Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson för oppositionens gruppmöte Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Dan Rosenwall informerar om Tomtaklintskolans verksamhet Individ och 3. Förändring av kommunens flykting- HN 2012/9 Familj verksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 4. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 5. Revidering av Barnomsorg Utbildnings HN 2011/4 Utbildning delegationsordning 6. Bidrag 2012 till fristående skolor, enskilt HN 2012/3 drivna förskola, fritidshem och förskoleklasser 7. Bidragsbelopp 2012 till fristående HN 2012/8 gymnasieskolor 8. Förslag på internkontrollplan år 2012 HN 2011/53 9. Rapportering efter kommunal tillsyn av HN 2012/4 enskild verksamhet - Lagnö barn 10. Rapportering av kommunal tillsyn av HN 2012/5 enskild verksamhet - Dalbystugan 11. Redovisning av tillbud och olyckor 2011 HN 2012/6 12. Ansökan om medel ur humanistiska HN 2012/7 nämndens buffert för finansiering av PIM (Praktisk It och Mediekompetens) 13. Övrig information från skolkontoret

2 Övrigt 14. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2011/1 15. Övriga anmälningsärenden HN 2011/2 - Remissvar från individ- och familjeutskottet HN 2011/55 Revidering av Trosa kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter alkoholförtäring på allmän plats 16. Övriga frågor Helena Koch ordförande Andreas Bylin nämndsekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

3

4 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2012/ Socialkontoret Georg Hammertjärn Tel Fax Förändring av kommunens flyktingverksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Förslag till beslut Individ- och familjeutskottet föreslår humanistiska nämnden besluta att nämnden ställer sig bakom omorganisationen gällande flyktingsamordning Sammanfattning Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. I syfte att anpassa kommunens resurser till förändringen föreslås att såväl tjänsten som flyktingsamordnare som budget för verksamheten flyttas från socialkontoret till skolkontoret. Bakgrund Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. De ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter, ansvara för etableringssamtalen, ansvara för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan, ansvara för upprättande av etableringsplan, besluta om etableringserättning, vara uppdragsgivare till lotsar, fastställa länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket. Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning samt betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning, ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, ansvarar för skola,

5 förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar, ansvarar för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan. Kommunen har rätt till ersättning från staten för insatser för nyanlända flyktingar och vissa anhöriga med uppehållstillstånd. Schablonersättningen för år 2012 är kronor för en person under 20 år, kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och kronor för en person som fyllt 65 år. Grundersättning för de kommuner som har överenskommelse om mottagning under 2012 är kronor. Introduktionsersättningslagen fortsätter att gälla för flyktingar som tagits emot i en kommun innan den 1 december Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun var tredje månad utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader för, i genomsnitt, tre och ett halvt år. Ärendet Organisatoriskt ansvarar Humanistiska nämnden för flyktingmottagningen i kommunen. Socialkontoret har haft ansvar för introduktion av nyanlända, fördelat medel till skolkontoret för extrakostnader avseende barn i förskola och skola. Socialkontoret har administrerat introduktionsersättningen och betalat utbildning i svenska för invandrare (SFI) för nyanlända som omfattats av introduktionsersättningslagen. I samband med att etableringsreformen har införts har kommunens ansvar för att upprätta introduktionsplaner upphört, men de som omfattas av introduktionsersättningslagen fortsätter socialkontoret att administrera samt erhålla ersättning för. Nyanlända som omfattas av etableringsreformen kommer att handläggas genom att flyktingsamordnartjänsten överförs till skolkontoret. Skolkontoret blir även mottagare till grundersättning och schablonersättning för personer som mottas enligt etableringsreformen. Grundersättning och Schablonersättning avser att täcka kostnader för samordnartjänst för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkkostnader samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället. Förslaget har muntligt redovisats vi humanistiska nämndens sammanträde den 6 december då det mottogs positivt. Förslaget stöds av skolkontorets produktionschef, Mats Larsson. Georg Hammertjärn Socialchef

6

7 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2011/ Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Delegationsordning 2012 för Humanistiska nämnden, Barnomsorg - Utbildning Förslag till beslut att godkänna den föreslagna delegationsordning för Humanistiska nämnden Barnomsorg Utbildning 2012 Ärendet Delegationsordningen är förändrad till stora delar med anledning av den nya skollagens ikraftträdande. Den nya lydelsen framgår av bilaga 1. Bilaga 1: Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa Verksamhet barnomsorg och utbildning.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

8 Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Antagen av humanistiska nämnden , 5, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 23, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 43, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , xx, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden 2012-xx-xx xx, Dnr 2011/4

9 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Innehållsförteckning Delegeringsordning för humanistiska nämnden... 2 Återrapportering... 2 Återkallande... 2 Förhinder för delegaten... 2 Ärenden som inte får delegeras Allmänna ärenden... 3 Brådskande ärenden... 3 Utlämnande av allmän handling... 3 Arkiv... 3 Avtal... 3 Delgivning och föra kommunens talan... 3 Organisation... 4 Yttrande... 4 Personuppgifter Personalärenden... 4 Anställning... 4 Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m Kurser, förmåner m.m Arbetsmiljöansvar Ekonomiärenden... 6 Budgetfördelning, attesträtt och representation... 6 Upphandling, inköp och avyttring... 7 Bidragsansökningar Gemensamma bestämmelser... 8 Diskriminering och annan kränkande behandling... 8 Skolskjuts... 8 Samverkansavtal m.m Förskola Grundskola förskoleklass Grundskola Modersmålsundervisning Särskild undervisning Grundsärskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet Frivilliga skolformer

10 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Delegeringsordning för humanistiska nämnden I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstemän nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen 1 fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Den tjänstemannen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteman. När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteman är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. en har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. en ska bara ta beslut i tjänstemannens ställe när den är frånvarande. Den tjänsteman som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. gäller ett principärende. Återrapportering Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används. Om produktionschefen valt att vidaredelegera beslutanderätten ska delegeringsbesluten redovisas till produktionschefen istället för nämnden. Återkallande Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering. Förhinder för delegaten Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe. Ärenden som inte får delegeras Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 34 : 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 1 är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen. 2

11 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 1. Allmänna ärenden Brådskande ärenden 1.1 Ta beslut i brådskande nämndärenden Ordförande KL kap 6 36 Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur Utlämnande av allmän handling 1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling TF 2 kap 14, OSL 6 kap 1-6 Arkiv 1.4 Arkivansvarig Enhetschef 1.5 Utse arkivredogörare Enhetschef 1.6 Fastställa dokumenthanteringsplan Efter samråd med arkivmyndigheten Avtal 1.7 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende 1.8 Underteckna avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet. Enhetschef Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt Delgivning och föra kommunens talan 1.9 Mottagande av delgivning Vid sidan av ordförande, se nämndernas reglemente 1.10 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe 3

12 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Organisation 1.11 Mindre förändringar av förvaltningens organisation Yttrande 1.12 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden 1.13 Lämna yttrande över remisser där sakkunskap efterfrågas. Enhetschef T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar. Enhetschef Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden Personuppgifter 1.14 Lämna ut information enligt 26 i personuppgiftslagen 2. Personalärenden Anställning 2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av enhetschef. AB 2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av övrig personal (tillsvidare och viss tid). Enhetschef AB 2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef AB Efter samråd med personalchef. 4

13 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. 2.4 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning AB produktionschef enhetschef Kommunchef Efter samråd med personalchef. övrig personal Enhetschef 2.7 Avveckling och utköp av personal produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl produktionschef Kommunchef LAS 4, 7 Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.9 Avskedande LAS 18 produktionschef enhetschef och övrig personal KSau Avsked av produktionschef efter samråd med nämnd. Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef. Kurser, förmåner m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och Europa Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente. produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef. 5

14 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför Europa KSau 2.12 Användande av egen bil i tjänsten produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Arbetsmiljöansvar 2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön kontoret enheten 2.14 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet. Enhetschef Enhetschef 3. Ekonomiärenden Budgetfördelning, attesträtt och representation 3.1 Omdisponering av budget mellan enhet. 3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget. Enhetschef 3.3 Utse attesträttsinnehavare för tjänstemän Se attestreglemente 6

15 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 3.4 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per tillfälle och inom budgetram Se representationspolicy Upphandling, inköp och avyttring 3.5 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar. Enhetschef Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlings- och inköpspolicy. 3.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet. 3.7 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation. Enhetschef Enhetschef Bidragsansökningar 3.8 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m. 3.9 Beslut om bidrag till organisationer 1) med högst kronor 2) med högst kronor Utskott Nämnden beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas Besluten ska alltid meddelas till ekonomienheten. Beviljade medel rekvireras av verksamhetsansvarig enhet. 7

16 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 4. Gemensamma bestämmelser Diskriminering och annan kränkande behandling 4.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 4.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 4.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 4.4 Yttrande till Skolinspektionen/DO Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef 3 kap. 15 diskrimineringslagen, 6 kap. 7 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen, 6 kap. 8 skollagen 2 kap. 7 diskrimineringslagen, 6 kap. 10 skollagen Skolskjuts 4.5 Beslut om skolskjuts till hemskolan 4.6 Beslut om skolskjuts till annan kommunal skola eller enskild skola inom kommunen Kollektivtrafiksamordnare Kollektivtrafiksamordnare 10 kap. 32, 33 och 40 samt skolskjutsreglemente 4.7 Beslut om skolskjuts av särskilda skäl, ersättning för självskjuts för elever i särskolan samt om avsteg från regler i skolskjutsreglementet 11 kap. 31, 32 och 39 samt skolskjutsreglemente Samverkansavtal m.m. 4.8 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 4.9 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleklass, grundskola och särskoleutbildning 4.10 Sluta samverkansavtal med annan kommun, landsting eller anordnare om erbjudande av gymnasie/komvux, särskild vuxenutbildning eller SFIundervisning 8

17 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Fördelning av medel avsatta för elever med särskilda rättigheter Chef för resurscentrum 5. Förskola 5.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 5.2 Föreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 10 skollagen 5.3 Beslut om plats i förskolan Förskolechef 8 kap. 3 skollagen 5.4 Beslut om plats i förskolan på grund av barnets behov av särskilt stöd Förskolechef 8 kap. 7 skollagen 5.5 Beslut om nattomsorg Förskolechef Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.6 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot barn vid särskilda skäl 5.7 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 5.8 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavares önskemål 5.9 Yttrande till mottagande kommun 5.10 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 5.11 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 5.12 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld Förskolechef Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 8 kap. 12 skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 13 andra stycket skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 21 och 23 skollagen 8 kap. 9 skollagen Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 9

18 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.14 Beslut att bevilja vårdnadsbidrag Skolsamordnare Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.15 Avsteg från Regler för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass samt vårdnadsbidrag i Trosa kommun i särskilda fall Regler fastställda av kommunfullmäktige 5. Grundskola förskoleklass 6.1 Beslut om placering vid den skolenhet som vårdnadshavarna önskar 6.2 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot ett barn vid särskilda skäl 6.3 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 6.4 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavarnas önskemål 6.5 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 6.6 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i enskild verksamhet 6.7 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i kommunal verksamhet Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 9 kap. 15 skollagen 9 kap. 12 tredje stycket skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 21 skollagen Beslut humanistiska nämnden 3 kap. 9 skollagen Beslut humanistiska nämnden 10

19 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden 7. Grundskola Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 7.1 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Rektor 7 kap. 10 andra stycket skollagen 7.2 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 7.3 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 7.4 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7.5 Beslut om att ta emot en elev från grundsärskolan eller specialskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 7.6 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 7.8 Återkallelse av sådant medgivande 7.9 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev, för vilken hemkommunansvar rådet 7.10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 7.11 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 7.12 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 7.13 Åtgärder för en elev som inte bor hemma 7.14 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 7.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 7.16 Beslut om att ta emot ett barn, som inte anses vara bosatt i Sverige, i grundskolan Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 15 skollagen 7 kap. 8 skollagen 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 10 kap. 24 tredje stycket skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 30 andra stycket skollagen 10 kap. 29 tredje stycket skollagen 10 kap. 39 skollagen Regelverk Resurscentrum 4 kap. 2 andra stycket skolförordningen 11

20 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkgrupper och elevens val Rektor Modersmålsundervisning 7.18 Beslut att anordna modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid 7.19 Beslut att anordna modersmålsundervisning 7.20 Beslut om att anordna handledning på modersmål Rektor Rektor Särskild undervisning 7.21 Beslut om placering av elev till särskild undervisning efter samråd 7.22 Beslut om särskild undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl 7.23 Beslut om anpassad studiegång Rektor Rektor Rektor 3 kap skollagen 8. Grundsärskola 8.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärkola 8.2 Beslut om att ta emot barn i grundsärskolan utan vårdnadshavares samtycke 8.3 Beslut om att ta emot en elev från grundskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 8.4 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 5 andra stycket skollagen 7 kap. 5 tredje stycket skollagen 7 kap. 8 skollagen 7 kap. 10 andra stycket skollagen 8.5 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 8.6 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 8.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången Rektor 7 kap. 15 skollagen 12

21 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 8.8 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 8.9 Återkallelse av sådant medgivande 8.10 Beslut om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 8.11 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev för vilken hemkommunansvar råder 8.12 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 8.13 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 8.14 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 8.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 8.16 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 11 kap. 8 skollagen 11 kap. 24 tredje stycket skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 29 andra stycket skollagen 11 kap. 38 skollagen Regelverk Resurscentrum 9. Fritidshem 9.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 9.2 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 18 skollagen 9.3 Beslut om plats på fritidshem Rektor 14 kap. 3,4,5 skollagen 9.4 Beslut om plats på fritidshem på grund av barnets särskilda behov 9.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet Rektor Chef för resurscentrum 14 kap. 6 skollagen 14 kap. 17 skollagen 13

22 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 9.6 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 9.7 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld 9.8 Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 10. Annan pedagogisk verksamhet 10.1 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 10.2 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 11. Frivilliga skolformer 11.1 Beslut om resebidrag Utbildningssekreterare gymnasieskola 11.2 Beslut om åtagande att svara för utbildningskostnad Utbildningssekreterare vuxenutbildning 14

23

24 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Beslut om skol- och barnomsorgspeng för enskilt driven verksamhet 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor för år Bakgrund Riksdagen beslut om nya bestämmelser gällande ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser medför att nya beslut måste tas årligen för att fastställa bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor. Kommunens ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Ny ersättning 2012 Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat ersättningen till enskilt driven verksamhet. Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns budget 2012 och som redovisas som bilaga i budget. Grundbelopp Dessa belopp utgör grundbelopp och har justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar föräldraavgifter eller inte. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna till kr för förskolor och kr för skolbarnsomsorg.

25 Särskilda satsningar utom grundbelopp Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten också kompenseras för särskilda satsningar som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala grundbeloppet. För Trosas del finns inga särskilda satsningar som skall räknas in i bidragsbeloppet för Hyrespeng Hyrespengen utgår till enskilt drivna förskolor skolor med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna förskolor och skolor kompletterat med kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. Till förskolor i kommunen med kr per 15-grupp Till skolor i kommunen med kr per 20-grupp. Tilldelningen till enskilt drivna förskolor och skolor framgår av bilaga 1. Tilläggsbelopp Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för Svenska 2 och modersmålsundervisning. Besked om beslut Efter KF:s fastställande av bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet vilka bidragsbelopp som gäller för Trosa kommuns barn och elever, med angivande av ett unikt diarienummer och anvisningar för överklagande av beslutet. Bilaga 1 Bidragsbelopp till förskola och skola Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

26 Ingångsvärden Bilaga 1 till HN Förskola och skolbarnsomsorg Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Grundbelopp Adm 3% + moms 6% Avdrag föräldraavgifter netto mht maxtaxan Kr/barn/år Peng kr per år och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Hyra Förskola 1-2 år Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år år år Trosa kommuns föräldraavgifter 2012 Per år per månad Peng kr per månad och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 För 1-5 år Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg För 6-12 år Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar Hyrespeng förskola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Förskola till förskola per 15-grupp Förskola 1-2 år Inga särskilda satsningar tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år Skolor Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Peng kr per år och barn i skola 2012 Grundbelopp och med % Kr/elev/år Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grundskolepeng Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Förskoleklass Förskoleklass Skolår Skolår Skolår Skolår Hyrespeng skola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda Peng kr per månad och barn i skola 2012 Skola till skola per 20-grupp Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Inga särskilda satsningar 2012 Förskoleklass Skolår Skolår

27

28 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel Mob Bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor, gällande för Ärendet I Skollagen 9 kap. 8, regleras bidrag till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. För varje elev som genomgår sådan utbildning lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning eller utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började. Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Bidrag till fristående grund- och grundsärskolor samt fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Med anledning av att Trosa kommun saknar egen gymnasieskola och därmed baserar bidragsbeloppen på ett genomsnitt av samverkanskommunernas Salems, Nyköping och Södertälje prislistor så utgör denna beräkning grund för beslutet. Nyköpings prislistor inkom till skolkontoret i januari 2012, varför beslutet därmed inte kan fattas av nämnden före kalenderårets början.

29 Både Södertälje kommun och Salems kommun harfattat beslut om att övergå till en länsprislista gällande för hela Stockholms län kommer deras priser att bestämmas på basis av denna prislista. Se bilaga 1 och 2. Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget beräknats till skolan eller den enskilda huvudmannen. Om ingen annan överenskommelse görs ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. För utbildningar som inte kan prisbestämmas som ett genomsnitt av samverkanskommunernas priser eller med ledning av en samverkanskommuns priser skall Trosa kommun betala enligt riksprilistan. Skolverket offentliggör riksprislistan per Den kan därför inte redovisas inför detta beslut. Efter humanistiska nämndens beslut skickas ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där Trosa kommun har elever. Varje beslut förses med eget diarienummer och med överklagandeanvisningar. Under en övergångsperiod finns det program både inom ramen för Gy11, som är de nya gymnasieprogrammen och Gy 94 som avser de äldre gymnasieprogrammen. Utfasningen av Gy 94 är helt klar i och med utgången av vårterminen Bilaga 1 Bilaga 2 Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy11. Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy94.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

30 KSL:s prislista 2012 för Gy 11 Används av Södertälje och Salem Bilaga 1 till beslut om Gy-11 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - - Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet - VVS och fastighetsprogrammet - - Estetiska programmet - Estetiska programmet - - Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet - Hotell- och turismprogrammet - - Industritekniska programmet - Industritekniska programmet - - Restaurang och livsmedelsprogrammet - Restaurang och livsmedelsprogrammet - - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - - Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet - Humanistiska programmet - - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

31 KSL:s prislista 2012 för Gy 94 Används av Södertälje och Salem Bilaga 2 till beslut om Gy-94 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik - Fordonsprogrammet, flygteknik - Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager - Byggprogrammet - Plåtslager - Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet - Energiprogrammet - Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet - Hotell- och restaurangprogrammet - Industriprogrammet - Industriprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Medieprogrammet - Medieprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

32

33 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Förslag till internkontrollplan 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna internkontrollplanen för barnomsorg - utbildning för år 2012 Ärendet Internkontrollplanen för 2012 har kompletterats med följande punkter jämfört med internkontrollplan Att reglerna i personuppgiftslagen efterlevs Att förteckning enligt 39 PUL är uppdaterad och anmäld till kommunens PUL ombud Att uppföljningsansvaret efterlevs för uppföljning av ungdomar mellan år Att personalens bisysslor inventeras årligen Att delegationsordningen för arbetsmiljö är aktuell Att det regelbundet görs rimlighetsbedömningar av verksamhetens personalkostnader Kontroll av att rätt lön utbetalas till rätt person. Bilaga 1 Förslag till internkontrollplan 2012 Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Lena Isoz, (M) Stig Karlsson (V) Miriam

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-11-27 Tid: Tisdagen den 3 december 2013 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskolan, sal B 2, Trosa Julsmörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 16.00 17.45 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Esbjörn Eriksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Matts Persson. Birgitta Olsson Iggbom. Stefan Bäckström. Matts Persson

Matts Persson. Birgitta Olsson Iggbom. Stefan Bäckström. Matts Persson Protokoll 1 (72) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-10:00. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Anna Gustavsson (C) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Hedebyskolans matsal, Vagnhärad kl. 17.00 18.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Helena Koch (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer