Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse"

Transkript

1 Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Organisation och styrning, ekonomisk redovisning, planering och marknadspåverkande arbete Göran Persson Emelie Grind Mats O Johansson Robert Jägare

2 2 (13) 1. BAKGRUND Kommunstyrelsen gav i samband med godkännande av avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse i mars 2014 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att innan halvårsskiftet 2014 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till upplägg för genomförande av åtgärderna organisation och styrning, ekonomisk redovisning, behov av tillägg till den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden samt detaljplanering och utvecklat marknadspåverkande arbete. I denna rapport beskrivs hur kommunstyrelseförvaltningen avser att arbeta vidare inom de olika områdena för att uppnå de åtaganden som avtalet om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande medför för kommunen. 2. SYFTE Syftet med denna rapport är beskriva vilka insatser som behöver genomföras för att förvaltningsorganisationen ska ha bästa möjliga förutsättningar att uppfylla de åtaganden som följer av avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökat bostadsbyggande. Med utgångspunkt från denna rapport avser kommundirektören genomföra åtgärder som syftar till att uppnå det som beskrivs i följande sammanställning genom förslag till särskilda beslut i nämnd t ex i samband med kommande budgetprocess eller med stöd av gällande delegationsordning. 3. REDOVISNING AV ÅTGÄRDER Nedan beskrivs inledningsvis det område som är aktuellt för särskilda insatser inom ramen för det avtal som slöts kring tunnelbanan. Därefter beskrivs identifierade förändringar inom organisation och styrning, ekonomi och avslutningsvis ett utvecklat marknadspåverkande arbete Planering för ökat bostadsbyggande inom tunnelbanans influensområde I samband med godkännandet av avtal för tunnelbanans utbyggnad åtar sig Järfälla kommun att uppföra nya bostäder inom tunnelbanans influensområde i en genomsnittlig takt om 825 bostäder per år fram till Tunnelbanans influensområde är inte definierat eller avgränsat i avtalet utan kan förändras under avtalstiden och påverkas av åtgärder som underlättar tillgängligheten för boende till tunnelbanan. Ett riktvärde är en radie av minst 700 meter från tunnelbanestationernas uppgångar. Kommunens bostadsbyggande följs upp tertialvis i den partssammansatta styrelsen. Kommunens bostadsbyggnadsåtagande är långtgående då bostäder ska uppföras, inte enbart genom detaljplanering möjliggöras. Med tanke på att kommunen själv inte uppför bostäder utan är beroende av andra aktörer och med tanke på den osäkerhet som råder i marknaden, som beskrivs utförligare under rubriken Marknadspåverkande arbete, krävs att kommunen skaffar sig en god planberedskap med viss marginal över avtalsvolymen om 825 bostäder årsvis. För att skapa tillräckligt god planberedskap för att uppnå överenskommen takt i bostadsbyggandet i tunnelba-

3 3 (13) nans influensområde föreslås följande planering respektive utbyggnad påbörjas, fortgå och/eller påskyndas: 1. Detaljplan för Barkarbystaden I utbyggnad pågår, tidplanen för utbyggnaden ses över för att om möjligt i överenskommelse med de byggherrar som kommunen tecknat ramavtal med snabba på utbyggnaden. Planändring för Barkarbystaden I kan komma att behöva göras för att ge planstöd för tunnelbanan under mark, reglera tekniska anläggningar som justerats vid utbyggnaden i förhållande till detaljplanen samt för att utreda om byggrätt för återstående kvarter samt ändamål för markanvändning i del av planområdet kan/behöver utökas. 2. Detaljplan för Barkarbystaden II arbete med att ta fram förslag till detaljplan pågår. Beslut om plansamråd bedöms kunna tas hösten Detaljplanen ska ge stöd för utbyggnad av tunnelbana. Preliminärt bedöms området kunna inrymma bostäder blandat med arbetsplatser. 3. Detaljplan för Barkarbystaden III området omfattas av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Barkarbystaden. Kommunstyrelseförvaltningen

4 4 (13) önskar få detaljplaneuppdrag för att inleda planarbete för denna etapp av Barkarbystaden då den inte ligger i vägen för tunnelbaneutbyggnaden och annan stadsutveckling utan bedöms kunna bredda utbudet med naturnära boende i nära anslutning till den regionala grönkilen och Västra Järvafältets naturreservat. Avgränsningen ska om möjligt utökas söderut för att ta med området mellan Barkarbystaden I, Barkarbystaden II och kyrkbyn beroende på vad som bedöms lämpligt i förhållande till fortsatt process för tunnelbanans utbyggnad. Detaljplaneområdets avgränsning på kartan är därför preliminär. 4. Detaljplan för Barkarby centrum ett planprogram för området runt Jaktvägen och Helikoptervägen i Barkarby centrum togs fram Programförslaget omfattar byggande av ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. Detaljplanearbetet har efter programsamrådet avstannat. En utredning över Barkarby centrum bör göras för att se hur planområdet kan utökas och hur fler bostäder i eller i anslutning till Barkarby centrum kan tillskapas. Innan planarbetet fortsätter behöver tidplanen för bussterminalens flytt från Barkarby centrum, till det nya läget för Barkarby station, läggas fast. 5. Detaljplan för Byleden förvaltningen önskar få planuppdrag för att påbörja planarbete i syfte att utveckla Byleden till en stadsgata och komplettera med bostäder med inslag av service/verksamheter på båda sidor om gatan. Området behöver få en god koppling till Barkarby station för att helt eller delvis kunna räknas in i influensområdet för tunnelbana. 6. Ormbacka ett planprogram för området finns sedan Detaljplanering för en första etapp, Ormbacka A pågår. Så fort detaljplan för den första etappen vunnit laga kraft önskar förvaltningen få i uppdrag att påbörja detaljplanering av en andra etapp, Ormbacka B. Med en god koppling till Barkarby station bedöms bostäderna i området till del kunna räknas in i tunnelbanans influensområde. 7. Bebyggelseutveckling på Söderhöjden som kopplar samman Jakobsberg och Barkarby den nya översiktsplanen beskriver en sk urban koppling här vilket fått en privat byggherre att ta fram en idéskiss över hur området skulle kunna utvecklas. Fortsatt process hänger samman med objekt nr 13 i kartbilden Barkarby trafikplats. 8. Planprogram för Veddesta förvaltningen har tagit fram ett förslag till planprogram för Veddesta som tas upp i kommunstyrelsen för beslut om samråd. Efter programsamrådet väntas området etappindelas och detaljplanering för en första etapp påbörjas. Tunnelbanans utbyggnad kan komma att kräva detaljplaneändring för en uppgång på Veddestasidan relativt snart. 9. Planprogram för Barkarbystaden som tillägg till FÖP enligt den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden från 2006 ska Barkarbystadens täthet omstuderas i det fall tunnelbana blir aktuell, istället för spårväg. Förvaltningen önskar få i uppdrag att ta fram ett planprogram för

5 5 (13) Barkarbystaden där förutom tätheten även bl a kapacitet i offentlig service och övrig infrastruktur ses över. 10. Barkarby handelsplats flera fastighetsägare har framfört önskemål om att utveckla sina fastigheter. Förvaltningen önskar återkomma med förslag till upplägg för att samlat studera hur handelsplatsen kan utvecklas och förstärkas som ett regionalt besöksmål, bredda sitt innehåll och tillföra den lokala platsen utökade värden, integreras med den regionala stadskärnan och samtidigt stärka kopplingen mellan Jakobsberg och Barkarby. 11. Utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby bygger på en nära samverkan med landstinget, övriga kommuner och staten för att projektet ska hålla tidplan, budget och i så hög grad som möjligt tillföra värden och synergier till stadsutvecklingen. Just nu pågår arbete med att ta fram en utredning över stationslägen och sträckningsdragningar som avses skickas ut på samråd i höst. 12. Barkarby station/stockholm Väst är en kollektivtrafiknod och regional omstigningspunkt för pendeltåg, tunnelbana, regionaltåg, bussar (varav flera stombusslinjer), cykel- och gångtrafik samt bil/taxi. Regionaltågsfunktionen är inte finansierad inom ramen för gällande infrastrukturinvesteringsplan. Som en del av tunnelbaneutbyggnaden arbetar förvaltningen ihop med trafikverket och landstinget med hur Stockholm Väst kan utformas för att stödja stadsutvecklingen, fylla en betydelsefull regional funktion och ge goda förutsättningar för framtida utbyggnad. 13. Barkarby trafikplats trafikplatsen vid E18 behöver förstärkas och behovet är än större med tunnelbaneavtalet och de bostäder kommunen har åtagit sig att uppföra. Förvaltningen för dialog med trafikverket om detta. En ny trafikplats Barkarby i ett sydligare läge finns illustrerad i översiktsplanen. 14. Hjulsta trafikplats kopplingar till Förbifart Stockholm i den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden finns en anslutning direkt till Hjulsta trafikplats illustrerad. Med uppdaterade planeringsförutsättningar ser trafikverket kapacitetsproblem i Hjulsta trafikplats med illustrerad anslutning. Förvaltningen arbetar med en trafikanalys tillsammans med trafikverket, trafikförvaltningen och Stockholms stad som ska utreda alternativa kopplingar mellan Barkarbystaden, Förbifart Stockholm och Stockholms stads pågående programarbete för den s.k. Stockholmsporten. Ovanstående sammanställning ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med stadsutveckling inom tunnelbanans influensområde. Projekten kan komma att förändras och nya kan tillkomma. Samtliga projekt förutsätter kommunstyrelsens ställningstagande i varje enskilt fall Organisation och styrning Sedan tidigare finns ett antal viktiga komponenter inom organisation och styrning av förvaltningsorganisationen definierade i Järfälla finns sedan tidigare såväl en be-

6 6 (13) skrivning av samhällsplaneringsprocessen 1 som en allmänt spridd gemensam projektmodell som strukturerar arbetet inom samhällsplaneringsområdet. 2 År 2007 fastställde kommundirektören en kommungemensam projektmodell. 3 Modellen ger en gemensam struktur för samhällsplaneringsområdet som ofta innefattar personer med många olika kompetenser och bakgrunder. Ett antal sätt att anpassa modellen har identifierats som bedöms ge en mer effektiv och sammanhållen process vilket beskrivs i det följande. Samhällsplaneringsprocessen i Järfälla kan övergripande beskrivas bestå av följande steg: Idé/initiativ Förstudie Plan Genomförande Utvärdering De tidiga skedena i samhällsplaneringsprocessen är ett ansvar för kommunstyrelsen liksom ansvaret för att hålla samman helheten och ansvara för det slutliga resultatet, i en tidigare översyn av samhällsplaneringen uttrycktes kommunstyrelsens (och därmed dåvarande kommunledningskontorets) ansvar på följande sätt: Ett sammanhållande ansvar ska ligga på kommunledningskontoret som svarar för förstudieskedet och utvärderingsskedet och som dessutom har ett övergripande och samordnande ansvar för planläggnings- och genomförandeskedena. I detta ansvar ingår ett övergripande resultatansvar, det vill säga ansvaret för att de enskilda projekten ger det förväntade ekonomiska och samhälleliga utfallet. (Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Dnr Kst 2002/504, s.4) Sedan citatet skrevs har dessutom kommunstyrelsen övertagit ansvaret för planfrågor enligt Plan- och bygglagen. Tekniska nämnden ansvarar för genomförandefrågor och bidrar med kunnande kring genomförandefrågor i de tidiga skedena av planeringen. Miljö- och bygglovsnämnden medverkar via sitt ansvar för bygglov och miljötillsyn. Kommunens övriga nämnder medverkar också i processen för att tillgodose respektive områdes behov av lokaler som blir en viktig innehållslig komponent i byggandet av ett samhälle Modell för huvudprojektledare En modell med en så kallad huvudprojektledare har under tid vuxit fram vid planeringen av Barkarbystaden I och II. Modellen innebär att en projektledare får ett övergripande ansvar för såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt resultat inklusive uppföljning och utvärdering genom hela projektet. Huvudprojektledarens roll kan sägas vara att hålla ett helhetsperspektiv och leda kommunens experter inom olika delområden med stöd av de utgångspunkter som har beslutats kring de olika projekten. Modellen med huvudprojektledare ska tillämpas för stora projekt med hög grad av komplexitet. 1 Samhällsplaneringsprocessen finns beskriven i sin moderna form i utredningen översyn av samhällsplaneringsprocessen 2010, dnr kst 2013/ Modellen finns beskriven på kommunens intranät och kan också återfinnas i diariet med diarienummer Kst 2007/ Modellen är generell och kan tillämpas för alla områden i kommunen där arbete bedrivs i projektform.

7 7 (13) En viktig förändring har pekats ut som angelägen för ekonomistyrningen i relation till arbetet som huvudprojektledare. Idag finns intäktssidan av kommunens exploateringsbudget i kommunstyrelsens budget medan utgifterna i stor utsträckning återfinns hos tekniska nämnden. För att kunna skapa en samlad exploateringsekonomi i kommunen bör såväl intäkter som utgifter finnas hos kommunstyrelsen. Innebörden i att ge huvudprojektledaren ansvar för ekonomin blir därmed att den funktionen får ansvara för att bereda budget och att följa upp samtliga delar i projektet i ekonomiskt hänseende. Modellen med huvudprojektledare bedöms kunna medföra en mer effektiv och sammanhållen process. Arbetssättet bedöms både innebära att suboptimeringar kan undvikas inom och mellan projekt och att uppföljning och utvärdering av såväl process som utfall kan förstärkas Utvecklad resursplanering i kommunens projektmodell Ett utvecklingsområde som har framkommit som konsekvens av avtalet från stockholmsförhandlingen rör att förstärka resursplaneringen i projektmodellen. Modellen innebär idag att respektive projektplan ska innehålla en övergripande resursplan för personer som medverkar i projektet där ansvarig chef godkänner de personella resurserna som planen anger. Detta verktyg, inte minst en utvecklad form för uppföljning av den planerade och nedlagda tiden, ger möjligheter till framförhållning när det gäller vilka resurser som behövs i kommunen totalt sett. Stockholmsförhandlingen innebär att olika delar av den kommunala organisationen kommer att ha olika hög belastning över tid i takt med att utbyggnaden är i olika skeden. För att kunna möta de behov som avtalet innebär i rätt tid behöver ett utvecklingsarbete komma till stånd när det gäller förmågan att på totalen beskriva vilken resursåtgång som krävs på sikt för att kunna möta behoven med egen personal eller via konsultinsatser Funktion för sammanhållning av arbetet med avtalet om tunnelbana Det avtal som har överenskommits kring stockholmsförhandlingen innebär som konstaterats att en stor mängd bostäder ska produceras under tidsperioden Det innebär att flera stora projekt kommer att bedrivas parallellt vilket skapar större behov av samordning och samplanering, inte minst i genomförandeskeden. En iakttagelse som har gjorts är att detta medför att en funktion måste till som kan hålla ihop utvecklingen på Barkarbyfältet och övriga delar av tunnelbanans influensområde och därigenom säkerställa att avtalets krav kan uppfyllas från Järfällas sida Rapportering av arbetet med avtalet Arbetet med att förverkliga de intentioner som har uttryckts kring avtalet kommer att ställa höga krav på rapportering till beslutande parter. Mellan de olika avtalsslutande parterna har flera samverkans- och styrgrupper redan kommit till för att kunna föra samtal och besluta om gemensamma frågor för avtalet som helhet och för de olika delprojekten. Därtill kommer en lokal styrstruktur att behöva etableras för att diskutera frågeställningar kring arbetets bedrivande. Rapportering av arbetets utveckling föreslås inledningsvis ske till kommunstyrelsens arbetsutskott men på sikt kan ett kompletterande särskilt beredningsorgan övervägas för att löpande kunna fördjupa frågeställningar som har koppling till avtalets genomförande.

8 8 (13) 3.3. Modell för ekonomisk redovisning För att kommunstyrelsen ska få överblick och förbättrade förutsättningar för att ta ansvar för de ekonomiska åtaganden som följer av avtalen behövs utvecklade former för sammanhållen exploateringsredovisning av projektekonomin för Barkarbystaden och dess omgivning/tunnelbanans influensområde. Syftet med en samlad projektekonomi är att samtliga investeringar och andra utgifter direkt förknippade med utveckling och förädling av kommunens markinnehav inom tunnelbanans influensområde ska balanseras med de intäkter som följer av projektets framdrift genom markanvisningar, försäljningar etc. Projektekonomin ska enkelt kunna följas upp och löpande redovisas som ett samlat resultat. Bland de utgifter och investeringar kommunen har ska föreliggande beslut om medfinansiering av tunnelbanan räknas in, ihop med andra generalkostnader för Barkarbystaden, åtaganden i samband med Mälarbanans utbyggnad, marknadsföring och utveckling av marknadspåverkande arbete samt områdesspecifika kostnader i form av anläggande av gator, parkmark och andra allmänna anläggningar. Former för rapportering och uppföljning av resultatet ska ingå i den nya ekonomiredovisningsmodellen. En övergripande kostnads- och intäktsanalys ska tas fram så fort ett underlag i form av strukturplan eller liknande för området finns framme. Uppdragen avseende ekonomisk redovisning föreslås hanteras i två delar; den ena med en modell för finansiell planering och analys, den andra delen med en sammanhållen modell för den ekonomiska redovisningen. De två delarna beskrivs närmare nedan Långsiktig finansiell planering och analys För att kunna följa den förestående expansionen behöver en mer långsiktig modell för den finansiella planeringen än vad som hittills använts införas. För närvarande finns en befolkningsprognos på 10 års sikt, en lokalförsörjningsplan på 5-10 års sikt och en ekonomisk flerårsplan på 4 års sikt. En ny modell för finansiell planering och analys bör sträcka sig fram till år 2030, dvs 15 år framåt. Frågor som behöver besvaras i en mer långsiktig modell är bland annat följande: Vilket tryck skapar en utveckling enligt befolkningsprognosen på de kommunala verksamheterna? Vad blir investeringsbehovet? Hur utvecklas de totala kostnaderna? Vilka intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning kan vi förvänta oss? Går det ihop? Behov av effektiviseringar? Hur klarar vi av att finansiera detta? Hur mycket behöver lånefinansieras? Hur stora blir avskrivningarna?

9 9 (13) För att göra en finansiell planering och analys ända till år 2030 behöver nuvarande prognoser över bostadsbyggande, befolkningsutveckling och lokalförsörjning förlängas till detta år. Vidare behöver nuvarande resursfördelningsmodell som används i budgetprocessen ses över. Den föreslagna modellen innebär att: Utifrån befolkningsprognosen räknas det så kallade demografiska trycket fram, både på drift- och investeringsekonomin. Kostnader räknas om i löpande priser med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) bedömning av löne- och prisutvecklingen. Ovanstående kompletteras med uppgifter avseende pensionskostnader, avskrivningar och finansiella poster. Det ställs mot en beräkning av kommunens framtida intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Här används SKL:s skatteunderlagsprognos samt en beräkning av effekten av kommunens befolkningsprognos på intäkterna från utjämningssystemen. Modellen som redan prövats i ett antal kommuner kan sammanfattas i bilden nedan. Bild 1. Modell för ekonomisk planering

10 10 (13) Redovisning Framtagande av en modell för sammanhållen exploateringsredovisning av projektekonomin för Barkarbystaden och dess omgivning/tunnelbanans influensområde föreslås ske i två steg. Som en första fas genomförs en förstudie för att klarlägga vilka förutsättningar och principer som ska gälla för den ekonomiska redovisningen. Förstudien kommer bland annat att belysa och beskriva: Vad säger praxis och god redovisningssed avseende kommunal markexploatering? Vilka redovisningsmässiga problemställningar finns kopplade till exploateringen av Barkarbystaden med tillhörande avtal om finansiering och medfinansiering? Vilka effekter kan olika ställningstaganden få för kommunens resultatredovisning över tid? Förslag till en övergripande struktur för en sammanhållen modell för ekonomisk redovisning. Hur kan en övergripande inkomst- och utgiftsanalys (exploateringskalkyl) se ut? Hur ska redovisningen organiseras för olika delprojekt för att säkerställa en god projektstyrning och rättvisande resultat och investeringsredovisning. Den struktur för redovisning som tas fram ska kunna tillämpas och gälla generellt för kommunens exploateringsverksamhet Medfinansiering av tunnelbanan för privata fastighetsägare Fastighetsägare och exploatörer inom tunnelbanans influensområde kommer att ta del av de fördelar som utbyggnaden av tunnelbanan medför såsom förbättrade kommunikationer, bättre möjlighet att förtäta och bygga stad, ökade fastighetsvärden och därtill ökade försäljningspriser av fastigheter. Kommunen är huvudsaklig markägare inom tunnelbanans influensområde och ska därför stå för huvuddelen av medfinansieringen, vilken väntas hämtas in genom framtida försäljningsintäkter. Utöver kommunen bör andra större markägare medfinansiera tunnelbanan i samband med förädling av marken genom detaljplanering och fastighetsutveckling. Kommunstyrelseförvaltningen avser i samband med tecknande av exploateringsavtal med privata fastighetsägare inom tunnelbanans influensområde söka lösningar för att föra över del av medfinansieringsåtagandet till de fastighetsägare som bedöms få en betydande värdeökning till följd av tunnelbanans utbyggnad Utvecklat marknadspåverkande arbete Järfälla arbetar sedan 2011 med att öka kännedomen och preferensen för Järfälla i regionen och samverkar också i nätverk med byggherrarna i Barkarbystaden och Jakobsberg för att bekantgöra stadsdelarna för regionen. Den ökade takten i bostadsbyggande innebär ett behov av att utveckla det marknadspåverkande arbetet. Konsultföretaget Evidens har i en marknadsanalys angivit att bostadsmarknaden i Järfälla med rådande förutsättningar klarar cirka 550 nya bostäder per år. Ett utvecklat marknadspåverkande arbete syftar till att skapa förbättrade marknadsförutsättningar för att nå målet om 825 bostäder per år inom influensområdet enligt avtal. I hela kommunen

11 11 (13) är målet bostäder per år enligt antagandehandling för översiktsplanen. För att förbättra förutsättningarna för att nå målet med kommunens framtida bostadsbyggande har kommunstyrelseförvaltningen identifierat tre marknadsmässiga utmaningar som behöver hanteras: 1. Behovet av att bredda marknaden för bostäder. Idag kommer den övervägande delen av bostadsköparna i kommunens nyproduktion från Järfälla med omnejd. Med de volymer som nu är aktuella så kommer den nuvarande primärmarknaden att vara för liten. Det finns en tydlig risk att den nuvarande efterfrågan inte kommer att räcka till för att möta det planerade utbudet. 2. En av målsättningarna i den kommande översiktsplanen är att fler företag ska etablera sig i Järfälla och den regionala stadskärnan. Arbetsplatser med människor som kan använda den blivande stadens service på dagtid är en av förutsättningarna för att skapa en urban miljö som vid sidan av närhet till spårtrafik utgör de viktigaste attraktionsfaktorerna för bostadsköpare, enligt Evidens. 3. Tunnelbanans influensområde, där bostäderna ska uppföras för att räknas in i de bostäder som kommunen förbinder sig att uppföra enligt avtal, är inte geografiskt definierat och kan därmed påverkas samt påverkas i sin tur av vad som händer i influensområdets omland. Svaret på hur kommunen kan möta dessa utmaningar är att kommunicera en tydlig regional position i enlighet med RUFS 2010 och besluten om en regional stadskärna, intensifiera arbetet med platsutveckling och dess platsvarumärke samt fördjupa kunskaperna om marknaden och dess förutsättningar Den regionala positionen Barkarby/Jakobsberg är utpekad som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen. Barkarby station planeras bli en framtida regionaltågstation, Stockholm väst, även om den i nuläget inte är med i den nationella investeringsplanen för infrastruktur, bland annat beroende på att det behövs fördjupade studier i form av en åtgärdsvalsstudie i enligt med trafikverkets planeringsprocess. Det planerade kollektivtrafiknavet, Stockholm Väst, och den regionala stadskärnan utgör en utgångspunkt och möjlighet för att utveckla platsens regionala position. Att tydligt kommunicera den regionala positionen förflyttar bilden av Järfälla som en plats i periferin med en koppling till Stockholm city till bilden av ett delcentrum i regionen med kopplingar till hela västra Stockholm, södra Stockholm, Östra Mellansverige, Arlanda m.m. Det blir ett delcentrum som har goda förutsättningar att möta behov hos människor och företag inte bara i Järfälla utan även i dess omland. Att kommunicera den regionala positionen och värdet för regionen ökar förutsättningarna för att etablera alla delar i ett fullt utbyggt kollektivtrafiknav med regionaltågsstation, koppling till förbifarten samt flygbussar till Bromma och Arlanda. Det skapar bättre förutsättningar för företagsetableringar, det bidrar till att förstärka marknadens uppfattning om platsen som bostadsort och livsmiljö. Järfälla kommun är en naturlig avsändare och organisation för att driva detta eftersom målpunkten, kollektivtrafiknavet och den inre kärnan Barkarby/Jakobsberg ligger i Järfälla.

12 12 (13) Illustrationen nedan visar förflyttningen från periferi till en position som regionalt delcentrum. Att kommunicera den regionala positionen bedöms skapa goda lokala förutsättningarna för Järfällas medborgare och företag. Det blir Järfällas bidrag till en växande storstadsregion och innebär flerkärnighet på riktigt i enlighet med den regionala utvecklingsplanen och översiktsplanen. Arbetsnamnet på den planerade regionaltågstationen, Stockholm väst, utgör i sammanhanget en intressant kommunikativ möjlighet för att tydligöra den regionala positionen. Det är ett begrepp som tydligt kommunicerar stad och urbanitet och som också placerar platsen geografiskt. Detta ska studeras vidare Platsutveckling Genom att ge den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg en sammanhållen stadsmässig identitet med utgångspunkt från Stockholm Väst kan bostadsbyggande, samhällsplanering och näringsliv i de olika delarna förstärka och komplettera varandra. Platsen ska kännetecknas av ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Lokal och regional samverkan och dialog med både privata och offentliga intressenter för att identifiera platsens konkurrensfördelar och därigenom bredda platsens erbjudande och Järfällas bidrag till regionens utbud är avgörande. Järfälla kommun har sökt medel från tillväxtverket för att arbeta med platsutveckling med utgångspunkt från den regionala stadskärnan och kollektivtrafiknavet Stockholm Väst. Arbetsprocessen kommer att bedrivas genom ett antal workshops/seminarier där medarbetare, förtroendevalda, företagare, investerare och Järfällabor medverkar liksom regionala och nationella företrädare. Målet är att få fram ett förslag till program för platsutveckling för politisk behandling under Programmet syftar till att skapa en målbild, strategi, aktivitetsplan och organisation för den fortsatta platsutvecklingen. Projektet bygger vidare på översiktsplanen och utgör ett viktigt steg för att möta marknadens behov och förutsättningar Kunskap om marknaden Järfälla genomför årligen en mätning av kännedom och preferens som bostadsort i stockholmsregionen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att mätningen tydligare ska följa hur väl människor associerar de faktorer som påverkar bostäders attraktivitet. Evidens har genomfört en studie i stockholmsregionen för att undersöka vilka faktorer som förklarar attraktiviteten och människors betalningsvilja för bostadsrätter. Studien pekar på åtta faktorer som förklarar 90 procent av attraktiviteten: närhet-

13 13 (13) en till stationer för spårbunden trafik, graden av urbanitet, kvartersstruktur, parker, närhet till vatten med mera. Resultatet är även applicerbart på hyresrätter. I översiktsplanen anges en tydlig riktning att arbeta för att skapa en regional stadskärna med ovanstående kvaliteter. Faktorerna utgör ett viktigt underlag i valet av budskap under själva kommunikationsarbetet, och det är centralt att också följa omvärldens bild av detta. En liknande studie finns för kontorsmarknaden och eftersom det också finns en målbild om fler företag i Järfälla så föreslås regelbundna mätningar av kännedom, preferens och association även i målgruppen företag i stockholmsregionen. Förutom denna mätning föreslås ett antal nyckeltal: in- och utflyttning, tidigare bostadsort, kön, ålder, inkomst. Prisutvecklingen för bostadsrätter liksom kötiden för hyresrätter. För att få mer kvalitativ information föreslås också återkommande fokusgrupper och djupintervjuer med de som flyttat in och ut. Och de som övervägt någon del av Järfälla men har valt ett annat bostadsområde. 4. SLUTSATSER Efter implementering av ovanstående förslag till åtgärder bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunen har en god grund att stå på för att uppnå de åtaganden som följer från kommunens sida inom ramen för avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse. Flera riskfaktorer finns dock bl a förutsättningen att rekrytera tillräckligt med personella resurser med rådande konkurrens på arbetsmarknaden samt andra externa faktorer såsom konjukturläge och finansoro. Riskerna avses identifieras och prioriteras att hanteras inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens arbete med internkontrollplan.

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun RAPPORT 2013 12 04 nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun Ekonomiska konsekvenser av ny, jämfört med om

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området. Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-08-23 Markanvisning för bostäder och tennishall inom fastigheten Stadshagen

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer