Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet"

Transkript

1 (11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för att inte missta din utbildningsplats, ha rätt att närvara vid föreläsningar och lektioner, kunna få in dina poäng, och få ut dina studiemedel. Dagen efter du registrerat dig får CSN automatiskt en uppgift om detta. Sedan tar det upp till en vecka innan pengarna kommer. Om du av någon anledning avbryter din utbildning är vi tacksamma om du meddelar administratören så att vi kan göra ett avbrott. Kursrelaterad information E-post Via ditt e-postkonto får du mycket viktig information varför du skall ta för vana att läsa din e-post ofta. Lärare använder ofta e-post som ett sätt att sprida information och tar för givet att alla studenter tar del av den. Kursregistrering Du ska registrera dig både på aktuell termin och aktuella kurser i studentportalen i samband med varje terminsstart. Om du inte kan registrera dig där kontaktar du Studentcentrum. Kursinformation Kursinformationen innehåller information om schema, litteratur, examination etc. Den finns tillgänglig två veckor innan kursstart, antingen via en hemsida, Lisam eller i tryckt version. Lisam är Linköpings universitets lärplattform. Som student hittar du där dina kursrum, samarbetsytor och din e-post. Du loggar in i Lisam med ditt LiU-ID (se nedan). Kurshemsidor finns länkade från programmets hemsida: Om det inte finns en kurshemsida, kan du kontakta kursadministratören eller kursansvarig lärare för att ta reda på hur kursinformationen distribueras. Kurslitteratur På programmets hemsida hittar du en litteraturlista över all litteratur till alla kurser på Kognitionsvetenskapliga programmet: LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(11) En del av litteraturen på kurserna utgörs av särskilt, för aktuell kurs, utvecklat material i kompendieform. All kompendieförsäljningen sker på LiS-servicecenter, Hus A ingång 19C. I vissa fall delas artiklar och annat material ut under kursens gång. Schema Scheman finns tillgängliga senast två veckor innan kursstart och finns i TimeEdit på hemsidan: https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema Universitetsstudier Högskoleförordningen säger att grundutbildningen ska ge studenterna: Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar Förmåga att självständigt utskilja, formulera och lösa problem Beredskap att möta förändringar i arbetslivet På universitetet förutsätts det att du tar ansvar för ditt eget lärande och att du därmed konstruerar din egen kunskap. En viktig del i lärprocessen är reflektion över det egna arbetet. Du förväntas lägga ner omkring 40 timmar per vecka på studier, trots att inte all tid är schemalagd. Undervisningsformer Det förekommer olika undervisningsformer på de olika kurserna inom programmet. Det som förekommer är: Föreläsning. Läraren presenterar och går igenom viktiga moment på kursen. Det är viktigt att man kommer väl förberedd och att man utnyttjar tillfället till att ställa frågor. Ofta stora grupper. Handledning. En lärare finns tillgänglig för att svara på frågor i samband med arbete på en uppgift t.ex. ett projekt, rapport eller uppsats. Lektion. Lektionen ägnas främst åt problemlösning. Tillsammans med läraren går lektionsgruppen igenom problem och diskuterar lämpliga lösningar. Laboration. En laboration är i stort sett samma som lektion. Skillnaden är att du vid en laboration sitter vid en persondator eller terminal. Oftast i par eller individuellt. Laborationer kräver vanligen ordentlig förberedelse genom att läsa labbinstruktioner med tillhörande kurslitteratur. Projektarbete. Vid projektarbete ska du ensam eller i en grupp genomföra en större uppgift. Du eller gruppen ska analysera problemet, lösa uppgiften samt skriftligen redogöra för (dokumentera) lösningen och hur du/ni kommit fram till den. Seminarium. Kan variera i form, men innebär oftast att alla deltagare

3 3(11) förberett sig väl och läst en text som gemensamt diskuteras. Tillgång till datorer Till vissa lektioner/labbar har kurser förbokat datorer. Datorsalar finns bland annat i Hus E och Hus B samt i Hus Key. Du loggar in på datorerna med ditt LiU-ID. Du kan använda datorerna när du vill om de inte är bokade för undervisning. Ofta behöver man arbeta med laborationer utanför schemalagd tid. Undervisning och närvaro Även om all undervisning inte är obligatorisk är det bra att delta eftersom läraren då går igenom och förklarar de svåraste och viktigast momenten på kursen. Föreläsningar kan antingen vara introducerande, förklarande, breddande, eller fördjupande. På seminarierna är det oftast närvaroplikt och du måste anmäla förhinder. Detta gäller också i grupparbetet där samtliga gruppmedlemmar förväntas delta aktivt. Examinationsformer Examination kan bestå av skriftliga tentamina, hemtentamen, genomförda dokumenterade laborationsuppgifter, genomförda dokumenterade inlämningsuppgifter, presentationer och diskussioner. Olika examinationsformer kan kombineras inom en och samma kurs. Examinationen på kurserna består ofta av flera delar. Det krävs då att samtliga delar är godkända för att kursen ska vara slutförd. Examination och betygsättning av en kurs kan omfatta allt som utgör kursens innehåll. Ramen för kursens innehåll framgår av kursplanen. Salstentamen Du ser när och vilka kurser som har salstenta i Examinationsschemat som finns på programmets hemsida: Vid skriftliga tentamina gäller följande: Ordinarie tentamenstillfälle ges under kursperioden. Omtentamenstillfälle ges två gånger efter ordinarie tentamenstillfälle innan start av nästa läsår. Den som en gång godkänts på tentamen får inte delta i förnyat prov för högre betyg. Man har rätt att tentera hur många gånger som helst så länge man ej är godkänd. Anmälan till tentamen görs i studentportalen tidigast en månad före tentamensdatum och senast 10 dagar före tentamensdatum. Giltig fotolegitimation ska medtas till tentamen samt visas upp för

4 4(11) skrivvakten. Tentamen börjar på exakt angivet klockslag. Kommer man senare än 30 minuter efter tentamens början får man inte delta i tentamen. Alla salstentor är anonyma Glöm inte att anmäla dig till tentorna! Det gör du i studentportalen: Om du har glömt att anmäla dig kan programledningen tyvärr inte hjälpa dig då detta är en central tjänst. Meddela dock kursadministratören så att extra tentor kopieras upp. Enda möjligheten då är att chansa på att det finns en ledig plats. Studenter som är oanmälda för tentamen får alltid vänta i 30 minuter innan tentamen kan påbörjas, oavsett om man är där vid den tidpunkt då tentamen startar. Fusk och plagiat All text som du skriver ska vara dina egna tankar. Du får inte använda andras texter om du inte klart anger detta. Kortare avsnitt kan återges ordagrant i form av citat med noggrann angiven källangivelse. Längre texter återges i form av referat med källhänvisning, där du med egna ord återger innehållet i ursprungstexten. Detta gäller både litteratur och texter som hämtas från Internet. Vid tentamen räknas det som fusk att använda otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller när studieprestation bedöms. Även störande eller hindrande av undervisning, prov eller annan verksamhet kan få disciplinära följder. Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studerande som använder fusk eller plagiat. Programmets policy är att anmäla alla misstänkta fall av fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd. Denna utreder sedan ärendet och beslutar om eventuell åtgärd, t ex avstängning från studierna. Mer information finns på webben: Läs även om vad som är fusk och plagiat: Kursvärdering Efter varje kurs görs en utvärdering för att se till att kursen når sina mål. Den är viktig för att ge dig som student en möjlighet att föra fram åsikter och önskemål om kursen. Kursledningen kan se vad du som student upplever är bra och/eller eventuellt dåligt och kan då inför kommande kurser rätta till eller ändra något som inte är helt bra. Kursvärderingarna görs i Studentportalen. Vi som jobbar med

5 5(11) kursen är till för dig, så du är givetvis välkommen att även annars höra av dig med frågor, synpunkter och önskemål. Personal på programmet Programledning Mattias Arvola, Programansvarig, e-post: Anna Grabska Eklund, Programadministratör, e-post: Justyna Jonsson, Studievägledare, e-post: Studievägledning Universitetsstudier innebär en hel del förändringar i både studiesituationen och livet i övrigt. Du kommer att få ta stort ansvar för dina egna studier. Studievägledningens huvudsakliga uppgift är att stödja och vägleda dig som student under hela din studietid på programmet. Studievägledaren kan t.ex. hjälpa dig med studieplanering eller ge dig information om val av kurser till högre årskurser. Studievägledaren har tystnadsplikt. Du kan ringa studievägledaren eller maila och boka tid för möte. Telefon: Hemsida för tidsbokning: Lärare på programmet Information om vem som är lärare respektive kursadministratör på programmets kurser hittar du på hemsidan: Post till personal Post till programledning och lärare på IDA kan lämnas i brevinkastet i postrummet i hus B (mitt emot Cafe Java). Tag en brun brevpåse och skriv på personens namn. Lokaler Kognitionsvetenskapliga programmet har sin centrala administration på Institutionen för datavetenskap (IDA), som är placerad i hus E och hus B. I hus E finns programadministratör och programansvarig. Studievägledare sitter i hus A. Studieadministration

6 6(11) Termins- och kursregistrering Du måste terminsregistrera och kursregistrera dig varje termin för att visa att du är aktiv på programmet. Detta gör du i studentportalen. Studieuppehåll Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Studieuppehåll kan anmälas för högst två terminer i taget. Ansökan om studieuppehåll görs via studentportalen. Görs ej terminsregistrering betraktas det som studieavbrott. Studieavbrott Med avbrott menas att student önskar avbryta sina studier på programmet och inte har för avsikt att återuppta studier på samma program. En student som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte heller registrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Student som inte har anmält återkomst efter studieuppehåll anses också ha avbrutit studierna. Anmälan om avbrott görs på en blankett som finns på programmets hemsida och lämnas till studievägledaren: istrativa-arenden Återkomst Med återkomst menas att studenten ansöker om återupptagande av studierna efter studieuppehåll. Ansökan om återkomst görs på en blankett som finns på programmets hemsida och lämnas till studievägledaren: istrativa-arenden Tillgodoräknande av tidigare studier Kurser som lästs utanför programmet kan, om programansvarig så beslutar, tillgodoräknas inom programmet och räknas in i examen. Även delar av kurser, t.ex. delkurser i fristående kurser kan tillgodoräknas. Ansökan om att tillgodoräkna kurser görs på en blankett som finns på programmets hemsida och lämnas till studievägledaren: istrativa-arenden

7 7(11) Uppflyttning Med uppflyttning menas att en student med registrering på en termin registreras på nästkommande termin. Vid uppflyttning krävs att studenten uppnått studieresultat så att gällande tröskelkrav uppfylls. Tröskelkrav För uppflyttning till årskurs 2 på kandidatprogrammet gäller att: Totalt minst 42 hp godkänt från åk1 Godkänd på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs Godkänt resultat på minst en av de formella metodkurserna (kursen Programmering och diskret matematik eller kursen Programmering och logik). Godkänt resultat på minst en av de empiriska metodkurserna (kursen Forskningsmetodik och statistik, eller kursen Kvalitativa forskningsmetoder). För uppflyttning till årskurs 3 på kandidatprogrammet gäller att: Totalt minst 100 hp godkänt från åk 1-2 Godkänd på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs Godkänt reslutat på minst tre av metodkurserna Forskningsmetodik och statistik, Programmering och diskret matematik, Programmering och logik, Kvalitativa forskningsmetoder Studenter som inte uppfyller tröskelkraven kan ansöka om dispens på en blankett som finns på programmets hemsida och lämnas till studievägledaren: istrativa-arenden Val av kurser Inför höstterminen i åk3 väljs kurser inom programmet. Om du missar att göra val i tid ska du kontakta programadministratören. Information om detta finns på programmets hemsida: istrativa-arenden Utlandsstudier Efter två års studier på universitet finns det möjlighet att studera utomlands. För mer information se hemsidan:

8 8(11) Se också information om programmets avtal på programmets hemsida: er Examen För att få ett examensbevis ansöker studenten till examensenheten. Mer information finns på hemsidan: Studier vid LiU Kårservice Kårservice expedition erbjuder en mängd servicefunktioner. Här kan bl a du få hjälp med att få kontakt med CSN, frågor kring studentkort och terminsräkning, boendefrågor, handlån på upp till kronor. Kårservice finns i Kårallen och deras öppettider är: Mån Tor: Fre: Lunchstängt varje dag Telefontider Mån Tor: , Fre: Hemsida: E-post: Studerandeexpeditioner Till din hjälp finns också den Centrala studerandeexpeditionen i Zenithuset. Här kan du uträtta de flesta studieadministrativa ärenden som t ex att hämta blanketter och få aktuell information om det mesta som gäller dina studier. Studerande expeditionen är öppen vardagar kl. 10:00 15:00. Telefonnummer: På Institutionen för datavetenskap (IDA) finns också en studerandeexpedition. Den ligger 1 tr upp i Hus E korridor G. Öppettider är tisdag och torsdag mellan kl Institutionen för beteendevetenskap och lärande har studerandeexpedition i D- huset (ovanför LiU-receptionen, samma plats som International office). Öppettider: Mån., ons.: 09:30 10:00.

9 9(11) För Institutionen för kultur och kommunikation sker hämtning av tentor hos kursadministratören Malgorzata Clarke (hus Key rum 3109). Kopiering och utskrifter Kopiering kan göras i biblioteken i hus B och D. Det går även att kopiera, faxa och laminera i hus A (LiS-servicecenter, ingång 19C). Utskrifter kan göras i de datorsalar som finns i Hus B och Hus Key. Liu-kortet används för att betala för både kopiering och utskrifter. För mer information se hemsidan: Bibliotek Bibliotek finns i både hus D och hus B. Här hittar du förutom litteratur även läsplatser om du vill sitta i lugn och ro och plugga. Liu-kortet används som lånekort. Mycket information och artiklar finns tillgängliga via bibliotekens hemsida: Funktionshinder Studenter med ett permanent eller långvarigt funktionshinder har möjlighet att få stöd och service i studiesituationen. Funktionshindret ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionshinder jämställs även dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Linköpings universitets koordinator för studenter med funktionshinder finns inom Studieinformation och vägledning och heter Åsa Löwgren. För mer information se hemsidan: Alternativt kontakta Åsa Löwgren: Telefon: dagligen kl.08:30-09:30 E-post: Policy och regelverk Det finns en rad olika policydokument som det kan vara bra att ta del av. För dig som student kan nämnas följande: Hederskodex för studenter och anställda Dokument och regler kring datoranvändning vid LiU Linköpings universitets jämställdhetspolitik Miljöpolicy Linköpings universitets regelsamling Lika villkor

10 10(11) Dokumenten finns på hemsidan: Terminstider För utbildningar inom filosofiska fakulteten börjar höstterminen (v 34) och slutar (v 3). Vårterminen (v 4) och slutar (v 23). Kartor och vägbeskrivning Vägbeskrivning till Linköpings universitet och kartor över Linköping, campus och lärosalar finns på hemsidan: Övrig studierelaterad information LADOK Alla studieresultat och registreringar lagras i ett datorbaserat register (LADOK). I studentportalen kan du själv se dina resultat som är inrapporterade i LADOK. Vid resultatrapportering dröjer det ett dygn innan resultaten kan ses i studentportalen. CSN hämtar information från LADOK när de kontrollerar att studenter uppfyller krav för fortsatta studiemedel. I LADOK läggs också information om registreringar, studieuppehåll, tillgodoräknande etc in. CSN Universitetet lämnar uppgifter om registrering och studieresultat till CSN via Ladok. Generellt krävs det att studenter som läser sitt första år på universitetet behöver 37,5 hp inrapporterade poäng för att få fortsatta beviljade studiemedel. Vid frågor om studiemedel kontaktar du CSN. Sjukdom/sjukskrivning Blir du sjuk och inte kan studera ska du anmäla detta till försäkringskassan redan första sjukdagen. Försäkringskassan gör bedömning av din sjukdom och lämnar underlag till CSN. Det är också bra om du meddelar aktuell lärare och dina gruppmedlemmar. Ta reda på vad du missat så du inte kommer efter i undervisningen. Mer information finns på hemsidorna:

11 11(11) Försäkring Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Studenthälsan Att må bra, både till kropp och själ, är en god grund för att du ska lyckas i dina studier. Om balansen i tillvaron rubbas, av fysisk eller psykisk ohälsa, är du välkommen att kontakta Studenthälsan. Studenthälsan finns i hus Zenit. Studentpräst Livet kan vara komplicerat och under studietiden aktualiseras många frågeställningar. Då kan det vara bra att reflektera över vägval, relationer, tro och tvivel inför någon utomstående. Du kan då få hjälp av någon av universitetets präster. Vilrum Vilrummet Andrum finns på Campus Valla, Hus D, plan 4, över biblioteket. Det är skyltat från ingång 41. Rummet syns på håll tack vare väggmålningen i korridoren. Mer information hittar du här:

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2009 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Lokaler... 3 Registrering... 3 Välkommen

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen! Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: +46 90 786 5258 Fax: +46 90 786 6359 E-mail: margit.soderberg@geography.umu.se http://www8.umu.se/soc_econ_geography/ Välkommen till

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer