RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren"

Transkript

1 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite rra Loviseberes hundklubb. Utskrili Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt liirhinder: Kerstin Hjelm Gun Karlsson Stina Bergman Ericsson l,ena Ferm tuitta'ljcimeryd Marie Andersson Sonny Strd'm Elisabeth.Iohansson-Weber Sofie Hedlund Frida tsriindstrcim Ordliirande Sekretcrare Kassdr Ledamot Ledamot Suppleant Vice ordft)randc Ledamot Suppleant Suppleant Miitets iippnande Kerstin hilsade alla vlilkomna och fiirklarade miitet iippnat $ 104 Miitets utlysande M<itct ansdg stadgeenligr ur lysr. $ los Faststiillande av dagordningen Dagordningen godkiindes. $ 106 Val av protokollfiirare Gun valdes att liira nrotokoll. s 107 Val av justeringsman Riitta valdes lill justeringsman. $ 108 Uppdragslistan (de rcgelbundet iterkommande uppgifterna) Cun ser till si det s?itts in "LO-komihig" i Belgaren varje nummer. Lagga till MyDOG under PR/intbansvarig eftcrsom det finns beslut om att det skall Atcrkomma minst t.o.m $ f09 Redovisning av uppdrag som ej gir in under fiiregicnde g. Stina fragar Birgitta om den engelska varianten till hemsidan. Organisationspiirm: arbetel fortsiitter, Gun sammanst?iller. Lcna skrivor om le<iamotsnostcma och rasutv.kom. Marie skrivcr om suppleantpostema och MH/korningskom. Riifta ftdgar Lotta om hon vill skriva till org.parmen om utstiillningskom. Kerstin frigar Birgit S. om hon vill skriva i org.piirmen om redaktionskom. $ilo Fiiregiende protokoll: AS mrite , mailm<itet 119 -, samt mailmrjtet v gicks igenom och lades till handlingama. $ lll Bordlagda iirenden: Circuit viirldsutstiillningen Beslutades at1 vi later SKK anordna utstiillningen, men vi ordnar med domare som inte ddmer pi viirldsutstiillningen. SBK:s valbcredning, Vi svarar ja pi frdgoma som stallls..,t

2 itltji, -ut- 0 + $ 112 Konfirmerande av VU-beslut: V[J-beslut gicks igenom och lades till handlingama. $ ll3 Rapporter Kerstin giorde en kortfattad rapport om arbetet i RASK (Rasklubbama i samarbele). $ l14 Utgiende skrivelser: Dnr. Amne Till Svar pi friga ang. valpinfot (fran Danm) Dyrenes Feriecenter Svar ang. rasklubbsrcpresentant Narke SBKs NZirkedistrikt Anmdan till monter p6 Miissan SKK tjppsiigning av konton Vimmerby Sparbank Ang. dom.som vill vidareutb.sig SBK Ang. utstzillningar 2008 SBK Ang. medlemsavgitter 2006 SBK ljppsiigning av konto Vimmerby Sparbank Faktura Intervet Faktura Intcrvet Ang. Mondioring SKK Anm?ilan till Rasklubbstorget My DOG -06 vakk.ordf. Gicks igenom och lades tiil handlingama. $ 115 Ekonomi: Resultatredovisningen ltir perioden gicks igenom. Bifogar sid I $ l16 Lokalomriden: L0-konferens iir bokad 4-5 febr. pa Tonekulla var.rdrarhem i Killered, Kerstin uts6gs till ansvarig fijr konferensen, kallelser kommer att skickas ut till t.o'na och bercirda i kommitt6er samt Marion. Beslutades att varie LO lir belala fidr en representant antingen nigon kommer eller inte. En r"rr valberedningen och en revisor bjuds in. Varje LO tir sjiilv viilja hur minga styrelsemedlcmmar de vill skicka. Kerstin tar konlakt med Sjtudiefr:imjandet. Amnen som kommer att tas upp pd konferensen iir: Info. Fdreningsteknik, ekonomiska fiiruts2ittningar i fiireningen, ftireningenstruktur/stadgar/organisation, framtiden fttr A{BV och rasen, SBtl, administration, hcmsidan i(-orna), crfarenhetsutbyte. Beslutades om att konfirmera SSLO's, MNLO's och GBGI{LO's styrelser. Stina kontrollerar tiagetecknen angiende medlemskap av styrelsemcdlemmar i SBl,O, GDHLO och tii-o. $ I 1 7 Rasutvecklingskommitt6n: Inget rapporterat. $ I l8 Redaktionskommitt6n: Ingct fappoftefat. $ 119 Tnvlingskommitt6n: Inget rapporterat. $ 120 Utstiillningskommitt6n: Domarna till SBU iir klara. $ l2i PR/Info-ansvarig: AIBV kommer att ha en monter pa MyDog i Gdteborg. Di inte tillriickligt manga uppftidare visat intrcssc ftir att vara med om en Belgaralmanacka liir 2006, kommer i st?illet en ltirenklad almanackatt finnas till ftirsaljning pi Stora Stockholm och MyDog I Gritcbt-rrg. W "J ;' t /. ).,. -(,

3 IiJ$t,.ili- 0 * $ 122 Postorder-ansvarig: Birgit och Stina gdr cn inventering inliir bokslutet. $ 123 Hemsidesadministratiir: Beslutades at1 protokoll och forum skall linnas pi medlemssidoma pi hemsidan. Gun skickar ut lista till LO'na pi vad de maste arkivera. T'yviirr har vi fortfarande inte hittat n6gon bra kisning pi arkiveringen av As saker. $ 124 Ag-mondioring: Kerstin skriver ftirslag pi brev till SBK:s FS angiende mondioring i Sverige. Beslutades att AtsB Aven i fo(sattningcn endast skall delas ut i tiivlingsgrenar som iir otficiolla i Sverige. $ 125 Medlcmsutveckling: Medlemsantalet var 1192 st. $ 126 Ovriga skrivelscr: Dnr. Frin Hundutbildningsgruppen SKK Ballou SSLO SSLO SBK 05s38 GBGHLO SSLO MNLO MNLO 05s43 MNLO GDHLO ULO SBK GDHLO SBLO SBK MNLO HundCampus ULO SBLO GDHLO GDHLO SKK GDHLO Hundutbildningsgruppen Anna Brinning Tengwall HundCampus RASK RASK Asa Petr Anna Brinning Tengwall Eva Temrin Lars-Ake chytwik 05s86 Anna Brinning Tengwall GDHLO Amne I hundens huvud Ang. rasspecifikavelsstrategier Bekraftelse pa uppsagning webhotell Arsmdtesprotokoll Konst. Mote SBK-lnfo 9/05 Protokoll Protokoll Arsmotesprotokoll Protokoll konst. mote Protokoll styrelsemote Ang. utst.2008 och hemsidor Ang. utst.2008 och hemsidor Ang. "ater henvisning" Styrelseforteckning Ansokan om SBU Ang. bilder pa SBKS hemsida Ang utst 2008 Seminarium for alla hundintresserade Styrelsef6rteckning Styrelsef6rteckning Protokoll Srsmote Styrelseforteckning Ang. medlemshantering Protokoll dec-04 - okf05, undertecknade Ang. forelasnjngar Ang RASK, budget Nyhetsbrev Ang FS-representant Ang. skrivelser Reklam fotografering RASK-Motion ang. MH Ang. RASK-Motion ang. MH Ang. RASK-Motion ang. MH Ang. RASK-Motion ang. MH Protokoll T- v i / I

4 05588 GDHLO GDHLO 0s595 SBLO SBLO GBGHLO Assisianshundkampanj ULO ULO SBK SBK SBK SBK SBK SBK Gicks igenom och lades till handlingarna SBK Se$ lll SBK Gun har besvarat denna, se $ 114 Dnr Mydog Inbjudan iir besvarad se $ I 14 Dnr SKK Se $ SBK Nya protokollet Ar utlagt pi hemsidan. Protokoll Protokoll Arsmotesprotokoll Protokoll konst. mote Protokoll Ang. assistanshunden Protokoll arsmote Protokoll konst. mote Svar pe skrivelse ang. Mondioring Paminnelse forslag pe domare/figuranter Ang. ordforandekonf Ang. exteriorbeskrivarutbildning 2006 Ang. ansokta utst lista Ang. rev. IPO/BHP-resultatlistor Ang. valberedningens arb. Uppgift om medelmsavg 2006 Inbjudan till rasklubbstorg Ang. Mondiorin Exteri0rprotokoll lfl$f' -lr'- il q SBK Ang. domarkonferens Sonny svarar pi skrivelsen. IIan och Jcsper Andersson presenterar de Belgiska Vallhundarna pi domarkonferensen i februari SBK SBK-lnfo 10/05 Stina mailar sina uppgifier till SBK, si hon kan fi ta del av de1 nya kassdrssystemet SBK SBKS utstallningar Kerstin tar kontakt med Yvonne Brink ang. SBU som inte blivit flyttad enligt listan ULO Motioner C-Lyrholm, C. Appelfeldt Motioner Christina Pahlm Motioner Birgit Christensen Motioner Gicks igenom och bordlades till nasta m51e. $ 127 Arsmdtet Anny de Prez iir klar. M6tet blir pi Giivle BK. Miitesordf.klar. Motionema gicks igenom, och bordlades till naista miite. g 128 dvriga fragor: Beslutades att Lena skriver kommentar till brevet som gitt fi6n C-RUS till RASK angiende avel pi aggrcssiva hundar och skickar det till Belgaren. '?. 4 lf rl

5 li 129 Niista miire Blir l4 januari, (eventuellt ocksi I 5:e) pi Lovisebergs hundklubb i t{uddinge.?001r -ur" ti c Miitets avslutning Kerstin tackade {tir visat intresse och liirklarade mtitet avslulat. Vid Protokollet: Jusleras:.11*fu1,-..Vt.*J.-\hlk. iljrec \'*^r"'-4 cfoh K-l.ron Kentin Hielh Riitra Tjomeryh sekreterare ordfiirande -iustorare

6 u\,r,r.. -?r.ruut.\t -tji" il q, 9d, _--v/\?\

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll från styrelsemöte AfBV AS 2008-04-17 - telefonmöte Närvarande: Rickard Fredriksson Ordförande Birgit Christensen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK)

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) En styrelses arbetsordning är ett klargörande av vilka uppgifter som åligger klubbstyrelsen och hur arbetet i styrelsen ska bedrivas för att säkerställa

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer