Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05"

Transkript

1 arbetsutskott (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande Christina Mårtensson, sekreterare Mats Jansson 98, 100, 101, , 113 Solveig Nord 98 Paul Holmqvist 100 Agneta Malm 115 Ingvar Wimhed 115 Pia Lindvall Bengtsson Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Erland Nilsson Kansliet, fredagen den 13 april 2012, kl Paragrafer Sekretess 110 Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kansliet Underskrift...

2 arbetsutskott F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Protokolljustering 2. Meddelanden 3. Översyn av turismorganisation 4. Utveckling Killeberg 5. Vägärenden, GC-väg längs med Marklundavägen i Osby 6. Vägärenden, namnsättning gator i Visseltofta 7. Diverse ärenden, hjärtstartare Ekebo 8. Detaljplan, förslag till ny detaljplan för Klint 2:68 med flera i Strömsnäsbruk 9. Bidrag, kommunalt föreningsbidrag Adoptionscentrum Skåne 10. Bidrag, ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva, köp av partytält 11. Bidrag, ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva, gemensam utfärd Visseltofta skola och förskola 12. Fastighetsförsäljning, Osby 181:5, del av 13. Avtal om parkeringsövervakning 14. Införande av P-skiva i Osby kommun 15. Förordnande av parkeringsvakter för att sköta parkeringsövervakningen i Osby kommun Sekretess 16. Räddningstjänst, fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom räddningstjänsten 17. Järnvägens jubiléum 150 år 18. Nedskräpning på fastigheten Osby 193:1 19. Budget , tidplan för kommunstyrelsens budgetprocess Diverse ärenden folktandvården i Lönsboda 21. Budget 2012, investering, ombyggnad av Lönsboda sporthall 22. Diverse ärenden Annie Svenssons gåva

3 arbetsutskott Meddelanden 1. Miljö- och byggnämndens protokoll, planärenden detaljplan för Västra Gamlebyområdet. (Dnr 2012.ks0396)

4 arbetsutskott Dnr 2012.ks Översyn av turismorganisation Avtal mellan Osby kommun och Snapphanerikets turistförening angående turismverksamhet i Osby kommun gäller till och med 31 december Om avtalet inte sägs upp sex månader före avtalets utgång förlängs det med två år i taget. Faktorer som påverkar kommunens ställningstagande om uppsägning av avtalet är att turistföreningens VD har sagt upp sig samt att översyn sker av kommunens förvaltningsorganisation. Solveig Nordh, från Snapphanerikets turistförening samt Mats Jansson har inbjudits till dialog i ärendet. För turistföreningen är det viktigt att det finns klara spelregler. Turistföreningens styrelse har beslutat att begära överläggning med kommunen. Med anledning av denna begäran kommer kommunledningen snarast att inleda samtal med styrelsen. Vid arbetsutskottets diskussion framgår att avsikten är att säga upp avtalet i enlighet med tjänsteskrivelse för omförhandling. Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 5 juni Inför behandling av ärendet den 5 juni behöver beslutsunderlag tas fram. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt Anders Nilsson och Gert Jönsson att skyndsamt inhämta fakta hur grannkommunerna har organiserat turismverksamheten samt vilka resurser som anslås för verksamheten. I uppdraget ingår även att undersöka om det finns goda exempel.

5 arbetsutskott Dnr 2012.ks Utveckling Killeberg Kommunchefen har aktualiserat frågan om att starta upp ett projekt för Utveckling av Killeberg. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2012.

6 arbetsutskott Dnr 2009.ks Vägärende, GC-väg längs med Marklundavägen i Osby Gatukontoret har hos miljö- och byggnämnden ansökt om marklov för att anlägga en GC-väg längs med Marklundavägen i Osby. Det har under lång tid varit ett starkt önskemål bland de boende längs med vägen att få en säkrare väg för de oskyddade trafikanterna, speciellt gäller detta barnen i området som använder vägen till och från skolan. Vid nämndens prövning av ärendet framfördes att gatukontoret bör överväga att lägga GC-vägen enbart på den södra sidan för att minska korsningarna. Ärendet har därefter varit upp i plangruppen, som sagt att kommunstyrelsen bör uttala sig i ärendet eftersom det är en ekonomisk fråga. Gatukontoret har utrett kostnaderna för de olika alternativen. Alternativ 1, som innebär att delen Kälsvedsvägen och Ekovägen läggs på den norra sidan, kostar cirka kr. Alternativ 2, som innebär att hela GC-vägen läggs på den södra sidan, kostar cirka kr. Arbetsutskottet beslutar att ärendet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 11 april Oddbjörn Aasvold och Paul Holmqvist förbereder föredragning av ärendet. Arbetsutskottet beslutar meddela miljö- och byggnämnden samt uppdra åt gatukontoret att fullfölja det ursprungliga planerna enligt det norra alternativet. De två övergångsställena ska vara tydligt markerade.

7 arbetsutskott Dnr 2011.ks Vägärenden, namnsättning gator i Visseltofta Miljö- och byggnämnden har under 124/2011 beslutat att till kommunstyrelsen översända för yttrande och eventuell anvisning av medel för skyltning. Arbetsutskottet har den 12 december 2011, 344 uppdragit åt gatukontoret att göra en beräkning av kostnaderna för skyltning. Gatukontoret har beräknat att kostnaden till 950 kr per färdig uppsatt skylt. Eftersom det inte är klarlagt vilka vägar som avses namnsättas är det svårt att beräkna den totala kostnaden. Om namnsättningen begränsas till den detaljplanelagda delen av Visseltofta uppskattar gatukontoret att kostnaden kan bli kr. Arbetsutskottet beslutar meddela miljö- och byggnämnden att: a) namnsättning bör begränsas till den detaljplanelagda delen av Visseltofta, b) gatukontoret får återkomma med vilken kostnad det blir när namnsättning har beslutats av miljö- och byggnämnden, c) gatukontoret får i uppdrag redovisa förslag på hur kostnaden ska finansieras samt d) gatukontoret får i samband med upprättande av driftsbudget för 2013 aktualisera de ökade driftskostnaderna på grund av skötsel och underhåll av namnskyltarna. från miljö- och byggnämnden har inkommit. a) arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna, b) Finansiering kr sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser verksamhet 9102.

8 arbetsutskott Dnr 2012.ks Diverse ärenden, hjärtstartare Ekebo PRO Osby föreslår i skrivelse att en hjärtstartare omedelbart införskaffas till Ekebo. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt Bertil Håkansson att se över vilka offentliga lokaler som behöver hjärtstartare.

9 arbetsutskott Dnr 2012.ks Förslag till ny detaljplan för Klint 2:68 med flera i Strömsnäsbruk Miljö- och byggnämnden i Markaryd översänder förslag till ny detaljplan för Klint 2:68 med flera i Strömsnäsbruk för samråd. Eventuella synpunkter på planförslaget önskas senast den 17 april Arbetsutskottet har inte någon erinran mot förslag till detaljplan.

10 arbetsutskott Dnr 2012.ks Bidrag, kommunalt föreningsbidrag Adoptionscentrum Skåne Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum ansöker för verksamhetsår 2012 om föreningsbidrag på kr. Arbetsutskottet beslutar att inte bevilja ansökan från Adoptionscentrum.

11 arbetsutskott Dnr 2012.ks Bidrag ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva, köp av partytält Byalaget Wisseltofta Vänner ansöker om ett bidrag ur Annie Svenssons gåva med kr för inköp av partytält. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar bevilja föreningen bidrag med kr från Annie Svenssons gåva.

12 arbetsutskott Dnr 2012.ks Bidrag ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva, gemensam utfärd Visseltofta skola och förskola Visseltofta föräldraförening ansöker om bidrag med kr för att kunna genomföra gemensam resa med Visseltofta skola och förskola. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja föreningen bidrag med kr från Annie Svenssons gåva.

13 arbetsutskott Dnr 2011.ks Fastighetsförsäljning, Osby 181:5, del av Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2012, 19 att försälja del av Osby 181:5 till Sydsvensk Trädgård AB för en köpeskilling av kr. Enligt det upprättade köpekontraktet ska köparen inom 24 månader, räknat från tillträdesdagen, ha påbörjat byggnation av byggnad om minst 600 m 2. Bolaget har nu meddelat att man inte har möjlighet att leva upp till detta villkor och vill därför att köpet upphävs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut från den 25 januari 2012 under 19.

14 arbetsutskott Dnr 2012.ks Avtal om parkeringsövervakning Gatukontoret har fört diskussioner med Kristianstads kommun om parkeringsövervakning. Förslag till avtal har nu upprättats som innebär att parkeringsvakter från Kristianstads kommun även utför parkeringsövervakning i Osby kommun. I avtalet anges att övervakning ska ske under minst 100 timmar per år. Osby kommun ska betala 330 kr exklusive moms för varje bevakningstimme. Ersättningsnivån kan ändras med hänsyn till framtida lönejusteringar. Intäkterna från utfärdade felparkeringsavgifter tillfaller Osby kommun. Avtalet avses gälla från den 1 september 2012 till och med den 31 december 2013 och förlängs med ett år i taget om inte någon skriftlig uppsägning sker. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar a) godkänna upprättat förslag till avtal om parkeringsövervakning mellan Kristianstads kommun och Osby kommun, b) uppdra åt Anders Pettersson och Mats Jansson att underteckna avtalet.

15 arbetsutskott Dnr 2012.ks Införande av P-skiva i Osby kommun Gatukontoret har diskuterat frågan om att införa P-skiva med företrädare för Kristianstads kommun. Ett införande av P-skiva skulle, enligt parkeringsvakterna i Kristianstads kommun, påtagligt underlätta parkeringsövervakningen. Både Bromölla kommun och Sölvesborgs kommun, där Kristianstads kommun sköter parkeringsövervakningen, har infört P-skiva. Erfarenheterna från dessa båda kommuner är mycket goda. Kostnaden för en P-skiva ligger på ca 3 kr inklusive moms. Gatukontoret bedömer att det behöver beställas cirka ex. För att det ska fungera så smidigt som möjligt bör dessa kunna tillhandahållas gratis i butiker och i kommunhusets reception. Gatukontoret gör bedömningen att kostnaderna för P- skivor kan finansieras via intäkter från parkeringsövervakningen. Eventuellt skulle P- skivorna kunna finansieras genom reklampåtryck. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar införa P-skiva i Osby kommun.

16 arbetsutskott Sekretess 110 Dnr 2012.ks Förordnande av parkeringsvakter för att sköta parkeringsövervakningen i Osby kommun

17 arbetsutskott Dnr 2012.ks Räddningstjänst, fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom räddningstjänsten Personalavdelningen har tillsammans med Räddningstjänsten tagit fram ett nytt dokument gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag av fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelses verksamhet, räddningstjänsten.

18 arbetsutskott Järnvägens jubiléum 150 år Arbetsutskottet diskuterar högtidliga former för jubiléet. Tänkbara intressenter för samverkan är Turistföreningen, Osby Näringsliv, Älmhults kommun m.fl. Arbetsutskottet uppdrar år Charlotta Kabo Stenberg att initiera åtgärder inför jubiléet.

19 arbetsutskott Dnr 2012.ks Nedskräpning på fastigheten Osby 193:1 På kommunens fastighet Osby 193:1 har konstaterats nedskräpning i form av ett urbränt bilvrak, samt tegelpannor. Vraket saknar nummerskylt och har inte kunnat identifieras på annat vis. Nedskräpningen är polisanmäld och gatukontoret har vid flera tillfällen mellan september 2011 och mars 2012 informerats om ärendet. Då marken tillhör kommunen och inge kan knytas till nedskräpningen uppmanar miljö- och byggförvaltningen med hänvisning till Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 gatukontoret att avlägsna bilvraket och tegelpannorna. Miljö- och byggförvaltningen anser att åtgärden bör vara utförd senast den 30 april Miljö- och byggförvaltningen ska underrättas om när arbetet är utfört. Den aktuella delen av fastigheten Osby 193:1 har tagits i anspråk för upplag av matjord. Miljö- och byggförvaltningen känner inte till vem är ansvarig för upplaget. Enligt Mats Jansson har inget avtal tecknats för upplaget och det är honom obekant vem som använder det. Som följd av att upplaget används flyttas de stenar gatukontoret lagt ut för att förhindra infart. Området blir därmed attraktivt för avfallsdumpning. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt gatukontoret att vidta erforderliga åtgärder.

20 arbetsutskott Dnr 2011.ks Budget , tidplan för kommunstyrelsens budgetprocess 2012 Kommunstyrelsen har under 223/2011 antagit tidplan för kommunstyrelsens budget Enligt tidplanen ska nämnderna till den 1 juni 2012 lämna preliminär personalbudget 2012 med uppgift om behov av personalförändringar för att uppnå sin budgetram. Förvaltningscheferna ser bekymmer att inför den 1 juni ta fram en preliminär personalbudget. Vid arbetsutskottet diskussion konstateras att en preliminär personalbudget inte behöver lämnas. Det är tillräckligt om nämnderna till den 1 juni redovisar personalförändringar som schablon med förändringar av årsarbetare.

21 arbetsutskott Dnr 2012.ks0210 Diverse ärenden folktandvården i Lönsboda Arbetsutskottet diskuterar Region Skånes eventuella avsikter att lägga ner kliniken i Lönsboda. Arbetsutskottet beslutar tillskriva Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd och där framföra och betona vikten av att Lönsboda tillförsäkras en väl fungerande tandvårdsservice

22 arbetsutskott Dnr 2012.ks Budget 2012, investering, ombyggnad av Lönsboda sporthall I investeringsbudget för 2012 har planering gjorts för ombyggnad av Lönsboda sporthall. Tidsplanen för projektet med byggprocess under hösten 2012, kommer att innebära problem för de verksamheter som använder sporthallen. Fastighetschefen presenterar en ny tidsplan som innebär att berörda verksamheter visserligen får en del mindre störningar under byggprocessen inledande del i april 2013 men att huvuddelen av byggtiden sker när det normalt inte är verksamhet i hallen. Under hösten 2012 sker följande: anbudsförfrågan i augusti, utvärdering av anbud i oktober, tilldelningsbeslut under november. Byggstart i april 2013 med planering att arbetet slutförs i augusti 2013 innan skolorna börjar. I samband med slutet av ombyggnaden kommer därefter yttre underhåll att utföras in i september, men det kommer inte att påverka verksamheten inne i hallen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att meddela fastighetsnämnden och utbildningsnämnden att den planerade ombyggnaden av Lönsboda Sporthall ska genomföras i enlighet med tidigare beslut, men att investeringen uppskjuts till 2013 samt att den föreslagna tidsplanen med start i augusti 2012 följs.

23 arbetsutskott Dnr Diverse ärenden. Annie Svenssons gåva I enlighet med nuvarande rutiner ska även mindre bidrag från Annie Svenssons gåva beslutas av kommunfullmäktige. Rutinerna bör ses över för att underlätta hanteringen. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt ekonomiavdelningen att se över rutinerna för fördelning av bidrag från Annie Svenssons gåva.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl 13.00-13.55, 14.00-15.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer