Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Innehåll DETTA ÄR STUDSVIK I KORTHET MÅL OCH STRATEGIER VD-ORD Fokuserad satsning på dynamisk kärnkraftsindustri VERKSAMHETEN VERKSAMHETSÖVERSIKT Världsledande tjänster för den globala kärnkraftsindustrin MARKNAD Effektivisering i fokus på het energimarknad AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET..12 Starkt intresse för effekthöjande tjänster AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH UNDERHÅLL Åldrande kärnkraftverk kräver mer service och underhåll AFFÄRSOMRÅDE AVFALLSHANTERING Stora mängder avfall i väntan på behandling och slutförvar AFFÄRSOMRÅDE AVVECKLING OCH RIVNING Ökade krav på snabb rivning av kärntekniska anläggningar VERKSAMHET UNDER AVVECKLING Resurser och kapital frigörs för satsningar med bättre lönsamhet Siemens bränsleanläggning i Hanau ett av Studsviks framgångsrika rivningsprojekt MILJÖ OCH SÄKERHET PERSONAL STUDSVIKSAKTIEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR KASSAFLÖDESANALYSER REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER NOTER REVISIONSBERÄTTELSE GRAFISK FEMÅRSÖVERSIKT FEMÅRSÖVERSIKT STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER KONCERNENS STYRNING NYCKELTALSDEFINITIONER Kalendarium Bolagsstämma den 20 april 2005 Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm, Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 20 april 2005 kl 16:00. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 8 april 2005, dels anmäla sig senast den 13 april per telefon , per post till Studsvik AB, Nyköping, per e-post per fax eller via Studsviks hemsida, Vid anmälan bör aktieägare uppge namn personnummer adress och telefonnummer antal aktier Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på bolagsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 8 april Studsviks nomineringskommitté Studsviks nomineringskommitté har följande sammansättning: Björn C Andersson Magnus Hardmeier Samme Lindmark Per Wahlström Nomineringskommittén har till uppgift att till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter och arvoden till dessa. Tidplan för ekonomisk information Publiceringstillfällen Rapport över första kvartalet per den 31 mars 20 april 2005 Rapport över första halvåret per den 30 juni 18 augusti 2005 Rapport över de tre första kvartalen per den 30 september 27 oktober 2005 Bokslutsrapport 2005 Februari 2006 Årsredovisning 2005 Mars 2006 Rapporterna finns tillgängliga på vid publiceringstillfället. Årsredovisning och halvårsrapport sänds direkt till aktieägarna.

3 Detta är Studsvik Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Studsvik har anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. 1

4 2004 i korthet Koncernens resultat försämrades under 2004, huvudsakligen beroende på bristande lönsamhet i den reaktoranknutna verksamheten och i den svenska serviceverksamheten. För att förbättra lönsamheten beslutade styrelsen i december 2004 att upphöra med den egna reaktordriften och avveckla affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Genom åtgärderna väntas en årlig resultatförbättring om MSEK 20 från och med halvårsskiftet Kostnaderna för omstruktureringsåtgärderna belastar Samarbete inleddes med Institutt for energiteknikk (IFE) i Norge som driver Haldenreaktorn. Samarbetet omfattar material- och bränsleundersökningar där reaktorbestrålning ingår. I december 2004 avtalades om en försäljning av Studsviks 30-procentiga innehav i intressebolaget WTI. Aktieinnehavet såldes per den 1 januari 2005 med en reavinst på cirka MSEK 17. Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK 1 095, , ,3 Rörelseresultat före omstruktureringskostnader, MSEK 27,7 61,4 2,8 Rörelseresultat, MSEK 133,3 61,4 2,8 Resultat efter finansnetto, MSEK 141,2 52,3 1,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK 9,87 3,93 1,06 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 9,75 3,88 1,06 Rörelsemarginal, % neg 5,5 0,3 Soliditet, % 37,7 44,9 43,9 Eget kapital per aktie, SEK 52,91 65,48 57,45 Antal anställda, medelantal

5 Mål och strategier Studsviks mål är att skapa värdetillväxt för ägarna genom att vara en ledande global leverantör av produkter och tjänster inom nukleär teknik. Finansiella mål Studsviks finansiella mål är att: Den organiska nettoomsättningstillväxten ska uppgå till lägst 5 procent per år. Rörelsemarginalen ska uppgå till lägst 7 procent, vilket motsvarar cirka 8 procents rörelsemarginal före goodwillavskrivningar. Räntabiliteten på sysselsatt kapital i nya projekt, anläggningar och bolag ska uppgå till lägst 15 procent. Soliditeten ska uppgå till lägst 40 procent. Strategier Studsvik har utvecklat ett antal huvudstrategier som fokuserar på bättre marginaler, ökade affärs volymer och på att göra Studsvik attraktivt för kunder och medarbetare. Expansion Studsviks position på världsmarknaden ska förstärkas genom en kombination av organisk tillväxt, joint ventures, strategiska allianser samt förvärv. Den organiska tillväxten ska drivas av produkt- och tjänsteutveckling samt genom etablering av egna affärsenheter och anläggningar på nya marknader i egen regi eller genom strategiska allianser. På strategiska marknader kommer Studsvik att genomföra förvärv när så är möjligt och lämpligt. Produkter och tjänster Koncernen ska fokusera på produkter och tjänster som ökar säkerheten och lönsamheten för kunderna. Studsvik ska leverera ett mervärde till kunderna genom helhetslösningar snarare än enskilda produkter och tjänster av standardkaraktär. Studsviks produkter och tjänster ska upplevas som mer prisvärda än konkurrenternas. Koncernen ska ständigt förbättra sin konkurrenskraft genom att ligga i frontlinjen när det gäller forskning och produktutveckling. Effektiv produktion Studsviks produktionsanläggningar ska karakteriseras av hög tillgänglighet och få oplanerade stopp för att möjliggöra hög och effektiv produktion. Kompetensutveckling Organisationens samlade kompetens måste ständigt utvecklas. Därför satsar Studsvik på kompetenshöjning speciellt inom affärsmannaskap, teknik och marknadsföring. Detta sker genom utbildning, nyrekrytering samt kontinuerliga utbyten med privata och offentliga forskningsinstitutioner. Organisationsutveckling Studsviks organisation ska präglas av korta beslutsvägar, stark lönsamhetsinriktning, affärsmannaskap och fokus på kundtillfredsställelse. Målet är att våra verksamheter alltid ska drivas i en atmosfär av kreativitet och entreprenörskap där individen får stort utrymme under eget ansvar. 3

6 Fokuserad satsning på dynamisk kärnkraftsindustri 2004 blev på många sätt ett förlösande år för Studsvik. Vi blev tydliga där vi tidigare har varit otydliga: vår marknad är den globala kärnkraftsindustrin och vår uppgift är att tillgodose dess behov av specialiserade tjänster. Vi fattade också beslutet att stänga våra testreaktorer. Detta på grund av flera års förluster, minskande försäljning och stora investeringsbehov. Studsvik blir därmed ett mer fokuserat företag med förutsättningar för en betydligt bättre och mer uthållig resultatutveckling. Under 2004 bröts en positiv resultatutveckling och koncernen redovisade ett sämre resultat än föregående år. Den beslutade avvecklingen av våra reaktorer ledde till stora engångskost nader som belastar årets resultat med 161 mil jo ner kronor. Rörelseresultatet före dessa engångs kostnader blev MSEK 27,7 (61,4) och netto omsätt ningen uppgick till MSEK (1 114). Även om det finns naturliga förkla ringar är ett tillstånd med låg lönsamhet och obefintlig tillväxt inte acceptabelt. Ett åtgärdsprogram är igång för att komma tillbaka till den tidigare positiva resultatutvecklingen. Resultat nedgången jämfört med 2003 beror huvudsak ligen på svag volym i vår svenska serviceverksamhet samt problemen i reaktorverksamheten. Dessutom belastas resultatet före engångs poster med stora kostnader för att utveckla vår organisation och vår affärsverksamhet, satsningar som är väl övervägda och nödvändiga för att utveckla de verksamheter som har bäst lönsamhetspotential. I sammanhanget kan nämnas att koncernens finansiella ställning även efter de stora engångsposterna är god, vilket lämnar utrymme för fortsatta offensiva åtgärder. Jag har länge talat om våra möjligheter på den globala kärnkraftsmarknaden, men också om de långa ledtider som råder på den marknaden. Utvecklingen tar tid, men den går Studsviks väg. Över 100 kärnreaktorer står och väntar på rivning. Platsbrist och därmed stigande priser för slutförvar av radioaktivt avfall skapar ökande efterfrågan i våra anläggningar för att reducera, stabilisera och när så är möjligt rengöra och återanvända metaller. Det investeras för närvarande stora belopp i västvärldens befintliga park av kärnkraftverk för att öka effekten, höja säkerheten samt förlänga kärnkraftverkens livstid. Dessa investeringar skapar efterfrågan på tekniska tjänster, service och underhåll. Inom dessa områden ligger Studsviks framtid. Med det åtgärdsprogram som vi presenterade i slutet av 2004 kraftsamlar Studsvik inom de fyra affärsområden där vi ser tillväxt och där vi har en stark marknadsposition: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Inom dessa områden ska Studsvik växa och förutsättningarna är goda. Expansionen ska ske främst på två sätt: vi ska dels bredda oss geografiskt, dels utveckla vårt erbjudande av kvalificerade tjänster. För mågan att locka till oss och behålla goda medarbetare i alla positioner är avgörande för vår utveckling. Vi måste också hela tiden arbeta med att komma närmare våra kunder och stärka våra försäljnings- och marknadsorganisationer. Våra expansionsplaner kan heller inte realiseras utan kompletterande förvärv. Inom affärsområdet Driftoptimering och säkerhet ska vi växa organiskt genom att utveckla vårt erbjudande och höja kunskapsinnehållet i våra tjänster. Affärsområdet Service och underhåll drar nytta av kundernas koncentration på sina kärnområden och får allt större entreprenadliknande uppdrag. Här är utmaningen att få effektivitet och kontinuitet mot bakgrund av den ofta ryckiga efterfrågan. Den planering och organisatoriska flexibilitet som fordras måste vara den kompetens som Studsvik kan erbjuda. Inom affärsområdet Avfallshantering tar vi hand om olika typer av låg- och medelaktivt avfall. Särskilt intressant är marknaden för metalliskt avfall i samband med rivning av kärntekniska anläggningar. Inom detta område har vi en ledande position på världsmarknaden. När det gäller vätskeformigt avfall har vi genom vår THOR-teknik erövrat en ledande marknadsposition i USA. Särskilt intressant är möjligheterna för denna teknik på marknaderna för så kallat historiskt avfall, det vill säga sådant avfall som 4

7 VD-ORD blivit liggande sedan utvecklingen av reaktorbränsle och kärnvapen i framför allt USA och Storbritannien. Affärsområdet Avveckling och rivning är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Studsvik är väl positionerat genom att vi redan genomfört många rivningsprojekt. Vi förväntar oss en stark tillväxt under en tioårsperiod, framför allt i Tyskland och Storbritannien. Än så länge när det fortfarande är få projekt är kontinuiteten ett problem eftersom det uppstår uppehåll mellan projekten. Industrin präglas av att politiska och säkerhetsmässiga regelverk leder till långa ledtider. Vi räknar dock med att problemen blir allt mindre allteftersom upp dragen blir fler och branschen mognar. Projekten passar Studsvik och vi räknar med en stabil marginalutveckling inom detta område. Under året blev den nya affärsområdesorganisationen operationell. Affärsmässigheten och kundorienteringen förbättras successivt när verksamheten utgår från kunden och kundens behov. Affärsområdesorganisationen skapar också förutsättningar att erbjuda helhetslösningar där flera bolag samverkar, ibland också tillsammans med externa partners. Detta nya arbetssätt har på kort tid gett resultat i form av ett antal intressanta offerter. Beslutet att stänga våra testreaktorer innebär att affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin avvecklas. Dessa två affärsområden ligger utanför Studsviks strategiska satsningsområden och har helt andra kunder än kärnkraftsindustrin. Jag känner mig därför trygg i min uppfattning att Studsvik blir ett starkare och mer fokuserat företag utan affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. För att värna om våra kunder och även fortsättningsvis kunna erbjuda reaktortjänster har vi ingått ett samarbetsavtal med Institutt for energiteknikk i Norge som driver en testreaktor i Halden. Därmed kan affärsområdet Driftoptimering och säkerhet kompensera bortfallet av vår egen produk tion. Vi befinner oss i ett händelserikt skede. Under andra halvåret 2005 väntas den resultatförbättring som följer av strukturåtgärderna kring reaktornedläggningen att få fullt genomslag. Tyvärr innebär dessa åtgärder att många medarbetare förlorar sina arbeten. Samtidigt skapar vi ett robust Studsvik med mycket goda framtids utsikter. Att omställningen som nu pågår i Studsvik är framgångsrik beror på den professionalism, loja litet och kompetens som våra med arbetare ständigt visar prov på. För detta vill jag rikta mitt varma tack till alla anställda i Studsvik. Studsvik i februari 2005 Hans-Bertil Håkansson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF 5

8 Verksamheten 2004 NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT FÖRE STRUKTURKOSTNADER OPERATIVT KAPITAL MEDELANTAL ANSTÄLLDA MSEK Driftoptimering och säkerhet 19% 2. Service och underhåll 30% 3. Avfallshantering 27% 4. Avveckling och rivning 18% 5. Verksamhet under avveckling 6% Driftoptimering och säkerhet Service och underhåll Avfallshantering Avveckling och rivning Verksamhet under avveckling 1. Driftoptimering och säkerhet 15% 2. Service och underhåll 14% 3. Avfallshantering 62% 4. Avveckling och rivning 9% 1. Driftoptimering och säkerhet 16% 2. Service och underhåll 54% 3. Avfallshantering 9% 4. Avveckling och rivning 19% 5. Verksamhet under avveckling 2% Verksamheten 2004 uppdelad på respektive affärsområde DRIFTOPTIMERING SID OCH SÄKERHET Nettoomsättning MSEK 208,1 Rörelseresultat MSEK 80,8 Operativt kapital MSEK 64,6 Medelantal anställda 211 SERVICE OCH SID UNDERHÅLL Nettoomsättning MSEK 340,5 Rörelseresultat MSEK 14,4 Operativt kapital MSEK 60,6 Medelantal anställda 718 Affärsområde Driftoptimering och säkerhet erbjuder produkter och tjänster relaterade till driften av kärnkraftverk. Tjänsterna innefattar test och analys av kärnbränsle och material, programvaror för optimering av reaktordrift samt konsulttjänster inom säkerhetsanalys. Kärnkraftverken utgör den största kundgruppen, andra är bränsletillverkare och statliga myndigheter. Studsvik är troligen världens ledande oberoende leverantör av tester, undersökningar och analyser av material, bränslen och kemi. Affärsområde Service och underhåll utför bland annat dekontaminering, strålskyddstjänster, dosimetriservice, sanering, mekanisk service och processrengöring. Kunderna återfinns inom kärnkrafts-, process- och tillverkningsindustrin, där kärnkraftverken är den största kundgruppen. Affärsområdet är i första hand verksamt på den svenska och den tyska marknaden. I Tyskland är Studsvik det ledande företaget inom sina delmarknader och på den svenska marknaden ett av de medelstora företagen inom området. AVFALLS- SID HANTERING Nettoomsättning MSEK 302,8 Rörelseresultat MSEK 49,7 Operativt kapital MSEK 260,4 Medelantal anställda 119 Affärsområde Avfallshantering behandlar låg- och medelaktivt avfall i egna anläggningar i Studsvik och Erwin, USA. Kärnkraftverken är den största kundgruppen, andra uppdragsgivare är bränsletillverkare, sjukvården samt forskningsstationer. Studsvik tillhör marknadsledarna för tjänster för förbränning av torrt avfall och smältning av metalliskt avfall på den europeiska marknaden. Detsamma gäller för behandling av vått avfall i form av jonbytarmassor på den amerikanska marknaden. AVVECKLING SID OCH RIVNING Nettoomsättning MSEK 195,4 Rörelseresultat MSEK 21,2 Operativt kapital MSEK 38,1 Medelantal anställda 248 Affärsområde Avveckling och rivning har 20 års erfarenhet inom området rivning och nedläggning av nukleära anläggningar, så kallad decommissioning. I varje projekt erbjuder affärsområdet skräddarsydda lösningar som inkluderar förberedande studier, projektplanering, projektledning, genomförande, avfallshantering, dekontaminering och strålskydd. Studsvik är en ledande aktör inom Avveckling och rivning i Tyskland och i Sverige. VERKSAMHET SID UNDER AVVECKLING Nettoomsättning MSEK 70,4 Rörelseresultat MSEK 95,3 Operativt kapital MSEK 4,8 Medelantal anställda 20 Verksamhet under avveckling omfattar affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Beslutet att avveckla dessa verksamheter har fattats på rent ekonomisk grund. Nedläggningen av reaktorverksamheten i Studsvik medför att verksamheten i affärsområdena upphör senast vid halvårsskiftet

9 Världsledande tjänster för den globala kärnkraftsindustrin Studsvik levererar kvalificerade tjänster och service till en internationell kundkrets inom kärnkraftsindustrin. Bland kunderna återfinns främst kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftverk, bland annat producenter av kärnbränsle. Kärnkraftverksägarna väljer att i ökad utsträckning fokusera på kärnverksamheten, som är att producera el. Under ett kärnkraftverks livstid, från att det tas i drift till avveckling, krävs olika tjänster som Studsvik erbjuder. Ett kärnkraftverk kan vara kund hos Studsvik under hela livscykeln. Studsviks tjänster är knutna till driften och senare nedläggningen av kärnkraftverket. Trenden går mot att ägarna av kärnkraftverk investerar för att förlänga livstiden för verken och att öka effektuttaget. Därmed ökar behovet av Studsviks tjänster, främst service och underhåll, materialprovning samt hantering och behandling av avfall. Alla kärnkraftverk blir inte föremål för uppgraderingar och ökad livslängd. I vissa fall blir det nedläggning och rivning. De nedlagda reaktorerna behandlas på lite olika sätt men det är inte ovanligt att de står i årtionden innan rivningen påbörjas. Det finns idag ett hundratal avställda reaktorer som väntar på rivning. En nedläggning är en lång, krävande process och Studsvik erbjuder tjänster inom hela den kedja av åtgärder som avvecklingen innebär. Till Studsviks kunder hör också kärnbränsletillverkarna. Dessa har behov av de avancerade tester och undersökningar av bränsle och material som Studsvik erbjuder samt nedläggningsoch rivningstjänster. Vissa av Studsviks tjänster kräver lokal närvaro och Studsvik arbetar för närvarande i bland annat Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA och Japan. En etablering på nya marknader kräver i regel investeringar i nya anläggningar och dotterbolag samt rekrytering av personal på plats. Programvara för optimering av bränsleförbrukning är ett undantag från detta. Studsviks programvara exporteras till många olika länder. TJÄNSTER UNDER KÄRNKRAFTVERKETS LIVSLÄNGD Investeringsfas < 10 år AVFALLSHANTERING SERVICE OCH UNDERHÅLL DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET Driftsfas år AVVECKLING OCH RIVNING Avvecklingsfas > 5 år STUDSVIK DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET SERVICE OCH UNDERHÅLL AVFALLSHANTERING AVVECKLING OCH RIVNING 7

10 VERKSAMHETSÖVERSIKT NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Sverige 29% 2. Europa exkl Sverige 48% 3. Nordamerika 20% 4. Asien 3% 1 Studsviks verksamhet är organiserad i fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. 1 Driftoptimering och säkerhet Driftoptimering och säkerhet erbjuder kvalificerade tester, undersökningar och utredningar åt både kärnkraftverk och bränsletillverkare. Testerna utförs under hela tiden ett kärnkraftverk är i drift, men ökar vid högre effektuttag och med stigande ålder. Det är Studsviks mest forskningsintensiva affärsområde. Programvara Bränsle utgör den största insatsvaran för kärnkraftverk. Det finns ett stort ekonomiskt värde i att optimera bränsleutnyttjandet. Studsvik tillhandahåller avancerad programvara för datoriserad optimering och övervakning av reaktordrift samt träning av operatörer. Bränsletester Bränslestavar i reaktorn testas för att säkerställa att bränslet och kapslingen bibehåller de egenskaper som krävs för en säker och stabil drift. Bränslet testas även för att det ska kunna användas så länge som möjligt för att ge god bränsleekonomi. Materialtester Material i anslutning till reaktorn utsätts för stora påfrestningar. Studsvik genomför materialtester för att kontrollera materialets motståndskraft vid olika driftsituationer. 2 Service och underhåll Service och underhåll erbjuder tjänster till kärnkraftverken under hela dess livstid. Kraven på service och underhållsarbeten stiger med kärnkraftverkets ålder. Tjänsterna innebär framförallt eliminering av radioaktivitet från ytorna i kärnkraftverk. Affärsområdet gör också friklassningsmätningar, sorterar och klassificerar kärn tekniskt avfall samt utför mekanisk service. Alla system och komponenter i strålningsklassade miljöer behöver återkom mande underhåll och rengöring, ett arbete som måste utföras av personal med kompetens och vana från radioaktiva miljöer. Studsvik utför också tjänster i processindustrin där kraven på kvalitet och säkerhet ligger på samma höga nivå som i kärnkraftsindustrin. I vissa fall ansvarar Studsvik också för driften av kundernas anläggningar som till exempel kompakteringsanläggningar för radioaktivt avfall. Dekontaminering I alla kärnkraftverk blir ytor och detaljer med tiden kontaminerade, det vill säga de blir nedsmutsade av en radioaktiv beläggning. Studsvik avlägsnar denna kontamination genom olika rengöringsmetoder, så kallad dekontaminering. Strålskyddsservice och dosimetri Personalen vid ett kärnkraftverk riskerar att utsättas för radioaktiv strålning. Allt arbete i strålningsklassade miljöer kräver att strålningsnivån mäts och analyseras. Studsvik tillhandahåller också persondosimetrar som registrerar erhållen dos. 3 Avfallshantering I affärsområdet Avfallshantering behandlar Studsvik radioaktivt avfall i egna anläggningar. Syftet är att volymreducera avfallet och åstadkomma en för slutförvaring lämplig avfallsprodukt samt i tillämpliga fall genomföra behandling som leder till att material kan friklassas för återanvändning. Avfallet kan vara brännbart, metalliskt eller vått. Avfallet transporteras från kunden till Studsviks anläggningar för behandling. Generellt kan sägas att avfall från en kärnteknisk anläggning genereras under hela dess livstid, men att volymen stiger under den senare delen av anläggningens livstid. Under kraftverkens drifttid behöver komponenter och systemdelar bytas ut i olika omfattning vilket leder till mer avfall. I samband med rivningen av kärnkraftverk genereras avfall fortlöpande och framförallt mängden metalliskt avfall ökar avsevärt. Torrt avfall I kärnkraftverk genereras radioaktivt brännbart avfall. Avfallet utgörs i huvudsak av emballage, trasor, plast och skyddskläder. Studsvik förbränner sådant lågaktivt avfall för att minska volymen innan det skickas till slutförvaring. 8

11 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2 Metalliskt avfall Om särskilda åtgärder inte vidtas måste metalliskt skrot som uppkommer vid byte av reaktorkomponenter och rivning av reaktorer slutförvaras som radioaktivt avfall. Studsvik kan genom dekontaminering och smältning separera radio - aktivitet från metallen MATERIALTESTER BRÄNSLETESTER PROGRAMVARA Vått avfall I kärnkraftverk genereras vått avfall i form av jonbytarmassor från kärnkraftverkens filtersystem. Studsvik volymreducerar och omvandlar avfallet till fast form genom termisk behandling för att förbättra och förbilliga slutförvaring. 4 Avveckling och rivning Affärsområdet Avveckling och rivning erbjuder ett omfattande paket av tjänster som krävs vid avveckling av olika typer av kärntekniska anlägg ningar. Planering av rivningsarbetet kan erbjudas i form av ingenjörsstudier, till exempel framtagande av processer och dokumentation som beskriver hur rivningsarbetet ska genomföras, med avseende på strålskyddsaspekter, avfallshantering och miljö påverkan. Ett nukleärt rivningsprojekt måste alltid myndighetsgodkännas innan praktiskt arbete kan startas. Avvecklingsprocessen är en lång och komplicerad procedur och genomförandet innehåller därför samarbeten med alla Studsviks affärsområden. En stor del av kostnaden för ett rivningsprojekt är kostnaden för mellan- och slutlagring av radioaktivt avfall. Därför är målet att producera så små avfallsvolymer som möjligt. För att uppnå detta erbjuder Studsvik olika tjänster, som till exempel dekontaminering, det vill säga avlägsnande av strålningen från komponenter och byggnadsmaterial, samt friklassning av materialet i så stor utsträckning som möjligt. Demontering När rivningen ska ske är det viktigt att välja rätt metod för demontering av system och komponenter samt anslutande behandling av avfallet DEMONTERING METALLISKT AVFALL TORRT AVFALL VÅTT AVFALL för att öka säkerheten, minska stråldoser till personal samt minska kostnaderna för kunden. Forskning och utveckling Studsvik bedriver avancerad forskning och utveck ling runt kärnkraft i laboratorierna i Studsvik. Största delen är uppdragsforskning som finansieras av aktörerna på kärnkraftsmarknaden, både kärnkraftverksägare, kärnbränsletillverkare och olika branschorganisationer och myndigheter. Bland annat har Studsvik ett samarbete med EPRI (Electrical Power Research Institute) i USA. Uppdragen medför ett stort kompetenstillskott för Studsvik. Studsvik driver själv många uppslag till forskningen och söker sedan finansiering hos olika intressenter. Kostnaderna för forskning och utveckling i egen regi ligger på nivån tre till fyra procent av nettoomsättningen per år. Studsvik gör årligen uppdragsforskning för cirka miljoner kronor. Intäkterna ligger i första hand inom affärsområdet Driftoptimering och säkerhet. Verksamhet under avveckling Studsvik bedriver även viss verksamhet inom Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Inom Bestrålningstjänster produceras och säljs radioaktiva isotoper för industriella och medicinska behov. Nukleär medicin är ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en behandlingsform för vissa cancer former. Verksamheterna är knutna till testreaktorerna på Studsviksområdet. Båda dessa affärsområden avvecklas på affärsmässiga grunder i samband med att driften av reaktorerna avbryts vid halvårsskiftet STRÅLSKYDDSSERVICE DEKONTAMINERING MEKANISK SERVICE DOSIMETRI 9

12 Effektivisering i fokus på het energimarknad ANTAL REAKTORER PER LAND USA Frankrike Japan Ryssland Storbritannien Korea Tyskland Kanada Ukraina Indien Sverige Spanien Övriga ANTAL KOMMERSIELLA OCH FORSKNINGSREAKTORER UNDER AVVECKLING PER LAND REAKTORERNAS ÅLDERSFÖRDELNING Ålder USA Storbritannien Tyskland Frankrike Italien Ukraina Japan Sverige Övriga Antal Energikonsumtionen i världen stiger varje år. Mellan åren 2001 och 2020 beräknas världens befolkning öka sin energikonsumtion med 40 procent. Den stigande efterfrågan på energi syns bland annat i oljeprisets utveckling. Samtidigt som vi konsumerar mer energi saknas det kommersiellt gångbara alternativa energikällor som kan producera de kvantiteter som krävs. De flesta av de energikällor som idag är tillgängliga bidrar också till koldioxidutsläpp och växthuseffekten. Energi utvunnen ur kärnkraft skapar inte koldioxidutsläpp. Kärnkraften svarar i dag för drygt 17 procent av världens elkraftsproduktion. Det finns cirka 440 kommersiella reaktorer i drift i världen. Huvuddelen av dessa finns i USA, Frankrike, Japan, Ryssland och Storbritannien. Utbygg naden av nya kärnkraftverk sker i huvudsak utan för Västeuropa och USA. Ett undantag är Finland, som tagit beslut om att bygga ett femte kärnkraftverk. I Västeuropa finns ett stort antal åldrade kärnkraftverk som kräver stora investeringar för att livslängden ska förlängas. Dagens energipriser medför att det är lönsamt att vidta ganska långtgående åtgärder för att kunna fortsätta driften och höja effektuttaget. Medelåldern för världens kärnkraftsreaktorer uppgår idag till cirka 20 år. Livstiden för en reaktor har tidigare bedömts till 40 år, men i takt med att allt fler reaktorer börjar närma sig den åldern kommer livslängden att förlängas. Många av Västeuropas kärnkraftverk står inför stora investeringar under de kommande åren. Bara i det svenska kärnkraftsprogrammet i sin helhet pågår investeringar för ett antal tiotal miljarder kronor för att höja effektuttaget och öka livslängden. De kontinuerligt ökande kraven på effektuttag ur kärnkraftverken gör att även kärnbränsletillverkarna arbetar med att förbättra bränslet för att göra användningen mer effektiv. Reaktorer i drift måste stoppas för serviceoch underhållsarbete, så kallade revisioner. I Nordeuropa sker detta under det varma halvåret när effektuttaget är lågt. Kostnaden för att låta reaktorerna stå stilla följer energiprisets utveckling och med dagens höga energipris strävar kärnkraftsägarna därför efter att ha så korta revisionsstopp som möjligt. Under 2004 stod kärnkraftverken i Sverige stilla sammanlagt strax över 20 dagar per reaktor vilket är mindre än hälften jämfört med Perioden under vilken kärnkraftverken stod stilla har också komprimerats och koncentrerats mer och mer till de tre sommarmånaderna. Utöver de kärnkraftverk som är i drift finns det ett hundratal reaktorer avställda i väntan på eller under avveckling. Lite mer än hälften av dessa finns i Europa. Avveckling av kärnkraftverk har påbörjats i bland annat Storbritannien och Tyskland. Policyn för hur ett avställt kärnkraftverk ska hanteras skiljer sig åt mellan olika marknader. Vissa länder låter reaktorerna stå under ett antal år och låter radioaktiviteten klinga av innan rivningsarbetet påbörjas. I andra länder går trenden mot en snabbare avvecklings process och på marken där kärnkraftverket stått ska det efter rivning i princip inte finnas några spår av verksamheten. Det finns också ett drygt hundratal nukleära forskningsanläggningar i Västeuropa och Nordamerika i drift och ytter ligare cirka hundrafemtio som är stängda i väntan på eller under avveckling. Avvecklingsprocessen i nukleära forskningsanläggningar kan ur vissa aspekter vara mer komplicerad än avvecklingen av kärnkraftverken, som har ett mer standardiserat avvecklings- och rivnings arbete. En rivningsprocess varar vanligtvis i år. Kostnaden för och tillgången på slutförvar liksom också miljöaspekter påverkar i vilken omfattning kärnkraftsanläggningarna satsar på att behandla avfallet före slutförvaring. Behandlingen av avfallet syftar till att reducera volymen avfall som ska slutförvaras samt göra avfallet fysikaliskt och kemiskt stabilt. Slutlagring 10

13 MARKNAD innebär generellt sett höga kostnader med mycket stora variationer mellan länder. Detta kan leda till att avfallsproducenten ser en stor fördel i att behandla avfallet för att reducera volymen även om detta medför att avfallet måste transporteras långväga till en behandlingsanläggning. En anläggning för att behandla radioaktivt avfall är förenad med stora investeringar och hårda myndighetskrav. Antalet anläggningar är därför begränsat och inträdesbarriärerna höga. Aktörer på marknaden för kärnkraftsindustrin sorterat från kunder till konkurrenter AKTÖRER VERKSAMHET EXEMPEL PÅ FÖRETAG KUND KONKURRENT Kraftbolagen Myndigheter och branschsammanslutningar Andra nukleära anläggningar Bränsletillverkare Avfallshanteringsaktörer Förvaringslager Serviceföretag Ingenjörsföretag Kraftbolagen är stora, statliga eller privata företag. Kärnkraftselektricitet kan stå för hela deras produktion, men några äger också andra typer av kraftproduktion. Kraftbolagen är kunder till alla Studsviks affärsområden och den i särklass största kundgruppen. Myndigheter som reglerar kärnkraftsmarknaden och branschsammanslutningar är också verksamma på marknaden. De köper tester, undersökningar, forskning och även konsulttjänster. De är kunder till främst affärsområdet Driftoptimering och säkerhet. Det finns ett hundratal forskningsanläggningar i drift i Västeuropa och Nordamerika, och ett flertal som är tagna ur drift i väntan på eller under avveckling. Andra nukle ära anläggningar är kunder till alla Studsviks affärsområden, men kan också vara konkurrenter till de tester och undersökningar som Studsvik erbjuder inom affärsområdet Driftoptimering och säkerhet. Kärnbränsletillverkarna är världstäckande koncerner med bred verksamhet varav bränsletillverkning bara är en del. De är både kunder och konkurrenter till Studsviks verksamheter. De köper Studsviks tjänster som undersökningar och tester, men konkurrerar med övriga tjänster. Aktörerna som erbjuder avfallshantering är både statliga och privata bolag. Avfallstransporter är dyra och upptagningsområdet för en anläggning kan därför bli relativt lokalt. Det finns också ett flertal mindre konkurrenter som kan erbjuda delprocesser i avfallshanteringen. Antalet slutförvaringslager i Europa och USA är ytterst begränsat. De flesta länder har mellanlager men inget slutförvaringslager. Vissa lager konkurrerar med Studsvik genom att de saknar krav på att avfallet ska behandlas och volymreduceras maximalt innan lagring. Serviceföretagen har verksamhet som konkurrerar med affärsområdena Service och underhåll och Avveckling och rivning. Tjänster inom strålskyddsklassat område kan vara en delverksamhet inom en stor koncern. Inom detta område finns också en mängd små konkurrenter som erbjuder tjänster inom olika delsegement. Ingenjörsföretagen tillhandahåller tekniska lösningar, system eller delar därav på projektbasis till kärnkraftsindustrin. Annan service kan förekomma i projekt eller som fristående tjänster. Ingenjörsföretagen konkurrerar främst med tjänster inom affärsområdet Avveckling och rivning. Tokyo Electric Power Co E.ON Kernkraft Forsmarks Kraftgrupp AB British Nuclear Fuels Ringhals AB Statens kärnkraftinspektion, Sverige Statens strålskyddsinstitut, Sverige EPRI, USA SCK/CEN, Belgien UKAEA Dounreay, UK GNF British Nuclear Fuels Framatome Westinghouse Mitsubishi Forschungszentrum Karlsruhe,Tyskland Siempelkamp Nucleartechnik GmbH, Tyskland GTS Duratek, USA Belgoprocess N.V., Belgien Kraftverken själva till viss del El Cabril, Spanien Drigg, UK Barnwell, USA ISS Safetec Elajo Synerco Cosmos SAT Kerntechnik RWE Nukem Kraftanlagen Nukleartechnik Babcock Noell 11

14 AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET erbjuder produkter och tjänster relaterade till driften av kärnkraftverk. Tjänsterna innefattar test och analys av kärnbränsle och material, programvara för optimering av reaktordrift samt konsulttjänster inom säkerhetsanalys. Kärnkraftverken utgör den största kundgruppen, andra är bränsletillverkare och statliga myndigheter. NYCKELTAL Belopp, MSEK Nettoomsättning 208,1 246,4 266,0 Andel av koncernens omsättning, % Rörelseresultat före goodwillavskrivning 80,8 21,3 22,5 Rörelseresultat 80,8 21,3 22,5 Omstruktureringskostnader 81,3 Rörelseresultat före omstruktureringskostnader 0,5 21,3 22,5 Investeringar 19,9 45,1 32,9 Medelantal anställda BOLAG VERKSAMMA INOM AFFÄRSOMRÅDET Studsvik Nuclear AB Studsvik Scandpower Group VISSTE DU ATT*...? Amerikansk kärnkraftsindustri har förbättrat sin effektivitet så mycket att tillskottet motsvarar 24 nybyggda reaktorer. Kärntekniken har många andra användningsområden än elproduktion, till exempel inom miljöteknik, medicin och jordbruk. Kostnaden för reaktorbränsle utgör cirka 25 procent av produktionskostnaden för kärnkraftselektricitet. Plutonium har i decennier använts som energikälla i pacemakers. När man ska åldersbesämma arkeologiska fynd, som består av biologiskt material (skelettdelar, träbitar och så vidare) använder man en teknik som bland annat mäter fyndets joniserande strålning. * Källor: Studsvik respektive IVA, MfK (Miljö vänner för Kärnkraft), SKI samt SSI. 12

15 AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET Starkt intresse för effekthöjande tjänster Försäljningen av Studsviks program varupaket, Studsvik CMS, var fortsatt god och den under 2003 introducerade programvaran för härdövervakning, GARDEL, fick sitt marknadsgenombrott. De laboratorieanknutna verksamheterna inom affärsområdet har haft ett mellanår resultatmässigt. Orderläget förbättrades dock mot årets slut. I december inleddes ett samarbete med Haldenreaktorn som förstärkte erbjudandet. Affärsområdeschef Eva Halldén Utveckling under 2004 Marknaden för affärsområdets tjänster har utvecklats svagt positivt under året. Framförallt har området programvara för kärnkraftsreaktorer utvecklats positivt där härdövervakningsprogram varan GARDEL har fått sitt marknadsgenombrott. I december beslutade Studsvik att upphöra med den egna reaktordriften och samarbete med Haldenreaktorn i Norge inleddes. Därmed förstärks Studsviks erbjudande i den för kärnkraftsindustrin viktiga verksamheten avseende bränsle-, material- och kemiundersökningar, vilket fortsatt är ett satsningsområde för Studsvik. Verksamhetsöversikt Affärsområdet erbjuder test och analys av kärnbränsle och material, kemi- och korrosionsanalyser, programvaror för optimering av reaktordrift samt konsulttjänster inom säker hets analys. Studsviks affärsområde Driftoptimering och säkerhet är troligen världens ledande oberoende leverantör av tester, undersökningar och analyser av material, bränslen och kemi. Verksamheten erbjuder viktiga tjänster för den åldrande kärnkraftsindustrin, där optimering av drift och bränsle är allt mer verksamhetskritiskt. Här under söks bland annat materialens tillstånd och motståndskraft mot skador. Studsvik är bland annat känt som världsledande på att testa spricktillväxt i material. Affärsområdet har tre stora laboratorier i Sverige: Hot Cell, Material och Autoklav för korro sionstester. I och med samarbetsavtalet med Haldenreaktorn i Norge, som ingicks i slutet av 2004, kan Studsvik även leverera kostnadseffektiva bestrålningstester, vilket gör att koncernen erbjuder ett komplett system av tester för kärnkraftsindustrin. Verksamheten i Studsviks egna laboratorier och verksamheten i Halden kompletterar varandra väl. Beslutet att lägga ned den egna reaktordriften får därmed ringa påverkan på affärsområdets försäljning. Beslutet frigör tid och inves teringsutrymme som kan användas för andra satsningar inom affärsområdet. Inom affärsområdet utvecklas och säljs även programvara för bränsleoptimering, som är marknadsledande i världen. Av världens 441 kärnkraftsreaktorer använder idag drygt 200 Studsviks programvara och tjänster. I USA har Studsvik en marknadsandel på över 80 procent och i Europa, exklusive Frankrike, 50 procent. Det är mycket kostsamt att utveckla programvaran och Studsvik bedömer att försprånget till eventuella konkurrenter är år. Programvara står för 35 procent av affärsområdets omsättning och under 2004 en större del av rörelseresultatet. Kunderna är primärt kärnkraftverken i Västeuropa och USA, men också bränsletillverkare som Mitsubishi, NFI, Westinghouse, Framatome och GNF samt forskningsinstitut som EPRI i USA. INTÄKTSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Sverige 41% 2. Europa exkl Sverige 26% 3. Nordamerika 17% 4. Asien 16% 1 13

16 AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET Marknad och konkurrenter Marknaden för tjänster inom Driftoptimering och säkerhet växer i takt med att kärnkraftsreaktorernas livslängd ökar. Behovet av tester, undersökningar och analyser av materialet som underlag för investeringar och underhåll stiger. Driftstörningar är kostsamma för kärnkraftverken och det pågår ett kontinuerligt arbete för att minimera dessa. Eftersom åldrade kärnkraftverk kräver mer tester och analyser är marknaden för dessa störst i Västeuropa, Japan och USA. Ett testuppdrag ger oftast upphov till merförsäljning och flera tester och analyser. Ett initialt litet uppdrag kan därför växa sig stort och vara under flera år. Reaktorbränsle är en tung kostnadspost för kärnkraftsindustrin. Kärnkraftverken strävar efter att ta ut så mycket effekt som möjligt ur reaktorerna. Ambitionen att få ut mer effekt hänger tätt samman med energipriserna. För att få ner bränslekostnaderna och optimera bränsleanvändningen använder kärnkraftsanläggningarna avancerad programvara. Strävan efter att kunna öka utbränningsgraden av bränslet skapar också behov av bränsletester. Många kraftverksägare börjar att använda tillsatser i reaktorvattnet i syfte att skydda bränsle och material. Åtgärden kräver ytterligare tester av materialet för att undersöka hur kemikalierna påverkar det. Bränsletillverkarna är både kunder och konkurrenter. Dessa erbjuder kärnkraftverken egna programvaror för att optimera bränsleutnyttjandet, men är kunder inom tester och analyser. Det sker en konsolidering bland kärnbränsletillverkarna och antalet tillverkare och därmed kunder minskar. De östeuropeiska kärnkraftverken har helt andra typer av reaktorer och därför också sina egna programvaror och koder. Detta är också fallet på den franska marknaden. Flera av Studsviks konkurrenter inom tester och undersökningar, som i de flesta fall har statliga ägare, genomgår en utveckling där lönsamhetskraven ökar. En konsolidering kommer därför att ske, vilket bör gynna prisbilden för affärs områdets produkter. Satsningsområden för Studsvik Inom segmentet programvara är Studsvik marknadsledande. Kärnkraftverksägarna vill gärna ha handlingsfrihet att kunna välja andra programvaror än bränsletillverkarnas. Studsvik är en helt oberoende part med ett modernt komplett program varupaket som kan användas på flertalet reaktor- och bränsletyper. Studsvik satsar, vid sidan av att bredda produkt utbudet inom tester och analyser, också på en mer offensiv försäljning och marknadsföring av de befintliga tjänsterna som erbjuds inom affärsområdet. Resurser och kompetens ska utnyttjas på ett mer effektivt och affärsmässigt sätt. I den ökade efterfrågan som blir följden av de åldrande kärnkraftverken ska Studsvik verka offensivt för att ta en större del av marknaden. 14

17 AFFÄRSOMRÅDE DRIFTOPTIMERING OCH SÄKERHET Studsviks reaktorverksamhet har trots ett flertal åtgärdsprogram givit otillfredsställande resultat och har stora investeringsbehov. Nedläggningen av reaktorerna gör att Studsvik kan satsa mer på de lönsamma och tillväxtinriktade tjänsterna inom affärsområdet och på de geogra fiska marknader där Studsvik hittills har liten verksamhet eller inte alls är etablerat. FÖRDJUPNING Test och analys av kärnbränsle och material Studsvik gör omfattande tester av egenskaper hos reaktorbränsle och material under olika driftsituationer. Syftet med testerna är att: minska bränsle- och materialrelaterade begränsningar i driften minska bränslekostnaderna genom att höja utbränningsgraden på bränslet mäta materialets livslängd för att höja säkerheten och undvika onödiga materialbyten samla data som optimerar driften och är värdefullt ur säkerhetssynpunkt skapa data som ligger till grund för beslut om materialets användning Bränslet refabriceras av fullängdsstavar i Hot Cell Laboratoriet eller bestrålas i en reaktor. Typiska tester visar hur bränslet klarar effektförändringar, hur det korro- derar och hur det uppför sig efter en eventuell skada. Materialtester går till så att materialet bestrålas i en reaktor, hos kunden eller genom Studsviks försorg. Bestrålningen utförs i vatten, flytande metall eller gasmiljö under kontrollerade tempteraturförhållanden och till givna neutron doser. Testerna utförs i en autoklav i temperaturer från 50 till 500 grader och i vissa fall tillsätts kemikalier. Vissa bestrålningar utförs med någon form av belastning på testmaterialet för att simu lera ett realistiskt reaktorförhållande. Därefter utförs avancerade tekniska undersökningar, provningar och mikroskopiska karakteriseringar. Programvara för driftoptimering Studsviks programvara innehåller tekniskt avancerade neutronik- och hydraulikmodeller och används för att räkna ut hur bränsle och härd ska utformas för optimal och säker drift. De individuella bränslestavarnas placering inom en bränslepatron och patronernas placering i härden är helt avgörande för reaktorns driftegenskaper och ekonomi. Programvaran används också för härdövervakning och i simulatorer för träning av reaktor operatörer. Konsulttjänster inom säkerhetsanalys Studsvik genomför termohydrauliska analyser av industriella processystem, såsom undersökningar av föränderliga värme- och strömningstekniska förlopp i reaktoranläggningar. Analyserna är omfattande och ofta mycket detaljerade. Därutöver görs analyser av hypotetiska svåra haverier på uppdrag av kunder. Syftet är att undersöka eventuella konsekvenser av skador på reaktorsystemen, med målet att utreda hur utsläpp av radio aktivitet minimeras. För dessa analy ser används avancerade datorprogram. 15

18 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH UNDERHÅLL AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH UNDERHÅLL utför bland annat dekon taminering, strålskyddstjänster, dosimetriservice, sanering, mekanisk service och processrengöring. Kunderna återfinns inom kärnkrafts-, process- och tillverkningsindustrin, där kärnkraftverken är den största kundgruppen. NYCKELTAL Belopp, MSEK Nettoomsättning 340,5 375,9 335,3 Andel av koncernens omsättning, % ,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivning 21,2 39,4 13,3 Rörelseresultat 14,4 27,9 8,9 Investeringar 3,0 14,1 8,1 Medelantal anställda VISSTE DU ATT*...? En stor del av service och underhåll i ett kärnkraftverk kan bara utföras under driftstopp, så kallad revision. Det kostar mellan 15 och 25 öre att producera en kwh elektricitet i ett kärnkraftverk i EU. Kostnaden för löpande drift och underhåll uppgår till mellan 5 och 10 öre per kwh. En timmes produktion i en reaktor av Barsebäcks storlek motsvarar ett modernt vindkraftverks årsproduktion. De svenska kärnkraftsreaktorerna stod stilla för revision i genomsnitt 20 dagar per reaktor under * Källor: Studsvik respektive IVA, MfK (Miljö vänner för Kärnkraft), SKI samt SSI. BOLAG VERKSAMMA INOM AFFÄRSOMRÅDET Studsvik Stensand AB SINA Industrieservice GmbH & Co. KG IFM Industrieanlagen GmbH & Co. KG Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd 16

19 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH UNDERHÅLL Åldrande kärnkraftverk kräver mer service och underhåll Affärsområdet Service och underhåll har huvuddelen av sin verksamhet riktad mot kärnkraftsindustrin. En väsentlig del av affärsvolymen genereras under den tid de olika kraftverken ställs av för översyn och underhåll, så kallad revision var ett år med kortare och i tiden mer koncentrerade revisioner än tidigare år, vilket påverkade nettoomsättning och resultat negativt. Revisionstidernas längd varierar mellan åren beroende på vilka insatser som ska genomföras. Generellt är avställningstid för allmän översyn kort. I allt ökande omfattning kommer dock mer genomgripande insatser att genomföras i ett flertal reaktorer med längre avställningstider som följd, varför den sammanlagda revisions tiden sannolikt kommer att öka de närmaste åren. Affärsområdeschef Sten-Olof Andersson Utveckling under 2004 Under året har kunderna, det vill säga kärnkraftverken på den svenska marknaden, varit framgångsrika med att optimera sina revisioner med korta driftstopp vilket innebär att volymen för Studsvik har varit lägre än tidigare år. Vissa kunder har till och med underskridit sina egna planer. På den tyska marknaden har förhållandet varit det motsatta och vissa revisioner har glidit in i november månad vilket gett ökande volymer för affärsområdet. Ett omfattande arbete har lagts ned i den svenska verksam heten i syfte att anpassa organisation och ledarskap till att bättre tillgodose kundernas behov. Verksamhetsöversikt Affärsområdet Service och underhåll erbjuder driftsrelaterade tjänster till kunder inom kärnkraftsindustrin. Verksamheten omfattar dekontaminering och sanering, strålskydd och dosimetriservice, processrengöring samt mekanisk service. I alla kärnkraftsanläggningar blir ytor och detaljer nedsmutsade ; kontaminerade, och avger strålning. Studsvik avlägsnar strålningen genom olika rengöringsmetoder, så kallad dekon taminering. Inom affärsområdet utförs också en mängd andra underhållstjänster inom så kallat radiologiskt klassat område. Att det är klassat innebär att där finns radioaktiv strålning och att särskilda regler och rutiner måste följas vid utförandet av tjänster inom detta område. All verksamhet i strålningsklassade miljöer förutsätter att strålningsnivån mäts och analyseras och att åtgärder vidtas som minimerar stråldosen för personalen. Studsvik utför dessa kontroller, så kallad strålskyddsservice, samt regist rerar och avlägsnar den radioaktiva strålningen. Studsvik utför även storskalig och kostnadseffektiv dosimetriservice, inklusive tillverkning av dosimetrar. Målgrupper för dosimetriservice är idag främst sjukhus, tandläkare, veterinärer och industriföretag där personalen utsätts för radioaktiv strålning. Kunderna består annars huvudsakligen av kärnkraftverk. Affärsområdet Service och underhåll är i första hand verksamt på marknaderna i Sverige och Tyskland. I Tyskland är Studsvik det ledande företaget på sina delmarknader. I Sverige tillhör Studsvik de medelstora före tagen inom sina marknader. Storbritannien utgör en viktig framtida marknad. Marknad och konkurrenter Marknaden för underhåll och service drivs av den ökade livslängden på kärnkraftsanläggningarna. En äldre anläggning kräver mer underhåll och renovering. Allt sådant arbete kräver resurser och personal som har kompetens och tillstånd att arbeta i strålningsklassade miljöer. INTÄKTSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE 2 1. Sverige 34% 2. Europa exkl Sverige 66% 1 17

20 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH UNDERHÅLL Kärnkraftverken tenderar, liksom många andra branscher, att fokusera på kärnverksamheten och att därför köpa in tjänster löpande. Alla kärnkraftverk gör regelbundna revisioner, det vill säga stoppar driften i reaktorerna för att gå igenom dem och utföra reparationsarbeten och underhåll. I Nordeuropa sker dessa revisioner under sommarhalvåret då behovet av elkraft är som lägst. Trenden går mot mer komprimerade och intensivare revisionsperioder eftersom kunderna vill ha så korta avbrott som möjligt. Det innebär att det blir högre beläggning under kortare tidsperioder. Generellt strävar kunderna efter att minska antalet leverantörer och varje upphandling blir därför större och viktigare och efterfrågan på servicetjänster med högt teknikinnehåll ökar. Sverige är en relativt liten och begränsad marknad inom kärnkraftsindustrin med ett fåtal stora kunder. Den låga volymen gör också att det är svårt att få maximalt kapacitetsutnyttjande i verksamheten. Expansion måste därför ske inom andra branscher som kan komplettera verksamheten. Den tyska marknaden är väsentligt större med ett stort antal kärnkraftverk och därmed en större kundbas. Storleken på marknaden gör det relativt mycket lättare att få en hög, jämn beläggning för serviceföretagen. Ingen kund blir för dominerande och tidpunkterna för revisionerna sprids ut på en längre period. Storbritannien är en mycket intressant marknad eftersom där finns ett stort antal kärnkraftverk som står inför avveckling. Rivningsfasen kräver stora insatser av personal som har kompetens och tillstånd att jobba inom strålningsklassat område. Konkurrenterna till Studsvik är i första hand Westinghouse, General Electric, Framatome, Synerco, Cosmos, KEI och i viss utsträckning också ISS och Elajo. Westinghouse, General Electric och Framatome kan vara både konkurrenter och kunder till Studsvik. Dessa företag är stora multinationella koncerner som bland annat bygger reaktorer och tillverkar bränsle. De stora internationella spelarna är i första hand intresserade av och inriktade på stora projekt. ISS, Synerco och Elajo är företag som kommer från servicesektorn vars huvudfokus inte är kärnteknisk verksamhet, men som också erbjuder tjänster till kärnkraftsindustrin. I segmentet för medelstora och mindre projekt, som i första hand är Studsviks arena, finns en mängd småföretag som konkurrenter. Dessa konkurrerar i första hand med pris. Satsningsområden för Studsvik Kunderna tenderar att fokusera på sin huvudverksamhet att producera kraft och köper i allt högre utsträckning in övriga tjänster. Det ger Studsvik goda möjligheter att fortsätta expansionen för affärsområdet. Studsvik är i första hand verksamt i Nordeuropa. På den svenska marknaden som bjuder den största utmaningen arbetar Studsvik med att bredda utbudet av tjänster och att bredda kundbasen. Potentiella kunder kan vara bilindustrin som har höga kvalitetskrav samt delar av sjukvården som har behov av strålskydd. Dessa kundgrupper kommer dock att förbli ett komplement till den primära kundgruppen kärnkraftverk. Studsvik konkurrerar med både multinationella företag och fåmansföretag. Storleken är Studsviks främsta konkurrensfördel. Företaget är litet nog att erbjuda en flexibel, snabbfotad och kostnadseffektiv organisation, men stort nog att 18

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson Presentation för Aktiespararna April 2009 Sten-Olof Andersson Det här är Studsvik vfallshantering Avveckling Driftoptimering Engineering & Services 2 Studsviks största marknader Försäljning 3 En stark

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 2012 Ett år med åtgärder för att stabilisera verksamheten Kostnadsminskningar Tyskland positionerat för den nya marknadssituationen antalet anställda minskade

Läs mer

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin - Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin Det här är Studsvik Kärnkraftteknik och Nukleär medicin 1 100 anställda i 7 länder Omsättning drygt en miljard kronor Ägarstruktur Aktier och Antal

Läs mer

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson 30 år efter kärnkraftsomröstningen Sten-Olof Andersson Fem segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering i anläggningar i Sverige Kunder i Europa; Sverige, Tyskland med grannländer,

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

A Leading Global Nuclear Services Company. Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006

A Leading Global Nuclear Services Company. Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006 A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006 Presentation Magnus Groth, VD och koncernchef Telefon: 0155 22 10 86 Mobil: 0709-67 70 86 e-mail:

Läs mer

Kalendarium. Innehåll. Tidplan för ekonomisk information. Årsstämma den 25 april 2006

Kalendarium. Innehåll. Tidplan för ekonomisk information. Årsstämma den 25 april 2006 Årsredovisning 2005 Innehåll DETTA ÄR STUDSVIK..............................2 2005 I KORTHET..................................3 VD-ORD........................................4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER..................6

Läs mer

Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003

Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (14) Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003 Koncernens omsättning steg med 11 procent till MSEK 1 113,8 (1 002,3). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt och

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! VDs anförande vid Studsviks bolagsstämma torsdagen den 22 april 2004 7 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 2003 innebar en stark vändning för Studsvik. Som framgår av årsberättelsen

Läs mer

STUDSVIK ÅRSREDOVISNING 2003

STUDSVIK ÅRSREDOVISNING 2003 Studsvik Årsredovisning 2003 2003 i korthet 2 2003 i siffror 3 VDs kommentar 4 Mål och strategier 6 Världsledande koncern inom utvalda nischer 7 Verksamheten 2003, uppdelad på respektive affärsområde 8

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2009

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2009 World Trade Center, Stockholm 22 april 2009 Tillbakablick på 2008 Sverige God tillväxt och orderingång Andel av oms Storbritannien Tyskland USA Global Services Fortsatt tillväxt inom avfallshantering Beslut

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 229,5 (243,6). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 1,0 (-19,6). Resultat

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Studsvik i korthet (bild 3) Kärnkraftsindustrin (bild 4) Nukleär medicin (bild 5)

Studsvik i korthet (bild 3) Kärnkraftsindustrin (bild 4) Nukleär medicin (bild 5) 1 Studsvik i korthet (bild 3) För att förtydliga Studsviks position har vi formulerat en affärsidé som i korthet innebär att Studsvik ska vara ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustrin

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 PRESSMEDDELANDE 1 (13) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 840,2 (832,3). Resultatet före skatt uppgick till MSEK 31,7 (46,1). Resultatet efter

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006

presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006 presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006 Studsvik förvärvar RACE Studsvik förvärvar amerikansk verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall RACE omsatte 2005 MUSD 40,6 med en EBITDAmarginal

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0),

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2006

Delårsrapport januari-juni 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 569,1 522,3 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 27,1 46,5 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 9,9 43,7 61,1

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 22 april 2009 kl 16:00.

Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 22 april 2009 kl 16:00. Årsredovisning 2008 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2009 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 22 april 2009 kl 16:00. Anmälan

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2012

Studsvik delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars Försäljningen uppgick till MSEK 322,7 (297,2). Rörelseresultatet minskade till MSEK 9,7 (8,7). Resultatet förbättrades i Storbritannien, som redovisade vinst. Övriga segment

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-mars 2009

Studsvik delårsrapport januari-mars 2009 Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,2 ( 7,0). Förlusten är i sin helhet hänförbar till den amerikanska verksamheten. Fyra avtal slutna för Erwinanläggningen. Förhandlingar

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-september 2008

Studsvik delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari- Studsvik delårsrapport januari- Resultatet för perioden januari-september var MSEK 20,7 (46,8). Rensat för poster av engångskaraktär var resultatet i huvudsak oförändrat. Positiv

Läs mer

Innehåll. Studsvik AB. Studsvik. Nuclear AB. Studsvik. Medical AB. Studsvik. SINA Industriservice GmbH Co KG. Scandpower Group.

Innehåll. Studsvik AB. Studsvik. Nuclear AB. Studsvik. Medical AB. Studsvik. SINA Industriservice GmbH Co KG. Scandpower Group. Årsredovisning 2001 Innehåll Året i korthet 1 VD-ord 2 Aktien 4 Koncernöversikt 6 Marknad 8 Nuclear Technology 14 Waste & Decommissioning 18 Industrial Services 22 Nuclear Medicine 26 Miljö, säkerhet och

Läs mer