DELÅRSRAPPORT. andra kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. andra kvartalet"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT andra kvartalet

2 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Försäljningen under andra kvartalet minskade i lokala valutor med 10 procent och uppgick till 160,3 (174,0) Mkr. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 8,1 (2,0) Mkr. Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 14,9 (4,0) Mkr. Försäljning, Mkr 160,3 174,0 300,2 371,4 726,1 Rörelseresultat, Mkr 8,1 2,0 26,7 24,2 33,5 Resultat efter skatt, Mkr 10,8 2,2 33,9 10,5 8,7 Fritt kassaflöde, Mkr 14,9 4,0 47,9 25,6 54,2 Nettoskuld, Mkr 92,4 71,6 92,4 71,6 44,4 Nettoskuldsättningsgrad, % 31,2 22,3 31,2 22,3 14,0 Resultat per aktie efter skatt, kr 1,31 0,27 4,12 1,27 1,06 Eget kapital per aktie, kr 36,03 39,00 36,03 39,00 38,47 2

3 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Koncernens försäljning Försäljningen minskade under kvartalet till 160,3 (174,0) Mkr och under första halvåret till 300,2 (371,4). I lokala valutor innebar det en minskning med 10 respektive 22 procent. Minskningen beror främst på att försäljningen föregående år innehöll en stor försäljning av programvara i Scandpower samt att ett stort driftsstopp i Bränsleoch under sista kvartalet 2017 innebar att försäljning försköts till första kvartalet. Till detta kommer fortsatta försäljningsutmaningar inom konsultverksamheten och Tyskland. Förfrågningar och aktiviteter på marknaden är fortsatt god och satsningarna utanför de traditionella marknaderna i USA och Europa fortsätter. Dock skapar långa införsäljningsprocesser en osäkerhet om tidpunkten för vissa affärer. Koncernens resultat Rörelseresultatet minskade under andra kvartalet till 8,1 (2,0) Mkr och för första halvåret till 26,7 (24,2). Rensat från jämförelsestörande poster på 6,3 ( 1,4) Mkr för kvartalet och 6,3 ( 1,4) Mkr för halvåret minskade rörelsemarginalen till 1,1 (2,0) procent för andra kvartalet och för första halvåret till 6,8 (6,9) procent. Finansnettot uppgick till 1,1 ( 4,5) Mkr för andra kvartalet och för första halvåret till 5,8 ( 8,1). I halvårets finansnetto ingår uppläggningskostnader för den nya finansieringen med 1,5 Mkr. Resultatet efter skatt minskade till 10,8 ( 2,2) Mkr för andra kvartalet och för första halvåret till 33,9 (10,5). Försäljningen minskade under andra kvartalet till 52,2 (53,2) Mkr och under första halvåret till 94,6 (119,9). I lokala valutor innebar det en minskning med 3 respektive 22 procent. Minskningen beror främst på färre transporttjänster än under, och på driftsstoppet i Hot Cell-anläggningen under fjärde kvartalet 2017 som försköt leveranser till första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades under andra kvartalet till 14,9 (7,4) Mkr men försämrades något under första halvåret till 15,2 (17,7). Rörelsemarginalen ökade under kvartalet till 28,5 (13,9) procent och för halvåret till 16,1 (14,8). Resultatförbättringen under andra kvartalet beror främst på att en ombedömning gjorts av framtida återställningskostnader för den kärntekniska verksamheten på Studsvik-området, vilket minskat reserven för dessa kostnader med drygt 10 Mkr. Första halvåret har påverkats negativt av förseningar i arbetet med att färdigställa produktionslinjen för medicinska isotoper, vilket påverkat möjligheten att slutföra andra projekt. Försäljningen under kvartalet minskade till 13,5 (19,4) Mkr och under halvåret till 29,8 (40,6). I lokala valutor innebar det en minskning med 32 respektive 29 procent. Den minskade försäljningen beror på svag efterfrågan i Storbritannien samt på att någon försäljning av FBSRteknik inte kunnat genomföras hittills i år. Rörelseresultatet under kvartalet försämrades till 11,1 (1,1) Mkr under halvåret till 16,6 (1,1). Rensat från jämförelsestörande poster på 5,5 ( 1,4) Mkr under kvartalet kopplat till uppsägning av personal i Storbritannien och Mellanöstern, så minskade rörelsemarginalen till 41,5 (12,9) respektive 37,2 (6,2) procent. Scandpower Försäljningen ökade något under kvartalet till 25,0 (23,8) Mkr men minskade under halvåret till 49,3 (66,6) Mkr. I lokala valutor innebar det en oförändrad försäljning under kvartalet och en minskning med 30 procent under första halvåret. Minskningen beror på den order som erhölls föregående år från TVEL avseende programvarulicenser och relaterade tjänster om 38 Mkr, varav 25 Mkr redovisades under första kvartalet i fjol. Rörelseresultatet under kvartalet försämrades till 3,5 ( 1,0) Mkr under halvåret till 2,5 (19,7). Rörelsemarginalen minskade till 14,0 ( 4,2) respektive 5,1 (29,6) procent. Intresset är fortsatt högt för Scandpowers nya mjukvaruprogram och uppgraderingar på hemmamarknaden i USA. Närvaron i Kina har stärkts via etablering av ett lokalt bolag. Tyskland Försäljningen under kvartalet minskade till 71,1 (77,4) Mkr och under första halvåret till 123,3 (141,3) Mkr. I lokala valutor innebar det en minskning med 11 respektive 16 procent. Minskningen beror på färre högmarginalaffärer samt en hög sjukfrånvaro inom den tyska verksamheten. Detta motverkas till viss del av förbättringar i Schweiz under andra kvartalet. Rörelseresultatet försämrades under kvartalet till 2,3 ( 0,3) Mkr och till 14,2 ( 5,1) Mkr under första halvåret. Rörelsemarginalen minskade till 3,2 ( 0,4) respektive 11,5 ( 3,6) procent. Den negativa försäljningsutvecklingen, där flera högmarginalaffärer har påverkats, har inte kunnat kompenserats av genomförda besparingsaktiviteter och anpassning av verksamheten fortsätter. Investeringar Investeringarna ökade något till 10,6 (6,2) Mkr under kvartalet och till 17,4 (13,1) Mkr under halvåret. Årets investeringar är i huvudsak relaterade till produktionslinjen för medicinska isotoper. Kassaflöde Till följd av det försämrade resultatet var det fria kassaflödet 14,9 (4,0) Mkr under kvartalet och 47,9 (25,6) Mkr under halvåret. Koncernens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 27,6 Mkr och den outnyttjade delen av checkräkningskrediten var 30 Mkr. Finansiell ställning och likviditet Den räntebärande nettoskulden har ökat till 92,4 (71,6) Mkr. Nettoskuldsättnings-graden i utgången av kvartalet var 31,2 (22,3) procent. I februari genomfördes en re-finansiering i samband med att obligationslånet på 200 Mkr löstes in och ersattes av en bankfinansiering på 150 Mkr. Personal Medelantalet anställda minskade till 579 (635). Minskningen är primärt hänförlig till den tyska verksamheten. 3

4 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Transaktioner med närstående Under andra kvartalet har utdelning på 3,4 (2,0) Mkr mottagits från UK Nuclear Waste Management Ltd. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter. Försäljningen uppgick under andra kvartalet till 3,3 (4,1) Mkr och under första halvåret till 6,5 (8,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 ( 2,7) Mkr i kvartalet och till 7,4 (-6,1) under halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,5 (3,5) Mkr under kvartalet och till 0,7 (4,0) Mkr under halvåret. I finansnettot ingår omvärdering av koncerninterna lån med 0,8 (7,5) Mkr för kvartalet och med 7,3 (12,8) Mk för halvåret. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 0,0 (23,7) Mkr och räntebärande skulder till 120 (199) Mkr. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen. Risker och osäkerhetsfaktorer En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Redovisningsprinciper Studsvik tillämpar de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och den svenska årsredovisningslagen. För moderföretaget tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av Årsredovisningen, med undantag av nya standarder och revideringar i standarder och tolkningar som ska tilllämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari och som inte redan har tillämpats vid upprättandet av Årsredovisningen. Nedan anges de standarder som har inverkan på koncernens finansiella rapporter och tilllämpas för första gången under räkenskapsåret började den 1 januari : IFRS 16: Leasingavtal Studsvik tillämpar IFRS 16 från och med den 1 januari och då den förenklade övergångsmetoden. Undantag tillämpas för kontrakt med kortare löptid än 1 år samt kontrakt vars värde understiger USD Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport januari-september 22 oktober Bokslutskommuniké Februari 2020 För ytterligare information kontakta Claes Engvall, ekonomidirektör, tfn eller Camilla Hoflund, verkställande direktör och koncernchef, tfn Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska den 22 juli kl 13:00. Intresserade som önskar delta hänvisas till för ytterligare information. Denna information är sådan information som Studsvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli kl 11:00. Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Stockholm den 22 juli Anders Ullberg Anna Karinen Jan Barchan Ordförande Vice ordförande Ledamot Peter Gossas Ledamot Agneta Nestenborg Ledamot Linda Ekstrand Ledamot Arbetstagarrepresentant Per Ekberg Ledamot Arbetstagarrepresentant Camilla Hoflund Verkställande direktör 4

5 Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Studsviks delårsrapport andra kvartalet Försäljningsintäkter 160,3 174,0 300,2 371,4 726,1 Kostnader för sålda tjänster* 119,8 132,7 239,2 270,5 551,2 Bruttovinst 40,5 41,3 61,0 100,9 174,9 Försäljnings- och marknadsföringskostnader 13,5 9,7 25,5 20,1 39,9 Administrationskostnader 26,8 27,6 52,2 54,0 107,9 Forsknings- och utvecklingskostnader* 2,1 1,7 3,8 3,2 9,0 Resultatandel i intressebolag 1,9 4,6 3,7 7,3 10,6 Övriga rörelseintäkter 2,3 1,3 4,0 3,0 17,3 Övriga rörelsekostnader 10,4 6,1 13,9 9,6 12,5 Rörelseresultat 8,1 2,0 26,7 24,2 33,5 Finansiella intäkter 1,2 0,0 1,8 0,2 4,0 Finansiella kostnader 2,3 4,3 7,6 8,1 18,8 Resultat före skatt 9,2 2,3 32,5 16,3 18,7 Inkomstskatt 1,6 0,1 1,4 5,8 10,0 PERIODENS RESULTAT 10,8 2,2 33,9 10,5 8,7 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 1,4 12,6 12,6 22,5 19,6 Kassaflödessäkringar 1,2 0,2 1,5 1,2 0,7 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 2,4 12,5 13,8 21,6 19,1 Summa resultat och övrigt totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till 8,4 10,3 20,1 32,1 27,8 Moderbolagets aktieägare 10,8 2,2 33,9 10,5 8,7 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 Summa övrigt totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 8,4 10,2 20,1 32,0 27,7 Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, kr Resultat per aktie (Någon utspädningseffekt finns ej) 1,31 0,27 4,12 1,27 1,06 * Jämförelseåret har justerats 5

6 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Koncernens rapport över finansiell ställning, sammandrag December TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 197,3 188,5 190,2 Materiella anläggningstillgångar 145,3 120,6 124,3 Övriga anläggningstillgångar 173,6 170,0 169,0 Summa anläggningstillgångar 516,2 479,1 483,5 Varulager 3,4 1,2 0,5 Kundfordringar 132,3 187,3 145,7 Övriga kortfristiga fordringar 98,0 87,1 115,4 Likvida medel 27,6 127,5 155,5 Summa omsättningstillgångar 261,3 403,1 417,1 SUMMA TILLGÅNGAR 777,5 882,2 900,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 295,7 320,1 315,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,4 0,4 Summa eget kapital 296,1 320,5 316,2 Upplåning 48,0 199,1 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 150,8 163,3 166,6 Summa långfristiga skulder 198,8 362,4 166,6 Leverantörsskulder och andra skulder 210,6 199,3 217,9 Upplåning 72,0 199,9 Summa kortfristiga skulder 282,6 199,3 417,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 777,5 882,2 900,6 Förändringar i koncernens eget kapital, sammandrag Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt aktieägare Innehav utan till moderbolagets bestämmande inflytande Summa eget kapital Eget kapital den 31 december ,2 225,3 4,8 49,9 288,1 0,3 288,4 Förändringar den 1 januari 30 juni Totalresultat för perioden 21,6 10,5 32,1 0,1 32,2 Eget kapital den 30 juni 8,2 225,3 26,3 60,3 320,1 0,4 320,5 Förändringar den 1 juli 31 december Totalresultat för perioden 2,5 1,7 4,3 0,0 4,3 Eget kapital den 31 december 8,2 225,3 23,8 58,6 315,8 0,4 316,2 Förändringar den 1 januari 30 juni Totalresultat för perioden 13,8 33,9 20,1 0,0 20,1 Eget kapital den 30 juni 8,2 225,3 37,6 24,7 295,7 0,4 296,1 6

7 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Koncernens rapport över kassaflöde, sammandrag Den löpande verksamheten Rörelseresultat 8,1 2,0 26,7 24,2 33,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,8 1,5 11,3 0,7 16,3 Finansiella poster, netto 0,0 3,6 4,5 7,2 14,4 Betald inkomstskatt 3,0 5,2 7,0 4,5 6,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 19,9 8,3 49,5 13,2 29,0 Förändring i rörelsekapital 12,1 16,4 12,6 20,2 51,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,8 8,1 36,9 33,4 80,3 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 10,6 6,2 17,4 13,1 32,1 Avyttring av anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,5 Utdelning från intressebolag 3,4 2,1 6,3 5,3 5,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 7,1 4,1 11,0 7,8 26,1 Fritt kassaflöde 14,9 4,0 47,9 25,6 54,2 Finansieringsverksamheten Förändring lån 31,5 84,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31,5 84,5 Förändring av likvida medel 46,4 4,0 132,4 25,6 54,2 Likvida medel vid periodens början 73,4 121,1 155,5 98,7 98,7 Omräkningsdifferens 0,6 2,4 4,5 3,2 2,6 Likvida medel vid periodens slut 27,6 127,5 27,6 127,5 155,5 7

8 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Koncernens finansiella nyckeltal Marginaler Rörelsemarginal, % 8,9 6,5 4,6 Vinstmarginal, % 10,8 4,4 2,6 Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5,3 4,8 7,4 Räntabilitet på eget kapital, % 11,1 3,4 2,9 Kapitalstruktur Sysselsatt kapital 416,1 519,6 516,1 Eget kapital 296,1 320,5 316,2 Nettoskuld 92,4 71,6 44,4 Nettoskuldsättningsgrad, % 31,2 22,3 14,0 Soliditet, % 38,1 36,3 35,1 Anställda Medelantal anställda Försäljningsintäkter per anställd 1,0 1,2 1,2 Data per aktie Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före och efter utspädning 1,31 0,27 4,12 1,27 1,06 Eget kapital per aktie, kr, totala verksamheten 36,03 39,00 36,03 39,00 38,47 Geografisk fördelning av försäljningsintäkterna Sverige 29,5 27,7 55,9 66,7 126,9 Europa 105,4 119,4 195,0 258,5 484,3 Nordamerika 14,4 12,3 28,7 25,3 71,3 Asien 11,0 14,2 20,6 20,5 43,6 Övriga 0,4 0,4 Summa 160,3 174,0 300,2 371,4 726,1 Kvartalsöversikt 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Försäljningsintäkter 179,6 176,6 183,3 165,4 197,4 174,0 167,2 187,6 139,9 160,3 Rörelsekostnader 181,6 196,0 167,8 201,1 175,2 172,0 157,7 187,9 158,5 168,4 Rörelseresultat 2,0 19,4 15,5 35,7 22,2 2,0 9,5 0,3 18,6 8,1 Finansnetto 5,1 3,7 4,6 3,7 3,6 4,4 3,4 3,5 4,7 1,1 Resultat efter finansnetto 7,1 23,1 10,9 39,4 18,6 2,4 6,1 3,8 23,3 9,2 Q1 Q2 8

9 Uppgifter per segment April -juni Studsviks delårsrapport andra kvartalet Scandpower Tyskland Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 51,5 11,2 20,8 69,7 7,1 Intäkter från segment 0,7 2,3 4,2 1,4 4,9 13,5 Rörelseresultat 14,9 11,1 3,5 2,3 6,1 8,1 Jämförelsestörande poster 5,5 0,8 6,3 Rörelseresultat justerat 14,9 5,6 3,5 2,3 5,3 1,8 Tillgångar 193,7 157,3 149,7 233,0 381,6 337,8 777,5 Skulder 144,0 136,8 54,4 224,4 259,6 337,8 481,4 Investeringar 9,0 0,5 0,1 0,1 0,9 10,6 Avskrivningar 3,3 1,1 0,7 1,1 0,9 7,1 Medelantal anställda ,3 Scandpower Tyskland Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 51,3 19,7 21,8 75,0 6,2 174,0 Intäkter från segment 1,9 0,3 2,0 2,4 5,9 11,9 Rörelseresultat 7,4 1,1 1,0 0,3 5,2 2,0 Jämförelsestörande poster 1,4 1,4 Rörelseresultat justerat 7,4 2,5 1,0 0,3 5,2 3,4 Tillgångar 152,6 173,7 132,8 243,7 454,7 275,3 882,2 Skulder 147,1 130,7 42,0 216,8 300,9 275,3 562,2 Investeringar 3,9 1,4 0,2 0,1 0,8 6,2 Avskrivningar 3,0 0,4 0,2 0,2 1,0 4,8 Medelantal anställda Scandpower Tyskland Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 93,3 24,9 44,8 120,8 16,4 Intäkter från segment 1,3 4,9 4,5 2,5 9,8 23,0 Rörelseresultat 15,2 16,6 2,5 14,2 8,6 26,7 Jämförelsestörande poster 5,5 0,8 6,3 Rörelseresultat justerat 15,2 11,1 2,5 14,2 7,8 20,4 Tillgångar 193,7 157,3 149,7 233,0 381,6 337,8 777,5 Skulder 144,0 136,8 54,4 224,4 259,6 337,8 481,4 Investeringar 14,1 0,9 0,3 0,1 2,0 17,4 Avskrivningar 6,6 2,2 1,4 2,2 1,8 14,2 Medelantal anställda ,2 Scandpower Tyskland Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 117,6 36,8 63,6 138,2 15,2 371,4 Intäkter från segment 2,3 3,8 3,0 3,1 11,7 23,9 Rörelseresultat 17,7 1,1 19,7 5,1 9,2 24,2 Jämförelsestörande poster 1,4 1,4 Rörelseresultat justerat 17,7 2,5 19,7 5,1 9,2 25,6 Tillgångar 152,6 173,7 132,8 243,7 454,7 275,3 882,2 Skulder 147,1 130,7 42,0 216,8 300,9 275,3 562,2 Investeringar 9,3 1,4 0,2 0,2 2,0 13,1 Avskrivningar 6,1 0,7 0,4 0,5 1,9 9,6 Medelantal anställda Scandpower Tyskland Övrigt Elimineringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 219,5 68,9 129,7 280,0 28,0 726,1 Intäkter från segment 4,8 9,4 7,5 5,4 20,0 47,1 Rörelseresultat 30,1 10,7 26,8 9,3 3,4 33,5 Jämförelsestörande poster 0,7 3,9 2,9 12,2 4,7 Rörelseresultat justerat 30,8 6,8 26,8 6,4 15,6 28,8 Tillgångar 217,6 161,8 145,6 230,2 433,0 287,6 900,6 Skulder 183,3 133,6 49,5 210,7 296,3 287,6 585,8 Investeringar 23,2 2,4 0,5 0,3 5,7 32,1 Avskrivningar 12,7 1,1 0,8 1,1 3,7 19,4 Medelantal anställda

10 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Uppgifter per segment forts - Extern försäljning per land Försäljning från Scandpower Tyskland Övrigt Totalt Tyskland 4,3 60,8 65,1 Schweiz 8,9 8,9 Storbritannien 3,0 3,0 USA 3,8 13,4 17,2 Sverige 45,9 4,4 3,1 7,1 60,5 Frankrike Japan 5,6 5,6 Totalt 51,5 11,2 20,8 69,7 7,1 160,3 Försäljning från Scandpower Tyskland Övrigt Totalt Tyskland 3,6 72,5 76,1 Schweiz 2,1 2,1 Storbritannien 4,7 4,7 USA 9,2 14,6 23,8 Sverige 47,4 5,8 3,6 6,3 63,1 Frankrike 0,4 0,4 Japan 3,8 3,8 Totalt 51,2 20,1 21,8 74,6 6,3 174,0 Försäljning från Scandpower Tyskland Övrigt Totalt Tyskland 12,5 110,3 122,8 Schweiz 10,5 10,5 Storbritannien 11,0 11,0 USA 6,5 23,5 30,0 Sverige 87,3 7,4 8,8 16,4 119,9 Frankrike Japan 6,0 6,0 Totalt 93,3 24,9 44,8 120,8 16,4 300,2 Försäljning från Scandpower Tyskland Övrigt Totalt Tyskland 10,7 128,9 139,6 Schweiz 9,3 9,3 Storbritannien 10,4 10,4 USA 15,7 45,8 61,5 Sverige 113,8 9,7 7,1 15,2 145,8 Frankrike 1,0 1,0 Japan 3,8 3,8 Totalt 117,6 36,8 63,6 138,2 15,2 371,4 Försäljning från Scandpower Tyskland Övrigt Totalt Tyskland 21,2 260,0 281,2 Schweiz 20,0 20,0 Storbritannien 26,3 26,3 USA 24,7 84,1 108,8 Sverige 213,6 16,9 24,4 28,0 282,9 Frankrike 1,0 1,0 Japan 5,9 5,9 Totalt 219,5 68,9 129,7 280,0 28,0 726,1 10

11 Moderbolagets resultaträkning, sammandrag Studsviks delårsrapport andra kvartalet Försäljningsintäkter 3,3 4,1 6,5 8,1 12,8 Kostnader för sålda tjänster Bruttoresultat 3,3 4,1 6,5 8,1 12,8 Övriga kostnader 6,9 6,8 13,9 14,2 25,5 Rörelseresultat 3,6 2,7 7,4 6,1 12,7 Resultat från andelar i koncernföretag 58,3 Finansnetto 2,1 6,2 6,7 10,1 3,8 Resultat före skatt 1,5 3,5 0,7 4,0 67,2 Inkomstskatt 0,4 1,7 0,4 1,7 1,8 PERIODENS RESULTAT 1,1 1,8 0,3 2,3 69,0 Moderbolagets balansräkning, sammandrag TILLGÅNGAR December Immateriella anläggningstillgångar 0,8 1,5 1,2 Finansiella anläggningstillgångar 609,9 656,6 599,3 Summa anläggningstillgångar 610,7 658,1 600,5 Omsättningstillgångar 16,3 22,0 26,3 Likvida medel 0,0 23,7 21,2 Summa omsättningstillgångar 16,3 45,7 47,5 SUMMA TILLGÅNGAR 627,0 703,8 648,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 176,4 248,1 176,7 Långfristiga skulder 129,4 243,3 42,8 Kortfristiga skulder 321,2 212,4 428,5 Summa skulder 450,6 455,7 471,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 627,0 703,8 648,0 11

12 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Not 1 Beräkning av verkligt värde Tabellerna nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Definitionen av de olika nivåerna återfinns i årsredovisningen, Not 2.3. Nedanstående tabeller avser den totala verksamheten. Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 juni (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 14,4 15,0 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 0,1 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 0,9 Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 juni (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 16,4 14,1 Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,6 Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål 4,1 Värde på koncernens upplåning (Mkr) 30 juni 31 december Långfristiga lån 48,0 Kortfristiga lån 72,0 199,9 Summa lån 120,0 199,9 12

13 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Avstämningar av nyckeltalsberäkningar Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster 32,5 16,3 18,7 Finansiella kostnader enligt resultaträkningen 7,6 8,0 18,4 Summa 24,9 24,3 37,4 Balansomslutningen 900,6 824,9 824,9 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 166,6 164,8 164,8 Leverantörsskulder och andra skulder 217,9 171,8 171,8 Ingående sysselsatt kapital 516,1 488,3 488,3 Balansomslutningen 777,5 882,2 900,6 Avsättningar och övriga långfristiga skulder 150,8 163,3 166,6 Leverantörsskulder och andra skulder 210,6 199,3 217,9 Utgående sysselsatt kapial 416,1 519,6 516,1 Genomsnittligt sysselsatt kapital 466,1 504,0 502,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital 5,3 4,8 7,4 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat 33,9 10,5 8,7 Summa 33,9 10,5 8,7 Ingående eget kapital 316,2 288,4 288,4 Utgående eget kapital 296,1 320,5 316,2 Räntabilitet på eget kapital 11,1 3,4 2,9 Nettoskuld Kortfristig upplåning 72,0 199,9 Långfristig upplåning 48,0 199,1 Totala skulder 120,0 199,1 199,9 Likvida medel 27,6 127,5 155,5 Nettoskuld 92,4 71,6 44,4 13

14 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Nyckeltalsdefinitioner Vissa nyckeltal som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling. Eget kapital Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodes slut. Fritt kassaflöde Kassaflöde från verksamheten (efter förändring i rörelseresultat) minus kassaflöde från investeringsverksamheten. Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter dividerat med medelantal anställda. Vid kvartalsrapporter är försäljningsintäkterna estimerade på helårsbasis. Investeringar Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Medelantal anställda Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång. Nettoskuld Total lång- och kortfristig upplåning med avdrag för likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader samt verkligt värde- och valutakursförluster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. För jämförelseåret har sysselsatt kapital justerats med uppskattade värden för verksamhet till försäljning, samt endast beräknats på utgående balans. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningsintäkterna. Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av försäljningsintäkterna. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året. 14

15 Studsviks delårsrapport andra kvartalet Aktieägare den 30 juni Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,5 Briban Invest AB ,6 Peter Gyllenhammar AB ,0 Familjen Girell ,9 Avanza Pensionsförsäkring ,9 Credit Agricole Suisse SA ,5 Nordnet Pensionsförsäkring ,1 Malte Edenius ,0 Leif Lundin ,4 Invus Investment AB ,0 Summa av de tio största ägarna - innehavsmässigt ,9 Övriga aktieägare ,1 Summa ,0 Studsvikaktien Studsvik Antal omsatta aktier i 1000-tal per månad OMX Stockholm_PI Källa: & Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Studsvik 15

16 Studsvik AB (publ) Nyköping Telefon

DELÅRSRAPPORT. första kvartalet

DELÅRSRAPPORT. första kvartalet DELÅRSRAPPORT första kvartalet Studsviks delårsrapport första kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 139,9 (197,4) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en minskning med 32 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen

Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen Delårsrapport januari-mars Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 (10,7) Mkr.

Läs mer

Studsvik delårsrapport tredje kvartalet 2018

Studsvik delårsrapport tredje kvartalet 2018 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 167,2 (183,3) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en minskning med 14 procent.

Läs mer

Oktoberdecember. Helår 2016 Helår *Avser den totala verksamheten

Oktoberdecember. Helår 2016 Helår *Avser den totala verksamheten Bokslutskommuniké januari-december Försäljningen under kvartalet uppgick till 246,3 (196,9) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 23 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27,0 (11,4)

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

september 2016 september 2017

september 2016 september 2017 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Försäljningen under kvartalet uppgick till 187,6 (165,4) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en ökning med 13,4 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

April juni April juni 2014

April juni April juni 2014 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

september 2016 September 2015

september 2016 September 2015 Delårsrapport januari-september Studsvik delårsrapport januari september Avyttringen av verksamheten inom affärsområde Avfallshantering slutfördes under kvartalet. Försäljningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Studsvik delårsrapport första kvartalet 2018

Studsvik delårsrapport första kvartalet 2018 Delårsrapport första kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 197,4 (179,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 10 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 22,2 ( 2,0)

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Eget kapital per aktie, kr* 35,09 42,41 35,09 42,41. Oktoberdecember. Helår 2017 Helår *Avser den totala verksamheten 2016

Eget kapital per aktie, kr* 35,09 42,41 35,09 42,41. Oktoberdecember. Helår 2017 Helår *Avser den totala verksamheten 2016 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Försäljningen under kvartalet uppgick till 165,4 (246,3) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 33 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 35,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Juli september Juli september 2013

Juli september Juli september 2013 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet ökade till 225,1 (216,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 1,1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet var 12,9 (5,7)

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

April juni April juni Januari juni Januari juni

April juni April juni Januari juni Januari juni Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet uppgick till 224,8 (266,5) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 22 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den.

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den. Delårsrapport januari mars Studsvik delårsrapport januari mars Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013 Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård och tjänsteförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari 31 mars 2017 Nettoomsättning 436,5 Mkr 127,6 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 AGES Industri AB (publ) Delårsrapport 1 januari i Delårsperioden Nettoomsättningen var 449 MSEK (380) Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (38) Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (29) Resultat

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2014 - APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari 31 mars 2017 Nettoomsättning 436,5 Mkr 127,6 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2014 APL har under perioden januari juni ökat nettoomsättningen med 22,1 mkr eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2013

DELÅRSRAPPORT Q1 2013 DELÅRSRAPPORT Q1 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 85,4 (98,2) Mkr Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 28,2 (40,9) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 33

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q1, Januari mars 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q1, Januari mars 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q1, Januari mars 2016 Perioden januari mars Orderingången ökade med 8 % till 149 (138) MSEK Omsättningen ökade med 9 % till 120 (109) MSEK Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

april-juni 2016 april-juni 2015

april-juni 2016 april-juni 2015 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 85,2 (80,9) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 9%. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 22,1 (20,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2013

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2013 DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2013 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 86,3 (91,0) Mkr Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 30,6 (29,1) Mkr, vilket motsvarade en marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-september 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-september 2013 APL har under januari-september 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2012 Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan 20 852 30 Sundsvall INLEDNING Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under 2016. Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - juni blev 131,1 Mkr (99,3) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENA I KORTHET Kvalitena är ett privatägt fastighetsbolag grundat 1995. Bolagets innehav

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer