Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell"

Transkript

1 Om metonymier och kremastitik avbengt ÅkeWennbergochPerThorsell Metonymiärettretorisktfenomensomgördetmöjligtförolikaopinionsbildareattfuskameddebatten,döljasinokunnighetochtrotsenintellektuelloförmågaattklargöraen frågavinnapr mässigafördelar.metonymierärdetverktygsomdeolikapartiernasreklammakareanvänderförattvinnaröster.vårtkollegiumkommerdärföratthandlaom hurenmetonymiskförväxlingmellanbruks ochbytesvärdenspelarossmedborgareett sprattochgördeoffentligaochpolitiskadiskussionernaomvindkraftochäldrevård meningslösaföross. Viärocksåallvarligtstördaavattdetmedvetnaanvändandetavförvirrandemetonymierförgiftardetoffentligasamtaletochskaparettnyspråksomärfleragångervärreän detsomorwellförutsågisinroman1984.därföranserviattvisommedborgarebör sättaossinidennaanvändningavmetonymieridenoffentligadebatten.kollegietbörjar sinadiskussionermedhjälpavtvåkonkretaexempel,vindkraftenochäldrevården. MediabyråernajobbarjustnupåhögtryckförattmedolikakampanjeråtertadetförloradeanseendesomavslöjandenakringCaremaCaremedförde.Ägarnatillbolagetser framförsigförlustavframtidakontraktochalliansenserriskermedattförlorapolitisk trovärdighetidebattenomprivatiseringensfördelar.mendebattenhardärmedvinklats såattdenintehandlaromnågracentralapolitiskafrågor. ManpåstårexempelvisfrånCarema vilketstödsavregeringen attmanvillskapaett systemförkvalitetssäkringsomgörattdessa"tillfälliga"misstagintebehöverinträffa.vi harunderallavåraårsompersonalchefochkonsultintesettattnågotsådantkvalitetssäkringssystemharlyckats.visstvoredetbraomdetfungerade menjustnuärdenna lösning,ivarjefallpåkortsikt,ganskaorealistisk.dessapåståendengörattmankan undvikaenmerdjupgåendepolitiskdebattomdeproblemmedhuräldrevårdenärorganiseradsomharuppdagats. GunnarWetterberg,samhällspolitiskchefpåSACO,hävdarexempelvisisinbok"Kurvanskraft"attvi,närdetgälleräldrevården,stårinförettgigantisktpolitiskproblem. Denäldrevårdviharkommerinteattlångsiktigtfungeramedtankepådenbefolkningsutvecklingvikanförutse. LiknandediversionsmanövrersomCaremaochAlliansenanvänderförattundvikadiskussionomdetfaktiskaproblemetanvändsävenavandra.Socialdemokraternahävdar exempelvisattenbättrekontrollöverhurvinstmedelskallhanterasskullelösaproblemet.ingettalarförattdettaskullekunnavaralösningen. Exemplenpåhurpolitikergenomdennatypavundvikandeochförvirrandeuttalanden inteförmårhanteraviktigasamhällsfrågorkanmångfaldigats.agerandetvisarintebara påpolitikersoförmågautanpåettännumeroroandefaktum,nämligenattdetoffentliga ochdemokratiskapolitiskasamtalet,sombrettbordeförtsomolikaförossmedborgare FÖRENINGENFORSKARBYN Ölsdalen134,69391Degerfors,telefon

2 viktigafrågor,ärstendött.iställetläggsstorenergipåattexempelvisdiskuterakungens eventuellanattklubbsbesök,juholtsbostadsbidragochvaletavnyapartiledare. DethandlariSverigenaturligtvisinteännuomsammatotalitäraförtrycksombeskrivsi Orwellsroman.Vadsomhänderärsnarareettslags"fancyfootwork".Boxareägnarsig åtfancyfootworknärdeintevillboxaspåriktigtutanbaravilllurapublikenatttroatt degördet.vitolkardärföragerandetintesomettförtryckutansomenvanmaktinför detpolitiskauppdragetochenoförmågaattantadenintellektuellautmaningdetinnebärattidagenskomplexavärldföravälgrundadepolitiskasamtal. Huvudproblemetverkarvaraattdenpolitiskakampennumeraintelängreverkarstå mellanpersonerochideologierutanmellanrespektivepartisreklam ochpr byråer.de ochdagensmassmediastyrsavkommersiellahänsynsnarareänideologiska.deberättarsådantsomärpopulärtochsäljeråsikterfördensombetalarbäst.partiernasprbyråer ochcaremasägare ägnarsiginteåtattbefrämjademokratiskasamtal.deras uppgiftäriställetatttrummainochfågehörförsinaegnaintressenocholikakoncept. Dettaärmöjligtpågrundavmedborgarnasljummapolitiskaintresse."Politikochseriösadebattersäljerintetidningar".Detgördäremotsensationerochskandaler.Detintellektuellamotståndetmotdeosaklighetersompresenterasärobefintligt.Ävenomsådanapresenterassåfårderingautrymme.Depassarinteini"mainstream".Partifolket, menocksådeanställdainomolikakritiseradeområden,hardärförnumeramycketlite attsägatillom.detgälleratthållasigtillpartilinjenochattinteskadaverksamhetens anseende. Sålångtärdetsomhänderintesvårtattförstå.Marknadsföringochopinionsbildningär viktigt.detharalltidvaritsåattdesomärskickligapådetta,ochharskaffatsigstora resurserpåområdet,ocksåharfåttstormakt.vibehöverbaratänkapåhitlerochgöbbelsochstalinochlenin.detärinteförintesommakthavaresomputin,berlusconioch andrasomvillbehållamaktenskaffarsigkontrollövermediaochallaopinionsinstitut. Putinhartillochmedsetttillatthankankontrollerasåkallade"folkliga"demonstrationergenomsittegetungdomsförbund. Detverkligtkonstiga,somvivilltauppidettakollegium,ärattvisvenskamedborgare,i ettdemokratisktochöppetlandmedfripressochdärprocessenmotmaktmissbruk ännuintegåttsärskiltlångt,inteförmåravslöjavadsomärpågång.anne MariePålssonspåpekandeibokenknapptryckarkompanietattpartimedlemmarochriksdagsmän intelängrekännerattdeärvaldaförsinaåsikterväckervarkennågondjupareeftertankeellerdebatthosintelligentian. Fåprotesterarmotattriksdagsmännumerainteärfolketsrepresentantersomdetfrån börjanvartänkt.deflestaaccepterarattdeanvändssommegafonerfördetnyspråk somderaspartivilletableraimedia.deskallisinlokalapolemikföradenoffentligadebattsompartiledningenochdesspr byråervillskapa. Nyspråket precissomvarfalletmedleninismenochnazismen ärenomfattandeoch komplexvävavbegreppsomintefårinnehållahålochmissbildningar.konceptethar BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 2

3 medstormödaarbetatsframavbyråerochledningochkandärförintetillåtasblinedsmutsatavenskildapartimedlemmarsprivataåsikter.reklam ochpr makarnamåste, precissomtotalitärastaterssäkerhetsorgan,ständigtvarapåbettetochhållakollpåatt allafrågorochallaargumentfallerinomdenönskaderamen.desomstickerutochinte "pratarpårättsätt"skadar"varumärket"ochskalltystas. Detsombordeförbryllaossmedborgareärattdetsomtystassällanhängerihopmed personenellersakfrågan.omtystandetharorsakersomviintekännertillhjälperdet inteatthävdabehovavöppenhet.dåsägermanbaranågotannat,likairrelevant,istället.detärdåmananvändermetonymier.ettflagrantexempelpådettaärdiskussionen omvindkraft.dennadiskussionharunderdetsenasteåretförtsavperthorsellmed moderaterochandraföreträdareförriksdagspartierna.tystandetärettfaktum. DenvidkraftsdiskussionsomPervilltauppärintepånågotsättmotriktadnågonideologiskfrågasomAlliansenharengageratsigi.ResonemangenPerförframärheltienlighetmedAlliansensgrundläggandeideologisåsomdenbeskrivsipartiprogrammet. Detärsåledesinteprogrammetochideologinhanangriper.Viärocksåmedvetnaomatt mankanhaenannanuppfattningänper mendåskallocksådennauppfattningdiskuterashederligtochvälgrundat.vadperharvelatkommaåtnärdetgällervindkraftenär denbristandelogikenochohederligheteniargumentationen. Mennärdetgällervindkraftenärdetintepolitikensommanvilldiskutera.Detäruppenbartattdetärdenbristandelogikenipolitikensomintefårexponeras.Detfinnssåldesenosynlig,underliggandeochdjuparefråga somskulleraseraheladenpolitiska idébyggnaden omdenkomupptillytan.detärhärsommetonyminochfråganom bruksvärdeochbytesvärdekommerin. Fancyfootworkinnebärattvimedborgare,tittareochläsaretrorattdetpågårenärlig ochautentiskfridebatt närdetintegördet.vitrollasbortochförförs.såhärskriver enavvåramerkändaretoriker,joséramírez 1. Förmigärproblemetenretoriskfrågasomkankallas"vårtmetonymiskabegär",dvs vårvanaattersättadetvitänkerpåmednågotannatsomliggerinärhetenellersom ärrelaterattilldetsomsakengäller.dettaproblemavkunskaps ochretoriskkaraktär ärsåsprittattviinteförmårseskogenförbaraträd.allatrorsigvetavadenmetafor är,menmetonymin(denfrämstamekanismenienvilseledanderetorik)ärfortfarande heltokänd.inteenssk"retorikexperter"förstårvaddengårutpå. Denmetonymiskaförvrängningsomharbetydelsefördendiskussionomvindkraftsom Pervillföraärdenmetonymiskasammanblandningsomuppståttnärordet"ekonomi" reduceratstill"penninghantering".såhärskriverramírez. 1RamírezJL(2011):Reflexioneröverdenförvanskadeekonomin. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 3

4 Ordet"ekonomi"hargrekisktursprung:oikosnomos,dvs.ordagrant"hus hållning", ochåsyftadeettlämpligtbrukavdetillgängligamateriellaochmänskligaresurserna (ävenslavarna,tex).detäraristotelesiboken"politiken"somklargörskillnadenmellanenenkelbyteshandelochenmerinveckladekonomidärsärskildabytesmedel (pengar)behöversättasemellanförattmarknaden(torgetsvarubyten)skafungera. Aristotelesetablerarensemantiskskillnadmellanbruksvärden(Ekonomi)ochbytesmedlen(Krematistik). Närnågonköperinsigiettvindkraftverkgörmandetförattfåström.Andelenikraftverketharfördenneett"bruksvärde".Andelengerpersonenström.Idenpolitiskaoch skattetekniskadebatten,ochi"marknadens"språk,gesemellertiddenströmmanfårut ett"bytesvärde"sompolitikernamenarliggerundermarknadsvärdet.dettaargument ärisigenstolligheteftersommansamtidigthävdarattmarknadenäravreglerad.trots dettahävdarregeringenattmanskallskattafördetmervärde,dvs.den"förtjänst",som detinnebärattvaradelägare. Dennainställningmotiverardensåkalladeuttagsskatten.Perharomochomigenpåpekatattdetlogiskafelslutetliggeriattskattenärirrelevantavtvåskäl.Delspågrundav attbrukarenfårtillgångtillenergigenomenegendirektinvesteringpåen,justidetta fall,fullständigtavregleradoch"fri"marknad.delsocksåpågrundavattuttagsskatten ärdirektklimatfientligeftersom"marknadspriset"såsomdetidagärkonstrueratstödjerallsortsenergiproduktion. Systemetmedmarknadsprisersubventionerardärmedolämpligautsläppsnarareänatt detbegränsardem.trotsattdenenergimansjälvtarutärklimatvänligochbilligareän denmanfårpåmarknadensåtvingasmansomdelägareikooperativetattsubventioneraströmsominteärklimatvänlig.dettamotverkarövergångentillickefossilenergi. Ettannatochliknandeproblemåterspeglasidensocialdemokratiskadebattenom vinstmedel.investeringenienkollektivvindsnurra,somförkollektivetskallgeett bruksvärde,omtolkasidenexisterandeekonomiskatankemodellen(somvimenarär olämplig)tillettbytesvärde. Argumentetärdåattmanskullekunnasäljasinandelikollektivetmedvinst.Mendetta ärjuinteallssyftetmedinvesteringen.investeringenärtillförattmansommedborgare skallstödjaövergångentillfossilfriel.detärsantattbaravissaharrådmedensådan investering menvarförskalldestraffasförattdeursamhällssynpunktanvändersina resurserväl? Omman,somPer,protesterarmotattdåbliuppfattadenbartsomenaktiespekulant hamnarmangenast,ochoförskyllt,idenkonceptuellahetlufteneftersomsådanaprotesterhotardenekonomiskatankestruktur Krematistiken somdagenspolitikeroch massmediagjorttillsinhuvudsakligaideologi.sammaproblemfinnsnärdetgällerbostadsrätterochandratänkbarakooperativaägarformer.perspåpekandehotardärmed helagrundenfördenetableradeekonomiskaidébildningen. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 4

5 Detärtydligtattmanibristpåettalternativintevågarsaboteradenexisterandetankemodellentrotsattdennatankemodellintelämparsigföratthanterasådanaekonomiska sambanddärägarnaavkooperativetägerdettaförattsjälvabrukadenverksamhetsom kooperativetägnarsigåtochdärmedfåglädjeavdetbruksvärdedettarepresenterar. Attkommatillrättameddennatankenötärförståsenpolitisk inteenekonomisk diskussion.detärdennadiskussionsommaninteärbereddattföra. Alltså: Enligtdagensekonomiskateoriblirmandelägareiettvindkraftverkendastförattfå avkastningpåsinandeleftersommankanskekansäljaandelenmedvinst.själva bruksvärdetärdärmedborttrollat.detärgenomattökabnp(bytesvärdestillgångarna) somsverigeskallfåvälstånd. Hushållninghandlarinomkrematistikenbaraomatthushållamedpenningarna inte meddefaktiskaresurserna.detärdärförsommiljöfråganblirsåbrännandeochsvårhanterlig.hushållningochmiljötänkandehörihopmenförattbrytadennakoppling skulledetbehövasenfördjupadpolitiskdiskussionomdenudominerande ochtveksamma nationalekonomiskamodellerna.dettaärenpolitiskdiskussionsomingetpartijustnuärberettattföratrotsattkändaekonomer,ickeminståretsnobelpristagare, pekatpådessamodellersbristerochoklarheter. Persargumentviftasdärförbort.Heltenkeltförattdebattendåskullehamnapåenhelt annanplanhalva.mankännersig,bådeinompolitikenochinommassmedia,tvungenatt hållasigtilldeetablerademodellerna.ettköpavenandelikooperativetmåstedärför absolutbeskattasochbehandlassomomdetvoreenpenningplaceringtrotsattdet egentligenärnågotheltannat.dennainställningtystardebatten. SammaekonomiskafrågasomPersargumentomvindkraftenharbäringocksåföralla andraliknandekooperativochförolikasamhällsinvesteringarsomexempelvisäldrevård,skolor,sjukvård,ambulanstjänstosv.därvisommedborgaresätterinpengaroch väntarossett"bruksvärde"mendärdiskussionernafokuseraspåbytesvärdenochden ensidigatronpå"vinsten"somdendrivandefaktornförattskapaenbraverksamhet. Tapparmanbortdetbruksvärdesomsedanlångtidformatettsocialtkapital,ochsom ärenkonsekvensavenlångkulturellutveckling,såblirdetnaturligtvisocksåfrittfram förattsäljaochköpaskolbolagochvårdbolagochläggautallavårasurtförvärvade samhällsnyttigheterpåentreprenad. Manförnekardådetfaktumattdetärsvenskamedborgaresomigenerationerbyggt uppdettasocialakapital.manserbaratillbytesvärdet.detärsomomattmedgodvinst säljadenskogvåraförfäderplanteratutanattplanteranågotnytt. RamirezhänvisartillattAristotelestidigtinsågfaran. Medenfantastiskintuitionomvadsomkundehända,varnarAristotelesmotettrollbytemellandeutbytbaravärdenochbytesmedlet,genomattKrematistikentaröverden grundlägganderollensomtillfallerekonomin.aristoteleshånartomdenförekom BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 5

6 mandeenögdaförtjusningenipengar,närhanrelaterarsaganomkungenmidas,som avgudarnafickförmåganattförvandlatillguldalltvadhanrördevid.dettoginte långtidinnanmidasbadgudarnaattblirbefriadfrånenbegåvningsomhindradehonomfrånattröranågotutanattdetblevguld.hankundeinteätalängre,eftersom guldinteärätbart. Midasmytenåterskapasnumeraidesåkalladeutsläppsrätterna.Tankenmedutsläppsrättervarattdesomproduceradesmutsigelskulletvingasbetalatributtilldesomproduceraderenel.Deföretagsomleverpåattproducerasmutsigelskullemedandraord gåmedpåenordningdärdeförsvagadesinegenekonomiförattstärkaekonominhos deföretagdekonkurrerarmed vilketdenaturligtvisinnerstinneintekangåmedpå. Uppläggetvarsomgjortförattgenereramissbruk.Detärocksåvadsomhänt. Förattfå"desmutsiga"elkraftsproducenternaattgåmedpåuppläggetmåstededärför gesdeinitialautsläppsrätterna"gratis".dessarättersommanfåttgratiskanbolagen sedansättapåbankenochsäljanärdevill,tillsådanasomvillsläppautkoldioxid.detvi medborgareinteupplysesomärattutsläppsrätternadärmedblevettsättattgörapengaravkoldioxidutsläpp.eftersomrätternaerbjudsgratisärdetsomatttryckaochdelaut sedlar.häråteruppstårmidasmyten. Genomutsläppsrättigheternafårbolagenintebararättattköpasigtillmöjlighetenatt görautsläpp.genomattbolagenverkarpåenoligopolmarknadkandedessutomsätta prisetsåattdefårbetaltfördenfördyringsomdepåstårattutsläppsrätternamedför. Dekandåfåbetaltförnågotdefåttgratis.Manhargjortguldavluftutanattmiljönblivit bättre.aristotelesskulleskrattasigfördärvad. NuharvienligtAndersBorgfåttetttillsynesvälmåendesamhälle.PrecissomJoakim Ankakanvinutillskillnadfrånandraländerbadaipengar.Mentänkomdetviägerblir alltmervärdelöst omvitittarpåsjälvabruksvärdet?tänkomallapengarvihari statskassanbaraärluftochvärdelösaväxlarpåframtiden? BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 6

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling avbengt ÅkeWennbergochMonicaHane SåhärbeskrivsSemmelweisreaktionenavSemmelweisSocietyInternational(SSI)[1] SammareaktionkallasoftaförNIH

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Kommunikationsteori och bildretorik

Kommunikationsteori och bildretorik Kommunikationsteori och bildretorik Detta avsnitt täcker dessa delar av det centrala innehållet: Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp. Bild- och kommunikationsteori. Semiotik, bildretorik

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion Välkomna till VBEF15 Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper - byggproduktion! Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning Lärdomar från CEQ och extra kursutvärdering

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN DE POLITISKA PARTIERNA I HAMMARÖ KOMMUN OM HAMMARÖ ENERGI

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN DE POLITISKA PARTIERNA I HAMMARÖ KOMMUN OM HAMMARÖ ENERGI Sida 1 av 7 FRÅGOR OCH SVAR FRÅN DE POLITISKA PARTIERNA I HAMMARÖ KOMMUN OM HAMMARÖ ENERGI BAKGRUND Hammarö kommun har enligt en i juni 2010 publicerad rapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ta makten över ditt anseende Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011

Ta makten över ditt anseende Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011 Ta makten över ditt anseende Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011 1 TNS SIFO:s anseendeindex 1 Övergripande värdering Allmänt rykte 2 Personligt intryck Känslomässig Anseendeindex 3

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Lexikal semantik & Kognitiv semantik. Semantik: Föreläsning 2 Lingvistik: 729G08 HT 2012 IKK, Linköpings universitet

Lexikal semantik & Kognitiv semantik. Semantik: Föreläsning 2 Lingvistik: 729G08 HT 2012 IKK, Linköpings universitet Lexikal semantik & Kognitiv semantik Semantik: Föreläsning 2 Lingvistik: 729G08 HT 2012 IKK, Linköpings universitet 1 Dagens föreläsning Saeed 2009, kap.3, 11 Lexikal semantik Lexikala relationer Kognitiv

Läs mer

Etiska regler och riktlinjer för anställda och förtroendevalda i Fagersta kommun

Etiska regler och riktlinjer för anställda och förtroendevalda i Fagersta kommun Etiska regler och riktlinjer för anställda och förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (5) ETISKA REGLER OCH RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTRO- ENDEVALDA I FAGERSTA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-28,

Läs mer

Socialdemokraterna i Kristianstads budgetförslag 2012

Socialdemokraterna i Kristianstads budgetförslag 2012 Socialdemokraterna i Kristianstads budgetförslag 2012 Tag Plats Kristianstad Kristianstad ska bli en attraktiv kommun! Kristianstad kan bli en av landets mest attraktiva kommuner. Det geografiska läget

Läs mer

IT-säkerhet Internt intrångstest

IT-säkerhet Internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Internt intrångstest Botkyrka kommun Janne Swenson Maj 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Väsentlighets- och riskanalys... 3 Angreppssätt...

Läs mer

Integration Arbete. Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot...

Integration Arbete. Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot... Integration Arbete Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot... Integration Arbete Afrikansk tradition Afrikansk kultur Lite olika är vi ju förstås... Integration

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Britt Åström. eva sallnäs

Britt Åström. eva sallnäs Britt Åström eva sallnäs 272 Den första kvinnan, den enda kvinnan. Det har varit en röd tråd i advokat Britt Åströms såväl yrkesverksamma liv som politiska gärning. Redan under tingsmeriteringen i Motala

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken 2 Läskunnighet. Språkglädje, fantasi, förståelse och integration. Möten mellan människor. Det är svårt att tänka sig något viktigare

Läs mer

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL NUTRITION Europeisk policy för utbildningsmaterial

Läs mer

Om TNS Sifos Energibarometer

Om TNS Sifos Energibarometer Om s Energibarometer 2014 Kontakt: Joakim Norin 0708-353922 eller s Energibarometer Vad är Energibarometern? En kvartalsvis återkommande rapport som förser energibranschen med information om vad svenska

Läs mer

Anseendeindex Företag 2015

Anseendeindex Företag 2015 Anseendeindex Företag 2015 2015-04-20 Göran Celander Jonathan Wennö Kommentarer IKEA har högst bland 38 testade företag med verksamhet i Sverige. AB Volvo, Scania och Volvo PV följer närmast på listan.

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Möten i integrativ vård snällhet och närvaro

Möten i integrativ vård snällhet och närvaro Del 3. Möten i integrativ vård snällhet och närvaro Den snälle har ofta hånats och kallats dum. I sin bok Konsten att vara snäll använder Stefan Einhorn begreppet snällhet för att beskriva en etisk hållning.

Läs mer

Policy för Ulricehamn en lärande organisation

Policy för Ulricehamn en lärande organisation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Policy för Ulricehamn en lärande organisation ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-01-08 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kommunchef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Svenska myndigheters anseende 2015

Svenska myndigheters anseende 2015 Svenska myndigheters anseende 2015 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj 27 maj 2015. Totalt genomfördes 6000 intervjuer via webbpanel. Vad vi tänkte prata om 1 Myndigheternas

Läs mer

Innehåll. Studiens syfte 17 Avhandlingens innehåll och disposition 18

Innehåll. Studiens syfte 17 Avhandlingens innehåll och disposition 18 Innehåll Förord 11 Introduktion 15 Studiens syfte 17 Avhandlingens innehåll och disposition 18 Angränsande forskningsfält 21 Rekrytering 21 Informell rekrytering 23 Formella och informella inslag i en

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms.

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms. Riktlinjer för uppvaktning Fatställda av kommunstyrelsen 2011 och reviderade 2012 av kommunstyrelsen 7. Förtydligandet avser med anställd avses tillsvidareanställd - ANSTÄLLD 1. Högtidsdag 50 år Tillsvidareanställd

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Version September 2015 Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Branschöverenskommelse Denna branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen är

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för telefonanvändning Telefonriktlinjer 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Allmänna kommentarer

Allmänna kommentarer Allmänna kommentarer 7 bra problemområden Bra inställning till (främst empirisk) evidens. Randomiserade experiment bäst, sedan kvasiexperimentell evidens. Gärna tydligare uppmaningar till svenska politiker

Läs mer

Verksamhetsåret i siffror

Verksamhetsåret i siffror Ekonomisk Berättelse för Föreningen SvenskaMagic 2010 Verksamhetsåret i siffror Ingående saldo 2010-05-15: 29 674 kr Utgående saldo 2011-05-30: 117 118kr Verksamhetsårets resultat: + 87 444 (2011-05-30)

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

1.1. ANVÄNDNING AV SJÄLVBEDÖMNINGSVERKTYGET. Verktyget täcker tre nyckelprocesser inom tre följande tre områden:

1.1. ANVÄNDNING AV SJÄLVBEDÖMNINGSVERKTYGET. Verktyget täcker tre nyckelprocesser inom tre följande tre områden: Bilaga 1 1.1. ANVÄNDNING AV SJÄLVBEDÖMNINGSVERKTYGET Verktyget täcker tre nyckelprocesser inom tre följande tre områden: Urval av sökande (arbetsblad 1 i kalkylen). Stödmottagarnas genomförande av projektet,

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Förarcertifieringen har kommit för att stanna Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

Styrkeövningar för längdskidåkning

Styrkeövningar för längdskidåkning Styrkeövningar för längdskidåkning Balans och bålträning Balansdans (bål och skuldror) Stå på balansbrädan och för gummibandet bakåt, förbi dina sidor från utgångsläget som bilden visar. Var noga med din

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson TRÄNA DIG I TENTAFORM Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson INNEHÅLL Vad händer när man tränar? Hur påverkar träning studierna? Hur får man till träningen? Vad, varför och hur ska man träna? Hur får man

Läs mer

Liten hjälpreda för talare.

Liten hjälpreda för talare. Liten hjälpreda för talare. Jörgen Bodner www.replikskiften.com Retoriken söker inte sanningen utan det sannolika. Förberedelsefaser. Intention. Inventering. Disposition. Stil. Memorering. Genomförande.

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Nack-specifikt träningsprogram

Nack-specifikt träningsprogram Nack-specifikt träningsprogram Beskrivning av det nack-specifika träningsprogram som använts av Maria Landén Ludvigsson, Anneli Peolsson och Gunnel Peterson i en randomiserad forskningsstudie som jämfört

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Ledaren som möjliggör

Ledaren som möjliggör Ledaren som möjliggör Leadershipdagen Ledaren som möjliggör Ledaren som möjliggör Medarbetarna kräver optimal utveckling av sin talang, verksamheten är i konstant förändring och du har uppdraget att kanalisera

Läs mer

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO 2009 Om denna sammanfattning Detta är en svenskspråkig sammanfattning av Svoli:s utvärderingsgrunder ( Svoli Jumppakoulu

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs i informationssäkerhet Svenska företag och myndigheter förlorar anseende och stora summor pengar varje

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Europeisk standard för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad Europastandard

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Rationaliseringar inom Försäkringskassan Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan 11 111 21 Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig.

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap och tvångsskilsmässa Äktenskapsbalken har detta år fått ett viktigt tillägg då dispensen för att ingå äktenskap

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Minnesanteckningar. Jag har beställt:

Minnesanteckningar. Jag har beställt: Casall Foto Bersa (LUND LUND) Minnesanteckningar Jag har beställt: Leveransdag: Mitt kortnummer: Viktig information om din leverans Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger på önskad

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72

STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72 STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72 GRADERINGSSYSTEM FÖR UNGDOM & VUXNA För att bli graderad enligt Svenska

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer