Oktoberdecember. Helår 2016 Helår *Avser den totala verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktoberdecember. Helår 2016 Helår *Avser den totala verksamheten"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari-december

2 Försäljningen under kvartalet uppgick till 246,3 (196,9) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 23 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27,0 (11,4) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 9,3 (0) Mkr. Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 22,2 (8,5) Mkr. Vinsten efter skatt för helåret ökade till 63,0 (2,4) Mkr. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1 kr per aktie. Försäljning, Mkr 246,3 196,9 758,8 721,2 Rörelseresultat, Mkr 27,0 11,4 24,7 36,6 Resultat efter skatt, Mkr 8,7 2,8 17,0 14,6 Fritt kassaflöde, Mkr* 22,2 8,5 129,6 29,8 Nettoskuld, Mkr* 2,9 134,3 2,9 134,3 Nettoskuldsättningsgrad, %* 0,8 45,0 0,8 45,0 Resultat per aktie efter skatt, kr 1,06 0,34 2,07 1,78 Eget kapital per aktie, kr* 42,41 36,30 42,41 36,30 *Avser den totala verksamheten Såvitt inget annat anges avser informationen i text och siffror verksamheten exklusive verksamhet till försäljning. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar verksamhet till försäljning. Bränsle- och materialteknik Konsulttjänster 2

3 Koncernens försäljning Försäljningen ökade under kvartalet till 246,3 (196,9) Mkr och under året till 758,8 (721,2) Mkr. I lokala valutor var detta en ökning med 23 respektive 5 procent. För helåret visar affärsområdet Konsulttjänster tillväxt drivet av försäljning av THOR-licenser. Koncernens resultat Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 27,0 (11,4) Mkr. För året minskade dock rörelseresultatet till 24,7 (36,6) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 9,3 (0) Mkr och för året med 17,0 (0) Mkr. De jämförelsestörande posterna är under hänförliga till personalneddragningar och stängning av ett kontor i England. Rensat från dessa uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 14,7 (5,8) procent och till 5,5 (5,1) procent för året. Finansnettot under kvartalet var 3,4 ( 6,0) Mkr och för helåret 16,4 ( 17,7) Mkr. Detta innebär att resultatet före skatt för kvarvarande enheter under kvartalet ökade till 23,6 (5,4) Mkr men under helåret minskade till 8,3 (18,9) Mkr. Under året såldes verksamheten inom affärsområde Avfallshantering till EDF. Resultatet från denna verksamhet och av denna transaktion redovisas under verksamhet till försäljning. Efter skatt förbättrades därför resultatet under kvartalet till 7,4 ( 7,2) Mkr och under året till 63,0 (2,4). Bränsle- och materialteknik Försäljningen ökade under kvartalet med 25 procent till 104,2 (83,7) Mkr. Under året ökade försäljningen med 2,3 procent till 282,9 (276,5) Mkr. I lokala valutor var ökningen 23 procent för kvartalet och 2 procent för helåret. Den kraftiga ökningen av försäljningen under kvartalet beror på försäljning av programvara, vilken uppgick till 17,1 (11,3) Mkr samt ökad försäljning av tjänster inom materialteknik. Efterfrågan fortsätter att öka i både USA och Europa och orderstocken är god. Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 23,8 (16,7) Mkr. För helåret minskade dock rörelseresultatet till 32,5 (40,9) Mkr. Jämförelsestörande kostnader avseende personalneddragningar påverkade fjolårets resultat med 0,8 Mkr (0). Rensat från jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen under året till 11,7 (14,8) procent. Försämringen beror på minskad försäljning av programvaror. Konsulttjänster Försäljningen ökade under kvartalet med 22 procent till 128,9 (106,0) Mkr. Under året ökade försäljningen med 7 procent till 448,4 (417,5) Mkr. I lokala valutor var detta en ökning med 19 respektive 8 procent. Den kraftiga ökningen av försäljningen under kvartalet beror på licenser för THOR-tekniken. Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 7,9 (4,1) Mkr. För helåret minskade dock rörelseresultatet till 14,0 (23,8) Mkr. Under har försäljning av licenser för THOR-tekniken till kunder i USA, Frankrike och Japan bidragit med 42 Mkr i rörelseresultat varav 23 Mkr under kvartalet. Årets resultat påverkades negativt av svag beläggning inom ingenjörstjänster i England och USA samt inom underhållstjänster i Tyskland. Åtgärder för att förbättra lönsamheten pågår samtidigt som alternativa strategier för verksamheten i Tyskland utvärderas. Jämförelsestörande poster avseende kostnader för personalneddragningar samt kostnader för avveckling av ett kontor i England belastade kvartalets resultat med 7,0 (0) Mkr och resultatet för helåret med 13,4 (0) Mkr. Rensat från jämförelsestörande poster ökade rörelsemarginalen under året till 6,1 (5,7) procent. Investeringar Investeringar för den kvarvarande verksamheten uppgick under kvartalet till 5,5 (4,0) Mkr och under året till 15,3 (14,6) Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 5,4 (16,8) Mkr och under året till 56,1 ( 6,6) Mkr. Det fria kassaflödet uppgick under kvartalet till 22,2 (8,5) Mkr och under året till 129,6 ( 29,8) Mkr. Av det fria kassaflödet hänförde sig 1,3 (4,1) Mkr respektive 50,3 ( 13,3) Mkr till den avyttrade verksamheten inom Avfallshantering. Finansiell ställning och likviditet Under kvartalet utnyttjades möjligheten att amortera 100 Mkr av det utestående obligationslånet som förfaller till betalning Likvida medel uppgick till 195,4 (74,9) Mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 2,9 (134,3) Mkr, vilket innebär att nettoskuldsättningsgraden var 0,8 (45,0) procent. Personal Medelantalet anställda per den sista december var 687 (708). Minskningen är hänförlig till färre antal anställda i administrationen och i den tyska verksamheten. Transaktioner med närstående Under kvartalet har utdelning på 1,3 (3,0) Mkr mottagits från UK Nuclear Waste Management Ltd. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter. Moderbolagets försäljning uppgick under kvartalet till 9,7 (2,6) Mkr och under året till 22,5 (10,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 0,9 ( 8,9) Mkr och under året till 16,3 ( 28,9) Mkr. Resultatet efter finansnetto var 13,0 (31,6) Mkr respektive 8,2 (8,0) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 43,9 (14,5) Mkr och räntebärande skulder till 200 (200) Mkr. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 1 kr per aktie motsvarande 8,2 Mkr. Årsstämma och årsredovisning Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 kl på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida från vecka 12. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens finansiella risk har minskat markant efter avyttring av verksamheten inom Avfallshantering. I övrigt återfinns en samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras i årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen för Studsvikkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redo visningsregler för koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. I årsredovisningen finns en beskriv ning av dessa redovisningsprinciper. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde metoden förutom vad beträffar finan siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsinformationen på sidorna 4 13 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Stockholm den 15 februari 2017 Michael Mononen Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport januari-mars april 2017 Delårsrapport januari-juni juli 2017 Delårsrapport januari-september oktober 2017 För ytterligare information kontakta Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska den 15 februari kl 14:30. Intresserade som vill delta i denna hänvisas till för ytterligare information. 3

4 Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Försäljningsintäkter 246,3 196,9 758,8 721,2 Kostnader för sålda tjänster* 155,3 138,3 535,3 527,5 Bruttovinst 91,0 58,6 223,5 193,7 Försäljnings- och marknadsföringskostnader* 12,4 9,8 44,4 36,4 Administrationskostnader* 30,0 30,6 112,8 103,9 Forsknings- och utvecklingskostnader 7,7 7,9 27,5 25,0 Resultatandel i intressebolag 3,0 3,5 4,1 11,6 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,3 8,2 6,9 Övriga rörelsekostnader 11,2 2,1 26,4 10,3 Rörelseresultat 27,0 11,4 24,7 36,6 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,2 Finansiella kostnader 8,6 3,2 25,0 13,6 Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) 5,1 2,7 8,5 4,3 Resultat före skatt 23,6 5,4 8,3 18,9 Inkomstskatt 14,9 2,6 8,7 4,3 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 8,7 2,8 17,0 14,6 Verksamhet till försäljning Not 1 Periodens resultat från verksamhet till försäljning 1,3 10,0 46,0 12,2 PERIODENS RESULTAT 7,4 7,2 63,0 2,4 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 1,1 6,0 13,5 2,6 Kassaflödessäkringar 0,9 2,2 0,8 0,5 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 0,2 0,5 0,2 0,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 0,4 4,3 12,9 3,0 Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden 7,8 11,5 50,1 5,4 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 7,4 7,2 63,0 2,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övrigt totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 7,7 11,6 50,0 5,3 Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 0,1 0,1 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, kr Resultat per aktie (Någon utspädningseffekt finns ej) Resultat från kvarvarande verksamheter 1,06 0,34 2,07 1,78 Resultat från verksamhet till försäljning 0,16 1,22 5,60 1,49 PERIODENS RESULTAT 0,90 0,88 7,67 0,29 * Omklassificering har gjorts mellan kostnadsslag för att nå jämförbarhet med. För helåret har administrationskostnader minskats med 8 Mkr medan Kostnader för sålda tjänster har ökat med 8 Mkr. 4

5 Koncernens rapport över finansiell ställning December December TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 178,0 181,4 Materiella anläggningstillgångar 113,3 344,8 Övriga anläggningstillgångar 155,8 127,7 Summa anläggningstillgångar 447,1 653,9 Varulager 2,0 2,4 Kundfordringar 150,8 196,6 Övriga kortfristiga fordringar 105,7 65,7 Likvida medel 195,4 74,9 Summa omsättningstillgångar 453,9 339,6 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 1 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 901,0 993,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 348,1 297,9 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,3 Summa eget kapital 348,5 298,2 Upplåning 198,2 1,0 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 161,7 238,0 Summa långfristiga skulder 359,9 239,0 Leverantörsskulder och andra skulder 192,6 248,1 Upplåning 0,0 208,2 Summa kortfristiga skulder 192,6 456,3 Skulder i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 1 0,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 901,0 993,5 Ställda säkerheter 238,4 148,9 Ansvarsförbindelser 71,7 52,1 Förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital Innehav hänförligt utan Övrigt till moder- bestäm- Aktiekapital tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat bolagets aktieägare mande inflytande Summa eget kapital Eget kapital den 31 december ,2 225,3 12,6 46,5 292,6 0,3 292,9 Förändringar den 1 januari 30 september Totalresultat för perioden 7,2 9,7 16,9 16,9 Eget kapital den 30 september 8,2 225,3 19,8 56,2 309,5 0,3 309,8 Förändringar den 1 oktober 31 december Totalresultat för perioden 4,3 7,2 11,5 11,5 Eget kapital den 31 december 8,2 225,3 15,5 49,0 297,9 0,3 298,3 Förändringar den 1 januari 30 september Totalresultat för perioden 13,3 55,6 42,3 42,3 Eget kapital den 30 september 8,2 225,3 2,2 104,6 340,3 0,3 340,6 Förändringar den 1 oktober 31 december Totalresultat för perioden 0,4 7,4 7,8 0,1 7,9 Eget kapital den 31 december 8,2 225,3 2,6 112,0 348,1 0,4 348,5 5

6 Koncernens rapport över kassaflöde Totala verksamheten Den löpande verksamheten Rörelseresultat 25,6 1,4 70,0 24,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11,1 7,9 43,7 28,7 Finansiella poster, netto 9,0 1,5 25,4 11,5 Betald inkomstskatt 1,9 6,4 8,3 6,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 29,6 14,2 7,4 34,7 Förändring i rörelsekapital 35,1 2,6 48,8 41,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,4 16,8 56,1 6,6 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 5,6 8,8 18,5 33,5 Investeringar i intressebolag 12,1 12,1 Avyttring av dotterbolag 206,1 Utdelning från intressebolag 1,3 3,0 9,7 12,7 Övrigt 0,4 2,6 0,5 2,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 16,8 8,3 185,7 23,2 Fritt kassaflöde 22,2 8,5 129,6 29,8 Finansieringsverksamheten Förändring lån 100,0 15,2 10,7 16,7 Utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,0 15,2 10,7 16,7 Förändring av likvida medel 122,2 6,6 118,9 46,5 Likvida medel vid periodens början 316,4 83,3 74,9 120,1 Omräkningsdifferens 1,2 1,7 1,6 1,3 Likvida medel vid periodens slut 195,4 74,9 195,4 74,9 6

7 Koncernens finansiella nyckeltal Marginaler Rörelsemarginal, % 3,2 5,1 Vinstmarginal, % 1,1 2,6 Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 7,3 12,0 Räntabilitet på eget kapital, %** 19,5 0,8 Kapitalstruktur ** Sysselsatt kapital 546,7 507,5 Eget kapital 348,5 298,3 Nettoskuld 2,9 134,3 Nettoskuldsättningsgrad, % 0,8 45,0 Soliditet, % 38,7 30,0 Anställda Medelantal anställda Försäljningsintäkter per anställd 1,1 1,0 *Beräknat på utgående balans **Avser den totala verksamheten Data per aktie Geografisk fördelning av försäljningsintäkterna Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,06 0,34 2,07 1,78 Resultat från verksamhet till försäljning 0,16 1,22 5,60 1,49 Periodens resultat 0,90 0,88 7,67 0,29 Eget kapital per aktie, kr, totala verksamheten 42,41 36,30 42,41 36,30 Sverige - från kvarvarande verksamheter 77,6 48,7 180,4 144,7 Europa, exklusive Sverige - från kvarvarande verksamheter 110,0 111,0 424,9 438,5 Nordamerika 25,1 28,3 101,5 105,0 Asien 12,6 2,8 30,6 26,8 Övriga 20,9 6,1 21,4 6,1 Summa kvarvarande verksamheter 246,3 196,9 758,8 721,2 Sverige - från verksamhet till försäljning 6,0 18,3 33,3 Europa - exklusive Sverige - från verksamhet till försäljning 39,0 53,1 140,9 Summa totala verksamheten 246,3 241,9 830,2 895,4 Kvartalsöversikt Kvarvarande verksamheter 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Försäljningsintäkter 152,9 156,8 171,9 187,8 156,8 177,7 189,8 197,0 171,6 176,3 164,6 246,3 Rörelsekostnader 156,7 158,6 160,9 165,4 158,5 176,9 163,7 185,7 160,9 177,5 176,5 219,3 Rörelseresultat 3,8 1,8 11,0 22,4 1,7 0,8 26,1 11,3 10,7 1,2 11,9 27,0 Finansnetto 6,6 4,1 4,9 3,3 1,9 4,4 5,4 5,9 8,7 1,7 2,5 3,4 Resultat efter finansnetto 10,3 5,9 6,1 19,1 3,6 3,6 20,7 5,4 2,1 2,9 14,4 23,6 7

8 Uppgifter per segment Oktober december Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 0,0 127,0 103,5 15,8 0,0 246,3 Intäkter från segment 0,0 1,9 0,7 11,3 13,9 0,0 Rörelseresultat 1,4 7,9 23,8-4,7 0,0 25,6 Tillgångar 0,0 425,1 277,9 487,4 289,4 901,0 Skulder 0,0 353,1 171,1 317,7 289,4 552,6 Investeringar 0,0 0,3 5,0 0,2 0,0 5,5 Avskrivningar 0,0 0,8 2,4 1,5 0,0 4,7 Medelantal anställda ,0 Oktober december Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter** 44,9 105,7 83,6 7,7 241,9 Intäkter från segment** 0,2 0,3 0,1 2,7 3,3 0,0 Rörelseresultat** 10,2 4,1 16,7 9,1 1,4 Tillgångar 320,9 394,8 234,1 344,2 300,5 993,5 Skulder 226,8 319,3 98,3 351,2 300,5 695,2 Investeringar 4,7 0,5 1,0 2,5 8,7 Avskrivningar 3,9 0,7 2,3 1,6 8,6 Medelantal anställda** Helår Bränsle- och materialteknik Övrigt Koncernen Externa försäljningsintäkter 71,4 435,1 279,9 43,8 830,2 Intäkter från segment 3,7 13,3 3,0 28,1 48,1 0,0 Rörelseresultat 45,3 14,0 32,5 21,9 69,9 Tillgångar 0,0 425,1 277,9 487,4 289,4 901,0 Skulder 0,0 353,1 171,1 317,7 289,4 552,6 Investeringar 3,2 2,4 11,8 1,1 18,5 Avskrivningar 3,2 2,9 8,3 6,4 20,8 Medelantal anställda Helår Bränsle- och materialteknik Övrigt Avfallshantering* Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering* Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering* Konsulttjänster Elimineringar Avfallshantering* Konsulttjänster Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter** 174,2 416,1 276,1 29,0 895,4 Intäkter från segment** 1,2 1,4 0,4 11,0 14,0 0,0 Rörelseresultat** 11,8 23,8 40,9 28,4 24,4 Tillgångar 320,9 394,8 234,1 344,2 300,5 993,5 Skulder 226,8 319,3 98,3 351,2 300,5 695,2 Investeringar 18,9 1,2 5,9 7,5 33,5 Avskrivningar 14,9 2,2 9,0 7,4 33,6 Medelantal anställda** * Verksamhet till försäljning. För mer information se Not 1. ** Omklassificering av intäkter, resultat och anställda är gjord mellan segmenten för jämförelseåret för att få jämförbarhet med. 8

9 Moderbolagets resultaträkning Studsvik bokslutskommuniké januari december Försäljningsintäkter 9,7 2,6 22,5 10,6 Kostnader för sålda tjänster 0,6 0,5 2,8 2,9 Bruttoresultat 9,1 2,1 19,7 7,7 Övriga kostnader 10,0 11,0 36,0 36,6 Rörelseresultat 0,9 8,9 16,3 28,9 Resultat från andelar i koncernföretag 14,3 45,1 14,3 45,1 Finansnetto 0,4 4,6 6,2 8,2 Resultat före skatt 13,0 31,6 8,2 8,0 Inkomstskatt 0,8 6,5 4,1 1,2 PERIODENS RESULTAT 12,2 25,1 4,1 6,8 Moderbolagets balansräkning December December TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 2,6 3,3 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 652,9 607,3 Summa anläggningstillgångar 655,5 610,6 Omsättningstillgångar 24,1 51,8 Likvida medel 43,9 14,5 Summa omsättningstillgångar 68,0 66,3 SUMMA TILLGÅNGAR 723,5 676,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 286,8 290,9 Avsättningar Långfristiga skulder 267,0 106,7 Kortfristiga skulder 169,7 279,3 Summa skulder 436,7 386,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 723,5 676,9 Ställda säkerheter 223,4 133,9 Ansvarsförbindelser 5,3 5,3 9

10 Not 1 Verksamhet till försäljning Tillgångar och skulder som hänför sig till affärsområde Avfallshantering, har redovisats som innehav till försäljning. Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,3 8,8 47,3 5,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4,7 3,0 18,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 1,6 1,8 Summa kassaflöde 1,3 3,6 51,9 15,1 Tillgångar i verksamhet till försäljning Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder i verksamhet till försäljning Leverantörsskulder och andra skulder Långfristiga skulder Avsättningar Summa skulder Analys av resultat från verksamhet till försäljning Intäkter 0,0 45,0 71,6 174,2 Kostnader 1,3 55,0 134,0 186,4 Resultat från verksamhet till försäljning - före skatt 1,3 10,0 62,4 12,2 Resultat från avyttring 0,0 107,1 Inkomstskatt 0,0 1,3 Resultat från verksamhet till försäljning - efter skatt 1,3 10,0 46,0 12,2 Not 2 Beräkning av verkligt värde Tabellerna nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Definitionen av de olika nivåerna återfinns i årsredovisningen, Not 2.3. Nedanstående tabeller avser den totala verksamheten. Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 (Mkr) Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 17,7 12,3 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,2 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 5,9 Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 (Mkr) Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 22,5 11,3 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,5 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 6,8 Värde på koncernens upplåning (Mkr) 31 december 31 december Långfristiga lån 198,2 1,0 Kortfristiga lån 0,0 208,2 Summa lån 198,2 209,2 10

11 Avstämningar av nyckeltalsberäkningar Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster 8,3 18,9 Finansiella kostnader enligt resultaträkningen 25,0 13,6 Verkligt värde- valutakursförluster 0,5 13,4 Summa 33,8 45,9 Balansomslutningen 686,6 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 80,6 Leverantörsskulder och andra skulder 224,3 Ingående sysselsatt kapital 381,7 Balansomslutningen 901,0 686,6 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 161,7 80,6 Leverantörsskulder och andra skulder 192,6 224,3 Utgående sysselsatt kapial 546,7 381,7 Genomsnittligt sysselsatt kapital 464,2 381,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,3 12,0 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat 63,0 2,4 Summa 63,0 2,4 Ingående eget kapital 298,3 292,9 Utgående eget kapital 348,5 298,3 Räntabilitet på eget kapital 19,5 0,8 Nettoskuld Kortfristig upplåning 0,0 208,2 Långfristig upplåning 198,2 1,0 Totala skulder 198,2 209,2 Likvida medel 195,4 74,9 Nettoskuld 2,9 134,3 11

12 Nyckeltalsdefinitioner Vissa nyckeltal som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling. Eget kapital Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodes slut. Fritt kassaflöde Kassaflöde från verksamheten (efter förändring i rörelseresultat) minus kassaflöde från investeringsverksamheten. Försäljningsintäkter per anställd Årets försäljningsintäkter dividerat med medelantal anställda. Investeringar Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immateriella och materialla anläggningstillgångar. Medelantal anställda Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång. Nettoskuld Total lång- och kortfristig upplåning med avdrag för likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader samt verkligt värde- och valutakursförluster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. För jämförelseåret har sysselsatt kapital justerats med uppskattade värden för verksamhet till försäljning, samt endast beräknats på utgående balans. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningsintäkterna. Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. 12

13 Aktieägare den 31 december Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,5 Briban Invest AB ,6 Peter Gyllenhammar AB ,0 Avanza Pensionsförsäkring AB ,1 Credit Agricole Suisse SA ,4 Malte Edenius ,0 Invus Investment AB ,6 Leif Lundin ,3 Unionen ,9 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 Summa de tio största ägarna innehavsmässigt ,1 Övriga aktieägare ,9 Summa ,0 Studsvikaktien Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Studsvik 13

14 Studsvik AB Nyköping Tfn Fax E-post

Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen

Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen Delårsrapport januari-mars Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 (10,7) Mkr.

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

september 2016 september 2017

september 2016 september 2017 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

september 2016 September 2015

september 2016 September 2015 Delårsrapport januari-september Studsvik delårsrapport januari september Avyttringen av verksamheten inom affärsområde Avfallshantering slutfördes under kvartalet. Försäljningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Studsvik delårsrapport tredje kvartalet 2018

Studsvik delårsrapport tredje kvartalet 2018 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 167,2 (183,3) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en minskning med 14 procent.

Läs mer

April juni April juni 2014

April juni April juni 2014 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. första kvartalet

DELÅRSRAPPORT. första kvartalet DELÅRSRAPPORT första kvartalet Studsviks delårsrapport första kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 139,9 (197,4) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en minskning med 32 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Försäljningen under kvartalet uppgick till 187,6 (165,4) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en ökning med 13,4 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Studsvik delårsrapport första kvartalet 2018

Studsvik delårsrapport första kvartalet 2018 Delårsrapport första kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 197,4 (179,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 10 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 22,2 ( 2,0)

Läs mer

Eget kapital per aktie, kr* 35,09 42,41 35,09 42,41. Oktoberdecember. Helår 2017 Helår *Avser den totala verksamheten 2016

Eget kapital per aktie, kr* 35,09 42,41 35,09 42,41. Oktoberdecember. Helår 2017 Helår *Avser den totala verksamheten 2016 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Försäljningen under kvartalet uppgick till 165,4 (246,3) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 33 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 35,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. andra kvartalet

DELÅRSRAPPORT. andra kvartalet DELÅRSRAPPORT andra kvartalet Studsviks delårsrapport andra kvartalet Försäljningen under andra kvartalet minskade i lokala valutor med 10 procent och uppgick till 160,3 (174,0) Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Juli september Juli september 2013

Juli september Juli september 2013 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet ökade till 225,1 (216,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 1,1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet var 12,9 (5,7)

Läs mer

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den.

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den. Delårsrapport januari mars Studsvik delårsrapport januari mars Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

April juni April juni Januari juni Januari juni

April juni April juni Januari juni Januari juni Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet uppgick till 224,8 (266,5) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 22 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2013

Studsvik delårsrapport januari september 2013 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK. I lokala valutor ökade försäljningen med 14,0 procent. Rörelseresultatet för tredje

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - juni blev 131,1 Mkr (99,3) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2013

DELÅRSRAPPORT Q1 2013 DELÅRSRAPPORT Q1 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 85,4 (98,2) Mkr Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 28,2 (40,9) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 33

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 AGES Industri AB (publ) Delårsrapport 1 januari i Delårsperioden Nettoomsättningen var 449 MSEK (380) Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (38) Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (29) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC RESULTAT/NYCKELTAL 2018 2017 2017 TSEK Q1 Q1 JAN - DEC Nettoomsättning 110 066 57 270 361 447 EBITDA* 48 840-35 341-53 559 Resultat före skatt -6 417-56 255-176 185 Resultat per aktie -0,02-0,18-0,55 Kassaflöde

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2005

Delårsrapport januari - juni 2005 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 828 (669) MKR Resultat efter finansnetto 42,6 (16,4) MKR Resultat efter skatt 29,8 (11,4) MKR Resultat per aktie 2,40 (0,92) kronor Orderingång 871 (709) MKR

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017 Fjärde kvartalet 2017 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 168 MSEK (187), en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2014 APL har under perioden januari juni ökat nettoomsättningen med 22,1 mkr eller

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Jan-sep 2006 Jan-sep 2005 Helår 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 890,4 790,1 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 50,1 63,2 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 1) 21,5 56,6

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2014 - APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 85,2 (80,9) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 9%. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 22,1 (20,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017 Första kvartalet 2017 Nettoomsättningen för första kvartalet 2017 uppgick till 185 MSEK (209), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer