Delårsrapport januari-juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2006"

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2006 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 569,1 522, ,3 Rörelseresultat, MSEK 27,1 46,5 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 9,9 43,7 61,1 Resultat per aktie efter skatt, SEK 1,20 5,37 7,48 Eget kapital per aktie, SEK 67,79 65,16 68,90 Soliditet, % 40,8 41,7 47,9 Resultatet förbättrades under andra kvartalet. Affärsområdet Avfallshantering redovisade dock ett svagare resultat än föregående år. Beslut har fattats att investera MSEK 21 i en utbyggnad av den svenska anläggningen för behandling av metalliskt avfall och att investera i en behandlingsanläggning för metalliskt avfall i Storbritannien. Efter rapportperioden tecknade Studsvik det första större avtalet i Storbritannien. Kontraktet, som är ett treårigt ramavtal, bedöms generera en årlig uppdragsvolym om 10 miljoner pund. Koncernens rörelseresultat för 2006 bedöms bli något lägre än Resultatet före skatt 2006 bedöms bli lägre än föregående år.

2 Koncernens omsättning Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 317,5 (286,6) och för perioden januari-juni till MSEK 569,1 (522,3). Valutakurseffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till MSEK 9,3. Utlandsandelen av nettoomsättningen uppgick till 72 (69) procent. Koncernens resultat Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 26,7 (24,8) och för perioden januari-juni till MSEK 27,1 (46,5). Resultatet före skatt uppgick till MSEK 15,5 (45,2). Resultatet förbättrades under andra kvartalet. Affärsområdet Avfallshantering redovisade dock ett svagare resultat än föregående år. Den negativa resultatutvecklingen för koncernen som helhet under första halvåret i jämförelse med 2005 är hänförbar till affärsområdena Avveckling och rivning och Avfallshantering samt att i föregående års resultat ingick poster av engångskaraktär med ca MSEK 9. Därutöver belastas finansnettot 2006 av en sjunkande dollarkurs, som resulterar i en omvärdering av koncernens valutapositioner enligt IAS 39 med MSEK -8,1 samt av finansieringskostnader för förvärvet av RACE. Valutakurseffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag var MSEK 0,5. Affärsområden Driftoptimering och säkerhet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 42,0 (47,8) och för perioden januari-juni till MSEK 92,7 (102,8). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 6,5 (8,1) och för perioden januari-juni till MSEK 15,6 (14,1). Nettoomsättningen inom området materialteknik ligger på en lägre nivå än 2005 då koncernens materialprovningsreaktorer fortfarande var i drift. Verksamhetens kostnadsnivå har sänkts efter stängningen av reaktorerna och såväl rörelseresultatet som lönsamheten har förbättrats. De allmänna marknadsutsikterna inom materialteknik är goda. Produktområdet programvaror för bränsleoptimering har en fortsatt positiv utveckling och redovisar ett resultat på i huvudsak föregående års nivå. Service och underhåll Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 76,7 (76,9) och för perioden januari-juni till MSEK 120,9 (121,9). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 6,3 (4,1) och för perioden januari-juni till MSEK 3,5 (1,5). Under andra kvartalet påbörjades ett flertal revisionsuppdrag i Sverige och Tyskland efter ett första kvartal med normalt låg aktivitet. Lönsamheten har påverkats positivt av de organisations- och kostnadsanpassningar som genomfördes under föregående år. Affärsområdet har en stark säsongsvariation i sin intjäning med högt resursutnyttjande och stark intjäning under årets andra och tredje kvartal. Avfallshantering Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 133,5 (100,5) och för perioden januari-juni till MSEK 212,0 (159,0). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 17,1 (23,1) och för perioden januari-juni till MSEK 15,3 (22,4). Nettoomsättningen ökade som en effekt av förvärvet av det amerikanska RACE, men också som en effekt av högre produktionsvolymer och priser i processanläggningen i Erwin, USA. I den svenska verksamheten låg bearbetningen av torrt aktivt avfall på samma nivå som 2005, medan behandlade volymer metalliskt avfall var lägre än Marknaden karaktäriseras generellt av långa ledtider från offertförfrågan till leverans, en process som vanligen också inkluderar att olika myndighetstillstånd måste vara på plats innan leverans kan ske. Första halvårets låga produktionsvolymer av metalliskt avfall beror huvudsakligen på detta. Marknaden för behandling av stora komponenter utvecklas positivt. Beslut har fattats att investera MSEK 21 i den svenska behandlingsanläggningen för att öka kapaciteten. Investeringen genomförs under hösten RACE konsolideras från maj. Affärsmässigt ligger fokus på att successivt öka andelen metalliskt avfall genom ökade volymer av stora komponenter. I dagsläget domineras verksamheten av behandling av torrt avfall och friklassning av avfall, som är cykliska marknader. Verksamheten har utvecklats något långsammare än förväntat, delvis beroende på det pågående integrationsarbetet, och nettoomsättning och rörelseresultat för maj och juni var lägre än föregående år. Den brittiska verksamheten är i ett uppbyggnadsskede med högre etableringskostnader och längre införsäljningstider än tidigare bedömt, vilket också påverkat den svenska avfallsverksamheten. Bedömningen av marknaden är oförändrat positiv, vilket lett till beslutet att investera i en behandlingsanläggning för metalliskt avfall i Storbritannien. Affärsområdets negativa resultatavvikelse i jämförelse med föregående år är i huvudsak hänförlig till lägre metallvolymer och högre etableringskostnader i Storbritannien. RACE redovisade positivt resultat. THOR Treatment Technologies (TTT) utvecklades enligt plan. TTT redovisade vinst och positivt kassaflöde, vilket innebär att bolagets ackumulerade underskott reduceras successivt. Studsvik redovisar TTT enligt kapitalandelsmetoden och redovisar resultatandel från TTT när ackumulerade förluster eliminerats. Avveckling och rivning Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 44,7 (58,9) och för perioden januari-juni till MSEK 92,5 (129,6). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 6,5 (6,6) och för perioden januari-juni till MSEK 6,0 (12,0). Den låga aktiviteten på den tyska avvecklingsmarknaden påverkar affärsvolym och resultat negativt. Efter en svag inledning på året förbättrades beläggningen under andra kvartalet, vilket resulterade i förbättrat resultat och förbättrade marginaler. Nettoomsättning och resultat ligger emellertid på en betydligt lägre nivå än 2005 och bedöms att göra så i väntan på uppdrag på något av de tre avställda tyska kärnkraftverken. Kraftverkens tillståndsprocesser är försenade och någon förändring har inte skett under andra kvartalet. Etableringen i Storbritannien fortgår planenligt. Organisationen har successivt utökats efter förvärvet av Studsvik UK och en aktiv marknadsbearbetning pågår. Verksamheten redovisade förlust. Efter rapportperioden tecknade Studsvik det första större avtalet i Storbritannien. Kontraktet, som är ett treårigt ramavtal avseende uppdrag i Sellafield, bedöms generera en årlig uppdragsvolym om 10 miljoner pund.

3 Investeringar Koncernens investeringar uppgick under andra kvartalet till MSEK 298,3 (17,9) och under första halvåret till MSEK 316,4 (32,1). I investeringarna ingår förvärvet av det amerikanska RACE för MUSD 36,6 motsvarande MSEK 277,5. Vidare förvärvades tillgångar i form av en fastighet i Storbritannien för MGBP 0,8 motsvarande MSEK 10,2. Övriga investeringar var av reinvesteringskaraktär. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 183,5 (315,7). Eget kapital uppgick till MSEK 557,2 (532,2). Soliditeten uppgick till 40,8 (41,7) procent. De räntebärande skulderna uppgick till MSEK 371,4 (202,9). Ökningen av upplåningen avser förvärvet av RACE. Upplåningen är i sin helhet i utländsk valuta och avser investeringar och rörelseförvärv i USA och Tyskland. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till MSEK 43,6 (63,0). Rörelsekapitalförändringen uppgick till MSEK -16,8 (-67,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till MSEK -289,6 (-36,1). Personal Medelantalet anställda uppgick under första halvåret till (1 273). Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till MSEK 1,9 (3,0) och under första halvåret till MSEK 4,0 (4,9). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK -7,5 (-16,2) och för första halvåret till MSEK -13,0 (-6,3). Aktien Aktiekursen har under perioden varierat mellan som högst 280 kronor den 19 april och som lägst 179,50 kronor den 14 juni. Aktiekursen var 204 kronor vid årets ingång och slutkursen den 30 juni var 207 kronor. Under andra kvartalet omsattes 2,36 miljoner aktier. Den sammantagna bedömningen är att koncernens rörelseresultat 2006 blir något lägre än De finansiella kostnaderna bedöms öka varför resultatet före skatt bedöms bli lägre än föregående år. Detta motsvarar bedömningen som gjordes i den prognosjustering som offentliggjordes den 14 augusti. Bedömningen avviker emellertid från det uttalande som gjordes i kommunikén för första kvartalet 2006, då koncernens resultat före skatt bedömdes bli väl i nivå med Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Redovisningsrådets rekommendation RR 31 och, för moderbolaget, Redovisningsrådets rekommendation RR 32. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för De nya rekommendationer som gäller från den 1 januari 2006 har ej påverkat koncernens resultat eller ställning. Nyköping den 14 augusti 2006 STUDSVIK AB (publ) På styrelsens uppdrag Magnus Groth Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport januari-september oktober 2006 För ytterligare information kontakta Magnus Groth, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller , eller Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn eller Se även Utsikter för 2006 De allmänna marknadsförutsättningarna för koncernens affärsområden är goda. Marknaden växer som helhet, där den starkaste tillväxten i det korta perspektivet är inom området avfallshantering. Produktionsvolymerna inom Avfallshantering förbättras under andra halvåret men första halvårets lägre resultat bedöms inte kunna inhämtas till årsskiftet. Försäljningen i den brittiska verksamheten bedöms öka under hösten, men fortsatta satsningar på marknad och organisation medför att bolaget kommer att redovisa ett underskott även under andra halvåret. RACE bedöms bidra positivt till koncernens resultat Risken för en fortsatt sjunkande dollarkurs medför att förväntan på koncernens finansnetto revideras ned. 4

4 Koncernens resultaträkning* April-juni 2006 April-juni 2005 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Försäljningsintäkter 317,5 286,6 569,1 522, ,3 Kostnader för sålda tjänster -233,7-199,6-429,5-384,7-802,9 Bruttoresultat 83,8 87,0 139,6 137,6 285,4 Övriga rörelseintäkter -0,1 0,1 1,4 17,0 19,8 Försäljnings- och marknadsföringskostnader -9,6-9,7-20,7-17,8-41,9 Administrationskostnader -37,2-44,7-74,1-75,6-146,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -10,8-7,8-19,0-14,5-35,5 Övriga rörelsekostnader 0,6-0,1-0,1-0,2-2,6 Rörelseresultat 26,7 24,8 27,1 46,5 78,8 Finansiella intäkter 15,1 2,5 19,4 3,6 8,5 Finansiella kostnader -21,5-2,4-31,0-4,9-11,1 Resultat efter finansiella poster 20,3 24,9 15,5 45,2 76,2 Inkomstskatt -3,8-9,2-5,6-15,0-28,7 Resultat från avvecklad verksamhet 12,3 13,5 13,6 Periodens resultat 16,5 28,0 9,9 43,7 61,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,01 3,44 1,20 5,37 7,48 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,01 3,44 1,20 5,37 7,48 * Under 2005 avvecklades affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Jämförelsetalen för 2005 har justerats för detta. Dessa verksamheter redovisas som Resultat från avvecklad verksamhet. Koncernens balansräkning i sammandrag* Juni 2006 Juni 2005 December 2005 Tillgångar Goodwill 316,7 132,5 127,4 Övriga immateriella anläggningstillgångar 50,6 6,3 5,0 Materiella anläggningstillgångar 424,1 380,2 372,0 Finansiella anläggningstillgångar 109,0 89,8 99,0 Summa anläggningstillgångar 900,4 608,8 603,4 Varulager 7,3 11,7 10,4 Kundfordringar 170,6 173,3 167,3 Övriga kortfristiga fordringar 103,7 166,6 78,8 Likvida medel 183,5 315,7 323,4 Summa omsättningstillgångar 465,1 667,3 579,9 Summa tillgångar 1 365, , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 557,2 532,2 566,6 Upplåning 367,1 198,8 192,8 Avsättningar 177,6 193,1 165,8 Övriga långfristiga skulder 4,0 4,1 6,4 Summa långfristiga skulder 548,7 396,0 365,0 Leverantörsskulder 50,2 35,4 54,0 Upplåning 4,3 0,1 0,1 Övriga kortfristiga skulder 205,1 312,4 197,6 Summa kortfristiga skulder 259,6 347,9 251,7 Summa eget kapital och skulder 1 365, , ,3 Ställda säkerheter 162,6 159,1 165,3 Ansvarsförbindelser 37,3 14,3 16,9 * Jämförelsetalen för 2005 har inte justerats för de under 2005 avvecklade affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. 5

5 Förändringar av eget kapital Juni 2006 Juni 2005 December 2005 Eget kapital vid periodens ingång 566,6 481,7 481,7 Nyemission 6,1 6,1 1) Utdelning till aktieägare -16,4 Periodens resultat 9,9 43,7 61,1 Förändring omräkningsdifferenser -2,9 0,7 17,7 Eget kapital vid periodens utgång 557,2 532,2 566,6 1 ) Konvertering av optionsrätter. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag* Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 27,1 60,0 92,4 Avskrivningar 25,5 24,9 47,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12,4-21,8-6,5 65,0 63,1 133,0 Finansiella poster, netto -3,5-1,3-4,8 Betald inkomstskatt -17,9 1,2-28,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 43,6 63,0 100,0 Förändringar av rörelsekapital -16,8-67,0-82,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,8-4,0 18,0 Investeringsverksamheten Investeringar -316,4-32,1-45,0 Övriga förändringar från investeringsverksamhet 2,4 26,5 27,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -314,0-5,6-17,4 Finansieringsverksamheten Förändring lån 165,5-4,4-11,3 Nyemission (konvertering av optionsrätter) 6,1 6,2 Utdelning till aktieägare -16,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 149,3 1,7-5,1 Förändring av likvida medel -137,9-7,9-4,5 Likvida medel vid årets början 323,4 319,2 319,2 Kursdifferens likvida medel -2,0 4,4 8,7 Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut 183,5 315,7 323,4 * Jämförelsetalen för 2005 har inte justerats för kassaflödet från de under 2005 avvecklade affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. 6

6 Koncernens finansiella nyckeltal* Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Rörelseresultat Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK 52,6 71,4 125,9 Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar, % 9,3 13,6 11,6 Rörelsemarginal, % 4,8 8,9 7,2 Vinstmarginal, % 2,7 8,6 7,0 Räntabilitet Räntabilitet på operativt kapital, % 9,2 25,2 20,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 11,0 14,6 12,5 Räntabilitet på eget kapital, % 3,5 17,9 12,1 Kapitalstruktur Operativt kapital, MSEK 745,0 415,3 436,2 Sysselsatt kapital, MSEK 928,6 731,0 759,5 Eget kapital, MSEK 557,2 532,2 566,6 Räntebärande nettoskuld, MSEK 187,8-116,9-130,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3-0,2-0,2 Räntetäckningsgrad, ggr 1,5 10,2 7,9 Soliditet, % 40,8 41,7 47,9 Kassaflöde Självfinansieringsgrad, ggr 0,6 0,2 0,4 Investeringar 316,4 32,1 45,0 Anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd 0,9 0,8 0,9 * Under 2005 avvecklades affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Jämförelsetalen för 2005 har justerats för detta. Data per aktie April-juni 2006 April-juni 2005 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,01 3,44 1,20 5,37 7,48 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,01 3,44 1,20 5,37 7,48 Eget kapital per aktie, SEK 67,79 65,05 67,79 65,16 68,90 Geografisk fördelning av nettoomsättningen April-juni 2006 April-juni 2005 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Sverige 76,6 87,2 156,4 150,0 324,2 Europa, exklusive Sverige 112,9 129,2 207,1 241,5 483,4 Nordamerika 117,4 62,4 188,3 113,3 254,8 Asien 6,5 7,5 13,2 17,0 23,2 Övriga marknader 4,1 0,3 4,1 0,5 2,7 Summa 317,5 286,6 569,1 522, ,3 Företagsförvärv Den 17 april förvärvade Studsvik AB 100 procent av aktierna i RACE Holdings LLC med verksamhet i USA. Den förvärvade verksamheten bidrog med en nettoomsättning på MSEK 35,4 och ett rörelseresultat på MSEK 2,7 under andra kvartalet. Om verksamheten hade ingått från årsskiftet hade koncernens nettoomsättning under första halvåret uppgått till MSEK 634,7 och rörelseresultatet till MSEK 25,6. Förvärvade nettotillgångar och goodwill Köpeskilling Kontant betalt 273,3 Direkta kostnader i samband med förvärvet 4,2 Sammanlagd köpeskilling 277,5 Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -44,5 Goodwill 199,9 Övriga immateriella tillgångar 32,3 Materiella tillgångar 0,8 Goodwill är hänförligt till den förvärvade verksamhetens lönsamhetspotential och till verksamhetens, för koncernens tillväxt, betydelsefulla affärsnätverk. 7

7 Uppgifter per affärsområde April-juni 2006 April-juni 2005 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Driftoptimering och säkerhet Försäljningsintäkter 42,0 47,8 92,7 102,8 192,1 Rörelseresultat 6,5 8,1 15,6 14,1 28,6 Tillgångar 244,0 369,1 244,0 369,1 288,2 Skulder 162,1 279,7 162,1 279,7 246,7 Investeringar 2,8 3,8 4,2 10,6 10,7 Avskrivningar 0,4 2,8 2,6 5,1 8,7 Nedskrivningar 5,1 Medelantal anställda Service och underhåll Försäljningsintäkter 76,7 76,9 120,9 121,9 279,7 Rörelseresultat 6,3 4,1 3,5 1,5 11,9 Tillgångar 162,3 159,2 162,3 159,2 164,0 Skulder 162,2 170,9 162,2 170,9 164,9 Investeringar 0,2 0,2 0,7 1,0 2,2 Avskrivningar 0,3 0,7 1,1 1,7 3,4 Medelantal anställda Avfallshantering Försäljningsintäkter 133,5 100,5 212,0 159,0 333,7 Rörelseresultat 17,1 23,1 15,3 22,4 39,8 Tillgångar 842,0 419,6 842,0 419,6 513,4 Skulder 713,4 419,5 713,4 419,5 438,9 Investeringar 293,9 4,6 306,5 9,9 23,4 Avskrivningar 9,6 7,4 18,1 14,6 32,3 Medelantal anställda Avveckling och rivning Försäljningsintäkter 44,7 58,9 92,5 129,6 242,4 Rörelseresultat 6,5 6,6 6,0 12,0 23,3 Tillgångar 117,4 147,1 117,4 147,1 148,9 Skulder 54,7 83,6 54,7 83,6 71,3 Investeringar 1,0 1,2 2,6 2,2 3,1 Avskrivningar 1,3 1,6 2,5 3,0 5,1 Medelantal anställda Avvecklad verksamhet Försäljningsintäkter 16,8 32,3 28,2 Rörelseresultat 10,5 13,5 13,6 Tillgångar 5,0 5,0 Skulder 4,9 4,9 Investeringar Avskrivningar Nedskrivningar Medelantal anställda Övrigt Försäljningsintäkter 34,6 26,9 80,9 42,2 108,4 Rörelseresultat -7,7-16,0-13,3-6,1-22,4 Tillgångar 697,7 721,8 697,7 721,8 700,9 Skulder 402,0 323,7 402,0 323,7 318,7 Investeringar 0,4 8,1 2,4 8,4 9,8 Avskrivningar 0,6 0,1 1,3 0,8 0,2 Nedskrivningar 5,4 Medelantal anställda Koncernelimineringar Försäljningsintäkter -14,0-24,4-29,9-39,2-68,0 Rörelseresultat -2,0 0,7 2,6-2,4 Tillgångar -697,5-545,7-697,5-545,7-632,0 Skulder -688,5-538,4-688,5-538,4-623,8 Investeringar Avskrivningar 0,5-0,3-0,1-0,3-2,6 Nedskrivningar 8

8 Femårsöversikt* Den finansiella informationen i detta avsnitt är baserad på Studsviks koncernredovisningar för räkenskapsåren Resultat för bolag och verksamheter som har avyttrats har inkluderats till det datum avyttringen skett, medan förvärvade bolags resultat har inkluderats från och med förvärvsdatum. Under 2005 avvecklades två affärsområden. Resultaträkningarna för 2005 och 2004 har justerats med anledning därav. Dessa verksamheter redovisas i resultaträkningarna som Resultat från avvecklad verksamhet. Balansräkningar och kassaflödesanalyser har inte justerats. De finansiella nyckeltal som helt eller delvis härleds ur resultaträkningen har justerats. Resultaträkningar i sammandrag Juni 2006 Juni Nettoomsättning 569,1 522, , , , ,3 882,7 Kostnader för sålda tjänster -429,5-384,7-802,9-839,3-842,5-773,5-748,9 Bruttoresultat 139,6 137,6 285,4 186,1 271,3 228,8 133,8 Övriga rörelseintäkter 1,4 17,0 19,8 1,7 1,5 0,4 0,5 Försäljnings- och marknadsföringskostnader -20,7-17,8-41,9-36,6-34,8-40,5-41,0 Administrationskostnader -74,1-75,6-146,4-143,4-141,2-139,5-172,7 Forsknings- och utvecklingskostnader -19,0-14,5-35,5-34,6-42,1-46,3-48,7 Övriga rörelsekostnader -0,1-0,2-2,6-0,1-0,6-2,4-0,1 Resultat från andelar i intresseföretag 2,6 7,3 2,3 2,5 Rörelseresultat 27,1 46,5 78,8-24,3 61,4 2,8-125,7 Finansiella intäkter 19,4 3,6 8,5 7,6 6,8 6,6 10,8 Finansiella kostnader -31,0-4,9-11,1-15,1-15,9-10,5-17,5 Resultat efter finansiella poster 15,5 45,2 76,2-31,8 52,3-1,1-132,4 Inkomstskatt -5,6-15,0-28,7 56,1-20,4-7,5-3,0 Resultat från avvecklad verksamhet 13,5 13,6-90,8 Periodens resultat 9,9 43,7 61,1-66,5 31,9-8,6-135,4 Balansräkningar i sammandrag Juni 2006 Juni Tillgångar Goodwill 316,7 132,5 127,4 120,7 123,4 77,2 88,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 50,6 6,3 5,0 7,4 9,8 11,5 13,7 Materiella anläggningstillgångar 424,1 380,2 372,0 331,8 475,5 598,6 725,2 Finansiella anläggningstillgångar 109,0 89,8 99,0 81,5 31,3 31,5 11,6 Summa anläggningstillgångar 900,4 608,8 603,4 541,4 640,0 718,8 839,4 Varulager 7,3 11,7 10,4 10,4 16,8 9,5 6,5 Kundfordringar 170,6 173,3 167,3 139,9 163,6 155,2 131,7 Övriga kortfristiga fordringar 103,7 166,6 78,8 141,2 62,1 57,7 82,4 Likvida medel 183,5 315,7 323,4 319,2 299,9 120,5 258,0 Summa omsättningstillgångar 465,1 667,3 579,9 610,7 542,4 342,9 478,6 Summa tillgångar 1 365, , , , , , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 557,2 532,2 566,6 443,2 531,6 466,5 551,9 Upplåning 367,1 198,8 192,8 186,2 213,9 189,0 313,6 Avsättningar 177,6 193,1 165,8 251,9 162,7 160,7 159,9 Övriga långfristiga skulder 4,0 4,1 6,4 0,1 9,2 Summa långfristiga skulder 548,7 396,0 365,0 438,2 385,8 349,7 473,5 Leverantörsskulder 50,2 35,4 54,0 44,4 40,7 46,2 51,4 Upplåning 4,3 0,1 0,1 7,8 4,9 10,9 16,8 Övriga kortfristiga skulder 205,1 312,4 197,6 218,5 219,4 188,4 224,4 Summa kortfristiga skulder 259,6 347,9 251,7 270,7 265,0 245,5 292,6 Summa eget kapital och skulder 1 365, , , , , , ,0 * är redovisade enligt IFRS. 9

9 Kassaflödesanalyser i sammandrag Juni 2006 Juni Rörelseresultat 27,1 60,0 92,4-119,7 61,4 2,8-125,7 Återläggning av avskrivningar 25,5 24,9 47,1 78,3 95,3 95,6 91,9 Övriga ej likviditetspåverkande poster 12,4-21,8-6,5 146,4-0,2-37,6-23,2 65,0 63,1 133,0 105,0 156,5 60,8-57,0 Finansiella poster, netto -3,5-1,3-4,8-8,0-9,6-3,9-7,8 Skatt -17,9 1,2-28,2-12,5-17,3-4,4-30,9 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 43,6 63,0 100,0 84,5 129,6 52,5-95,7 Förändringar i rörelsekapital -16,8-67,0-82,0 19,9 28,5-46,6 56,6 Kassaflöde före investeringar 26,8-4,0 18,0 104,4 158,1 5,9-39,1 Investeringar -316,4-32,1-45,0-52,4-119,6-53,2-74,2 Kassaflöde efter investeringar -289,6-36,1-27,0 52,0 38,5-47,3-113,3 Finansiella nyckeltal Juni 2006 Juni Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar, % 9,3 13,6 11,6 4,7 14,1 9,8 neg Rörelsemarginal, % 4,8 8,9 7,2 neg 5,5 0,3 neg Vinstmarginal, % 2,7 8,6 7,0 neg 4,7 neg neg Räntabilitet Räntabilitet på operativt kapital, % 9,2 25,2 20,9 neg 12,3 0,5 neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 11,0 14,6 12,5 neg 9,6 1,2 neg Räntabilitet på eget kapital, % 3,5 17,9 12,1 neg 6,4 neg neg Kapitalstruktur Operativt kapital, MSEK 745,0 415,3 436,2 318,0 450,4 545,8 624,3 Sysselsatt kapital, MSEK 928,6 731,0 759,5 637,2 750,4 666,3 882,3 Eget kapital, MSEK 557,2 532,2 566,6 443,4 531,3 466,2 551,6 Räntebärande nettoskuld, MSEK 187,8-116,9-130,4-125,2-81,1 79,4 72,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3-0,2-0,2-0,3-0,2 0,2 0,1 Räntetäckningsgrad, ggr 1,5 10,2 7,9 neg 4,3 0,9 neg Soliditet, % 40,8 41,7 47,9 38,5 44,9 43,9 41,9 Kassaflöde Självfinansieringsgrad, ggr 0,6 0,2 0,4 2,1 1,3 0,1 neg Investeringar, MSEK 316,4 32,1 45,0 52,4 119,6 53,2 74,2 Anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 10

10 Aktieägare Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,2 Briban Invest AB ,3 Dresdner Bank ,0 Goldman Sachs International Ltd ,6 400 Series Fund ,5 Carnegie Fond AB - Småbolag ,5 Handelsbankens Småbolagsfond ,5 Northern Trust Co ,4 Invus Investment AB ,2 SEB Sverige Småbolagsfond ,0 Summa de tio största ägarna innehavsmässigt ,2 Övriga aktieägare ,8 Summa ,0 Kort om Studsvik Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Studsvik har anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Mattias Bardå Tryck: Österbergs & Sörmlandstryck

11 Studsvik AB (publ) Box Nyköping Besöksadress V Trädgårdsgatan 38 Org nr Telefon Fax E-post

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Bokslutskommuniké januari-december 2006 Bokslutskommuniké januari-december 2006 Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 1 219,6 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 71,3 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 34,8 47,5 Resultat per aktie

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 229,5 (243,6). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 1,0 (-19,6). Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

April juni April juni 2014

April juni April juni 2014 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0),

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 PRESSMEDDELANDE 1 (13) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2004 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 840,2 (832,3). Resultatet före skatt uppgick till MSEK 31,7 (46,1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 2007 2006 Helår 2006 Koncernens nettoomsättning, MSEK 619,0 569,1 1 219,6 Rörelseresultat, MSEK 38,0 27,1 71,3 Resultat efter skatt, MSEK 29,6 9,9 34,8 Resultat per aktie efter skatt, SEK 3,60 1,20 4,24

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

september 2016 september 2017

september 2016 september 2017 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

september 2016 September 2015

september 2016 September 2015 Delårsrapport januari-september Studsvik delårsrapport januari september Avyttringen av verksamheten inom affärsområde Avfallshantering slutfördes under kvartalet. Försäljningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2012

Studsvik delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars Försäljningen uppgick till MSEK 322,7 (297,2). Rörelseresultatet minskade till MSEK 9,7 (8,7). Resultatet förbättrades i Storbritannien, som redovisade vinst. Övriga segment

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-mars 2009

Studsvik delårsrapport januari-mars 2009 Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,2 ( 7,0). Förlusten är i sin helhet hänförbar till den amerikanska verksamheten. Fyra avtal slutna för Erwinanläggningen. Förhandlingar

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2010

Studsvik delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Försäljningsintäkterna ökade med 25 procent till MSEK 345,8 (277,0). Rörelseresultatet förbättrades med MSEK 44,4 till MSEK 23,2 ( 21,2) beroende på en kraftigt förbättrad

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2011

Studsvik delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 252,8 (295,3), en minskning med 12 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-september 2008

Studsvik delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari- Studsvik delårsrapport januari- Resultatet för perioden januari-september var MSEK 20,7 (46,8). Rensat för poster av engångskaraktär var resultatet i huvudsak oförändrat. Positiv

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer