Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse"

Transkript

1 Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Organisation och styrning, ekonomisk redovisning, planering och marknadspåverkande arbete Göran Persson Emelie Grind Mats O Johansson Robert Jägare

2 2 (13) 1. BAKGRUND Kommunstyrelsen gav i samband med godkännande av avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse i mars 2014 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att innan halvårsskiftet 2014 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till upplägg för genomförande av åtgärderna organisation och styrning, ekonomisk redovisning, behov av tillägg till den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden samt detaljplanering och utvecklat marknadspåverkande arbete. I denna rapport beskrivs hur kommunstyrelseförvaltningen avser att arbeta vidare inom de olika områdena för att uppnå de åtaganden som avtalet om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande medför för kommunen. 2. SYFTE Syftet med denna rapport är beskriva vilka insatser som behöver genomföras för att förvaltningsorganisationen ska ha bästa möjliga förutsättningar att uppfylla de åtaganden som följer av avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökat bostadsbyggande. Med utgångspunkt från denna rapport avser kommundirektören genomföra åtgärder som syftar till att uppnå det som beskrivs i följande sammanställning genom förslag till särskilda beslut i nämnd t ex i samband med kommande budgetprocess eller med stöd av gällande delegationsordning. 3. REDOVISNING AV ÅTGÄRDER Nedan beskrivs inledningsvis det område som är aktuellt för särskilda insatser inom ramen för det avtal som slöts kring tunnelbanan. Därefter beskrivs identifierade förändringar inom organisation och styrning, ekonomi och avslutningsvis ett utvecklat marknadspåverkande arbete Planering för ökat bostadsbyggande inom tunnelbanans influensområde I samband med godkännandet av avtal för tunnelbanans utbyggnad åtar sig Järfälla kommun att uppföra nya bostäder inom tunnelbanans influensområde i en genomsnittlig takt om 825 bostäder per år fram till Tunnelbanans influensområde är inte definierat eller avgränsat i avtalet utan kan förändras under avtalstiden och påverkas av åtgärder som underlättar tillgängligheten för boende till tunnelbanan. Ett riktvärde är en radie av minst 700 meter från tunnelbanestationernas uppgångar. Kommunens bostadsbyggande följs upp tertialvis i den partssammansatta styrelsen. Kommunens bostadsbyggnadsåtagande är långtgående då bostäder ska uppföras, inte enbart genom detaljplanering möjliggöras. Med tanke på att kommunen själv inte uppför bostäder utan är beroende av andra aktörer och med tanke på den osäkerhet som råder i marknaden, som beskrivs utförligare under rubriken Marknadspåverkande arbete, krävs att kommunen skaffar sig en god planberedskap med viss marginal över avtalsvolymen om 825 bostäder årsvis. För att skapa tillräckligt god planberedskap för att uppnå överenskommen takt i bostadsbyggandet i tunnelba-

3 3 (13) nans influensområde föreslås följande planering respektive utbyggnad påbörjas, fortgå och/eller påskyndas: 1. Detaljplan för Barkarbystaden I utbyggnad pågår, tidplanen för utbyggnaden ses över för att om möjligt i överenskommelse med de byggherrar som kommunen tecknat ramavtal med snabba på utbyggnaden. Planändring för Barkarbystaden I kan komma att behöva göras för att ge planstöd för tunnelbanan under mark, reglera tekniska anläggningar som justerats vid utbyggnaden i förhållande till detaljplanen samt för att utreda om byggrätt för återstående kvarter samt ändamål för markanvändning i del av planområdet kan/behöver utökas. 2. Detaljplan för Barkarbystaden II arbete med att ta fram förslag till detaljplan pågår. Beslut om plansamråd bedöms kunna tas hösten Detaljplanen ska ge stöd för utbyggnad av tunnelbana. Preliminärt bedöms området kunna inrymma bostäder blandat med arbetsplatser. 3. Detaljplan för Barkarbystaden III området omfattas av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Barkarbystaden. Kommunstyrelseförvaltningen

4 4 (13) önskar få detaljplaneuppdrag för att inleda planarbete för denna etapp av Barkarbystaden då den inte ligger i vägen för tunnelbaneutbyggnaden och annan stadsutveckling utan bedöms kunna bredda utbudet med naturnära boende i nära anslutning till den regionala grönkilen och Västra Järvafältets naturreservat. Avgränsningen ska om möjligt utökas söderut för att ta med området mellan Barkarbystaden I, Barkarbystaden II och kyrkbyn beroende på vad som bedöms lämpligt i förhållande till fortsatt process för tunnelbanans utbyggnad. Detaljplaneområdets avgränsning på kartan är därför preliminär. 4. Detaljplan för Barkarby centrum ett planprogram för området runt Jaktvägen och Helikoptervägen i Barkarby centrum togs fram Programförslaget omfattar byggande av ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. Detaljplanearbetet har efter programsamrådet avstannat. En utredning över Barkarby centrum bör göras för att se hur planområdet kan utökas och hur fler bostäder i eller i anslutning till Barkarby centrum kan tillskapas. Innan planarbetet fortsätter behöver tidplanen för bussterminalens flytt från Barkarby centrum, till det nya läget för Barkarby station, läggas fast. 5. Detaljplan för Byleden förvaltningen önskar få planuppdrag för att påbörja planarbete i syfte att utveckla Byleden till en stadsgata och komplettera med bostäder med inslag av service/verksamheter på båda sidor om gatan. Området behöver få en god koppling till Barkarby station för att helt eller delvis kunna räknas in i influensområdet för tunnelbana. 6. Ormbacka ett planprogram för området finns sedan Detaljplanering för en första etapp, Ormbacka A pågår. Så fort detaljplan för den första etappen vunnit laga kraft önskar förvaltningen få i uppdrag att påbörja detaljplanering av en andra etapp, Ormbacka B. Med en god koppling till Barkarby station bedöms bostäderna i området till del kunna räknas in i tunnelbanans influensområde. 7. Bebyggelseutveckling på Söderhöjden som kopplar samman Jakobsberg och Barkarby den nya översiktsplanen beskriver en sk urban koppling här vilket fått en privat byggherre att ta fram en idéskiss över hur området skulle kunna utvecklas. Fortsatt process hänger samman med objekt nr 13 i kartbilden Barkarby trafikplats. 8. Planprogram för Veddesta förvaltningen har tagit fram ett förslag till planprogram för Veddesta som tas upp i kommunstyrelsen för beslut om samråd. Efter programsamrådet väntas området etappindelas och detaljplanering för en första etapp påbörjas. Tunnelbanans utbyggnad kan komma att kräva detaljplaneändring för en uppgång på Veddestasidan relativt snart. 9. Planprogram för Barkarbystaden som tillägg till FÖP enligt den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden från 2006 ska Barkarbystadens täthet omstuderas i det fall tunnelbana blir aktuell, istället för spårväg. Förvaltningen önskar få i uppdrag att ta fram ett planprogram för

5 5 (13) Barkarbystaden där förutom tätheten även bl a kapacitet i offentlig service och övrig infrastruktur ses över. 10. Barkarby handelsplats flera fastighetsägare har framfört önskemål om att utveckla sina fastigheter. Förvaltningen önskar återkomma med förslag till upplägg för att samlat studera hur handelsplatsen kan utvecklas och förstärkas som ett regionalt besöksmål, bredda sitt innehåll och tillföra den lokala platsen utökade värden, integreras med den regionala stadskärnan och samtidigt stärka kopplingen mellan Jakobsberg och Barkarby. 11. Utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby bygger på en nära samverkan med landstinget, övriga kommuner och staten för att projektet ska hålla tidplan, budget och i så hög grad som möjligt tillföra värden och synergier till stadsutvecklingen. Just nu pågår arbete med att ta fram en utredning över stationslägen och sträckningsdragningar som avses skickas ut på samråd i höst. 12. Barkarby station/stockholm Väst är en kollektivtrafiknod och regional omstigningspunkt för pendeltåg, tunnelbana, regionaltåg, bussar (varav flera stombusslinjer), cykel- och gångtrafik samt bil/taxi. Regionaltågsfunktionen är inte finansierad inom ramen för gällande infrastrukturinvesteringsplan. Som en del av tunnelbaneutbyggnaden arbetar förvaltningen ihop med trafikverket och landstinget med hur Stockholm Väst kan utformas för att stödja stadsutvecklingen, fylla en betydelsefull regional funktion och ge goda förutsättningar för framtida utbyggnad. 13. Barkarby trafikplats trafikplatsen vid E18 behöver förstärkas och behovet är än större med tunnelbaneavtalet och de bostäder kommunen har åtagit sig att uppföra. Förvaltningen för dialog med trafikverket om detta. En ny trafikplats Barkarby i ett sydligare läge finns illustrerad i översiktsplanen. 14. Hjulsta trafikplats kopplingar till Förbifart Stockholm i den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden finns en anslutning direkt till Hjulsta trafikplats illustrerad. Med uppdaterade planeringsförutsättningar ser trafikverket kapacitetsproblem i Hjulsta trafikplats med illustrerad anslutning. Förvaltningen arbetar med en trafikanalys tillsammans med trafikverket, trafikförvaltningen och Stockholms stad som ska utreda alternativa kopplingar mellan Barkarbystaden, Förbifart Stockholm och Stockholms stads pågående programarbete för den s.k. Stockholmsporten. Ovanstående sammanställning ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med stadsutveckling inom tunnelbanans influensområde. Projekten kan komma att förändras och nya kan tillkomma. Samtliga projekt förutsätter kommunstyrelsens ställningstagande i varje enskilt fall Organisation och styrning Sedan tidigare finns ett antal viktiga komponenter inom organisation och styrning av förvaltningsorganisationen definierade i Järfälla finns sedan tidigare såväl en be-

6 6 (13) skrivning av samhällsplaneringsprocessen 1 som en allmänt spridd gemensam projektmodell som strukturerar arbetet inom samhällsplaneringsområdet. 2 År 2007 fastställde kommundirektören en kommungemensam projektmodell. 3 Modellen ger en gemensam struktur för samhällsplaneringsområdet som ofta innefattar personer med många olika kompetenser och bakgrunder. Ett antal sätt att anpassa modellen har identifierats som bedöms ge en mer effektiv och sammanhållen process vilket beskrivs i det följande. Samhällsplaneringsprocessen i Järfälla kan övergripande beskrivas bestå av följande steg: Idé/initiativ Förstudie Plan Genomförande Utvärdering De tidiga skedena i samhällsplaneringsprocessen är ett ansvar för kommunstyrelsen liksom ansvaret för att hålla samman helheten och ansvara för det slutliga resultatet, i en tidigare översyn av samhällsplaneringen uttrycktes kommunstyrelsens (och därmed dåvarande kommunledningskontorets) ansvar på följande sätt: Ett sammanhållande ansvar ska ligga på kommunledningskontoret som svarar för förstudieskedet och utvärderingsskedet och som dessutom har ett övergripande och samordnande ansvar för planläggnings- och genomförandeskedena. I detta ansvar ingår ett övergripande resultatansvar, det vill säga ansvaret för att de enskilda projekten ger det förväntade ekonomiska och samhälleliga utfallet. (Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Dnr Kst 2002/504, s.4) Sedan citatet skrevs har dessutom kommunstyrelsen övertagit ansvaret för planfrågor enligt Plan- och bygglagen. Tekniska nämnden ansvarar för genomförandefrågor och bidrar med kunnande kring genomförandefrågor i de tidiga skedena av planeringen. Miljö- och bygglovsnämnden medverkar via sitt ansvar för bygglov och miljötillsyn. Kommunens övriga nämnder medverkar också i processen för att tillgodose respektive områdes behov av lokaler som blir en viktig innehållslig komponent i byggandet av ett samhälle Modell för huvudprojektledare En modell med en så kallad huvudprojektledare har under tid vuxit fram vid planeringen av Barkarbystaden I och II. Modellen innebär att en projektledare får ett övergripande ansvar för såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt resultat inklusive uppföljning och utvärdering genom hela projektet. Huvudprojektledarens roll kan sägas vara att hålla ett helhetsperspektiv och leda kommunens experter inom olika delområden med stöd av de utgångspunkter som har beslutats kring de olika projekten. Modellen med huvudprojektledare ska tillämpas för stora projekt med hög grad av komplexitet. 1 Samhällsplaneringsprocessen finns beskriven i sin moderna form i utredningen översyn av samhällsplaneringsprocessen 2010, dnr kst 2013/ Modellen finns beskriven på kommunens intranät och kan också återfinnas i diariet med diarienummer Kst 2007/ Modellen är generell och kan tillämpas för alla områden i kommunen där arbete bedrivs i projektform.

7 7 (13) En viktig förändring har pekats ut som angelägen för ekonomistyrningen i relation till arbetet som huvudprojektledare. Idag finns intäktssidan av kommunens exploateringsbudget i kommunstyrelsens budget medan utgifterna i stor utsträckning återfinns hos tekniska nämnden. För att kunna skapa en samlad exploateringsekonomi i kommunen bör såväl intäkter som utgifter finnas hos kommunstyrelsen. Innebörden i att ge huvudprojektledaren ansvar för ekonomin blir därmed att den funktionen får ansvara för att bereda budget och att följa upp samtliga delar i projektet i ekonomiskt hänseende. Modellen med huvudprojektledare bedöms kunna medföra en mer effektiv och sammanhållen process. Arbetssättet bedöms både innebära att suboptimeringar kan undvikas inom och mellan projekt och att uppföljning och utvärdering av såväl process som utfall kan förstärkas Utvecklad resursplanering i kommunens projektmodell Ett utvecklingsområde som har framkommit som konsekvens av avtalet från stockholmsförhandlingen rör att förstärka resursplaneringen i projektmodellen. Modellen innebär idag att respektive projektplan ska innehålla en övergripande resursplan för personer som medverkar i projektet där ansvarig chef godkänner de personella resurserna som planen anger. Detta verktyg, inte minst en utvecklad form för uppföljning av den planerade och nedlagda tiden, ger möjligheter till framförhållning när det gäller vilka resurser som behövs i kommunen totalt sett. Stockholmsförhandlingen innebär att olika delar av den kommunala organisationen kommer att ha olika hög belastning över tid i takt med att utbyggnaden är i olika skeden. För att kunna möta de behov som avtalet innebär i rätt tid behöver ett utvecklingsarbete komma till stånd när det gäller förmågan att på totalen beskriva vilken resursåtgång som krävs på sikt för att kunna möta behoven med egen personal eller via konsultinsatser Funktion för sammanhållning av arbetet med avtalet om tunnelbana Det avtal som har överenskommits kring stockholmsförhandlingen innebär som konstaterats att en stor mängd bostäder ska produceras under tidsperioden Det innebär att flera stora projekt kommer att bedrivas parallellt vilket skapar större behov av samordning och samplanering, inte minst i genomförandeskeden. En iakttagelse som har gjorts är att detta medför att en funktion måste till som kan hålla ihop utvecklingen på Barkarbyfältet och övriga delar av tunnelbanans influensområde och därigenom säkerställa att avtalets krav kan uppfyllas från Järfällas sida Rapportering av arbetet med avtalet Arbetet med att förverkliga de intentioner som har uttryckts kring avtalet kommer att ställa höga krav på rapportering till beslutande parter. Mellan de olika avtalsslutande parterna har flera samverkans- och styrgrupper redan kommit till för att kunna föra samtal och besluta om gemensamma frågor för avtalet som helhet och för de olika delprojekten. Därtill kommer en lokal styrstruktur att behöva etableras för att diskutera frågeställningar kring arbetets bedrivande. Rapportering av arbetets utveckling föreslås inledningsvis ske till kommunstyrelsens arbetsutskott men på sikt kan ett kompletterande särskilt beredningsorgan övervägas för att löpande kunna fördjupa frågeställningar som har koppling till avtalets genomförande.

8 8 (13) 3.3. Modell för ekonomisk redovisning För att kommunstyrelsen ska få överblick och förbättrade förutsättningar för att ta ansvar för de ekonomiska åtaganden som följer av avtalen behövs utvecklade former för sammanhållen exploateringsredovisning av projektekonomin för Barkarbystaden och dess omgivning/tunnelbanans influensområde. Syftet med en samlad projektekonomi är att samtliga investeringar och andra utgifter direkt förknippade med utveckling och förädling av kommunens markinnehav inom tunnelbanans influensområde ska balanseras med de intäkter som följer av projektets framdrift genom markanvisningar, försäljningar etc. Projektekonomin ska enkelt kunna följas upp och löpande redovisas som ett samlat resultat. Bland de utgifter och investeringar kommunen har ska föreliggande beslut om medfinansiering av tunnelbanan räknas in, ihop med andra generalkostnader för Barkarbystaden, åtaganden i samband med Mälarbanans utbyggnad, marknadsföring och utveckling av marknadspåverkande arbete samt områdesspecifika kostnader i form av anläggande av gator, parkmark och andra allmänna anläggningar. Former för rapportering och uppföljning av resultatet ska ingå i den nya ekonomiredovisningsmodellen. En övergripande kostnads- och intäktsanalys ska tas fram så fort ett underlag i form av strukturplan eller liknande för området finns framme. Uppdragen avseende ekonomisk redovisning föreslås hanteras i två delar; den ena med en modell för finansiell planering och analys, den andra delen med en sammanhållen modell för den ekonomiska redovisningen. De två delarna beskrivs närmare nedan Långsiktig finansiell planering och analys För att kunna följa den förestående expansionen behöver en mer långsiktig modell för den finansiella planeringen än vad som hittills använts införas. För närvarande finns en befolkningsprognos på 10 års sikt, en lokalförsörjningsplan på 5-10 års sikt och en ekonomisk flerårsplan på 4 års sikt. En ny modell för finansiell planering och analys bör sträcka sig fram till år 2030, dvs 15 år framåt. Frågor som behöver besvaras i en mer långsiktig modell är bland annat följande: Vilket tryck skapar en utveckling enligt befolkningsprognosen på de kommunala verksamheterna? Vad blir investeringsbehovet? Hur utvecklas de totala kostnaderna? Vilka intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning kan vi förvänta oss? Går det ihop? Behov av effektiviseringar? Hur klarar vi av att finansiera detta? Hur mycket behöver lånefinansieras? Hur stora blir avskrivningarna?

9 9 (13) För att göra en finansiell planering och analys ända till år 2030 behöver nuvarande prognoser över bostadsbyggande, befolkningsutveckling och lokalförsörjning förlängas till detta år. Vidare behöver nuvarande resursfördelningsmodell som används i budgetprocessen ses över. Den föreslagna modellen innebär att: Utifrån befolkningsprognosen räknas det så kallade demografiska trycket fram, både på drift- och investeringsekonomin. Kostnader räknas om i löpande priser med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) bedömning av löne- och prisutvecklingen. Ovanstående kompletteras med uppgifter avseende pensionskostnader, avskrivningar och finansiella poster. Det ställs mot en beräkning av kommunens framtida intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Här används SKL:s skatteunderlagsprognos samt en beräkning av effekten av kommunens befolkningsprognos på intäkterna från utjämningssystemen. Modellen som redan prövats i ett antal kommuner kan sammanfattas i bilden nedan. Bild 1. Modell för ekonomisk planering

10 10 (13) Redovisning Framtagande av en modell för sammanhållen exploateringsredovisning av projektekonomin för Barkarbystaden och dess omgivning/tunnelbanans influensområde föreslås ske i två steg. Som en första fas genomförs en förstudie för att klarlägga vilka förutsättningar och principer som ska gälla för den ekonomiska redovisningen. Förstudien kommer bland annat att belysa och beskriva: Vad säger praxis och god redovisningssed avseende kommunal markexploatering? Vilka redovisningsmässiga problemställningar finns kopplade till exploateringen av Barkarbystaden med tillhörande avtal om finansiering och medfinansiering? Vilka effekter kan olika ställningstaganden få för kommunens resultatredovisning över tid? Förslag till en övergripande struktur för en sammanhållen modell för ekonomisk redovisning. Hur kan en övergripande inkomst- och utgiftsanalys (exploateringskalkyl) se ut? Hur ska redovisningen organiseras för olika delprojekt för att säkerställa en god projektstyrning och rättvisande resultat och investeringsredovisning. Den struktur för redovisning som tas fram ska kunna tillämpas och gälla generellt för kommunens exploateringsverksamhet Medfinansiering av tunnelbanan för privata fastighetsägare Fastighetsägare och exploatörer inom tunnelbanans influensområde kommer att ta del av de fördelar som utbyggnaden av tunnelbanan medför såsom förbättrade kommunikationer, bättre möjlighet att förtäta och bygga stad, ökade fastighetsvärden och därtill ökade försäljningspriser av fastigheter. Kommunen är huvudsaklig markägare inom tunnelbanans influensområde och ska därför stå för huvuddelen av medfinansieringen, vilken väntas hämtas in genom framtida försäljningsintäkter. Utöver kommunen bör andra större markägare medfinansiera tunnelbanan i samband med förädling av marken genom detaljplanering och fastighetsutveckling. Kommunstyrelseförvaltningen avser i samband med tecknande av exploateringsavtal med privata fastighetsägare inom tunnelbanans influensområde söka lösningar för att föra över del av medfinansieringsåtagandet till de fastighetsägare som bedöms få en betydande värdeökning till följd av tunnelbanans utbyggnad Utvecklat marknadspåverkande arbete Järfälla arbetar sedan 2011 med att öka kännedomen och preferensen för Järfälla i regionen och samverkar också i nätverk med byggherrarna i Barkarbystaden och Jakobsberg för att bekantgöra stadsdelarna för regionen. Den ökade takten i bostadsbyggande innebär ett behov av att utveckla det marknadspåverkande arbetet. Konsultföretaget Evidens har i en marknadsanalys angivit att bostadsmarknaden i Järfälla med rådande förutsättningar klarar cirka 550 nya bostäder per år. Ett utvecklat marknadspåverkande arbete syftar till att skapa förbättrade marknadsförutsättningar för att nå målet om 825 bostäder per år inom influensområdet enligt avtal. I hela kommunen

11 11 (13) är målet bostäder per år enligt antagandehandling för översiktsplanen. För att förbättra förutsättningarna för att nå målet med kommunens framtida bostadsbyggande har kommunstyrelseförvaltningen identifierat tre marknadsmässiga utmaningar som behöver hanteras: 1. Behovet av att bredda marknaden för bostäder. Idag kommer den övervägande delen av bostadsköparna i kommunens nyproduktion från Järfälla med omnejd. Med de volymer som nu är aktuella så kommer den nuvarande primärmarknaden att vara för liten. Det finns en tydlig risk att den nuvarande efterfrågan inte kommer att räcka till för att möta det planerade utbudet. 2. En av målsättningarna i den kommande översiktsplanen är att fler företag ska etablera sig i Järfälla och den regionala stadskärnan. Arbetsplatser med människor som kan använda den blivande stadens service på dagtid är en av förutsättningarna för att skapa en urban miljö som vid sidan av närhet till spårtrafik utgör de viktigaste attraktionsfaktorerna för bostadsköpare, enligt Evidens. 3. Tunnelbanans influensområde, där bostäderna ska uppföras för att räknas in i de bostäder som kommunen förbinder sig att uppföra enligt avtal, är inte geografiskt definierat och kan därmed påverkas samt påverkas i sin tur av vad som händer i influensområdets omland. Svaret på hur kommunen kan möta dessa utmaningar är att kommunicera en tydlig regional position i enlighet med RUFS 2010 och besluten om en regional stadskärna, intensifiera arbetet med platsutveckling och dess platsvarumärke samt fördjupa kunskaperna om marknaden och dess förutsättningar Den regionala positionen Barkarby/Jakobsberg är utpekad som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen. Barkarby station planeras bli en framtida regionaltågstation, Stockholm väst, även om den i nuläget inte är med i den nationella investeringsplanen för infrastruktur, bland annat beroende på att det behövs fördjupade studier i form av en åtgärdsvalsstudie i enligt med trafikverkets planeringsprocess. Det planerade kollektivtrafiknavet, Stockholm Väst, och den regionala stadskärnan utgör en utgångspunkt och möjlighet för att utveckla platsens regionala position. Att tydligt kommunicera den regionala positionen förflyttar bilden av Järfälla som en plats i periferin med en koppling till Stockholm city till bilden av ett delcentrum i regionen med kopplingar till hela västra Stockholm, södra Stockholm, Östra Mellansverige, Arlanda m.m. Det blir ett delcentrum som har goda förutsättningar att möta behov hos människor och företag inte bara i Järfälla utan även i dess omland. Att kommunicera den regionala positionen och värdet för regionen ökar förutsättningarna för att etablera alla delar i ett fullt utbyggt kollektivtrafiknav med regionaltågsstation, koppling till förbifarten samt flygbussar till Bromma och Arlanda. Det skapar bättre förutsättningar för företagsetableringar, det bidrar till att förstärka marknadens uppfattning om platsen som bostadsort och livsmiljö. Järfälla kommun är en naturlig avsändare och organisation för att driva detta eftersom målpunkten, kollektivtrafiknavet och den inre kärnan Barkarby/Jakobsberg ligger i Järfälla.

12 12 (13) Illustrationen nedan visar förflyttningen från periferi till en position som regionalt delcentrum. Att kommunicera den regionala positionen bedöms skapa goda lokala förutsättningarna för Järfällas medborgare och företag. Det blir Järfällas bidrag till en växande storstadsregion och innebär flerkärnighet på riktigt i enlighet med den regionala utvecklingsplanen och översiktsplanen. Arbetsnamnet på den planerade regionaltågstationen, Stockholm väst, utgör i sammanhanget en intressant kommunikativ möjlighet för att tydligöra den regionala positionen. Det är ett begrepp som tydligt kommunicerar stad och urbanitet och som också placerar platsen geografiskt. Detta ska studeras vidare Platsutveckling Genom att ge den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg en sammanhållen stadsmässig identitet med utgångspunkt från Stockholm Väst kan bostadsbyggande, samhällsplanering och näringsliv i de olika delarna förstärka och komplettera varandra. Platsen ska kännetecknas av ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Lokal och regional samverkan och dialog med både privata och offentliga intressenter för att identifiera platsens konkurrensfördelar och därigenom bredda platsens erbjudande och Järfällas bidrag till regionens utbud är avgörande. Järfälla kommun har sökt medel från tillväxtverket för att arbeta med platsutveckling med utgångspunkt från den regionala stadskärnan och kollektivtrafiknavet Stockholm Väst. Arbetsprocessen kommer att bedrivas genom ett antal workshops/seminarier där medarbetare, förtroendevalda, företagare, investerare och Järfällabor medverkar liksom regionala och nationella företrädare. Målet är att få fram ett förslag till program för platsutveckling för politisk behandling under Programmet syftar till att skapa en målbild, strategi, aktivitetsplan och organisation för den fortsatta platsutvecklingen. Projektet bygger vidare på översiktsplanen och utgör ett viktigt steg för att möta marknadens behov och förutsättningar Kunskap om marknaden Järfälla genomför årligen en mätning av kännedom och preferens som bostadsort i stockholmsregionen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att mätningen tydligare ska följa hur väl människor associerar de faktorer som påverkar bostäders attraktivitet. Evidens har genomfört en studie i stockholmsregionen för att undersöka vilka faktorer som förklarar attraktiviteten och människors betalningsvilja för bostadsrätter. Studien pekar på åtta faktorer som förklarar 90 procent av attraktiviteten: närhet-

13 13 (13) en till stationer för spårbunden trafik, graden av urbanitet, kvartersstruktur, parker, närhet till vatten med mera. Resultatet är även applicerbart på hyresrätter. I översiktsplanen anges en tydlig riktning att arbeta för att skapa en regional stadskärna med ovanstående kvaliteter. Faktorerna utgör ett viktigt underlag i valet av budskap under själva kommunikationsarbetet, och det är centralt att också följa omvärldens bild av detta. En liknande studie finns för kontorsmarknaden och eftersom det också finns en målbild om fler företag i Järfälla så föreslås regelbundna mätningar av kännedom, preferens och association även i målgruppen företag i stockholmsregionen. Förutom denna mätning föreslås ett antal nyckeltal: in- och utflyttning, tidigare bostadsort, kön, ålder, inkomst. Prisutvecklingen för bostadsrätter liksom kötiden för hyresrätter. För att få mer kvalitativ information föreslås också återkommande fokusgrupper och djupintervjuer med de som flyttat in och ut. Och de som övervägt någon del av Järfälla men har valt ett annat bostadsområde. 4. SLUTSATSER Efter implementering av ovanstående förslag till åtgärder bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunen har en god grund att stå på för att uppnå de åtaganden som följer från kommunens sida inom ramen för avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse. Flera riskfaktorer finns dock bl a förutsättningen att rekrytera tillräckligt med personella resurser med rådande konkurrens på arbetsmarknaden samt andra externa faktorer såsom konjukturläge och finansoro. Riskerna avses identifieras och prioriteras att hanteras inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens arbete med internkontrollplan.

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-04-27 Kommunfullmäktige Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Tunnelbana till Järfälla

Tunnelbana till Järfälla Tunnelbana till Järfälla Järfälla en kort översikt 69 000 invånare Area 63 km 2 8:e minsta kommun 7:e mest tätbefolkade kommun 38 procent grönområden Naturreservat Inpendling 13 500 Utpendling 21 300 Järfälla

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Dnr Kst 2013/460 Avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse

Dnr Kst 2013/460 Avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-01-16 rev 2014-01-23 Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Dnr Kst 2013/460 Avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådsredogörelse Titel: Tunnelbana till Nacka och söderort Projektchef: Martin Hellgren Bilder & illustrationer: Maja Modém Dokumentid: Diarienummer: FUT 1501-0022,

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Analys av budget för Kuststad 2025

Analys av budget för Kuststad 2025 PM 1 (6) Datum 2016-12-15 Analys av budget för Kuststad 2025 I denna intern PM och Arbetsmaterial, analyseras i ett första inledande utkast 2017 års budget för Kuststad 2025. Inledningsvis ges en kort

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:1

Uppföljningsrapport 2015:1 Uppföljningsrapport 2015:1 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Maj 2015

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:2

Uppföljningsrapport 2015:2 Uppföljningsrapport 2015:2 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Oktober

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana 2014-04-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 Kommunstyrelsen Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga exploatörer inom västra

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Välkommen till samråd om ny tunnelbana Akalla Barkarby station

Välkommen till samråd om ny tunnelbana Akalla Barkarby station Välkommen till samråd om ny tunnelbana Akalla Barkarby station Samrådsperiod 22 oktober 16 november 2014. Till och med den 16 november kan du lämna dina synpunkter. Stockholms läns landsting har utifrån

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR ÖSTLIG FÖRBINDELSEN Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-05-16 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av befintlig Högdalsdepå

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Ruben Wennerberg Lars Björnsson November 2015 2015-11-13 2 (73) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING... 6 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Barkarby - Jakobsberg

Barkarby - Jakobsberg resurs pporten e vs i de yttre Barkarby - Jakobsberg Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Barkarby Jakobsberg Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen i de yttre

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria 1(7) STADSBYGGNADSKONTORET Marie Broberg Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-16 Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret fick i verksamhetsplanen för 2015

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg 10-01-22 1 Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Flemingsberg - idag och visionen för 2030 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

The Capital of Scandinavia Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen fortsätta med en gemensam produktionsplanering. 2013-12-02

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen Plan- och markkontoret Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2016-10-04 En växande stad Borlänge tillhör det nya Dalarna. Här finns traditionen kvar, men fokus ligger

Läs mer

Att bygga en levande stad. Program för platsutveckling Stockholm Väst

Att bygga en levande stad. Program för platsutveckling Stockholm Väst Att bygga en levande stad Program för platsutveckling Stockholm Väst Inledning Checklista för arbete med platsutveckling Du håller just nu i din hand Program för platsutveckling. Programmet har tagits

Läs mer

Nordvästra Kungsholmen Mål och totalekonomi Delgenomförandebeslut för kv Kojan mm

Nordvästra Kungsholmen Mål och totalekonomi Delgenomförandebeslut för kv Kojan mm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-12-17 Handläggare: Peter Jacobsson Region Innerstad Markbyrån Tel: 508 269 06 peter.jacobsson@gfk.stockholm.se Dnr: 01-512-1902 2002-11-28 Till Gatu-

Läs mer

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad 2017-02-13 2014-1156 Sid 1 av 6 Handläggare: Matilda Johansson Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Matilda.johansson2@norrtalje.se Godkännande av markanvisningsavtal

Läs mer