Sidmouth. Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen samt att de fick tips gällande undervisning. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats och kommunen tillsammans med Den Globala Skolan och Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) planerar nu att anordna en metodfestival under våren Under en dag får pedagoger en kostnadsfri möjlighet att bekanta sig med olika klassrumsmetoder som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under vänortsmötet i Kuopio presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Ett första arbetsmöte genomfördes i början av Grundskolorna i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetena sker på olika sätt, bland annat genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor och videokonferenser. Gymnasieskolorna i kommunen genomför kontinuerligt internationella projekt och utbyten. Sandagymnasiet har haft utbyten med fem skolor under 2010: Trinity Academy i Edinburgh, Skottland Gymnasium Beekvliet i Sint Michielsgestel, Holland Linieskolen i Hadsten, Danmark Kuopion Klassillinen Lukio (kallad Klassikka ) i Kuopio, Finland Lycée St Thomas d Aquin i St Jean de Luz, Frankrike Utbytena med Holland och Skottland är upplagda efter samma modell. Eleverna bor i familjer, praktiserar några dagar på ett företag i utbyteslandet, gör studiebesök och har olika aktiviteter på kvällarna. De får också ta del av arbetet på partnerskolorna med det Comeniusprojektet Our Healthy Future som utbytet är en del av. Projektet har beviljats pengar av EU för Syftet är att eleverna ska bli medvetna om de problem som finns inom miljö och hälsa, både i deras egna liv och i ett globalt perspektiv. Eleverna studerar dessa frågor under lektionstid. De elever som sedan presenterar det bästa projektet får möjlighet att delta i en internationell elevkonferens i Tyskland Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

7 7 (8) Barn- och fritidsprogrammet har varje år ett utbyte med Linieskolen i Hadsten på Jylland. Det är en internatskola för elever som går ett mellanår innan de börjar gymnasiet åkte BF-elever till Danmark och besökte bland annat förskolor och testade Linieskolens utbud av kurser i friluftsliv och estetiska ämnen. Gymnasiet i Kuopio har precis som Sandagymnasiet en idrottsprofil. Utbytet har därför riktats mot idrottseleverna och under 2010 besökte ett antal skidelever Finland och finska elever har i sin tur besökt Jönköping. Skolan i Kuopio har utarbetat en bra modell med distansundervisning för sina idrottselever som kommunen kan lära en del av. Utbytet har erhållit bidrag från programmet Nordplus Junior. Det franska utbytet gjordes i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet och med stöd av EU-medel. Utbytet innefattade studiebesök, skolbesök och gemensamma aktiviteter. Det var elever som läser franska deltog i utbytet. Bäckadalsgymnasiet Under året genomförde tio elever från Hotell- och restaurangprogrammet sin arbetsplatsförlagda utbildning (APU) på hotell och restauranger i England, Frankrike, Kanada, Kroatien och på Island. Sex elever och två lärare från Elprogrammet deltog i ett projektmöte i Budapest tillsammans med skolor från Italien, Turkiet och Ungern. Mötet var en del i ett gemensamt projekt inom temat förnyelsebar energi. Elever från Industriprogrammet och från Hantverksprogrammet genomförde under året sin APU på en marinkårsbas i Toulon i södra Frankrike. Under året har personal från skolan genomfört så kallad job shadowing, vilket innebär att man besöker en arbetsplats under en period och går bredvid för att lära sig nya saker. Rektorer och lärare har genomfört job shadowing på skolor i Belgien och England. Per Brahegymnasiet Inom det samhällsvetenskapliga programmet bedrivs ett Comeniusprojekt tillsammans med skolor i Danmark och Tyskland. Elever och lärare har genomfört utbyte med ett gymnasium i Neuwied, Tyskland. Inom det estetiska programmet har utbyte bedrivits med musik- och danskonservatoriet i Kuopio, Finland. Elever från programmet har även besökt dansskolor och museer i Köpenhamn. En studie- och konsertresa till Berlin har genomförts och lärare och elever från en gymnasieskola i Edinburgh, Skottland har varit på besök och deltog i bild- och textilundervisningen. Erik Dahlbergsgymnasiet Skolan bedrev flera internationella projekt under 2010, bland annat elevutbyte med Frankrike, Polen, Portugal och Spanien. Elever har även genomfört internationell APU. Socialförvaltningen har under året arrangerat ett flertal studiebesök för Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa studiebesök möten med medarbetare från förvaltningen.

8 8 (8) Samverkan med Högskolan i Jönköping har också resulterat i att medarbetare från socialförvaltningen var med och arbetat fram en internationell kurs för chefer inom vård och omsorg. Temat för kursen har varit förbättringskunskap och genomförts i samarbete med bland annat lärare och forskare från USA. Under verksamhetsåret har förvaltningens internationella arbete också fokuserat på möjligheter till samverkan inom ramen för något av EU:s aktuella utbytesprogram. Förhoppningen är att detta kan resultera i konkreta utbyten under Tekniska kontoret har under 2010 bildat en egen nätverksgrupp på förvaltningen som aktivt ska arbeta för att underlätta internationella utbyten, projekt m.m. Denna grupp har inlett arbetet med att inventera eventuella behov av kompetensutveckling inom verksamheten. Personal från tekniska kontoret har också ingått i den grupp som arbetat med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO. Stadskontoret har under året genomfört ett flertal mottagningar och presentationer för högskolans internationella studenter. Förvaltningen har även tagit emot besöksgrupper från Kina, Frankrike, Nepal och Skottland. Genom bolaget LogPoint AB har stadskontoret tillsammans med Vaggeryds kommun och Regionförbundet Jönköpings län fortsatt arbetet med kombiterminalen i Torsvik. Projektet finansieras delvis av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Beträffande utländska företagsetableringar har Destination Jönköping genomfört presentationer av Jönköping som etableringsort för ett amerikanskt logistikföretag inom telecom samt genomfört visningar av industrimark på Hedenstorp för ett tyskt företag. Den 10 mars genomfördes ett internationellt seminarium i Hoven. Generalsekreteraren från Internationellt Centrum för Lokaldemokrati (ICLD) informerade om sin verksamhet. ICLD är knuten till Sveriges kommuner och landsting och arbetar för att främja lokal demokrati i SIDA:s samarbetsländer. Detta görs bland annat genom stöd till projektverksamhet mellan svenska och kommuner och kommuner i utvecklingsländer. ICLD betalar ut projektmedel till olika former av projekt. Bidragsfinansiering Under 2010 har kommunens verksamheter erhållit ca 8,6 mnkr i olika former av EU-stöd. Största delen, drygt 5,7 mnkr, har gått till LogPoint AB för projektet Triangelspår Månsarp och profiljustering av industrispår till Torsvik". Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden har tillsammans erhållit 2,5 mnkr, varav 1,4 mnkr var livsmedel- och mjölkbidrag. Kultur Jönköpings kommun har erhållit ca 56 tkr för projektet Youth and Violence samt 66 tkr för Estlandsdagar. Tekniska kontoret har fått mindre belopp utbetalda för sitt arbete med Huskvarnabergens naturreservat. Fritid Jönköping har under året använt EU-medel om drygt 513 tkr. Av dessa medel har 360 tkr utbetalats av Ungdomsstyrelsen. Resterande del har utbetalats till olika internationella projekt- och samarbetspartners som Fritid Jönköping bedrivit aktiviteter tillsammans med.

9 FÖRTECKNING ÖVER UTLANDSRESOR/FÖRVALTNING 2010 Bilaga 1 Förvaltning Resmål Antal Antal Förvaltning Resmål Antal Antal personer resor personer resor Kultur Jönköpings Tyskland 1 1 Skol- och Australien 2 2 kommun Österrike 1 1 barnomsorgs- Belgien 11 2 Summa 2 2 förvaltningen England Estland 2 1 Frankrike 6 4 Fritid Jönköping Israel 1 1 Galapagosöarna 1 1 Italien 4 2 Grekland 3 2 Luxemburg 2 1 Irland 3 3 Portugal 1 1 Italien 9 4 Spanien 1 1 Laos 1 1 Tyskland 4 2 Lettland 2 1 USA 1 1 Nederländerna 3 2 Österrike 1 1 Polen 3 2 Summa Rumänien 4 1 Serbien 2 1 Skottland 6 3 Miljökontoret Summa 0 0 Spanien 5 4 Storbritannien 5 2 Turkiet 2 1 Räddnings- Tyskland tjänsten Summa 0 0 Uganda 2 1 Ukraina 2 1 Ungern 4 2 Social- Cypern 2 1 USA 10 4 förvaltningen* England 2 2 Österrike 1 1 Italien 1 1 Summa Lettland 1 1 Polen, Tjeckien och Tyskland 1 1 Tekniska Kina 1 1 Schweiz 1 1 kontoret Tyskland 1 1 Spanien 3 2 Summa 2 2 Sydafrika 2 1 Turkiet 2 2 Tyskland 5 4 Kommunala bolag USA 1 1 Grennaskolan USA 1 1 Summa Turkiet 2 1 Belgien 4 1 England 2 1 Stadsbyggnads- Tyskland 5 2 kontoret Summa 0 0 Frankrike 2 1 Spanien 2 1 Jönköpings Energi Tyskland 4 2 Stadskontoret Belgien 1 1 Rumänien 1 1 Kina 3 2 Spanien 1 1 Tyskland 8 1 Holland 2 1 USA 3 2 Vätterhem England 2 2 Summa 15 6 Summa Totalt * Förvaltningens resor rör i de allra flesta fall personliga assistenter som beviljas i anslutning till att bistå brukare vid utlandsvistelse som en del av en biståndsbedömd insats

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2014-03-20 1 (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Internationellt arbete 2012

Internationellt arbete 2012 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012... 3 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer