Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell"

Transkript

1 Om metonymier och kremastitik avbengt ÅkeWennbergochPerThorsell Metonymiärettretorisktfenomensomgördetmöjligtförolikaopinionsbildareattfuskameddebatten,döljasinokunnighetochtrotsenintellektuelloförmågaattklargöraen frågavinnapr mässigafördelar.metonymierärdetverktygsomdeolikapartiernasreklammakareanvänderförattvinnaröster.vårtkollegiumkommerdärföratthandlaom hurenmetonymiskförväxlingmellanbruks ochbytesvärdenspelarossmedborgareett sprattochgördeoffentligaochpolitiskadiskussionernaomvindkraftochäldrevård meningslösaföross. Viärocksåallvarligtstördaavattdetmedvetnaanvändandetavförvirrandemetonymierförgiftardetoffentligasamtaletochskaparettnyspråksomärfleragångervärreän detsomorwellförutsågisinroman1984.därföranserviattvisommedborgarebör sättaossinidennaanvändningavmetonymieridenoffentligadebatten.kollegietbörjar sinadiskussionermedhjälpavtvåkonkretaexempel,vindkraftenochäldrevården. MediabyråernajobbarjustnupåhögtryckförattmedolikakampanjeråtertadetförloradeanseendesomavslöjandenakringCaremaCaremedförde.Ägarnatillbolagetser framförsigförlustavframtidakontraktochalliansenserriskermedattförlorapolitisk trovärdighetidebattenomprivatiseringensfördelar.mendebattenhardärmedvinklats såattdenintehandlaromnågracentralapolitiskafrågor. ManpåstårexempelvisfrånCarema vilketstödsavregeringen attmanvillskapaett systemförkvalitetssäkringsomgörattdessa"tillfälliga"misstagintebehöverinträffa.vi harunderallavåraårsompersonalchefochkonsultintesettattnågotsådantkvalitetssäkringssystemharlyckats.visstvoredetbraomdetfungerade menjustnuärdenna lösning,ivarjefallpåkortsikt,ganskaorealistisk.dessapåståendengörattmankan undvikaenmerdjupgåendepolitiskdebattomdeproblemmedhuräldrevårdenärorganiseradsomharuppdagats. GunnarWetterberg,samhällspolitiskchefpåSACO,hävdarexempelvisisinbok"Kurvanskraft"attvi,närdetgälleräldrevården,stårinförettgigantisktpolitiskproblem. Denäldrevårdviharkommerinteattlångsiktigtfungeramedtankepådenbefolkningsutvecklingvikanförutse. LiknandediversionsmanövrersomCaremaochAlliansenanvänderförattundvikadiskussionomdetfaktiskaproblemetanvändsävenavandra.Socialdemokraternahävdar exempelvisattenbättrekontrollöverhurvinstmedelskallhanterasskullelösaproblemet.ingettalarförattdettaskullekunnavaralösningen. Exemplenpåhurpolitikergenomdennatypavundvikandeochförvirrandeuttalanden inteförmårhanteraviktigasamhällsfrågorkanmångfaldigats.agerandetvisarintebara påpolitikersoförmågautanpåettännumeroroandefaktum,nämligenattdetoffentliga ochdemokratiskapolitiskasamtalet,sombrettbordeförtsomolikaförossmedborgare FÖRENINGENFORSKARBYN Ölsdalen134,69391Degerfors,telefon

2 viktigafrågor,ärstendött.iställetläggsstorenergipåattexempelvisdiskuterakungens eventuellanattklubbsbesök,juholtsbostadsbidragochvaletavnyapartiledare. DethandlariSverigenaturligtvisinteännuomsammatotalitäraförtrycksombeskrivsi Orwellsroman.Vadsomhänderärsnarareettslags"fancyfootwork".Boxareägnarsig åtfancyfootworknärdeintevillboxaspåriktigtutanbaravilllurapublikenatttroatt degördet.vitolkardärföragerandetintesomettförtryckutansomenvanmaktinför detpolitiskauppdragetochenoförmågaattantadenintellektuellautmaningdetinnebärattidagenskomplexavärldföravälgrundadepolitiskasamtal. Huvudproblemetverkarvaraattdenpolitiskakampennumeraintelängreverkarstå mellanpersonerochideologierutanmellanrespektivepartisreklam ochpr byråer.de ochdagensmassmediastyrsavkommersiellahänsynsnarareänideologiska.deberättarsådantsomärpopulärtochsäljeråsikterfördensombetalarbäst.partiernasprbyråer ochcaremasägare ägnarsiginteåtattbefrämjademokratiskasamtal.deras uppgiftäriställetatttrummainochfågehörförsinaegnaintressenocholikakoncept. Dettaärmöjligtpågrundavmedborgarnasljummapolitiskaintresse."Politikochseriösadebattersäljerintetidningar".Detgördäremotsensationerochskandaler.Detintellektuellamotståndetmotdeosaklighetersompresenterasärobefintligt.Ävenomsådanapresenterassåfårderingautrymme.Depassarinteini"mainstream".Partifolket, menocksådeanställdainomolikakritiseradeområden,hardärförnumeramycketlite attsägatillom.detgälleratthållasigtillpartilinjenochattinteskadaverksamhetens anseende. Sålångtärdetsomhänderintesvårtattförstå.Marknadsföringochopinionsbildningär viktigt.detharalltidvaritsåattdesomärskickligapådetta,ochharskaffatsigstora resurserpåområdet,ocksåharfåttstormakt.vibehöverbaratänkapåhitlerochgöbbelsochstalinochlenin.detärinteförintesommakthavaresomputin,berlusconioch andrasomvillbehållamaktenskaffarsigkontrollövermediaochallaopinionsinstitut. Putinhartillochmedsetttillatthankankontrollerasåkallade"folkliga"demonstrationergenomsittegetungdomsförbund. Detverkligtkonstiga,somvivilltauppidettakollegium,ärattvisvenskamedborgare,i ettdemokratisktochöppetlandmedfripressochdärprocessenmotmaktmissbruk ännuintegåttsärskiltlångt,inteförmåravslöjavadsomärpågång.anne MariePålssonspåpekandeibokenknapptryckarkompanietattpartimedlemmarochriksdagsmän intelängrekännerattdeärvaldaförsinaåsikterväckervarkennågondjupareeftertankeellerdebatthosintelligentian. Fåprotesterarmotattriksdagsmännumerainteärfolketsrepresentantersomdetfrån börjanvartänkt.deflestaaccepterarattdeanvändssommegafonerfördetnyspråk somderaspartivilletableraimedia.deskallisinlokalapolemikföradenoffentligadebattsompartiledningenochdesspr byråervillskapa. Nyspråket precissomvarfalletmedleninismenochnazismen ärenomfattandeoch komplexvävavbegreppsomintefårinnehållahålochmissbildningar.konceptethar BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 2

3 medstormödaarbetatsframavbyråerochledningochkandärförintetillåtasblinedsmutsatavenskildapartimedlemmarsprivataåsikter.reklam ochpr makarnamåste, precissomtotalitärastaterssäkerhetsorgan,ständigtvarapåbettetochhållakollpåatt allafrågorochallaargumentfallerinomdenönskaderamen.desomstickerutochinte "pratarpårättsätt"skadar"varumärket"ochskalltystas. Detsombordeförbryllaossmedborgareärattdetsomtystassällanhängerihopmed personenellersakfrågan.omtystandetharorsakersomviintekännertillhjälperdet inteatthävdabehovavöppenhet.dåsägermanbaranågotannat,likairrelevant,istället.detärdåmananvändermetonymier.ettflagrantexempelpådettaärdiskussionen omvindkraft.dennadiskussionharunderdetsenasteåretförtsavperthorsellmed moderaterochandraföreträdareförriksdagspartierna.tystandetärettfaktum. DenvidkraftsdiskussionsomPervilltauppärintepånågotsättmotriktadnågonideologiskfrågasomAlliansenharengageratsigi.ResonemangenPerförframärheltienlighetmedAlliansensgrundläggandeideologisåsomdenbeskrivsipartiprogrammet. Detärsåledesinteprogrammetochideologinhanangriper.Viärocksåmedvetnaomatt mankanhaenannanuppfattningänper mendåskallocksådennauppfattningdiskuterashederligtochvälgrundat.vadperharvelatkommaåtnärdetgällervindkraftenär denbristandelogikenochohederligheteniargumentationen. Mennärdetgällervindkraftenärdetintepolitikensommanvilldiskutera.Detäruppenbartattdetärdenbristandelogikenipolitikensomintefårexponeras.Detfinnssåldesenosynlig,underliggandeochdjuparefråga somskulleraseraheladenpolitiska idébyggnaden omdenkomupptillytan.detärhärsommetonyminochfråganom bruksvärdeochbytesvärdekommerin. Fancyfootworkinnebärattvimedborgare,tittareochläsaretrorattdetpågårenärlig ochautentiskfridebatt närdetintegördet.vitrollasbortochförförs.såhärskriver enavvåramerkändaretoriker,joséramírez 1. Förmigärproblemetenretoriskfrågasomkankallas"vårtmetonymiskabegär",dvs vårvanaattersättadetvitänkerpåmednågotannatsomliggerinärhetenellersom ärrelaterattilldetsomsakengäller.dettaproblemavkunskaps ochretoriskkaraktär ärsåsprittattviinteförmårseskogenförbaraträd.allatrorsigvetavadenmetafor är,menmetonymin(denfrämstamekanismenienvilseledanderetorik)ärfortfarande heltokänd.inteenssk"retorikexperter"förstårvaddengårutpå. Denmetonymiskaförvrängningsomharbetydelsefördendiskussionomvindkraftsom Pervillföraärdenmetonymiskasammanblandningsomuppståttnärordet"ekonomi" reduceratstill"penninghantering".såhärskriverramírez. 1RamírezJL(2011):Reflexioneröverdenförvanskadeekonomin. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 3

4 Ordet"ekonomi"hargrekisktursprung:oikosnomos,dvs.ordagrant"hus hållning", ochåsyftadeettlämpligtbrukavdetillgängligamateriellaochmänskligaresurserna (ävenslavarna,tex).detäraristotelesiboken"politiken"somklargörskillnadenmellanenenkelbyteshandelochenmerinveckladekonomidärsärskildabytesmedel (pengar)behöversättasemellanförattmarknaden(torgetsvarubyten)skafungera. Aristotelesetablerarensemantiskskillnadmellanbruksvärden(Ekonomi)ochbytesmedlen(Krematistik). Närnågonköperinsigiettvindkraftverkgörmandetförattfåström.Andelenikraftverketharfördenneett"bruksvärde".Andelengerpersonenström.Idenpolitiskaoch skattetekniskadebatten,ochi"marknadens"språk,gesemellertiddenströmmanfårut ett"bytesvärde"sompolitikernamenarliggerundermarknadsvärdet.dettaargument ärisigenstolligheteftersommansamtidigthävdarattmarknadenäravreglerad.trots dettahävdarregeringenattmanskallskattafördetmervärde,dvs.den"förtjänst",som detinnebärattvaradelägare. Dennainställningmotiverardensåkalladeuttagsskatten.Perharomochomigenpåpekatattdetlogiskafelslutetliggeriattskattenärirrelevantavtvåskäl.Delspågrundav attbrukarenfårtillgångtillenergigenomenegendirektinvesteringpåen,justidetta fall,fullständigtavregleradoch"fri"marknad.delsocksåpågrundavattuttagsskatten ärdirektklimatfientligeftersom"marknadspriset"såsomdetidagärkonstrueratstödjerallsortsenergiproduktion. Systemetmedmarknadsprisersubventionerardärmedolämpligautsläppsnarareänatt detbegränsardem.trotsattdenenergimansjälvtarutärklimatvänligochbilligareän denmanfårpåmarknadensåtvingasmansomdelägareikooperativetattsubventioneraströmsominteärklimatvänlig.dettamotverkarövergångentillickefossilenergi. Ettannatochliknandeproblemåterspeglasidensocialdemokratiskadebattenom vinstmedel.investeringenienkollektivvindsnurra,somförkollektivetskallgeett bruksvärde,omtolkasidenexisterandeekonomiskatankemodellen(somvimenarär olämplig)tillettbytesvärde. Argumentetärdåattmanskullekunnasäljasinandelikollektivetmedvinst.Mendetta ärjuinteallssyftetmedinvesteringen.investeringenärtillförattmansommedborgare skallstödjaövergångentillfossilfriel.detärsantattbaravissaharrådmedensådan investering menvarförskalldestraffasförattdeursamhällssynpunktanvändersina resurserväl? Omman,somPer,protesterarmotattdåbliuppfattadenbartsomenaktiespekulant hamnarmangenast,ochoförskyllt,idenkonceptuellahetlufteneftersomsådanaprotesterhotardenekonomiskatankestruktur Krematistiken somdagenspolitikeroch massmediagjorttillsinhuvudsakligaideologi.sammaproblemfinnsnärdetgällerbostadsrätterochandratänkbarakooperativaägarformer.perspåpekandehotardärmed helagrundenfördenetableradeekonomiskaidébildningen. BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 4

5 Detärtydligtattmanibristpåettalternativintevågarsaboteradenexisterandetankemodellentrotsattdennatankemodellintelämparsigföratthanterasådanaekonomiska sambanddärägarnaavkooperativetägerdettaförattsjälvabrukadenverksamhetsom kooperativetägnarsigåtochdärmedfåglädjeavdetbruksvärdedettarepresenterar. Attkommatillrättameddennatankenötärförståsenpolitisk inteenekonomisk diskussion.detärdennadiskussionsommaninteärbereddattföra. Alltså: Enligtdagensekonomiskateoriblirmandelägareiettvindkraftverkendastförattfå avkastningpåsinandeleftersommankanskekansäljaandelenmedvinst.själva bruksvärdetärdärmedborttrollat.detärgenomattökabnp(bytesvärdestillgångarna) somsverigeskallfåvälstånd. Hushållninghandlarinomkrematistikenbaraomatthushållamedpenningarna inte meddefaktiskaresurserna.detärdärförsommiljöfråganblirsåbrännandeochsvårhanterlig.hushållningochmiljötänkandehörihopmenförattbrytadennakoppling skulledetbehövasenfördjupadpolitiskdiskussionomdenudominerande ochtveksamma nationalekonomiskamodellerna.dettaärenpolitiskdiskussionsomingetpartijustnuärberettattföratrotsattkändaekonomer,ickeminståretsnobelpristagare, pekatpådessamodellersbristerochoklarheter. Persargumentviftasdärförbort.Heltenkeltförattdebattendåskullehamnapåenhelt annanplanhalva.mankännersig,bådeinompolitikenochinommassmedia,tvungenatt hållasigtilldeetablerademodellerna.ettköpavenandelikooperativetmåstedärför absolutbeskattasochbehandlassomomdetvoreenpenningplaceringtrotsattdet egentligenärnågotheltannat.dennainställningtystardebatten. SammaekonomiskafrågasomPersargumentomvindkraftenharbäringocksåföralla andraliknandekooperativochförolikasamhällsinvesteringarsomexempelvisäldrevård,skolor,sjukvård,ambulanstjänstosv.därvisommedborgaresätterinpengaroch väntarossett"bruksvärde"mendärdiskussionernafokuseraspåbytesvärdenochden ensidigatronpå"vinsten"somdendrivandefaktornförattskapaenbraverksamhet. Tapparmanbortdetbruksvärdesomsedanlångtidformatettsocialtkapital,ochsom ärenkonsekvensavenlångkulturellutveckling,såblirdetnaturligtvisocksåfrittfram förattsäljaochköpaskolbolagochvårdbolagochläggautallavårasurtförvärvade samhällsnyttigheterpåentreprenad. Manförnekardådetfaktumattdetärsvenskamedborgaresomigenerationerbyggt uppdettasocialakapital.manserbaratillbytesvärdet.detärsomomattmedgodvinst säljadenskogvåraförfäderplanteratutanattplanteranågotnytt. RamirezhänvisartillattAristotelestidigtinsågfaran. Medenfantastiskintuitionomvadsomkundehända,varnarAristotelesmotettrollbytemellandeutbytbaravärdenochbytesmedlet,genomattKrematistikentaröverden grundlägganderollensomtillfallerekonomin.aristoteleshånartomdenförekom BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 5

6 mandeenögdaförtjusningenipengar,närhanrelaterarsaganomkungenmidas,som avgudarnafickförmåganattförvandlatillguldalltvadhanrördevid.dettoginte långtidinnanmidasbadgudarnaattblirbefriadfrånenbegåvningsomhindradehonomfrånattröranågotutanattdetblevguld.hankundeinteätalängre,eftersom guldinteärätbart. Midasmytenåterskapasnumeraidesåkalladeutsläppsrätterna.Tankenmedutsläppsrättervarattdesomproduceradesmutsigelskulletvingasbetalatributtilldesomproduceraderenel.Deföretagsomleverpåattproducerasmutsigelskullemedandraord gåmedpåenordningdärdeförsvagadesinegenekonomiförattstärkaekonominhos deföretagdekonkurrerarmed vilketdenaturligtvisinnerstinneintekangåmedpå. Uppläggetvarsomgjortförattgenereramissbruk.Detärocksåvadsomhänt. Förattfå"desmutsiga"elkraftsproducenternaattgåmedpåuppläggetmåstededärför gesdeinitialautsläppsrätterna"gratis".dessarättersommanfåttgratiskanbolagen sedansättapåbankenochsäljanärdevill,tillsådanasomvillsläppautkoldioxid.detvi medborgareinteupplysesomärattutsläppsrätternadärmedblevettsättattgörapengaravkoldioxidutsläpp.eftersomrätternaerbjudsgratisärdetsomatttryckaochdelaut sedlar.häråteruppstårmidasmyten. Genomutsläppsrättigheternafårbolagenintebararättattköpasigtillmöjlighetenatt görautsläpp.genomattbolagenverkarpåenoligopolmarknadkandedessutomsätta prisetsåattdefårbetaltfördenfördyringsomdepåstårattutsläppsrätternamedför. Dekandåfåbetaltförnågotdefåttgratis.Manhargjortguldavluftutanattmiljönblivit bättre.aristotelesskulleskrattasigfördärvad. NuharvienligtAndersBorgfåttetttillsynesvälmåendesamhälle.PrecissomJoakim Ankakanvinutillskillnadfrånandraländerbadaipengar.Mentänkomdetviägerblir alltmervärdelöst omvitittarpåsjälvabruksvärdet?tänkomallapengarvihari statskassanbaraärluftochvärdelösaväxlarpåframtiden? BW,PT/ Ommetonymierochkrematistik 6

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Cisions årliga PR- och journalistundersökning

Cisions årliga PR- och journalistundersökning Cisions årliga PR- och journalistundersökning Varje år genomför Cision en undersökning i syfte att lära sig mer om kommunikatörers och journalisters arbetssätt. Vi tittar bland annat på om kommunikatörer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er...

Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er... Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er... tentorna brukar säga att jag trodde inte det behövdes så mycket jobb redan från början. Whiskey Six. Tillsammans kämpar vi tills sista (där

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Lönelista. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Lönelista. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Lönelista använder du när du ska betala ut lön till flera mottagare samtidigt. På så sätt återanvänder du de registrerade

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

Värmepump med R407C eller R134a?

Värmepump med R407C eller R134a? 2011-03-11 1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan 2011-03-11 2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? 3 1.1 Fördelar R407C: 3 1.2

Läs mer

Larmrutin för plan 3 B-huset, (Kansli, Historia, mm) ISAK, inst. för studier av samhällsutveckling och kultur

Larmrutin för plan 3 B-huset, (Kansli, Historia, mm) ISAK, inst. för studier av samhällsutveckling och kultur Larmrutin för plan 3 B-huset, (Kansli, Historia, mm) sledare uppgift sledare är: Eva Johansson, ersättare: Willy Smith Vid brandlarm samlas all personal vid gula västen som är placerad vid Eva s kontor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22 ÖRTTNINGSSMLING 04S 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter enligt 7 kap. 14 miljöbalken om utvidgade strandskyddsområden på Mälarens öar och

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

Ett tankeexperiment i guld, del 1

Ett tankeexperiment i guld, del 1 1 Etttankeexperimentiguld,del1 Denhärbloggenharilikhetmeddeflestaösterrikareförespråkathårdvalutaoch fullreservebanking.jagtänktedärförtatillfälletiaktochfunderaliteöverhur detskullekunnaseutipraktiken.

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

Norra Årsta - City - Stabby

Norra Årsta - City - Stabby 05.30 05.33 05.38-05.45 05.50 05.56 06.00 06.03 06.08 06.15 06.17 06.22 06.28 06.30 06.33 06.38-06.45 06.50 06.56 06.48 06.51 06.56-07.03 07.08 07.15 07.17 07.21 07.26-07.32 07.37 07.44 07.46 07.50 07.55-08.01

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen = kallas logaritm av b i basen a och betecknas x =log

exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen = kallas logaritm av b i basen a och betecknas x =log LOGARITMER Definition av begreppet logaritm Betrakta ekvationen =. Om a är ett positivt tal skilt från 1 och b >0 då finns det exakt en exponent x som satisfierar ekvationen. Den okända exponent x i ekvationen

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Min tid på UNSW. och i världens bästa stad Sydney. Av: Thomas Jungell, Samhällsbyggnad 06, Bygg & fastighetsekonomi.

Min tid på UNSW. och i världens bästa stad Sydney. Av: Thomas Jungell, Samhällsbyggnad 06, Bygg & fastighetsekonomi. MintidpåUNSW ochivärldensbästastadsydney Av:ThomasJungell,Samhällsbyggnad 06,Bygg &fastighetsekonomi. Boende JaganländetillSydneyAirportden8ejuli2009efterenlångmenförväntansfull resa.hemifrånhadejaghaftkontaktmedentjejkompissomstuderatpåunsw

Läs mer

Nu ska vi passa på att åka skridskor! År 2 3 måndag12 januari

Nu ska vi passa på att åka skridskor! År 2 3 måndag12 januari År 2 3 måndag12 januari Nu på måndag den 12/1 promenerar vi alla 2 3:or i samlad trupp från skolan och kommer tillbaka från Tingta i tid för lunch. /Helena, Malin, Christin, Anders, Christina och Linda

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande Den juridiska personens uppgifter Officiellt namn ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM OMBUD (juridisk person) FO-nummer Bilaga A1 Gatuadress Postnummer Postanstalt Hemort Uppgifter om ombudsverksamheten Den ansvariga

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer