september 2016 september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "september 2016 september 2017"

Transkript

1 Delårsrapport tredje kvartalet

2 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 15,5 ( 11,9) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 0,1 ( 3,7) Mkr. Det fria kassaflödet exklusive effekt från avyttring av verksamhet uppgick till 10,4 ( 23,1) Mkr. Juli- Juli- Januari- Januari- Helår september september september september Försäljning, Mkr 183,3 164,6 539,5 512,5 758,8 Rörelseresultat, Mkr 15,5 11,9 5,9 2,4 24,7 Resultat efter skatt, Mkr 11,1 1,3 15,0 5,0 8,1 Fritt kassaflöde, Mkr* 10,4 183,1 53,5 151,8 129,6 Nettoskuld, Mkr 71,2 18,5 71,2 18,5 2,9 Nettoskuldsättningsgrad, % 23,1 5,4 23,1 5,4 0,8 Resultat per aktie efter skatt, kr 1,35 0,16 1,83 0,61 0,99 Eget kapital per aktie, kr* 37,76 41,44 37,76 41,44 42,41 *Avser den totala verksamheten 2

3 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Koncernens försäljning Försäljningen under kvartalet ökade till 183,3 (164,6) Mkr och under årets tre första kvartal till 539,5 (512,5) Mkr. I lokala valutor var ökningen 12 respektive 4 procent. Under kvartalet ökade försäljningen inom affärsområde Konsulttjänster medan försäljningen inom Bränsle- och materialteknik och Studsvik Scandpower var i nivå med föregående år. Koncernens resultat Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 15,5 ( 11,9) Mkr. Hittills under året har dock resultatet försämrats till 5,9 ( 2,4) Mkr. Jämförelsestörande poster avseende personalneddragningar inom främst konsultverksamheten och administration belastade kvartalets resultat med 0,1 ( 3,7) Mkr och resultatet hittills under året med 6,2 ( 8,7) Mkr. Rensat från jämförelsestörande poster ökade rörelsemarginalen för tredje kvartalet till 8,5 ( 5,0) procent. För årets tre första kvartal försämrades däremot rörelsemarginalen till 0,1 (1,2) procent. Förbättringen för kvartalet kommer huvudsakligen från licensintäkter inom Konsulttjänster. Finansnettot uppgick till 4,6 ( 4,5) Mkr och har hittills under året uppgått till 13,4 ( 16,2) Mkr. Resultatet efter skatt blev 11,1 ( 1,3) Mkr för kvartalet och 15,0 (5,0) Mkr för årets tre första kvartal. Bränsle- och materialteknik Försäljningen under tredje kvartalet var oförändrad 36,0 (36,6) Mkr. Under årets tre första kvartal ökade försäljningen till 140,6 (134,2) Mkr. I lokala valutor var förändringen 1 respektive 5 procent. Rörelseresultatet för kvartalet minskade till 3,6 (0,6) Mkr och hittills under året till 7,1 (19,5) Mkr. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 10 (1,6) procent. Jämförelsestörande poster avseende personalneddragningar belastade årets tre första kvartal med 0,3 (0) Mkr och rörelsemarginalen försämrades till 5,3 (14,5) procent. Rörelsemarginalen för kvartalet påverkas negativt av ett driftstopp i en del av anläggningen under september vilket resulterat i minskade intäkter på cirka 5 Mkr. Produktionen beräknas vara åter i normal drift från mitten av fjärde kvartalet. Konsulttjänster Försäljningen ökade under tredje kvartalet till 120,7 (104,3) Mkr och under årets tre första kvartal till 322,9 (319,5) Mkr. I lokala valutor var ökningen 16 respektive 0 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 26,2 ( 5,6) Mkr och hittills under året till 16,2 (6,1) Mkr. Jämförelsestörande poster avseende personalneddragningar belastade tredje kvartalets resultat med 0,1 ( 3,7) Mkr och årets tre första kvartal med 2,6 ( 7,4) Mkr. Rensat från dessa uppgick rörelsemarginalen till 21,8 ( 1,8) respektive 5,8 (4,2) procent. Förbättringen under kvartalet beror på intäkter från samarbetsavtalet med Dynatech i Kina för FBSR-teknologin samt god beläggning inom Industriell Service (Tyskland) och Avfallshantering (England). Årets tre första kvartal inkluderar royaltyintäkter om 21,4 (18,6) Mkr. Exklusive dessa har resultatet i den underliggande verksamheten hittills i år ökat med 2,5 Mkr. De åtgärder som vidtas för att förbättra lönsamheten ger resultat samtidigt som utvärderingen av alternativa strategier för verksamheten i Tyskland fortgår. Studsvik Scandpower Försäljningen under tredje kvartalet minskade något till 19,6 (19,8) Mkr. Under årets tre första kvartal ökade försäljningen till 56,4 (54,9) Mkr. I lokala valutor var det en ökning med 1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,7 ( 2,9) Mkr och hittills under året till 9,8 ( 10,8) Mkr. Under kvartalet har Scandpower tecknat order avtal med Fennovoima i Finland avseende vidareutveckling av programvara för deras reaktortyp. Processen för att erhålla tillstånd från amerikanska myndigheter för export av beställd programvara till Kina fortgår men det är fortsatt oklart när de amerikanska myndigheterna kan komma att bevilja dessa. Investeringar Investeringar för den kvarvarande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 2,8 (2,8) Mkr och under årets tre första kvartal till 15,2 (9,8) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen utrustning för provning samt underhållsinvesteringar för anläggningen i Studsvik. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 ( 21,2) Mkr för tredje kvartalet och 46,8 ( 50,7) Mkr hittills under året. Det fria kassaflödet exklusive kassaflödeseffekt från avyttring av dotterbolag uppgick till 10,5 ( 23,1) Mkr för tredje kvartalet och 53,5 ( 54,4) Mkr hittills under året. 1,5 MUSD av royaltyersättningen för FBSRlicensen till Dynatec betalades i september. Återstående 1 MUSD skall betalas i december. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick till 128,2 (316,4) Mkr. I november amorterades obligationslånet med 100 Mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 71,2 ( 18,5) Mkr, vilket innebär att nettoskuldsättningsgraden var 23,1 ( 5,4) procent. Vid årsskiftet var nettoskuldsättningsgraden 0,8 procent. Personal Medelantalet anställda per den sista september var 668 (718). Minskningen är hänförlig till färre anställda inom konsultverksamheten i Tyskland och England. Vid årets början uppgick antalet anställda till 687. Transaktioner med närstående Under kvartalet har utdelning på 1,2 (1,4) Mkr mottagits från UK Nuclear Waste Management Ltd. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter. Moderbolagets försäljning under kvartalet uppgick till 4,6 (3,8) Mkr och under perioden till 14,7 (12,7) Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,2 ( 4,5) Mkr och för perioden till 13,2 ( 15,5) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till 9,7 ( 6,1) Mkr och under perioden till 29,4 ( 21,3) Mkr. I årets finansnetto ingår omvärdering av koncerninterna lån med 11,6 (3,3) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 8,2 (97,7) Mkr och räntebärande skulder till 200 (298) Mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Redovisningsprinciper Delårsårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen för Studsvikkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. I årsredovisningen finns en beskriv ning av dessa redovisningsprinciper. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde metoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Omvärderingseffekten av koncerninterna lån i främmande valuta redovisas som omräkningsdifferens av utländska dotterbolag under övrigt totalresultat. Jämförelseperioderna har korrigerats. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsinformationen på sidorna 4-14 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Stockholm den 20 oktober Michael Mononen Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tidplan för ekonomisk information Bokslutskommuniké januari-december 15 februari 2018 Delårsrapport januari-mars april 2018 Delårsrapport januari-juni juli 2018 Delårsrapport januari-september oktober 2018 För ytterligare information kontakta Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska den 20 oktober kl Intresserade som vill delta i denna hänvisas till för ytterligare information. 3

4 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Juli-september Juli-september Helår Försäljningsintäkter 183,3 164,6 539,5 512,5 758,8 Kostnader för sålda tjänster 2) 126,8 131,2 404,1 383,8 535,3 Bruttovinst 56,5 33,4 135,4 128,7 223,5 Försäljnings- och marknadsföringskostnader 10,2 10,4 33,5 32,0 44,4 Administrationskostnader 2) 25,2 26,9 84,8 79,0 112,8 Forsknings- och utvecklingskostnader 7,2 6,5 21,1 19,8 27,5 Resultatandel i intressebolag 1,8 1,9 6,6 7,2 4,1 Övriga rörelseintäkter 1,0 2,1 1,9 7,9 8,2 Övriga rörelsekostnader 1,1 5,5 10,3 15,4 26,4 Rörelseresultat 15,5 11,9 5,9 2,4 24,7 Finansiella intäkter 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 Finansiella kostnader 3,3 5,9 11,3 16,3 25,0 Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) 1) 0,5 1,4 2,1 0,1 0,4 Resultat före skatt 10,9 16,4 19,3 18,6 0,6 Inkomstskatt 0,2 15,1 4,3 23,6 8,7 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 11,1 1,3 15,0 5,0 8,1 Verksamhet till försäljning Not 2 Periodens resultat från verksamhet till försäljning 0,0 78,4 0,0 47,3 46,0 PERIODENS RESULTAT 11,1 77,1 15,0 52,3 54,1 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 1) 9,9 4,1 18,2 11,3 4,6 Kassaflödessäkringar 1,0 0,6 4,0 1,7 0,8 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 0,2 0,1 0,9 0,4 0,2 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 9,1 4,6 15,0 10,0 4,0 Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden 2,0 72,5 30,0 42,3 50,1 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 11,1 77,1 15,0 52,3 54,1 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övrigt totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2,0 72,5 29,9 42,3 50,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, kr Resultat per aktie (Någon utspädningseffekt finns ej) Resultat från kvarvarande verksamheter 1,35 0,16 1,83 0,61 0,99 Resultat från verksamhet till försäljning 0,00 9,54 0,00 5,76 5,60 PERIODENS RESULTAT 1,35 9,38 1,83 6,36 6,58 1) Finansnettot och omräkningsdifferensen i övrigt totalresultat har korrigerats i jämförelse med tidigare rapporter. Effekten av denna korrigering framgår av not 1. 2) Omklassificering har gjorts mellan kostnadsslag för att nå jämförbarhet med. För kvartalet har administrationskostnader minskats med 4,9 Mkr medan Kostnader för sålda tjänster har ökats med 4,9 Mkr. Ackumulerat har administrationskostnaderna minskats med 14,7 Mkr medan kostnaderna för sålda tjänster har ökats med 14,7. 4

5 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Koncernens rapport över finansiell ställning December TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 172,8 176,8 178,0 Materiella anläggningstillgångar 115,6 111,9 113,3 Övriga anläggningstillgångar 143,3 135,0 155,8 Summa anläggningstillgångar 431,8 423,7 447,1 Varulager 1,6 2,3 2,0 Kundfordringar 157,5 142,1 150,8 Övriga kortfristiga fordringar 132,0 118,7 105,7 Likvida medel 128,2 316,4 195,4 Summa omsättningstillgångar 419,3 579,5 453,9 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 2 0,0 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 851, ,2 901,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 309,9 340,2 348,1 Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,4 0,4 Summa eget kapital 310,2 340,6 348,5 Upplåning 199,5 297,9 198,2 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 159,2 161,0 161,7 Summa långfristiga skulder 358,7 458,9 359,9 Leverantörsskulder och andra skulder 182,2 203,7 192,6 Upplåning 0,0 0,0 0,0 Summa kortfristiga skulder 182,2 203,7 192,6 Skulder i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 2 0,0 0,0 0,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 851, ,2 901,0 Ställda säkerheter 238,4 238,9 238,4 Ansvarsförbindelser 69,4 83,8 71,7 Förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital Innehav hänförligt utan Övrigt till moder- bestäm- Aktiekapital tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat bolagets aktieägare mande inflytande Summa eget kapital Eget kapital den 31 december ,2 225,3 15,5 49,0 297,9 0,3 298,3 Förändringar den 1 januari 30 september Totalresultat för perioden 0,0 0,0 10,0 52,3 42,3 0,0 42,3 Eget kapital den 30 september 8,2 225,3 5,5 101,3 340,3 0,3 340,6 Förändringar den 1 oktober 31 december Totalresultat för perioden 0,0 0,0 5,9 1,9 7,8 0,1 7,9 Eget kapital den 31 december 8,2 225,3 11,4 103,2 348,1 0,4 348,5 Förändringar den 1 januari 30 september Utdelning Totalresultat för perioden 0,0 0,0 15,0 8,2 15,0 8,2 30,0 0,1 Eget kapital den 30 september 8,2 225,3 3,6 80,0 309,9 0,3 310,2 8,2 30,1 5

6 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Koncernens rapport över kassaflöde Totala verksamheten Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat 15,5 66,0 5,9 44,4 70,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,3 69,9 5,1 54,8 43,7 Finansiella poster, netto 3,2 6,0 9,9 16,4 25,4 Betald inkomstskatt 3,8 4,2 10,4 10,2 8,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11,8 14,1 21,1 37,0 7,4 Förändring i rörelsekapital 20,5 7,1 25,7 13,7 48,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,8 21,2 46,8 50,7 56,1 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 2,8 3,0 15,2 13,0 18,5 Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 12,1 Avyttring av dotterbolag 0,0 206,2 0,0 206,2 206,1 Utdelning från intressebolag 1,2 1,4 8,5 8,4 9,7 Övrigt 0,0 0,3 0,0 0,9 0,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,6 204,3 6,7 202,5 185,7 Fritt kassaflöde 10,4 183,1 53,5 151,8 129,6 Finansieringsverksamheten Förändring lån 0,0 0,0 89,3 10,7 Utdelning till aktieägare 0,0 8,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 8,2 89,3 10,7 Förändring av likvida medel 10,4 183,1 61,7 241,1 118,9 Likvida medel vid periodens början 140,8 133,4 195,4 74,9 74,9 Omräkningsdifferens 2,3 0,1 5,4 0,4 1,6 Likvida medel vid periodens slut 128,2 316,4 128,2 316,4 195,4 6

7 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Koncernens finansiella nyckeltal Helår Marginaler Rörelsemarginal, % 1,1 0,5 3,2 Vinstmarginal, % 3,6 3,6 0,1 Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1,0 0,2 7,3 Räntabilitet på eget kapital, % 4,5 1,6 2,5 Kapitalstruktur Sysselsatt kapital 509,7 638,5 546,7 Eget kapital 310,2 340,6 348,5 Nettoskuld 71,2 18,5 2,9 Nettoskuldsättningsgrad, % 23,1 5,4 0,8 Soliditet, % 36,5 34,0 38,7 Anställda Medelantal anställda Försäljningsintäkter per anställd 1,6 1,0 1,1 Data per aktie Helår Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före och efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter 1,35 0,16 1,83 0,61 0,99 Resultat från verksamhet till försäljning 0,00 9,54 0,00 5,76 5,60 Periodens resultat 1,35 9,38 1,83 6,36 6,58 Eget kapital per aktie, kr, totala verksamheten 37,76 41,44 37,76 41,44 42,41 Geografisk fördelning av försäljningsintäkterna Helår Sverige - från kvarvarande verksamheter 28,8 26,7 120,7 102,7 180,4 Europa, exklusive Sverige - från kvarvarande verksamheter 111,4 107,7 326,6 314,9 424,9 Nordamerika 15,6 19,7 51,3 76,4 101,5 Asien 27,7 10,0 41,0 18,0 30,6 Övriga 0,2 0,5 0,0 0,5 21,4 Summa kvarvarande verksamheter 183,3 164,6 539,5 512,5 758,8 Sverige - från verksamhet till försäljning 0,0 1,0 0,0 18,3 18,3 Europa - exklusive Sverige - från verksamhet till försäljning 0,0 4,3 0,0 53,3 53,1 Summa totala verksamheten 183,3 169,9 539,5 584,1 830,2 Kvartalsöversikt Kvarvarande verksamheter 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Försäljningsintäkter 156,8 177,7 189,8 197,0 171,6 176,3 164,6 246,3 179,6 176,6 183,3 Rörelsekostnader 158,5 176,9 163,7 185,7 160,9 177,5 176,5 219,3 181,6 196,0 167,8 Rörelseresultat 1,7 0,8 26,1 11,3 10,7 1,2 11,9 27,0 2,0 19,4 15,5 Finansnetto 1,8 4,4 4,0 1,9 5,1 6,6 4,5 9,0 5,1 3,7 4,6 Resultat efter finansnetto 3,5 3,6 22,1 9,4 5,6 7,8 16,4 18,0 7,1 23,1 10,9 7

8 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Uppgifter per segment, totala verksamheten Juli-september Avfallshantering* Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik Studsvik Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 118,0 36,0 18,3 11,0 0,0 183,3 Intäkter från segment 2,7 0,0 1,3 6,0 10,0 0,0 Rörelseresultat 26,2 3,6 2,7 4,4 0,0 15,5 Jämförelsestörande poster 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Rörelseresultat justerat 26,3 3,6 2,7 4,4 0,0 15,6 Tillgångar 398,2 183,9 93,6 430,4 254,9 851,2 Skulder 331,5 151,6 20,6 291,1 254,9 540,9 Investeringar 0,2 1,9 0,1 0,6 0,0 2,8 Avskrivningar 0,2 2,4 0,2 0,9 0,0 3,7 Medelantal anställda ,0 664 Juli-september Avfallshantering* Bränsle- och materialteknik Studsvik Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 100,5 32,8 16,7 14,6 0,0 164,6 Intäkter från segment 3,8 3,8 3,1 1,9 12,6 0,0 Rörelseresultat 5,6 0,6 2,9 4,0 0,0 11,9 Jämförelsestörande poster 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 Rörelseresultat justerat 1,9 0,6 2,9 3,9 0,0 8,1 Tillgångar 415,0 129,8 105,3 622,5 269, ,2 Skulder 347,0 139,2 20,1 425,7 269,4 662,6 Investeringar 0,8 1,8 0,0 0,2 0,0 2,8 Avskrivningar 0,8 1,9 0,1 1,4 0,0 4,2 Medelantal anställda Januari-sepember Avfallshantering* Bränsle- och materialteknik Studsvik Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 316,9 137,7 51,2 33,7 0,0 539,5 Intäkter från segment 6,0 2,9 5,2 19,2 33,3 0,0 Rörelseresultat 16,2 7,1 9,8 19,4 0,0 5,9 Jämförelsestörande poster 2,6 0,3 0,0 3,3 0,0 6,2 Rörelseresultat justerat 18,8 7,4 9,8 16,1 0,0 0,3 Tillgångar 398,2 183,9 93,6 430,4 254,9 851,2 Skulder 331,5 151,6 20,6 292,1 254,9 540,9 Investeringar 1,7 10,9 0,2 2,4 0,0 15,2 Avskrivningar 1,3 7,2 0,6 2,9 0,0 12,0 Medelantal anställda * Verksamhet till försäljning. För mer information se Not 2. 8 Januari-september Avfallshantering* Konsulttjänster Konsulttjänster Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik Studsvik Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 308,1 127,7 48,7 28,0 0,0 512,5 Intäkter från segment 11,4 6,5 6,2 16,8 40,9 0,0 Rörelseresultat 6,1 19,5 10,8 17,2 0,0 2,4 Jämförelsestörande poster 7,4 0,0 0,0 1,3 8,7 Rörelseresultat justerat 13,5 19,5 10,8 15,8 0,0 6,4 Tillgångar 415,0 129,8 105,3 622,5 269, ,2 Skulder 347,0 139,2 20,1 425,7 269,4 662,6 Investeringar 2,1 6,8 0,0 0,9 0,0 9,8 Avskrivningar 2,1 5,4 0,5 4,9 0,0 12,9 Medelantal anställda Helår Avfallshantering* Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik Studsvik Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 435,1 193,7 86,2 43,8 0,0 758,8 Intäkter från segment 13,3 2,6 10,1 28,1 54,1 0,0 Rörelseresultat 14,0 29,7 2,8 21,9 0,0 24,7 Jämförelsestörande poster 13,4 0,8 0,0 2,9 17,0 Rörelseresultat justerat 27,4 30,5 2,8 19,0 41,7 Tillgångar 425,1 167,8 110,1 487,4 289,4 901,0 Skulder 353,1 142,8 28,3 317,7 289,4 552,6 Investeringar 2,4 11,7 0,1 1,1 0,0 15,3 Avskrivningar 2,9 7,5 0,8 6,4 0,0 17,6 Medelantal anställda

9 Moderbolagets resultaträkning Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Helår Försäljningsintäkter 4,6 3,8 14,7 12,7 22,5 Kostnader för sålda tjänster 0,0 0,8 0,9 2,2 2,8 Bruttoresultat 4,6 3,0 13,8 10,5 19,7 Övriga kostnader 7,7 7,5 27,0 26,0 36,0 Rörelseresultat 3,1 4,5 13,2 15,5 16,3 Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 Finansnetto 6,6 1,6 16,1 5,8 6,2 Resultat före skatt 9,7 6,1 29,4 21,3 8,2 Inkomstskatt 2,0 1,5 6,3 4,8 4,1 PERIODENS RESULTAT 7,7 4,6 23,0 16,5 4,1 Moderbolagets balansräkning December TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 2,0 2,7 2,6 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 635,6 626,4 652,9 Summa anläggningstillgångar 637,6 629,1 655,5 Omsättningstillgångar 21,7 12,2 24,1 Likvida medel 8,2 97,7 43,9 Summa omsättningstillgångar 29,9 109,9 68,0 SUMMA TILLGÅNGAR 667,5 739,0 723,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 255,5 274,4 286,8 Avsättningar Långfristiga skulder 241,9 366,4 267,0 Kortfristiga skulder 170,1 98,2 169,7 Summa skulder 412,0 464,6 436,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 667,5 739,0 723,5 Ställda säkerheter 223,4 223,4 223,4 Ansvarsförbindelser 3,5 4,6 5,3 9

10 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Not 1 Korrigering av omräkningsdifferens och finansnetto Verkligt värde-resultat före korrigering (realiserat och orealiserat) 5,7 3,4 13,7 3,4 8,5 Korrigering 5,2 2,0 11,6 3,3 8,9 Verkligt värde-resultat efter korrigering (realiserat och orealiserat) 0,5 1,4 2,1 0,1 0,4 Helår Omräkningsdifferens före korrigering 4,7 6,1 6,5 14,6 13,5 Korrigering 5,2 2,0 11,6 3,3 8,9 Omräkningsdifferens efter korrigering 9,9 4,1 18,2 11,3 4,6 Not 2 Verksamhet till försäljning Tillgångar och skulder som hänför sig till affärsområde Avfallshantering, har redovisats som innehav till försäljning. Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,1 46,0 47,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 3,0 3,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 1,6 1,6 Summa kassaflöde 0,0 36,6 0,0 50,6 51,9 Tillgångar i verksamhet till försäljning Materiella anläggningstillgångar 0,0 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 Omsättningstillgångar 0,0 Summa tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Skulder i verksamhet till försäljning Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 Långfristiga skulder 0,0 Avsättningar 0,0 Summa skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Analys av resultat från verksamhet till försäljning Intäkter 5,3 71,6 71,6 Kostnader 35,4 132,7 134,0 Resultat från verksamhet till försäljning - före skatt 0,0 30,0 0,0 61,1 62,4 Resultat från avyttring 107,1 107,1 107,1 Inkomstskatt 1,3 1,3 1,3 Resultat från verksamhet till försäljning - efter skatt 0,0 78,4 0,0 47,3 46,0 10

11 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Not 3 Beräkning av verkligt värde Tabellerna nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Definitionen av de olika nivåerna återfinns i årsredovisningen, Not 2.3. Nedanstående tabeller avser den totala verksamheten. Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 september (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 16,5 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 3,7 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 3,6 Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 17,7 12,7 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,2 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 5,9 Värde på koncernens upplåning (Mkr) 30 september 31 december Långfristiga lån 199,5 198,2 Kortfristiga lån 0 0,0 Summa lån 199,5 198,2 11

12 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Avstämningar av nyckeltalsberäkningar Räntabilitet på sysselsatt kapital Helår Resultat efter finansiella poster 19,3 18,6 0,6 Finansiella kostnader enligt resultaträkningen 11,3 16,3 25,0 Verkligt värde- valutakursförluster 2,7 3,3 9,4 Summa 5,3 1,0 33,8 Balansomslutningen 901,0 711,6 686,6 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 161,7 84,0 80,6 Leverantörsskulder och andra skulder 192,6 221,9 224,3 Ingående sysselsatt kapital 546,7 405,7 381,7 Balansomslutningen 851, ,2 901,0 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 159,3 161,0 161,7 Leverantörsskulder och andra skulder 182,2 203,7 192,6 Utgående sysselsatt kapial 509,7 638,5 546,7 Genomsnittligt sysselsatt kapital 528,2 522,1 464,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,0 0,2 7,3 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat 15,0 5,0 8,1 Summa 15,0 5,0 8,1 Ingående eget kapital 348,5 298,3 298,3 Utgående eget kapital 310,2 268,0 348,5 Räntabilitet på eget kapital 4,5 1,6 2,5 Helår Nettoskuld Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 Långfristig upplåning 199,5 297,9 198,2 Totala skulder 199,5 297,9 198,2 Likvida medel 128,2 316,4 195,4 Nettoskuld 71,2 18,5 2,9 Helår 12

13 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Nyckeltalsdefinitioner Vissa nyckeltal som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling. Eget kapital Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodes slut. Fritt kassaflöde Kassaflöde från verksamheten (efter förändring i rörelseresultat) minus kassaflöde från investeringsverksamheten. Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter dividerat med medelantal anställda. Vid kvartalsrapporter är försäljningsintäkterna estimerade på helårsbasis. Investeringar Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immateriella och materialla anläggningstillgångar. Medelantal anställda Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång. Nettoskuld Total lång- och kortfristig upplåning med avdrag för likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader samt verkligt värde- och valutakursförluster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. För jämförelseåret har sysselsatt kapital justerats med uppskattade värden för verksamhet till försäljning, samt endast beräknats på utgående balans. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningsintäkterna. Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av försäljningsintäkterna. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året. 13

14 Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Aktieägare den 30 september Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,5 Briban Invest AB ,6 Peter Gyllenhammar AB ,7 Credit Agricole Suisse SA ,4 Avanza Pensionsförsäkring AB ,2 Malte Edenius ,0 Invus Investment AB ,3 Leif Lundin ,3 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2 Unionen ,9 Summa av de tio största ägarna - innehavsmässigt ,2 Övriga aktieägare ,8 Summa ,0 Studsvikaktien Studsvik OMX Stockholm_PI Antal omsatta aktier i 1000-tal per månad Källa: Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 14 Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Studsvik

15 Studsvik AB Nyköping Tfn Fax E-post

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Förvärv av MGD-teknologin av RST Rostock System-Technik GmbH

Förvärv av MGD-teknologin av RST Rostock System-Technik GmbH Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 3 % till 64,9 mkr (63,3 mkr) Orderstocken minskade med 2 % till 41,1 mkr (42,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer