Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan"

Transkript

1 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten på Fullriggaren Malevik skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning och personal tar starkt avstånd från alla tendenser till trakasserier och andra former av kränkande behandling. Syfte Planen skall syfta till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller för vuxna gentemot barn och barn gentemot barn. Begreppsdefinition Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet. Planen skall utgå från aktuell kartläggning av verksamhetens behov som utgångspunkt för planerade förebyggande åtgärder under det kommande året med koppling till resp. diskimineringsgrund. Barn och personal skall medverka i arbetet med planen och vårdnadshavare skall göras delaktiga. Planen skall vara känd och förankrad i hela verksamheten samt hos barnens vårdnadshavare. Metod o Varje år upprättas en ny likabehandlingsplan där konkreta åtgärder beskrivs för det förebyggande arbetet för att främja likabehandling och motverka diskriminering utifrån en kartläggning av verksamhetens behov med en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund, se nedan, årlig plan för konkreta åtgärder. o Personalen medverkar i att upprätta planen varje år och ställer frågor muntligt till barnen för att få deras medverkan. o Likabehandlingsplanen tas upp i Brukarrådet där vårdnadshavare har ett direkt inflytande men tas också upp på föräldramöten på resp. avdelning. o Föräldrar görs delaktiga i planen genom information om värdegrunden och likabehandlingsplanen som ges muntligen och på föräldramöten minst en gång per år, samt när det kommer ett nytt barn eller ny personal. o Värdegrunden, se bilaga 1, anslås på alla avdelningar.

2 Att det på förskolan finns tydliga rutiner, med en ansvarsfördelning, för akuta åtgärder och uppföljande insatser när någon har utsatts för trakasseri eller annan kränkande behandling. Metod Hela enheten arbetar enligt systemteoretiskt grund med dess olika verktyg (ex. Stopp, sluta, lägg av och Fyra frågor ) förebyggande för att förhindra att trakasserande eller diskriminerande situationer uppstår. I dessa verktyg ges nytillkommen personal utbildning. Om så ändå skulle ske gäller vid alla former av kränkning: o Så snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn blir kränkt eller anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling skall detta utredas. Personal, helst tillsammans med barnet, formulerar sig i Tillbud för barn/elev (bilaga 2) som lämnas in till förskolechefen. Ansvarig pedagog behåller en kopia samt lämnar en till föräldrarna. o En utredning skall göras av berörd personal i samråd med ansvarig pedagog. Blanketten Utredning av händelse som uppfattas som en kränkning (bilaga 3) skall användas. Förskolechefen skall alltid informeras om händelsen samt utredningens resultat. Dokumentationen läggs i barnets mapp. Uppföljning skall göras och dokumenteras på blankett Uppföljning av händelse som uppfattas som en kränkning (bilaga 4). Detta görs av ansvarig pedagog och lämnas till förskolechefen. Om barnet upplever sig kränkt av en vuxen skall förskolechefen leda arbetet. o Vid alla former av kränkningar skall berörda vårdnadshavare meddelas så fort som möjligt av ansvarig pedagog. o Förskolechefen beslutar om åtgärder vid kränkningar. o I vissa fall kan en utredning leda till att förskolechef fattar beslut om att disciplinära åtgärder skall vidtas. Det kan även vara aktuellt med anmälan till andra myndigheter. Om en utredning visar att ett barn blivit kränkt av en vuxen vidtar förskolechefen åtgärder enligt rektors uppdrag. Planen skall vara både aktuell och långsiktig för att minska förekomsten av kränkande behandling. Metod Aktuella åtgärder: o Informera vårdnadshavare, barn och personal om lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67). o Prata med barnen om likabehandlingsplanen och vad den innebär. o Informera vårdnadshavare och personal om de sju olika diskrimineringsgrunderna o Personalen har, utifrån en riskanalys, gjort regler för gården och lekhallen för att minimera risker för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. o Personalen deltar i olika fortbildningsinsatser, ex. i systemteoretiskt förhållningssätt och i/om funktionshinder o I det dagliga arbetet med normer och värden ingår arbete med att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling. Förskolans värdegrund skall genomsyra allt arbete. Massage, samarbetsövningar,

3 EQ i olika former samt att vuxna handleder och stöttar barnen i deras lek, är ett av många vardagliga exempel på ett arbete med normer och värden. o All personal arbetar med de systemteoretiska verktygen. o En plan över åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn upprättas årligen, se nedan: Årlig plan för konkreta åtgärder. Utvärdering och återkoppling o Förskolechefen ansvarar för att en årlig utvärdering av måluppfyllelsen i likabehandlingsplanen sker i maj/juni. Denna utvärdering blir en kartläggning inför det årliga upprättandet av förskolans likabehandlingsplan. Innan detta möte skall även barnen ha getts möjlighet att delta i utvärdering av olika aktiviteter som görs för att förhindra och förebygga att kränkande behandling/diskriminering sker. o Förskolechefen utvärderar måluppfyllelsen i likabehandlingsplanen i samband med kvalitetsredovisningen. Analys av föregående års åtgärder Vi har genomfört alla åtgärder förutom att finna en mångkulturell förskola att samarbeta med men väljer ändå att behålla i stort sett alla även detta år då samma nulägesanalys ungefär kan göras (vi får ju nya barn varje år och de äldsta går till skolan). Tryggheten på gården har förbättrats (få tillbudsanmälningar). Vi har arbetat mycket med andra länder ex. när ban har varit ute och rest. Här har våra IKT-verktyg varit en stor hjälp. Vi deltar också i ett EU-projekt där England, Frankrike och Italien deltar. Huvudtemat är fåglar och via detta har barnen arbetat mycket med samt lärt mycket om fåglar i världen liksom specifikt om dessa samarbetsländer. Personal har varit på projektmöten i de olika länderna och har då mycket kunskap med sig hem som används på olika sätt. Under förra läsåret skaffade sig förskolan gemensamt ett fadderbarn i Brasilien och anordnar aktiviteter för att samla in pengar till hennes vardag och anknyter ofta i lärandet till henne, var hon finns och hennes livsvillkor. På tre avdelningar har vi barn med funktionshinder och där arbetar personalen med tecken som stöd, med alla barn, och har ex. även i hallen veckans tecken/mening så även vårdnadshavarna kan anknyta till detta hemma. De två avdelningar som inte har barn med funktionshinder samarbetar med avdelning som har det, så även dessa barn förstår att alla har olika förutsättningar men ändå är lika mycket värda och skall bemötas respektfullt. Alla avdelningar har arbetat med värdegrundsfrågor på olika sätt. Många har använt EQ-metoden/materialet och ex. pratat om olika känslor. Årlig plan för konkreta åtgärder på förskolan Annan kränkande behandling Nulägesanalys/kartläggning: Det förekommer fortfarande vardagliga konflikter. Barnen ska känna sig trygga på hela gården. Konkreta åtgärder Vi följer och utvärderar uppsatta gårdsregler kontinuerligt. Fokus ligger på strategisk placering av personal vid utsatta platser. Samarbete över avdelningsgränserna ex. skapa grupper med barn från två eller fler avdelningar som har en gemensam aktivitet. Avdelningarna har olika skogsdagar för att minska tillfällena när många barn är ute på gården samtidigt.

4 Använda EQ (alternativt liknande material ex. Snick och snack ) för förskolan, EQ vävs in i hela verksamheten. (kontinuerlig utbildning av personalen skall ske.) Gemensamt förhållningssätt över avdelningsgränserna så att barn bemöts på liknande sätt oavsett vilken vuxen som agerar. Fokusera på när barn gör positiva handlingar/uttrycker sig positivt och, om möjligt, negligera/avleda vid motsatsen. All personal är uppmärksamma och lyhörda i kontakten med barnen och skall alltid ta sig tid att lyssna. Vikarier informeras om rutinerna. Personalen agerar som goda förebilder. Om personal kränker ett barn skall annan vuxen omedelbart agera, både genom att ta upp det med personen i fråga men också i ett samtal med förskolechefen. Alla berörd personal informeras om ev. tillbud/händelser och resultat av dem. Ansvarig: Personalen Sexuell läggning Nulägesanalys/kartläggning: Normen är heterosexuell Personalen ska ta tillfället i akt och våga prata om olika sexuell läggning då barnen visar nyfikenhet kring ämnet. Använda litteratur/sagor på förekommen anledning. Personalen pratar utifrån barnens initiativ att olika parförhållanden är naturligt. Ansvarig: Personalen Etnisk tillhörighet Nulägesanalys/kartläggning: Upptagningsområdet är homogent med få barn av annan etnisk tillhörighet. Skapa en acceptans för olikheter ex. olika ursprung och religion. Använda barn med annan etnisk tillhörighet som en tillgång. Visa bilder och prata om olika etnisk tillhörighet Prata om det land något barn besökt.

5 Prata om mat och frukt från olika länder. Sjunger sånger som handlar om andra kulturer Arbete i EU-projektet Fadderbarn i annat land (Brasilien) Finna en fsk i närliggande kommun som är mångkulturell för olika typer av utbyte ex. via skype Ansvarig: Personalen, förskolechefen Religion eller annan trosuppfattning Nulägesanalys/kartläggning: Barnens kännedom om religion eller annan trosuppfattning är begränsad. Öka barnens kunskaper om olika religioner i Sverige och övriga världen. Personalen skall välja böcker som berättar om religion eller annan trosuppfattning. Vi berättar om/uppmärksamma varför vi firar våra högtider och andra högtider som andra religioner firar. Anknytning vid aktuella händelser Ev. köpa in mångkulturell almanacka att använda vid samlingar Ansvarig: Personalen Kön Nulägesanalys/kartläggning: Det är en (ibland) en ojämn fördelning mellan pojkar och flickor på avdelningarna. Barnen kan använda könsdiskriminerande uttryck till varandra. Att barnen använder ett respektfullt språk till varandra. Konkreta åtgärder Personalen agerar direkt och tydligt vid minsta uttryck som inte är respektfullt. Även förebyggande samtal om hur man är en bra kamrat osv. (EQ) Arbete för att motverka traditionella könsroller, ex. genom hur möbleringen på avdelningen ser ut. Ha en tydlig tanke när nya barn placeras i grupperna för att få en så bra konsblandning som möjligt. Ansvarig: Personalen/fsk-chefen

6 Funktionshinder Nulägesanalys/kartläggning: På förskolan finns barn med funktionshinder och barnen är utifrån anpassning integrerade. Öka förståelse för olika funktionsnedsättningar. Att verksamheten anpassas så alla barn ges möjlighet att delta. Arbeta med sinnen och hur det kan upplevas att inte ha ett sinne. Berörd personal till de barn som har funktionshinder går på kompetensutbildning. Vissa delar i kompetensutvecklingen blir tillgänglig för alla barn, t ex tecken som stöd. Tätt samarbete mellan personal och vårdnadshavare. Pedagogiska samtal på avdelningsplanering. Ansvarig: Personalen, förskolechef Alla diskrimineringsgrunderna Nulägesanalys/kartläggning: Barnen kan uttrycka sig så att alla barn/åldrar inte är lika mycket värda Alla barn skall uppleva alla olika värde och att olikheter berikar. Gemensam uppstart kring Stopp, sluta lägg av och Fyra frågor på resp. avdelning Personalen skall ständigt samtala om och agera för att motverka utanförskap Rollspel Möjlighet till handledning av arbetslag Arbeta styrkebaserat dvs. med det som fungerar, förstärka goda beteenden Minska indelning av barnen i åldersgrupper och inte låta vissa grupper ha förmåner Ansvarig: Personalen, förskolechef Likabehandlingsplanen är reviderad Personal och förskolechef

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer