JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin avseende rapportering under respektive delmål- och åtgärdsrubrik. Delmål och åtgärder Öka kunskapen om och förståelsen för det internationella arbetets betydelse för Jönköpings kommun I maj invigdes EUkompassen - som är en portal för all den EU-verksamhet som pågår i länet. I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari informerade Calle Björstrand, VD för Euro Info Center i Jönköping, om Regionala perspektiv på EU med koppling till de förändringar som diskuteras inför programperioden , Erik Bunis, VD för Länsteknikcentrum, om Graz och Länsteknikcentrums samarbete med Steiermark, Österrike samt Ulrika Johansson, Österrikes ambassad, om Österrike. Motivet för de två sistnämnda informationerna var de kontakter som tagits mellan kommunerna Jönköping och Graz i syfte att utveckla ett samarbete inom ett antal områden. Kommunens internationella webbsida (Om kommunen/internationellt) har uppdaterats och en särskild sida har gjorts på engelska för internationella studenter. SydSam har introducerat en ny programdatabas. Alla nyheter ligger under rubriken EU-relaterad information och ersätter tidigare Översikten över EUfinansierade program. Adressen är Inga samordnade språkutbildningar har genomförts under året. Förvaltningschefsgruppen har beslutat att varje förvaltning löser sina behov av språkutbildning. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Kyrkogatan, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Jönköpings högskola tog under 2005 emot omkring 600 utländska utbytesstudenter och ca 100 utländska programstudenter. Utbytesstudenterna hälsades i början av vår- och höstterminerna välkomna och fick information om Jönköping av kommunfullmäktiges presidium. Kf:s presidium har gästats av Tysklands, Marockos och Kubas ambassadörer, tagit emot besök av ungdomar, skolledare och konstnärer från Estland, Frankrike, Ryssland, Sydafrika, Tyskland, Ukraina och Vitryssland samt från de nordiska vänorterna. Kommunen har även ekonomiskt stöttat konferenser och ungdomsaktiviteter med internationellt deltagande. Träffa samarbetsavtal/utveckla internationella nätverk med kommuner/regioner i världen Förvaltningarnas kontakter och utbyte med vänorts- och samarbetskommuner redovisas under resp. förvaltning nedan (sida 3-7). SLAGELSE, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Slagelse lagts samman med Hashöj, Korsör och Skaelsörs kommuner. Den nya storkommunen Ny Slagelse Kommune får ca invånare. SVENDBORG, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Svendborg lagts samman med Gudme och Egebjers kommuner. Den nya storkommunen Svendborg får ca invånare. VÄST-VIRUMAA LÄN, ESTLAND Även i Estland har sammanläggningar av kommun gjorts. I Väst-Virumaa län har sju kommuner lagts samman till tre. GORZÓW, LUBUSKIE LÄN, POLEN Gorzów ordnade i april en konferens Partnership in new Europé med medverkan från sina partnerkommuner Frankfurt an der Oder, Tyskland, Cava de Tirreni, Italien och Jönköping. Från Jönköping deltog internationella sekreteraren Margareta Böhn. Vid konferensen informerade Gorzów om utvecklingen i kommunen avseende näringsliv, infrastruktur och offentlig verksamhet. Under året har en analys gjorts av Jönköpings kommuns kontakter med Lubuskie län. GRAZ, ÖSTERRIKE På inbjudan från borgmästaren i Graz var representanter för Jönköpings kommun, Högskolan och näringslivet på besök i Graz i början av mars. Vid besöket blev man överens om att undersöka förutsättningarna för samarbete inom områdena företagsnätverk, universitet/högskola, stadsplanering, kultur och integration. Företrädare för Graz kommer på återbesök i Jönköping i mars Vid årets Elmia Subcontractor deltog Tysklands ambassadör och Österrikes handelsråd. De fick också information om Jönköpings kommun och visades runt i kommunen.

3 3 (8) Öka de kommunala förvaltningarnas och särskilt skolorna internationella kontakter Fritidsförvaltningen har tagit emot fyra volontärer och sänt iväg tre. Dessa utbyten har pågått under 8-12 månader Volontärerna har varit fem flickor och två pojkar i åldern år. Österrike, Syrien, Tyskland, Slovakien och Italien ingick som sändande och mottagande länder. Ett 50-tal ungdomar i åldern år från fritidsgårdarna har deltagit i multilaterala utbyten i Sverige. Utbytena har föregåtts av förberedande möten på plats. Deltagande länder har bl.a. varit Jordanien, Israel, Portugal, Irland och Österrike. Tjänstemän och fritidsledare har deltagit i utbildningar/studiebesök inom och utom Sverige. Bl.a. har två utbildningar genomförts i Jönköping med sammanlagt ett 60-tal deltagare från ett 20-tal länder. Målgruppen för utbildningarna har varit ungdomsarbetare i Europa och medelhavsregionen. Syftet med utbildningarna har bl.a. varit att skapa nätverk och att kunna utveckla det internationella arbetet. För att utveckla samarbetet med Syrien deltog kommunen tillsammans med representanter för Danmark, Finland, Malta och Estland i ett studiebesök i Syrien. Fritidsförvaltningen har också tagit emot utländska studiebesök, bl.a. från Japan. Utöver lönekostnader har den internationella verksamheten kostat fritidsförvaltningen högst 10 tkr, eftersom Ungdomsstyrelsen, inbjudande länder och EU svarat för merparten av kostnaderna. Kultur Jönköping kommuns internationella arbete bedrivs huvudsakligen genom kommunens vänorter och s.k. sister-cities eller orter med vilka det har tecknats samarbetsavtal av annan karaktär. Kultur Jönköpings kommun kan stödja kulturgrupper som vill ha utbyte med grupper på dessa orter. Dessutom finns mellan vänorternas kulturförvaltningarna ett väl fungerande nätverk vilket fungerar som en kunskaps- och kontaktbank vid olika projekt inom kultursamarbetet. Ett museiseminarium arrangerades för vänorterna i Västviruma län och Valkeakoski maj, då ett flertal av kommunens museer och historiska platser presenterades. Särskild tonvikt lades på publik verksamhet. Platser som besöktes samt diskuterades var bl.a. Viktor Rydbergmuseet, Visingsö med Näs och Visingsborg samt Munksjömuseet. BAAL, en konstnärsgrupp från vänorten Svendborg gästade Tändsticksmuseet med en varierad utställning under hösten. Vernissagen ägde rum den 8 oktober i samband med Kulturdagnatten. I augusti deltog förvaltningen vid den kulturchefsträff för vänorterna som anordnades i Svendborg. Denna träff var den första då samtliga orter i Jönköpings-ringen var närvarande. Förutsättningarna för vidare samarbeten mellan vänorterna inom kulturområdet är nu de allra bästa.

4 4 (8) Stora delar av bibliotekets personal deltog i juni i en studieresa till danska Silkeborg och Århus. Syftet var bland annat att studera den tekniska utvecklingen, där just Silkeborg ligger långt framme med chip-märkning av medier. Bibliotekarier har också deltagit i utrikes resor till Köpenhamn och Berlin för att studera barnbiblioteksverksamhet inom ramen för projektet Mars Express. På miljökontoret har under 2005 inte bedrivits något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Däremot är personalen relativt väl uppdaterade i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete genom bevakning av officiella rapporter och undersökningar. Räddningstjänsten har i princip inte haft något internationellt arbete under året. Ungefär vartannat år brukar förvaltningen ha ett utbyte med Rakvere i Estland och dess räddningstjänst. Genom samarbete med Räddningsverket avseende utvecklingsarbete har studieresor gjorts till England och USA. Skol- och barnomsorgsförvaltningen. Under året har Skollagens 5 kap. 21 diskuterats, som säger att gymnasieutbildningen i stort sett skall vara avgiftsfri och att inslag som anses väsentliga för utbildningen också blir tillgängliga för alla elever, oberoende av vårdnadshavarnas ekonomiska ställning. Personalen på gymnasieskolorna ser med stark oro på konsekvenserna av att eleverna inte får betala delar av studieresorna. Det innebär också att det blir svårt att leva upp till skolplanens mål om internationella upplevelser, det blir sämre möjligheter att genomföra ämnesintegrerade projekt och inte minst blir det sämre möjligheter att bygga goda relationer mellan elever samt mellan elev och lärare. Grundskolorna har ett antal internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates, Comenius, och Leonardo. Samarbetet sker på olika sätt - bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor etc. Gemensamma konstutställningar, årskalendrar och idrottsutbyten är andra exempel på samarbetsformer som prövats. Sedan flera år har årliga elev-, lärar- och skolledarutbyten genomförts med Jönköpings vänorter Bodö, Kuopio och Svendborg. En samarbetsgrupp med representanter för skolförvaltningarna i vänorterna är ansvariga för planering och genomförande av verksamheten. Under år har projektet LearnIt påbörjats med målet att skapa en virtuell mötesplats för elever i vänorternas skolor. Projektet sanktionerades vid vänortsmötet i Bodö i augusti 2004 och kommer att delredovisas vid det nordiska mötet i Jönköping i juni Ett lärarutbyte har även genomförts år 2005 mellan Jönköping, Kuopio och Svendborg. Ett utbyte med skolor i området runt Pretoria i Sydafrika har startats under året. Lärare från Sydafrika har besökt skolor i bl.a. Bankeryd och Råslätt. Personal från Stadsgårdsskolan deltog i ett returbesök i Sydafrika under hösten. Ljungarumsskolan genomförde ett EU projekt (Comenius) European meeting i maj. Omkring 80 ungdomar och 15 lärare från fyra olika länder deltog.

5 5 (8) Programmet var mycket omfattande. Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping deltar också i ett Comenius 3 projekt A good and safe school, som koordineras av vänorten Kuopio. Gymnasieskolorna. Vid Bäckadalsgymnasiets BF-program har några elever deltagit i ett internationellt utbyte med Nepal. Projektet har pågått i tre år och arrangeras av Ungdomsstyrelsen och finansieras av SIDA. HR-programmet har många internationella aktiviteter. Inte mindre än 18 elever på HR har under läsåret haft APU utomlands. De har varit i England, Finland, Frankrike, Island och Italien. Detta har finansierats genom olika stipendier från Internationella Programkontoret och Skolverket. HR har också deltagit i ett europeiskt matlagningsprojekt tillsammans med Frankrike och Italien inom ramen för EUprogrammet Comenius 1. Erik Dahlbergsgymnasiet har haft besök av två lärare, från Rantailane Upper Secondary School och Thuto-Thebe Middle School i Pretoria, Sydafrika. De ingick i en grupp om totalt 35 lärare på besöksturné till Halland, Västergötland, Småland, Jönköping (ED, Attarp/Nyarp och Råslätt/Stadsgården). Initiativtagare är grundaren av Family Institute of South Africa. Programmet för två veckors vistelse bestod av lektionsbesök samt samtal med elever och lärare från alla utbildningar, skolledning, kansli och elevvård. Gemensamma studiebesök och aktiviteter i hela gruppen har också genomförts, allt i syfte att åstadkomma ett utbyte mellan skolor och lärare i Sydafrika Sverige. Veckorna tog skolan i samarbete med HLK emot två amerikanska lärarstudenter från Pennsylvania State University, som gör sin slutpraktik i Sverige. Vistelsen avslutades med lektionsbesök av supervisors från USA. Inom ramen för lärarprogrammet på HLK Intercultural Teacher tog ED emot två indiska gäststudenter, som under veckorna gjorde fältstudier, bestående av observationer och intervjuer. Vistelsen ska resultera i en uppsats och även ge dem kontakter i Sverige. Per Brahegymnasiets estetprogram har genomfört studieresor till Bornholm, Prag, Berlin och London. Programmet var också värdar för ett besök från ett musikgymnasium i Kuopio. Samhällsvetenskapsprogrammet har gjort studieresor till Güstrow, Tyskland. I studieresa till Prag för SP internationell var ämnena samhällskunskap, historia, religion, svenska och engelska inblandade i ett ämnesintegrerat projekt. Vissa elever använde dessutom Pragresan som utgångspunkt för sina projektarbeten. Sandagymnasiet har kommit med i SMUL-projektet (Samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning), en satsning av Myndigheten för Skolutveckling för att utveckla former för samarbete mellan svenska gymnasieskolor som erbjuder program med yrkesämnen och motsvarande utbildningar i vissa utvecklingsländer. Målsättningen är att utvecklingsarbetet ska leda fram till förslag om en reguljär verksamhet som ska kunna införas i samband med den kommande gymnasiereformen. Fem elever från BF3 vid Sanda gjorde sin praktik i El Salvador och lika många elever därifrån har i höst besökt Sandagymnasiet och praktiserat inom skola, förskola, fritid i Jönköping. Projektet har betytt mycket för att öka elevernas förståelse för en annan kultur och de yrkesbetingelser som gäller där.

6 6 (8) Elevutbyten med Trinity Academy i Edinburgh och Gymnasium Beekvliet i Holland har genomförts. Under hösten har elever från samhällsprogrammet fått möjlighet att delta i ett nytt elevutbyte med en annan av våra partnerskolor: Waldschule, Schwanewede, utanför Bremen. Utbytet sker med hjälp av ett Comeniusstipendium. Från Sanda Idrottscentrum rapporteras följande internationella verksamhet. Basket har varit i Finland (flickor) och Holland (pojkar) samt Fotboll i Spanien. Golf har i årskurs 3 varit i Egypten. Gästtränare i basket - Morten Thomsen från Usa Collage och Nenad Music från Serbien - har besökt skolan. I en turnering anordnad av Sanda basket, deltog lag från Norge och Danmark. Ishockey har varit på turnering i Schweiz och Tyskland med olika grupper. Kulturskolans elever varit på orkesterturnéer i Tjeckien och Tyskland. Socialförvaltningen har under året tagit emot studiebesök och praktikanter från ett flertal länder, ofta i samverkan med Hälsohögskolan. Inom äldreomsorgen och omsorgsverksamheten har enskilda besökare, studiegrupper och praktikanter tagits emot från Wales, Japan, Botswana och England. En av socialförvaltningens medarbetare har besökt sociala myndigheter och institutioner i Frankrike och på Island. Socialförvaltningens ledningsgrupp har besökt de norska kommunerna Oslo och Asker, för att bland annat studera kvalitetsarbetet i den sociala verksamheten. En av förvaltningens medarbetare har på Hälsohögskolan för studenter från Sydafrika, Kanada, Australien och Norge informerat om äldreomsorgen i Sverige och i Jönköping. En enhetschef inom äldreomsorgen har under året deltagit i EU-projektet Mosaic inom programområdet Leonardo da Vinci. Projektet fokuserar på ledarskap inom äldreomsorgen i ett europeiskt perspektiv. Utöver svenska deltagare deltog ledningspersonal från Spanien (Barcelona) och Italien (Florens). Stadsbyggnadskontoret har under året gjort studieresor till de nordiska grannländerna. Trafikavdelningen besökte Oslo kommun och tog där del av aktuella trafikfrågor. Plan- och bygglovavdelningarna har gjort studiebesök i Köpenhamn för att bl.a. titta på ny bostadsbebyggelse. För att få ytterligare belysning av frågor kring Atollenprojektet gjorde de båda handläggarna för detaljplanen ett studiebesök i Berlin. Stadsbyggnadsdirektören deltog i juni tillsammans med utvecklingsdirektören i ett internationellt symposium i Köpenhamn och deltog bl.a. i ett specialseminarium inom Nordic City Network samt deltog i gruppdiskussioner om stadsutvecklingsfrågor i Jyväskylä (stadskärnans utveckling) och Trondheim (universitetet och staden). Förvaltningscheferna besökte i augusti Aarhus i Danmark och gjorde intressanta studiebesök och träffade bl.a. företrädare för stadsbyggnadsverksamheten och Aarhus konserthus. Stadskontoret har varit delaktiga i det inledningsvis nämnda seminariet samt vid de mottagningar som Kf:s presidium haft. I samband med Elmia Subcontractor 2005 togs kontakter och genomfördes överläggningar med

7 7 (8) utländska utställare/organisationer. Vidare har lokaliseringsfrågor berört ett antal internationella företag. Stadskontoret har också haft förhandlingar med engelska lågprisflygbolag i samband med mottagning på Sveriges Ambassad i London, Routes flygkonferens 2005 i Köpenhamn samt i Dublin under hösten Tekniska kontoret har via Euro Info Center ställt frågan om intresse finns för ett europeiskt nätverk mot ogräsbekämpning. De svaren som inkommit har inte varit intressanta ut TK:s perspektiv. TK har under hösten varit i kontakt med ISF för att genomföra en kompetensanalys på centrala stabsfunktionen. TK projektanställde en person för att bereda ett dokument som renderar i förbättrade förutsättningar att söka bidrag inom exempelvis EU mål 3. Genom omorganisationen har en utvecklingsenhet inrättats, där ett tydligare fokus ligger på omvärldsbevakning. Samtliga förvaltningars internationella resorna redovisas i bilaga 1 fördelade efter förvaltning och resmål. Använda sig av EU:s fonder och övrig bidragsfinansiering Inom tekniska kontoret har en genomgång och analys gjorts av pågående och planerade projekt som kan vara möjliga att delfinansiera genom EU-bidrag och/eller där internationellt samarbete kan var värdefullt. Bland förvaltningarnas internationellt ansvariga har behovet av motsvarande genomgångar inom andra förvaltningar diskuterats. Fritidsförvaltningen har erhållit drygt 900 tkr för Navigatorprojektet och för ett barn- och ungdomsprojekt, Kultur Jönköpings kommun ca 110 tkr för anordnande av Estlandsdagar och miljökontoret 180 tkr för åtgärdsprogram för Landsjön. Skol- och barnomsorgsförvaltningen - främst gymnasieskolorna - har erhållit omkring 420 tkr som bidrag från EU inom Comenius- och Sokratesprogrammen för skolutbyten och praktik förlagd till länder utanför Sverige. Vidare erhåller skolan ca 1,2 miljoner kr i s.k. mjölkbidrag/årligen från EU. Slutligen har ca 40 tkr erhållits för integrationsprojekt. Vad avser stöd från EU:s strukturfond Växtkraft Mål 3 har kommunens förvaltningar fått sammanlagt 29,4 mnkr under Totalkostnaden för projekten har varit ca 38 mnkr. Ur EU:s strukturfond Mål 2 Öarna har Tekniska kontoret erhållit ca 3,0 mnkr under 2005 avseende turistbyrå, servicebyggnad och trafikmiljö i Visingsö hamn. De totala kostnaderna för dessa investeringar var ca 10,2 mnkr. Aktivt verka för regionala samarbetsorgan avseende regionens större gemensamma internationella projekt Regionförbundets internationella beredning har under året besökt länets kommuner och diskuterat kommunernas och länets internationella arbete. Beredningen inriktar sitt arbete på sammanhållningspolitiken under den kommande programperioden.

8 8 (8) SIDA har inrättat en ny Östersjöenhet med kontor i Visby. Syftet med enheten är att främja samarbetet kring Östersjön och att de relationer som redan finns mellan Sverige och de andra Östersjöregionerna. Organisation och ansvar Det internationella nätverket har träffats vid fyra tillfällen under året. Varje möte inleds med en mer ingående presentation av en förvaltnings internationella arbete. Övergripande frågor beträffande skriftlig kommuninformation resp. information på kommunens webbplats på utländska språk har tagits upp i förvaltningschefsgruppen, liksom vilka som har behov av att kunna presentera kommunens verksamhet på engelska.

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 TJÄNSTESKRIVELSE 2007-02-27 1 (7) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer