Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell"

Transkript

1 Om metonymier och kremastitik avbengt ÅkeWennbergochPerThorsell Metonymiärettretorisktfenomensomgördetmöjligtförolikaopinionsbildareattfuskameddebatten,döljasinokunnighetochtrotsenintellektuelloförmågaattklargöraen frågavinnapr mässigafördelar.metonymierärdetverktygsomdeolikapartiernasreklammakareanvänderförattvinnaröster.vårtkollegiumkommerdärföratthandlaom hurenmetonymiskförväxlingmellanbruks ochbytesvärdenspelarossmedborgareett sprattochgördeoffentligaochpolitiskadiskussionernaomvindkraftochäldrevård meningslösaföross. Viärocksåallvarligtstördaavattdetmedvetnaanvändandetavförvirrandemetonymierförgiftardetoffentligasamtaletochskaparettnyspråksomärfleragångervärreän detsomorwellförutsågisinroman1984.därföranserviattvisommedborgarebör sättaossinidennaanvändningavmetonymieridenoffentligadebatten.kollegietbörjar sinadiskussionermedhjälpavtvåkonkretaexempel,vindkraftenochäldrevården. MediabyråernajobbarjustnupåhögtryckförattmedolikakampanjeråtertadetförloradeanseendesomavslöjandenakringCaremaCaremedförde.Ägarnatillbolagetser framförsigförlustavframtidakontraktochalliansenserriskermedattförlorapolitisk trovärdighetidebattenomprivatiseringensfördelar.mendebattenhardärmedvinklats såattdenintehandlaromnågracentralapolitiskafrågor. ManpåstårexempelvisfrånCarema vilketstödsavregeringen attmanvillskapaett systemförkvalitetssäkringsomgörattdessa"tillfälliga"misstagintebehöverinträffa.vi harunderallavåraårsompersonalchefochkonsultintesettattnågotsådantkvalitetssäkringssystemharlyckats.visstvoredetbraomdetfungerade menjustnuärdenna lösning,ivarjefallpåkortsikt,ganskaorealistisk.dessapåståendengörattmankan undvikaenmerdjupgåendepolitiskdebattomdeproblemmedhuräldrevårdenärorganiseradsomharuppdagats. GunnarWetterberg,samhällspolitiskchefpåSACO,hävdarexempelvisisinbok"Kurvanskraft"attvi,närdetgälleräldrevården,stårinförettgigantisktpolitiskproblem. Denäldrevårdviharkommerinteattlångsiktigtfungeramedtankepådenbefolkningsutvecklingvikanförutse. LiknandediversionsmanövrersomCaremaochAlliansenanvänderförattundvikadiskussionomdetfaktiskaproblemetanvändsävenavandra.Socialdemokraternahävdar exempelvisattenbättrekontrollöverhurvinstmedelskallhanterasskullelösaproblemet.ingettalarförattdettaskullekunnavaralösningen. Exemplenpåhurpolitikergenomdennatypavundvikandeochförvirrandeuttalanden inteförmårhanteraviktigasamhällsfrågorkanmångfaldigats.agerandetvisarintebara påpolitikersoförmågautanpåettännumeroroandefaktum,nämligenattdetoffentliga ochdemokratiskapolitiskasamtalet,sombrettbordeförtsomolikaförossmedborgare FÖRENINGENFORSKARBYN Ölsdalen134,69391Degerfors,telefon

2 viktigafrågor,ärstendött.iställetläggsstorenergipåattexempelvisdiskuterakungens eventuellanattklubbsbesök,juholtsbostadsbidragochvaletavnyapartiledare. DethandlariSverigenaturligtvisinteännuomsammatotalitäraförtrycksombeskrivsi Orwellsroman.Vadsomhänderärsnarareettslags"fancyfootwork".Boxareägnarsig åtfancyfootworknärdeintevillboxaspåriktigtutanbaravilllurapublikenatttroatt degördet.vitolkardärföragerandetintesomettförtryckutansomenvanmaktinför detpolitiskauppdragetochenoförmågaattantadenintellektuellautmaningdetinnebärattidagenskomplexavärldföravälgrundadepolitiskasamtal. Huvudproblemetverkarvaraattdenpolitiskakampennumeraintelängreverkarstå mellanpersonerochideologierutanmellanrespektivepartisreklam ochpr byråer.de ochdagensmassmediastyrsavkommersiellahänsynsnarareänideologiska.deberättarsådantsomärpopulärtochsäljeråsikterfördensombetalarbäst.partiernasprbyråer ochcaremasägare ägnarsiginteåtattbefrämjademokratiskasamtal.deras uppgiftäriställetatttrummainochfågehörförsinaegnaintressenocholikakoncept. Dettaärmöjligtpågrundavmedborgarnasljummapolitiskaintresse."Politikochseriösadebattersäljerintetidningar".Detgördäremotsensationerochskandaler.Detintellektuellamotståndetmotdeosaklighetersompresenterasärobefintligt.Ävenomsådanapresenterassåfårderingautrymme.Depassarinteini"mainstream".Partifolket, menocksådeanställdainomolikakritiseradeområden,hardärförnumeramycketlite attsägatillom.detgälleratthållasigtillpartilinjenochattinteskadaverksamhetens anseende. Sålångtärdetsomhänderintesvårtattförstå.Marknadsföringochopinionsbildningär viktigt.detharalltidvaritsåattdesomärskickligapådetta,ochharskaffatsigstora resurserpåområdet,ocksåharfåttstormakt.vibehöverbaratänkapåhitlerochgöbbelsochstalinochlenin.detärinteförintesommakthavaresomputin,berlusconioch andrasomvillbehållamaktenskaffarsigkontrollövermediaochallaopinionsinstitut. Putinhartillochmedsetttillatthankankontrollerasåkallade"folkliga"demonstrationergenomsittegetungdomsförbund. Detverkligtkonstiga,somvivilltauppidettakollegium,ärattvisvenskamedborgare,i ettdemokratisktochöppetlandmedfripressochdärprocessenmotmaktmissbruk ännuintegåttsärskiltlångt,inteförmåravslöjavadsomärpågång.anne MariePålssonspåpekandeibokenknapptryckarkompanietattpartimedlemmarochriksdagsmän intelängrekännerattdeärvaldaförsinaåsikterväckervarkennågondjupareeftertankeellerdebatthosintelligentian. Fåprotesterarmotattriksdagsmännumerainteärfolketsrepresentantersomdetfrån börjanvartänkt.deflestaaccepterarattdeanvändssommegafonerfördetnyspråk somderaspartivilletableraimedia.deskallisinlokalapolemikföradenoffentligadebattsompartiledningenochdesspr byråervillskapa. Nyspråket precissomvarfalletmedleninismenochnazismen ärenomfattandeoch komplexvävavbegreppsomintefårinnehållahålochmissbildningar.konceptethar BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 2

3 medstormödaarbetatsframavbyråerochledningochkandärförintetillåtasblinedsmutsatavenskildapartimedlemmarsprivataåsikter.reklam ochpr makarnamåste, precissomtotalitärastaterssäkerhetsorgan,ständigtvarapåbettetochhållakollpåatt allafrågorochallaargumentfallerinomdenönskaderamen.desomstickerutochinte "pratarpårättsätt"skadar"varumärket"ochskalltystas. Detsombordeförbryllaossmedborgareärattdetsomtystassällanhängerihopmed personenellersakfrågan.omtystandetharorsakersomviintekännertillhjälperdet inteatthävdabehovavöppenhet.dåsägermanbaranågotannat,likairrelevant,istället.detärdåmananvändermetonymier.ettflagrantexempelpådettaärdiskussionen omvindkraft.dennadiskussionharunderdetsenasteåretförtsavperthorsellmed moderaterochandraföreträdareförriksdagspartierna.tystandetärettfaktum. DenvidkraftsdiskussionsomPervilltauppärintepånågotsättmotriktadnågonideologiskfrågasomAlliansenharengageratsigi.ResonemangenPerförframärheltienlighetmedAlliansensgrundläggandeideologisåsomdenbeskrivsipartiprogrammet. Detärsåledesinteprogrammetochideologinhanangriper.Viärocksåmedvetnaomatt mankanhaenannanuppfattningänper mendåskallocksådennauppfattningdiskuterashederligtochvälgrundat.vadperharvelatkommaåtnärdetgällervindkraftenär denbristandelogikenochohederligheteniargumentationen. Mennärdetgällervindkraftenärdetintepolitikensommanvilldiskutera.Detäruppenbartattdetärdenbristandelogikenipolitikensomintefårexponeras.Detfinnssåldesenosynlig,underliggandeochdjuparefråga somskulleraseraheladenpolitiska idébyggnaden omdenkomupptillytan.detärhärsommetonyminochfråganom bruksvärdeochbytesvärdekommerin. Fancyfootworkinnebärattvimedborgare,tittareochläsaretrorattdetpågårenärlig ochautentiskfridebatt närdetintegördet.vitrollasbortochförförs.såhärskriver enavvåramerkändaretoriker,joséramírez 1. Förmigärproblemetenretoriskfrågasomkankallas"vårtmetonymiskabegär",dvs vårvanaattersättadetvitänkerpåmednågotannatsomliggerinärhetenellersom ärrelaterattilldetsomsakengäller.dettaproblemavkunskaps ochretoriskkaraktär ärsåsprittattviinteförmårseskogenförbaraträd.allatrorsigvetavadenmetafor är,menmetonymin(denfrämstamekanismenienvilseledanderetorik)ärfortfarande heltokänd.inteenssk"retorikexperter"förstårvaddengårutpå. Denmetonymiskaförvrängningsomharbetydelsefördendiskussionomvindkraftsom Pervillföraärdenmetonymiskasammanblandningsomuppståttnärordet"ekonomi" reduceratstill"penninghantering".såhärskriverramírez. 1RamírezJL(2011):Reflexioneröverdenförvanskadeekonomin. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 3

4 Ordet"ekonomi"hargrekisktursprung:oikosnomos,dvs.ordagrant"hus hållning", ochåsyftadeettlämpligtbrukavdetillgängligamateriellaochmänskligaresurserna (ävenslavarna,tex).detäraristotelesiboken"politiken"somklargörskillnadenmellanenenkelbyteshandelochenmerinveckladekonomidärsärskildabytesmedel (pengar)behöversättasemellanförattmarknaden(torgetsvarubyten)skafungera. Aristotelesetablerarensemantiskskillnadmellanbruksvärden(Ekonomi)ochbytesmedlen(Krematistik). Närnågonköperinsigiettvindkraftverkgörmandetförattfåström.Andelenikraftverketharfördenneett"bruksvärde".Andelengerpersonenström.Idenpolitiskaoch skattetekniskadebatten,ochi"marknadens"språk,gesemellertiddenströmmanfårut ett"bytesvärde"sompolitikernamenarliggerundermarknadsvärdet.dettaargument ärisigenstolligheteftersommansamtidigthävdarattmarknadenäravreglerad.trots dettahävdarregeringenattmanskallskattafördetmervärde,dvs.den"förtjänst",som detinnebärattvaradelägare. Dennainställningmotiverardensåkalladeuttagsskatten.Perharomochomigenpåpekatattdetlogiskafelslutetliggeriattskattenärirrelevantavtvåskäl.Delspågrundav attbrukarenfårtillgångtillenergigenomenegendirektinvesteringpåen,justidetta fall,fullständigtavregleradoch"fri"marknad.delsocksåpågrundavattuttagsskatten ärdirektklimatfientligeftersom"marknadspriset"såsomdetidagärkonstrueratstödjerallsortsenergiproduktion. Systemetmedmarknadsprisersubventionerardärmedolämpligautsläppsnarareänatt detbegränsardem.trotsattdenenergimansjälvtarutärklimatvänligochbilligareän denmanfårpåmarknadensåtvingasmansomdelägareikooperativetattsubventioneraströmsominteärklimatvänlig.dettamotverkarövergångentillickefossilenergi. Ettannatochliknandeproblemåterspeglasidensocialdemokratiskadebattenom vinstmedel.investeringenienkollektivvindsnurra,somförkollektivetskallgeett bruksvärde,omtolkasidenexisterandeekonomiskatankemodellen(somvimenarär olämplig)tillettbytesvärde. Argumentetärdåattmanskullekunnasäljasinandelikollektivetmedvinst.Mendetta ärjuinteallssyftetmedinvesteringen.investeringenärtillförattmansommedborgare skallstödjaövergångentillfossilfriel.detärsantattbaravissaharrådmedensådan investering menvarförskalldestraffasförattdeursamhällssynpunktanvändersina resurserväl? Omman,somPer,protesterarmotattdåbliuppfattadenbartsomenaktiespekulant hamnarmangenast,ochoförskyllt,idenkonceptuellahetlufteneftersomsådanaprotesterhotardenekonomiskatankestruktur Krematistiken somdagenspolitikeroch massmediagjorttillsinhuvudsakligaideologi.sammaproblemfinnsnärdetgällerbostadsrätterochandratänkbarakooperativaägarformer.perspåpekandehotardärmed helagrundenfördenetableradeekonomiskaidébildningen. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 4

5 Detärtydligtattmanibristpåettalternativintevågarsaboteradenexisterandetankemodellentrotsattdennatankemodellintelämparsigföratthanterasådanaekonomiska sambanddärägarnaavkooperativetägerdettaförattsjälvabrukadenverksamhetsom kooperativetägnarsigåtochdärmedfåglädjeavdetbruksvärdedettarepresenterar. Attkommatillrättameddennatankenötärförståsenpolitisk inteenekonomisk diskussion.detärdennadiskussionsommaninteärbereddattföra. Alltså: Enligtdagensekonomiskateoriblirmandelägareiettvindkraftverkendastförattfå avkastningpåsinandeleftersommankanskekansäljaandelenmedvinst.själva bruksvärdetärdärmedborttrollat.detärgenomattökabnp(bytesvärdestillgångarna) somsverigeskallfåvälstånd. Hushållninghandlarinomkrematistikenbaraomatthushållamedpenningarna inte meddefaktiskaresurserna.detärdärförsommiljöfråganblirsåbrännandeochsvårhanterlig.hushållningochmiljötänkandehörihopmenförattbrytadennakoppling skulledetbehövasenfördjupadpolitiskdiskussionomdenudominerande ochtveksamma nationalekonomiskamodellerna.dettaärenpolitiskdiskussionsomingetpartijustnuärberettattföratrotsattkändaekonomer,ickeminståretsnobelpristagare, pekatpådessamodellersbristerochoklarheter. Persargumentviftasdärförbort.Heltenkeltförattdebattendåskullehamnapåenhelt annanplanhalva.mankännersig,bådeinompolitikenochinommassmedia,tvungenatt hållasigtilldeetablerademodellerna.ettköpavenandelikooperativetmåstedärför absolutbeskattasochbehandlassomomdetvoreenpenningplaceringtrotsattdet egentligenärnågotheltannat.dennainställningtystardebatten. SammaekonomiskafrågasomPersargumentomvindkraftenharbäringocksåföralla andraliknandekooperativochförolikasamhällsinvesteringarsomexempelvisäldrevård,skolor,sjukvård,ambulanstjänstosv.därvisommedborgaresätterinpengaroch väntarossett"bruksvärde"mendärdiskussionernafokuseraspåbytesvärdenochden ensidigatronpå"vinsten"somdendrivandefaktornförattskapaenbraverksamhet. Tapparmanbortdetbruksvärdesomsedanlångtidformatettsocialtkapital,ochsom ärenkonsekvensavenlångkulturellutveckling,såblirdetnaturligtvisocksåfrittfram förattsäljaochköpaskolbolagochvårdbolagochläggautallavårasurtförvärvade samhällsnyttigheterpåentreprenad. Manförnekardådetfaktumattdetärsvenskamedborgaresomigenerationerbyggt uppdettasocialakapital.manserbaratillbytesvärdet.detärsomomattmedgodvinst säljadenskogvåraförfäderplanteratutanattplanteranågotnytt. RamirezhänvisartillattAristotelestidigtinsågfaran. Medenfantastiskintuitionomvadsomkundehända,varnarAristotelesmotettrollbytemellandeutbytbaravärdenochbytesmedlet,genomattKrematistikentaröverden grundlägganderollensomtillfallerekonomin.aristoteleshånartomdenförekom BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 5

6 mandeenögdaförtjusningenipengar,närhanrelaterarsaganomkungenmidas,som avgudarnafickförmåganattförvandlatillguldalltvadhanrördevid.dettoginte långtidinnanmidasbadgudarnaattblirbefriadfrånenbegåvningsomhindradehonomfrånattröranågotutanattdetblevguld.hankundeinteätalängre,eftersom guldinteärätbart. Midasmytenåterskapasnumeraidesåkalladeutsläppsrätterna.Tankenmedutsläppsrättervarattdesomproduceradesmutsigelskulletvingasbetalatributtilldesomproduceraderenel.Deföretagsomleverpåattproducerasmutsigelskullemedandraord gåmedpåenordningdärdeförsvagadesinegenekonomiförattstärkaekonominhos deföretagdekonkurrerarmed vilketdenaturligtvisinnerstinneintekangåmedpå. Uppläggetvarsomgjortförattgenereramissbruk.Detärocksåvadsomhänt. Förattfå"desmutsiga"elkraftsproducenternaattgåmedpåuppläggetmåstededärför gesdeinitialautsläppsrätterna"gratis".dessarättersommanfåttgratiskanbolagen sedansättapåbankenochsäljanärdevill,tillsådanasomvillsläppautkoldioxid.detvi medborgareinteupplysesomärattutsläppsrätternadärmedblevettsättattgörapengaravkoldioxidutsläpp.eftersomrätternaerbjudsgratisärdetsomatttryckaochdelaut sedlar.häråteruppstårmidasmyten. Genomutsläppsrättigheternafårbolagenintebararättattköpasigtillmöjlighetenatt görautsläpp.genomattbolagenverkarpåenoligopolmarknadkandedessutomsätta prisetsåattdefårbetaltfördenfördyringsomdepåstårattutsläppsrätternamedför. Dekandåfåbetaltförnågotdefåttgratis.Manhargjortguldavluftutanattmiljönblivit bättre.aristotelesskulleskrattasigfördärvad. NuharvienligtAndersBorgfåttetttillsynesvälmåendesamhälle.PrecissomJoakim Ankakanvinutillskillnadfrånandraländerbadaipengar.Mentänkomdetviägerblir alltmervärdelöst omvitittarpåsjälvabruksvärdet?tänkomallapengarvihari statskassanbaraärluftochvärdelösaväxlarpåframtiden? BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 6

Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] av Bengt Åke Wennberg

Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] av Bengt Åke Wennberg Publicerad12 07 21.Dennaartikelärnedladdadfrån http://www.forskarbyn.se Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] avbengt ÅkeWennberg Vilevermedettfataltmissförstånd.Dettamissförståndharformatdennyliberalaideologisomvinuleverefter.Denharhämtatsfråndetneoklassiskaekonomiskatänkande

Läs mer

kommande program demand led innovation som Vinnova ser som en viktig aspekt av sin satsning på innovationssystem.

kommande program demand led innovation som Vinnova ser som en viktig aspekt av sin satsning på innovationssystem. 1001231 UPPROP INFÖR FORSKARBYNS ARBETE 2010 OCH KONFERENSEN I DEGERFORS VECKA 32 Kunskapsspridning i sociala system avbengt ÅkeWennbergochMonicaHane Degerforskommunskallunderfebruari2010tillsammansmedVinnovaochossdiskuteraenansökansomgällerettprojektkringinnovativupphandling.Projektetingåriett

Läs mer

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling avbengt ÅkeWennbergochMonicaHane SåhärbeskrivsSemmelweisreaktionenavSemmelweisSocietyInternational(SSI)[1] SammareaktionkallasoftaförNIH

Läs mer

Bevittnar vi totalitarismens återkomst? av Bengt Åke Wennberg

Bevittnar vi totalitarismens återkomst? av Bengt Åke Wennberg 111101 Version1 Reflektioner efter Forskarbyn Open 2011 Bevittnar vi totalitarismens återkomst? avbengt ÅkeWennberg Undermångaavvåradiskussioneriföreningenharjagförtframbildenavtermitstacken.Tillledatyckernogmånga.IefterdyningarnaavForskarbynOpen2011tyckerjagatt

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Policy för Ulricehamn en lärande organisation

Policy för Ulricehamn en lärande organisation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Policy för Ulricehamn en lärande organisation ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-01-08 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kommunchef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:79 1 (10) LS 0607-1316 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören har inkommit

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28 Sverige om tio år T-110515 Dagens Nyheter: Mattias Hermansson TEMO AB: Arne Modig Datum: 2004-05 - 28 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Förarcertifieringen har kommit för att stanna Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Uppgift 1 (Företagsekonomi):

Uppgift 1 (Företagsekonomi): Uppgift 1 (Företagsekonomi): Beskriv kapitalvärdemetoden. (5 p) Beskriv kapitalvärdemetoden (5p) s326 Kapitalvärdemetoden kallas också för nuvärdemetoden. Vid användning av metoden jämförs en investerings

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 13-109 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 oktober 2014 PARTER Klagande AEJF Ombud: Daniel Nyqvist Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg Motpart New Wave Group

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Rationaliseringar inom Försäkringskassan Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan 11 111 21 Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

SVENSK IDROTTSFORSKNING

SVENSK IDROTTSFORSKNING Läsekretsundersökning Våren 2011 SVENSK IDROTTORSKNING 2013-03-25 1 LÄSVANOR 5 2 Nio av tio läser tidningen Fråga 1: Tidningen Svensk Idrottsforskning kommer ut med 4 nummer per år. Hur många av numren

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Dataspelsbranschens rapporter 1-07

Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Spelutvecklarindex 2005 Battlefield 2142 (EA DICE) Championship Manager Online (Jadestone) Dawnspire (Silent Grove) Häst och Ponny: Min första ponny (Upside Studios)

Läs mer

Yrke: Ingenjör! CAMILLA PERSSON, AVDELNINGSCHEF NÄRINGSLIVSCENTER LTH

Yrke: Ingenjör! CAMILLA PERSSON, AVDELNINGSCHEF NÄRINGSLIVSCENTER LTH Yrke: Ingenjör! CAMILLA PERSSON, AVDELNINGSCHEF NÄRINGSLIVSCENTER LTH Ingenjörshistoria I slutet av 1800-talet var ingenjören framförallt en innovatör Kring 1920-talet var ingenjören istället en kugge

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION Jacobsen & Thorsvik 1 DAGENS MODERNA ORGANISATIONER: HUMANKAPITALET ALLT VIKTIGARE, INTE BARA I TJÄNSTE- OCH KUNSKAPSFÖRETAG HUMANKAPITAL: Intellektuell förmåga Kompetens

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning Helhetsbedömning 0 0 0 0 0 0 0 Totalt, n= 1 Kikebo totalt, n= 2 Kristineberg totalt, n= 3 BV 1, n=2 3 BV 2, n= 3 BV 3, n=0 BV, n=3 2 2 BV, n= 3 BV, n= 3 Betyg - "Helnöjda" Betyg 3- - "Varken eller" Betyg

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS

Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS CGI Group CGI Group är en oberoende tillverkare av brandskyddsglas för byggnadsindustrin. Majoritetsägare i CGI Group är Dunedin LLP, ett privat riskkapitalbolag. CGI Group

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Ta makten över ditt anseende. Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011

Ta makten över ditt anseende. Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011 Ta makten över ditt anseende Svenska organisationers anseende bland allmänheten 2011 1 TNS SIFO:s anseendeindex 1 Övergripande värdering Allmänt rykte 2 Personligt intryck Känslomässig Anseendeindex 3

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm Fastighetsföretagarklimatet 11 Fastighetsägarna Syd, januari 12 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten ERIC M. RUNESSON Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten Syntessamling ens_patent_a6.indd 1 2014-05-07 15:53 Om inventioner 2.1.1 Detta försök till regelsyntes gäller avtal

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 KÄRANDE Plaza Publishing Group AB Att: C. Ö. Box 30210, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. F., H. Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

Företagarpanelen Q2, Maj 2008 Skåne län. PDF created with pdffactory trial version

Företagarpanelen Q2, Maj 2008 Skåne län. PDF created with pdffactory trial version Företagarpanelen Q2, 2008 Maj 2008 län Antalet anställda 2 Antal anställda, om 6 mån/idag Bas: (2158) Hur tror du att antalet anställda på Ditt företag kommer ha förändrats om 6 månader? Medelvärde 6 7

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

PR-Barometern Samhälle

PR-Barometern Samhälle PR-Barometern Samhälle 2012 Generella resultat från PR-Barometern Samhälle 2012 PR Barometern Samhälle en undersökning av svenska mediers relation till institutioner, myndigheter, organisationer och intresseorganisationer

Läs mer

Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning

Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning 1(6) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning Fi2016/02469/S3 (delvis) 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

OM BÖN - FARISÉN OCH TULLINDRIVAREN

OM BÖN - FARISÉN OCH TULLINDRIVAREN OM BÖN - FARISÉN OCH TULLINDRIVAREN 30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (27 OKTOBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:9-14 Liknelsen om farisén och tullindrivaren Till några som litade på att de själva

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

2. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke

2. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke FöräldraStegen 1. Är du kvinna eller man? kvinna man. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke 3. Hur gammalt är barnet?.år 4. Vilka STEG har du deltagit

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningen inför årsstämman 2015 Årsstämman i Swedbank 2014

Läs mer

03 0710 v re res_ IA_p F

03 0710 v re res_ IA_p F FIA_pres_rev071003 Förnyelse kräver förändring Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Skapa drivkrafter Många små fåstora Vägverket, Banverket och de kommuner som är med finns representerade i Borlänge

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

H-Modellen. Samarbetsmodell kring barn och ungdomar. med neuropsykiatriska funktionshinder

H-Modellen. Samarbetsmodell kring barn och ungdomar. med neuropsykiatriska funktionshinder H-Modellen Samarbetsmodell kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder 2 H-Modellen 2009 designby Innehållsförteckning Förord...4 Mål...5 Målgrupp...5 Lots...6 Lots-utbildning...6 Lotsens

Läs mer

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Företagsklimat Bakgrund Inför höstens riksdagsval understryker många politiker vikten

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Välkommen KAM. Henrik Mannerstråle

Välkommen KAM. Henrik Mannerstråle Välkommen KAM Henrik Mannerstråle Key Account Management enligt Sun Tzu Härav ordspråket: Om du känner kunden och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av hundra strider. Om du känner dig

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011 Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna Syd, januari 11 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har, via demoskop, genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-28 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2016:375 Gustaf Nyman, 016-710 87 05 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors

Läs mer

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se 1 (2) 2011-03-07 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till internkontrollplaner för

Läs mer

Ramavtal itslearning för Folkhögskolor

Ramavtal itslearning för Folkhögskolor Ramavtal itslearning för Folkhögskolor Bakgrund I takt med att samhället utvecklas ställs allt högre krav på att man som Folkhögskola kan erbjuda en modern studiemiljö som svarar upp mot eleverna och lärarnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00 Resultatenhet: 1 "Styrelsen" Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3510 Medlemsavgifter 4 500,00 4 500,00 S:a Nettoomsättning 4 500,00 4 500,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag

Läs mer

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång - Mamma, det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan! Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp Vattnet tar inte slut och det

Läs mer

KASAM - verktyg eller resurs i rehabiliteringsarbetet efter hjärtinfarktinsjuknande

KASAM - verktyg eller resurs i rehabiliteringsarbetet efter hjärtinfarktinsjuknande Signe Thorfinns stiftelse, 2007-11-08 KASAM - verktyg eller resurs i rehabiliteringsarbetet efter hjärtinfarktinsjuknande, leg.ssk, med.mag. Hjärtmottagningen, Med. mott. 1, Medicinkliniken, Länssjukhuset

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET

Kommunstyrelsen 1 (5) KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET 2013-04-03 1 (5) Kommunstyrelsen STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1, Jönköping kommunstyrelse@jonkoping.se Fax diariet 036-10 57 04 Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS

Läs mer

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 125-130 Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Kommunikationsteori och bildretorik

Kommunikationsteori och bildretorik Kommunikationsteori och bildretorik Detta avsnitt täcker dessa delar av det centrala innehållet: Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp. Bild- och kommunikationsteori. Semiotik, bildretorik

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS 16 juli 2010

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*(

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*( 3/22 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 4/22 5/22 6/22 6/18 7/22 5. TRYGGARE JOBB 6. JÄMSTÄLLDA JOBB OCH INVESTERINGAR I EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ 8/22 7/18 7. FLER OCH BÄTTRE JOBB I SKOLA,

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion Välkomna till VBEF15 Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper - byggproduktion! Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning Lärdomar från CEQ och extra kursutvärdering

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Vision för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! SYFTE för de kommunägda företagen

Läs mer

SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22)

SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22) Utlåtande 2007: RI (Dnr 219-2226/2007, 019-3825/2002) SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22) SL-kort till borgarråd, fullmäktigeledamöter och ersättare istället

Läs mer

Lexikal semantik. Lingvistik 1. Hanna Seppälä Uppsala universitet 1

Lexikal semantik. Lingvistik 1. Hanna Seppälä Uppsala universitet 1 Lexikal semantik Lingvistik 1 Uppsala universitet 1 Nyckelord idag Semantiska egenskaper Komponentanalys Prototypteori Relationer mellan ord Kognitiv lexikal semantik Uppsala universitet 2 Semantiska egenskaper

Läs mer

Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E

Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E Hat dl ggare Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E Svenska Hamnarbe tareför bundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG Förslagskommitten Till den nyinrättade förslagskommitten skall

Läs mer

www.bygg.org Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI

www.bygg.org Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI Göteborg den 7 oktober 2011 Inledning Fem månader för kort tid för att BI skall kunna ge något omdöme Tyckanden finns från byggare Små företag

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kognitiv semantik. Hanna Seppälä Uppsala universitet 1

Kognitiv semantik. Hanna Seppälä Uppsala universitet 1 Kognitiv semantik Föreläsning 3 Uppsala universitet 1 Kognitiv semantik det finns ingen skillnad mellan språklig kunskap och allmän n tänkandet alla språkliga nivåer är r sammankopplade Uppsala universitet

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Energieffektivisering vattenverk. Peder Häggström (Stockholm Vatten)

Energieffektivisering vattenverk. Peder Häggström (Stockholm Vatten) Energieffektivisering vattenverk Peder Häggström (Stockholm Vatten) Upplägg Våra vattenverk Strategi för energiarbetet Hur vi har arbetat Insamling av information Vilka energiförbrukare har vi Vilka projekt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PuL-bedömning och riskanalys av Google Apps for Education (GAFE), Simrishamns kommun

PuL-bedömning och riskanalys av Google Apps for Education (GAFE), Simrishamns kommun 2014-05-05 1 PuL-bedömning och analys av Google Apps for Education (GAFE), Simrishamns kommun Risk- och sårbarhetsanalys Risk Elevers arbetsmaterial i skolan går förlorad pga. systemfel Omarbete/merarbete,

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer