Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete"

Transkript

1 Utredningsenheten Liz Modin Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter utgår från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Målen är av processkaraktär och ska ge upphov till ett löpande arbete med ständiga förbättringar och justeringar. Under 2008 togs en kortversion av strategin fram, vilken finns i en svensk och en engelsk utgåva. De återfinns också på kommunens webbplats. För kommunens del har 2010 präglats av en fortsatt utvidgning av relationerna med kommunens sister-city Tianjin i Kina, vilket inneburit att aktörer inom bland annat det lokala näringslivet nu börjat utnyttja de kontaktytor som skapats i och med samarbetet. Året har också innefattat en tätare kontakt med kommunens vänorter då ett antal officiella besök har genomförts, vilket resulterat i ett flertal nya aktiviteter och projekt. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella aktiviteter under 2010 var på ungefär samma nivå som året innan. Totalt skedde 127 utlandsresor under 2010, att jämföra med 132 resor under Det finns ett flertal exempel på internationella aktiviteter som under det gångna året förbättrat den kommunala verksamheten. Kommunens skolor fortsätter att ligga i framkant jämfört med andra svenska skolor gällande att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping vars internationella ungdomsarbete regelbundet uppmärksammas nationellt. Förvaltningen har under året drivit ett flertal projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Även Kultur Jönköpings kommun utgör ett gott exempel genom återkommande utbyten och projekt med kommunens vänorter. Organisation Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, sammanträdde fyra gånger under året. Syftet med träffarna har varit att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren har sammankallat till mötena. Under 2011 kommer nätverksgruppens rutiner och arbetssätt att ses över i samband med tillträdandet av en ny internationell samordnare. Under året har även det regionala nätverket bestående av representanter från länets kommuner träffats. Regionförbundet Jönköpings län har varit sammankallande och gruppen har mötts fyra gånger under året. Syftet har, likt det kommunala nätverket, varit att utbyta information, bedriva kompetensutveckling samt diskutera möjligheter till gemensamma projekt och aktiviteter. I månadsskiftet april/maj invigdes det nya representationskontor i Bryssel. Det nygamla kontoret, som kommer att heta Småland Blekinge South Sweden, ska företräda regionerna i Småland och Blekinge samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola. Kontoret kommer initialt att bemannas med två personer. I och med existensen av ett regionalt nätverk och upprättandet av Brysselkontoret kommer Jönköpings kommuns internationella arbete att utgå från tre olika ansatser. Med det menas att aktiviteter, projekt och utbyten nu kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Vänortsmöten och utvecklat samarbete Under året har kommunen intensifierat sina vänortsrelationer. I mars månad besöktes kommunen av sin estniska vänort Väst-Virumaa. Syftet med mötet var att identifiera eventuella samarbetsområden samt utbyta information och erfarenheter. Under två intensiva dagar besöktes bl.a. socialförvaltningen, tekniska kontoret, Destination Jönköping och Högskolan. Det beslutades att etablera erfarenhetsutbyte inom områdena sociala frågor, näringsliv, turism och tekniska frågor. Genom Destination Jönköping kommer orternas turistbyråer att inleda ett regelbundet informationsutbyte och öka marknadsföringsinsatserna för varandras regioner. Inom kulturområdet diskuteras möjligheten att genomföra musik- och teateraktiviteter.

3 3 (8) I den traditionella vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av augusti genomfördes ett officiellt vänortsmöte i Kuopio. Under mötet beslutades att orterna ska inleda nya projekt inom skolan och stadsbyggnadsområdet. Nästa mötet äger rum i Bodö Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med sin kinesiska samarbetsort Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket mynnade ut i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. Under året har ett antal besök och aktiviteter genomförts. I april besökte en grupp tjänstemän från Regionförbundet, Högskolan, Länsmuseet och kommunen Tianjin och Shanghai. Under besöket etablerades ett samarbete inom kultur- och högskole- och näringslivsfrågor. Under besöket i Tianjin planerades även länets medverkan på världsutställningen i oktober. I maj medverkade representanter från Tianjin på Elmia World Bio Energy och i september genomfördes ett officiellt besök i Jönköping då en ny handlingsplan för samarbetet undertecknades. Handlingsplanen innehåller bland annat ytterligare aktiviteter inom näringslivsområdet, logistik, miljöteknik och kultur. I handlingsplanen ingår att representanter från Tianjin ska medverka på Elmia Subcontractor i november Ambitionen är även att de ska medverka vid invigningen av kulturhuset Spira samma månad. Under maj månad besökte representanter från Regionförbundet Tianjin för att delta i en internationell konferens för Tianjins alla vän- och samarbetsorter. I oktober reste en delegation från länet bestående av företag, politiker och tjänstemän till Tianjin och Shanghai för att bland annat medverka i länets aktiviteter på världsutställningen. Under besöket mötte även Destination Jönköping ett antal kinesiska biltillverkare samt en del andra företag. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2010 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheterna kring bad, fritidsanläggningar, ungdomar och våld, volontärarbete, ungdomshus samt att bygga nya relationer inom EU och hur finansieringsmöjligheterna ser ut för dessa utvecklingsarbeten. En del av verksamheten utgörs av deltagandet i olika nätverk med internationell utgångspunkt, t.ex. Eurodesk, Ungdomsstyrelsen och Centrum för internationellt ungdomsutbyte. Förvaltningen har även varit en aktiv part i referensgrupper hos Ungdomsstyrelsen kring Europeisk ungdomspolitik och implementering av Europeisk ungdomspolitik. Fritid Jönköping har vid ett flertal tillfällen presenterat sitt utvecklingsarbete med internationella samarbetspartners för externa aktörer. Under året har fyra ledarutbyten genomförts med Spanien, Italien, Luxemburg och Tyskland. Sammanlagt deltog åtta ledare. Fritid Jönköping har under året

4 4 (8) haft kontakt med många ungdomar som visat intresse för Europeisk volontärstjänst och andra internationella aktiviteter. En volontär har under året varit till Grekland. Ett 20-tal kontakter med internationella aktörer för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning har genomförts. Kultur Jönköpings kommun (KJK) har huvudsakligen bedrivit internationellt utbyte genom kommunens vän- och samarbetsorter. KJK stödjer grupper som önskar samarbeta med aktörer på dessa orter. Dessutom finns ett väl fungerande nätverk mellan vänorternas kulturförvaltningar, vilket är en viktig tillgång som kan användas för att skapa kontakter mellan utövare. Vänorternas kulturchefer möttes i Bodö under året. På mötet deltog även Kuopio och planer drogs upp inför det kommande vänortsmötet. Med såväl Bodö som Svendborg har förvaltningen utarbetat konkreta samarbetsplaner. Bland de gemensamma kulturprojekten under året har ett ungdomsteaterprojekt startat som går ut på att erbjuda möjligheter för ungdomar att besöka vänorterna och ta del av ungdomsteater i andra länder. Den första teaterfestivalen ägde rum under fyra dagar med teaterföreställningar och workshops på Jönköpings Teater. Från Jönköpings sida deltog ett stort antal ungdomar från Kulturskolan. Temat varordiska berättare. Festivalen föll mycket väl ut hos såväl ungdomarna som ledarna och inbjudan har nu kommit till en festivalhelg i Svendborg i april Bodö har uttalat att deras mål är att bjuda in till liknande aktiviteter under Under våren deltog Föreningen Konstgrafiker i Jönköping i en samlingsutställning i Svendborg med andra grafiker från Bodö, Kuopio och Svendborg. Ett dussin jönköpingskonstnärer hade med verk i utställningen som hade temat Rejsende Södra Vätterbygdens Konstnärer firade under året 70 år som konstnärsförening och detta firades bland annat med en utställning i Bodös kulturhus. Utställningar har arrangerats med stöd från Jönköpings kommun. Den 6 december uppmärksammades att det var 70 år sedan vänortsrörelsen startade. Det har sin grund i den hjälpverksamhet som bland annat innebar att prefabricerade hus skickades från Jönköping till Kuopio. Jubileet ägde rum på Jönköpings stadsbibliotek med kommunfullmäktiges presidium som värd och med Föreningen Norden som medarrangör. Representanter från Kuopio stad och Föreningen Norden i Kuopio medverkade med tal och videohälsningar. Förvaltningen har deltagit i EU-projektet Youth & Violence tillsammans med nio organisationer från åtta europeiska länder. Under två år har deltagarna utbytt erfarenheter och arbetat med olika former av och orsaker till våld bland unga samt hur detta hanteras i olika regioner. Projektet har finansierats av EUprogrammet Grundtvig. Under året har det varit möten i Leoben i Österrike och projektet avslutades i juni med möte i Schwerin, Österrike. Miljökontoret har under 2010 inte bedrivit något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Undantaget är då förvaltningen under några dagar deltog i en internationell tillsynskonferens på Island. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning är förvaltningens personal dock väluppdaterad i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete.

5 5 (8) Stadsbyggnadskontoret har fortsatt sitt arbete med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO FN:s utbildnings-, kultur- och forskningsprogram. Östra Vätterbranterna omfattar den östra kommundelen från Gränna i norr till Tenhult i söder, men sträcker sig även in i Tranås kommun. Under året har en ansökan till UNESCO förberetts och varit på bred remiss. Såväl statliga myndigheter, regionala och kommunala organisationer, liksom privata intressenter, föreningar och ideella organisationer har lämnat in yttranden. Från Jönköpings kommun har bland annat stadsbyggnadskontoret lämnat in ett svar på ansökan. Under inledningen av 2011 sker en omarbetning av ansökan i enlighet med yttrandena för att därefter inlämnas till regeringen för godkännande. Ansökan ska slutligen skickas till UNESCO före årsskiftet 2011/2012. Om ansökan godkänns är tanken att verksamheten ska drivas genom en ideell förening, bildad av projektets intressenter. Ingående parter i arbetet är förutom kommunerna även Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsens Jönköpingsdistrikt, Södra Skogsägarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Världsnaturfonden WWF och Gränna Skogsgrupp. Projektägare är stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings kommun. Stadsbyggnadsdirektören kommer under våren 2011 att stå värd för ett vänortsmöte inom stadsbyggnadsområdet. Räddningstjänstens internationella verksamhet har varit begränsad till några enskilda aktiviteter under året. Jordbävningen på Haiti i januari föranledde att en brandman medverkade i Sveriges insats under Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och FN:s beskydd för att ordna vattenförsörjning till nödställda. En representant från räddningstjänsten har under året deltagit i ett internationellt utbyte inom temat brandutredningar. Brandstationen har även besökts av ett antal internationella delegationer och besöksgrupper. Utbytet med Gloucestershire räddningstjänst i England har inte fortsatt som planerat. Men under vinterns hårda klimat, som även drabbade England, delade kommunen med sig av sina erfarenheter av släckningsarbete under kalla förhållanden. Ett besök från Gloucestershire planeras äga rum under Utbildningsförvaltningen har under året genomfört internationella aktiviteter och projekt på såväl förvaltningsnivå som vid de enskilda skolorna. Man har fortsatt att vidareutvecklat webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsbrev till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och kring kommunen. Förvaltningen har under året förstärkt det internationella arbetet genom att det en dag i veckan finns en person som arbetar centralt med internationella frågor. Detta innebär att det är lättare för rektorer och pedagoger att få hjälp och stöd i internationella frågor. Den internationella grupp som finns på förvaltningen arbetar bland annat med att erbjuda skolledare samt lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England

6 6 (8) under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även detta år. Från Jönköpings kommun reste nio pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket på International School i Sidmouth. Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen samt att de fick tips gällande undervisning. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats och kommunen tillsammans med Den Globala Skolan och Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) planerar nu att anordna en metodfestival under våren Under en dag får pedagoger en kostnadsfri möjlighet att bekanta sig med olika klassrumsmetoder som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under vänortsmötet i Kuopio presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Ett första arbetsmöte genomfördes i början av Grundskolorna i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetena sker på olika sätt, bland annat genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor och videokonferenser. Gymnasieskolorna i kommunen genomför kontinuerligt internationella projekt och utbyten. Sandagymnasiet har haft utbyten med fem skolor under 2010: Trinity Academy i Edinburgh, Skottland Gymnasium Beekvliet i Sint Michielsgestel, Holland Linieskolen i Hadsten, Danmark Kuopion Klassillinen Lukio (kallad Klassikka ) i Kuopio, Finland Lycée St Thomas d Aquin i St Jean de Luz, Frankrike Utbytena med Holland och Skottland är upplagda efter samma modell. Eleverna bor i familjer, praktiserar några dagar på ett företag i utbyteslandet, gör studiebesök och har olika aktiviteter på kvällarna. De får också ta del av arbetet på partnerskolorna med det Comeniusprojektet Our Healthy Future som utbytet är en del av. Projektet har beviljats pengar av EU för Syftet är att eleverna ska bli medvetna om de problem som finns inom miljö och hälsa, både i deras egna liv och i ett globalt perspektiv. Eleverna studerar dessa frågor under lektionstid. De elever som sedan presenterar det bästa projektet får möjlighet att delta i en internationell elevkonferens i Tyskland Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

7 7 (8) Barn- och fritidsprogrammet har varje år ett utbyte med Linieskolen i Hadsten på Jylland. Det är en internatskola för elever som går ett mellanår innan de börjar gymnasiet åkte BF-elever till Danmark och besökte bland annat förskolor och testade Linieskolens utbud av kurser i friluftsliv och estetiska ämnen. Gymnasiet i Kuopio har precis som Sandagymnasiet en idrottsprofil. Utbytet har därför riktats mot idrottseleverna och under 2010 besökte ett antal skidelever Finland och finska elever har i sin tur besökt Jönköping. Skolan i Kuopio har utarbetat en bra modell med distansundervisning för sina idrottselever som kommunen kan lära en del av. Utbytet har erhållit bidrag från programmet Nordplus Junior. Det franska utbytet gjordes i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet och med stöd av EU-medel. Utbytet innefattade studiebesök, skolbesök och gemensamma aktiviteter. Det var elever som läser franska deltog i utbytet. Bäckadalsgymnasiet Under året genomförde tio elever från Hotell- och restaurangprogrammet sin arbetsplatsförlagda utbildning (APU) på hotell och restauranger i England, Frankrike, Kanada, Kroatien och på Island. Sex elever och två lärare från Elprogrammet deltog i ett projektmöte i Budapest tillsammans med skolor från Italien, Turkiet och Ungern. Mötet var en del i ett gemensamt projekt inom temat förnyelsebar energi. Elever från Industriprogrammet och från Hantverksprogrammet genomförde under året sin APU på en marinkårsbas i Toulon i södra Frankrike. Under året har personal från skolan genomfört så kallad job shadowing, vilket innebär att man besöker en arbetsplats under en period och går bredvid för att lära sig nya saker. Rektorer och lärare har genomfört job shadowing på skolor i Belgien och England. Per Brahegymnasiet Inom det samhällsvetenskapliga programmet bedrivs ett Comeniusprojekt tillsammans med skolor i Danmark och Tyskland. Elever och lärare har genomfört utbyte med ett gymnasium i Neuwied, Tyskland. Inom det estetiska programmet har utbyte bedrivits med musik- och danskonservatoriet i Kuopio, Finland. Elever från programmet har även besökt dansskolor och museer i Köpenhamn. En studie- och konsertresa till Berlin har genomförts och lärare och elever från en gymnasieskola i Edinburgh, Skottland har varit på besök och deltog i bild- och textilundervisningen. Erik Dahlbergsgymnasiet Skolan bedrev flera internationella projekt under 2010, bland annat elevutbyte med Frankrike, Polen, Portugal och Spanien. Elever har även genomfört internationell APU. Socialförvaltningen har under året arrangerat ett flertal studiebesök för Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa studiebesök möten med medarbetare från förvaltningen.

8 8 (8) Samverkan med Högskolan i Jönköping har också resulterat i att medarbetare från socialförvaltningen var med och arbetat fram en internationell kurs för chefer inom vård och omsorg. Temat för kursen har varit förbättringskunskap och genomförts i samarbete med bland annat lärare och forskare från USA. Under verksamhetsåret har förvaltningens internationella arbete också fokuserat på möjligheter till samverkan inom ramen för något av EU:s aktuella utbytesprogram. Förhoppningen är att detta kan resultera i konkreta utbyten under Tekniska kontoret har under 2010 bildat en egen nätverksgrupp på förvaltningen som aktivt ska arbeta för att underlätta internationella utbyten, projekt m.m. Denna grupp har inlett arbetet med att inventera eventuella behov av kompetensutveckling inom verksamheten. Personal från tekniska kontoret har också ingått i den grupp som arbetat med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO. Stadskontoret har under året genomfört ett flertal mottagningar och presentationer för högskolans internationella studenter. Förvaltningen har även tagit emot besöksgrupper från Kina, Frankrike, Nepal och Skottland. Genom bolaget LogPoint AB har stadskontoret tillsammans med Vaggeryds kommun och Regionförbundet Jönköpings län fortsatt arbetet med kombiterminalen i Torsvik. Projektet finansieras delvis av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Beträffande utländska företagsetableringar har Destination Jönköping genomfört presentationer av Jönköping som etableringsort för ett amerikanskt logistikföretag inom telecom samt genomfört visningar av industrimark på Hedenstorp för ett tyskt företag. Den 10 mars genomfördes ett internationellt seminarium i Hoven. Generalsekreteraren från Internationellt Centrum för Lokaldemokrati (ICLD) informerade om sin verksamhet. ICLD är knuten till Sveriges kommuner och landsting och arbetar för att främja lokal demokrati i SIDA:s samarbetsländer. Detta görs bland annat genom stöd till projektverksamhet mellan svenska och kommuner och kommuner i utvecklingsländer. ICLD betalar ut projektmedel till olika former av projekt. Bidragsfinansiering Under 2010 har kommunens verksamheter erhållit ca 8,6 mnkr i olika former av EU-stöd. Största delen, drygt 5,7 mnkr, har gått till LogPoint AB för projektet Triangelspår Månsarp och profiljustering av industrispår till Torsvik". Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden har tillsammans erhållit 2,5 mnkr, varav 1,4 mnkr var livsmedel- och mjölkbidrag. Kultur Jönköpings kommun har erhållit ca 56 tkr för projektet Youth and Violence samt 66 tkr för Estlandsdagar. Tekniska kontoret har fått mindre belopp utbetalda för sitt arbete med Huskvarnabergens naturreservat. Fritid Jönköping har under året använt EU-medel om drygt 513 tkr. Av dessa medel har 360 tkr utbetalats av Ungdomsstyrelsen. Resterande del har utbetalats till olika internationella projekt- och samarbetspartners som Fritid Jönköping bedrivit aktiviteter tillsammans med.

9 FÖRTECKNING ÖVER UTLANDSRESOR/FÖRVALTNING 2010 Bilaga 1 Förvaltning Resmål Antal Antal Förvaltning Resmål Antal Antal personer resor personer resor Kultur Jönköpings Tyskland 1 1 Skol- och Australien 2 2 kommun Österrike 1 1 barnomsorgs- Belgien 11 2 Summa 2 2 förvaltningen England Estland 2 1 Frankrike 6 4 Fritid Jönköping Israel 1 1 Galapagosöarna 1 1 Italien 4 2 Grekland 3 2 Luxemburg 2 1 Irland 3 3 Portugal 1 1 Italien 9 4 Spanien 1 1 Laos 1 1 Tyskland 4 2 Lettland 2 1 USA 1 1 Nederländerna 3 2 Österrike 1 1 Polen 3 2 Summa Rumänien 4 1 Serbien 2 1 Skottland 6 3 Miljökontoret Summa 0 0 Spanien 5 4 Storbritannien 5 2 Turkiet 2 1 Räddnings- Tyskland tjänsten Summa 0 0 Uganda 2 1 Ukraina 2 1 Ungern 4 2 Social- Cypern 2 1 USA 10 4 förvaltningen* England 2 2 Österrike 1 1 Italien 1 1 Summa Lettland 1 1 Polen, Tjeckien och Tyskland 1 1 Tekniska Kina 1 1 Schweiz 1 1 kontoret Tyskland 1 1 Spanien 3 2 Summa 2 2 Sydafrika 2 1 Turkiet 2 2 Tyskland 5 4 Kommunala bolag USA 1 1 Grennaskolan USA 1 1 Summa Turkiet 2 1 Belgien 4 1 England 2 1 Stadsbyggnads- Tyskland 5 2 kontoret Summa 0 0 Frankrike 2 1 Spanien 2 1 Jönköpings Energi Tyskland 4 2 Stadskontoret Belgien 1 1 Rumänien 1 1 Kina 3 2 Spanien 1 1 Tyskland 8 1 Holland 2 1 USA 3 2 Vätterhem England 2 2 Summa 15 6 Summa Totalt * Förvaltningens resor rör i de allra flesta fall personliga assistenter som beviljas i anslutning till att bistå brukare vid utlandsvistelse som en del av en biståndsbedömd insats

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 TJÄNSTESKRIVELSE 2007-02-27 1 (7) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg Internationalisering på Ur läroplan för de frivilliga skolformerna Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifika svenska utan också det nordiska, det

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer