Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete"

Transkript

1 Utredningsenheten Liz Modin Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter utgår från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Målen är av processkaraktär och ska ge upphov till ett löpande arbete med ständiga förbättringar och justeringar. Under 2008 togs en kortversion av strategin fram, vilken finns i en svensk och en engelsk utgåva. De återfinns också på kommunens webbplats. För kommunens del har 2010 präglats av en fortsatt utvidgning av relationerna med kommunens sister-city Tianjin i Kina, vilket inneburit att aktörer inom bland annat det lokala näringslivet nu börjat utnyttja de kontaktytor som skapats i och med samarbetet. Året har också innefattat en tätare kontakt med kommunens vänorter då ett antal officiella besök har genomförts, vilket resulterat i ett flertal nya aktiviteter och projekt. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella aktiviteter under 2010 var på ungefär samma nivå som året innan. Totalt skedde 127 utlandsresor under 2010, att jämföra med 132 resor under Det finns ett flertal exempel på internationella aktiviteter som under det gångna året förbättrat den kommunala verksamheten. Kommunens skolor fortsätter att ligga i framkant jämfört med andra svenska skolor gällande att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping vars internationella ungdomsarbete regelbundet uppmärksammas nationellt. Förvaltningen har under året drivit ett flertal projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Även Kultur Jönköpings kommun utgör ett gott exempel genom återkommande utbyten och projekt med kommunens vänorter. Organisation Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, sammanträdde fyra gånger under året. Syftet med träffarna har varit att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren har sammankallat till mötena. Under 2011 kommer nätverksgruppens rutiner och arbetssätt att ses över i samband med tillträdandet av en ny internationell samordnare. Under året har även det regionala nätverket bestående av representanter från länets kommuner träffats. Regionförbundet Jönköpings län har varit sammankallande och gruppen har mötts fyra gånger under året. Syftet har, likt det kommunala nätverket, varit att utbyta information, bedriva kompetensutveckling samt diskutera möjligheter till gemensamma projekt och aktiviteter. I månadsskiftet april/maj invigdes det nya representationskontor i Bryssel. Det nygamla kontoret, som kommer att heta Småland Blekinge South Sweden, ska företräda regionerna i Småland och Blekinge samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola. Kontoret kommer initialt att bemannas med två personer. I och med existensen av ett regionalt nätverk och upprättandet av Brysselkontoret kommer Jönköpings kommuns internationella arbete att utgå från tre olika ansatser. Med det menas att aktiviteter, projekt och utbyten nu kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Vänortsmöten och utvecklat samarbete Under året har kommunen intensifierat sina vänortsrelationer. I mars månad besöktes kommunen av sin estniska vänort Väst-Virumaa. Syftet med mötet var att identifiera eventuella samarbetsområden samt utbyta information och erfarenheter. Under två intensiva dagar besöktes bl.a. socialförvaltningen, tekniska kontoret, Destination Jönköping och Högskolan. Det beslutades att etablera erfarenhetsutbyte inom områdena sociala frågor, näringsliv, turism och tekniska frågor. Genom Destination Jönköping kommer orternas turistbyråer att inleda ett regelbundet informationsutbyte och öka marknadsföringsinsatserna för varandras regioner. Inom kulturområdet diskuteras möjligheten att genomföra musik- och teateraktiviteter.

3 3 (8) I den traditionella vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av augusti genomfördes ett officiellt vänortsmöte i Kuopio. Under mötet beslutades att orterna ska inleda nya projekt inom skolan och stadsbyggnadsområdet. Nästa mötet äger rum i Bodö Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med sin kinesiska samarbetsort Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket mynnade ut i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. Under året har ett antal besök och aktiviteter genomförts. I april besökte en grupp tjänstemän från Regionförbundet, Högskolan, Länsmuseet och kommunen Tianjin och Shanghai. Under besöket etablerades ett samarbete inom kultur- och högskole- och näringslivsfrågor. Under besöket i Tianjin planerades även länets medverkan på världsutställningen i oktober. I maj medverkade representanter från Tianjin på Elmia World Bio Energy och i september genomfördes ett officiellt besök i Jönköping då en ny handlingsplan för samarbetet undertecknades. Handlingsplanen innehåller bland annat ytterligare aktiviteter inom näringslivsområdet, logistik, miljöteknik och kultur. I handlingsplanen ingår att representanter från Tianjin ska medverka på Elmia Subcontractor i november Ambitionen är även att de ska medverka vid invigningen av kulturhuset Spira samma månad. Under maj månad besökte representanter från Regionförbundet Tianjin för att delta i en internationell konferens för Tianjins alla vän- och samarbetsorter. I oktober reste en delegation från länet bestående av företag, politiker och tjänstemän till Tianjin och Shanghai för att bland annat medverka i länets aktiviteter på världsutställningen. Under besöket mötte även Destination Jönköping ett antal kinesiska biltillverkare samt en del andra företag. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2010 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheterna kring bad, fritidsanläggningar, ungdomar och våld, volontärarbete, ungdomshus samt att bygga nya relationer inom EU och hur finansieringsmöjligheterna ser ut för dessa utvecklingsarbeten. En del av verksamheten utgörs av deltagandet i olika nätverk med internationell utgångspunkt, t.ex. Eurodesk, Ungdomsstyrelsen och Centrum för internationellt ungdomsutbyte. Förvaltningen har även varit en aktiv part i referensgrupper hos Ungdomsstyrelsen kring Europeisk ungdomspolitik och implementering av Europeisk ungdomspolitik. Fritid Jönköping har vid ett flertal tillfällen presenterat sitt utvecklingsarbete med internationella samarbetspartners för externa aktörer. Under året har fyra ledarutbyten genomförts med Spanien, Italien, Luxemburg och Tyskland. Sammanlagt deltog åtta ledare. Fritid Jönköping har under året

4 4 (8) haft kontakt med många ungdomar som visat intresse för Europeisk volontärstjänst och andra internationella aktiviteter. En volontär har under året varit till Grekland. Ett 20-tal kontakter med internationella aktörer för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning har genomförts. Kultur Jönköpings kommun (KJK) har huvudsakligen bedrivit internationellt utbyte genom kommunens vän- och samarbetsorter. KJK stödjer grupper som önskar samarbeta med aktörer på dessa orter. Dessutom finns ett väl fungerande nätverk mellan vänorternas kulturförvaltningar, vilket är en viktig tillgång som kan användas för att skapa kontakter mellan utövare. Vänorternas kulturchefer möttes i Bodö under året. På mötet deltog även Kuopio och planer drogs upp inför det kommande vänortsmötet. Med såväl Bodö som Svendborg har förvaltningen utarbetat konkreta samarbetsplaner. Bland de gemensamma kulturprojekten under året har ett ungdomsteaterprojekt startat som går ut på att erbjuda möjligheter för ungdomar att besöka vänorterna och ta del av ungdomsteater i andra länder. Den första teaterfestivalen ägde rum under fyra dagar med teaterföreställningar och workshops på Jönköpings Teater. Från Jönköpings sida deltog ett stort antal ungdomar från Kulturskolan. Temat varordiska berättare. Festivalen föll mycket väl ut hos såväl ungdomarna som ledarna och inbjudan har nu kommit till en festivalhelg i Svendborg i april Bodö har uttalat att deras mål är att bjuda in till liknande aktiviteter under Under våren deltog Föreningen Konstgrafiker i Jönköping i en samlingsutställning i Svendborg med andra grafiker från Bodö, Kuopio och Svendborg. Ett dussin jönköpingskonstnärer hade med verk i utställningen som hade temat Rejsende Södra Vätterbygdens Konstnärer firade under året 70 år som konstnärsförening och detta firades bland annat med en utställning i Bodös kulturhus. Utställningar har arrangerats med stöd från Jönköpings kommun. Den 6 december uppmärksammades att det var 70 år sedan vänortsrörelsen startade. Det har sin grund i den hjälpverksamhet som bland annat innebar att prefabricerade hus skickades från Jönköping till Kuopio. Jubileet ägde rum på Jönköpings stadsbibliotek med kommunfullmäktiges presidium som värd och med Föreningen Norden som medarrangör. Representanter från Kuopio stad och Föreningen Norden i Kuopio medverkade med tal och videohälsningar. Förvaltningen har deltagit i EU-projektet Youth & Violence tillsammans med nio organisationer från åtta europeiska länder. Under två år har deltagarna utbytt erfarenheter och arbetat med olika former av och orsaker till våld bland unga samt hur detta hanteras i olika regioner. Projektet har finansierats av EUprogrammet Grundtvig. Under året har det varit möten i Leoben i Österrike och projektet avslutades i juni med möte i Schwerin, Österrike. Miljökontoret har under 2010 inte bedrivit något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Undantaget är då förvaltningen under några dagar deltog i en internationell tillsynskonferens på Island. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning är förvaltningens personal dock väluppdaterad i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete.

5 5 (8) Stadsbyggnadskontoret har fortsatt sitt arbete med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO FN:s utbildnings-, kultur- och forskningsprogram. Östra Vätterbranterna omfattar den östra kommundelen från Gränna i norr till Tenhult i söder, men sträcker sig även in i Tranås kommun. Under året har en ansökan till UNESCO förberetts och varit på bred remiss. Såväl statliga myndigheter, regionala och kommunala organisationer, liksom privata intressenter, föreningar och ideella organisationer har lämnat in yttranden. Från Jönköpings kommun har bland annat stadsbyggnadskontoret lämnat in ett svar på ansökan. Under inledningen av 2011 sker en omarbetning av ansökan i enlighet med yttrandena för att därefter inlämnas till regeringen för godkännande. Ansökan ska slutligen skickas till UNESCO före årsskiftet 2011/2012. Om ansökan godkänns är tanken att verksamheten ska drivas genom en ideell förening, bildad av projektets intressenter. Ingående parter i arbetet är förutom kommunerna även Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsens Jönköpingsdistrikt, Södra Skogsägarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Världsnaturfonden WWF och Gränna Skogsgrupp. Projektägare är stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings kommun. Stadsbyggnadsdirektören kommer under våren 2011 att stå värd för ett vänortsmöte inom stadsbyggnadsområdet. Räddningstjänstens internationella verksamhet har varit begränsad till några enskilda aktiviteter under året. Jordbävningen på Haiti i januari föranledde att en brandman medverkade i Sveriges insats under Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och FN:s beskydd för att ordna vattenförsörjning till nödställda. En representant från räddningstjänsten har under året deltagit i ett internationellt utbyte inom temat brandutredningar. Brandstationen har även besökts av ett antal internationella delegationer och besöksgrupper. Utbytet med Gloucestershire räddningstjänst i England har inte fortsatt som planerat. Men under vinterns hårda klimat, som även drabbade England, delade kommunen med sig av sina erfarenheter av släckningsarbete under kalla förhållanden. Ett besök från Gloucestershire planeras äga rum under Utbildningsförvaltningen har under året genomfört internationella aktiviteter och projekt på såväl förvaltningsnivå som vid de enskilda skolorna. Man har fortsatt att vidareutvecklat webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsbrev till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och kring kommunen. Förvaltningen har under året förstärkt det internationella arbetet genom att det en dag i veckan finns en person som arbetar centralt med internationella frågor. Detta innebär att det är lättare för rektorer och pedagoger att få hjälp och stöd i internationella frågor. Den internationella grupp som finns på förvaltningen arbetar bland annat med att erbjuda skolledare samt lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England

6 6 (8) under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även detta år. Från Jönköpings kommun reste nio pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket på International School i Sidmouth. Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen samt att de fick tips gällande undervisning. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats och kommunen tillsammans med Den Globala Skolan och Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) planerar nu att anordna en metodfestival under våren Under en dag får pedagoger en kostnadsfri möjlighet att bekanta sig med olika klassrumsmetoder som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under vänortsmötet i Kuopio presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Ett första arbetsmöte genomfördes i början av Grundskolorna i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetena sker på olika sätt, bland annat genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor och videokonferenser. Gymnasieskolorna i kommunen genomför kontinuerligt internationella projekt och utbyten. Sandagymnasiet har haft utbyten med fem skolor under 2010: Trinity Academy i Edinburgh, Skottland Gymnasium Beekvliet i Sint Michielsgestel, Holland Linieskolen i Hadsten, Danmark Kuopion Klassillinen Lukio (kallad Klassikka ) i Kuopio, Finland Lycée St Thomas d Aquin i St Jean de Luz, Frankrike Utbytena med Holland och Skottland är upplagda efter samma modell. Eleverna bor i familjer, praktiserar några dagar på ett företag i utbyteslandet, gör studiebesök och har olika aktiviteter på kvällarna. De får också ta del av arbetet på partnerskolorna med det Comeniusprojektet Our Healthy Future som utbytet är en del av. Projektet har beviljats pengar av EU för Syftet är att eleverna ska bli medvetna om de problem som finns inom miljö och hälsa, både i deras egna liv och i ett globalt perspektiv. Eleverna studerar dessa frågor under lektionstid. De elever som sedan presenterar det bästa projektet får möjlighet att delta i en internationell elevkonferens i Tyskland Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

7 7 (8) Barn- och fritidsprogrammet har varje år ett utbyte med Linieskolen i Hadsten på Jylland. Det är en internatskola för elever som går ett mellanår innan de börjar gymnasiet åkte BF-elever till Danmark och besökte bland annat förskolor och testade Linieskolens utbud av kurser i friluftsliv och estetiska ämnen. Gymnasiet i Kuopio har precis som Sandagymnasiet en idrottsprofil. Utbytet har därför riktats mot idrottseleverna och under 2010 besökte ett antal skidelever Finland och finska elever har i sin tur besökt Jönköping. Skolan i Kuopio har utarbetat en bra modell med distansundervisning för sina idrottselever som kommunen kan lära en del av. Utbytet har erhållit bidrag från programmet Nordplus Junior. Det franska utbytet gjordes i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet och med stöd av EU-medel. Utbytet innefattade studiebesök, skolbesök och gemensamma aktiviteter. Det var elever som läser franska deltog i utbytet. Bäckadalsgymnasiet Under året genomförde tio elever från Hotell- och restaurangprogrammet sin arbetsplatsförlagda utbildning (APU) på hotell och restauranger i England, Frankrike, Kanada, Kroatien och på Island. Sex elever och två lärare från Elprogrammet deltog i ett projektmöte i Budapest tillsammans med skolor från Italien, Turkiet och Ungern. Mötet var en del i ett gemensamt projekt inom temat förnyelsebar energi. Elever från Industriprogrammet och från Hantverksprogrammet genomförde under året sin APU på en marinkårsbas i Toulon i södra Frankrike. Under året har personal från skolan genomfört så kallad job shadowing, vilket innebär att man besöker en arbetsplats under en period och går bredvid för att lära sig nya saker. Rektorer och lärare har genomfört job shadowing på skolor i Belgien och England. Per Brahegymnasiet Inom det samhällsvetenskapliga programmet bedrivs ett Comeniusprojekt tillsammans med skolor i Danmark och Tyskland. Elever och lärare har genomfört utbyte med ett gymnasium i Neuwied, Tyskland. Inom det estetiska programmet har utbyte bedrivits med musik- och danskonservatoriet i Kuopio, Finland. Elever från programmet har även besökt dansskolor och museer i Köpenhamn. En studie- och konsertresa till Berlin har genomförts och lärare och elever från en gymnasieskola i Edinburgh, Skottland har varit på besök och deltog i bild- och textilundervisningen. Erik Dahlbergsgymnasiet Skolan bedrev flera internationella projekt under 2010, bland annat elevutbyte med Frankrike, Polen, Portugal och Spanien. Elever har även genomfört internationell APU. Socialförvaltningen har under året arrangerat ett flertal studiebesök för Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa studiebesök möten med medarbetare från förvaltningen.

8 8 (8) Samverkan med Högskolan i Jönköping har också resulterat i att medarbetare från socialförvaltningen var med och arbetat fram en internationell kurs för chefer inom vård och omsorg. Temat för kursen har varit förbättringskunskap och genomförts i samarbete med bland annat lärare och forskare från USA. Under verksamhetsåret har förvaltningens internationella arbete också fokuserat på möjligheter till samverkan inom ramen för något av EU:s aktuella utbytesprogram. Förhoppningen är att detta kan resultera i konkreta utbyten under Tekniska kontoret har under 2010 bildat en egen nätverksgrupp på förvaltningen som aktivt ska arbeta för att underlätta internationella utbyten, projekt m.m. Denna grupp har inlett arbetet med att inventera eventuella behov av kompetensutveckling inom verksamheten. Personal från tekniska kontoret har också ingått i den grupp som arbetat med att få Östra Vätterbranterna klassat som ett biosfärområde av UNESCO. Stadskontoret har under året genomfört ett flertal mottagningar och presentationer för högskolans internationella studenter. Förvaltningen har även tagit emot besöksgrupper från Kina, Frankrike, Nepal och Skottland. Genom bolaget LogPoint AB har stadskontoret tillsammans med Vaggeryds kommun och Regionförbundet Jönköpings län fortsatt arbetet med kombiterminalen i Torsvik. Projektet finansieras delvis av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Beträffande utländska företagsetableringar har Destination Jönköping genomfört presentationer av Jönköping som etableringsort för ett amerikanskt logistikföretag inom telecom samt genomfört visningar av industrimark på Hedenstorp för ett tyskt företag. Den 10 mars genomfördes ett internationellt seminarium i Hoven. Generalsekreteraren från Internationellt Centrum för Lokaldemokrati (ICLD) informerade om sin verksamhet. ICLD är knuten till Sveriges kommuner och landsting och arbetar för att främja lokal demokrati i SIDA:s samarbetsländer. Detta görs bland annat genom stöd till projektverksamhet mellan svenska och kommuner och kommuner i utvecklingsländer. ICLD betalar ut projektmedel till olika former av projekt. Bidragsfinansiering Under 2010 har kommunens verksamheter erhållit ca 8,6 mnkr i olika former av EU-stöd. Största delen, drygt 5,7 mnkr, har gått till LogPoint AB för projektet Triangelspår Månsarp och profiljustering av industrispår till Torsvik". Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden har tillsammans erhållit 2,5 mnkr, varav 1,4 mnkr var livsmedel- och mjölkbidrag. Kultur Jönköpings kommun har erhållit ca 56 tkr för projektet Youth and Violence samt 66 tkr för Estlandsdagar. Tekniska kontoret har fått mindre belopp utbetalda för sitt arbete med Huskvarnabergens naturreservat. Fritid Jönköping har under året använt EU-medel om drygt 513 tkr. Av dessa medel har 360 tkr utbetalats av Ungdomsstyrelsen. Resterande del har utbetalats till olika internationella projekt- och samarbetspartners som Fritid Jönköping bedrivit aktiviteter tillsammans med.

9 FÖRTECKNING ÖVER UTLANDSRESOR/FÖRVALTNING 2010 Bilaga 1 Förvaltning Resmål Antal Antal Förvaltning Resmål Antal Antal personer resor personer resor Kultur Jönköpings Tyskland 1 1 Skol- och Australien 2 2 kommun Österrike 1 1 barnomsorgs- Belgien 11 2 Summa 2 2 förvaltningen England Estland 2 1 Frankrike 6 4 Fritid Jönköping Israel 1 1 Galapagosöarna 1 1 Italien 4 2 Grekland 3 2 Luxemburg 2 1 Irland 3 3 Portugal 1 1 Italien 9 4 Spanien 1 1 Laos 1 1 Tyskland 4 2 Lettland 2 1 USA 1 1 Nederländerna 3 2 Österrike 1 1 Polen 3 2 Summa Rumänien 4 1 Serbien 2 1 Skottland 6 3 Miljökontoret Summa 0 0 Spanien 5 4 Storbritannien 5 2 Turkiet 2 1 Räddnings- Tyskland tjänsten Summa 0 0 Uganda 2 1 Ukraina 2 1 Ungern 4 2 Social- Cypern 2 1 USA 10 4 förvaltningen* England 2 2 Österrike 1 1 Italien 1 1 Summa Lettland 1 1 Polen, Tjeckien och Tyskland 1 1 Tekniska Kina 1 1 Schweiz 1 1 kontoret Tyskland 1 1 Spanien 3 2 Summa 2 2 Sydafrika 2 1 Turkiet 2 2 Tyskland 5 4 Kommunala bolag USA 1 1 Grennaskolan USA 1 1 Summa Turkiet 2 1 Belgien 4 1 England 2 1 Stadsbyggnads- Tyskland 5 2 kontoret Summa 0 0 Frankrike 2 1 Spanien 2 1 Jönköpings Energi Tyskland 4 2 Stadskontoret Belgien 1 1 Rumänien 1 1 Kina 3 2 Spanien 1 1 Tyskland 8 1 Holland 2 1 USA 3 2 Vätterhem England 2 2 Summa 15 6 Summa Totalt * Förvaltningens resor rör i de allra flesta fall personliga assistenter som beviljas i anslutning till att bistå brukare vid utlandsvistelse som en del av en biståndsbedömd insats

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Staben Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2012-03-13 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Internationell strategi Kommunens

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2009-02-23 1 (8) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Internationell strategi Den 25 juni

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Medlemmarnas vänortsarbete

Medlemmarnas vänortsarbete Kapitel 1. Medlemmarnas och regionförbundens engagemang i vänortsarbetet Medlemmarnas vänortsarbete Våren 2011 Medlemmarnas och regionförbundens vänortsarbete, Våren 2011 1 Förord Vänortssamarbete har

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 TJÄNSTESKRIVELSE 2007-02-27 1 (7) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-09-14 KS 2016/0641 Kommunfullmäktige Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer