Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001"

Transkript

1 1 (14) Studsvik AB Delårsrapport januari-juni 2001 Studsvik börsnoterades på Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj. Studsvik tillfördes i mars 2001 MSEK 320,5 genom en riktad nyemission i kombination med ett ovillkorat aktieägartillskott. Resultatet efter finansiella poster blev för andra kvartalet MSEK -28,0 (84,9) och för perioden januari-juni MSEK -64,1 (103,0). Poster av engångskaraktär har kraftigt påverkat resultatet under andra kvartalet. Intrimning av Erwin-anläggningen har fortsatt och produktionskapaciteten har därmed kraftigt förbättrats. Avtal ingicks om förvärv av decommissioningrörelse i Tyskland, vilket påverkar marginalerna positivt redan i år. Ett rationaliseringsprogram har påbörjats, vilket bedöms ge varaktiga besparingar i storleksordningen >MSEK 15 per år med början Under andra kvartalet har 6 patienter behandlats i Studsviks BNCT-anläggning för neutronbestrålning av hjärntumörer. Verksamheten Under andra kvartalet har de årliga underhållsrevisionerna i kärnkraftsindustrin startat. I såväl Sverige som i Tyskland har de dock startat senare jämfört med tidigare år, vilket förväntas ge en positiv effekt på det tredje kvartalet. Koncernens orderingång uppgick till MSEK 257 under andra kvartalet, vilket är en ökning med 32 % jämfört med första kvartalet och med 55 % jämfört med andra kvartalet Ett omfattande rationaliserings- och förändringsprogram har påbörjats. Kostnaden för programmet kan ännu inte helt preciseras och har därför inte kostnadsförts, men förväntas uppgå till ca MSEK 20. Åtgärderna bedöms ge varaktiga besparingar i storleksordningen >MSEK 15 per år med början Programmet kommer att innebära personalreduktioner och MBL-förhandlingar har inletts. Skiljedomsförfarandet, där Studsvik begär skadestånd från leverantören av avfallshanteringsanläggningen i Erwin, USA, Metric Duke, förväntas avgöras i slutet av året.

2 2 (14) Kvartalsresultatet belastas med poster av engångskaraktär totalt uppgående till MSEK 21,1. I beloppet ingår kostnader avseende skiljedomsförfarandet i USA (11,1), konsultinsatser för strukturprogrammet (4,5), nedläggning av verksamheten i Studsvik Instrumentteknik AB (0,2) samt kostnader för bolagets notering på Stockholmsbörsen (5,3). Under juni slöts avtal om förvärv av rörelsen i Baumann Nuklear Service GmbH i Tyskland. Studsvik tillträder rörelsen den 1 juli. Förvärvet höjer koncernens omsättning andra halvåret med ca MSEK 25 och ger en resultatförbättring redan innevarande år. För Studsviks affärsområden var utvecklingen under andra kvartalet 2001 följande. Nuclear Technology Insatserna för att säkra kvaliteten i bränsletestprojektet för japanska kunder fortgår planenligt. Produktionskapaciteten för s k neutrondopat kisel (halvledare) har varit fullt utnyttjad. Konsultrörelsen inom reaktorteknik, miljöteknik och annan kärnteknik (EcoSafe) har haft en hög beläggning och en jämn och hög orderingång. Affärsområdets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till MSEK 2,4 (3,8) och för perioden januari-juni till MSEK -4,3 (11,6). Waste & Decommissioning Verksamheten inom Studsvik RadWaste AB utvecklades väl under kvartalet. Försäljningen för perioden januari-juni var 6 % högre än föregående år och rörelseresultatet drygt MSEK 6 bättre. Anläggningen för destruktion av jonbytarmassor i Erwin, USA, redovisar förbättrade produktionstal. Trenden fortsätter även efter balansdagen, där produktionen i juli uppgick till ft 3, vilket är den högsta produktionssiffra som noterats för en enskild månad. Genomsnittspriset har ökat och var under andra kvartalet USD 351, en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Justerat för jurist- och expertkostnader för skiljedomsförfarandet, var kassaflödet från den löpande verksamheten i stort sett på break even-nivå under andra kvartalet. Affärsområdets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till MSEK -19,1 (-9,0) och för perioden januari-juni till MSEK -32,2 (-7,3).

3 3 (14) Industrial Services Affärsområdet behåller sin starka position på kärnkraftsmarknaden i Sverige. I Tyskland har positionen stärkts bl a genom introduktionen av Bolero TM, en robotutrustning för mekanisk dekontaminering av betongkonstruktioner. Affärsområdets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till MSEK 6,6 (13,1) och för perioden januari-juni till MSEK 8,6 (14,3). Nuclear Medicine I BNCT-anläggningen (för neutronbestrålning av hjärntumörer) i Studsvik behandlades 6 patienter under andra kvartalet. Först i början av nästa år kan dock vetenskapligt underbyggda uttalanden göras om de medicinska effekterna av behandlingen. Så här långt kan dock konstateras att behandlingen bidrar till ökad livskvalitet för patienterna. Affärsområdets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till MSEK -0,4 (0,2) och för perioden januari-juni till MSEK -0,3 (0,5). Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till MSEK 211,6 (224,8) och för perioden januari-juni till MSEK 408,5 (407,8). Resultat Koncernens resultat kan analyseras enligt nedan. April-juni 2001 April-juni 2000 Jan-juni 2001 Jan-juni 2000 Rörelseresultat -27,0 87,9-59,0 106,6 Poster av engångskaraktär 21,1-93,0 31,6-110,7 Justerat rörelseresultat -5,9-5,1-27,4-4,1 Goodwillavskrivningar 2,5 2,5 5,0 4,6 Justerat resultat före goodwillavskrivn -3,4-2,6-22,4 0,5 I poster av engångskaraktär ingår kostnader för perioden januari-juni för skiljedomsförfarandet i USA med MSEK 15,9 (4,9), konsultkostnader avseende rationaliseringsprogrammet i Sverige MSEK 4,5, avvecklingskostnader för Studsvik Instrumentteknik AB MSEK 5,9, börsintroduktionskostnader MSEK 5,3 samt återbäringsmedel SPP m m MSEK 0 (115,6).

4 4 (14) Anläggningen i Erwin gick i kommersiell produktion den 1 april 2000 och ingår därför med endast andra kvartalet i halvårsresultatet Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per den 30 juni till MSEK 305,6 (70,3) och soliditeten till 45,9 (32,3) %. Räntebärande skulder uppgick till MSEK 340,2 (257,4). Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 632,9 (413,0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under andra kvartalet till MSEK 13,3 (223,3) och under första halvåret till MSEK 30,6 (266,0). Bränsle till R2-reaktorn ingår med MSEK 0,3 (23,5) respektive MSEK 6,3 (28,2). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar var för perioden januari-juni MSEK -62,7 (-124,7). Personal Medelantalet anställda under första halvåret uppgick till (1 218). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick andra kvartalet till MSEK 4,0 (4,4) och första halvåret till MSEK 8,7 (9,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -8,5 (6,8) respektive MSEK 6,2 (4,8). Likvida medel uppgick den 30 juni till MSEK 287,3 (0,0). Investeringarna uppgick under andra kvartalet till MSEK 0,2 (0,3). Aktieägarstruktur Antalet aktieägare var den 29 juni stycken. De 10 största aktieägarnas innehav motsvarade drygt 60 % av antalet aktier. Aktierna var spridda på svenska fysiska personer drygt 17 %, svenska juridiska personer 26 % och utländska juridiska personer 57 %.

5 5 (14) Utsikter för helåret Resultatet för helåret 2001 påverkas starkt av utvecklingen för Erwinanläggningen. Priserna visar en tendens till uppgång och produktionstalen för anläggningen förbättras. För Barnwell-deponin i South Carolina reduceras den tillåtna kvantiteten avfall som kan deponeras från ft 3 per år till ft 3 för den 12-månadersperiod som börjar den 1 juli 2001, vilket förväntas ha en positiv inverkan på prisutvecklingen. Studsvik för just nu avgörande diskussioner om deltagande i tre olika projekt där processen som används i Erwin-anläggningen, THOR TM, är en vital komponent. Syftet med projekten är att demonstrera THOR-processens lämplighet för behandling av det nukleära avfall i USA som Department of Energy (DOE) är ansvarig för. Studsvik RadWaste AB visar en god orderingång. Den goda utvecklingen för bolaget förväntas bestå under andra halvåret. BNCT-verksamheten har i huvudsak löpt enligt plan. Under förutsättning av fortsatta positiva erfarenheter av behandlingarna förväntas antalet patienter öka successivt under året. Under 2002 beräknas BNCT-verksamheten gå in i en mer kommersiell fas då antalet svenska men också utländska patienter förväntas öka. Koncernens resultat för andra halvåret väntas bli bättre än för första halvåret speciellt mot bakgrund av att Erwin-anläggningen nu går kontinuerligt. Positivt är också utvecklingen av Studsvik RadWaste ABs verksamhet, liksom att Industrial Services nu ytterligare förstärker sin goda marknadsposition i Tyskland.

6 6 (14) Koncernens resultaträkning Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Not 2 211,6 224,8 408,5 407,8 818,8 Kostnad för sålda tjänster -165,9-185,3-346,7-327,9-680,0 Bruttoresultat 45,7 39,5 61,8 79,9 138,8 Försäljningskostnader -10,2-10,1-20,2-19,7-45,2 Administrationskostnader -50,4-28,9-78,4-53,5-131,3 Forsknings- och utvecklingskostn -12,7-9,2-23,2-17,3-39,3 Återbäringsmedel från SPP m m 95,6 115,7 130,8 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,5 0,2 0,5 0,9 Övriga rörelsekostnader -0,1-0,2-0,2 Resultatandel i intressebolag 0,6 0,5 1,0 1,0 2,0 Rörelseresultat -27,0 87,9-59,0 106,6 56,5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,2 0,9 4,4 1,7 3,1 Räntekostnader och liknande resultatposter -4,2-3,9-9,5-5,3-16,2 Resultat efter finansiella poster -28,0 84,9-64,1 103,0 43,4 Skatt -3,5-28,8-9,3-29,6-50,8 Minoritetsintresse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -31,5 56,1-73,4 73,4-7,4 Resultat per aktie -3:87 9:68-10:42 12:65-1:28

7 7 (14) Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i MSEK Jan-jun 2001 Jan-jun 2000 Helår 2000 Tillgångar Goodwill 85,0 89,9 87,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 14,7 16,9 15,7 Materiella anläggningstillgångar 737,7 710,1 678,3 Finansiella anläggningstillgångar 21,5 13,2 22,6 Varulager m m 7,8 8,5 15,0 Kundfordringar 104,5 117,8 104,7 Övriga kortfristiga fordringar 100,8 250,2 180,1 Kassa och bank 305,6 70,3 31,8 Summa tillgångar 1.377, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 632,9 413,0 356,1 Avsättningar 184,9 190,7 163,2 Långfristiga skulder 325,1 287,5 281,2 Kortfristiga skulder 234,7 385,7 335,5 Summa skulder och eget kapital 1.377, , ,0 Förändringar av eget kapital Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 356,1 318,5 318,5 Effekt vid byte av redovisningsprincip 3,4 3,4 Nyemission 159,7 Aktieägartillskott fört till fritt eget kapital 160,8 Periodens resultat -73,4 73,4-7,4 Omräkningsdifferenser 29,7 17,7 41,6 Eget kapital vid periodens utgång 632,9 413,0 356,1

8 8 (14) Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i MSEK Jan-jun 2001 Jan-jun 2000 Helår 2000 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -59,0 106,6 56,5 Avskrivningar 46,4 33,2 73,0 Övriga ej likviditetspåverkande poster 8,8 116,8 58,7-3,8 256,6 188,2 Finansiella poster, netto -5,1-11,4-11,9 Skatt -33,0-15,5-28,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -41,9 229,7 147,4 Förändringar av rörelsekapital 9,8-88,4-59,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -32,1 141,3 87,8 Investeringsverksamheten Investeringar -30,6-266,0-219,5 Övriga förändringar från investeringsverksamhet 1,1-0,4-9,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,5-266,4-228,9 Finansieringsverksamheten Nyemission och aktieägartillskott 320,5 Amortering av skuld/upptagna lån 13,9 80,2 58,0 Övriga förändringar från finansieringsverksamhet -1,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 334,4 80,2 56,9 Förändring av likvida medel 272,8-44,9-84,2 Likvida medel vid årets början 31,8 115,0 115,0 Omräkningsdifferens 1,0 0,2 1,0 Likvida medel vid årets slut 305,6 70,3 31,8

9 9 (14) Koncernens finansiella nyckeltal Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Rörelseresultat Rörelseresultat före avskrivningar -12,6 139,8 134,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -54,0 111,2 66,4 Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar, % neg 5,9 0,0 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % neg 4,8 neg Rörelsemarginal, % neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg Räntabilitet Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg Räntabilitet på operativt kapital, % neg neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg neg Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg Kapitalstruktur Totalt kapital 1.377, , ,0 Operativt kapital 667,7 600,3 667,0 Sysselsatt kapital 973,3 670,6 698,8 Eget kapital 632,9 413,0 356,1 Räntebärande nettoskuld 34,6 187,1 310,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,5 0,9 Räntetäckningsgrad neg neg neg Soliditet, % 45,9 32,3 31,3 Kassaflöde Självfinansieringsgrad, ggr neg 0,2 0,4 Investeringar 30,6 266,0 219,5 Anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd 0,7 0,7 0,7 Vid beräkning av marginaler, räntabilitet och räntetäckningsgrad för 2000 har återbäringsmedel från SPP m m exkluderats.

10 10 (14) Data per aktie Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i kronor Antal aktier vid periodens slut * Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie -10:42 12:65-1:28 Eget kapital per aktie 77:99 71:79 61:39 * 2001 efter fondemission, nyemission 2000 proforma efter fondemission

11 11 (14) Uppgifter per affärsområde Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Nuclear Technology Nettoomsättning 81,8 90,1 171,2 180,3 319,3 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 2,4 3,8-4,3 11,6 11,3 Rörelseresultat 2,4 3,8-4,3 11,6 11,3 Investeringar 7,4 15,3 14,3 31,4 31,4 Medelantal anställda Waste & Decommissioning Nettoomsättning 45,5 39,7 87,6 73,5 159,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -19,1-9,0-32,2-7,3-50,3 Rörelseresultat -19,1-9,0-32,2-7,3-50,3 Investeringar 4,0 173,7 7,2 198,3 145,4 Medelantal anställda Industrial Services Nettoomsättning 95,1 105,8 169,2 175,7 376,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivn 6,6 13,1 8,6 14,3 29,5 Rörelseresultat 4,4 10,9 4,1 10,4 20,3 Investeringar 1,5 19,0 4,7 20,4 24,9 Medelantal anställda Nuclear Medicine Nettoomsättning 6,7 4,1 7,3 6,6 16,0 Rörelseresultat före goodwillavskrivn -0,4 0,2-0,3 0,5 1,5 Rörelseresultat -0,4 0,2-0,3 0,5 1,5 Investeringar 2,0 9,9 4,0 10,1 17,1 Medelantal anställda Vid beräkning av rörelseresultat år 2000 har återbäringsmedel från SPP m m exkluderats.

12 12 (14) Not 1 Förändrade redovisningsprinciper Som framgår av kvartalsrapporten för januari-mars 2001 tillämpar bolaget de åtta nya rekommendationerna som gäller från och med detta år inklusive RR20, Delårsrapportering. Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation nummer 10, Entreprenader och liknande uppdrag, innebär att intäkter, kostnader och resultat redovisas i takt med uppdragens färdigställande. Föregående år redovisas i takt med uppdragens färdigställande. Jämförelsetal för föregående år har justerats för denna förändring, som innebär byte av redovisningsprincip. Resultateffekten vid byte av redovisningsprincip har förts direkt till fritt eget kapital. I övrigt har tillämpning av de nya rekommendationerna ingen väsentlig effekt på redovisat resultat och ställning. På ett antal punkter medför dock de nya rekommendationerna utökade krav på tilläggsupplysningar. Not 2 Omsättning per geografisk marknad Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Sverige 43,6 100,2 140,2 163,0 350,1 Europa, exklusive Sverige 88,4 71,9 151,9 132,9 275,1 Nordamerika 68,7 20,1 97,5 66,5 134,2 Asien 10,9 29,6 18,9 40,8 54,2 Övriga marknader 3,0 4,6 5,2 Summa 211,6 224,8 408,5 407,8 818,8

13 13 (14) Nyckeltalsdefinitioner Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet Räntabilitet på totalt kapital Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Kapitalstruktur Totalt kapital Balansomslutning. Operativt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Genomsnittligt operativt kapital har beräknats som ingående plus utgående operativt kapital dividerat med två. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Räntebärande nettoskuld Summan av kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder minskat med kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritetsintressen. En negativ nettoskuldsättningsgrad innebär att summan av kortfristiga placeringar samt kassa och bank överstiger räntebärande skulder. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Kassaflöde Självfinansieringsgrad Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar. Investeringar Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Anställda Medelantal anställda Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång. Nettoomsättning per anställd Periodens nettoomsättning dividerat med periodens medelantal anställda. Data per aktie Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Eget kapital Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

14 14 (14) Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Carsten Olsson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller , Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn eller Se även Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari september 12 november 2001 Nyköping den 17 augusti 2001 Carsten Olsson Verkställande direktör

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 229,5 (243,6). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 1,0 (-19,6). Resultat

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0),

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer