Bevittnar vi totalitarismens återkomst? av Bengt Åke Wennberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevittnar vi totalitarismens återkomst? av Bengt Åke Wennberg"

Transkript

1 Version1 Reflektioner efter Forskarbyn Open 2011 Bevittnar vi totalitarismens återkomst? avbengt ÅkeWennberg Undermångaavvåradiskussioneriföreningenharjagförtframbildenavtermitstacken.Tillledatyckernogmånga.IefterdyningarnaavForskarbynOpen2011tyckerjagatt dennabildåterärrelevant.poängenärattstackenuppvisarenförvånansvärdfunktionalitettrotsattdentyckskunnabyggasmedhjälpavrelativtenklaprinciper.dettahar visatsgenomattprincipernaharsimulerasiettdatorprogram. Jagvillidennareflektionhävdaattsammafenomenpågottochontfinnsivårtsamhälle. Fenomenetärpågottnärresultatetlederframtillkonstruktivaochstabilasamverkansmönster.Fenomenetlederemellertidtillnågotontnärdetskapardestruktiva,men likastabilaochoåtkomliga,mönster. DettavarfalletiHitlersTysklandochStalinsSovjetunion.Dessavartotalitärasamhällen därsamvetetochdetmänskligaförnuftetintekundekommatilltals.dettaproblematti detsvenskasamhälletintekommatilltalsvarjustvadsombehandladespåkonferensen. Myckettyderpåattvikanskebevittnartotalitarismensåterkomst. Om svårigheten att komma till tals TematförForskarbynOpen2011var"Omsvårighetenattkommatilltals".Programmet omfattadeettstortantalexempelpåområdendärprofessionellaaktörersågframförsig enoroandeutveckling.desågoönskadekonsekvenseravdetgemensammasocialaagerandet.desomgjorde"inspel"påkonferensenkonstateradesåledesatthändelserna "dreviväg"åtfelhållochattbesluten,inomdeområdensomdekändetill,verkadevila påargumentsombådeblevalltmerabsurdaochalltmer"omänskliga". Utvecklingenillustreradesintebaraideexempelsompresenteradespåkonferensenoch itexterpåföreningenshemsidautanocksåifleraaktuellaböcker,blandannat"hets"av Sven ErikLiedman,"Denstoraförnekelsen"avAndersWikmanochJohanRockström och"dettystadesamtalet"avjurgenreeder. Vikundeunderkonferensenkonstateradetförvånandefaktumattdennautvecklinginte varenkonsekvensavokunnighet.bakgrundskunskapernasomlyftesframpåkonferensenärvälkändaavdeflestaaktörersompåolikasättmedverkadeiskeendet.ävenbeslutsfattareochbyråkraternickarochhållermed.mensakfrågornafårtrotsdettainte fästeideforumdärbeslutenfattas. FÖRENINGENFORSKARBYN Ölsdalen134,69391Degerfors,telefon

2 111101BW Varför kommer man inte till tals? Jaghävdarattfråganomattdetskullevaramöjligtatt"kommatilltals"omettmerintelligentsättatthanteraolikafrågorbyggerpåettmissförstånd.Missförståndethandlar omvadsomstyrmänskligthandlande.återtilltermitstacken.stackenärenföljdavtermiternassamarbetepåsåsättattvarjetermitläggersittspottmedutgångspunktfrån ganskaenklaregler.denfinessisimuleringensomskaparjustdenframväxtsomsimulerar"livetsomtermit"ärdetsomkallasrekursion. Rekursionärenmatematiskprincip.Vidrekursionanvändermanenberäkningsmodell därmanarbetarstegvisprecissomskeriendator.detresultatmanfåravenberäkning avettsteg"återanvändes"iberäkningsformelnförnästasteg.fördenmatematisktintresseradeåtergeshäraristidlindenmayersdatorsimuleringavframväxtenavenfraktalplanta sebilden. TänkDigärattDuärenpennastyrdavett datorprogramsomgörföljandeberäkningförvarje litenpricksomdu(somnuärtermitensomspottar) sätterietttvådimensionelltkoordinatsystem variabler:xf konstanter:+ startamed:x beräkningsregler:(x F [[X]+X]+F[+FX] X),(F FF) vinkel:25 HärbetydervariabelnF"ritaframåt", tecknetbetyder"svängvänster25 ",och+ tecknetbetyder"svänghöger25 ".VariabelnXmotsvararingenbestämdrörelse utananvändsförattkontrollerakurvansframväxt.tecknet[initierarenfunktion somsparardeaktuellavärdenaförpositionochriktning.dessaåterställsnärmotsvarandetecken]utförs. Avendelvetenskapsprogramkanmanfåintrycketattnaturen"styrs"avsådanamatematiskaformlersomdensombeskrivsovan.Jagmenarattdetärettmissförstånd.Processerinaturenkanbeskrivasmedhjälpavdennatypavspråk.Hurdet"verkligen"går tillvetvidäremotintesäkert. Jagmenarsåledesinteattsamhälletssamarbetsprocesserfungerarsombyggandetav termitstackar.menjaghävdarattliknelsenmedtermitstackengördetmöjligtattbättre förståvarförframställandetavlogiskaresonemangocholikaåsikterintefåreffektpå skeendet. Människorhandlarintefrämstutifrånlogiskaanalyserutanmedutgångspunktfrånvad detrorattandrakommerattgöra.dettakrävernaturligtvisanalyser.mendetärenannansortsanalyseränvivanligentänkeross.dettakanillustrerasavdetotalitäraskeendenaihitlerstysklandochstalinssovjet. 2

3 111101BW Det sociala fenomenet Tankenmedjustmittdeltagandeikonferensenvarattförsökaförståochutforskadet socialafenomensomverkarmedverkatillochlegitimeradentystnadenskultursomnu tyckssmygasigpåossochsomgörattdendemokratiskadialogenintefungerarochatt händelserna"drariväg"utannågonmöjlighetförmedborgarnaattpåverkaellerkomma tilltalsomdem.jagförstodundersamtaletattjagförstmåstebeskrivavadjagmenar medsocialafenomentillskillnadfrånindividuellaproblem. Deexempelsomtogsupphandladeinteomdeenskildadeltagarnasellerinspelarnas personligaproblemmedattkommatilltalsmedandrainomsittområde.dethadelagts nerettstortarbetepåattgrundaderasuppfattningarochåsikter.detvaruppenbartatt detrotsengodochrimligargumentationochdjupkunskapochprofessionellerfarenhet intekomtilltals.dethandladeinteompersonlighetsfaktorerellerbristandekunnighet ochkunskap.devisstevaddebehövdeveta.devarisinfullarättattvaraupprörda.de behövervarkentillrättavisas,upplysas,gåiterapiellerutbildas. Konferensentogalltsåuppettentalexempelsomintehandladeomattkommatillrätta medhurmankangöraförattkommatilltals.exemplenhandladeenligtminmening iställetomettstortantaltillfällendå"attintekommatilltals"kanbliettproblemföross alla.denhandladeomdetfaktumattvialla,ochsamhälletiövrigt,kommerattmådåligt omduktiga,kunniga,insiktsfullaochklokamänniskortystnarochintekommertilltals omdenutvecklingvialladeltariochdrabbasav. Omdettahändersåkanivärstafallkulturenochstyrsystemenperverteras.Förmigvar detsåledesavintresseattutforskadesocialamekanismersommedförensådansocial abnormitetsomjagvillekunnaförstå inteenbartsakförhållandenaideenskildaexemplen. Ett förslag till förklaring EfterkonferensenslogdetmigattjaglästomjustdettafenomeniPeterEnglundsbok "Brevfrånnollpunkten".Jaglånadeomdenpåbiblioteketochblevförvånad.PeterEnglundbeskriveribokenhurskeendetiStalinsSovjetunionochHitlersNazitysklanddrevs motkatastrofenaveninneboendelogiksomdesomberördesintekundeavslöjaoch hellerintekundemotstå.likhetenmeddeskeendensomberättadesompåopen2011 ärslående. DetvarenligtEnglundinteondskanochondamänniskorsomdrevsamhälletmotkatastrof.Detvarhellerintetyrannernasomsådana.Problemetvarmänniskornasgemensammaoförmågaattuppfattaochprotesteramotvartsamhälletvarpåväg.SåhärskriverEnglund: Såävenomdessaregimersåhäriefterhandharavslöjatssompolitiskamisslyckanden,mänskligakatastroferochekonomiskafiaskon,såvardetuppenbarligen någotsomdelyckadesmed.däromvittnaruppslutningen.däromvittnarenannan oftabortglömdsidaavderasväsen,nämligenförmåganattfåanhängarnaattoffraintebaraandrautanävensigsjälva.detärdettasomgördemsåutomordentligtlivsförbrännande;dessaregimerslukadeintebaraverkligaochdrömdamot 3

4 111101BW ståndareienheltnyskala,deförbrukadeocksåsinaanhängare.ochmångaavde egnalätsigoffrasmedenförbluffandevillighet. BrevfrånNollpunktensid125. Den uteslutna kunskapsdimensionen Detvarintemedborgarnasdumhetellerolämpligaattitydersomgjordeattdetblevsom detblev.varjepersonhandladesåomdömesgilltmankundeunderdeförhållandensom gälldeochenligtvadmandåtroddesigveta.deflestavarhedervärdaochansvarskännande.detvarjustdennaklokhetochidealitetinföruppgiftensomgjordeatthändelsernaslogikförstärktesochkatastrofenblevettfaktum. Minnuvarandeutgångspunktärattdensocialaochdiskursivapraktiksomdemonstrerasavexemplenunderkonferenseninteärmöjligattifrågasättaeftersomviintetillräckligtharklarlagtdeolämpligagrundantagandendenbyggerpå.Semmelweisproblemvarattläkarnaspraktikattgådirektfrånobduktionertillattförlösakvinnorledde tillbarnsängsfeber.hanspåpekandenkundeinteaccepterassålängehankritiserade praktiken.ingenläkarevillelydigträttasigefterenobekantungerskläkareutanattveta varför. Enförändringblevintelogiskförränläkarnaförstodattdetvarbakteriersomleddetill barnsängsfebern.variliggerdålikhetenmellandagenssverigeochhitlerstysklandoch StalinsSovjetunion?Jagprövarföljanderesonemangsomjaginbjuderföreningensmedlemmarattreflekteraöver. GemensamtförStalinsRysslandochHitlersTysklandvarenligtPeterEnglundmöjlighetenattskapaenoerhörteffektivochnytypavbyråkrati.Förförstagångenivärldshistoriengavsdetmöjlighetattetableraettstyrsystemsomvarsnabbt,säkertoch självgåendeochgenomvilketmancentraltkundekontrolleravarjeinnevånare.för förstagångenhademanenpropagandaapparatgenomvilkenmansamtidigtkundenåut tillvarochen.isamtaletomjürgenreedersbok"dettystadesamtalet"refereradestill detframväxande"granskningssamhället".härliggerenviktiglikhet. AllainlemmadesidesystemsombyggdesuppiTysklandochSovjetunionen.Ingenkundeundgådemeftersomreglernaochbestämmelsernagjordesenhetligaochlikvärdiga. Ingenkundesägaattdeintevisstevadsomgällde.Centralmaktenochdesomstyrde centraltfickdärmedenenormbetydelse.därurväxtederasfantasiomdenidealaoch utopiskastatenochdärmedbefästesföreställningenommöjlighetenattplanerafram denideala,underbaraochstorartadeframtiden. BådatyrannernatalademedvärmeomFolket.MenFolketvarfördembaramedletoch aldrigmålet.desmåmänniskornaskulleimponeras,tjusasochberusasavutopinsgenialitet,storhetochmakt.detgamlasamhälletskulleutplånasochdetnyaresasigidess ställe.detvarintebarabyggnadersomskulleraserasutanocksåinstitutionersomskulleutplånasochmänniskorsomskulleutraderas.dettavarförmångaentilltalandetanke ochheltilinjemedtidsandan. 4

5 111101BW 5 Varför kunde ingen protestera? PeterEnglundfrågarsigvarförmaniFolketinteprotesteradeochstrejkadeinförde omänsklighetersomganskasnartföljde.hanfinnersvaretikombinationenavstarkbyråkratiochentjusandeutopi.detvåbekräftadevarandra.dethelavarlogiskt,rationellt ochvälordnat.menframföralltstort.denlillemannenkundedärförintebegripaallt. Manvarbaraenlitenkuggeidethela.Mantvingadeslitapåattdereglerochbestämmelsersominfördesvarmotiveradeochrimligaidetstorahelaävenomdedrabbade någrafåhårt.detfinnsingetisigdestruktivtiattvimåsteanpassaosstillregler.inte hellerkanviundgåenstarkbyråkratiomvivillhaett"bra"samhälle.sådetkundeman inteprotesteramot. Mendetfinnsett"men".PeterEnglundpåpekarattdetiheladettamaskineri,precis somidennorskemassmördarenandersberingbreijviksmanifest,saknasett"du".det saknasensocialambitionsomomfattadeenvar.ihitlersochstalinstankesystemsaknar människornaenrollsomsocialaagenter.vissapersonersochgrupperssocialainflytandekundeheltenkeltundvaras.åsiktenvarattetthänsynstagandeskullevaraförkostsamtochenbördaförsamhället.viåterfinnerdennatankenärmankonstaterarattpsykoanalyseninteharnågotekonomisktochkommersielltvärde.resonemangavdenna karaktärgörstatentillenopersonligabstraktion.ihitlerstysklandochstalinssovjetuniontalademansåledesomochtillfolketmenfolket detvillsägaenvar varinte någramansamtalademed.manvändesigbaratillnågrafå. Dentypisktsocialtmänskligakunskapsdimensionenvarsåledesfrånvarandeidetoffentligatilltalet.Människorvarvisserligenindivider,mendesågsintesompersonersom genomsinspeciellakaraktär,kunnighetochinsiktmedverkadetillattskapadetsociala skeendet.apparatensagerandeisovjetsochtysklandsfalldrevsavenvisionsomsaknadeallförankringidetsocialasamspeletsverklighet. Dettaförklarasisinturavattdesombyggdeapparatensaknadedenkunskapsdimensionsomhandlarommänniskansmänsklighet.Detvarvärreänså.Deföraktadeden. Ömsinthetommänniskanvarfördemettteckenpåsvaghet.ManlevdeienDarwinistisk föreställningsvärldsommantolkadesomattdenstarkasteöverlever.detvarnaturligt ochbraomdesvagaochlivsodugligagickunder.därmedfickalladesomvarkvaren bättrevärld. Ioktober1939undertecknadeHitlerenhemligorderomattinledadetsåkallade eutanasiprogrammet,därvissaläkaregavsmöjlighetenatt"skänkaenbarmhärtig dödåtpatientersommänskligtattdömaochefternoggrannundersökninganses varaobotliga".manbörjademedattistörstatysthetkammaigenomtysklands samtligapsykiatriskasjukhusochkliniker:förvarjepatientfylldesdetiensärskild blankettsomkopieradesochsändesintilldenpatriciervillaiberlinsfashionabla förortcharlottenburgsomutgjordeorganisationenshögkvarter,ochvarsadress Tiergarten4,skänktedendessnamn:T4.Därsattdetettantalläkareochgick igenomfallen,bokstavligentalatpåackord.påformulärenskrevdeantingenett plusellerettminus.ingetmer.plusbetyddeliv.minusbetyddedöd. Brevfrånnollpunktensidan

6 111101BW Termiterna och den administrativa styrningen Jagkanintelåtabliatttänkapåtermitstacken.Denbyggsuppgenomatttermiternas spottandeföljernågraenklaprinciper.detblirsomdetblirgenomdeprinciperman följer.ingenenskildtermitkanbrytamönstret.närprincipernaväläretableradeär manfastochstackenblirtillutanattnågonenskildtermitkanhindradetta. Avnågotskälharjusttermiternasstackbyggandegenomårtusendenablivitlivsbejakande.Meneutanasiprogrammetvisarattmotsatsenocksåtyckskunnainträffa.Utanatt någonenskildmänniskaegentligenvilldetkansamhällen precissomstalinssovjetoch HitlersTyskland,löpaamok. Tänkervitermitstackprotesterarvisomdeltogpåkonferensenalltsåmotattdeadministrativastyrprincipersomintroducerasstridermotdekunskaperochmoraliskavärderingarsombeskrivermänniskansomindividochsamhällsvarelseochsomharväxt framochutvecklatsunderslutetav1900 talet.dessaärpåettunderligtsättfrånvarandeidenargumentationochdebeslutsomnumerafattasavbyråkratinidesexexempel vitogupp. Denkunskapsdimensionsomviefterlyserverkarinte"passain"idetexisterandebeslutsmaskineriet.Detärintesåatt"byråkraterna"intekännertillden.Detärintesåatt deförnekarden.utåtsettsåverkardesnararehylladen.mendentyckssaknarelevansi denvärlddärbyråkratinskapasochideforumdärbeslutenfattas.varfördå? Likheten med den totalitära staten NärjagläserPeterEnglundsskildringarslåsjagavattdagensbyråkratiskaspråkbruk haregenhetersomliknardetspråkbruksomanvändesitysklandochsovjet.närmani dagensofficielladiskursertalarommänniskantarmanutgångspunktfrån"systemet". Manbeskriver,precissomiStalinsRysslandochHitlersTyskland,enidealiseradmänniskamed"rätt"värderingarochgodaattityder.Manbeskriverenmänniskasompassarin idenskönavärldmansomadministratörharskapatellertyckerbordefinnas.detären människasomärlångtfråndensomvimöteriverkligheten. Därförfinnsdetalltidenrestpostnärsystemenskallförverkligas.Detfinnsalltiddesom intepassarin.detfinnskanskeinteetteutanasiprogram mendelämnasåtsittöde. Dennaverklighetsflykt somisovjetunionenochtysklandblandannatvisadesigiden totalitärakonsten beskriverpeterenglundsåhär: Iochmedattdennakonstärsåuttalatochnästantjurigtrealistiskärdetlättatt läsaverkensomavbildningar,avdennyamänniskan,avdetfrälstafolketsnya Livetc.,ochsåvardetänktaattfungera,åtminstonepåettytligtplan.Somtrogna avbildningarärdedockrättfåniga,inteminstdåvivet,tillexempel,attlivetpå densovjetiskalandsbygdenunderdenförstahälftenav30 taletvardenrakamotsatsentillvadsomvisasupp 6

7 111101BW Förprecissomregimernavarpopuläraintesåmycketförvaddegjordesomför vaddelovadeattgöra,vardettaenkonstsommedstorframgångtaladetillmänniskansförmågaattlängta.(detärnogdettasomgörattdenpånågotvagtvis kännsbekant,föridettaärdenförbluffandelikmodernreklam.)därservilängtanefterettgottochvackertliv,längtaneftermeningochmoralisksymmetri, längtanefterstabilitetochtrygghet.ochförmårmanattladdadekraftfältenmed hotochmedrädslafinnsdetfågränserförvadmankanförmåmänniskorattgöra. Medandra.Ochmedsigsjälva. Brevfrånnollpunktensidorna DentotalitärakonstenharsåledesenligtPeterEnglundettslagsmonadisktförhållningssättdärmangenomattbeskrivahurdetbordevaragerintryckavattdetockså skullekunnablisåomdetintevoreförallaondakrafterochfiendersommåstebetvingas. IvårtidärdetintekonstensomstårfördessauttryckförDenNyaMänniskanutanelitensofficielladeklarationer.Ommänniskorbaravetomvadsomgällerochommanpå administrativväg ellergenominformationochutbildning kundeavlägsnadesom inteduger,somintepassarinellersominteställerupppåmålen,såkommerdetönskadetillståndetattuppstå. Såhärstårdetexempelvisitrafikskolornasnyakursplan: 2 Målet är uppnått när eleven återger hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten, hur nyttjandet av bilen förändras från det att man är ung till det att man blir äldre och vilka konsekvenser det kan få för miljön, resandet och trafiksäkerheten, hur man undviker att använda bilen som ett medel för sökande efter spänning, redogör för hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och trafiksäkerhet, hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje, lek etc., kan påverka förarbeteendet, trafiksäkerheten och miljön, hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö, hur bristande vilja att efterleva regler och bestämmelser påverkar säkerhet och miljö. Avkursplanenframgårtydligtdetkaraktäristiskafördentotalitäratanken.Detvillsäga desstropåabstraktadeklarationerochdenmonumentalaokunnighetmanvisarförden faktiskamänskligaverklighetsommanuppifrånochutifrånsökerreglera.manvetinte ochmanvillhellerinteveta. 7

8 111101BW Planerandets skadliga diskursiva praktik JoséLuisRamírezärsärskiltintressantförosseftersomhangrundadesinaresonemang påstudieravsamhälls ochstadsplanering.denartikeljagochmonicahaneskrevinför OpenbyggerpåRamírezresonemang("Språkbruketsrollförsjälvbild,demokratioch verksamhetsutveckling"). påståendesatser(vadärsantetc.), fordringssatser(vadärönskvärt,gottetc.)och rättssatser(vadärlegalt,rättetc.). "Folket"läggerinegnatolkningar hurmankanagera idessadimensionervaresig satsernauttalasellerinteochvaresigdeöppetbehandlasidiskursenellerinte. Avvårartikelframgårattresonemang,planerochbeslutformasmedhjälpavensåkalladdiskursivpraktiksomvigemensamttränatinochlärtoss.Dennaförenarochkombinerar Ivårartikelharvivisatattdagensdiskursivapraktikärfångenienformsomärtillämpligförpåståendesatserochnaturvetenskapligaresonemang.Dennaäremellertidolämpligföranalysersomskallledainigodafordringssatserochrättssatser.Förattresonemangsomkanutmynnaifordringssatserochrättssatserskallkunnapressasiniden diskursivapraktiksomnutillämpasgörmanomexisterandekunskaperommänniskani objektivamodellerochvariablersomkankvantifierasochberäknas.vifårstatistiska människorochintemänniskoravköttochblod. Dennatransformationskaparenfalskobjektivitet.Elitenstolkningaravdetönskvärda ochrättmätigaivadsommåstebligjortblirodiskutabla,underförståddaochosynliga. Vimöterhärytterligareenlikhetmeddentotalitärastaten.Logikenochregelsystemet hadeavhumaniserats.dethadeblivitautomatiserat.därförkundeskeendetidetotalitärastaternaspåraur.därförfannsdetingaforumivilkaeutanasiprogrammetkunde konfronteras. Desomskötteruljansenvarmestadelsmedicinsktutbildade intesällanfolkmed högaakademiskagrader somallavarövertygadeomattdetdegjordevarrätt ochriktigt Alldelesibörjanavlivademanpatienternamednackskott Därefter kremeradeskropparnavarefterenregistratorknåpadeihopenlagomfalsk dödsattestsomsädestilldeanhöriga någonfamiljhadefåttsigtillsänttvåurnor medaska,enannanfickvetaattdennäraochkäradöttavblindtarmsinflammation,trotsattpatientenifrågafåttdenavlägsnadförfleraårsedan,ochsåvidare. Lokalapartiorganisationerbörjademottabrevfrånmissnöjda.Somligavarskakade,argaochrädda,andra typisktnog ifrågasatteintesåmycketmoraleni dödandetutandessformelltlegalagrund. Brevfrånnollpunktensidan Ettadministrativtsystemsomstyrdetenskildahandlandetkansåledes,utanattdetär uppenbartfördesommedverkaridet,ledainidestruktivakonsekvenser.dessakonsekvenserärdåendirektföljdavsystemetsomsådantochdesskonstruktion(jämförter 8

9 111101BW mitstacken).detärdärförviktigtattförståattdengemensammatillämpningenavett sådantsystemaldrigärobjektivtellerneutraltävenomsystemetsomsådantärkonstrueratutifråntillsynesopersonligaochobjektivaprinciper. Tillämpningenavsystemetbyggeralltidpåunderförståddaförgivettagandenochväsensförklaringarsomintealltidframgåravkonstruktionen.Dessaförgivettagandenkan vararealistiskaellerorealistiska,lämpligaellerolämpligaellerrättmätigaellerorättmätiga.genomattförhindraattmankommertilltalsomdessaunderliggandeantaganden ochvärderingarkundemanenligtpeterenglundmanipulera"folket"medhänvisning tilldennyaskönavärldsomskullekommaattskapasomman"bara"följdededirektiv somutfärdades. Den patologiska misstänksamheten Låtossdröjaettslagviddetta.PeterEnglundgerettexempelpåhurensådanolämplig väsensförklaringikombinationmedetttillsynesobjektivtadministrativtsystemkan medföraensjälvförstärkandedestruktivcirkelsominteensenabsolutmakthavaresom Stalinkankontrollera. Våren1937startadesiSovjetunionendensåkalladejezjovsjtjinansomuppkalladesefterdendåvarandechefenförsäkerhetstjänstenNKVD,NikolajIvanovitjJezov.Under dennaarresteradesochdeporteradeshuvuddelenavdendåvarandeintelligentianisovjetunionen;partidignitärer,industriledare,officeraresåvälsomvanligtfolkochderas hustrurochbarn.därmedbrötsdenvälståndsutvecklingsomhadepåbörjatsochmöjligheternaattståemotdettyskaanfalletminskades.dettavarinteilinjemedstalins önskningar.mendetskeddeändå. Avpartiets31/2miljonmedlemmar1932återstodsexårsenarebara2miljoner.Inte enendaavdestörresovjetiskaindustriföretagenbehöllsinchefellersinchefsingenjör. 13av19armécheferoch110av135divisionscheferelimineradesochantaletpartimedlemmarikrigsmakteneliminerades.TillochmedStalinsegnasläktingargrepsochpresidentKalininshustruarresterades. Detkanskemestabsurdamedheladennaoerhördakampanj,dåmiljonerarresterades ochdödadesochdeporteradesförolika"brottmotstaten",ärattsannoliktinteenenda avdedömdavarskyldigtilldetdeanklagadesför.peterenglundkonstaterarattdetinte finnsnågonannanrimligförklaringtilldettaänattsystemetlöpteamok.anledningen attjagtaruppdennahändelsehärärattmyckettyderpåattdesystemsomnuetableratspådeområdensomexemplifieradespåopenocksåhartendenserattlöpaamok.jag tänkerdåpådetsomsadesomatträkna"pinnar". Min ochpeterenglunds poängärattmaninteallsbehöverletaefternågonmedveten planellerondavsiktbakomettskeendesomlöperamok.detkanuppståalldelesavsig självt precissomentornado genomdetsättmankonstruerarsystemetochgenom attmankopplarbortdesssjälvreglerandeförmågaochdess"mänsklighet".mankanhär verkligentalaomattvingslagenavenfjärilikinakanstartaenorkaniusa.återtillpeterenglund. 9

10 111101BW DethelastartademedmordetpåpartisekreterareniLeningrad,SergejKirov.Stormen växteframurtronpå"denmörkakonspirationen".dettaärentankefigurvifinnerialla totalitärasystem.närdestyrandeskulleförklaravadsomhändeipolitiken,isamhället ochiekonominvarsammansvärjningendenallraviktigasteförklaringsmodellen. Desomdeltogidessasammansvärjningaransågsintevaraavsammasortsom"Den GodaMänniskan".Debetraktadesdärförintesommänniskorvärdaattrespektera.De passadeintein.devarråttor,ohyraochundermänniskorsombordeutrotasochelimineras.dethelavarmycketsubtilt.propagandanpågickunderlångtidochlångtinnan katastrofen.allablevvanaatttänkaisådanabegrepp.allablevneddragnaidennästan patologiskaatmosfäravmisstänksamhetochhotsomdessatankemönsterfödde. Den självförstärkande principen Närsådanaresonemangochförklaringarpågåttundertillräckligtlångtidvargrunden lagd.väsensförklaringenvaretablerad.sedangjordedetexisterandeochmekaniska administrativasystemetresten. ISovjetunionenexisteradedetvidennatidenhögstmedvetenmenkraftfulltendensatt formuleramålutifrånvadsven ErikLiedmankallarpseudokvantiteter.Dennamentalitetattstyraochblistyrdmedsiffrorochkvantiteterhadesedanlängeinvaderatsinnena påfolketisäkerhetsorganen.manräknade"pinnar"medfördetmestafullständigtabsurdaresultat. Planmålförarresteringar,avrättningar,ochdeportationersattesuppcentralt.Tillvarje distriktuppdrogsattoskadliggöraettvisstantaltrotskister,spionerochsabotörer.jezjovsatteuppkvoterfördeolikadistrikten,därhanangavhurmångasomskulleskjutas ochhurmångasomskullefängslas. NKVDiKirgizienmanadedeandradistriktentillgodsocialistisktävlan,precissomvar falletidentungaindustrin,ochutmaningenantogs;blandannatsattesdetupptabeller överantaletarresteringarochbekännelser,därsäkerhetsorganeniolikaorterjämfördes medvarandra skillnadenvarbaraattmedanstålkombinatenproduceradespiksåproduceradesäkerhetsorganenlik. Bakomdettalågdelvisdetskruvadekvottänkandet.Ijezjovsjtjinansbörjansvepte NKVDuppnästanallasomkundesägashagjortnågotsomregimenansågvara farligtellerhotfullt.efterentidtogalladessamöjligtvisoppositionellaslut.kvoternafannsdockkvar.informationensomkomurbekännelserochangiverifyllde alltsåinteettjuridisktbehov,utansnarareettadministrativt.denbehövdesföratt sysselsättaorganisationen,somropadeefteroffer,ochföratttillfredsställade överordnadesommorradeefterresultat. Brevfrånnollpunktensidan83 DepseudokvantitetersomSven ErikLiedmanbeskriverisinbok"Hets"ärsåledesinte någotoskyldigtpåhittsommankanöversemed.problemetärattdeliksomplanmåleni Sovjetunionenefterhand justdärförattdeskapats såsmåningomkankommaatt 10

11 111101BW omvandlastillkvotersomskalluppfyllas.dådeemellertidsaknarentrovärdigkoppling tillverklighetenspraktikkandedrivautvecklingenåtvilkethållsomhelstutanattden gårattstoppa. När feed-back inte fungerar Mankanfrågasigvarförelitensomsåsmåningomocksådrabbadesintereageradetidigare.PeterEnglundkonstaterarattettviktigtskältillattdeintesågdenannalkande stormenvarattdelevdeienannanverklighet enideologisk.idennavaralltbra.de berättelsersomspredsvisadeattmanuteidistriktenförstodochhöllsigtillideologin. Denbildmanåtergavirapporterochpresentationervarvärldensåsomdenbordevara. Närdenintevarsådandenbordevarakundedettaförklarasmedattenellerannangjort felochbordetillrättavisasellerreformeras.dettaskulleskegenomindoktrineringiden "rätta"läran,mendetfannsingetalarmerandeidet. Trafikskolornaskursplanärettbraexempelpåvaddetärförmissförståndsommandå hadefångatsi.kursplanengerintryckavattommankanåtergeochredogöraförnågot såkanman,ommanbarahardenrättamotivationen,ocksåhanteradet.dettaärförstås enlögn.dennalögnlevdeintelligentianochelitenisovjetlängepå.rapporternagav intrycketattalltistortfungeradesomdetvartänktochattmansuccessivtocheffektivt korrigeradeochelimineradedemsomsaboteradesocialismen. Menpåståendetattommankanåtergeteorinförnågotsåkanmanhanteradetpraktisktärinteenssantförrenttekniskafrågor.Mankanintebakaenkakabaraförattman kanredogöraförreceptet.ävenommankännertillallaformlerochmetoderkanman inteutanerfarenhetberäknahållfasthetenförenbyggnadskonstruktion.närdetgäller defrågoromtrafiksäkerhetsomnämnsikursplanenförtrafikutbildningenbliruppenbarligendennatankerentabsurd.manklararinteavettgrupptryckbaraförattmankan redogörafördetochhurdetuppstår. Det totalitära samhället Upprätthållandetavlögnenomförhållandetmellanteoriochpraktikärviktigfördet totalitärastyret.sålängemedborgarnatrorpådennalögnärdetmöjligtattövertyga "folket"attmanmedadministrativasystemochmedteoretiskaochideologiskaförklaringarskullekunnastyramänniskorssamverkan.detvillsägaåstadkommapolitiska resultatgenomsystemetsomsådantsnarareängenommänniskorna. Ettannatmantrasomdentotalitärastatentillämparärenhetlighetochlikvärdighet. Alltagerandeimänskligasystemkräverständigaövervägandenochbedömningar.Dessagörsalltidutifråndenenskildapersonensuppfattningomsituationen.Demåstedärföralltidmednödvändighetvaraunika.Dekanaldrigblienhetligaochlikvärdiga. Försökermanstyramänskligaverksamhetermedkvantitativamåttochobjektivamodellersåkanverksamheternaspårauråtvilkethållsomhelst.Detsomhänderblirett tillfälligheternasspel.dettapåpekadeedwarddemingredanpå1930 talet. 11

12 111101BW Självreglering istället för manipulation Undanhållandetavsanningenommänskligasystemsoregerlighetgörattdestyrsystem somföreslås,ilikhetmedstalinsochhitlersbyggen,oftaärförföriskttrovärdiga.de uppfyllermänniskorlängtaneftertrygghet,stabilitetochsäkerhet.debevisarsintrovärdighetgenomberäkningarochprognoser.fördesomblirberördaförutspårsystemenennyochbättrevärldomman"bara"följerdenplansompresenteras.därförfår systemenuppslutning. Referenser EnglundP(1996):Brevfrånnollpunkten.Gjövik,Norge:Atlantis. LiedmanS E(2011):Hets!Enbokomskolan.Falun:AlbertBonniersFörlag Allavetattfjärilseffektenkankommaattdrivaigångdendestruktivacirkeln.Dåkan kaotiskaskeendensällanstoppas.minrekommendationärdärförattmanredanfrån börjanmisstrorallaförsökattgenomberäkningarochutopierstyramänniskor.manbör iställetbyggaaktuellaåtgärderochsystempådeerfarenheterochdenförmågatillsjälvregleringsomberördapraktikerhar. Mendåmåstedessapraktikerkunnakommatilltalsompraktiken.Såharvislutitcirkeln.Därförärdetviktigtattförståvadsomienvisskulturhindrarattmankommertill talsochhurensådanblockeringskullekunnabrytas.attpådettasätt,ienmodernverksamhet,värnaomyttrandefrihetochmeddelarpliktärsåledesintebaraenmoraliskfrågautanihögstagradenfrågaomverksamhetenseffektivitetochöverlevnad.jagförväntarmigdärförstortdeltagandeivårtypavkonferenserframöver. RamírezJL(2004):Retoriksomhumanvetenskapligkunskapsteori.RhetoricaScandinavia,nr31,September2004. ReederJ(2010):Dettystadesamtalet.Falun:Norstedts. RockströmJochWijkmanA(2011):Denstoraförnekelsen.Falun:MedströmsBokförlag WennbergB Å,HaneM(2011):Språkbruketsrollförsjälvbild,demokratioch verksamhetsutveckling. 12

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:26

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

kommande program demand led innovation som Vinnova ser som en viktig aspekt av sin satsning på innovationssystem.

kommande program demand led innovation som Vinnova ser som en viktig aspekt av sin satsning på innovationssystem. 1001231 UPPROP INFÖR FORSKARBYNS ARBETE 2010 OCH KONFERENSEN I DEGERFORS VECKA 32 Kunskapsspridning i sociala system avbengt ÅkeWennbergochMonicaHane Degerforskommunskallunderfebruari2010tillsammansmedVinnovaochossdiskuteraenansökansomgällerettprojektkringinnovativupphandling.Projektetingåriett

Läs mer

2009-06-05 Handbok - kursplan B

2009-06-05 Handbok - kursplan B 2009-06-05 Handbok - kursplan B Förarutbildningens uppgift Sverige är ett land där möjligheten att använda kollektivtrafik varierar. Att ha ett körkort är därför för många grunden till god livskvalitet

Läs mer

Läroplaner för förarutbildning

Läroplaner för förarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/190 01.03.2016 Rättsgrund: 15 och 16 Körkortslag (2015:88) för Åland Giltighetstid: Tillsvidare Läroplaner för förarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Riskutbildning Behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Riskutbildning Behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy UNDERVISNINGSPLAN SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Riskutbildning Behörighet B Jessica Mazuran Utbildningsledare My Driving Academy ~ 1 ~ Innehåll Innehåll... 1 Plats:... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Om trafiksystemets karaktär

Om trafiksystemets karaktär 110528BW Om trafiksystemets karaktär FredrikLundqvist,HenriKinnunenochBengt ÅkeWennberg Attmedverkaitrafikenärenkomplexaktivitetsomaktivtmåstetränasommansjälvochandra trafikanterskallkunnakännasigsäkra.erfarenhetenvisarattlärandetintekangåfrånteoritill

Läs mer

Begrepp och språkande

Begrepp och språkande 120318 2BW Några reflektioner om bruksvärden, bytesvärden, ekonomi och krematistik inför Föreningen Forskarbyn Ölsdalens möte i Bålsta den 23 mars 2012 Bengt ÅkeWennberg IsambandmedPersberättelseomVindkraftenochuttagsskattenvidOpen2011kom

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM [dnr] BREV 1(14) Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM Transportstyrelsen inledde våren 2009 arbetet med att ta fram ett nytt kunskapsprov för behörighet AM med ikraftträdande den 1 oktober

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; beslutade den X xxxx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:XXX

Läs mer

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane

Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling av Bengt Åke Wennberg och Monica Hane Språkbrukets roll för självbild, demokrati och verksamhetsutveckling avbengt ÅkeWennbergochMonicaHane SåhärbeskrivsSemmelweisreaktionenavSemmelweisSocietyInternational(SSI)[1] SammareaktionkallasoftaförNIH

Läs mer

Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell

Om metonymier och kremastitik av Bengt Åke Wennberg och Per Thorsell Om metonymier och kremastitik avbengt ÅkeWennbergochPerThorsell Metonymiärettretorisktfenomensomgördetmöjligtförolikaopinionsbildareattfuskameddebatten,döljasinokunnighetochtrotsenintellektuelloförmågaattklargöraen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 22 mars 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:15. Rättelseblad TSFS 2012:40 har iakttagits.

Läs mer

Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] av Bengt Åke Wennberg

Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] av Bengt Åke Wennberg Publicerad12 07 21.Dennaartikelärnedladdadfrån http://www.forskarbyn.se Empatins betydelse en dramatisk upptäckt [1] avbengt ÅkeWennberg Vilevermedettfataltmissförstånd.Dettamissförståndharformatdennyliberalaideologisomvinuleverefter.Denharhämtatsfråndetneoklassiskaekonomiskatänkande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A och A1;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A och A1; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A och A1; beslutade den 5 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen. TSFS 2009:26 Utkom

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Visa logotyp Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv

Läs mer

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Via Nordica 2008 M. Peräaho Åbo universitet, Finland Denna presentation strävar till att - ge en kort översikt över olycksbilden för unga förare, samt - relatera

Läs mer

Skräck i film och litteratur

Skräck i film och litteratur Skräck i film och litteratur Denna fördjupning går ut på att ni ska genomföra följande: Bekanta er med någon/några kända litterära klassiker inom temat skräck Lära er vad som kännetecknar en novell och

Läs mer

Disposition - Hållbar utveckling

Disposition - Hållbar utveckling Disposition - Hållbar utveckling Jämställdhet, Integration och Mångfald Miljö Användning av det samiska språket Sammanfattning Varför känns detta så omodernt? Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

Riskutbildning Stockholm del 1 - Riskettan Stockholm

Riskutbildning Stockholm del 1 - Riskettan Stockholm Riskutbildning Stockholm del 1 - Riskettan Stockholm Från den 1 april 2009 måste du ha genomfört Riskutbildning del 1 för att göra förarprov (kunskapsprov och körprov) på Trafikverket (Vägverket). Undantaget

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Uppgiften är att utvärdera metoden Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med hjälp av en s.k. SWOT-analys. Forma grupper om fyra

Läs mer

Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år

Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år Kyrkåsens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kyrkåsens förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Kyrkåsens förskola

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran 5.1. Normer och värden Alla barn och vuxna som kommer till förskolan ska bli sedda och bekräftade av all personal som arbetar på förskolan. Målet är uppnått

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Förskolan Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Förskolan Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och all personal

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Förskolan Vitsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Förskolan Vitsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Vitsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen samt all personal

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016

VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016 Västanby förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Åsa Wijk 15-08-20 VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016 TEMA UNDER 2014-2017 ÄR VÅR PROFILERING NATUR OCH TEKNIK Utveckling och lärande,

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Det perverterade samarbetet vad är det? av Bengt Åke Wennberg och Lars Jonsson

Det perverterade samarbetet vad är det? av Bengt Åke Wennberg och Lars Jonsson Det perverterade samarbetet vad är det? avbengt ÅkeWennbergochLarsJonsson VihardrabbatsavkorruptioniGöteborg.Mångaförfasarsigövertillståndetistaden.En avdelösningarsomföreslåsären"whistleblowerfunktion".enannanärenökadöppenhetochkontroll.genomattexponeradepersonersomagerarolämpligtskallman

Läs mer

HSA Tjänsteanslutningsprocess. Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA

HSA Tjänsteanslutningsprocess. Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA HSA Tjänsteanslutningsprocess Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA Innehåll Anslutning till HSA... 4 Grundkrav för anslutning... 4 Anslutningssätt...

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt Kravnivåer engelska år 8 Godkänt förstå enkelt talad engelska, från olika delar av världen, som rör för eleven kända ämnen eller intresseområden. på ett begripligt sätt delta i samtal om vardagliga ämnen

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Integration pågår! Per Broomé Benny Carlson Ingvar Holmberg

Integration pågår! Per Broomé Benny Carlson Ingvar Holmberg Integration pågår! Per Broomé Benny Carlson Ingvar Holmberg Medan unga malmöbor ofta möts över kulturgränser, träffar knappt varannan sjuttioåring någon från en annan kultur. Även om utrymmet för mångfald

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Stödjande, vårdande handlingar. Föreläsare: Mikael Rask

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Stadsutveckling Den goda staden projektet

Stadsutveckling Den goda staden projektet 2008-10-17 Vägverket 1 Stadsutveckling Den goda staden projektet NVF 8 oktober 2008 Torbjörn Suneson I veckan blev Louise Eriksson doktor i psykologi Vardagsrutinen styr bilisters beteende Attityder och

Läs mer

Presentation. Jan-Eric Ekberg. Enheten Idrottsvetenskap/Department of. Forskningsområde: Skolämnet idrott och. Biträdande enhetschef.

Presentation. Jan-Eric Ekberg. Enheten Idrottsvetenskap/Department of. Forskningsområde: Skolämnet idrott och. Biträdande enhetschef. Presentation Jan-Eric Ekberg Biträdande enhetschef Enheten Idrottsvetenskap/Department of Sport Sciences Malmö högskola/malmo University Forskningsområde: Skolämnet idrott och hälsa Skolämnet Idrott och

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år

PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2013-09-19 Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL OCH SYFTE Mål: Ökad medvetenhet om mig själv

Läs mer

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift.

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift. 2013 2015 Välkommen till prövning i Svenska som andraspråk 1! Kursen innehåller moment där du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt. Hur du använder språket för vardagsbruk

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Sharing nature på svenska

Sharing nature på svenska Sharing nature på svenska Välkommen på workshop med Enabygdens naturskoleverksamhet. Vårt utepass är uppbyggt så att ni genom att prova på och reflektera kring ett antal övningar ska få kunskap om ett

Läs mer

Utdrag ur rapport. Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2013-11-15

Utdrag ur rapport. Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2013-11-15 Utdrag ur rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning Svenska Stöldskyddsföreningen -- Om undersökningen november Genomförande 4 Målgruppen för undersökning

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Folkhälsa Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Möjligheten att leva sitt liv som man önskar Hållbar livsstil Delaktighet och inflytande Möjlighet till rekreation och rörelse i park och naturmiljöer

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning Bilaga 5 Tema: Ledarskap och ledning Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RNCAST-projektet Tema 5 Ledarskap och ledning Fråga 5c - Arbetsledningen

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL. Augusti 2006

KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL. Augusti 2006 UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap rie Nordström Augusti 2006 KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL Schema Kursbeskrivning Responsgrupper Kursinslag Examination Organisation

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Prövningens delar Prövningen består av tre delar: en uppsats, ett muntligt anförande och en inlämningsuppgift.

Prövningens delar Prövningen består av tre delar: en uppsats, ett muntligt anförande och en inlämningsuppgift. Svenska 1, 100 poäng Kurskod: SVESVE01 Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

F Ö R E L E V E R S E N G A G E M A N G O C H L Ä R A N D E L I S A B J Ö R K L U N D B O I S T R U P

F Ö R E L E V E R S E N G A G E M A N G O C H L Ä R A N D E L I S A B J Ö R K L U N D B O I S T R U P Klassrumsbedömning i matematik F Ö R E L E V E R S E N G A G E M A N G O C H L Ä R A N D E L I S A B J Ö R K L U N D B O I S T R U P Ett klassrum är inte isolerat Nivåer: Forskning Statlig Kommunal Skola

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Nya mål 2016/2017 Förskolan Smeden Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan

Läs mer

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen ista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan

Läs mer

Kunskapen tar form. Kunskapen tar form. Kurslitteratur. delkurs 1 i LAU160 - introduktion våren Idag introduceras Kunskapen tar form

Kunskapen tar form. Kunskapen tar form. Kurslitteratur. delkurs 1 i LAU160 - introduktion våren Idag introduceras Kunskapen tar form Kunskapen tar form matematiker, filosofer, idéhistoriker, dramapedagoger, zoologer, historiker, samhällsvetare, språkvetare, delkurs 1 i LAU160 - introduktion våren 2005 Samuel Bengmark Matematiska vetenskaper

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Rita Fernholm, med. Iic., distriktsläkare, Boo VC,

Rita Fernholm, med. Iic., distriktsläkare, Boo VC, Rita Fernholm, med. Iic., distriktsläkare, Boo VC,. Diagnostik IOM (Institue of Medicine, U.S.) kom 1999 med rapporten To err is human. 2015 Improvning diagnosis in health care. Diagnostiska fel: Att inte

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt PTS utfärdar föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 1.

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Helsingborgs stads IT-policy

Helsingborgs stads IT-policy SID 1(5) Helsingborgs stads IT-policy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande

Läs mer

STORFRITIDS. Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2012-2013

STORFRITIDS. Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2012-2013 STORFRITIDS Arbetsplan För Åsenskolans fritidshem Läsåret 2012-2013 Område trygghet och arbetsro I enkäten för 2011/2012 framkom att barnen fortfarande inte kände till likabehandlingsplanen efter den utsträckning

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL Mål: Attduskaha Väl

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet 2017-03-27 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport redogör vi för slutsatserna

Läs mer

Mål v ak t s ö v n i n g ar

Mål v ak t s ö v n i n g ar H O V S L Ä T T S I K INNEBANDY Mål v ak t s ö v n i n g ar Framtaget av: Daniel Wredenberg och Emil Nylén Version: 1.0 Innehåll 1 Förflyttningsövning 1... 1 1.1 Genomförande... 1 1.2 Mål med övningen...

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14 1 i n l e d n i n g Denna bok, I glädje och sorg, vill bidra till reflektion över vad det innebär att predika vid vigsel respektive begravning. Det har skrivits hyllmeter om hur man predikar. Varför då

Läs mer