T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT"

Transkript

1 T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT

2 2 T-DOC 1000 SDM FÅ FULLSTÄNDIG KONTROLL UPPNÅ NYA EFFEKTIVITETSNIVÅER PÅ DIN STERILISATIONSAVDELNING Ett inkonsekvent arbetsflöde på sterilisationsavdelningen kan innebära att behandlingen av dina instrument blir allt annat än perfekt. T-DOC 1000 SDM möjliggör effektiva arbetsrutiner som gör det enkelt att nå fullständig spårbarhet på den första nivån. Med T-DOC 1000 SDM kan du dokumentera och spåra alla processer i sterilbehandlingen, så att du får full kontroll över de dagliga rutinerna. Eftersom all information lagras digitalt i T-DOC:s databas kan du komma åt produktionsinformationen på ett snabbt och enkelt sätt. På så vis förenklas arbetsflödena och kvalitetskontrollen förbättras. T-DOC 1000 SDM ingår i Getinges modulbaserade produktportfölj T-DOC ett världsledande system för instrumentspårbarhet och förvaltning av tillgångar. T-DOC används på mer än 900 platser i över 40 länder runt om i världen, vilket ger oss den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att övervinna dina utmaningar. T-DOC bidrar till att optimera din produktion och gör din sterilisationsavdelning till en resultatenhet!

3 T-DOC 1000 SDM 3 VÅRT FÖRSLAG TILL DIG T-DOC DOKUMENTERAR DIN STERILBEHANDLING FULLSTÄNDIGT OCH EFFEKTIVISERAR SAMTIDIGT DINA ARBETSFLÖDEN Få fullständig spårbarhet på sterilisationsavdelningen Instrumenten finns registrerade i T-DOC 1000 SDM under hela sin livslängd och länkas till alla processer, åtgärder och människor de kommer i kontakt med under bearbetningen på sterilisationsavdelningen. Tack vare detta har du alltid dokumenterade data som visar att rätt typ av bearbetning och processer har tillämpats. Säkerställ kvaliteten på dina processer Med T-DOC 1000 SDM kan du effektivisera arbetsflödet och därmed minimera antalet misstag. Detta innebär mindre belastning på personalen och en avsevärt kortare hanteringstid per artikel. Alla dessa faktorer bidrar till att göra dina medarbetare mer produktiva samtidigt som noggrannheten bibehålls och kvalitetssäkringen förbättras. Förbättra effektiviteten i din sterilbehandling T-DOC 1000 SDM är ett verktyg för standardisering och effektivisering av verksamhetsrutiner. Det underlättar införandet av förenklade och konsekventa dagliga arbetsrutiner på din sterilisationsavdelning. Resultatet blir mindre manuell hantering och i slutändan resursbesparing. Fakturera för dina sterilisationstjänster Med T-DOC 1000 SDM kan du på ett enkelt sätt förvandla din sterilisationsavdelning från ett kostnadsställe till en resultatenhet. Oavsett om du vill fakturera dina kunder/ avdelningar för antalet behandlade artiklar eller om du vill fakturera en klumpsumma, erbjuder T-DOC de bästa verktygen för att kvantifiera och få kontroll över utgiftsflödena mellan avdelningarna i faktureringssyfte. Införandet av T-DOC 1000 SDM-systemet har inneburit omfattande förändringar av våra arbetsrutiner. Möjligheten att strukturera vår egen databas, skriva ut korglistor och skräddarsydda rapporter är bara några av de många funktioner vi dagligen använder oss av. T-DOC har gjort det möjligt för oss att öka patientsäkerheten avsevärt. Graziano Sarti, chef för sterilisationsavdelningen Casa di Cura Abano Terme, Padova, Italien Våra arbetsrutiner har förbättrats sedan vi började använda T-DOC 1000 SDM. Systemet för inläsning av streckkoder har ersatt den tidsödande manuella registreringen och hjälpt oss att säkerställa noggrannhet. Dessutom har det reducerat tiden vi lägger på dokumentering av våra steriltjänster. T-DOC 1000 SDM garanterar säkerhet, kvalitet och spårbarhet i våra dekontaminerings- och sterilisationsprocesser. Det här systemet kommer på längre sikt att leda till minskade driftskostnader. Nonzairina Hj Markom, senior sjuksköterskechef, sjuksköterskeavd. National Heart Institute, Kuala Lumpur, Malaysia T-DOC 1000 SDM har gett oss full kontroll över de olika stegen i vår sterilbehandling och har ökat effektiviteten, noggrannheten och inte minst säkerheten i våra processer. Dessutom har de informativa T-DOC-etiketterna varit till stor hjälp för vår personal. Gabriela Kruczek, chef för sterilisationsavdelningen Silesia Medical University, Katowice, Polen

4 4 T-DOC 1000 SDM UTFORSKA MÖJLIGHETERNA FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER FÖR STERILBEHANDLING Den första nivån av spårbarhet I T-DOC 1000 SDM registreras alla desinfektionsprocesser som ett instrument genomgår på sterilisationsavdelningen från att det returneras för desinfektion, packning och sterilisation fram tills att det skickas ut igen. Hela historiken för varje instrument dokumenteras alltså, vilket ger enkel spårbarhet på den första nivån till en rimlig kostnad. Enkla utskrifter av etiketter och korglistor T-DOC 1000 SDM erbjuder ett urval av förtryckta etiketter och korglistor. Alla standarder formateras och uppdateras med den senaste tillgängliga informationen i T-DOC-databasen innan de skrivs ut. På så vis eliminerar du risken för användning av inaktuella korglistor eller etiketter som inte motsvarar innehållet i korgen i fråga. Avancerad pack-on-screen -funktion T-DOC 1000 SDM erbjuder verktyg för enkel och korrekt packning av korgar. Med en packlista på skärmen, vilket är en del av T-DOC-funktionen pack on screen, kan personalen se bilder, korgstrukturer och instrumentinstruktioner för att packningen garanterat ska bli korrekt. Komplett översikt över reparationer av dina instrument Med T-DOCs reparationsfunktion får du full kontroll över reparationer av dina instrument. Du kan spåra vilka instrument som har blivit reparerade och av vilken reparatör, var och när reparationen utfördes, samt arbetsrutiner och kostnader knutna till reparationen. Relevant information kan utbytas mellan reparatören och sterilisationsavdelningen eller andra avdelningar. På så vis samordnas dina reparationer. Handhavanderapportering Administrationen förenklas genom att T-DOC för in alla data i en central papperslös källa. Det är lätt att skapa rapporter baserade på dessa data. Rapporterna kan sedan exporteras till vanliga officeprogram och skräddarsys för att uppfylla dina specifika behov. Du kan skapa rapporter om: Omsättningstid Användareffektivitet Instrumenthistorik Lagerhantering Faktureringsunderlag (inklusive reparationer) Programkontroll för autoklaver T-DOC 1000 SDM erbjuder en inbyggd säkerhetsfunktion som kontrollerar att de artiklar som ska steriliseras passar för det valda autoklavprogrammet. Om den maximala sterilisationstemperaturen för en artikel till exempel är 121 C, och användaren läser in artikeln i fråga för en last med artiklar med maxtemperatur 134 C, uppmärksammar T-DOC användaren på detta via ett felmeddelande. Prioriterad behandling med snabbspårningsfunktion T-DOCs snabbspårningsfunktion gör att behandlingen av vissa instrument kan prioriteras, genom att koder appliceras på snabbspårningsinstrument. Dialoger och ikoner i T-DOC uppmärksammar personalen när ett instrument som är märkt för snabbspårning läses in. På så vis får de instrument som behöver det garanterat högsta prioritet. Glöm tidsödande och i vissa fall oläslig manuell märkning. Med T-DOC får du tydlig, korrekt och konsekvent märkning av allt ditt sterila gods.

5 T-DOC 1000 SDM 5 UPPTÄCK DYNAMIKEN HOS T-DOC 1000 SDM LÅT OSS PRESENTERA PRINCIPERNA FÖR FLÖDESEFFEKTIVITET T-DOC 1000 SDM underlättar hanteringen av hela sterilisationsavdelningens produktionscykel från att instrumenten returneras till sterilisationsavdelningen och fram till att de skickas ut till en kund inför operation. I den här visualiseringen av hela produktionscykeln kan du se hur T-DOC kan spela en nyckelroll i att säkerställa ett smidigt och säkert arbetsflöde. Godkännande av satser och utskick till kunder Efter att lasten har godkänts placeras det sterila godset i sterilt lager eller skickas ut till en kund inför operation. Returnering av använda artiklar Använda artiklar returneras till sterilisationsavdelningen och läses in. I T-DOC finns bilder som är till hjälp vid nedmontering, underhåll och rengöring. Patientregistrering Detaljerad dokumentation över vilka instrument som har använts på en patient kan registreras i respektive patientjournaler och lagras i T-DOC-databasen. Loggning av sterilisationsprocesser Artiklarna registreras och länkas till sina respektive sterilisationsprocesser. Alla avvikelser mellan vad som läses in i programmet och de krav som angivits i programmet kan visas för användaren. Alla processparametrar dokumenteras och lagras. T-DOC administration och hantering Information om instrument, användare, processer och mycket annat kan man tillgå och hantera via T-DOCs administrativa arbetsstation. Alla åtgärder som vidtas under produktionscykeln dokumenteras, och relevanta data kan extraheras som rapporter eller visas på skärmen. Kontroll, förpackning och kvalitetskontroll Instrument kontrolleras och förpackas. Varje artikel eller set får ett unikt nummer, som automatiskt trycks på korglistor och etiketter. Innehållet i korgar, bilder och videosekvenser kan visas på datorn för att underlätta monteringen av komplicerade instrument eller utgöra ett stöd i utbildningen av nya medarbetare. Loggning av processer för diskdesinfektorer och snabbspårningsproduktion Alla processparametrar dokumenteras och lagras. Högprioriterade instrument kan tilldelas en snabbspårningskod genom hela produktionscykeln. T-DOC uppmärksammar personalen om snabbspårningen under bearbetningen av instrumenten.

6 6 T-DOC 1000 SDM VI ARBETAR FÖR DIG HELTÄCKANDE SERVICE OCH SUPPORT Förstklassiga servicetjänster Getinge erbjuder dig ett noggrant utvecklat serviceoch supportpaket som gör det möjligt för dig att optimera implementeringen och användningen av ditt T-DOC system. Resultatet blir att du garanteras ökad drifttid och produktion utan avbrott till en fast underhållsavgift. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga vilkor för att du ska bli nöjd med T-DOC. Under alla implementerings- och produktionsfaser erbjuder vi ett brett sortiment av förstklassiga servicetjänster. T-DOC s professionella tjänster säkerhetsställer en lyckad implementering medan T-DOC-serviceavtal berättigar dig till omfattande förmåner från produktionsstart. Du kan välja mellan tre olika T-DOC servicenivåer: T-DOC Serviceavtal - Platina Den optimala lösningen som ger er 24/7 service med vår kortaste svarstid, två-dagars besök på plats, månatlig hälsokontroll samt möjlighet till T-DOC hårdvarusupport. Flexibla utbildningsalternativ Utbildning i T-DOC gör det möjligt för dig att dra full nytta av systemets många funktioner. Vi erbjuder utbildning för personal på alla erfarenhetsnivåer och i flera olika format. Från utbildning hos Getinge till handledning av användarna och IT-avdelningar ute på arbetsplatsen. Från grundläggande till avancerad standardiserad produktutbildning till kurser som är skräddarsydda för att motsvara era specifika behov. Utbyt erfarenheter i T-DOC-användargrupper Getinge uppmuntrar och stödjer etableringen av lokala T-DOC-användargrupper, som är aktiva i flera länder. I detta forum kan du dra nytta av andra T-DOC-användares erfarenheter och lämna förslag på hur T-DOC kan utvecklas ytterligare. T-DOC Serviceavtal - Guld En av våra mest omfattande tjänster som ger er service med kort responstid, årligt besök på plats, kvartalsvis hälsokontroll samt möjlighet till T-DOC hårdvarusupport. En del som ingår i T-DOC service är tillgång till en erfaren och engagerad lokal T-DOC servicegrupp som stöds av T-DOC support från huvudkontoret. T-DOC Serviceavtal - Silver En tjänst som ger er en hög nivå på service inkluderande uppdatering och uppgradering samt årlig hälsokontroll.

7 T-DOC 1000 SDM 7 UTFORSKA T-DOC MYCKET MER ÄN SPÅRBARHET Digital dataloggning i realtid med T-DOC Cycle T-DOC 1000 SDM kan kombineras med T-DOC Cycle, vilket skapar ett gränssnitt med autoklaver och diskdesinfektorer för dataloggning av cykelparametrar. Gränslösa möjligheter med T-DOC 2000 T-DOC 1000 SDM kan uppgraderas till vår förstklassiga lösning T-DOC 2000, som i stort sett automatiserar alla hanteringsprocesser för sterilt gods. Detta innefattar ett brett sortiment med avancerade funktioner som ökar effektiviteten och förbättrar kvalitetssäkringen, bland annat: Komplett lagerkontroll Fullständig integrering med operationssalarna Avancerade snabbspårningsfunktioner Spårbarhet för enskilda instrument Webbgränssnitt Produktserien T-DOCs modulära design möjliggör mycket skalbara lösningar väl lämpade för vårdinrättningar av alla storlekar. Vi kan därmed garantera samma konsekventa, enhetliga infrastruktur även då du vill uppgradera ditt T-DOC-system med ytterligare funktioner för att uppfylla framtida behov. T-DOC företräds av ett engagerat världsomspännande nätverk som består av Getinges säljföretag och certifierade partners. Låt oss presentera er för er lokala T-DOC-representant. Kontakta oss på Vårt mål är att omvandla arbetsrutiner från att ha en begränsande funktion till att i stället höja kvaliteten, effektiviteten och säkerheten.

8 Getinge Infection Control är världsledande som leverantör av lösningar för sterilgodshantering inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt mål är att leverera bästa möjliga kvalitet och heltäckande lösningar till lägsta möjliga totalkostnad. Vi tillhandahåller kompletta paket för smidiga arbetsflöden som minskar risken för kontaminering och hjälper vårdsektorn att öka effektiviteten SE Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Sverige AB Ekebergsvägen 26 SE Getinge SVERIGE Telefon: +46 (0) E-post: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Consulting Storage Software Services Training. Introduktion

Consulting Storage Software Services Training. Introduktion Consulting Storage Software Services Training Introduktion Scan Modul System Scan Modul System Scan Modul System erbjuder en genomgripande optimering av hela försörjningskedjan, med hjälp av egenutvecklade

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare!

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare! Mamut Enterprise E4 kombinerar enkelhet, många bra funktioner, bra handböcker och användarvänlighet på ett utmärkt sätt och har dessutom ett sympatiskt pris, både vid inköp och för serviceavtal. Bäst i

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer