Studsvik delårsrapport januari-mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studsvik delårsrapport januari-mars 2009"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars

2 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,2 ( 7,0). Förlusten är i sin helhet hänförbar till den amerikanska verksamheten. Fyra avtal slutna för Erwinanläggningen. Förhandlingar med fler kunder pågår. Anläggningen togs i drift i slutet av kvartalet. God utveckling i de svenska och tyska verksamheterna samt i Global Services. Koncernens nettoomsättning, MSEK 277,0 320, ,9 Rörelseresultat, MSEK 21,2 7,0 12,7 Resultat efter skatt, MSEK 19,8 7,0 1,1 Resultat per aktie efter skatt, SEK 2,41 0,99 0,05 Eget kapital per aktie, SEK 74,82 65,17 74,32 Soliditet, % 39,7 42,3 40,4 2

3 Koncernens omsättning Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till MSEK 277,0 (320,0). Omsättningsminskningen är huvudsakligen hänförbar till anläggningen i Erwin, USA. Verksamheten i Erwin har i huvudsak legat nere sedan halvårsskiftet 2008 och återupptogs först mot slutet av första kvartalet. Även i Storbritannien var omsättningen lägre än föregående år på grund av låg beläggning inom Avveckling. Omsättningen ökade i övriga tre segment med 15 procent i lokal valuta. Koncernens resultat Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till MSEK 21,2 ( 7,0). Förlusten är i sin helhet hänförbar till USA och huvudsakligen en effekt av att driften vid Erwinanläggningen låg nere under större delen av kvartalet. Jämfört med föregående år försämrades Erwinanläggningens resultat med ca MSEK 29. Kvartalets resultat belastas av en engångspost i form av avskrivning av en tvistig kundfordran i den amerikanska logistikrörelsen upp gående till MSEK 10,2. Motsvarande period före gående år togs omstruktureringskostnader i den amerikanska rörelsen uppgå ende till MSEK 12,7. Valutakurseffekter påverkade rörelse resultatet för första kvartalet negativt med MSEK 8,3 (1,4). Sverige Nettoomsättningen ökade första kvartalet med 34 procent till MSEK 41,2 (30,7). Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 6,7 (0,9). Verksamheten utvecklades positivt. Förbränningsanläggningen hade fullt kapacitetsutnyttjande och orderstocken är hög. Beläggningen var god i anläggningen för behandling och smältning av metalliskt material samt vid produktionslinjen för behandling av stora komponenter. Mängden metalliskt material som behandlades var viktmässigt ca 35 procent högre än föregående år och marknadsaktiviteten var fortsatt god. Under april har tre ånggeneratorer levererats från Ringhals kärnkraftverk för behandling. Storbritannien Nettoomsättningen sjönk första kvartalet till MSEK 26,7 (40,5). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,1 (2,9). Inom Avfallsbehandling var utvecklingen positiv med en tydlig resultatförbättring från föregående år. Behandlingsanläggningen för metalliskt material i Workington kommer att vara färdigställd under andra kvartalet. Bearbetning av radioaktivt material bedöms kunna starta i början av tredje kvartalet efter myndigheternas godkännande av anläggningen. Resultatet inom Avveckling var negativt på grund av låg belägg ning efter att ett större projekt i Sellafield i slutet av 2008 avslutades i förtid. Flera upphandlingar pågår och orderstocken har återhämtat sig något, men var vid utgången av kvartalet fortfarande låg. Tyskland Nettoomsättningen steg första kvartalet till MSEK 96,8 (77,4), vilket motsvarar en ökning med 7 procent i lokal valuta. Rörelseresul tatet uppgick till MSEK 4,9 (4,7). Den lägre marginalen jämfört med föregående år beror på en högre andel servicetjänster under kvartal 1,. Beläggningen var god i konsultrörelsen och inom service- och underhållstjänster. De årliga översynsarbetena (revisionerna) vid kraftproducerande reaktorer startade i februari och beräknas pågå i varierande omfattning till oktober. Revisionernas omfattning bedöms ligga på samma nivå som Efterfrågan på konsulttjänster är oförändrat hög. Inom Avveckling pågår flera projekt av varierande storlek. Under kvartalet tecknade Studsvik ett fyraårigt kontrakt värt MEUR 7,2 med Belgonucleaire om att fungera som specialist och rådgivare vid avvecklingen av dess bränslefabrik i belgiska Dessel. Den nystartade konsultverksamheten i Frankrike hade i slutet av första kvartalet ett 20-tal medarbetare och visade ett svagt positivt resultat. USA Nettoomsättningen första kvartalet sjönk till MSEK 37,8 (103,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 33,7 ( 13,4). Den sjunkande omsättningen och förlusten är huvudsakligen hänförbar till Erwinanläggningen. Driften vid anläggningen återupptogs i slutet av kvartalet efter att i huvudsak ha legat nere sedan halvårsskiftet Studsvik har hittills tecknat avtal med fyra kraftbolag enligt den nya affärsmodell som utarbetats för anlägg ningen. Förhandlingar pågår med ett flertal potentiella kunder. Den nya affärsmodellen innebär att Studsvik på samma sätt som tidigare behandlar medelaktivt avfall i Erwinanläggningen för att därefter ansvara för lagring och slutförvaring av detta avfall genom ett samarbete med Waste Control Specialists (WCS). Den Memphisbaserade avfallsverksamheten redovisade en mindre förlust första kvartalet, vilket är en markant förbättring från föregående år. Marknaden var oförändrad och en del kunder höll kortsiktigt ned kostnader och utgifter, vilket resulterade i en låg orderstock. De effektiviseringar som genomfördes i Memphis 2008 har resulterat i en mer robust verksamhet som är lönsam vid väsentligt lägre volymer än tidigare. Resultatet i logistikverksamheten förbättrades jämfört med föregående år, men rörelsen redovisade trots det en mindre förlust. Avskrivning av en tvistig kundfordran på MUSD 1,2 (MSEK 10,2) belastar kvartalets resultat. En överenskommelse nåddes om att R&R Trucking övertar verksamheten och garanterar Studsvik tillgång till kvalificerade transporttjänster. Överlåtelsen planeras ske den 1 maj. Global Services Nettoomsättningen första kvartalet steg till MSEK 64,0 (47,2), vilket motsvarar en ökning med 9 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet ökade till MSEK 9,3 (4,3). Den materialtekniska verksamheten fortsatte att utvecklas väl med högre omsättning och rörelseresultat än föregående år. Orderstocken ger förutsättningar för fortsatt god beläggning under och offertvolymen är hög. Den rena konsultrörelsen utvecklades positivt och flera nyanställningar gjordes. Efterfrågan på konsulter med kvalificerad kärnteknisk kompetens är hög. Programvaror för bränsleoptimering förbättrade sitt resultat kraftigt jämfört med föregående år tack vare en japansk order på härdövervakningssystemet Gardel. SVAFO avyttras Dotterbolaget SVAFO överläts den 1 april till de svenska kärnkrafts producenterna. SVAFO är ett icke-kommersiellt företag vars uppgift är att ta hand om historiskt radioaktivt avfall främst från statlig forskningsverksamhet. Överlåtelsen sker till bokfört värde. Bolaget omsatte 2008 MSEK 72,6. När nödvändiga tillstånd erhållits kommer även den avställda R2-reaktorn att överlåtas från Studsvik till SVAFO. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under första kvartalet till MSEK 25,6 (20,7). Av dessa svarar den nya behandlingsanläggningen i Storbritannien för MSEK 22,6. 3

4 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelse kapital uppgick under första kvartalet till MSEK 0,4 (4,0). Rörelsekapitalet ökade med MSEK 6,8 (22,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till MSEK 32,0 ( 38,9). Finansiell ställning och likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets slut till MSEK 108,7 (130,8). Eget kapital uppgick till MSEK 615,3 (535,6) och soliditeten var 39,7 (42,3) procent. De räntebärande skulderna uppgick till MSEK 401,0 (295,8). Koncernens samlade upplåning är i sin helhet i utländsk valuta och har upptagits vid investeringar och rörelseförvärv i USA, Tyskland och Storbritannien. Vid omräkning till svenska kronor uppstår en valutakurseffekt som under första kvartalet ökade skulderna med MSEK 86,1. Personal Medelantalet anställda var (1 158). Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till MSEK 2,7 (2,6). Rörelseresultatet var MSEK 8,4 ( 6,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 12,8 ( 6,2). I resul tatet ingår utdelning från det tyska dotterbolaget med MSEK 22,0 (0). Moderbolagets investeringar uppgick till MSEK 0 (0,1). Likvida medel uppgick till MSEK 96,2 (71,6) och räntebärande skulder till MSEK 235,6 (142,0). Risker och osäkerhetsfaktorer Studsvik agerar på en internationell, konkurrensutsatt marknad och är därmed exponerat för såväl affärsmässiga som finansiella risker och osäkerhetsfaktorer. Till de affärsmässiga osäkerhetsfaktorerna hör att Studsvik och Studsviks kunder hanterar radioaktivt material och avfall, som förutsätter tillstånd från myndigheter. Tillstånd krävs för produktionsanläggningar men också för enskilda aktiviteter som transport och förflyttning av material. Det gör att Studsviks och Studsviks kunders verksamheter är exponerade för förseningar i dessa tillståndsprocesser, vilket kan medföra förskjutningar i leverans- och produktionsplaner. Frågor som rör kärnteknik kan bli föremål för olika former av opinions yttringar och debatt. Det kan i ett sådant sammanhang inte uteslutas att en opinion växer fram i frågor som direkt eller indirekt begränsar Studsviks affärsmässiga handlingsutrymme. Studsvik arbetar konsekvent för att upprätthålla ett högt förtroende hos allmänheten. Förhållningssättet till omvärlden kännetecknas av dialog och principen om största möjliga öppenhet. De finansiella riskerna och osäkerhetsfaktorerna omfattar huvudsakligen fluktuationer i valutakurser och räntor samt bolagets förmåga att uppfylla de nyckeltal (covenants) som reglerar upplåningen. Till de finansiella riskerna hör också motpartsrisker, dvs att koncernen kan exponeras för förluster på grund av motparts bristande betalningsförmåga. Ansvaret för riskbedömningar ligger inom respektive dotterbolag, men granskas och följs upp på koncernnivå. En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen för 2008, som också är tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Framtidsutsikter Modernisering och effekthöjning av kärnkraftverk pågår i flera av de länder där Studsvik är verksamt. Avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar förväntas pågå i minst nuvarande omfattning under. Efterfrågan på tjänster av den typ Studsvik erbjuder, bland annat avfallshantering, materialundersökningar och konsulttjänster, är stark. Studsviks verksamhet påverkas endast marginellt av fluktuationer i konjunkturen. Med undantag för delar av USA-verksamheten har finansoron inte påverkat Studsviks verksamhet. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, IAS 1 samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1. Stockholm den 22 april På styrelsens uppdrag Magnus Groth Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport januari-juni 21 juli Delårsrapport januari-september 2 november Bokslutskommuniké januari-december 11 februari 2010 För ytterligare information kontakta Magnus Groth, Verkställande direktör och koncernchef, tfn eller Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn eller Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska, den 22 april kl 14:30. Intresserade som vill delta i denna hänvisas till för ytterligare information. 4

5 Koncernens rapport över totalresultat Försäljningsintäkter 277,0 320, ,9 Kostnader för sålda tjänster 217,0 262,6 986,3 Bruttoresultat 60,0 57,4 299,6 Övriga rörelseintäkter 1,7 0,4 2,8 Försäljnings- och marknadsföringskostnader 15,3 11,9 52,1 Administrationskostnader 56,0 44,0 194,8 Forsknings- och utvecklingskostnader 12,4 8,8 44,8 Andel i minoritetsintresse 1,5-8,5 Övriga rörelsekostnader 0,7 0,1 6,5 Rörelseresultat 21,2 7,0 12,7 Finansiella intäkter 0,5 1,8 7,4 Finansiella kostnader 5,9 5,3 19,4 Resultat efter finansiella poster 26,6 10,5 0,7 Inkomstskatt 6,8 3,5 0,4 Periodens resultat 19,8 7,0 1,1 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 25,2 29,2 60,2 Kassaflödessäkringar 1,8-0,4 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 0,9-0,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 24,3 29,2 59,9 Summa totalresultat för perioden 4,5 36,2 61,0 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 19,8 8,1 0,4 Minoritetsintresse - 1,1 1,5 Summa totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 4,5 37,0 58,5 Minoritetsintresse - 0,8 2,5 Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, SEK Före utspädning 2,41 0,99 0,05 Efter utspädning 2,41 0,99 0,05 5

6 Koncernens rapport över finansiell position Mars Mars 2008 December 2008 Tillgångar Goodwill 379,1 295,8 363,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 55,0 50,2 56,4 Materiella anläggningstillgångar 530,8 394,1 503,7 Finansiella anläggningstillgångar 120,0 68,8 101,4 Summa anläggningstillgångar 1 084,9 808, ,5 Varulager 38,7 22,9 28,8 Kundfordringar 211,6 210,2 201,7 Övriga kortfristiga fordringar 107,2 82,1 108,1 Likvida medel 108,7 130,8 147,7 Summa omsättningstillgångar 466,2 446,0 486,3 Summa tillgångar 1 551, , ,8 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 615,0 531,4 610,5 Minoritetsintresse 0,3 4,2 0,3 Upplåning 364,4 176,7 350,5 Avsättningar 132,1 103,0 126,6 Övriga långfristiga skulder 10,7 7,8 10,4 Summa långfristiga skulder 507,2 287,5 487,5 Leverantörsskulder 92,2 75,7 97,4 Upplåning 36,6 119,1 37,7 Övriga kortfristiga skulder 299,8 237,0 277,4 Summa kortfristiga skulder 428,6 431,8 412,5 Summa eget kapital och skulder 1 551, , ,8 Ställda säkerheter 205,9 191,1 224,2 Ansvarsförbindelser 62,0 88,0 58,2 Förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital hänförligt Övrigt till moder- tillskjutet Balanserad bolagets Minoritets- Summa eget Aktie kapital kapital Reserver vinst aktieägare intresse kapital Ingående balans per den 1 januari ,2 226,0 9,9 344,1 568,4 3,4 571,8 Summa totalresultat för perioden 58,9 0,4 58,5 2,5 61,0 Omföring inom eget kapital 0,7 0,7 0,0 0,0 Utdelning 16,4 16,4 16,4 Förvärv av minoritet 5,6 5,6 Utgående balans per den 31 december ,2 225,3 49,0 328,0 610,5 0,3 610,8 Ingående balans per den 1 januari 8,2 225,3 49,0 328,0 610,5 0,3 610,8 Summa totalresultat för perioden 24,3 19,8 4,5 4,5 Utgående balans per den 31 mars 8,2 225,3 73,3 308,2 615,0 0,3 615,3 6

7 Rapport över kassaflöde Den löpande verksamheten Rörelseresultat 21,2 7,0 12,7 Avskrivningar 22,1 16,5 67,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4,8 0,2 6,2 5,7 9,3 73,7 Finansiella poster, netto 4,7 3,5 13,0 Betald inkomstskatt 0,6 1,8 1,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 0,4 4,0 61,9 Förändringar av rörelsekapital 6,8 22,2 32,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 18,2 29,5 Investeringsverksamheten Investeringar 25,6 20,7 103,3 Övriga förändringar från investeringsverksamhet - - 4,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 25,6 20,7 98,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar och övriga förändringar från investeringsverksamheten 32,0 38,9 68,9 Finansieringsverksamheten Förändring lån 6,2 9,0 46,6 Utdelning till aktieägare ,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,2 9,0 30,2 Förändring av likvida medel 38,2 47,9 38,7 Likvida medel vid periodens början 147,7 176,9 176,9 Kursdifferens likvida medel 0,8 1,8 9,5 Likvida medel vid periodens slut 108,7 130,8 147,7 7

8 Koncernens finansiella nyckeltal Rörelseresultat Rörelseresultat före avskrivningar 0,9 9,5 79,9 Marginaler Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,3 3,0 6,2 Rörelsemarginal, % neg neg 1,0 Vinstmarginal, % neg neg 0,1 Räntabilitet Räntabilitet på operativt kapital, % neg neg 1,6 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg 2,1 Räntabilitet på eget kapital, % neg neg 0,2 Kapitalstruktur Operativt kapital 907,5 700,2 851,3 Sysselsatt kapital 1 016,2 831,2 999,0 Eget kapital 615,3 535,6 610,8 Räntebärande nettoskuld 292,3 165,0 240,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,3 0,4 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg 1,0 Soliditet, % 39,7 42,3 40,4 Kassaflöde Självfinansieringsgrad, ggr neg neg 0,2 Investeringar 25,6 20,7 108,4 Anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd 0,9 1,1 1,1 Data per aktie Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,41 0,99 0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,41 0,99 0,05 Eget kapital per aktie, SEK 74,82 65,17 74,32 Geografisk fördelning av nettoomsättningen Sverige 47,1 52,4 226,4 Europa, exklusive Sverige 156,0 149,0 678,4 Nordamerika 61,5 115,2 369,0 Asien 12,1 3,2 11,9 Övriga marknader 0,3 0,2 0,2 Summa 277,0 320, ,9 8

9 Uppgifter per segment Stor- Global Elimine- Sverige britannien Tyskland USA Services Övrigt ringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 31,4 26,7 96,3 37,8 62,4 22,4 277,0 Intäkter från segment 9,8-0,5-1,6 3,3 15,2 0,0 Rörelseresultat 6,7 0,1 4,9 33,7 9,3 8,5 21,2 Tillgångar 134,2 154,4 295,0 698,7 147,0 467,7 345, ,1 Skulder 80,6 119,1 224,1 409,6 95,2 353,1 345,9 935,8 Investeringar 0,3 21,7 1,2 1,9 0,5-25,6 Avskrivningar 2,6 0,5 4,1 11,7 1,9 1,3 22,1 Medelantal anställda Stor- Global Elimine Sverige britannien Tyskland USA Services Övrigt ringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 21,3 40,5 77,1 103,4 46,6 31,1 320,0 Intäkter från segment 9,4-0,3-0,6 3,2 13,5 0,0 Rörelseresultat 0,9 2,9 4,7 13,4 4,3 6,4 7,0 Tillgångar 108,6 94,4 234,1 598,1 100,2 403,9 284, ,9 Skulder 50,1 53,4 167,9 335,3 89,4 284,3 261,1 719,3 Investeringar 4,3 2,5 1,9 8,4 1,0 2,6 20,7 Avskrivningar 1,9 1,1 2,5 8,2 2,0 0,8 16,5 Medelantal anställda Stor- Global Elimine- Helår 2008 Sverige britannien Tyskland USA Services Övrigt ringar Koncernen Externa försäljningsintäkter 126,1 148,6 386,3 317,1 192,4 115, ,9 Intäkter från segment 26,3-1,6-3,6 12,9 44,4 0,0 Rörelseresultat 30,7 3,2 23,3 22,4 13,0 28,7 12,7 Tillgångar 133,9 133,1 301,4 658,6 147,6 434,3 298, ,8 Skulder 78,8 98,7 211,6 365,3 120,4 323,3 298,1 900,0 Investeringar 7,8 38,3 7,8 26,4 14,4 13,7 108,4 Avskrivningar 8,2 3,9 8,8 35,4 7,0 3,9 67,2 Medelantal anställda

10 Kvartalsöversikt 2007 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Nettoomsättning 273,2 345,8 325,1 370,6 320,0 370,6 274,2 321,1 277,0 Rörelsekostnader 251,0 330,0 316,3 355,3 327,0 338,5 278,6 329,1 298,2 Rörelseresultat 22,2 15,8 8,8 15,3 7,0 32,1 4,4 8,0 21,2 Finansnetto 3,7 3,0 4,2 5,3 3,5 4,8 3,1 0,6 5,4 Resultat efter finansnetto 18,5 12,8 4,6 10,0 10,5 27,3 7,5 8,6 26,6 Moderbolagets resultaträkning Försäljningsintäkter 2,7 2,6 10,8 Kostnader för sålda tjänster 2,0 2,0 7,9 Bruttoresultat 0,7 0,6 2,9 Övriga kostnader 9,1 7,0 31,6 Rörelseresultat 8,4 6,4 28,7 Finansnetto 21,2 0,2 2,9 Resultat före skatt 12,8 6,2 25,8 Bokslutsdispositioner - - 4,3 Inkomstskatt 2,3 1,7 7,0 Periodens resultat 15,1 4,5 14,5 Moderbolagets balansräkning Mars Mars 2008 December 2008 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,6 1,7 0,7 Finansiella anläggningstillgångar 1 069,8 954, ,2 Summa anläggningstillgångar 1 070,4 956, ,9 Omsättningstillgångar 11,1 58,5 40,2 Likvida medel 96,2 71,6 84,1 Summa omsättningstillgångar 107,3 130,1 124,3 Summa tillgångar 1 177, , ,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 839,9 828,6 824,8 Obeskattade reserver 2,5 6,9 2,5 Långfristiga skulder 252,3 180,8 249,2 Kortfristiga skulder 83,0 70,3 63,7 Summa skulder 335,3 251,1 312,9 Summa eget kapital och skulder 1 177, , ,2 10

11 Aktieägare Antal aktier Andel % Familjen Karinen ,2 Briban Invest AB ,6 Allianz Global Investors ,7 Bank of New York, London ,1 Lannebo Fonder ,7 State Street Bank, Boston ,3 Goldman Sachs International Ltd, London ,1 Invus Investment AB ,4 JP Morgan Chase Bank, England ,4 Citibank NA, London ,9 Summa de tio största ägarna innehavsmässigt ,4 Övriga aktieägare ,6 Summa ,0 Studsvikaktien Aktiekursen har under första kvartalet varierat mellan som högst 59,75 kronor den 12 januari och som lägst 50 kronor den 23 februari. Aktie kursen var 55 kronor vid årets ingång och slut kursen den 31 mars var 54 kronor. Under första kvartalet om sattes 0,44 miljoner aktier Studsvik Carnegie Small Cap Sweden OMX Stockholm Antal omsatta i 1000-tal per månad 0 Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har anställda i 8 länder och före tagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Produktion/Grafisk form: Studsvik AB Foto: Jan Lindblad Jr 11

12 Studsvik AB Box 556, Nyköping Tfn Fax E-post

Studsvik delårsrapport januari mars 2010

Studsvik delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Försäljningsintäkterna ökade med 25 procent till MSEK 345,8 (277,0). Rörelseresultatet förbättrades med MSEK 44,4 till MSEK 23,2 ( 21,2) beroende på en kraftigt förbättrad

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2015

Studsvik delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till 5,0 (5,3)

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari mars 2012

Studsvik delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars Försäljningen uppgick till MSEK 322,7 (297,2). Rörelseresultatet minskade till MSEK 9,7 (8,7). Resultatet förbättrades i Storbritannien, som redovisade vinst. Övriga segment

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-september 2009

Studsvik delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari- Studsvik delårsrapport januari- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 7,8, ( 4,4). Förlusten är hänförbar till USA och Storbritannien, medan Tyskland och Global

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2011

Studsvik delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 252,8 (295,3), en minskning med 12 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari-september 2008

Studsvik delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari- Studsvik delårsrapport januari- Resultatet för perioden januari-september var MSEK 20,7 (46,8). Rensat för poster av engångskaraktär var resultatet i huvudsak oförändrat. Positiv

Läs mer

Studsvik bokslutskommuniké januari-december 2009

Studsvik bokslutskommuniké januari-december 2009 Bokslutskommuniké januari-december Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till MSEK 38,1 ( 8,0), inklusive reavinst MSEK 6,7. Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 30,0 (12,7). Styrelsen

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari juni 2011

Studsvik delårsrapport januari juni 2011 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 290,0 (328,1), vilket i lokala valutor innebär en minskning med 4,6 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

April juni April juni 2014

April juni April juni 2014 Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

April-juni April-Juni 2015

April-juni April-Juni 2015 Delårsrapport januari-juni Studsvik delårsrapport januari juni Studsvik tecknade i april avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

september 2016 september 2017

september 2016 september 2017 Delårsrapport tredje kvartalet Studsvik delårsrapport tredje kvartalet Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2006

Delårsrapport januari-juni 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 Jan-juni 2006 Jan-juni 2005 Helår 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 569,1 522,3 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 27,1 46,5 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 9,9 43,7 61,1

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari mars 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 229,5 (243,6). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 1,0 (-19,6). Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Studsvik delårsrapport januari september 2013

Studsvik delårsrapport januari september 2013 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK. I lokala valutor ökade försäljningen med 14,0 procent. Rörelseresultatet för tredje

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den.

* Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari Rapporten redovisar verksamheten i enlighet med den. Delårsrapport januari mars Studsvik delårsrapport januari mars Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

september 2016 September 2015

september 2016 September 2015 Delårsrapport januari-september Studsvik delårsrapport januari september Avyttringen av verksamheten inom affärsområde Avfallshantering slutfördes under kvartalet. Försäljningen under kvartalet uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

April juni April juni Januari juni Januari juni

April juni April juni Januari juni Januari juni Delårsrapport januari juni Studsvik delårsrapport januari juni Försäljningen under kvartalet uppgick till 224,8 (266,5) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 22 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Studsvik bokslutskommuniké januari december 2012

Studsvik bokslutskommuniké januari december 2012 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 340,2 (360,7) och under januari till MSEK 1 254,9 (1 200,7), i lokala valutor en minskning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 PRESSMEDDELANDE 1 (10) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari september 2003 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2). Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0),

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Bokslutskommuniké januari-december 2006 Bokslutskommuniké januari-december 2006 Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 Koncernens nettoomsättning, MSEK 1 219,6 1 088,3 Rörelseresultat, MSEK 71,3 78,8 Resultat efter skatt, MSEK 34,8 47,5 Resultat per aktie

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 2007 2006 Helår 2006 Koncernens nettoomsättning, MSEK 619,0 569,1 1 219,6 Rörelseresultat, MSEK 38,0 27,1 71,3 Resultat efter skatt, MSEK 29,6 9,9 34,8 Resultat per aktie efter skatt, SEK 3,60 1,20 4,24

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer