RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDA Groenendael, Laekenois, Malinois. Tervueren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDA Groenendael, Laekenois, Malinois. Tervueren"

Transkript

1 RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDA Groenendael, Laekenois, Malinois. Tervueren utskrift 0601l5 Niirvarande: Kerstin l{jelm Ord{tirande Gun Karlsson Sekrelerare Stina Bergman Ericsson Kass<ir [.ena Ferm Ledamot Elisabeth Johansson-Weber Ledamot AnmAlt ftirhinder: Sonny Str6m Riitta 1jdmeryd Marie Andersson Vice ordltirande Ledamot Suppleant Ej anmalt ftirhinder: Frida Briindstrdm Sofie I-ledlund Suppleant Suppleant Miitets iippnande Kerstin hiilsade alla viilkomna och {ijrklarade mdtet dppnat $ 132 Miitets utlysande Mdtet ansagstadgeenligt utlyst. $ 133 Faststillande av dagordningen Dagordni ngen godkiindes. $ 134 Val av protokollftirare Gun valdes att fiira protokoll. $ 135 Val av justeringsman Elisabeth valdes till j usteringsman. $ 136 Uppdragslistan (de regelbundet iterkommande uppgifterna) Se bilaga 1. $ 137. Redovisning av uppdrag som ej gir in under ftiregiende Kerstin pratar $. med Marion om att ltigga uiden engelsksprikiga guiclen pi hemsidan. Organisationspiirm: arbetet fbrtsdtter, Gun sammanstaller. Gun har kontaktat Madeleine Gamble och hon vill kvarsta som vallningsombud. Gun skall skicka ut lista till LO'na p6 vad de skall arkivera. $ 138 Fiiregiende protokoll: AS miite 051t26 Gicks igenom och lades till handlinsarna. $ 139 Bordlagda irenden: lnga bordlagda frigor. Ijl,,

2 $ 140 Konfirmerande av VU-beslut: Beslut taget angaende uppvaktning samt yttrande av korsparningsanstikan gicks igenom och lades till handlingarna. $ t4l Arsmiitet 2006: Arsmdteshandlingarna skall finnas tillgiinglig a from Vi striivar mot att allt skall vara klafl 15/2. Motioner: Se bilaga 2. Propositioner: Styrelsen har inget fbrslag till proposition. Uvnat: 0568: Birgir Cbisrensen Amnen rill punkrcn 6VRtCt pi irsmiirer 2006 FrAgoma tas upp pi LO-konferensen, och liiggs under punkten "iivrigt" pa Arsmritet. Balans- och resultatrlikning samt budget: Gicks igenom, men bordlades till nzista mailm<ite. Verksamhetsberiittelse: Beslutades att endast plac. l, 2 och 3 ABB i varje gren skrivs i verksamhetsberiittelsen. Medlemsavgift: Styrelsen ltireslir htijning pl l0 kr. $ l'12 Lokalomriden: LO-konferens: Anmiilningstiden har inte gafi ut an, men hittills vet vi att 2 frin GBGHLO, 2 fran SSI-O, 2 fran MNLO, Marion Gdtlund, Torbidm sctdcrvall och Ann Magnusson kommer GBGHLO Prorokoll irsmdte, original. (se 05566) CBGHLO Prorokoll l, original, (se 05538) GDIILO Prorokolt 05t 124 Gicks igenom och lades till handlingarna: $ 143 Rapporter Stina och Gun rapportcrade lrin rasklubbsmonlrama p6 Stora Stockholm och MyDog i Gciteborg. Konstaterade a1t detta ar et viktiet informationsforum. $ 144 Utgiende skrivelser: Dnr. Amne Till Ang. dinr AS lnbjudan till l,o-konfbrens AS, LO, komm Mondioring SUK Ang. korspaming Kennel Vaje( F'iirtydlignade inliir l,o-konf. l,on Svar ang. korspaming Gicks igenom och lades till handlineama. SBK $ 145 Ekonomi: Revisorsuppleant som fader in. Kathrine Sandh iir informerad. $ I 46 Rasutvecklingskommitt6n: SKK Ang. RAS Uppftiljning av arbetet med RAS redovisas i rasutvecklingskommiltdns verksamhetsberiittelse samt i Belsarerr. i )w '(tt K

3 06003 SBK Ang. korspaming Ar behandlad av VtJ. Se { 140 $ 147 Redaktionskommitt6n: Inget att behandla. $ 148 Tiivlingskommitt6n: SBK Ang. SM i IPO, tssl o IPOffH Beslutades att AfBV ej vill ha ett ytterligare dclat SM och vill inte arrangera SM i lpo, BSL och IPO/FII Gun skickar svar. $ 149 tltstiillningskommitt6n: Ingct rappofierat. $ 150 PWInfo-ansvarig; Svenska Miissan Orderbekriiftclsc Mv Dos Lades till handlingama. $ l5l Postorder-ansvarig: tsirgit C. och Marion har inventerat poslordermaterialet. $ I 52 Hemsidesadministratiir: Protokoll och forum ir nu ldsenordsskyddade pi hemsidan. Nytt losenord kommer i varje nummer av Belgaren. $ 153 Ag-mondioring: Brev skickatill SBK angiende mondioring, se $ 144. $ 154 Medlemsufveckling: var medlemsantalet I 190. Medlemsredovisning liir december Snnu ej rapporterad frin SBK. $ 155 Ovriga skrivelser: Dnr. Frin Amne Fotograf Asa Pctrd Reklam Hundutbildningsgruppen Piminnese ADVENT'ure Dog Corrv FMBB Protokoll Annika Hellman Reklam nummerlappshillare SBK Inbjudan organisationskonf SBK Skaraborgdistrikt Betriiflande rykten om SBK:s ekonomi Maj Uggelberg Ang. eng. Arsbok SBK Ang Agria-SBK stipendier SBK SBK-Info I l/ Billigakuverlet Reklam SBK Ordliirandekonf SBK Ang. enkiit circuir World Dog SBK Inbjudan organisationskonf SBK Vision SBK 'l'ill Ekonimimatr. konf AfrbetsliirmedlingenRehab F'aklabladLiinebidrag Gioks igenom och ladcs till handlingarna. i.)\,'".\la

4 05678 Louise Eriksson Elisabeth svarar. Ang. freestyle $ 156 Ovriga frigor: Angiende villkor ftir deltagande av Belgare pi VM i mondioring. Styrelsen stiiller sig positiv till TKs fdrslag till att mondioringhundarna skall ha samma {iirubattningar som Agility- och lpo-huntlar, men dverldmnar et nzjstkommande styrelse att I'atta beslut i iirendet- Styrelsen stiiller sig positiv till att sponsorer lar reklam pa AfBV:s hemsidan. $ 157 Niista miite Blir elt n2itm6te som Stina kallar till si sna( undcrlaget liir bokslut och budget iir klart. M6tets avslutning Kerstin tackade fiir visat intresse och fiirklarade mdtct avslulat. Vid Protokollet: Justeras: -l I a,. r,.!.ltyptly.'.,tt:!(!lv: r,' \', ivr, tslisabeth.lohansson-weber justerare

5 3*,Lt.y'. 1 +-rtt 4S p"utck c f( C t,c) i ly AfBV uppdragslista 0601l d o Raskompendium. Uppfiiljning EP-projekt i Finland & Danmark fortsir. Stiende uppgiftcr liir AS Arsmdte - plats, tid, miitosordl'. ev. mecllcmsmtjte Kontrollera motioner Styrelseftirteckning till SBK senast l4 dagar efter ersmdtet Ev. skicka representant fiir AS tilt LOnas Arsmdten Dclegater till kongressen Konfirmera kommitt6medlemmar och LO-f'unktioniirer tjppftiljning motioner Kontroller av medlemskapa styrelseledamdter och supplcanter Representant : ordltirande samt ersaftare till Rasklubbamas Samarbetskommi e RASK till RA SK-sekrcteraren eft er Arsmcite Rasutvecklin gskom mitt6en Uppftidarkonferens (Ag-avel) Utstiillningskom mitt6en Domarkonferens I)omare etc till SBU Exteri<irprotokoll Tiivlingskommitt6cn f)omare etc till SBM SBH-kommitt6en Plats PWinfo-ansvarig Fcirtj iinsttecken AfBV SBK's fiirtj dn sttec ken Rasklubbstorget Stora Stockholm och MyDog Gdteborg LO-samordnare L0-konlerens utskick till l,o:n ang. budget och verksamhetsplan samt arsmdteshandlingar, piminna om Itirslag till AfRV:s och sbk:s ftifljzinsflecken samt liimna in motioner (-sena.sl l5 nov.). Skicka paminnelse senast den I oklober Piminna LO:na att utlysa Arsmdten innan manusstopp till Bclgaren nr 3 Piminna LO:na om representanter till D-RUS PAminna LO:na om fullstiindiga styrel seuppgi fier rill AS elier 6rsm6tet Sekreterare Lhskick tilt kommittder ang verksamhetsberiittelse, verksamhctsplan och budget skall vara inne senast l5 januari. Skicka pimimrelse senast den I novcmber Ser till si de1 satts in "[.O-komihig" i Belgaren varje numner.! J-'r, Ytl 'lt<

6 Sekreterare och ordfiirande (kassiir) Skicka in 2indringar avseende ansvarig utgivare hemsidan samt Belgaren eller Arsmtjte Skicka in iindringar i banupostgirobehdrigheter samt tlrmatecknare eller lrsmdte Nordisk traff Nordisk tidskrift ordltirande skickar liirfriean till de nordiska liinderna. Ordfiirande (kassiir) Kontakta Tullinge rehab.enhet angiende Marions anstiillning liir ett ftrhandstresked senast I april. Kan de inle ge beskcd om att avtalet liirliings bdr Marion sigas upp. AS / Belgaren Nr I Kallelse till irsmdte samtliga arsmd'teshandlingar (dagordning, motioner, proppar m nr) Nr 2 Annonser svensk Belgarhelg + till Nordiska Belgarlidningama Nr 3 Annonser svensk Belgarhelg + till Nordiska Belgartidningama PAminna LO:n om kallelser till irsmdten. Nr 4 Resultat svensk Belgarhelg - om miijligt Pflminna I-O:n om kallelser till irsmciten. Piminna om ftifijansttecken och motioner AS tillhanda skriftligen och liire l5 nov Nr 5 Kallelse till irsmiite (t,,.1k: 'c )-\r /

7 -Pifci,ra,1. tl\\ As?,--t"hc\\ o6ct\y Motioner till AfBV's irsmiite 11/ Motion I ULO vill aft AfBV verkar fiir att meritcringen fdr Svenskt Utstiillningschampionat skall vara dagens krav samt ett (1) CK utdelat efter 15 minaders ilder pi A{BV-special, alt. minst ett av certen erhillet pi A{BV-special. Motiverinq: IJLO vill att man hiijer den exteriiira kvalitdn pi de hundar som innehar titeln Svensk Utst5llnings-champion. Titcln "Utstiillningschampion" borde inncbiira att hunden iir rastypisk och i stort liilier rasstandarden. Ett CK pi en rasspecial, fiir rasspecialist, skulle innebiira att hunden har blivil "godkiind" som champion av en myckel kompetent domare. Med "rasspecialist" menas domare mcd stor erfarenhet som uppliidare och/cller iigare av rasen. AfllV-tJpplands Lokabmride/Ett enigt arsmiite Enligt uppdrag Christintt Pahlm, sekrelerare i ULO Styrelsen ftirordar avslag AfBV:s medlemmar har vid tidigarc Arsmdten avslagit motioner av liknande lydelse. Styrelsen finner ingen anledning att gi emol tidigare irsmritens beslut. AfBVspecialer kan inte garanleras vara jiimnt ftirdeladc ijver landet i liamtiden, e.j heller frekvenscn, vilkel skapar olika liirutslttningar rent geografiskt att meritera hunden. Motion 2 ULO vill att AfBV verkar llir att noteringar, skrivna av SKK's riintgenavliisarc, skrivs ut pi SKK's hunddata. Motiverins: l)ct kan vara av mycket stort intresse lijr bl.a. uppft)dare och hanhundsiigare att dessa noteringar Iiirs fram. Det kan rdra sig om "skada?", "slappa leder", "medfbdd sned ryggrad', etc. Noteringar som gdr att man kan tiinka sig att dysplasin kanske inte iir n&gon iirftlig dysplasi trots allt. AfBV-tlpplands Lokalomride/Etl enigt arsmdte Enligt uppdrag Christina Pahlm. sekreterarc i IJLO Styrelsen fiirordar bifall Mt'rtivering: All inlbrmation iir positiv och kan SKK lbrmas liirmedla mer sidan kan vi inte se nagot negativt i detta.!l,"u V\"K

8 Motion 3 ULO vill att AfBV verkar fiir att resultatet av avliisning pi bida htifterna och bfida armbigarna skrivs ut pi SKK's hunddata. Motivcring: Det,ir av stort inffesse att Ii velskap om ifall gradcn av dysplasi visar sig vara mycket olika pi resp. hdft eller armbige. Anta t.ex. a1t hunden ar avlast med A pi ena hciflcn och R pi andra h<lflen. Det siiger oss att det hiir liirmodligen inte riir sig om et1 Zirliligt hiiftlcdsfbl utan kanske en ev. skada. I dag star det bara den ena graden pl SKK's I Iunddata (t.ex. R) och diirmcd har man slagit fast att hunden har gralt I-lD. Ingen tiinker pi aft kontrollera vidare. Pi den finska och norska kennelklubbens hemsida kan man liisa resultaten av HD/AD-r6ntscn lian bdda sidor, vare sig de iir graderade lika eller ej. AfBV-Upplands Lokalomride/llrt enigt Arsmiite Enligt uppdrag ('hristina Pahlm. sckreterare i ULO Styrelsen liirordar bifall All infbrmation iir positiv och kan SKK liirmis ftirmedla mer sidan kan vi inte se nagot negativt i detta. Motion 4 vi anser att samtliga resultat av HD/AD riintgen och iigonlysning pi Belgare undersiikta from l/l -06 skall publiceras i tidningen "Belgaren" Motiverinq: Det iir viktigl fiir aveln att vi kan ta del av resultaten Aven personer med tillgang till dator och tselgardata fdr problem di de inte har nigon lista dver nyrdntgade huntlar f)essutom har inte alla medlemmar tillging till da1or. AfBV-Upplands Lokalomride/lltt t:nigt ersmtjte Ilnligt uppdrag Christina Pahlm, sekrelerare i ljl.o Styrelsen fiirordar avslag I)et iir en kostnadsliaga hur mycket infbrmation som skall finnas i Belgaren. och ska ocksi viigas mot att tidningen ska vara intrcssant ltr alla medlcmmar. Informationen finns tillgenglig pi SKK hunddata och Belgarwebb. t 1,, ill{<

9 Motion 5 vi anser att resultat frin samtliga AfBV utstiillningar, konkurrens klasser placeringar l-5, publiceras i tidningen "Belgaren". Motiverinq: Dessa rcsultat iir av allmdnt intressc och de1 iir rimligt at Aven medlemmar som ei dr niirvamnde vid utstiillningen fir ta del av dcm. AfBV-Upplands Lokalomride/Ett enigt irsmcite Enligt uppdrag (.lhristina Pahlm. sekrelerare i ULO Styrelsen fiirordar avslag Vilket material som kommer in till Belgaren kan inte styras med irsmritesbeslut" det torde iligga arrangdren att till rasklubbstidningcn {iirmedla rcsultaten frin siviil utstiillningar som andra tiivlingar vilket till stor del sker redan idag. Motion 6 Vi anser att remisser fran SKK/SBK geilande Belgisk Vallhund skall publiceras i tidningen "Belgaren" samt iiven styrelsens svar pi dcsamma. Motivcring: Medlemmarna bdr fa ta del av viktiga lrigestiillningar giillande vir ras. AfBV-Upplands Lokalomride/Ett enigl arsm6te Enligt uppdrag ('hristina Pahlm. sekre erare i ULO Styrelsen fiirordar avslag Irr6gor som behandlats avscende rasen har hittills beskrivits i samrnanfattad lbnn i rappo(er li6n olika konferenser, i ordliirandens rader eller under rasutvecklingskommittdns rubrik. Rcmisserna ar oftast allt lbr omfattande ltir att kunna rrubliceras i sin helhet var{iir vi anser att en s:rnmanf'attning bdr vara tillriickligt. Motion 7 Vi rurser att A{BV skall, genom en motion till niista kongress, verka Itir at1 hund av brukshundras far tijretriide till start pii SBK's bruksprov. I dagens liige iir det mycket svart att <iverhuvudlaget komma till s1art, specielh i spirhundsgruppen, da minga hundar av icke brukshundras anmdls. Dessa prov iir ett krav lbr att deltaga fullt ut pi utstallning (godk:ind l?igrc klass liir deltagande i bruksklass pi utstiillning) samt ltir erhillandet av titeln svensk utstiillningschampion { J \,fft. re

10 (uppflyttad till hdgre klass). Dessutom er detta det prov som giiller fiir vira raser vid en utviirdering av avclsdjur / avelsresultat avseende arbetskapacitet. AfBV-Upplands Lokalomr6de/Ett eni gt arcmcite Enligt uppdrag Christina Pahlm. sekreterare i U[,0 Styrelsen fiirordar bifall Detta Ar en fiaga som rasklubbarna iterkommande diskulerar, och som sjiilvklan hade gynnat vir ras. Motion 8 Vi vill att AfBV's irsmiite 2006 beslutar att AIBV's styrelse skall ombesiirja att "Stadga fiir AfBV's Lokalomriden" blir reviderad s6 att den fiiljer oonormalstadga fiir Rasklubb" under verksamhetsiret Moliverins: Den "Stadga ftir AfBV's Lokalomriden" som finns i dag innehiller, efter t'lera uppdateringar av Rasklubbsstadgan, minga sakfel som gdr den omojlig att litlja. Detla giir att det kanns ncidviindigl med en revidering av den under t'drsta halvan av verksamhetsaret. Pi si siitt finna det fiirutsattningar for att alla LO ska kunna starh nasta verksamhetsir i enlighet med den nya "Stadga {iir AfBV's Lokalomriden". ('hristinu Pahlm, Birt4it Christensen. Kerstin Ohlsson/ genom Christina Pahlm Styrelsen ftirordar avslag Det iir givetvis 6nskva( att LO-stadgarna uppdateras, men eliersom en majoritct av styrelsen liimnar sina poster pa arsmdtet anser vi oss inte kunna diktera villkor fiir nastkommandc styrelse. Det iir inte realistiskt att en till stora delar ny slyrelse under sitt ltirsta verksamhetsar skall iliiggas ett si omfattande arbete. Motion 9 Vi vill att A{BV's irsmiite 2006 beslutar att fiiljande fiiriindring skall infiiras i "Stadga fiir AIBV's Lokalomriden". S f 6 Vid irsmiitet skall bland annat fiirekomma: Punkt ll) Val av skall iindras si att iiven sekreferare viiljs genom personval. Aktucll lydelse: a) Val av ordfiirande i l,o'et. (VAlis pi I 6r) b) Val av kasstir i LO'et. (Valjs pn 2 ar) c) I're ledamdter i LO'et ffaljs pi 2 5r) d) Om sd dnskas val av maximalt tvi suppleanter. (Vdlis pi 2 ir) e) Val av en revisor och revisorsuppleant.

11 Fiirslae till ny lydelse: a) Val av ordfiirande i LO'et (VAlis pi I ir) b) Val av kassiir i LO'et. (Viiljs pi 2 ir) c) Val av sekreterare i LO'et. (VAljs pd 2 nr) d) Vat av tvi (2) ordinarie ledamiiter. (Viilj s pa 2 Ar) e) Om si 6nskas val av tvi (2) suppleanter. (VAljs pn 2 nr) l) Val av en (1) revisor och en (l) revisorsuppleant. Kasscir, sekrcterare, de tvi ordinarie ledamiitcrna och de tvi suppleanterna viiljs sa at1 nyval/omval sker pa kasstir, en ordinarie ledamot och en suppleant ir I och pi sekrcterarc, en ordinarie ledamot och en suppleant ir 2. Om nigon styrelseledamot avgar ltire mandattidens utgang gcirs lyllnadsval pff kvarst6ende tid. Om mer iin 6 minader iterstir till niisla irsmdte b6r ett extra 6rsm6te utlvsas diir fvllnadsval sker. Motiverins: Ett personval av sekreteraren skulle ooksi liirhindra att den lcdamot som dct konstiluerandc mtitet viiljer till sekreterare har samma mandatperiod som kassciren och diirmed att alta 3 "fronlpositioner" i styrelsen iir liiremil fbr omval/nyval samma Ir. Som medlem kiinns det lika viktigt att fa delta i beslulet om vem som skall ansvara liir LO'et sekrcteraruppgiltcr som i bcslutet om vem som ansvarar ftir LO'ets ekonomi. Ohristina Pohlm, Birgil Christensenl genom Christina Pahlm SIrelscn fbrordar avslag Vi delar motionairens upplattning att tunktioniirer i en LO-styrelse skall viiljas genom personval. Vi anser dock att uppdaleringar av organisation och stadgar b<lr genomitiras med helhelsperspektiv. Motion l0 Vi anser att AfBV's rasspecialer alltid, utan undantag, skall anlita rasspecialister, som domare pi sina utstiillningar, Med "rasspecialist" menas domare med stor erfarenhct som uppfiidare och/eller iigare av rasen. Specialutstiillningama skall vara de tillstlllningar diir vi ffir en si korrekt och utftirlig kritik som mdjligt och med kiinslan av kvalitet. Om et1 LO bjuder in en vanlig domare till en rasspecial si blir det lika inlressant att ika dit som att 6ka pi vilken. SBK-utsliillning som helst. ('aroline AppelJbldt, Carin l,yrholm, (lhristina Pahlm, Birgit (lhristensen, Kerstin Ohlsson, Tommy Malmqvisl, Birgitto Stinchcomhe Genom Caroline Appelfeldt " 1U" t4 #

12 t )'\\,"u.1,y Stvrelsen fiirordar avslag Tanken iir god men vi anser att begreppet rasspccialist/domare som iir uppltidare fortfarande iir fiir vidlyftigr ftir att itnskv:ird effckt ska uppnis Motion I I Vi viff infiira en inollciell titel fiir vira Belgare. Kluhbchampion Fiir att bli Klubbchampion miste man ertivra tre stycken Klubhcert, Dessa skall man endast fi pi vara specialutstiillningar nch enbarf undcr s,k, specialdomare, d.v.s uppfiidare eller dgare av rasen. Klubbcert tilldelas vinnande hund i biista tik/biista hanhundsklass. En hund" som redan innehar fir cj tiivla om Klubbcert. Detta tilldelas di niistfiiljande hund i klassen. I dessa dagar, di det officiella oefict dclas ut i bruksklass, kan detta bli en morot liir alla icke bruksintresserade att lbrtsiitta att s6lla ut sina hundar. Vi har miirkt en markant minskning av antalet utstallda hundar under de scnaste 6ren och vi tlor att det beror pi de giillandc 'I'yviirr utsttillningsreglerna. iir det se att en utstiillningschampion av i dag inte nddviindigtvis behciver vara vacker dd den kan tivla om cert utan niigon niimnviird konkurrens. ltn Klubbchampion har bevisligen blivit BIR eller BIM pi specialutstdllning minst tre ginger och det bordeju smiilla ganska hdgt exteridrt. Den danska rasklubben ftir Belgiska Vallhundar har ungefiir detta system och det fungcrar alldelcs utmiirkt.. Virt ft)rslag Ar att arrangiiren ser till att Klubbce(et dela:s ut i fbrm av ett brev dlr hundens fullstiindiga namn, variant och reg.nr fylls i av arrangtiren. Efter erh6llandct a\. det tredje Klubbcertel byts dessa ut mot ett Klubbchampionat i forrn av ett diplom. som delas ut p5 irsm6tet. Eftersom "titeln" iir inolficiell Iir den bara anviindas i Belgarsammanhang, s6som t.ex. i var rastidning. Carin Lyrholm, Curt ine Appell'eldt, Rehe cca lledengren, Kerstin Ohlsson, Tommy Malmqvisl (ienom Carin Lyrholm Styrelsen fiirordar avslag AfBV:s medlemmar har vid tidigare irsmciten avslagit motioner av liknande lydelse. Styrelscn finner ingen anledning att ga emot tidigare irsmdtens bcslut. Styrelscn ser inga fiirdelar i inofficiella tillar Motion 2 Vi vill att AIBV verkar fiir att Bruksklassen pi utstiillning bediims sist i varje ktin i stiillet fiir, som i dag, mellan unghundsklass och tippen klass. Det miste anses rimligt att domaren IEr miijlighet att se sa minga individer som m6jligt innan han/}on skall bestamma sig l'dr huruvida det viktiga Certet skall delas ut eller ej.

13 2t r,'(l /,F Carin Lyrholm, Caroline Appel/bldt, Rebecca Hedengren, Kerstin Ohlsson. Kerstin Nilsson. Tommy Malmqvist Genom Carin Lyrholm Styrelsen fiirordar avslag AfBV:s medlemmar har vid tidigare irsmtiten avslagit motioner av liknande lydelse. Styrelsen finncr ingen anledning att gi emot tidigare irsmdtens beslut. Enskild hunds prissiittning vad giiller kvalitet sker i ftjrhdllande till rasstandard, saledcs ska inte den inbdrdes klassordningcn ha nigon betydelse. Motion 13 Vi vill att AftsV agerar fiir att championklassen slopas pi utstiillning. Vi finner ingen a:rledning till att domaren skall behciva fa den lbrhanclsinfbrmation det innebiir di hunden kommer in i chanrpionllass. Domaren skall ddma den hund han ser ltir dagen och inte dess meriter. Det enda han behciver veta iir hundens ungeftirliga ilder. Carin Lyrholm, ('aroline Appelfeldt, Rebecca I!edengren. 'l'ommy Malmqvist Genom Carin Lyrholm Styrelsen fiirordar avslag Mntivering: AfBV:s medlemmar har vid tidigare arsmriten avslagit motioner av liknande lydelse. Styrelsen finner ingen anledning att ge emot tidigare Arsm<itens besh.rt. Precis som motioniirema anser vi att domaren ska bcddma den hund han eller hon har framftrr sig jdmfiirt med rasstandarden oavselt klass. Motion 14 Vi vill att AIBV verkar fiir att bruksklassen slopas pi utstlitlning. Vi finner ingen anledning till att donaren skall behriva th dcn fiirhandsinfbrmation det innebiir di hunden kommer in i bruksklass. Domaren skall d<ima den hund han ser fiir dagen och inte dess meriter. l)et enda han behcjver veta iir hundcns ungeftirliga ildcr. Oarin Lyrholm. Caroline Appelleldt, Reheccu Hedengren, Tommy Malmqt:ist Genom Carin Lyrholm Styrelsen fiirordar avslag AfBV:s rnedlemmar har vid tidigare arsmdten avslagit motioner av liknande lydelse. Styrelsen finner ingen anledning att ga emot tidigare irsmdtens beslut. Precis som motioniirerna anscr vi att domaren ska bedcina dcn hund han eller hon har framltir sig jiimfilrt med rasstandarden oavsett klass.

14 Motion 15 Vi vill att AftsV verkar fiir att Belgisk Vallhund fir samma regler fdr erhrillande av utstiillningscert och utstiillningschampionat som t.ex. Golden Retriever har i dag. Golden Retriever har kvar bruksklassen men certet dclas ut i BTIBII-klass. Hund som erhf,llit tre cert (varav minst I i 6ppen klass) kan titulera sig SIJ(u)CH. flar den dcssutom den erlorderliga jaktmeriten si 16r den titeln SUCH. Vi tror att detta vore en mycket god ide liir att Ii hundiigare med olika intressen. (utstiillning, bruks etc) att kanske kunna acceptera varandra igen. Med detta system kan vi ocksa tydligt se om hunden har bruksmeritcr eller ej men iind6 premiera en vacker och trcvlig hund. Cctrin Lyrholm, Kerstin Ohlsson, Caroline Appelfeldt. T-ommy Malmqvisl Genom Carin Lyrholm Styrclsen fiirordar avslag Rasklubbens uppgift Zir a1t verka ldr rasens utveckling enligt giillantle rasstandard. Rasen gynnas ej av ytterligare uppdelning i bruks- respektivc utstlillningsvariant, si som tex iir fallet i det namnda exemplet Goldcn Retriever. Motion nr 16 llndertecknad ftireslir att AfBVs irsmiite 2006 beslutar att uppmana rasklubbens styrelse att skicka nedanstiende motion till SBKs kongress 2006 om iinrlring av "Normalstadga fiir Rasklubb inorn Svenska Brukshundklubben,'. Nuvarande lydelse (ifylld med skrivstil giiller AfBV): $ 9 Slyrelsen $ 9.i Sammansiittning (liirslaget giillcr endast dc tvi ltirsta styckena) Styrelsen som har sitt siite i...stockholm... bestir av ordfiirande, vice ordliirantle. sekreterare, kass<ir och ledamoter jiimte suppleanter. ordtiirande viiljes liir en tid av e1t ir. Ovriga ledam<iter och suppleanter viiljs s6, att Arligen halva antalet utses {iir en tid av tvi 6r. Mandatperioden (2 Ar) fiir vice ordltirande, sckrcterare och kasscir skall anpassa s6 att nyval pa dcssa poster ej kan ske samtidigt. Ftirslag till nv lydelse: (Justering av $ 6.5 Dagordning erfordras, se bilaga). $ 9 Styrelsen $ 9. I Sammans2ittning z ) tt',l'

15 Styrelsen som har sitt sate i... Stockholm.. bestir av ordfijrande. vice ordltirande. sekrcterare, kassrir och ledamtiter jiimte suppleanter, varav cn lcdamot eller suppleant tillika bitradande sekretemre och en ledamol eller suppleant tillika bitriidande kass<ir. ordfijrande viiljes ftir cn tid av ett 6r. ovriga ledamriter och suppleanter viiljs sa, att arligen halva antalet utses liir en tid av tv6 ir. Mandatperioden (2 6r) ftir vice ordftirande. sekreterare och kasscir skall anpassa si att nyval pi dessa poster ej kan skc samlidigt. Aven val av sekreterare och bilriidandc sekreterare liksom val av kassdr och bitriidande kassiir skall 1'6 rs kj utas. Funktioniiremas arbetsuppgifter har en tendens att utokas med tiden. Behovet av bitradande sekreterare och bitriidande kass<ir har tre orsaker: - om sekreterlre eller kasstir av nagot skiil inte kan utliira sina uppgilier under koftare eller liingre tid, blir liiget snabbt krisartat i en rasklubb - uppgiftemas omfattning har med samh:illets och vara moderorganisationers pilagor och medlemmamas tiirvinlningar natt en sidan omfattning att det motiverar en mer permanent uppdelning pa tvil personer - med bitradande sekreterare och kassdr som valt att ita sig uppgillen som bitriidande sker en kontinuerlig utbildning - en investcring liir framtidcn. llirgit (hristensen med er{arenhet av uppdrag som revisor respektive kass6r i AfBV Bilaga till molion orn bitriidande sekreterare och bitridande kassdr 1'vi nya uppdrag ftireslis - bitriidande sekreterarc och bitradande kassiir - dock utan att antalet ledam<iter och suppleanler i styrelsen lijriindras. Till skillnad liln vice ordftirande som i fiirsta hand skall triida i funktion som ersattare ltir ordliiranden vid ftirfall, si lijreslis beteckningen bitriidande sekreterare respcktive kass<ir ltir att ange att dessa skall kontinuerligt utfcira cn del av sekreterarens respektive kass6rens uppgifler. Dessutom skall de kunna ersiitta den ordinaric, om denna har fiirhinder. Personval <jnska^s till dcssa uppdrag precis som lijr vice ordftirande. Det til <ivervdgas om uppdragen skall liiggas pfl ordinarie ledamtiter eller om de lika giima eller med liirdel kan liiggas pi suppleanter Motionen anger att det iir valfritt ltir klubbama och flexibeh 6ver tiden. Frirgan om turordning lbr suppleanterna miste speoiellt beaklas i varle enskilt l'all. Sfyrelsen {iirordar avslag Vi ser positivt till allt som kan underliitta liir klubbama att fa styrelsefunktionarer, men miijligheten att tillampa motionhrens tankar om bitriidande funktion2irer inom styrelsen finns redan och behciver saledes inte bli ftiremal fiir stadgeiindring. t.)v,/,/l

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll för styrelsemöte 2014-08-16 Sjöhaga pensionat Närvarande Jesper Andersson Ordförande Hanna Hellgren Sekreterare

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll stvrelsemdte AfBV 24111-06 hos Malin Bersstrand i Bromma Nflrvarande: Speciellt inbjuden: Anmiilt fiirhinder: Rickard

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -ll- Z 3 RKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll styrelsemiite AfBV 060925-061003. MSN N6rvarande: Anm6lt fiirhinder: Rickard Fredriksson Karin Andersson

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll styrelsemöte 5 december 2007 MSN kl.18.30 Närvarande: Rickard Fredriksson ordförande Elisabeth J-Weber sekreterare

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI

2KAP DÖVDISTRIKTSTÖNNUNDETSÅNSST,'iNNWTI INNE HÅr, r, srönrn cknin G r KAP ar.r,ryränna gnsråntmelser 1 Uppgifter 2 Sammansättning 3 Verksamhetsområde 4 Stadgar 5 Beslutande organ 6 Verksamhets-och riikneskapsår samt arbetsår 7 Sammansättning

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll från styrelsemöte AfBV AS 2008-04-17 - telefonmöte Närvarande: Rickard Fredriksson Ordförande Birgit Christensen

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande Protokoll fiirt vid flrsmiite Brf Gnejsens ftireningsstiimma Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40 Plats: Foaj6n, Kristinehovsgatan 5,117 29 Stockholm Niirvarande: Se bifogad rdstliingd (samt Torsten

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

161-184. Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015

161-184. Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015 Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015 161-184 Plats: Telefonmöte, kl. 19.00 21.30 Beslutande: Suppleanter: Förhinder: Mötessekreterare: Utsedd att justera: Dan Wikström, Carina Larsson ( 161-176), Jonas Bygdén,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007 Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Beslutande: Lotta Fornås Ingela Stake Inger Karlsson Anita Ohlsson Li-Maria Carlson Tomas Ellström

Läs mer

1, St?i nrans iippnande Lars Rehn hzilsade alla velkonma och forklarade starnman iippnad.

1, St?i nrans iippnande Lars Rehn hzilsade alla velkonma och forklarade starnman iippnad. Brf Slottsdalen Protokoll fran ordinarie faireningssfdmma f6r ar 2011 Dag: Stjndagen den 13 maj2011 Tid: Klockan 18.30 Plats: Oxstallet Nervarande: Enligt avpdckad riistliingd, bilaga 1 1, St?i nrans iippnande

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Program vid. Arsstamma

Program vid. Arsstamma Program vid Arsstamma i Tranemo den 12 maj 2013 Hymn till Viistergiitland Text: Paul Nilsson Musik: Ivar Widden 1. Jagh[lsar dig, Viistgcitarike, i morgonens gyllene glans, ty soktes kring jorden din like,

Läs mer

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen I (5) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-2s 2012-04-20 Kl 10:00-15:00 Vindelns flkhcigskla, umeifilialen Bertil Hlmberg (s) rdftirande Kenth

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2017-01-26 Etern (14) Kallade Henrik Marklund Ordförande Vakant Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare Marion

Läs mer

Mötesdatum 2013-02-13

Mötesdatum 2013-02-13 203. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 203.1. Val

Läs mer

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte Datum Plats Protokollförare 2012-03-18 Sydskånska kennelklubben, Arlöv Rose-Marie Parkhed Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll nr 1 2007 04 27-29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin Adjungerad jaktansvarig,

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

vuffl/ fff(th4 Ruth Astr<im 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00

vuffl/ fff(th4 Ruth Astr<im 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00 .lalt }V' VINDELNS 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T Datum och tid Sammantriidesplats Beslutande $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00 Htirsalen, Vindelns folkhrigskola Bertil

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano kallar till ÅRSMÖTE Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Verksamhetsberättelse 2013 Rasklubben har under året haft 7st protokollförda

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG 1. Mötet öppnas Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för Svenska Staffordshire

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2-2016 Sammanträdesdatum och plats, 2016-04-10, kl 09.00, Öster Malma Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Läs mer