Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0), varav MSEK 25,8 (10,3) under tredje kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 30,5 (-25,9) varav MSEK 22,2 (6,9) under tredje kvartalet. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK 3,76 (-3,19), varav SEK 2,73 (0,86) under tredje kvartalet. Koncernens omsättning Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till MSEK 304,1 (250,5) och för perioden januari-september till MSEK 832,3 (743,2). Valutakurseffekter, exklusive effekt av vidtagna säkringsåtgärder, påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 36,4 jämfört med motsvarande period Utlandsandelen av nettoomsättningen ökade och uppgick till 70 (68) procent. Ökningen är huvudsakligen hänförbar till verksamheten i Erwin och IFM, Industrieanlagen Fritz & Marx, som förvärvades den 1 april Koncernens resultat Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 28,3 (8,2) och för perioden januari-september till MSEK 52,5 (-13,6). Valutakurseffekter vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK 1,6 jämfört med motsvarande period Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till MSEK 25,8 (10,3) och för perioden januari-september till MSEK 46,1 (-13,0). Rörelsegrenar Koncernen är organiserad i de fyra affärsområdena Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine, vilket är den primära indelningsgrunden för segmentsredovisning. Nuclear Technology Affärsområdets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK 58,1 (59,1) och för perioden januari-september till MSEK 217,3 (242,9). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 4,9 (-2,8) och för perioden januari-september till MSEK 13,1 (10,3). Amerikanska dollar är den

2 PRESSMEDDELANDE 2 (10) dominerande utländska valutan för affärsområdet. Den sjunkande dollarkursen har emellertid haft marginell påverkan på resultatet då, förutom genomförda leveranser, även avsättningar för framtida omhändertagande av utbränt bränsle till R2-reaktorn beräknas i dollar. Trenden med en något ökad efterfrågan på reaktor- och laboratorietjänster består. Åtgärdsprogrammet för att öka kvaliteten och effektiviteten i rörelsen går planenligt, men har ännu inte i nämnvärd omfattning påverkat nettoomsättning och resultat positivt. Waste & Decommissioning Affärsområdets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK 76,0 (74,7) och för perioden januari-september till MSEK 219,4 (205,2). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 10,2 (12,8) och för perioden januari-september till MSEK 31,4 (-4,5). Valutakurseffekter, exklusive effekt av vidtagna säkringsåtgärder, påverkade nettoomsättningen och rörelseresultatet för perioden januari-september med MSEK -29,9 respektive MSEK -1,8 jämfört med motsvarande period föregående år. Beläggningen i koncernens avfallshanteringsanläggningar var god. Produktionen i Erwin-anläggningen ökade med ca 30 procent under årets tre första kvartal i jämförelse med motsvarande period föregående år. Såväl den svenska som den amerikanska rörelsen bidrog till affärsområdets resultatförbättring. Framtidsutsikterna för THOR Treatment Technologies LLC, inriktat mot den federala avfallsmarknaden i USA, är fortsatt positiva och offertaktiviteten har ökat under tredje kvartalet. Industrial Services Affärsområdets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK 170,4 (119,1) och för perioden januari-september till MSEK 407,7 (316,0). Rörelseresultatet uppgick för tredje kvartalet till MSEK 23,3 (6,9) och för perioden januari-september till MSEK 38,4 (12,5). Affärsområdet är huvudsakligen valutaexponerat mot euro. Eurokursen har varit stabil och valutakurseffekterna i nettoomsättning och rörelseresultat är marginella. Samtliga delar inom affärsområdet redovisade tillväxt och förbättrad lönsamhet. Aktieinnehavet i det av Studsvik till 50 procent ägda MSI, Marieholm Stensand Industrirengöring AB, såldes den 1 juli till Skanska Miab. Realisationsvinsten, ca MSEK 6, ingår i rörelseresultatet.

3 PRESSMEDDELANDE 3 (10) Nuclear Medicine Affärsområdets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK 5,0 (3,8) och för perioden januari-september till MSEK 17,7 (14,4). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK -3,1 (-3,2) och för perioden januari-september till MSEK -8,2 (-8,1). Mindre leveranser under sommaren av isotopen Jod-125 i kombination med sjunkande dollarkurs påverkade nettoomsättning och resultat negativt. Valutakurseffekten i rörelseresultatet beräknas till MSEK -1,3. Inom BNCT-verksamheten pågick förberedelserna för nästa kliniska prövningsprotokoll, en s k fas 3-studie i randomiserad form. Av detta skäl genomfördes inga patientbehandlingar under tredje kvartalet. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under tredje kvartalet till MSEK 18,6 (19,8) och under perioden januari-september till MSEK 97,6 (39,9). Tredje kvartalets investeringar omfattade R2-bränsle med MSEK 15,2 samt reinvesteringar MSEK 3,4. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per den 30 september till MSEK 224,3 (82,9). Under perioden genomfördes en omläggning av terminskontrakt i moderbolaget. Terminskontrakten, totalt MUSD 31,1, skyddar en koncernintern lånefordran. Omläggningen frigjorde likviditet om MSEK 64,7, men hade ingen resultateffekt i koncernen. Eget kapital uppgick till MSEK 533,1 (467,9) och soliditeten till 44,3 (43,9) procent. Omläggningen av terminskontrakten i moderbolaget påverkade koncernens eget kapital positivt med MSEK 64,7. Effekten uppstår genom att differensen minskat mellan balansdagskursen, efter vilken dotterbolagets skuld omräknas och terminskursen, efter vilken moderbolagets fordran omräknas. Räntebärande skulder uppgick till MSEK 224,1 (203,1). Upplåningen är i sin helhet i utländsk valuta och avser huvudsakligen investeringen i USA samt förvärven av SINA och IFM och motsvaras av tillgångar i samma valuta. Räntebärande skulder minskade med MSEK 25 på grund av valutakurseffekter. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades och uppgick för perioden januari-september till MSEK 118,8 (38,5). Rörelsekapitalförändringen för perioden januari-september uppgick till

4 PRESSMEDDELANDE 4 (10) MSEK -44,6 (-63,7). Ett åtgärdsprogram med fokus på att minska rörelsekapitalbindningen pågår i samtliga koncernbolag. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick för perioden januariseptember till MSEK -23,4 (-65,1). Personal Medelantalet anställda uppgick till (1 154). Ökningen är huvudsakligen hänförbar till affärsområdet Industrial Services. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK 0,1 (2,8) och under perioden januari-september till MSEK 2,8 (8,4). Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till MSEK -4,5 (-5,3) och för perioden januari-september till MSEK -19,9 (-23,8). Omsättningsminskningen är hänförlig till den koncerninterna serviceverksamhet som överfördes till Studsvik Partner AB per den 1 april. Moderbolagets investeringar uppgick under tredje kvartalet till MSEK 0 (0,1). Likvida medel uppgick till MSEK 159,7 (36,6) och räntebärande skulder till MSEK 147,7 (164,8). Aktien Under kvartalet omsattes aktier, vilket motsvarar knappt 9 procent av antalet aktier i Studsvik. Aktiens betalkurs har under kvartalet som högst varit 70,50 kronor och som lägst 49,20 kronor. Ingångskursen vid årets början var 44,00 kronor och vid utgången av tredje kvartalet 67,00 kronor, en ökning med 52 procent. Framtidsutsikter Koncernens största affärsområde, Industrial Services, har en stark säsongsmässig intjäning under årets andra och tredje kvartal. Den bilden gäller även innevarande år. Koncernen som helhet bedöms redovisa ett positivt resultat också för fjärde kvartalet. Bedömningen motsvarar den som gjordes i delårsrapporten januari-juni Förändrade redovisningsprinciper Bolaget har fr o m 2003 tillämpat de sju nya rekommendationerna som gäller från och med detta år. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte haft någon effekt på redovisat resultat och ställning, varför någon justering av jämförelsetal för föregående år inte gjorts.

5 PRESSMEDDELANDE 5 (10) Koncernens resultaträkning Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning 304,1 250,5 832,3 743, ,3 Kostnad för sålda tjänster -234,6-199,1-636,6-591,9-773,5 Bruttoresultat 69,5 51,4 195,7 151,3 228,8 Försäljningskostnader -8,5-8,4-25,8-28,8-40,5 Administrationskostnader -30,8-25,5-99,1-107,2-139,5 Forsknings- och utvecklingskostnader -8,5-10,0-27,7-31,3-46,3 Övriga rörelseintäkter 6,1 7,3 0,9 0,4 Övriga rörelsekostnader 0,2-0,2-0,1-2,4 Resultatandel i intressebolag 0,3 0,7 2,3 1,6 2,3 Rörelseresultat 28,3 8,2 52,5-13,6 2,8 Ränteintäkter och likn resultatposter 0,9 4,1 4,5 6,6 6,6 Räntekostnader och likn resultatposter -3,4-2,0-10,9-6,0-10,5 Resultat efter finansiella poster 25,8 10,3 46,1-13,0-1,1 Skatt -3,6-3,4-15,6-12,9-7,5 Periodens resultat 22,2 6,9 30,5-25,9-8,6 Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,73 0,86 3,76-3,19-1,06 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,70 0,86 3,71-3,19-1,06

6 PRESSMEDDELANDE 6 (10) Koncernens balansräkning i sammandrag September September Helår Belopp i MSEK Tillgångar Goodwill 119,2 80,3 77,2 Övriga immateriella anläggningstillgångar 9,9 12,1 11,5 Materiella anläggningstillgångar 498,0 627,3 598,6 Finansiella anläggningstillgångar 33,3 28,5 31,6 Varulager m m 10,4 6,1 9,5 Kundfordringar 204,9 115,8 155,2 Övriga kortfristiga fordringar 104,8 113,5 57,6 Kassa och bank 224,3 82,9 120,5 Summa tillgångar 1 204, , ,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 533,1 467,9 466,2 Avsättningar 177,9 167,9 161,0 Långfristiga skulder 219,5 191,9 189,0 Kortfristiga skulder 274,3 238,8 245,5 Summa skulder och eget kapital 1 204, , ,7 Ansvarsförbindelser * 5,6 45,4 43,2 Förändringar av eget kapital September September Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 466,2 551,6 551,6 Teckningsoptioner 0,7 Periodens resultat 30,5-25,9-8,6 Förändring omräkningsdifferenser 36,4-57,8-77,5 Eget kapital vid periodens utgång 533,1 467,9 466,2 * Förändringen avser garantier som har upphört med anledning av utslaget i skiljedomen med Metric Duke.

7 PRESSMEDDELANDE 7 (10) Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag September September Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat 52,5-13,6 2,8 Avskrivningar 68,7 71,8 95,6 Övriga ej likviditetspåverkande poster 13,4-5,8-37,6 134,6 52,4 60,8 Finansiella poster, netto -6,3 0,7-3,9 Skatt -9,5-14,6-4,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 118,8 38,5 52,5 Förändringar av rörelsekapital -44,6-63,7-46,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 74,2-25,2 5,9 Investeringsverksamheten Investeringar -97,6-39,9-53,2 Övriga förändringar från investeringsverksamhet 17,6-16,3-2,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -80,0-56,2-55,2 Finansieringsverksamheten Teckningsoptioner 0,7 Förändring lån 20,5-91,2-85,8 Realiserade kursvinster terminskontrakt 88,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 109,0-91,2-85,1 Förändring av likvida medel 103,2-172,6-134,4 Likvida medel vid årets början 120,5 258,0 258,0 Kursdifferens likvida medel 0,6-2,5-3,1 Likvida medel vid periodens slut 224,3 82,9 120,5

8 PRESSMEDDELANDE 8 (10) Koncernens finansiella nyckeltal * September September Helår Belopp i MSEK Rörelseresultat Rörelseresultat före avskrivningar 121,2 58,2 98,4 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 61,6-6,2 12,7 Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar, % 14,6 7,8 9,8 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 7,4 neg 1,3 Rörelsemarginal, % 6,3 neg 0,3 Vinstmarginal, % 5,5 neg neg Räntabilitet Räntabilitet på operativt kapital, % 13,0 neg 0,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,7 neg 1,2 Räntabilitet på eget kapital, % 8,1 neg neg Kapitalstruktur Totalt kapital 1 204, , ,7 Operativt kapital 533,2 588,4 545,8 Sysselsatt kapital 757,5 671,3 666,3 Eget kapital 533,1 467,9 466,2 Räntebärande nettoskuld -0,2 120,2 79,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,3 0,2 Räntetäckningsgrad 5,2 neg 0,9 Soliditet, % 44,3 43,9 43,9 Kassaflöde Självfinansieringsgrad, ggr 0,8 neg 0,1 Investeringar 97,6 39,9 53,2 Anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd 0,8 0,9 0,9 * För definitioner, se Studsviks årsredovisning 2002.

9 PRESSMEDDELANDE 9 (10) Data per aktie Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Helår Belopp i kronor Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före utspädning 2,73 0,86 3,76-3,19-1,06 Resultat per aktie efter utspädning 2,70 0,86 3,71-3,19-1,06 Eget kapital per aktie 65,70 57,67 65,70 57,67 57,45 Uppgifter per rörelsegren Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Helår Belopp i MSEK Nuclear Technology Nettoomsättning 58,1 59,1 217,3 242,9 323,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 4,9-2,8 13,1 10,3 22,5 Rörelseresultat 4,9-2,8 13,1 10,3 22,5 Investeringar 15,9 19,2 34,6 32,2 37,3 Medelantal anställda Waste & Decommissioning Nettoomsättning 76,0 74,7 219,4 205,2 294,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 10,2 12,8 31,4-4,5 7,6 Rörelseresultat 10,2 12,8 31,4-4,5 7,6 Investeringar 0,6-0,2 2,9 1,7 4,7 Medelantal anställda Industrial Services Nettoomsättning 170,4 119,1 407,7 316,0 412,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 26,6 9,4 47,5 20,0 21,9 Rörelseresultat 23,3 6,9 38,4 12,5 12,0 Investeringar 2,0 0,5 59,9 5,2 10,5 Medelantal anställda Nuclear Medicine Nettoomsättning 5,0 3,8 17,7 14,4 20,0 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -3,1-3,2-8,2-8,1-11,3 Rörelseresultat -3,1-3,2-8,2-8,1-11,3 Investeringar 0,1 0,1 Medelantal anställda Geografisk fördeln av nettoomsättn Sverige 94,7 78,3 252,3 236,0 305,9 Europa, exklusive Sverige 138,2 89,8 355,8 269,8 358,4 Nordamerika 65,8 71,9 197,3 187,8 276,8 Asien 3,4 9,8 22,8 47,8 55,2 Övriga marknader 2,0 0,7 4,1 1,8 6,0 Summa 304,1 250,5 832,3 743, ,3

10 PRESSMEDDELANDE 10 (10) Kommande rapporttillfällen Årsbokslutskommuniké för januari-december 23 februari 2004 Delårsrapport för januari-mars april 2004 Delårsrapport för januari-juni augusti 2004 Delårsrapport för januari-september oktober 2004 Nyköping den 28 oktober 2003 STUDSVIK AB (publ) På styrelsens uppdrag Hans-Bertil Håkansson Verkställande direktör Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Hans-Bertil Håkansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller , eller Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn eller Se även Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Kort om Studsvik Studsvik är en teknologikoncern med ledande ställning inom nukleär teknik. Studsvik utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, som bidrar till att lösa kunders miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem i samband med utnyttjande av främst nukleär teknik, men även andra industriella processer. Studsviks verksamhet är internationell och kunderna utgörs främst av kärnkraftverk och kärnbränsleproducenter, men innefattar även industriföretag och aktörer inom vårdsektorn. Studsvik består av fyra affärsområden Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine.

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 229,5 (243,6). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 1,0 (-19,6). Resultat

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 PRESSMEDDELANDE 1 (13) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 840,2 (832,3). Resultatet före skatt uppgick till MSEK 31,7 (46,1). Resultatet efter

Läs mer

Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003

Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (14) Studsvik AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2003 Koncernens omsättning steg med 11 procent till MSEK 1 113,8 (1 002,3). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt och

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001

Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001 1 (14) Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001 Studsvik börsnoterades på Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj. Studsvik tillfördes i mars 2001 MSEK 320,5 genom en riktad nyemission i kombination med

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2006

Delårsrapport januari-juni 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 569,1 522,3 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 27,1 46,5 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 9,9 43,7 61,1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin - Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin Det här är Studsvik Kärnkraftteknik och Nukleär medicin 1 100 anställda i 7 länder Omsättning drygt en miljard kronor Ägarstruktur Aktier och Antal

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer