Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson för oppositionens gruppmöte Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Dan Rosenwall informerar om Tomtaklintskolans verksamhet Individ och 3. Förändring av kommunens flykting- HN 2012/9 Familj verksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 4. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 5. Revidering av Barnomsorg Utbildnings HN 2011/4 Utbildning delegationsordning 6. Bidrag 2012 till fristående skolor, enskilt HN 2012/3 drivna förskola, fritidshem och förskoleklasser 7. Bidragsbelopp 2012 till fristående HN 2012/8 gymnasieskolor 8. Förslag på internkontrollplan år 2012 HN 2011/53 9. Rapportering efter kommunal tillsyn av HN 2012/4 enskild verksamhet - Lagnö barn 10. Rapportering av kommunal tillsyn av HN 2012/5 enskild verksamhet - Dalbystugan 11. Redovisning av tillbud och olyckor 2011 HN 2012/6 12. Ansökan om medel ur humanistiska HN 2012/7 nämndens buffert för finansiering av PIM (Praktisk It och Mediekompetens) 13. Övrig information från skolkontoret

2 Övrigt 14. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2011/1 15. Övriga anmälningsärenden HN 2011/2 - Remissvar från individ- och familjeutskottet HN 2011/55 Revidering av Trosa kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter alkoholförtäring på allmän plats 16. Övriga frågor Helena Koch ordförande Andreas Bylin nämndsekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

3

4 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2012/ Socialkontoret Georg Hammertjärn Tel Fax Förändring av kommunens flyktingverksamhet med anledning av den nya etableringsreformen Förslag till beslut Individ- och familjeutskottet föreslår humanistiska nämnden besluta att nämnden ställer sig bakom omorganisationen gällande flyktingsamordning Sammanfattning Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. I syfte att anpassa kommunens resurser till förändringen föreslås att såväl tjänsten som flyktingsamordnare som budget för verksamheten flyttas från socialkontoret till skolkontoret. Bakgrund Den 1 december 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft. Reformen har inneburit att kommunens huvudansvar har övergått till ett statligt huvudansvar. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. De ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter, ansvara för etableringssamtalen, ansvara för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan, ansvara för upprättande av etableringsplan, besluta om etableringserättning, vara uppdragsgivare till lotsar, fastställa länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket. Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning samt betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning, ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, ansvarar för skola,

5 förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar, ansvarar för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan. Kommunen har rätt till ersättning från staten för insatser för nyanlända flyktingar och vissa anhöriga med uppehållstillstånd. Schablonersättningen för år 2012 är kronor för en person under 20 år, kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och kronor för en person som fyllt 65 år. Grundersättning för de kommuner som har överenskommelse om mottagning under 2012 är kronor. Introduktionsersättningslagen fortsätter att gälla för flyktingar som tagits emot i en kommun innan den 1 december Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun var tredje månad utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader för, i genomsnitt, tre och ett halvt år. Ärendet Organisatoriskt ansvarar Humanistiska nämnden för flyktingmottagningen i kommunen. Socialkontoret har haft ansvar för introduktion av nyanlända, fördelat medel till skolkontoret för extrakostnader avseende barn i förskola och skola. Socialkontoret har administrerat introduktionsersättningen och betalat utbildning i svenska för invandrare (SFI) för nyanlända som omfattats av introduktionsersättningslagen. I samband med att etableringsreformen har införts har kommunens ansvar för att upprätta introduktionsplaner upphört, men de som omfattas av introduktionsersättningslagen fortsätter socialkontoret att administrera samt erhålla ersättning för. Nyanlända som omfattas av etableringsreformen kommer att handläggas genom att flyktingsamordnartjänsten överförs till skolkontoret. Skolkontoret blir även mottagare till grundersättning och schablonersättning för personer som mottas enligt etableringsreformen. Grundersättning och Schablonersättning avser att täcka kostnader för samordnartjänst för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkkostnader samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället. Förslaget har muntligt redovisats vi humanistiska nämndens sammanträde den 6 december då det mottogs positivt. Förslaget stöds av skolkontorets produktionschef, Mats Larsson. Georg Hammertjärn Socialchef

6

7 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2011/ Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Delegationsordning 2012 för Humanistiska nämnden, Barnomsorg - Utbildning Förslag till beslut att godkänna den föreslagna delegationsordning för Humanistiska nämnden Barnomsorg Utbildning 2012 Ärendet Delegationsordningen är förändrad till stora delar med anledning av den nya skollagens ikraftträdande. Den nya lydelsen framgår av bilaga 1. Bilaga 1: Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa Verksamhet barnomsorg och utbildning.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

8 Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Antagen av humanistiska nämnden , 5, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 23, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , 43, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden , xx, dnr 2011/4 Reviderad av humanistiska nämnden 2012-xx-xx xx, Dnr 2011/4

9 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Innehållsförteckning Delegeringsordning för humanistiska nämnden... 2 Återrapportering... 2 Återkallande... 2 Förhinder för delegaten... 2 Ärenden som inte får delegeras Allmänna ärenden... 3 Brådskande ärenden... 3 Utlämnande av allmän handling... 3 Arkiv... 3 Avtal... 3 Delgivning och föra kommunens talan... 3 Organisation... 4 Yttrande... 4 Personuppgifter Personalärenden... 4 Anställning... 4 Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m Kurser, förmåner m.m Arbetsmiljöansvar Ekonomiärenden... 6 Budgetfördelning, attesträtt och representation... 6 Upphandling, inköp och avyttring... 7 Bidragsansökningar Gemensamma bestämmelser... 8 Diskriminering och annan kränkande behandling... 8 Skolskjuts... 8 Samverkansavtal m.m Förskola Grundskola förskoleklass Grundskola Modersmålsundervisning Särskild undervisning Grundsärskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet Frivilliga skolformer

10 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Delegeringsordning för humanistiska nämnden I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstemän nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen 1 fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Den tjänstemannen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteman. När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteman är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. en har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. en ska bara ta beslut i tjänstemannens ställe när den är frånvarande. Den tjänsteman som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. gäller ett principärende. Återrapportering Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används. Om produktionschefen valt att vidaredelegera beslutanderätten ska delegeringsbesluten redovisas till produktionschefen istället för nämnden. Återkallande Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering. Förhinder för delegaten Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe. Ärenden som inte får delegeras Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 34 : 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 1 är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen. 2

11 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 1. Allmänna ärenden Brådskande ärenden 1.1 Ta beslut i brådskande nämndärenden Ordförande KL kap 6 36 Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur Utlämnande av allmän handling 1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling TF 2 kap 14, OSL 6 kap 1-6 Arkiv 1.4 Arkivansvarig Enhetschef 1.5 Utse arkivredogörare Enhetschef 1.6 Fastställa dokumenthanteringsplan Efter samråd med arkivmyndigheten Avtal 1.7 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende 1.8 Underteckna avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet. Enhetschef Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt Delgivning och föra kommunens talan 1.9 Mottagande av delgivning Vid sidan av ordförande, se nämndernas reglemente 1.10 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe 3

12 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Organisation 1.11 Mindre förändringar av förvaltningens organisation Yttrande 1.12 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden 1.13 Lämna yttrande över remisser där sakkunskap efterfrågas. Enhetschef T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar. Enhetschef Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden Personuppgifter 1.14 Lämna ut information enligt 26 i personuppgiftslagen 2. Personalärenden Anställning 2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av enhetschef. AB 2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av övrig personal (tillsvidare och viss tid). Enhetschef AB 2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef AB Efter samråd med personalchef. 4

13 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. 2.4 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning AB produktionschef enhetschef Kommunchef Efter samråd med personalchef. övrig personal Enhetschef 2.7 Avveckling och utköp av personal produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl produktionschef Kommunchef LAS 4, 7 Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.9 Avskedande LAS 18 produktionschef enhetschef och övrig personal KSau Avsked av produktionschef efter samråd med nämnd. Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef. Kurser, förmåner m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och Europa Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente. produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef. 5

14 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför Europa KSau 2.12 Användande av egen bil i tjänsten produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Arbetsmiljöansvar 2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön kontoret enheten 2.14 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet. Enhetschef Enhetschef 3. Ekonomiärenden Budgetfördelning, attesträtt och representation 3.1 Omdisponering av budget mellan enhet. 3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget. Enhetschef 3.3 Utse attesträttsinnehavare för tjänstemän Se attestreglemente 6

15 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 3.4 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per tillfälle och inom budgetram Se representationspolicy Upphandling, inköp och avyttring 3.5 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar. Enhetschef Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlings- och inköpspolicy. 3.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet. 3.7 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation. Enhetschef Enhetschef Bidragsansökningar 3.8 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m. 3.9 Beslut om bidrag till organisationer 1) med högst kronor 2) med högst kronor Utskott Nämnden beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas Besluten ska alltid meddelas till ekonomienheten. Beviljade medel rekvireras av verksamhetsansvarig enhet. 7

16 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 4. Gemensamma bestämmelser Diskriminering och annan kränkande behandling 4.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 4.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 4.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 4.4 Yttrande till Skolinspektionen/DO Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef Rektor/ förskolechef 3 kap. 15 diskrimineringslagen, 6 kap. 7 skollagen 3 kap. 16 diskrimineringslagen, 6 kap. 8 skollagen 2 kap. 7 diskrimineringslagen, 6 kap. 10 skollagen Skolskjuts 4.5 Beslut om skolskjuts till hemskolan 4.6 Beslut om skolskjuts till annan kommunal skola eller enskild skola inom kommunen Kollektivtrafiksamordnare Kollektivtrafiksamordnare 10 kap. 32, 33 och 40 samt skolskjutsreglemente 4.7 Beslut om skolskjuts av särskilda skäl, ersättning för självskjuts för elever i särskolan samt om avsteg från regler i skolskjutsreglementet 11 kap. 31, 32 och 39 samt skolskjutsreglemente Samverkansavtal m.m. 4.8 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 4.9 Sluta samverkansavtal med annan kommun om förskoleklass, grundskola och särskoleutbildning 4.10 Sluta samverkansavtal med annan kommun, landsting eller anordnare om erbjudande av gymnasie/komvux, särskild vuxenutbildning eller SFIundervisning 8

17 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Fördelning av medel avsatta för elever med särskilda rättigheter Chef för resurscentrum 5. Förskola 5.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 5.2 Föreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 10 skollagen 5.3 Beslut om plats i förskolan Förskolechef 8 kap. 3 skollagen 5.4 Beslut om plats i förskolan på grund av barnets behov av särskilt stöd Förskolechef 8 kap. 7 skollagen 5.5 Beslut om nattomsorg Förskolechef Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.6 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot barn vid särskilda skäl 5.7 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 5.8 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavares önskemål 5.9 Yttrande till mottagande kommun 5.10 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 5.11 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 5.12 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld Förskolechef Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 8 kap. 12 skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 13 andra stycket skollagen 8 kap. 13 första stycket skollagen 8 kap. 21 och 23 skollagen 8 kap. 9 skollagen Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 9

18 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.14 Beslut att bevilja vårdnadsbidrag Skolsamordnare Trosa kommuns tillämpningsbestämmelser 5.15 Avsteg från Regler för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass samt vårdnadsbidrag i Trosa kommun i särskilda fall Regler fastställda av kommunfullmäktige 5. Grundskola förskoleklass 6.1 Beslut om placering vid den skolenhet som vårdnadshavarna önskar 6.2 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot ett barn vid särskilda skäl 6.3 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av särskilda skäl 6.4 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavarnas önskemål 6.5 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 6.6 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i enskild verksamhet 6.7 Beslut om tilläggbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass i kommunal verksamhet Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 9 kap. 15 skollagen 9 kap. 12 tredje stycket skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 13 skollagen 9 kap. 21 skollagen Beslut humanistiska nämnden 3 kap. 9 skollagen Beslut humanistiska nämnden 10

19 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden 7. Grundskola Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 7.1 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Rektor 7 kap. 10 andra stycket skollagen 7.2 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 7.3 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 7.4 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7.5 Beslut om att ta emot en elev från grundsärskolan eller specialskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 7.6 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 7.8 Återkallelse av sådant medgivande 7.9 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev, för vilken hemkommunansvar rådet 7.10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 7.11 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 7.12 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 7.13 Åtgärder för en elev som inte bor hemma 7.14 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 7.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 7.16 Beslut om att ta emot ett barn, som inte anses vara bosatt i Sverige, i grundskolan Rektor Rektor Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 15 skollagen 7 kap. 8 skollagen 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 10 kap. 24 tredje stycket skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 25 skollagen 10 kap. 30 andra stycket skollagen 10 kap. 29 tredje stycket skollagen 10 kap. 39 skollagen Regelverk Resurscentrum 4 kap. 2 andra stycket skolförordningen 11

20 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkgrupper och elevens val Rektor Modersmålsundervisning 7.18 Beslut att anordna modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid 7.19 Beslut att anordna modersmålsundervisning 7.20 Beslut om att anordna handledning på modersmål Rektor Rektor Särskild undervisning 7.21 Beslut om placering av elev till särskild undervisning efter samråd 7.22 Beslut om särskild undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl 7.23 Beslut om anpassad studiegång Rektor Rektor Rektor 3 kap skollagen 8. Grundsärskola 8.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärkola 8.2 Beslut om att ta emot barn i grundsärskolan utan vårdnadshavares samtycke 8.3 Beslut om att ta emot en elev från grundskolan under en försöksperiod om högst 6 månader 8.4 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår barnet fyller 8 år Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Rektor 7 kap. 5 andra stycket skollagen 7 kap. 5 tredje stycket skollagen 7 kap. 8 skollagen 7 kap. 10 andra stycket skollagen 8.5 Beslut om tidigare skolstart Rektor 7 kap. 11 skollagen 8.6 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande av skolplikten Rektor 7 kap. 13 och 14 skollagen 8.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången Rektor 7 kap. 15 skollagen 12

21 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 8.8 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen 8.9 Återkallelse av sådant medgivande 8.10 Beslut om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 8.11 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev för vilken hemkommunansvar råder 8.12 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 8.13 Yttrande till annan kommun om mottagande av elev 8.14 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar 8.15 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 8.16 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Rektor Rektor Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum 24 kap. 23 skollagen 24 kap. 24 skollagen 11 kap. 8 skollagen 11 kap. 24 tredje stycket skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 25 skollagen 11 kap. 29 andra stycket skollagen 11 kap. 38 skollagen Regelverk Resurscentrum 9. Fritidshem 9.1 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 9.2 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 11 skollagen 26 kap. 18 skollagen 9.3 Beslut om plats på fritidshem Rektor 14 kap. 3,4,5 skollagen 9.4 Beslut om plats på fritidshem på grund av barnets särskilda behov 9.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet Rektor Chef för resurscentrum 14 kap. 6 skollagen 14 kap. 17 skollagen 13

22 TROSA KOMMUN Humanistiska nämnden Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. 9.6 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet 9.7 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgiftsskuld 9.8 Beslut om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 10. Annan pedagogisk verksamhet 10.1 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i enskild verksamhet 10.2 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet Chef för resurscentrum Chef för resurscentrum Regelverk Resurscentrum 11. Frivilliga skolformer 11.1 Beslut om resebidrag Utbildningssekreterare gymnasieskola 11.2 Beslut om åtagande att svara för utbildningskostnad Utbildningssekreterare vuxenutbildning 14

23

24 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Beslut om skol- och barnomsorgspeng för enskilt driven verksamhet 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor för år Bakgrund Riksdagen beslut om nya bestämmelser gällande ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser medför att nya beslut måste tas årligen för att fastställa bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor. Kommunens ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Ny ersättning 2012 Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat ersättningen till enskilt driven verksamhet. Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns budget 2012 och som redovisas som bilaga i budget. Grundbelopp Dessa belopp utgör grundbelopp och har justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar föräldraavgifter eller inte. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna till kr för förskolor och kr för skolbarnsomsorg.

25 Särskilda satsningar utom grundbelopp Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten också kompenseras för särskilda satsningar som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala grundbeloppet. För Trosas del finns inga särskilda satsningar som skall räknas in i bidragsbeloppet för Hyrespeng Hyrespengen utgår till enskilt drivna förskolor skolor med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna förskolor och skolor kompletterat med kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. Till förskolor i kommunen med kr per 15-grupp Till skolor i kommunen med kr per 20-grupp. Tilldelningen till enskilt drivna förskolor och skolor framgår av bilaga 1. Tilläggsbelopp Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för Svenska 2 och modersmålsundervisning. Besked om beslut Efter KF:s fastställande av bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet vilka bidragsbelopp som gäller för Trosa kommuns barn och elever, med angivande av ett unikt diarienummer och anvisningar för överklagande av beslutet. Bilaga 1 Bidragsbelopp till förskola och skola Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

26 Ingångsvärden Bilaga 1 till HN Förskola och skolbarnsomsorg Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Grundbelopp Adm 3% + moms 6% Avdrag föräldraavgifter netto mht maxtaxan Kr/barn/år Peng kr per år och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Hyra Förskola 1-2 år Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år år år Trosa kommuns föräldraavgifter 2012 Per år per månad Peng kr per månad och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2012 För 1-5 år Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg För 6-12 år Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar Hyrespeng förskola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Förskola till förskola per 15-grupp Förskola 1-2 år Inga särskilda satsningar tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år Skolor Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng 2012 Peng kr per år och barn i skola 2012 Grundbelopp och med % Kr/elev/år Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grundskolepeng Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Förskoleklass Förskoleklass Skolår Skolår Skolår Skolår Hyrespeng skola 2012 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda Peng kr per månad och barn i skola 2012 Skola till skola per 20-grupp Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Inga särskilda satsningar 2012 Förskoleklass Skolår Skolår

27

28 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel Mob Bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta nya bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor, gällande för Ärendet I Skollagen 9 kap. 8, regleras bidrag till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. För varje elev som genomgår sådan utbildning lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning eller utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började. Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Bidrag till fristående grund- och grundsärskolor samt fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Med anledning av att Trosa kommun saknar egen gymnasieskola och därmed baserar bidragsbeloppen på ett genomsnitt av samverkanskommunernas Salems, Nyköping och Södertälje prislistor så utgör denna beräkning grund för beslutet. Nyköpings prislistor inkom till skolkontoret i januari 2012, varför beslutet därmed inte kan fattas av nämnden före kalenderårets början.

29 Både Södertälje kommun och Salems kommun harfattat beslut om att övergå till en länsprislista gällande för hela Stockholms län kommer deras priser att bestämmas på basis av denna prislista. Se bilaga 1 och 2. Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget beräknats till skolan eller den enskilda huvudmannen. Om ingen annan överenskommelse görs ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. För utbildningar som inte kan prisbestämmas som ett genomsnitt av samverkanskommunernas priser eller med ledning av en samverkanskommuns priser skall Trosa kommun betala enligt riksprilistan. Skolverket offentliggör riksprislistan per Den kan därför inte redovisas inför detta beslut. Efter humanistiska nämndens beslut skickas ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där Trosa kommun har elever. Varje beslut förses med eget diarienummer och med överklagandeanvisningar. Under en övergångsperiod finns det program både inom ramen för Gy11, som är de nya gymnasieprogrammen och Gy 94 som avser de äldre gymnasieprogrammen. Utfasningen av Gy 94 är helt klar i och med utgången av vårterminen Bilaga 1 Bilaga 2 Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy11. Trosa kommuns bidragsbelopp till fristående gymnasier under 2012 avseende Gy94.. Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

30 KSL:s prislista 2012 för Gy 11 Används av Södertälje och Salem Bilaga 1 till beslut om Gy-11 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) - - Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy 11 Grundbelopp Barn- och fritidsprog Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet - VVS och fastighetsprogrammet - - Estetiska programmet - Estetiska programmet - - Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet - Hotell- och turismprogrammet - - Industritekniska programmet - Industritekniska programmet - - Restaurang och livsmedelsprogrammet - Restaurang och livsmedelsprogrammet - - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) - - Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet - Humanistiska programmet - - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 11 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprog Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Estetik och Media Estetiska programmet Musik Fordons- och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet Transport (FTTRA) Fordons och transportprogrammet Flyg (RXFLY) Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Media (SAMED) Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

31 KSL:s prislista 2012 för Gy 94 Används av Södertälje och Salem Bilaga 2 till beslut om Gy-94 peng i HN Dnr Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Stockholmspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik - Fordonsprogrammet, flygteknik - Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Nyköpings kommun prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Nyköpingspris inkl momspålägg Gy94 Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager - Byggprogrammet - Plåtslager - Elprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet - Energiprogrammet - Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet - Hotell- och restaurangprogrammet - Industriprogrammet - Industriprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Livsmedelsprogrammet - Medieprogrammet - Medieprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturbruksprogrammet - Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning - Teknikprogrammet Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott - Trosa kommuns prislista 2012 för Gy 94 Program Belopp 2012 varav mat varav adm 3% varav moms 6% Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Byggprogrammet - Plåtslager Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, exkl musik Estetiska programmet, musik Fordonsprogrammet, exkl transport och logistik Fordonsprogrammet, transport och logistik Fordonsprogrammet, flygteknik Handels- och administrativa programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Räddning Teknikprogrammet Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg lagidrptt Nationellt godkänd idrottsutbildning - tillägg individuell idrott Gul post = Baseras på genomsnitt av Stockholm och Nyköping Grön post = Baseras på antingen Stockholms eller Nyköpings prislista

32

33 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Förslag till internkontrollplan 2012 Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna internkontrollplanen för barnomsorg - utbildning för år 2012 Ärendet Internkontrollplanen för 2012 har kompletterats med följande punkter jämfört med internkontrollplan Att reglerna i personuppgiftslagen efterlevs Att förteckning enligt 39 PUL är uppdaterad och anmäld till kommunens PUL ombud Att uppföljningsansvaret efterlevs för uppföljning av ungdomar mellan år Att personalens bisysslor inventeras årligen Att delegationsordningen för arbetsmiljö är aktuell Att det regelbundet görs rimlighetsbedömningar av verksamhetens personalkostnader Kontroll av att rätt lön utbetalas till rätt person. Bilaga 1 Förslag till internkontrollplan 2012 Mats Larsson, Skolchef. Tor-Erik Lillsebbas, Utvecklingsledare

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-09 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.45 Omfattning 80-89 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Marcus Johansson (C) Inger Sundbom (S) Övriga deltagande

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.6 för utbildningsnämnden Vingåkers kommun Fastställd på Barn och utbildningsnämnden 2011 08 25 Sida 1 Allmänt om delegation Att delegera innebär att lämna över beslutanderätten.

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden Antaget av utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-17 100 Träder i kraft 2015-08-17 Inledning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer