Motioner och motionssvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och motionssvar"

Transkript

1 Motioner och motionssvar 1 2 Sälj inte trovärdigheten i klimatpolitiken: Skrota oanvända svenska utsläppsrätter 3 Effektskatt Slutförvar av Danmarks kärnbränsle 7 Anpassad skatt på drivmedel 9 Skapandet av en grön investeringsbank 11 Transvården i Sverige 14 Ett tredje juridiskt kön 16 Transpersoners juridiska situation 18 Abort Tandvård 22 Dags för en human och solidarisk migrationspolitik! 2 Harmonisera studentrabatter 27 Lika stöd till ungas engagemang 28 Nej till TTIP Inför Chicagoplanen för banker i Sverige 32 Demokratisera styrningen av Riksbanken och möjliggör en penningpolitisk stabiliseringspolitik 3 Högskoleprovet ska inte betalas av den enskilde 39 Tillsätt en statlig offentlig utredning om resurstilldelningssystemet för högre utbildning 40 Konsument- och privatekonomi på gymnasiet 43 Dags för undervisning om samtyckeskultur i skolan 4 Den offentliga arbetsgivarpolitiken 47 Riv upp Lex Laval 1 Sommarjobb 3 Byggbolag i offentlig regi Kollektivisering av produktionsmedlen 7 Införande av partiskatt 8 Begränsad antalet mandatperioder för socialdemokratiska riksdagsledamöter 60 Privat lobbyism som skäl för uteslutning 62 1 (78)

2 Du säljer, han köper 64 Avskaffande av ränteavdrag 66 Införande av en markskatt 68 Inför ett enhetligt momssystem 70 Bilaga till motion 12, Dags för en human och solidarisk migrationspolitik! : Vägen hit 72 2 (78)

3 Sälj inte trovärdigheten i klimatpolitiken: Skrota oanvända svenska utsläppsrätter Motionär: STEK (Socialdemokratiska teknologer) Alla EU:s medlemsländer har vart och ett fått en tilldelad mängd utsläppsrätter för respektive år. Enligt ansvarsfördelningsbeslutet får de svenska utsläpp som sker i andra verksamheter än de som omfattas av utsläppshandeln under perioden 13 totalt uppgå till högst 9 miljoner ton. Det land som ett år har lägre utsläpp än ansvarsfördelningsbeslutet kräver kan nästa år ha utsläpp som överstiger det årets tilldelning. Om de svenska utsläppen blir lägre än ansvarsfördelningsbeslutet om Sverige presterar bättre än nödvändigt enligt avtalen - kan staten sälja en del av överprestationen till EU-länder som haft högre utsläpp än ESD tillåter. Om ett land har överpresterat finns två alternativ: antingen sälja sina utsläppsrätter eller annullera dem. Om vi säljer utsläppen innebär det att allt det Sverige gjort för att minska mängden koldioxidutsläpp är förgäves, de äts upp av det faktum att utsläppsrätten sålts vidare. Det andra alternativet är att annullera utsläppsrätten. Reglerna är utformade så att den som släpper ut för mycket ett år enkelt kan kompensera detta genom att antingen köpa överblivna utsläppsrätter från ett land som släppt ut färre än deras utsläppsrätter tillåter eller genom att landet själv överpresterar ett senare år. Om vi säljer utsläppsrätter fördröjs alltså även andra EU-länders omställningsprocess. 3 Kongressen föreslås besluta att 1 hela den svenska överprestationen under ansvarsfördelningsbeslutet 13 annulleras, samt att 2 S-studenter antar motionen som sin egen och insänder den till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Sälj inte trovärdigheten i klimatpolitiken: Skrota oanvända svenska utsläppsrätter 3 (78)

4 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen vill tacka motionären för den inkomna motionen. FS delar motionärens syn i denna fråga och anser att motionären lyfter en viktig problematik. Genom att Sverige som land har möjligheten att sälja utsläppsrätter riskerar, som motionären påpekar, andra länders omställningsprocess att saktas ner och att de vinster och framsteg som görs är förgäves utsläppsrätterna säljs vidare. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 bifalla motionen. 4 (78)

5 Effektskatt 2. Motionär: Mikael Walter 1 En rimlig utgångspunkt på den svenska energimarknaden är att alla energiformer ska ha samma ekonomiska förutsättningar. Undantag för detta bör göras endast ifall drift kommer att leda till framtida kostnader eller skador på miljö och klimat. Utsläpp av exempelvis svaveldioxid och kvävedioxid finns det skatter för. Det finns också en avgift för kärnkraftsföretagen som ska täcka hantering och förvaring av använt kärnbränsle och kontaminerat material. Utöver detta finns det en effektskatt på kärnkraftverken, vilket inte finns för några andra kraftverk. Denna beräknas på den effekt som kärnkraftverken teoretiskt skulle kunna ha och måste därmed betalas om reaktorerna körs eller står stilla. Skatten har inte något uttalat ändamål och kan strida mot EU:s konkurrensregler. Den motsvarar cirka 4 miljarder om året alternativt 6,6 öre/kwh eller drygt en fjärdedel av priset på kärnkraftsel. Om det skulle finnas specifika skäl att beskatta eller avgiftsbelägga kraftverk kan detta göras. Det kräver dock att relevanta beräkningar finns till grund. Kongressen föreslås besluta att 1 S-studenter ska ta ställning för att effektskatten på kärnkraftverken ska avskaffas. Effektskatt (78)

6 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen tackar för en intressant frågeställning kring harmonisering av skattesatser. Förbundsstyrelsen noterar att effektskatten höjdes av den rödgröna samarbetsregeringens i vårändringsbudgeten 1. Detta gjordes dels som en justering efter den allmänna prisutvecklingen men också för att skapa ytterligare finansiellt utrymme. Förbundsstyrelsen anser att effektskatten är rimlig då den är ett bra sätt att skapa reformutrymme. Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att S-studenter i det allmänpolitiska programmet klargör att vi strävar efter en kärnkraftsfri värld. Därför anser vi att det är rimligt att behålla effektskatten på kärnkraft. 1 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 avslå motionen. Effektskatt 6 (78)

7 Slutförvar av Danmarks kärnbränsle 3. Motionär: Mikael Walter 1 2 Sverige är, tillsammans med Finland, världsledande inom teknik för slutförvar av använt kärnbränsle. Det går att diskutera hur pass säkert det planerade svenska slutförvaret är och om det kommer att hålla tills radioaktiviteten hos det använda kärnbränslet klingat av till bakgrundsstrålningsnivå, men det råder ingen tvekan om att ett slutförvar måste byggas. SKB beräknar att den samtliga volymen använt kärnbränsle som behöver slutförvaras om dagens reaktorer körs i 0-60 år är m3 (vilket motsvarar en kub med sidländ meter). I jämförelse har Danmark 233 kg uttjänta bränslestavar (ca 0,02 m3) från sin forskningsreaktor i Risø som de har problem att slutförvara eftersom så gott som hela Danmarks berggrund består av kalk och lera samt att Polen och Tyskland inte gillar tanken på slutförvar nära sina gränser. Sverige har kritiserat Danmarks planer för att inte vara tillräckligt analyserade. Det skulle vara säkrare för alla parter, även Sverige, om vi tog hand om det danska bränslet givetvis mot skälig ersättning. Kongressen föreslås besluta att 1 S-studenter ska ta ställning för att Sverige och Danmark ska sluta ett bilateralt avtal om att Sverige ska ta emot Danmarks nuvarande använda kärnbränsle mot skälig ersättning. Slutförvar av Danmarks kärnbränsle 7 (78)

8 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen tackar för motionen. Motionären tar upp en viktig problematik kring frågan av kärnavfallets slutförvar. Förbundsstyrelsen ser dock en problematik i att Sverige som nation skulle ta emot andra länders kärnbränsleavfall. Ett svenskt slutförvar skulle i många situationer innebära ett tryggare slutförvar än på andra platser i världen. Dock anser förbundsstyrelsen att det är av största vikt att en produktion av kärnkraft även innebär ett sort ansvar för det kärnavfall som bildas. Nationer som säljer sitt avfall avsäger sig därigenom sitt ansvar för det avfall från den kärnkraft som de själva har nyttjat och som det enligt SKB kommer ta år innan det når en ofarlig nivå. 1 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 avslå motionen. Slutförvar av Danmarks kärnbränsle 8 (78)

9 Anpassad skatt på drivmedel 4. Motionär: GSHF 1 2 Klimat hotet är ett lika påtaglig idag som terrorbalans var för under kalla kriget. Att anpassa vårt levnadssätt är en nödvändighet för framtiden. Inte sällan lyfts högre skatt på drivmedel upp som en möjlighet att minska utsläppen från trafiken, inte minst i städer där alternativa färdsätt finns att tillgå. Det är en bra ambition. Vad som har blivit skevt i utformandet av dessa styrmedel är att de samhällen och bygder där alternativen till bil är dåliga eller obefintliga påverkas mest. Bilberoendet blir absolut för många. Avstånden är längre vilket leder till högre konsumtion och därmed större påverkan av prisuppgång. Men att minska konsumtionen i någon större utsträckning är sällan ett reellt alternativ om man önskar bo kvar och behålla jobbet. På sikt leder denna skevhet till att skatten på drivmedel blir för låg i storstäder samtidigt som vi utarmar landsbygden. Idag är koldioxidskatt, energiskatt och moms på drivmedel nationella. I framtiden bör ett system införas där skattetrycket blir högre där alternativen till bil är bättre och avstånden mindre. Detta till förmån för ett lägre skattetryck i glesbygd där alternativen är obefintliga. Beskattningen bör vara graderad och tillämpa mjuka övergångar för att undvika genvägar. På så sätt kan vi höja våra ambitioner där de är möjligt och säkra den gröna omställningen. De ekonomiska resurserna för gröna investeringar och innovationer ökar. Då kan nya lösningar få bärkraft som sedan kan spridas i hela landet. Vi ser en urbanisering som lär fortsätta. Fler bor i städer med en allt bättre kollektivtrafik. Detta är bra. Låt oss använda detta för att skapa en bättre grönare framtid. Men vi ska inte göra de på bekostnad på de som stannar kvar och håller vår landsbygd levande. Kongressen föreslås besluta att 1 S-studenter driver frågan om en anpassad skatt på drivmedel som beskrivs ovan, att 2 S-studenter verkar för högre drivmedelsskatt där alternativen till bil är goda, samt 3 att 3 S-studenter uppmanar Socialdemokraterna att driva frågan och att regeringen utreder, konkretiserar och implementerar förslaget. Anpassad skatt på drivmedel 9 (78)

10 Förbundsstyrelsens motionssvar 1 Förbundsstyrelsen delar motionärens syn kring att det krävs incitament för att minska mängden biltrafik i våra städer både med hänsyn till miljön och våra gemensamma livsvillkor. Samtidigt vet vi att livsvillkoren för stad och landsbygd skiljer sig åt. Dessa skillnader måste politiken minska genom flera olika reformer. Vi håller med om att skatt är ett viktigt verktyg för att minska bilismen. Vi tror dock inte att ett fragmentiserat skattesystem är den rätta vägen. Förbundsstyrelsen vill se ett så enhetligt skattesystem som möjligt, bland annat för transparens, kredibilitet och för att undvika en eventuell skatteplanering. För att minska på bilberoendet och den onödiga transporten inom städer och samhällen anser förbundsstyrelsen att en utbyggnad och i högre grad offentligt finansierad kollektivtrafik, bilfria zoner och en stadsplanering som främjar gång och cykel också är en del av lösningen på de problem som motionären beskriver. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 avslå motionen. Anpassad skatt på drivmedel (78)

11 Skapandet av en grön investeringsbank. Motionär: SHS Det krävs omfattande investeringar för att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle, inte minst för att motverka klimatförändringen. Sverige bör därför göra som i Storbritannien och inrätta en statlig investeringsbank som uteslutande investerar i gröna projekt. Vi måste bli kvitt föreställningen om att investeringar i gröna projekt är mer riskfyllda än inom andra branscher. Denna inställning hämmar banker och andra aktörer på finansmarknaden, som annars vore naturliga partners för att förverkliga tillräckliga investeringar. Finanskrisen och den ökade regleringen av bankernas verksamhet som kom i dess spår har ytterligare ökat bankernas tveksamhet inför långsiktiga investeringar i gröna projekt. Det leder till att det ofta saknas kapital för investeringar i långsiktiga gröna projekt exempelvis vindkraft, solenergi och klimatsmarta renoveringar av bostadsbeståndet som byggdes under det så kallade miljonprogrammet. Den statliga Energieffektiviseringsutredningen konstaterade exempelvis att det finns en mycket stor skillnad mellan den lönsamma potentialen av energieffektiviserande åtgärder och de åtgärder som faktiskt genomförs. Bara cirka 1 procent av åtgärder som vore lönsamma för fastighetsägarna genomfördes i praktiken. Liknande förhållanden gäller i industrin och i transportsektorn. Det finns alltså en stor potential för samhällsekonomiskt viktiga projekt som långsiktigt är lönsamma på såväl företags- som samhällsnivå, men som i dagsläget inte utnyttjas. Därför bör Sverige följa Storbritanniens exempel och skapa en grön investeringsbank. En sådan investeringsbank skulle kunna ge ut klimatobligationer vars ränta garanteras av staten. Då skulle våra stora pensionsbolag och pensionsfonder kunna investera våra pensionspengar i klimatsatsningar. Storbritannien inrättade UK Green Investment Bank (UKGIB) i oktober 12, för att öka investeringstakten inom den gröna ekonomin. Verksamheten sköts oberoende av den brittiska staten. Däremot har regeringen slagit fast att minst 80 procent av kapitalet ska användas inom de tre områdena havsbaserad vindkraft, energieffektivisering och avfallsåtervinning. Banken har utrustats med ett startkapital på cirka 31 miljarder svenska kronor, som senare utökats med ytterligare 8,3 miljarder kronor. Genom att UKGIB enbart får investera i projekt som förväntas drivas med vinst, undviker man det felaktiga intrycket att Skapandet av en grön investeringsbank 11 (78)

12 gröna projekt behöver offentliga bidrag för att klara sig. 1 Satsningarna i de första elva projekten har minskat utsläppen av växthusgaser med ungefär 2, miljoner ton motsvarande de årliga utsläppen från en miljon brittiska personbilar. Projekten förväntas också resultera i 11,8 TWh el om året, mer än hela den befintliga svenska vindkraftsproduktionen. Med den brittiska modellen som förebild kan vi skapa ett starkt instrument för lönsamma investeringar i gröna projekt i Sverige. För att en svensk grön investeringsbank inte ska konkurrera med privata banker och finansinstitut är det viktigt att verksamheten, på samma sätt som i Storbritannien, begränsas till områden där investeringarna från andra aktörer inte räcker till. Investeringsbanken ska alltså gå in strategiskt på de områden där marknaden misslyckas med att uppbåda det investeringskapital som krävs. Så snart marknadens intresse och investeringsvilja vuxit tillräckligt, ska investeringsbanken dra sig tillbaka och lämna över hanteringen till andra aktörer. En svensk grön investeringsbank, kan vara drivande i en resurssnål och förnybar omställning av Sverige. De skulle inte bara innebära minskade utsläpp, fler jobb och ett ökat välstånd, utan också att behovet av offentliga subventioner och skattemedel för klimatinvesteringar minskar. 2 Kongressen föreslås besluta att 1 Socialdemokratiska Studentförbundet tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen, samt att 2 Socialdemokratiska Studentförbundet verkar aktivt för att en statlig investeringsbank med inriktning på gröna miljöprojekt startas. Skapandet av en grön investeringsbank 12 (78)

13 Förbundsstyrelsens motionssvar Motionären lyfter en av vår tids stora ödesfrågor. Omställning till ett hållbart samhälle är absolut nödvändigt för att motverka klimatförändringen och många forskare menar på att vi måste agera nu. Att skapa möjligheter och eftersträvansvärda exempel i att investera hållbart är ett sätt. Där är vi i Förbundsstyrelsen överens med motionären om att en grön investeringsbank är en viktig del av lösningen på ett stort globalt problem. Det är en hållning som vi gärna ser förbundet intar. Däremot tror inte vi att detta är något som förbundet kommer kunna prioritera under nästa verksamhetsår och därmed kunna verka aktivt för. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 1 att 1 bifalla att-sats 1, samt att 2 avslå att-sats 2. Skapandet av en grön investeringsbank 13 (78)

14 Transvården i Sverige 6. Motionär: USHF På 70-talet ledde Socialdemokratin i Sverige vägen genom införandet av världens första offentligt finansierad transvård. Vi var ett föregångsland och många länder har sedan följt efter. 12 avskaffades tvångssteriliseringen av den sista gruppen i Sverige, transpersoner. Detta väckte uppmärksamhet utomlands där Sverige lyftes upp som ett exempel på ett gammaldags perspektiv på vården av transpersoner. Vi har helt enkelt sackat efter. Denna motion syftar till att underlätta vardagen för tusentals människor i Sverige. Unga transpersoner är en ohyggligt utsatt grupp där en stor majoritet övervägt att ta sitt egna liv och var tredje försökt minst en gång. Om socialdemokratin tänker tackla psykisk ohälsa på ett seriöst sätt så är transpersoner, och särskilt unga transpersoner, en grupp som inte kan ignoreras. Transvården är trots vissa reformer under alliansregeringen, fortfarande oerhört problematisk. Lagstiftningen gällande könskonträra namn dvs den lag som förbjöd namn som gick emot det kön som tilldelades en vid födseln, och tvångssterilisering må vara avskaffad men vården i sig vilar i stor grad fortfarande på principer från 70-talet vilka också stärker könsbinären. I många av de landsting som tillhandahåller transvård är den dessutom nedprioriterad och underfinansierad. Många av de förslag som presenteras saknar även klassperspektiv, där liberalisering ökar möjligheterna för de med ekonomiska resurser att genomföra åtgärder som skulle vara omöjliga för människor med vanlig arbetsinkomst. Det är dags att transpersoners rätt att ta beslut gällande sin egen kropp och hälsa respekteras. Hormonterapi kräver i Sverige diagnos som sätts efter minst ett års utredning av ett utredningsteam. I realiteten tar det ofta två år, och det är inte sällan som det tar ännu längre tid än så. Denna vänteperiod där personer som ofta redan väntat en längre period innan de kontaktat vården måste fortsätta kan skapa oerhört mycket lidande för individen som redan är utsatt för stor press. Detta leder till att många transpersoner söker sig till självmedicinering genom svarta marknaden vilket i sin tur ökar riskerna för vidare marginalisering i samhället markant. Det är därför av stor vikt att insatser sätts in snabbt särskilt för yngre transpersoner. Jag föreslår därför att den amerikanska modellen för informerat samtycke där patienten, efter att ha informerats om behandlingens risker, fördelar och nackdelar direkt inleder behandling. En svensk modell skulle kunna inleda behandling efter en kortare utvärdering av psykologer, efter vilken HRT kan inledas parallellt med utredningsfasens fortgång. Real life experience är en utvärderingsfas som är problematisk på många sätt. Den på- Transvården i Sverige 14 (78)

15 börjas ofta efter att hormonterapi inletts och krävs för att byte av juridiskt kön ska godkännas. Till att börja med leder det till onödigt psykiskt lidande för människor som märker av kroppsliga förändringar och börjar passera i offentliga miljöer, att pass och liknande identitetshandlingar markerats med fel kön. Sekundärt riskerar real life experience att stärka könsbinären och traditionella könsroller, där människor utvärderas efter hur mycket de passar in i sitt kön. Detta är en form som skulle vara oacceptabel vid någon annan behandling. Det är dags att den bedrövliga situationen som är dagens transvård utreds och reformeras. Små förslag som skulle stärka många unga personers situation landet över. Kongressen föreslås besluta 1 att 1 transvård i så stor mån som möjligt ska ha ett utpräglad patientperspektiv där individernas rätt att ta beslut om sin egna kropp respekteras, att 2 möjligheten för hormonterapi genom den amerikanska modellen för informerat samtycke utreds, samt att 3 utvärderingsfasen real life experience avskaffas. Förbundsstyrelsens motionssvar En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Detta mål uppfylls idag inte och för transpersoner är det extra tydligt. Som motionären lyfter har Sverige haft en historia av att leda utvecklingen i arbetet för en jämlik vård för alla och denna utveckling har Sverige tyvärr hamnat efter i. En trovärdig politik för jämlikhet ska inte osynliggöra och exkludera. Det behövs ett tydligare patientperspektiv inom transvården så att patienternas behov är utgångspunkten och inte falska föreställningar om vissa kroppar. Idag är all svensk hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig för patienten. Möjligheten till hormonterapi utifrån "informerat samtycke" kan och bör därför utredas. Sjukvården arbetar redan aktivt för ökat patientinflytande genom tydligare beslutskompetens och transpersoner borde inte tillhöra något undantag. Förbundsstyrelsen delar även motionärens problematiska bild av real life experience. Transitionen kännetecknas redan som en tuff period och kravet på real life experience bidrar till ökat psykiskt lidande och risk för självmord hos en redan utsatt grupp Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 4 att 1 bifalla motionen. Transvården i Sverige 1 (78)

16 Ett tredje juridiskt kön 7. Motionär: Sofia Hvittfeldt 1 I vårar avlånga land finns många som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Nepal, Pakistan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika har uppmärksammat detta och infört ett tredje juridiskt kön. Som ett förbund som kämpar för allas lika värde är detta en naturlig fråga för s- studenter att driva. Att ha ett tredje juridiskt kön är viktigt för att icke-genusfierade personer öppet ska kunna vara sig själva, och ett sätt att skapa tolerans för dessa människor och slå vakt om deras rättigheter i samhället. De ska kunna ha ID med sin rätta identitet på och kunna fylla i olika blanketter och ansökningar utan att behöva känna dysfori för att de tvingas in i genus-binären. Att införa ett tredje juridiskt kön skulle skicka en stark signal om allas lika värde och ändra diskursen angående genus och kön. Att bryta denna genus-binär är även ytterst viktigt för den feministiska kampen, då genus-binären ligger som grund för biologisk determinism och används för att rättfärdiga förtryck även mot kvinnor. Kongressen föreslås besluta att 1 S-studenter ska verka för att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön, samt att 2 S-studenter ska verka för att att byta till detta tredje juridiska kön endast ska kräva en enkel blankett som skickas till socialstyrelsen. Ett tredje juridiskt kön 16 (78)

17 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att ett tredje juridiskt kön är en viktig reform. Genom att undantagslöst kategorisera människor som antingen man eller kvinna upprätthåller staten en av patriarkatets stöttepelare. Som motionären skriver är Sverige i detta avseende inget föregångsland och det är hög tid att även vi erkänner människors rätt att identifiera sig själva som den de är. Förbundsstyrelsen anser dock inte att S-studenter ska ta detaljerade ställningstaganden om hur själva bytet ska gå till, eller för den delen vilken myndighet som ska ta emot handlingarna. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 1 att 1 bifalla att-sats 1, samt att 2 avslå att-sats 2. Ett tredje juridiskt kön 17 (78)

18 Transpersoners juridiska situation 8. Motionär: USHF 1 2 Trots att transpersoners rättigheter stärkts under alliansregeringen är de fortfarande en grupp som ur juridiskt perspektiv har lång väg att gå. Socialdemokratin bör vara en av aktörerna som leder rättighetskampen för transpersoner. Lagstiftningen tar på flera ställen inte hänvisning till könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta är ett stort problem, då transpersoner ofta faller mellan stolarna vid juridiska tvister avseende diskriminering. Ett exempel på detta är grundlagen, vars antidiskrimineringsskydd inte sträcker sig till personer av könsöverskridande identitet eller uttryck trots att den skyddar på basis av sexuell läggning. Ett annat exempel är att åldersgränsen för byte av juridiskt kön kvarstår trots att det inte längre är mot lagen att byta namn till ett så kallat könskonträrt namn, dvs ett namn som går emot det kön som tilldelades en vid födseln,. Att juridiskt könsbyte kvarstår vid 18 års ålder och kräver en diagnos gör det extremt problematiskt för transpersoner under denna ålder, som inte heller kan inleda utredning innan de når myndig ålder. Det framstår endast som byråkratisk envishet att tvinga dessa ungdomar att fortsätta stämplas med fel kön, långt efter de haft möjlighet att byta namn. Det är också problematiskt ur ett klassperspektiv att aspekter av vården fortfarande kostar pengar. Ett totalt namnbyte, där inget av de ursprungliga förnamnen behålls, kostar fortfarande pengar. Summan är inte stor, 00 kronor, men det finns ingen anledning att ett komplett namnbyte inte ska likställas med ett namnbyte där en del av de ursprungliga förnamnen behålls vilket redan är gratis första gången. Kongressen föreslås besluta 3 att 1 åldersgränsen för byte av juridiskt kön avskaffas och kravet på transsexualismdiagnos lättas, att 2 även namnbyte där ingen del av det ursprungliga namnet behålls ska vara gratis första gången, samt att 3 all lagstiftning som åsyftar skydd på basis av sexuell läggning även ska skydda gällande könsöverskridande identitet och uttryck. Transpersoners juridiska situation 18 (78)

19 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen håller med om att socialdemokratin bör vara ledande i kampen för transpersoners rättigheter. Transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i Sverige och utsätts systematiskt för diskriminering. Behovet av skyddslagstiftning är således stort. Eftersom juridiskt kön tilldelas den enskilde utan att hen har någon möjlighet att påverka det är det angeläget att individen ska kunna byta juridiskt kön. Det gäller både för de som är yngre och äldre än 18 år och oavsett ekonomisk styrka. Att avskaffa åldersgränsen och minska kostnaderna är därför önskvärt. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 1 att 1 bifalla motionen. Transpersoners juridiska situation 19 (78)

20 Abort 9. Motionär: SSK 1 På många håll i Europa drabbas aborträtten av bakslag och även i Sverige dyker det upp fler som ifrågasätter den. Därför behövs det krafttag både på nationell och internationell nivå för att försvara och utveckla rätten. Sveriges abortlag är från Den innebär att abort får utföras fram till vecka 18 och att Socialstyrelsen därefter om synnerliga skäl föreligger får bevilja tillstånd om det inte finns anledning att tro att fostret är livsdugligt. Enligt praxis är detta vecka 22. Därefter får abort enbart beviljas om kvinnans liv eller hälsa är i fara. De allra flesta aborter i Sverige görs långt innan vecka 18, men några hundra sker varje år efter denna. En betydande orsak till detta är att många allvarliga sjukdomar hos fostret inte kan upptäckas tidigare. Då är det olyckligt att behöva vänta på Socialstyrelsens utlåtande. Vi tycker att det inte finns något skäl till att någon annan än kvinnan och läkare ska lägga sig i fram till att det är möjligt att fostret är livsdugligt. I övrigt bör ingenting ändras. Kongressen föreslås besluta att 1 S-studenter tar ställning för och driver att Socialstyrelsen prövning mellan vecka 18 och 22 tas bort och att gränsen för fri abort höjs fram till vecka 22. Abort (78)

21 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen är helt eniga med motionären i frågan om aborträtten. Den svenska lagstiftningen bygger på kvinnas rätt till sin egen kropp och hälsa. Vi är stolta över den svenska aborträtten, men detta är dessvärre en rättighet som inte är någon självklarhet runt om i världen. I Europa finns det länder som i princip förbjuder abort helt. I Sverige har fri abort upp till vecka 18 länge varit normen. Men precis som motionären lyfter anser förbundet att det är olyckligt att behöva vänta på Socialstyrelsen svar mellan vecka 18 och vecka 22. Beslutsrätten ska inte övertas av Socialstyrelsen då kvinnor tvingas riskera sin psykiska respektive fysiska hälsa. Aborträtten ska alltid utgå från kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. 1 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 bifalla mortionen. Abort 21 (78)

22 Tandvård. Fria och jämlika leenden om rätten till god munhälsa hela livet. Motionär: STEK, Socialdemokratiska teknologer 1 2 Tänderna får inte fortsätta vara en klassfråga. Detta måste vi socialdemokrater vara överens om. Vid jobbkongressen 09 fastslogs att Vårt långsiktiga mål är ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården. Snarlika formuleringar i motioner och i det allmänpolitiska programmet har vid flera tillfällen antagits av S-studenters kongresser. Självklart bör tandvården vara en del av den allmänna sjukförsäkringen, men det finns många fler nödvändiga reformer som måste på plats för att nå målet om var och ens rätt till en god munhälsa. Äldretandvård När många äldre kommer in i åttioårsåldern upphör de att ha kontakt med tandvården och andelen som förlorar kontakt ökar sedan avsevärt med stigande ålder. Detta har en mycket stor negativ påverkan på de äldres munhälsa, vilket medför försämring av livskvaliteten. Det är därför av yttersta vikt att det offentliga verkar för att få äldre att fortsätta den regelbundna kontakten med tandvården högre upp i åldrarna. Förebyggande tandvård Den förebyggande tandvården i Sverige har under senare år förbisetts och nedprioriterats. Detta är djupt problematiskt, eftersom det påverkar många människors munhälsa negativt, och då särskilt de som inte på egen hand kan bekosta denna vård. Bristen på förebyggande vård är även ett samhällsekonomiskt problem, eftersom den är mycket billigare än den vård som blir nödvändig om den förebyggande vården inte utförs. Att tillgodose alla människor rätten till god hälsa och välbefinnande är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. Det är också ett av våra största framtidsprojekt. Viktiga steg för att förverkliga detta måste tas snarast Kongressen föreslås besluta att 1 tandvården görs avgiftsfri från 7 års ålder, att 2 alla svenska medborgare samt asylsökande och papperslösa som befinner sig i Sverige ges rätt till en kostnadsfri undersökning utförd av tandläkare en gång per ett och ett halvt år, Tandvård 22 (78)

23 att 3 den förebyggande tandvården görs avgiftsfri för alla svenska medborgare samt asylsökande och papperslösa som befinner sig i Sverige, att 4 kostnaden för förebyggande tandvård (fram till dess att den görs avgiftsfri för alla) inkluderas i försörjningsstödet, samt att S-studenter antar motionen som sin egen och insänder den till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 11. Gratis tandvård för heltidsstudenter och upp till års ålder. Motionär: Sofia Hvittfeldt 1 2 Att ha friska och hela tänder är inte bara viktigt för den övriga hälsan, men också en viktig del av självkänslan. Det råder fri prissättning på tandvård sedan 1999 och det kan konstateras att priserna är tämligen höga. En basundersökning av en tandläkare kan exempelvis kosta 800 kr och med en utredning 1600 kr. Tanduttagning kan gå loss på 00 kr och en rotfyllning på 40 kr om man har olyckan att ha dubbla kanaler. Tandreglering i två år kan kosta 18 0 kr. Det finns ett högkostnadsskydd satt på 00 kr, därefter täcker skyddet 0% på belopp mellan 00 kr och 00 kr och 8% för behandlingar över kr. Trots detta högkostnadsskydd blir det ändå mycket pengar för någon med lägre lön eller en student som ska klara av att betala hyra, räkningar, mat, dyr kurslitteratur och eventuellt pendlarkort på ca 9000 kr per månad från CSN. Höga priser på tandvård gör god tandhälsa till en klassfråga men även en geografisk fråga. I exemplevis Västra Götaland har man gratis tandvård hela det året man fyller 24 år. I exempelvis Uppsala län är denna gräns på år. På grund av arbetsmarknadssegregationen där manliga jobb är bättre betalda och kvinnors lägre löner för samma arbete är även detta något som särskilt drabbar kvinnor. Av dessa anledningar borde det vara en självklar fråga för ett socialdemokratiskt studentförbund att driva som en del av klasskampen och feminismen! Kongressen föreslås besluta 3 att 1 S-studenter ska driva frågan om gratis tandvård för alla studenter, att 2 S-studenter ska driva frågan om gratis tandvård för alla upp till år, 40 att 3 S-Studenter ska arbeta för att det socialdemokratiska partiet ska jobba för att införa gratis tandvård för studenter i Sveriges alla olika län, samt att 4 S-Studenter ska arbeta för att det socialdemokratiska partiet ska jobba för att införa gratis tandvård för all upp till år i Sveriges alla olika län. 4 Tandvård 23 (78)

24 Förbundsstyrelsens motionssvar Då både motion och motion 11 behandlar frågan om tandvård har vi i Förbundsstyrelsen valt att lämna ett gemensamt utlåtande till båda motionerna. Vi delar motionärernas analys om att hälsan och munhälsan är en viktig jämlikhetsfråga. Som motionärerna framhåller anser förbundet redan att sjukvården ska behandla hela kroppen, vilket innebär att även tandvård ska ingå i rätten till vård. Detta gör att vi anser motionen besvarad, och därmed anser vi inte det märkligt att skicka en besvarad motion till riksdagsgruppen. Däremot ser vi gärna att kongressen ställer sig bakom ett uttalande i motionernas andemening och skickar till Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 1 att 1 anse attsats 1, 2, 3 och 4 i motion besvarad, att 2 avslå attsats i motion, samt att 3 anse motion 11 besvarad. Tandvård 24 (78)

25 Dags för en human och solidarisk migrationspolitik! 12. Motionär: SHS Sedan augusti 12 har S-studenters migrationspolitiska nätverk bildat och opinionsbildat kring migrationspolitik. Nätverket har drivits av engagerade medlemmar i många S- Studenter klubbar runtomkring i landet. Nätverket vill säkerställa att partiet i regeringsställning såsom i opposition stänger dörren för främlingsfientligheten och bedriver en politik som stärker snarare än begränsar asylsökandes, liksom andra migranters, rättigheter. De socialdemokratiska värderingarna har en inneboende antirasism byggd på solidaritetstanken och tron på alla människors lika värde. Denna politiska värdegrund är inte något som vi kan avsäga oss när vissa frågor känns svåra att ta i. Gör vi det förlorar vi vår trovärdighet och öppnar upp för en främlingsfientlig utveckling där Sverigedemokraterna får politisk legitimitet i frågor som rör samhällets grundläggande människosyn. För att driva vidare på utvecklingen där asylsökandes och andra migranterna rättigheter stärks och där socialdemokratin står i täten mot främlingsfientligheten har vi tagit fram en reformlista med 13 konkreta förslag för en ny human, solidarisk och rättighetsbaserad migrationspolitik. Reformlistan är inte uttömmande men är ett bra underlag för att förbundet även i fortsättningen ska stå i täten för en human och solidarisk migrationspolitik som en sidoorganisation till partiet men också i samhällsdebatten. Vissa förslag finns med från det förra reformprogrammet men är fortfarande aktuella. Andra reformer har hunnit genomföras, eller som partiet ställt sig bakom, såsom vård för asylsökande och papperslösa på lika villkor som för medborgare. Reformlistan i sin helhet, med beskrivningar av förslagen, är bifogat som en bilaga men kommer också att finnas tillgänglig som länk och i pappersformat. En sammanfattning av reformförslagen följer nedan och är indelade i tre kategorier: Vägen hit 1. Särskilt ömmande - inte synnerligen ömmande skäl 2. Säkra lagliga vägar till Europa 3. Se över anhöriginvandringen och återinför sista länken" 4. Ett rättvisare och mer solidariskt system för kvotflyktingar Processen. En total översyn av utlänningslagen 6. Utöka resurserna till asylprocessen Dags för en human och solidarisk migrationspolitik! 2 (78)

26 7. Öka Migrationsverkets utredningsansvar 8. Utöka antalet auktoriserade tolkar och rättstolkar Mottagandet 9. Inför ett solidariskt kommunalt mottagningssystem för asylsökanden. Öka dagersättningen för asylsökanden 11. Förlora inte viktig tid säkerställ insatser från dag ett 12. Stoppa vinstjakten i asylmottagandesystemet 13. Arbeta långsiktigt för att hjälpa fattiga EU-medborgare Kongressen föreslås besluta 1 att 1 det Socialdemokratiska Studentförbundet ställer sig bakom S-Studenters Migrationspolitiska nätverks reformprogram för en human och solidarisk migrationspolitik, att 2 det Socialdemokratiska Studentförbundet arbetar aktivt för att driva reformprogrammet, samt att 2 reformprogrammet skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Förbundsstyrelsens motionssvar 2 3 Förbundsstyrelsen välkomnar Migrationspolitiska nätverkets reformförslag. Delar av förslaget ingår redan i Reformer för en ny Socialdemokratisk Migrationspolitik som utformades förra året. Där bland annat säkra och lagliga vägar till Europa har varit en av dem. Många av förslagen har förbundet redan ställt sig bakom. Precis som motionärerna skriver så finns det stora brister i den svenska asylpolitiken. Exempelvis har den förra regeringen öppnat upp dörrarna för privata företag i asylmottagandet. Respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara grundläggande för den svenska migrationspolitiken. Det gläder oss att det nya reformprogrammet dags för en human och solidarisk migrationspolitik både tar tillvara på äldre förslag men också kommer med nya och välförankrade förslag som lyfter problemen inom svensk asylpolitik 40 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 bifalla motionen. Dags för en human och solidarisk migrationspolitik! 26 (78)

27 Harmonisera studentrabatter 13. Motionär: S-studenter Malmö Problemen med olika regleringar vad det gäller studentrabatter i olika länder hämmar den fria rörligheten. Gränshinder över Öresund, längst Torne-älv och längst den svenska-norska gränsen är bara några exempel. Det är olika regler vad det gäller studentrabatter vid resor och S-studenter Malmö anser att detta skapar begränsningar för studenter med att läsa kurser över gränsen. Exempelvis om man studerar på Malmö Högskola eller Lunds Universitet och vill läsa i Köpenhamn är kostnaden för resan hög då studentrabatten inte gäller. Kongressen föreslås besluta 1 att 1 Socialdemokratiska studentförbundet tar motionen som sin egen, samt att 2 Socialdemokratiska studentförbundet ser över de olika reglerna och utreder möjligheten att kunna harmonisera studentrabatter i olika länder. 2 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen tackar motionären för att ha lyft fram en viktig fråga. Förbundsstyrelsen ser vikten i hur studentrabatten underlättar vardagen för studenter. Förbundsstyrelsen håller med i att studenter som önskar studera över landgränser drabbas hårt av detta då rabatten inte gäller utomlands. Däremot ser förbundsstyrelsen problemet i att motionen förutsätter att det finns ett enhetligt system för studentrabatter, vilket inte existerar idag. Rabatt för studenter viktigt och det är olyckligt att det inte är enhetligt system för detta över nationsgränserna. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 avslå motionen. 3 Harmonisera studentrabatter 27 (78)

28 Lika stöd till ungas engagemang 14. Motionär: S-studenter Malmö 1 Idag är ca unga engagerade i det unga civilsamhället. Samma siffra för ungdoms-idrottsrörelsen är Trots att antalet engagerade är nära densamma får ungdoms-idrottsrörelsen 1,8 miljarder kronor i stöd, jämfört med civilsamhället för unga som får dela på 281 miljoner. Denna ojämlika värdering på ungas demokratiska engagemang är högst problematisk. Värdet av engagemang i en demokratisk miljö där unga själva får sätta ramar och skapa innehåll, samt lära sig om demokratisk organisation, går ej att underskatta. Den intellektuella folkhälsan nedprioriteras av nuvarande modell, som skickar en tydlig signal om att unga bör idrotta istället för att engagera sig ideellt. Sverige riskerar att förlora delar av sitt demokratiska ethos till omvärlden om vi inte ger unga resurser för att engagera sig demokratiskt och politiskt. Genom bristande ekonomiskt och politiskt stöd till det unga civilsamhället ges inte unga chansen att genomföra sina visioner, sprida sina budskap och engagera sina kamrater. Kongressen föreslås besluta att 1 Socialdemokratiska Studentförbundet tar motionen som sin egen, samt 2 att 2 Socialdemokratiska Studentförbundet verkar för att de nationella anslagen till det unga civilsamhället höjs till samma nivåer som det nationella stödet till idrottsrörelsen. Lika stöd till ungas engagemang 28 (78)

29 Förbundsstyrelsens motionssvar Förbundsstyrelsen delar motionärens beskrivning och mål. Frågan om statsstödet till ungdomsorganisationerna är relevant och viktigt i en tid när demokratiska värden i ifrågasätts av växande antidemokratiska rörelser. Ungdomar som organiserar sig och förenas i sitt engagemang är en tydlig motvikt. Ungdomsrörelsen vuxit de senaste tio åren samtidigt som statsstödet varit på samma nivå. Statsbidraget borde följa samhällets och ungdomsorganisationernas utveckling. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 bifalla motionen. Lika stöd till ungas engagemang 29 (78)

30 Nej till TTIP 1. Motionär: S-studenter Malmö Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, förhandlas just nu fram mellan EU och USA. TTIP är inte ett traditionellt handelsavtal utformat för att främst minska tullar på importer mellan handelspartner, då tullarna mellan EU och USA redan befinner sig på i princip icke-existerande nivåer. Istället är syftet att ta bort hinder i form av regleringar som begränsar de potentiella vinster som transnationella företag kan göra på USA:s och EU:s marknader. Detta innefattar borttagande eller försämringar av viktiga sociala normer och miljöregler liksom arbetstagares rättigheter. Målet med avtalet är att göra det lättare för företag att etablera sig på nya marknader och leda till en ökning av arbetstillfällen. Det är mycket tveksamt att fallet blir så. Det finns stora indikationer på att TTIP kommer att medverka till långvariga och påtagliga störningar för europeiska arbetstagare (det fastställer även EU-kommissionen i sin konsekvensanalys 1 ) eftersom företag blir uppmuntrade att producera varor och tjänster i amerikanska delstater där normerna på arbetsmarknaden är sämre och fackliga rättigheter obefintliga. På så vis riskerar stater med starkare lagstiftning om arbetsrätt och kollektivavtal att få arbetstillfällen outsourcade. En process som inte bara leder till förlorade arbetstillfällen utan också i längden leder till pressade löner och sämre arbetsvillkor på svensk och europeisk arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter från liknande avtal (exempelvis NAFTA) visar på att fackföreningarnas oro innan avtalet blev materialiserade. Enligt Economic Policy Institutes studie av NAFTA-avtalets första tolv år innebar det en nettoförlust på över en miljon amerikanska arbetstillfällen och betydande lönesänkningar för ytterligare miljontals arbetare 2. I TTIP ingår också den omdebatterade ISDS-klausulen (Investor-State Dispute Settlement) vilken innebär att investerare ges rätt att stämma stater om lagstiftningar och regleringar skulle komma att påverka investeringsvärdena negativt. Detta skulle innebära att riskkapitalbolag och koncerner skulle kunna stämma Sverige på basis av de regleringar Socialdemokraterna avser införa i välfärdssektorn om exempelvis krav på bemanning och andra kvalitetsregleringar. ISDS finns inkluderat i ett stort antal redan existerande handelsavtal. Skillnaden är att ISDS utformades för att skydda investerare i handelsavtal med nationer som saknar fungerande rättssystem. Både EUs medlemsländer och USA har stabila och fungerande juridiska system. Därmed finns det ingen anledning att ta upp tvister i internationella domstolar. 1 Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations, Strasbourg: EU kommissionen, 12 mars 13, avsnitt Robert E.Scott, Carlos Salas och Bruce Campbell, Revisiting NAFTA: Still not working for North America s workers, Washington DC: Economic Policy Institute, September 06; Ben Beachy, NAFTA at, Washington DC: Public Citizen, January 14. Nej till TTIP (78)

31 Kongressen föreslås besluta att 1 Socialdemokratiska Studentförbundet ska ta ställning mot TTIP-avtalet, att 2 Socialdemokratiska Studentförbundet ska verka för att handelsavtal som förhandlas med stater med fungerande juridiska system inte ska innehålla ISDS-klausuler, samt att 3 Socialdemokratiska Studentförbundet tar motionen som sin egen. Förbundsstyrelsens motionssvar För tillfället pågår en aktiv debatt om frihandelsavtalet TTIP, samtidigt som avtalet hållet på att förhandlas klart. Förbundsstyrelsen förstår och delar motionärens oro gällande det transatlantiska handelsavtalet (TTIP) och skydden för investerare samt villkoren för tvistelösning (ISDS klausulen). Men denna oro har vi även kring andra handelsavtal och internationella förhandlingar. Det handlar om att värna arbetares rättigheter, nationellt och internationellt. Frihandel och bättre möjligheter för investeringar mellan i detta fall EU och USA är i grunden positivt för svensk ekonomi och den svenska arbetsmarknaden. Frihandel får dock aldrig ske med risk för negativa effekter för arbetstagare i form utav att exempelvis arbetsmiljöarbete ses som ett handelshinder. De värden och intressen som motionären lyfter är också förbundets grundläggande hållningar och principer som inte ska tummas på. Förbundsstyrelsen ser det dock problematisk att ta ställning mot ett avtal som inte är färdigförhandlat då det inte går att säga vad vi då tar ställning mot. Vidare får inte staternas suveränitet utarmas på så sätt att frihandelsavtal påverkar staters inre angelägenheter på orimliga sätt. Där kommer den omdebatterade ISDSklausulen in. ISDS-klausuler syftar främst till att lösa en problematik som kan uppstå när handel bedrivs mellan mer eller mindre korrumperade länder med dåligt fungerande rättssystem. Detta är en problematik som inte finns mellan EU och USA, varpå klausulerna blir överflödiga. Vidare är det djupt odemokratiskt att den slutna grupp som ska pröva dessa rättstvister har så stor maktbefogenhet på en annan stats lagstiftning. Därför finns stor anledning att rikta kritik att TTIP ska innehålla ISDS-klausuler. 40 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 1 avslå att-satserna 1 och 3, samt 4 att 2 bifalla att-stas 2. Nej till TTIP 31 (78)

32 Inför Chicagoplanen för banker i Sverige 16. Motionär: SHS Jaromir Benes och Michael Kumhof arbetar på Internationella Valutafonden, IMF, och har skrivit en rapport med titeln The Chicago Plan Revisited. Egentligen är planen långtifrån deras egen eller ens ny, den togs fram redan 1936 av två andra ekonomer, Henry Simons och Irving Fisher, i kölvattnet av -talskrisen. Vad de två författarna gjort är att de uppdaterat den till dagens moderna ekonomi. Rapporten tar sikte på en av de mest fundamentala funktionerna i den moderna ekonomin: hur pengar görs. Många, både bland allmänheten men även politiker är inte medvetna om hur det går till. De flesta tror att det bara är riksbanken som får skapa pengar. Men faktum är att av 2418 miljarder, Sveriges totala penningmängd, är endast 84 miljarder sedlar och mynt. 97 procent av alla pengar som cirkulerar i samhället är alltså skapade av privata banker när de ger ut lån. Detta kallas Fractional-reserve banking och är inget nytt påfund utan påbörjades redan 1666 när Storbritannien införde ett sådant system. Ett exempel på detta är att de fyra storbankerna i Sverige SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken 12 hade eget kapital på 6 miljarder kronor. Deras samlade tillgångar var på miljarder kronor. Det motsvarar att varje krona i kapitalet är belånad 22 gånger, eller att 9, procent av tillgångarna finansierats med lån. De totala skulderna var därmed miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges BNP 12 var cirka miljarder. Ett problem, som även Henry Simons och Irving Fisher noterade, är att detta system ofta leder till våldsamma upp- och nedgångar i ekonomin. Tyvärr så speglar mycket av den moderna makroekonomiska litteraturen inte bankers funktion korrekt. Oftast beskrivs banker enbart som mellanhänder mellan sparare och låntagare medan deras centrala funktion egentligen är att vara den som producerar pengar. Det går till som så att de i samma stund som de beviljar ett lån skapar en fordran på sig själv i form av ett tillgodohavande på låntagarens konto. Detta fungerar sedan som pengar. Det är alltså lån som skapar pengar på konton och inte tvärtom. Det betyder att banker inte behöver vänta på att någon först sätter in pengar innan de kan låna ut. Genom denna process skapar bankerna köpkraft genom att pumpa ut mer pengar i ekonomin. Och hur mycket de skapar beror främst på hur optimistiska bankerna är om ekonomin. Banker skapar mycket pengar i en uppgång, något som spär på denna uppgång. I sämre Inför Chicagoplanen för banker i Sverige 32 (78)

33 tider minskas lånen och därmed mängden pengar, vilket förvärrar nedgången. Allt detta drivs alltså nödvändigtvis inte av hälsotillståndet i ekonomin, snarare kan bankernas agerande styra detta tillstånd. 1 2 Hur ser då lösningen ut? Grundtanken i Chicagoplanen är att helt separera bankernas roll som långivare och skapare av pengar. Banker skulle behöva backa upp all inlåning på konton med hundra procent reserver. Idag behöver den inte backas upp alls då riksbanken 1 april 1994 beslutade att reservkrav för banker och kreditinstitut, i form av insättningar på konto i riksbanken, reduceras till noll. Bankerna idag behöver alltså inte ha några som helst pengar för att finansiera nya lån utan de kan skapa dem vid ögonblicket då lånet ges. Detta skulle dock inte gå enligt Chiagoplanen utan med den måste nya lån finansieras med befintliga besparingar. Det skulle betyda ett slut på ett banksystem byggt på fraktionella reserver, och därigenom också slutet på bankrusningar, där alla kunder samtidigt går till banken för att ta ut sina pengar, något som i dagens läge sänker vilken bank som helst. Ett genomförande av planen skulle också betyda att staten tar kontroll över pengaskapandet. Bankernas reserver skulle bestå av statligt utgivna pengar, inte som skulder utan istället som en slags andelar i staten. Denna modell har forskarna simulerat på USA:s ekonomi. Resultatet är slående: statens skuld minskas dramatiskt, men även privata skulder sjunker. Bankkriser försvinner, tillväxten stiger med procent och utvecklingen blir mer stabil. Även inflationen kan sjunka mot noll utan att det skapar problem. Införs detta i Sverige skulle det ta bort både statsskulder och privata skuldberg, öka tillväxten, avskaffa inflationen, eliminera risken för framtida bankkriser och minimera finansbranschens makt över samhället Kongressen föreslås besluta att 1 Socialdemokratiska studentförbundet arbetar för ett införande av Chiagoplanen i Sverige, att 2 Socialdemokratiska Studentförbundet tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen, samt att 3 Socialdemokratiska studentförbundets representant i Socialdemokratiska Arbetarepartiets partistyrelse och verkställande utskott är pådrivande i denna fråga. 4 Inför Chicagoplanen för banker i Sverige 33 (78)

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning

Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning Rapport 5 september 2010 Regeringen har höjt den svenska klimatambitionen under mandatperioden. Som Alliansens gröna röst har Centerpartiet granskat vad

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

(S)veket mot industrin

(S)veket mot industrin (S)veket mot industrin Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär Örebro kommun 2015 01 21 Ks 1130/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR UTFORMANDE AV ENKÄTER PROGRAM

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Kommunens ansvar för klimatet

Kommunens ansvar för klimatet Kommunens ansvar för klimatet En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se Förord Fram till den 18 december är världens ledare samlade i vårt grannland för att förhandla fram ett

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP SKRIVELSE Enheten för WTO 2015-04-22 Dnr 3.2.4-2013/01078-18 Jonas Hallberg Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP Nedan följer ett antal frågor och svar gällande ett eventuellt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer