JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin avseende rapportering under respektive delmål- och åtgärdsrubrik. Delmål och åtgärder Öka kunskapen om och förståelsen för det internationella arbetets betydelse för Jönköpings kommun I maj invigdes EUkompassen - som är en portal för all den EU-verksamhet som pågår i länet. I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari informerade Calle Björstrand, VD för Euro Info Center i Jönköping, om Regionala perspektiv på EU med koppling till de förändringar som diskuteras inför programperioden , Erik Bunis, VD för Länsteknikcentrum, om Graz och Länsteknikcentrums samarbete med Steiermark, Österrike samt Ulrika Johansson, Österrikes ambassad, om Österrike. Motivet för de två sistnämnda informationerna var de kontakter som tagits mellan kommunerna Jönköping och Graz i syfte att utveckla ett samarbete inom ett antal områden. Kommunens internationella webbsida (Om kommunen/internationellt) har uppdaterats och en särskild sida har gjorts på engelska för internationella studenter. SydSam har introducerat en ny programdatabas. Alla nyheter ligger under rubriken EU-relaterad information och ersätter tidigare Översikten över EUfinansierade program. Adressen är Inga samordnade språkutbildningar har genomförts under året. Förvaltningschefsgruppen har beslutat att varje förvaltning löser sina behov av språkutbildning. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Kyrkogatan, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Jönköpings högskola tog under 2005 emot omkring 600 utländska utbytesstudenter och ca 100 utländska programstudenter. Utbytesstudenterna hälsades i början av vår- och höstterminerna välkomna och fick information om Jönköping av kommunfullmäktiges presidium. Kf:s presidium har gästats av Tysklands, Marockos och Kubas ambassadörer, tagit emot besök av ungdomar, skolledare och konstnärer från Estland, Frankrike, Ryssland, Sydafrika, Tyskland, Ukraina och Vitryssland samt från de nordiska vänorterna. Kommunen har även ekonomiskt stöttat konferenser och ungdomsaktiviteter med internationellt deltagande. Träffa samarbetsavtal/utveckla internationella nätverk med kommuner/regioner i världen Förvaltningarnas kontakter och utbyte med vänorts- och samarbetskommuner redovisas under resp. förvaltning nedan (sida 3-7). SLAGELSE, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Slagelse lagts samman med Hashöj, Korsör och Skaelsörs kommuner. Den nya storkommunen Ny Slagelse Kommune får ca invånare. SVENDBORG, DANMARK Genom kommunreformen i Danmark har Svendborg lagts samman med Gudme och Egebjers kommuner. Den nya storkommunen Svendborg får ca invånare. VÄST-VIRUMAA LÄN, ESTLAND Även i Estland har sammanläggningar av kommun gjorts. I Väst-Virumaa län har sju kommuner lagts samman till tre. GORZÓW, LUBUSKIE LÄN, POLEN Gorzów ordnade i april en konferens Partnership in new Europé med medverkan från sina partnerkommuner Frankfurt an der Oder, Tyskland, Cava de Tirreni, Italien och Jönköping. Från Jönköping deltog internationella sekreteraren Margareta Böhn. Vid konferensen informerade Gorzów om utvecklingen i kommunen avseende näringsliv, infrastruktur och offentlig verksamhet. Under året har en analys gjorts av Jönköpings kommuns kontakter med Lubuskie län. GRAZ, ÖSTERRIKE På inbjudan från borgmästaren i Graz var representanter för Jönköpings kommun, Högskolan och näringslivet på besök i Graz i början av mars. Vid besöket blev man överens om att undersöka förutsättningarna för samarbete inom områdena företagsnätverk, universitet/högskola, stadsplanering, kultur och integration. Företrädare för Graz kommer på återbesök i Jönköping i mars Vid årets Elmia Subcontractor deltog Tysklands ambassadör och Österrikes handelsråd. De fick också information om Jönköpings kommun och visades runt i kommunen.

3 3 (8) Öka de kommunala förvaltningarnas och särskilt skolorna internationella kontakter Fritidsförvaltningen har tagit emot fyra volontärer och sänt iväg tre. Dessa utbyten har pågått under 8-12 månader Volontärerna har varit fem flickor och två pojkar i åldern år. Österrike, Syrien, Tyskland, Slovakien och Italien ingick som sändande och mottagande länder. Ett 50-tal ungdomar i åldern år från fritidsgårdarna har deltagit i multilaterala utbyten i Sverige. Utbytena har föregåtts av förberedande möten på plats. Deltagande länder har bl.a. varit Jordanien, Israel, Portugal, Irland och Österrike. Tjänstemän och fritidsledare har deltagit i utbildningar/studiebesök inom och utom Sverige. Bl.a. har två utbildningar genomförts i Jönköping med sammanlagt ett 60-tal deltagare från ett 20-tal länder. Målgruppen för utbildningarna har varit ungdomsarbetare i Europa och medelhavsregionen. Syftet med utbildningarna har bl.a. varit att skapa nätverk och att kunna utveckla det internationella arbetet. För att utveckla samarbetet med Syrien deltog kommunen tillsammans med representanter för Danmark, Finland, Malta och Estland i ett studiebesök i Syrien. Fritidsförvaltningen har också tagit emot utländska studiebesök, bl.a. från Japan. Utöver lönekostnader har den internationella verksamheten kostat fritidsförvaltningen högst 10 tkr, eftersom Ungdomsstyrelsen, inbjudande länder och EU svarat för merparten av kostnaderna. Kultur Jönköping kommuns internationella arbete bedrivs huvudsakligen genom kommunens vänorter och s.k. sister-cities eller orter med vilka det har tecknats samarbetsavtal av annan karaktär. Kultur Jönköpings kommun kan stödja kulturgrupper som vill ha utbyte med grupper på dessa orter. Dessutom finns mellan vänorternas kulturförvaltningarna ett väl fungerande nätverk vilket fungerar som en kunskaps- och kontaktbank vid olika projekt inom kultursamarbetet. Ett museiseminarium arrangerades för vänorterna i Västviruma län och Valkeakoski maj, då ett flertal av kommunens museer och historiska platser presenterades. Särskild tonvikt lades på publik verksamhet. Platser som besöktes samt diskuterades var bl.a. Viktor Rydbergmuseet, Visingsö med Näs och Visingsborg samt Munksjömuseet. BAAL, en konstnärsgrupp från vänorten Svendborg gästade Tändsticksmuseet med en varierad utställning under hösten. Vernissagen ägde rum den 8 oktober i samband med Kulturdagnatten. I augusti deltog förvaltningen vid den kulturchefsträff för vänorterna som anordnades i Svendborg. Denna träff var den första då samtliga orter i Jönköpings-ringen var närvarande. Förutsättningarna för vidare samarbeten mellan vänorterna inom kulturområdet är nu de allra bästa.

4 4 (8) Stora delar av bibliotekets personal deltog i juni i en studieresa till danska Silkeborg och Århus. Syftet var bland annat att studera den tekniska utvecklingen, där just Silkeborg ligger långt framme med chip-märkning av medier. Bibliotekarier har också deltagit i utrikes resor till Köpenhamn och Berlin för att studera barnbiblioteksverksamhet inom ramen för projektet Mars Express. På miljökontoret har under 2005 inte bedrivits något internationellt arbete i organiserad form. Skälet är att organisationens storlek, ekonomi och resurser ej tillåtit detta. Däremot är personalen relativt väl uppdaterade i europeisk lagstiftning och internationellt miljöarbete genom bevakning av officiella rapporter och undersökningar. Räddningstjänsten har i princip inte haft något internationellt arbete under året. Ungefär vartannat år brukar förvaltningen ha ett utbyte med Rakvere i Estland och dess räddningstjänst. Genom samarbete med Räddningsverket avseende utvecklingsarbete har studieresor gjorts till England och USA. Skol- och barnomsorgsförvaltningen. Under året har Skollagens 5 kap. 21 diskuterats, som säger att gymnasieutbildningen i stort sett skall vara avgiftsfri och att inslag som anses väsentliga för utbildningen också blir tillgängliga för alla elever, oberoende av vårdnadshavarnas ekonomiska ställning. Personalen på gymnasieskolorna ser med stark oro på konsekvenserna av att eleverna inte får betala delar av studieresorna. Det innebär också att det blir svårt att leva upp till skolplanens mål om internationella upplevelser, det blir sämre möjligheter att genomföra ämnesintegrerade projekt och inte minst blir det sämre möjligheter att bygga goda relationer mellan elever samt mellan elev och lärare. Grundskolorna har ett antal internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates, Comenius, och Leonardo. Samarbetet sker på olika sätt - bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via brevväxling, nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor etc. Gemensamma konstutställningar, årskalendrar och idrottsutbyten är andra exempel på samarbetsformer som prövats. Sedan flera år har årliga elev-, lärar- och skolledarutbyten genomförts med Jönköpings vänorter Bodö, Kuopio och Svendborg. En samarbetsgrupp med representanter för skolförvaltningarna i vänorterna är ansvariga för planering och genomförande av verksamheten. Under år har projektet LearnIt påbörjats med målet att skapa en virtuell mötesplats för elever i vänorternas skolor. Projektet sanktionerades vid vänortsmötet i Bodö i augusti 2004 och kommer att delredovisas vid det nordiska mötet i Jönköping i juni Ett lärarutbyte har även genomförts år 2005 mellan Jönköping, Kuopio och Svendborg. Ett utbyte med skolor i området runt Pretoria i Sydafrika har startats under året. Lärare från Sydafrika har besökt skolor i bl.a. Bankeryd och Råslätt. Personal från Stadsgårdsskolan deltog i ett returbesök i Sydafrika under hösten. Ljungarumsskolan genomförde ett EU projekt (Comenius) European meeting i maj. Omkring 80 ungdomar och 15 lärare från fyra olika länder deltog.

5 5 (8) Programmet var mycket omfattande. Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping deltar också i ett Comenius 3 projekt A good and safe school, som koordineras av vänorten Kuopio. Gymnasieskolorna. Vid Bäckadalsgymnasiets BF-program har några elever deltagit i ett internationellt utbyte med Nepal. Projektet har pågått i tre år och arrangeras av Ungdomsstyrelsen och finansieras av SIDA. HR-programmet har många internationella aktiviteter. Inte mindre än 18 elever på HR har under läsåret haft APU utomlands. De har varit i England, Finland, Frankrike, Island och Italien. Detta har finansierats genom olika stipendier från Internationella Programkontoret och Skolverket. HR har också deltagit i ett europeiskt matlagningsprojekt tillsammans med Frankrike och Italien inom ramen för EUprogrammet Comenius 1. Erik Dahlbergsgymnasiet har haft besök av två lärare, från Rantailane Upper Secondary School och Thuto-Thebe Middle School i Pretoria, Sydafrika. De ingick i en grupp om totalt 35 lärare på besöksturné till Halland, Västergötland, Småland, Jönköping (ED, Attarp/Nyarp och Råslätt/Stadsgården). Initiativtagare är grundaren av Family Institute of South Africa. Programmet för två veckors vistelse bestod av lektionsbesök samt samtal med elever och lärare från alla utbildningar, skolledning, kansli och elevvård. Gemensamma studiebesök och aktiviteter i hela gruppen har också genomförts, allt i syfte att åstadkomma ett utbyte mellan skolor och lärare i Sydafrika Sverige. Veckorna tog skolan i samarbete med HLK emot två amerikanska lärarstudenter från Pennsylvania State University, som gör sin slutpraktik i Sverige. Vistelsen avslutades med lektionsbesök av supervisors från USA. Inom ramen för lärarprogrammet på HLK Intercultural Teacher tog ED emot två indiska gäststudenter, som under veckorna gjorde fältstudier, bestående av observationer och intervjuer. Vistelsen ska resultera i en uppsats och även ge dem kontakter i Sverige. Per Brahegymnasiets estetprogram har genomfört studieresor till Bornholm, Prag, Berlin och London. Programmet var också värdar för ett besök från ett musikgymnasium i Kuopio. Samhällsvetenskapsprogrammet har gjort studieresor till Güstrow, Tyskland. I studieresa till Prag för SP internationell var ämnena samhällskunskap, historia, religion, svenska och engelska inblandade i ett ämnesintegrerat projekt. Vissa elever använde dessutom Pragresan som utgångspunkt för sina projektarbeten. Sandagymnasiet har kommit med i SMUL-projektet (Samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning), en satsning av Myndigheten för Skolutveckling för att utveckla former för samarbete mellan svenska gymnasieskolor som erbjuder program med yrkesämnen och motsvarande utbildningar i vissa utvecklingsländer. Målsättningen är att utvecklingsarbetet ska leda fram till förslag om en reguljär verksamhet som ska kunna införas i samband med den kommande gymnasiereformen. Fem elever från BF3 vid Sanda gjorde sin praktik i El Salvador och lika många elever därifrån har i höst besökt Sandagymnasiet och praktiserat inom skola, förskola, fritid i Jönköping. Projektet har betytt mycket för att öka elevernas förståelse för en annan kultur och de yrkesbetingelser som gäller där.

6 6 (8) Elevutbyten med Trinity Academy i Edinburgh och Gymnasium Beekvliet i Holland har genomförts. Under hösten har elever från samhällsprogrammet fått möjlighet att delta i ett nytt elevutbyte med en annan av våra partnerskolor: Waldschule, Schwanewede, utanför Bremen. Utbytet sker med hjälp av ett Comeniusstipendium. Från Sanda Idrottscentrum rapporteras följande internationella verksamhet. Basket har varit i Finland (flickor) och Holland (pojkar) samt Fotboll i Spanien. Golf har i årskurs 3 varit i Egypten. Gästtränare i basket - Morten Thomsen från Usa Collage och Nenad Music från Serbien - har besökt skolan. I en turnering anordnad av Sanda basket, deltog lag från Norge och Danmark. Ishockey har varit på turnering i Schweiz och Tyskland med olika grupper. Kulturskolans elever varit på orkesterturnéer i Tjeckien och Tyskland. Socialförvaltningen har under året tagit emot studiebesök och praktikanter från ett flertal länder, ofta i samverkan med Hälsohögskolan. Inom äldreomsorgen och omsorgsverksamheten har enskilda besökare, studiegrupper och praktikanter tagits emot från Wales, Japan, Botswana och England. En av socialförvaltningens medarbetare har besökt sociala myndigheter och institutioner i Frankrike och på Island. Socialförvaltningens ledningsgrupp har besökt de norska kommunerna Oslo och Asker, för att bland annat studera kvalitetsarbetet i den sociala verksamheten. En av förvaltningens medarbetare har på Hälsohögskolan för studenter från Sydafrika, Kanada, Australien och Norge informerat om äldreomsorgen i Sverige och i Jönköping. En enhetschef inom äldreomsorgen har under året deltagit i EU-projektet Mosaic inom programområdet Leonardo da Vinci. Projektet fokuserar på ledarskap inom äldreomsorgen i ett europeiskt perspektiv. Utöver svenska deltagare deltog ledningspersonal från Spanien (Barcelona) och Italien (Florens). Stadsbyggnadskontoret har under året gjort studieresor till de nordiska grannländerna. Trafikavdelningen besökte Oslo kommun och tog där del av aktuella trafikfrågor. Plan- och bygglovavdelningarna har gjort studiebesök i Köpenhamn för att bl.a. titta på ny bostadsbebyggelse. För att få ytterligare belysning av frågor kring Atollenprojektet gjorde de båda handläggarna för detaljplanen ett studiebesök i Berlin. Stadsbyggnadsdirektören deltog i juni tillsammans med utvecklingsdirektören i ett internationellt symposium i Köpenhamn och deltog bl.a. i ett specialseminarium inom Nordic City Network samt deltog i gruppdiskussioner om stadsutvecklingsfrågor i Jyväskylä (stadskärnans utveckling) och Trondheim (universitetet och staden). Förvaltningscheferna besökte i augusti Aarhus i Danmark och gjorde intressanta studiebesök och träffade bl.a. företrädare för stadsbyggnadsverksamheten och Aarhus konserthus. Stadskontoret har varit delaktiga i det inledningsvis nämnda seminariet samt vid de mottagningar som Kf:s presidium haft. I samband med Elmia Subcontractor 2005 togs kontakter och genomfördes överläggningar med

7 7 (8) utländska utställare/organisationer. Vidare har lokaliseringsfrågor berört ett antal internationella företag. Stadskontoret har också haft förhandlingar med engelska lågprisflygbolag i samband med mottagning på Sveriges Ambassad i London, Routes flygkonferens 2005 i Köpenhamn samt i Dublin under hösten Tekniska kontoret har via Euro Info Center ställt frågan om intresse finns för ett europeiskt nätverk mot ogräsbekämpning. De svaren som inkommit har inte varit intressanta ut TK:s perspektiv. TK har under hösten varit i kontakt med ISF för att genomföra en kompetensanalys på centrala stabsfunktionen. TK projektanställde en person för att bereda ett dokument som renderar i förbättrade förutsättningar att söka bidrag inom exempelvis EU mål 3. Genom omorganisationen har en utvecklingsenhet inrättats, där ett tydligare fokus ligger på omvärldsbevakning. Samtliga förvaltningars internationella resorna redovisas i bilaga 1 fördelade efter förvaltning och resmål. Använda sig av EU:s fonder och övrig bidragsfinansiering Inom tekniska kontoret har en genomgång och analys gjorts av pågående och planerade projekt som kan vara möjliga att delfinansiera genom EU-bidrag och/eller där internationellt samarbete kan var värdefullt. Bland förvaltningarnas internationellt ansvariga har behovet av motsvarande genomgångar inom andra förvaltningar diskuterats. Fritidsförvaltningen har erhållit drygt 900 tkr för Navigatorprojektet och för ett barn- och ungdomsprojekt, Kultur Jönköpings kommun ca 110 tkr för anordnande av Estlandsdagar och miljökontoret 180 tkr för åtgärdsprogram för Landsjön. Skol- och barnomsorgsförvaltningen - främst gymnasieskolorna - har erhållit omkring 420 tkr som bidrag från EU inom Comenius- och Sokratesprogrammen för skolutbyten och praktik förlagd till länder utanför Sverige. Vidare erhåller skolan ca 1,2 miljoner kr i s.k. mjölkbidrag/årligen från EU. Slutligen har ca 40 tkr erhållits för integrationsprojekt. Vad avser stöd från EU:s strukturfond Växtkraft Mål 3 har kommunens förvaltningar fått sammanlagt 29,4 mnkr under Totalkostnaden för projekten har varit ca 38 mnkr. Ur EU:s strukturfond Mål 2 Öarna har Tekniska kontoret erhållit ca 3,0 mnkr under 2005 avseende turistbyrå, servicebyggnad och trafikmiljö i Visingsö hamn. De totala kostnaderna för dessa investeringar var ca 10,2 mnkr. Aktivt verka för regionala samarbetsorgan avseende regionens större gemensamma internationella projekt Regionförbundets internationella beredning har under året besökt länets kommuner och diskuterat kommunernas och länets internationella arbete. Beredningen inriktar sitt arbete på sammanhållningspolitiken under den kommande programperioden.

8 8 (8) SIDA har inrättat en ny Östersjöenhet med kontor i Visby. Syftet med enheten är att främja samarbetet kring Östersjön och att de relationer som redan finns mellan Sverige och de andra Östersjöregionerna. Organisation och ansvar Det internationella nätverket har träffats vid fyra tillfällen under året. Varje möte inleds med en mer ingående presentation av en förvaltnings internationella arbete. Övergripande frågor beträffande skriftlig kommuninformation resp. information på kommunens webbplats på utländska språk har tagits upp i förvaltningschefsgruppen, liksom vilka som har behov av att kunna presentera kommunens verksamhet på engelska.