RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren"

Transkript

1 RKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll stvrelsemdte AfBV hos Malin Bersstrand i Bromma Nflrvarande: Speciellt inbjuden: Anmiilt fiirhinder: Rickard Fredriksson Karin Andersson Birgit Christensen Lena Ferm Emma Svensson Malin Bergstrand Marion Gdtlund Elisabeth Johansson Weber Ragnar Bergstihl Marie Andersson Birgitta Hedenberg ordfiirande vice ordftirande kassdr ledamot (protokollftirare) kanslist sekreterare ledamot ledarnot $s2 M0tets iippnande Ordftirande Rickard Fredriksson ftirklarade m0tet 6ppnat. $s3 VaI av sekreterare Lena Ferm valdes att ftira kviillens protokoll. S 54 Val av justeringsman Karin Andersson valdes till justeringsman. S 55 Faststiillande av dagordning Dagordningen faststiillde s. ss6 Fiiregiende protokoll Protokoll ffin As-chatm<ite genomgicks och lades till handlingama med ftiljande till?igg: Marie Andersso niirvarade Vid $ 47b Fcirtydligande avseende policyn ftir omplaceringsverksamheten avses att den?ir 6ppen endast ftir svenskdgda hundar. $ 57 Konfirmerande av VU-beslut Inga VU-beslut tagna under perioden sedan ftirra mdtet. $s8 Bordlagda iirenden Karin Andersson redogiorde ftir vad som iterst6r innan raskompendiet iir klart. Hon uppdrogs snarast skicka oss alla en liink si As kan korrekturltisa det som iir klart. $se Inkomna skrivelser Skrivelserna06544,06560, och iir motioner till AfBV:s &rsmtite och dessa bordlades till niista mdte besvaras av Lena Ferm och Rickard Fredriksson. Ovriga inkomna skrivelser lades till handlingarna. W

2 ail &t c, il , & a a & au Ang. Asa Svdrdstrom Vdstmanlandsdistr. Protokoll Vdstmanlandsdistr. Protokoll S0dertiilje BK Telia Lund BK Exteri6rprotokoll Gnesta-Trosa BK EmmagArden TranAs BK Malaro BK Agrens tryckeri H UNDutbildningsgruppen Advent Dog Conf. Afr Tranis BK Swedbank 0il il Doggy Kennel Karmanjakas 0il SSLO 0& SSLO SSLO Svenska Mdssan SLO SLO slo SLO SVKI(OLO Vdxjo BK GBGHLO GBGHLO GBGHLO Korn.ansv, Utst.kom, TK Ang. avgift for foljesedlar Reklam konferens/ldgerplats Exteri0rprotokoll Avisering om utbetalt belopp Rekvisition Ang utrikes brevfdrsdnd. Ang. ansdkan om byte av datum utst Bekrdftelse p6 anm.rastorget Inbjudan alt.1 circuitutstdlln.-08 lnbjudan konferens Kallelse RK-mOte Domarforslag till SM o NOM, (mail) Protokoll Inventering av exteriorbeskr. ang. exteriorbeskrivare Utst-o ext-protokoll Utstdllningsprotokoll Ang. utb.i skelett-och ledhdlsa, rasutv.kom I nbjudan till tdvlingsledarkonf., TK, rasutv.kom, lnbjudan till avelsradskonf febr LO Domarf0rslag tillsm o NOM, (pappefl, TK Protokoll Ansdkan om off. Utstdllning DoggyRapport 3 Kansli Protokoll MH- o korning Protokoll Protokoll Ang korningsdiplom avelstik Arsmdtesprotokoll Arsmoteshandlingar Protokollkonst.m6te Inbjudan rasklubbstorg Arsm6tesprotokoll Styrelsef6rteckning Verksamhetsber. Protokoll kons.mdte ArsmOtesprotokoll Verksamhetsber. Verksamhetsplan, GBGHLO

3 GBGHLO GBGHLO A il s Afr Bjdrn Lunddn Inf. AB Telia Burl6v BK Aktiv Hund Snabbgross GBGHLO Bel.Shep. Dog Ass ( GB ) Kogar6sen ffi Sv Hovawartkl FORA Git Jering Ail1M Birgit Christensen Tigerstad (kontorsmateriat) Jonna och Anna StyrelsefOrteckning Protokoll kons.m6te Protokoll Arsm6tesprotokoll Valav styrelse Styrelsen Valber. Fdrslag Verksam hetsberdttelse Verksamhetsplan Budgetf6rslag Ang. kennelvajert Protokoll ArsmOteshandlingar Protokol konst mote 06't lnfo 9 Telefonlista fdrbu ndskansli Uppgift om medl.avg Ang. inoff. Utstdllningar Fr6n valberedningen Skattedeklaration blankett Ang. moms Medlemstidning Svar ang Mondioring Ang kontrolluppgifter Reklam bokf. Protokoll Resultat o budget Ang. GPS o klubbar Rekvisition Motioner till 6rsm0te Kundkort Protokoll Medlemstidning Inbjudan till kurs i avelsplanering 2 Ans0kan om korningsdiplom Ang. DVD fran SM lnbjudan till foredrag om sk6ldk0rtel Aterredovisning medlemmar, okt Ang afa-forsdkr. ArsmOtesprotokoll Motion ang. forumet pa hemsidan Motion tillarsm0te Korn ings-och Utst-o ext-protokoll Ang nya mentaltesten FrAga om MH Piminnelse om'domare tillsm o NM, rasutv.kom Kass0r Kansli, TK, AGmond. Kass0r Kansli, rasutu., kansli korn.ansv. q( v". J

4 Marie- Christine Habsburg Motioner till Arsm6te Boxholm hundsportcenter lnfoblad Skattedeklaration blan kett Ang organisationskonf Ang. utbildningsplaner Ml - M5 -lnfo Ang. MyDOG 4,LO, komm, gbghlo $ 60 Utgingna skrivelser be utgiende skrivelserna lades till handlingarna: AfBV AfBV ou AfBV AfBV AfBV AfBV 06il AfBV Utst.ansv AfBV AfBV Ang. korsparning. Anmahn till rasklubbstorget Mdssan Anmila RK-mote + bekr,pa anm Anmdlan till Centr.avelsmAls-o uppf.konf Ang korningsdiplom avelstik Ang. kennelvajert Ans6kta utst Ansokan om korningsdiplom, Kogarlsen Svar pa fr6ga om MH, Katri Kynteje, Jonna $61 Rapporter a) Redaktionskommittdn Rickard Fredrikson redogiorde fiir arbetet med nya Belgaren i A4-format som kommer i december. Redaktdren tril iinnu inte k6pt in ny programuppdatering. Material till tidningen viilkomnas. Uppdrogs Marion att skicka motionerna samt irsmoteskallelsen till redaktionen. b) Rasutvecklingskommittdn Lena Ferm berittade att hon altagit pi s avelsmfrls- och uppfddarktnferens och att vi kan laisa rapport darifren i kommande nunmer av Brukshunden. Rickard Fredriksson beriittade om"dog breed profiles ", d.v.s. Agrias statistik kring liv- och veteriniirvardsersiittning i ny tappning, to- presenterades vid senaste RK-mdte l4'l5ll0 (mera att liisa i kommande nrunmer av Belgaren)' c) T?ivlingskommitt6n Marion meddeiade att det?ir klart att tk tar sig an SBM 2007' men att man behdver funktioniirer. d) UtsUillningskommitt6n Birgit Christensen meddelaie att planeringen fongflr ogh gtt hittills tillfrigade tackat nej till SBil-kommitt6n. Birgit utsigs till sammankallande i SBH-kommittdn. Inbjudan av domare Jiskuterades och miste ske snarast. Jesper Andersson tir villig att inbjuda domarna efter forslag fr&n kommittdn. e) Ag mondioring Emma svensson *idd"tud. att Rickards skrivelse till mottagits mycketpositivt av ledam6terna i Ag/mondioring. Man hoppas nu komma igang med arbetet med ett ftirslag till anpassning av dit internationella regelverketill svenska fiirhillanden.

5 $62 Ovriga frigor a) utbildning Utbildningsbehov finns, men vi har brist pi funktioniirer konstaterades. Alla i styrilsen uppmanades att studera organisationsplirmen och liimna sina synpunkter till Rickard fore ndsta mote. b) PR infoansvarig Rickard uppdrogs att inviga vira nya medarbetare Gun Karlsson och Tarja Hellberg i sitt uppdrag. c) Ekonomi Birgit Christensen redogjorde kort ftir det ekonomiska liiget (se bif. kvartalrapport). d) Raskompendium Se $ 58, bordlagda iirenden. e) SBH-kommitten2007 Se $ 61, d Utst?illningskommitt6n. 0 Agenda Marion uppdrogs att med mailutskick uppmana alla lokalomriden och kommitt6er att inkomma till kansliet med information som skall finnas med i agendan. Sekreteraren skickar information frin styrelsen. g) Motioner Motionerna behandlas pi niista mdte, bordliigges till detta. h) Rasklubbsarbete och ideer fdr Aven denna viktiga punkt bordlf,gges till niista mdte. j) Konfirmering av lokalomriden Konfirmering av lokalomriden tas pi VU-miite, si snart Karin Andersson kollat upp vilka LOn som inkommit med kompletta arsmdteshandlingar' $63 Arsmiite AfgVr irsmdtet bestiimdes till lcirdagen den 10 mars kl 13:00 pi Nacka BK, med ftiredrag kl t0-12. Emma Svensson uppdrogs ordna en ftiredragsh&llare till miitet (tema: uppviirmning/massage) och Birgit Christensen itog sig att kontakta Studiefriimjandet och Nacka BK. $64 Nflsta styrelsemdte Niista mrite besttimdes till l<irdagen den 20 januari kl SaltsjObaden, Stockholm hos Birgit Christensen pi Sdlgv.4 t $ 65 Mdtets avslutande Rickard tackade de medverkande och avslutade mtitet. / t'' tl'81,,. i'.r'lt /.-.."X., C: L //./... l. g. U L/z (:: Lena Ferm, mdtesselcreterare.t) /"') (t*-iq*l,wn Ri c trnr d Fr e drila s on, or dfor ande t::tr/d-.l!-.' xa/iy,e nae r t t 5 r, i us t e r ar e

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll från styrelsemöte AfBV AS 2008-04-17 - telefonmöte Närvarande: Rickard Fredriksson Ordförande Birgit Christensen

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare.

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare. UR 1/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150124-20150125 i Uppsala Närvarande: Malin Broman, ordförande Sara Svanerg, skattmästare Helena Falk, ledamot Nathalie Frisendahl,

Läs mer