Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson för oppositionens gruppmöte Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Dan Rosenwall informerar om Tomtaklintskolans verksamhet Individ och 3. Förändring av kommunens flykting- HN 2012/9 Familj verksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 4. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 5. Revidering av Barnomsorg Utbildnings HN 2011/4 Utbildning delegationsordning 6. Bidrag 2012 till fristående skolor, enskilt HN 2012/3 drivna förskola, fritidshem och förskoleklasser 7. Bidragsbelopp 2012 till fristående HN 2012/8 gymnasieskolor 8. Förslag på internkontrollplan år 2012 HN 2011/53 9. Rapportering efter kommunal tillsyn av HN 2012/4 enskild verksamhet - Lagnö barn 10. Rapportering av kommunal tillsyn av HN 2012/5 enskild verksamhet - Dalbystugan 11. Redovisning av tillbud och olyckor 2011 HN 2012/6 12. Ansökan om medel ur humanistiska HN 2012/7 nämndens buffert för finansiering av PIM (Praktisk It och Mediekompetens) 13. Övrig information från skolkontoret

2 Övrigt 14. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2011/1 15. Övriga anmälningsärenden HN 2011/2 - Remissvar från individ- och familjeutskottet HN 2011/55 Revidering av Trosa kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter alkoholförtäring på allmän plats 16. Övriga frågor Helena Koch ordförande Andreas Bylin nämndsekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

3

4 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2012/ Socialkontoret Georg Hammertjärn Tel Fax Förändring av kommunens flyktingverksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Förslag till beslut Individ- och familjeutskottet föreslår humanistiska nämnden besluta att nämnden ställer sig bakom omorganisationen gällande flyktingsamordning Sammanfattning Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. I syfte att anpassa kommunens resurser till förändringen föreslås att såväl tjänsten som flyktingsamordnare som budget för verksamheten flyttas från socialkontoret till skolkontoret. Bakgrund Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. De ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter, ansvara för etableringssamtalen, ansvara för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan, ansvara för upprättande av etableringsplan, besluta om etableringserättning, vara uppdragsgivare till lotsar, fastställa länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket. Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning samt betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning, ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, ansvarar för skola,

5 förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar, ansvarar för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan. Kommunen har rätt till ersättning från staten för insatser för nyanlända flyktingar och vissa anhöriga med uppehållstillstånd. Schablonersättningen för år 2012 är kronor för en person under 20 år, kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och kronor för en person som fyllt 65 år. Grundersättning för de kommuner som har överenskommelse om mottagning under 2012 är kronor. Introduktionsersättningslagen fortsätter att gälla för flyktingar som tagits emot i en kommun innan den 1 december Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun var tredje månad utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader för, i genomsnitt, tre och ett halvt år. Ärendet Organisatoriskt ansvarar Humanistiska nämnden för flyktingmottagningen i kommunen. Socialkontoret har haft ansvar för introduktion av nyanlända, fördelat medel till skolkontoret för extrakostnader avseende barn i förskola och skola. Socialkontoret har administrerat introduktionsersättningen och betalat utbildning i svenska för invandrare (SFI) för nyanlända som omfattats av introduktionsersättningslagen. I samband med att etableringsreformen har införts har kommunens ansvar för att upprätta introduktionsplaner upphört, men de som omfattas av introduktionsersättningslagen fortsätter socialkontoret att administrera samt erhålla ersättning för. Nyanlända som omfattas av etableringsreformen kommer att handläggas genom att flyktingsamordnartjänsten överförs till skolkontoret. Skolkontoret blir även mottagare till grundersättning och schablonersättning för personer som mottas enligt etableringsreformen. Grundersättning och Schablonersättning avser att täcka kostnader för samordnartjänst för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkkostnader samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället. Förslaget har muntligt redovisats vi humanistiska nämndens sammanträde den 6 december då det mottogs positivt. Förslaget stöds av skolkontorets produktionschef, Mats Larsson. Georg Hammertjärn Socialchef

6

7 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2011/ Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Delegationsordning 2012 för Humanistiska nämnden, Barnomsorg - Utbildning Förslag till beslut att godkänna den föreslagna delegationsordning för Humanistiska nämnden Barnomsorg Utbildning 2012 Ärendet Delegationsordningen är förändrad till stora delar med anledning av den nya skollagens ikraftträdande. Den nya lydelsen framgår av bilaga 1. Bilaga 1: Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa Verksamhet barnomsorg och utbildning.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

8 Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Antagen av humanistiska nämnden , 5, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 23, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 43, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , xx, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden 2012-xx-xx xx, Dnr 2011/4

9 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Innehållsförteckning Delegeringsordning för humanistiska nämnden... 2 Återrapportering... 2 Återkallande... 2 Förhinder för delegaten... 2 Ärenden som inte får delegeras Allmänna ärenden... 3 Brådskande ärenden... 3 Utlämnande av allmän handling... 3 Arkiv... 3 Avtal... 3 Delgivning och föra kommunens talan... 3 Organisation... 4 Yttrande... 4 Personuppgifter Personalärenden... 4 Anställning... 4 Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m Kurser, förmåner m.m Arbetsmiljöansvar Ekonomiärenden... 6 Budgetfördelning, attesträtt och representation... 6 Upphandling, inköp och avyttring... 7 Bidragsansökningar Gemensamma bestämmelser... 8 Diskriminering och annan kränkande behandling... 8 Skolskjuts... 8 Samverkansavtal m.m Förskola Grundskola förskoleklass Grundskola Modersmålsundervisning Särskild undervisning Grundsärskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet Frivilliga skolformer

10 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Delegeringsordning för humanistiska nämnden I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstemän nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen 1 fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Den tjänstemannen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteman. När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteman är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. en har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. en ska bara ta beslut i tjänstemannens ställe när den är frånvarande. Den tjänsteman som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. gäller ett principärende. Återrapportering Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används. Om produktionschefen valt att vidaredelegera beslutanderätten ska delegeringsbesluten redovisas till produktionschefen istället för nämnden. Återkallande Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering. Förhinder för delegaten Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe. Ärenden som inte får delegeras Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 34 : 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 1 är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen. 2

11 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 1. Allmänna ärenden Brådskande ärenden 1.1 Ta beslut i brådskande nämndärenden Ordförande KL kap 6 36 Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur Utlämnande av allmän handling 1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling TF 2 kap 14, OSL 6 kap 1-6 Arkiv 1.4 Arkivansvarig Enhetschef 1.5 Utse arkivredogörare Enhetschef 1.6 Fastställa dokumenthanteringsplan Efter samråd med arkivmyndigheten Avtal 1.7 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende 1.8 Underteckna avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet. Enhetschef Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt Delgivning och föra kommunens talan 1.9 Mottagande av delgivning Vid sidan av ordförande, se nämndernas reglemente 1.10 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe 3

12 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Organisation 1.11 Mindre förändringar av förvaltningens organisation Yttrande 1.12 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden 1.13 Lämna yttrande över remisser där sakkunskap efterfrågas. Enhetschef T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar. Enhetschef Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden Personuppgifter 1.14 Lämna ut information enligt 26 i personuppgiftslagen 2. Personalärenden Anställning 2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av enhetschef. AB 2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av övrig personal (tillsvidare och viss tid). Enhetschef AB 2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef AB Efter samråd med personalchef. 4

13 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. 2.4 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning AB produktionschef enhetschef Kommunchef Efter samråd med personalchef. övrig personal Enhetschef 2.7 Avveckling och utköp av personal produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl produktionschef Kommunchef LAS 4, 7 Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.9 Avskedande LAS 18 produktionschef enhetschef och övrig personal KSau Avsked av produktionschef efter samråd med nämnd. Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef. Kurser, förmåner m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och Europa Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente. produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef. 5

14 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför Europa KSau 2.12 Användande av egen bil i tjänsten produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Arbetsmiljöansvar 2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön kontoret enheten 2.14 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet. Enhetschef Enhetschef 3. Ekonomiärenden Budgetfördelning, attesträtt och representation 3.1 Omdisponering av budget mellan enhet. 3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget. Enhetschef 3.3 Utse attesträttsinnehavare för tjänstemän Se attestreglemente 6

15 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 3.4 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per tillfälle och inom budgetram Se representationspolicy Upphandling, inköp och avyttring 3.5 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar. Enhetschef Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlings- och inköpspolicy. 3.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet. 3.7 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation. Enhetschef Enhetschef Bidragsansökningar 3.8 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m. 3.9 Beslut om bidrag till organisationer 1) med högst kronor 2) med högst kronor Utskott Nämnden beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas Besluten ska alltid meddelas till ekonomienheten. Beviljade medel rekvireras av verksamhetsansvarig enhet. 7

16 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 4. Gemensamma bestämmelser Diskriminering och annan kränkande behandling 4.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 4.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 4.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 4.4 Yttrande till Skolinspektionen/DO Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef 3 kap. 15 diskrimineringslagen, 6 kap. 7 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen, 6 kap. 8 skollagen 2 kap. 7 diskrimineringslagen, 6 kap. 10 skollagen Skolskjuts 4.5 Beslut om skolskjuts till hemskolan 4.6 Beslut om skolskjuts till annan kommunal skola eller enskild skola inom kommunen Kollektivtrafiksamordnare Kollektivtrafiksamordnare 10 kap. 32, 33 och 40 samt skolskjutsreglemente 4.7 Beslut om skolskjuts av särskilda skäl, ersättning för självskjuts för elever i särskolan samt om avsteg från regler i skolskjutsreglementet 11 kap. 31, 32 och 39 samt skolskjutsreglemente Samverkansavtal m.m. 4.8 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 4.9 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleklass, grundskola och särskoleutbildning 4.10 Sluta samverkansavtal med annan kommun, landsting eller anordnare om erbjudande av gymnasie/komvux, särskild vuxenutbildning eller SFIundervisning 8

17 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Fördelning av medel avsatta för elever med särskilda rättigheter Chef för resurscentrum 5. Förskola 5.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 5.2 Föreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 10 skollagen 5.3 Beslut om plats i förskolan Förskolechef 8 kap. 3 skollagen 5.4 Beslut om plats i förskolan på grund av barnets behov av särskilt stöd Förskolechef 8 kap. 7 skollagen 5.5 Beslut om nattomsorg Förskolechef Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.6 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot barn vid särskilda skäl 5.7 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 5.8 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavares önskemål 5.9 Yttrande till mottagande kommun 5.10 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 5.11 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 5.12 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld Förskolechef Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 8 kap. 12 skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 13 andra stycket skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 21 och 23 skollagen 8 kap. 9 skollagen Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 9

18 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.14 Beslut att bevilja vårdnadsbidrag Skolsamordnare Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.15 Avsteg från Regler för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass samt vårdnadsbidrag i Trosa kommun i särskilda fall Regler fastställda av kommunfullmäktige 5. Grundskola förskoleklass 6.1 Beslut om placering vid den skolenhet som vårdnadshavarna önskar 6.2 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot ett barn vid särskilda skäl 6.3 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 6.4 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavarnas önskemål 6.5 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 6.6 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i enskild verksamhet 6.7 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i kommunal verksamhet Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 9 kap. 15 skollagen 9 kap. 12 tredje stycket skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 21 skollagen Beslut humanistiska nämnden 3 kap. 9 skollagen Beslut humanistiska nämnden 10

19 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden 7. Grundskola Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 7.1 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Rektor 7 kap. 10 andra stycket skollagen 7.2 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 7.3 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 7.4 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7.5 Beslut om att ta emot en elev från grundsärskolan eller specialskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 7.6 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 7.8 Återkallelse av sådant medgivande 7.9 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev, för vilken hemkommunansvar rådet 7.10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 7.11 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 7.12 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 7.13 Åtgärder för en elev som inte bor hemma 7.14 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 7.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 7.16 Beslut om att ta emot ett barn, som inte anses vara bosatt i Sverige, i grundskolan Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 15 skollagen 7 kap. 8 skollagen 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 10 kap. 24 tredje stycket skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 30 andra stycket skollagen 10 kap. 29 tredje stycket skollagen 10 kap. 39 skollagen Regelverk Resurscentrum 4 kap. 2 andra stycket skolförordningen 11

20 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkgrupper och elevens val Rektor Modersmålsundervisning 7.18 Beslut att anordna modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid 7.19 Beslut att anordna modersmålsundervisning 7.20 Beslut om att anordna handledning på modersmål Rektor Rektor Särskild undervisning 7.21 Beslut om placering av elev till särskild undervisning efter samråd 7.22 Beslut om särskild undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl 7.23 Beslut om anpassad studiegång Rektor Rektor Rektor 3 kap skollagen 8. Grundsärskola 8.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärkola 8.2 Beslut om att ta emot barn i grundsärskolan utan vårdnadshavares samtycke 8.3 Beslut om att ta emot en elev från grundskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 8.4 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 5 andra stycket skollagen 7 kap. 5 tredje stycket skollagen 7 kap. 8 skollagen 7 kap. 10 andra stycket skollagen 8.5 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 8.6 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 8.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången Rektor 7 kap. 15 skollagen 12

21 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 8.8 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 8.9 Återkallelse av sådant medgivande 8.10 Beslut om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 8.11 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev för vilken hemkommunansvar råder 8.12 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 8.13 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 8.14 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 8.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 8.16 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 11 kap. 8 skollagen 11 kap. 24 tredje stycket skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 29 andra stycket skollagen 11 kap. 38 skollagen Regelverk Resurscentrum 9. Fritidshem 9.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 9.2 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 18 skollagen 9.3 Beslut om plats på fritidshem Rektor 14 kap. 3,4,5 skollagen 9.4 Beslut om plats på fritidshem på grund av barnets särskilda behov 9.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet Rektor Chef för resurscentrum 14 kap. 6 skollagen 14 kap. 17 skollagen 13

22 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 9.6 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 9.7 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld 9.8 Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 10. Annan pedagogisk verksamhet 10.1 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 10.2 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 11. Frivilliga skolformer 11.1 Beslut om resebidrag Utbildningssekreterare gymnasieskola 11.2 Beslut om åtagande att svara för utbildningskostnad Utbildningssekreterare vuxenutbildning 14

23

24 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Beslut om skol- och barnomsorgspeng för enskilt driven verksamhet 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor för år Bakgrund Riksdagen beslut om nya bestämmelser gällande ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser medför att nya beslut måste tas årligen för att fastställa bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor. Kommunens ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Ny ersättning 2012 Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat ersättningen till enskilt driven verksamhet. Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns budget 2012 och som redovisas som bilaga i budget. Grundbelopp Dessa belopp utgör grundbelopp och har justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar föräldraavgifter eller inte. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna till kr för förskolor och kr för skolbarnsomsorg.

25 Särskilda satsningar utom grundbelopp Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten också kompenseras för särskilda satsningar som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala grundbeloppet. För Trosas del finns inga särskilda satsningar som skall räknas in i bidragsbeloppet för Hyrespeng Hyrespengen utgår till enskilt drivna förskolor skolor med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna förskolor och skolor kompletterat med kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. Till förskolor i kommunen med kr per 15-grupp Till skolor i kommunen med kr per 20-grupp. Tilldelningen till enskilt drivna förskolor och skolor framgår av bilaga 1. Tilläggsbelopp Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för Svenska 2 och modersmålsundervisning. Besked om beslut Efter KF:s fastställande av bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet vilka bidragsbelopp som gäller för Trosa kommuns barn och elever, med angivande av ett unikt diarienummer och anvisningar för överklagande av beslutet. Bilaga 1 Bidragsbelopp till förskola och skola Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

26 Ingångsvärden Bilaga 1 till HN Förskola och skolbarnsomsorg Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Grundbelopp Adm 3% + moms 6% Avdrag föräldraavgifter netto mht maxtaxan Kr/barn/år Peng kr per år och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Hyra Förskola 1-2 år Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år år år Trosa kommuns föräldraavgifter 2012 Per år per månad Peng kr per månad och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 För 1-5 år Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg För 6-12 år Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar Hyrespeng förskola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Förskola till förskola per 15-grupp Förskola 1-2 år Inga särskilda satsningar tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år Skolor Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Peng kr per år och barn i skola 2012 Grundbelopp och med % Kr/elev/år Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grundskolepeng Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Förskoleklass Förskoleklass Skolår Skolår Skolår Skolår Hyrespeng skola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda Peng kr per månad och barn i skola 2012 Skola till skola per 20-grupp Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Inga särskilda satsningar 2012 Förskoleklass Skolår Skolår

27

28 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel Mob Bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor, gällande för Ärendet I Skollagen 9 kap. 8, regleras bidrag till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. För varje elev som genomgår sådan utbildning lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning eller utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började. Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Bidrag till fristående grund- och grundsärskolor samt fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Med anledning av att Trosa kommun saknar egen gymnasieskola och därmed baserar bidragsbeloppen på ett genomsnitt av samverkanskommunernas Salems, Nyköping och Södertälje prislistor så utgör denna beräkning grund för beslutet. Nyköpings prislistor inkom till skolkontoret i januari 2012, varför beslutet därmed inte kan fattas av nämnden före kalenderårets början.

29 Både Södertälje kommun och Salems kommun harfattat beslut om att övergå till en länsprislista gällande för hela Stockholms län kommer deras priser att bestämmas på basis av denna prislista. Se bilaga 1 och 2. Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget beräknats till skolan eller den enskilda huvudmannen. Om ingen annan överenskommelse görs ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. För utbildningar som inte kan prisbestämmas som ett genomsnitt av samverkanskommunernas priser eller med ledning av en samverkanskommuns priser skall Trosa kommun betala enligt riksprilistan. Skolverket offentliggör riksprislistan per Den kan därför inte redovisas inför detta beslut. Efter humanistiska nämndens beslut skickas ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där Trosa kommun har elever. Varje beslut förses med eget diarienummer och med överklagandeanvisningar. Under en övergångsperiod finns det program både inom ramen för Gy11, som är de nya gymnasieprogrammen och Gy 94 som avser de äldre gymnasieprogrammen. Utfasningen av Gy 94 är helt klar i och med utgången av vårterminen Bilaga 1 Bilaga 2 Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy11. Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy94.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

30 KSL:s prislista 2012 för Gy 11 Används av Södertälje och Salem Bilaga 1 till beslut om Gy-11 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - - Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet - VVS och fastighetsprogrammet - - Estetiska programmet - Estetiska programmet - - Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet - Hotell- och turismprogrammet - - Industritekniska programmet - Industritekniska programmet - - Restaurang och livsmedelsprogrammet - Restaurang och livsmedelsprogrammet - - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - - Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet - Humanistiska programmet - - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

31 KSL:s prislista 2012 för Gy 94 Används av Södertälje och Salem Bilaga 2 till beslut om Gy-94 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik - Fordonsprogrammet, flygteknik - Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager - Byggprogrammet - Plåtslager - Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet - Energiprogrammet - Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet - Hotell- och restaurangprogrammet - Industriprogrammet - Industriprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Medieprogrammet - Medieprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

32

33 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Förslag till internkontrollplan 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna internkontrollplanen för barnomsorg - utbildning för år 2012 Ärendet Internkontrollplanen för 2012 har kompletterats med följande punkter jämfört med internkontrollplan Att reglerna i personuppgiftslagen efterlevs Att förteckning enligt 39 PUL är uppdaterad och anmäld till kommunens PUL ombud Att uppföljningsansvaret efterlevs för uppföljning av ungdomar mellan år Att personalens bisysslor inventeras årligen Att delegationsordningen för arbetsmiljö är aktuell Att det regelbundet görs rimlighetsbedömningar av verksamhetens personalkostnader Kontroll av att rätt lön utbetalas till rätt person. Bilaga 1 Förslag till internkontrollplan 2012 Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ersättningar till fristående skolor

Ersättningar till fristående skolor Revisionsrapport Ersättningar till fristående skolor Botkyrka kommun Mats Renborn December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-02-24 Tid: Tisdagen den 10 mars 2015, kl. 17:00 Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i Häradsgårdens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE...

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer