.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17"

Transkript

1 C-i.J-«v *>. -««& tts 4*5*^ dismjpytion produktion m/ arknod statistik c^nf/ FVF armepumpar i småhus TeKmKöcnekonor Juni 2001

2

3 Värmepumpar i småhus Teknik och ekonomi ISSN

4 2001 Svenska Fjärrvärmeförening ens Service AB

5 FVF Juni 2001 Värmepumpar 1 småhus Förord Denna rapport är jhrniugen på initiativ nv # r * «A = W = AlTärsrM Rapporten är primärt skriven för Fjafrvänncfoieningens medlemmar med avsikten att rapporter ska vara ett Nowab som uteslutande arbetar med värmepumpar. En referensgrupp har vant med och tag* fram och granskal rapporten. Följande personer var med i referensgruppen: Hans Andersson, Södertörns Fjärrvärme (ordf) Börje Carlsson, Telge Energi Ulf Lindquisi, Umeå Energi Thomas Romell Göteborg Energi Göte Ekström, I^VF Mikael Gustafsson, FVF (sekr) Till rapporten f.nns även en OH-serie som referensgruppen tagit h& Denna finns att hämta Krtis pä Aningens hemsida. 1 OH-serien görs en jämförelse mellan tjanvamw och LmJmpepå «enk* odh*",,nih*,*ul Av**, k «* *" * d#ml underlag.it a slutkunden. Motsvarande rapport och OH-serie om varmepumpar, siorre hus GnnB framtagna. Även den rapporten beställs rrån Fjärrvärmeföreningens Förlagsservice. Sloekholmjuni200l

6

7 FVF Juni 2001 Värmepumpar i småhus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 Bakgrund och utveckling ' 3. Teknik 3.1. Vad är en värmepump? ^ 3.2. Temperaturens betydelse - -* " " " Val av värmepumpstorlek - ^ Bergvärme Jordvärme Sjövärme Uteluft 16 3.B. Frånluft " 4. Köpa värmepump 4.1. Energiförbrukningen Temperaturkfav 1B 4.3. Val av värmekälla 1fl 4-4. Val av leverantör 5. Ekonomin for bergvärmepumpar 5.1. Generellt valda parametrar T III vägagå ngss ätt " % Ärlig energibesparing '' Investeringskostnad - - g 5.5. Nuvärde av värmekostnad och totalkostnad per kwh ^ 5.6. Borrhålsdjup ' Hur bra stämmer tillverkarnas uppgifter - konsekvenser? ^ 5.8. Ytterligare kan s«gh etsa na lys 6. Ekonomin vid andra värmekällor 6.1. Jord och sjö " 21 G.2. Ute luft Frånluft 7. Inkopplingen i huset JA. Radiatorer " Tappvarmvatten * ' " ' Radiatorer och tappvarmvatten 7.4. Golvvärme, fläktkonvektorer m m - 35 ^ 7.5. Flera värmepumpar eller fiera steg " 8. Att tänka på B.1. Orealistiska värmefaktorer Buller 37 B.3. VäTmeKällor 37 QA. Komplicerade Inkopplingar och flödesscheman ^ 8.5. Tillsyn och underhåll - myndighetskrav gg B.6. Hus som inte passar ^g 8.7. Psykologiska faktorer

8 FVF Juni 2001 Värmepumpar i småhus 9. Möjligheter» tiaq Referenslista, - a $\

9 värmepumpar I småhus 1. Sammanfattning Individuell* värmepumpar lämpar sig M* illa i kombination med ^ärrvämie. Båda värmekällorna är investermgstunga och ger sedan biuig energi ««= investeringen. 1 tätorter där kraflvärme används limpar sig värmepumpar än mindre, då värmeunderlaeet undandra» och kraftproduktionen därmed minskar. Ifall sopor *Mm. «h *m. dwd dmw ebmmde «om dm km - *" " ekonomiskl överlägset värmepumpar. och värmepump är svart an exykt uttala sig om. moms För att den enskilde villaägaren skall vara villig an ansluta s,g ull fjärrvärme fär inte totalkostnaden för Ijärrvärme väsemhgt överstiga detta. Endast ca 40 % av total kostnaden för en värmepump utgörs av energikostnad svårt att la någon villaägare med en fungerande värmepump att konvertera ull fjärrvärme. hitinlills gjort att utekftvämepumparna förlorat i populanlct relal.vt bergvärmepumpar. TraLs motsättmngama, au nyttja värmepumpar^ q W m ^ ^ ^ d o e k it^tnråztcrlrcna insudlen värmepumpar i de enskiid a husen och sälja värmeenergin till fjärrväimepris eller billigare. Hade varmepumpar och slräm kan ju köpas billigare av ett ston bolag an av en enskild. brunn samtidig! som värmepumpen blir Jilen och far en enormt hog värmefaktor.

10 FVF Juni 2001 Värmepumpar I småhus 2- Bakgrund och utveckling T en tidigare skrift [ref I ] behandlas mellanstora värmepumpar pä 25 ti!) ] 00 kw Denna skrift skall komplettera ref 1 genom alt behandla vännepumpar fur småhus. Värmepumparnas värmeeffcke ligger i småhus oftast emellan 2 och 15 kw Denna skrift är något konare än [ref I], och innchaller ctt nytt ekonom i kap foj avseende mindre värmepumpar, Det finns redan liera skrifter som är skrivna Tor den intresserade värmepumpköparen - t ex [ref 2] och [ref 3. Denna skrift är huvudsakligen avsedd för tekniker och säljare som arbetar mom energiområdet ouh speciellt de som arbetar som säljare eller tekniker inom I) ärrvärmes företagen. Vid tät bebyggelse är fjärrvärme ett lämpligt allemativ medan Ijärrvärme vid gles bebyggelse kan bli oekonomiskt. För små värmepumpar gäller i stort seu det omvända förhållandet. Någonstans går det därför enrtsyneigdiffus grans mellan de områden dar fjärrvärme är bäst uch där värmepumpen är att föredra Naturligtvis finns det mänga andra uppvärmningssätt som komplicerar gränsdrag-iiinficn, t ex olje- och vedpannor - dessa studeras dock inte här. Värmepumpar används även flitigt i fläirvämcpröduktionen. Därför finns det ingen anledning alt sätta värmepumptckniken som sådan, i ett motsatsförhållande tile fjärrvärme. Iväriom - man kan tänka sig att kombinera värmepuniptckmken med Ijarrvarmeiekniken på många nya sätt. Del kan till och med stärka fjärrvärmens konkurrenskraft, se avsnitt 8. Tyvärr är det sä att t ex privata berg- eller frånlufrvärmepnmpar kostar myckel i investeringskostnad varefter de levererar energi till en låg kostnad. Fjärrvärme har pa den punklen samma karaktär. De tekniska sysiemen 'normal ijärrvärme" och "normala väimepumpar" kan därför inie komplettera varandra pä ett bra sätt Man bor vafja de. ena eller det andra Det förekommer värmepumpar som är anpassade for att använda fjärrvärme som spetsvärme kalla perioder. Del är a* oftast ingen bra totallösning.

11 FVF Juni 2001 Värmepumpar I småhus 3. Teknik Utvecklingen på vårmcpumponirådct har varit snabb. Pä 70-talet lanns nästan inga värmepumpar men installationerna log fan under första hälften av Sö-ialcl. Då byggdes såväl värmepumpar för enfamiljshus, flerfamiljshus och fjärrvärmenäi. Utvecklingen stimulerades delvis av bidrag och olika forskningsprojekt ofta stödda av Vattenfall. Under denna tid gjordes dock ocksä mänga onödigt komplicerade installationer medan man experimenterade sig fram tit! lämpliga lösningar. T mitten ps RO-talct kom nägru magra är för värmepumparna. Räntan sleg och oljepriset sjönk re all seu. Eftersom värmepumptekniken är kapitalintonsiv slogs många värmepumplill vcrkare och instatlalörer då ul Under Wtalet talets senare dd minskade ranloma igen samtidigt som oljepritfel återigen smög upp. Detta ledde lih att konkurrenskraften förbättrades igen. Avrcglcringen av elmarknaden har inte medfört någon större ändring av elpriset för små konsumemer. Andra avgifter och skatt har motverkat den myckel lägre kostnaden för själva elenergin. En kraftig höjning av elpriserna skulle innebära att värmepumpens konkurrenskraft försvagades. Under 80-talet och lidiga 90-talei installerades en hel del värmepumpar med utomhusluft som värmekälla. Utom Ii usl ullen är nu mindre vanlig och har ersatls med bergvärmc - även om bergvärme är betydligt dyrare. Värmepumpmarknadcn har tagit fart mot sluiel av 90-talet. I småhus, innehåller nu mer än hälften av de värmeinslallationer som görs, värmepumpar. Installationerna utgörs mesl av utbyte av värmesystem i befintliga hus. Förhållandevis få nya hus byggs. Verkningsgraden matt i form av värmefaktor har ökat med kanske 50% från åttiotalets början samtidigt som värmepumparna blivit lättare och billigare Vad är en värmepump? Värmepumpen eller kylmaskinen, som egentligen är samma sak, är ingen ny uppfinning. År 1834 fick Jacob Perkins patent på en ky]maskin [ref 1] installerades en värmepump i Zurich som värmde stadshuset med värme från floden Limnat Värmefaktorn blev redan då ibland över tre [ref 2]. En värmepump kan tänkas som en mulor driven "baklänges". I en molor eller ångmaskin tilltors värme med ell bränsle. Av denna högtempererade värmcenergi blir def mekanisk energi (elenergi) och lågiempererad spillvärme. 1 värmepumpen tillförs mekanisk energi varvid högiempererad värme åstadkommes samtidigt som lågtcmpercrad värme sugs upp frän omgivningen (se fig 1).

12 FVF Juni 2001 Värmepumpar i småhus Riacrjip Hl^LtillP t Motor Mekanisk MekjinisJ. 1 -i^fomp I Figur 1. Värmepumpen- en "omvänd" motor F.ti annat sätt att se värmepumpen på är som en "Plusburk". Två energiflöden den mekaniska- (elter el) energin och den ]ågtempererade värmecnergin slås ihop till en högtempercrad vänneenergi (se figur I). Eftersom energi in le kan förstöras - bara omvandlas - är summan av "Lågtempvännc" och "Mekanisk energi 1 ' alllid lika med "Högicmpvärme", Om man använder den högtempererade värmen till någonting nyttigt ligger det nära till hands au skapa eti godhetstal, värmefaktorn (kallas ibland COPI), som utgör kvoten inetlan den nyttiga energin och den et- eller mekaniska energi man lår betala for. Man måste skilja mellan de olika energi strömmarna som nämns ovan och de medier som används for atl bära energierna. Om kompressorn lillfor.s ström sker del via elnätet. Pä varma sidan bärs den högtempererade värmcencrgin ut av värmebäraren (l ex radiauirvailen) och på den kalla sidan bärs den tägtempe- Terude värmen in av köldbäraren (t ex en alkohol lösning). Inne i själva värmepumpen används ett annat medium som kallas köldmedium (t ex ett fluorsubslkuerai kolväle-hfc eller ibland propån). Köldmediet går bara mnt runt i en cärkelproccss mellan kompressor, kondenxor, expansions ventil och föran gare (se 10

13 Värmepumpar i småhus Värme bära re Kondensor Kompressor och i elmotor i tätt skal ixparisionsventil 'med bulb) Köldbärare Figur 2. Förenklad värme pump process högtiyckssida sitter kondensorn. övcrgäiårgapäspiseel förängaren sugs gasen in i kompressorn. 11

14 FVF JunT 2001 Värmepumpar i småhus ovcrheltas några grader över kokpunklen. Om man fyller lorångarcn Im snabbi genom cxpansionsvonhlen hinner all vätska inte koka bort och väiska kommer m i kompressorn vilket inte är bra (kan (eda till "väiskeslag"). 3-2, Temperaturens betydelse Del finns en myckel enkel fomti tor beräkning av värmefaktorn som i princip är L-n vidare utvaikting flv Sacli Caniols htriimd^ verkningspiadsforrikl [ref 4]. f iallnl värmepumpar lajar man ju inte om verkrinfisgrad atim om värmefaktor. IM sätt an skriva om Carnols fomcl pä blir di *»i COP h = llah^-^l! drana formel är COP h värmcl^ktorii hur myckel m L -r energi mail lär uf Sn rnkn safter Inb verkaingsgradea jämfört med idcall (ofta 0,5 til! 0.7} Ii. "C kiinrfenaeringslcrnperaturtti tofta ivä Ii]I lyra "C över franilediiingsictiiperaniitn) tr G föran gningsiempcinmren (ofta fyra iill ^ "C under utgäeade kiildbårar lemp.) Exempel: Om ti antar att vi liar en fr-jmledniiigslcniperartir pä 5ti"C så kanske kondeattringslempcralurcn ligger pä 5 T C Don inkommande köld bärarn från värmekällan häller 2"C men sjunker rc eenum törånganzn sä att den blir -1 C i del utgnende Jli^ei. Man kan dn gissa au fiirän E iiuig3li:nipctaturen hfir knnske 5"C l^gie d v s fc Om man anfar au verkiiiugsgriiden jämfört med fdeall är 0 3 fi tär vi ea varmefaklor COP h pä: COft > ?3 =3,3 I f V lkel in^ ^ alkfer längt frän del rimliga...) Rtnt allmän! är del alltså bra för en värmepump att Jeverera sin värme vid lägsta möjliga temperatur och att hämta sin värme vid högsta möjliga temperatur Val av värmepumpstorlek Om man har bestämt sig lör an välja värmepump uppslår frågan hur slor Jen skall vara. Del är sällan optimalt all göra värmepumpen sk stor au den Täcker hela cfjektbehovci den kalla^ie dagen. De timmar på året då man har sitt maximala effcklbehov är relativt få. Om man har en fungerande oljepanna kan den med fordel användas dessa fa timmar. Om man inte har en panna kan man sälla in någon form av direkte I dessa timmar. rvfed en ökande effektbrist i elnätet kallaste dagen kan man dock tänka sig att elleverantörerna kommer att ta alli högre avgift för clcitekteii som används den lcallnsle limmen. Avgiftsuttaget kaii komma att ske på många salt - 1 ex genom att 12

15 Vännepumpar i smähua säknngsavgmcn hojs. Det gör Bu värmepumpens optimal, effekt i ****, kan komma sams att bli högre eftersom man dä behöver lägre saknng. och kapitalkostnad påverkas d w t mycket lite. man långsiktigt kan la ut. köldbärarlöstiing. 13

16 FVF Juni 2001 Värmepumpar I småhus ibland för dét aktiva borrhålsdjupei. Om grundvattenytan ligger extrcmi långl ned blir del därför problem. Ibland kan man ocw stöta på Tiiotsatten d v s vattncl Sprutar upp ur hålet - s k mkdmkt vatten. Då mäsk lockel istäuct göras trycktätt sa au inte nmrk och byggnader i närheten övcrsvrinunas. Grund välten yta r 1 \ \ \ Torrt hållångt till grundvatten Artesiskt vatten - ' Figur 3. Torra hål och artesiskt vatten För vissa mindre värmepumpar används ibland ingen köldbärarlösning alls Arbeismediet i värmepumpen, köldmediet, (Sr då gå direkt ned i bcrgei utan au växlas hl] en köldbärare. Rätt använd kan tekniken vara bra, men ibland har tekniken lett till oförutsedda tekniska problem. 1 några (fa) jall ]iar slingorna I ex plattan till vid isbildningen i brunnen i några andra fall har kompressorns smörjolja fastnat i hålet. 35. Jordvärme Ofta lägger man ned en slang på ca OJ - f meters djup med kanske I meters avstånd mellan slingorna. Marken bör inte vara torr sand eftersom värmeledningsförmågan \ marken då är myckel dålig. Om marken består av silt eller annat inskjutande materia! kan flygning runt slangen på våren, göra atl markytan blir"vågig"dä Läggningen av jordvärmes Jan gen kan göras enklare med mindre maskiner L ex en kedjegrävarc. Tomten blir inie lika förstörd som om en större grävmaskin används. Typiskt brukar man te ull 0-20 W per meter nedgrävd slang. Om värmepumpens varmeeffckl är t ox 9 kw och kylemekten är ca 6kW enligt tidigare exempel blir behovet av nedgrävd slang ca 6000/LO m och 6000/20 = 300 ni. På samma säu som för bergvärmen ger en längre slang i allmänhet bätlre värmefaktor. 14

17 Värmepumpar I smfihua de inte flyter upp. Grovt seil kan samma längder användas som för jordvärme. mer koncentrerat och därigenom bli lättare att applicera, * pumpar har lunmls länge. 15

18 FVF Juni 2001 EU problem tom uppkommerraduteluftsvänncputnpar som skall användas även vid lagrc utomhiwtempsraturer är att mar. måsle avfrostu del luftbatteri dir värmen.as upp Fukten i utomhusluften Talls ju ut som frost på batteriet Ju tä.are 1-8. Frånluft 2 s r ä r^dr!t s Sm å " ar ' len kii11man nog [nie generdit räknamed att ' ko S,ar be ly d!i gi mindre i inköp och dängcnz kan dc^rokauhblzdlsvtl sm ekonomi. Om man kyler ned den utgående vcntilrtiowluftci. frän husd mnan dm.läpps ut kan man återvinna vännen ur den. Denfitervuima vän-en kan användas t exrar att varma iappvarmvauen dier för att förvärm, den ingående ventik!, ans 11, Ilen On, man värmer tappvarmvatten har det fördelen att värmen i den utgående luden kan användas även pä sommaren. energi. Från luftflödet ska vara centralisera! via I e/frlturfs^^mcd i k t ^ S! man t ex har en ventilerad volym i huset på 150 m' med 2.5 m i %k wm byls ut en d!4 * Imm " ^ bi - r l " mm * e m t "' 52 mvs - Om aelta kuftode kyls BeträlTande effcklrv varmeanvändnmg. sd finn. de! en krav på anordningar som gl t K I S ^ U ven" en '" Si med mmst 5 % ^ dc " ^^imängd som energibehovet i huvudsak tillgodoj^ija/kxis ton^f^med el^eldlei ^^^^tm«h^m^d=k.^fr^^ VanTiga problem med frän I ufts varmepumpar är att man försummar al. rensa lutttiller och att man dränerar bor! kondcnsvatlnet på elt felaktig! sätt. 16

19 FVF Juni 2001 Värmepumpar f småhus 4, Köpa värmepump 4.1. Energiförbrukningen Det finns flera faktorer som gör att ett värmepumpkop kan gå fet (fast det sker rätt sällan numera). För det Icirsta måste man noga la reda på vad huset har för energiförbrukning. I ert befintligt hus kan man ta reda på det genom gamla oljeuch elräkningar men i eu nytl hus är del ibland svårare all uppskatta. Tyvärr missbedöms relativt ofta husets energiförbrukning därför att underlaget varit felaktigt eller undermåligt. Utgående frän energiföl bm k ningen kan man sedan beräkna husels eftekl den kallaste dagen. Det finns olika tumregler lör detta. Ett sätt är att ta oljeförbrukningen i nwår och multiplicera med 2.5 till 3. litt hus som dtar4m 1 oljaskuhedähaen max effekt kallaste dagen pä mellan 1 fl och 12 kw. Om huset istället värms med el kan man dividera husets totala elförbrukning (inkl hushållsel) med 3000 lör alt lä effekten. Ett hus som förbrukar 30 GOD kwh tär med denna grova tumregel en effekt påfcokw, En lämplig värmepump skall sedan nominellt läcka 40-60% av den på så sätt framräknade effekten. Den energi som värmepumpen levererar (encrgijäckningcn) sammanhänger med värmepumpens andel av effekten (effekttäckningen 40-60%) enligt fig 4. Kurvan i figuren är endast approximativ eftersom den beror pä klimat, andel tappvarrnvattcnproduktion och hur värmepumpens nominella effekt definieras. Effekt-och energftäckning g so Effeknackning i % SO Figur 4. Effekt och energitackning 4.2. Temperatur* ra v Nästa viktiga punkt är att försöka uppskatta vilka temperaturer som husets uppvärmningssysteni kräver. Oftast har huset så stora radiatorer att värmepumpen passar in - men ibland kräver huset kanske 90 C Iram till radiatorerna kallaste dagen. [ ett sådant hus är inte värmepumpar särskilt lönsamma. Hur stort tempe- 17

20 FVF Juni 2001 Värmepumpar f småhus rätlirkrav som ett gammalt hus har Jean man ofta avläsa pä sfiunhemvan om man har en befintlig cl- dier oljepanna. Om man skall bygga ett nytt hus avpassa! Ibr värmepump skal i man välja cl I distributionssystem för låg lemperatut från början. Så kallade "elltötssysteirf, där flera radiaiurer kupplats i serie #1 all vattnei Hyter igenom eii radiator och sedan nästa o s v istället för au gå direkt i retur till pannan, är ofla "knepiga" för en värmepump. I 1 1 i40 GQ Hm. fram Wnlngtem peratur "C t Dt 2O"C] Figur 5. Besparingen baror på radiatorsystemels temperaturer 4& Val av värmekälla Värmekällan bör väljas med omsorg. Värmekällan kan ha mycket längre livslängd än själva värmepumpen. Den kan också påverka användande! av fasiigrieien i framtiden. En åker kan vara en bra värmekälla medan en känslig gräsmatta kan ta skada. Om man ligger nära en sjö kan den vara bra som värmekälla - om inan inte behöver be lära alt kollektorn kan skadas eller i ex flyter bort i vårilodon. Uieluft och berg är mer generella värmekällor som näslan alltid fungerar. Om berget är mycket inhomogent och sprickigt, som t ex j åsar är det dock ibland svärj, att borra i. Om bcrgel har lag värmeledningsförmåga, sum i ex kalksten har mas le man borra mycket djupare hål. Om grannen är extrem I ljudkänslig, måste man vara försik Ii g med uteluft som ju kanske kan bullra lite stilla sommarkvällar. Vanligen kan värmcpumpleveran tören göra detalj beräkningar av värmekällan. 4.4, Val av leverantör Del Irnns fyra-fem större leverantörer, och en mängd mindre leverantörer på den svenska marknaden. Det är inte helt givet uti en stor leverantör all lid är bäst. Det är oftast bra om den man köper av är anknuien lill nägon leverantörsorgan is ation t ex "SVFP" eller "VET". Genom dessa organisationer kan man koppla någon fom av försäkring tilf köpet, och om alti skulle gå fel kan de olia medverka lill all \6sd problemen. 18

21 Värmepumpar i småhus aktörer kunder om de är nöjda, göm ingrepp i själva köldmcdiesystemct. av värmefaktorn och konsekvenser av detta. 19

22 FVFjUn12001 Värmepumpar, småhus 5- Ekonomin för bergvärme pumpar Man kan aldrig "tjäna" pengar på en ny värmeanläggning. Alla syslem kostar pengar både i investering och i drill. Vissa ekonomiska beräkningar jämför den nya värmepumpen antingen med det gamla systemet eller med någol annat nyt, system. Jämfört med det gamfa systemet eller jämfört med ett annaj system kan en varmepump bli billigare - men man tjänar aldrig pengar pä något värme-sys (em r Det är svan alt generalisera småhus. De är trots sin litenhet alla individer med olika innevånare och olika egenskaper. Bland de tekniska egenskaper som kan variera Iran hus och som påverkar energikonsumtionen från till hus märks; - Isolering - Tröghet (tyngd i konstruktionen) - Belägenhet (ort oeh höjd) - Fönster (antal glas och orientering) - Tappvarmvatten förbrukning - Radiatorstorlek Det ä> därför viktig! alt man utlor en individuell beräkning Tor just del objekt man är intresserad av. När man skall installera värmepumpen spelar den Lillgängliga värmekällan stor roll Exempel på värmekällor för små värmepumpar är; - Berg - Sjöbotten - UtcluA - Frånlurt Andra värmekällor än berg behandlas längre Tram. Ekonomin påverkas av flera olika faktorer. Vilken sikt ser man sin investering på 1.' Vad använder man lör kalkylränta? Vad är det för energi man crsäqer med värmepumpen eller vill man räkna på skillnaden mellan värmepumpen och en arman alternativ investering? När man valt alla dessa parametrar måste man också tänka pä hur resultatet presenteras. Här finns en uppsjö av metoder att välja emellan. De vanligaste är; - Pay-ofT-mctoden (Jämförande) - Fnternrämemctoden (jämförande) - Nuvärdesmetoden (Absolut eller Jämförande) Del är svår* att ange någon "sann" metod. En del metoder som Pay-off-mctoden och Jnlernräntemetodcn prioriterar sådana lösningar som lönar sig snabbt. Nuvärdesmetoden Ear emellertid inte bara hänsyn till snabbheten i återbetalningen utan också hänsyn till beloppets totala storlek, Nuvärdcsmetoden kommer därlor att användas här. 20

23 FVF Juni 2DD1 Värmepumpar i småhus Om man tar hänsyn Lill alla uppkommande korader, som t ex kostnad för energi, inköp, tillstånd, service och skrotning under heta livslängden lar man en livscy kelkos mad. Mycket grovt sammansätts totalkostnaden av 1/3 för värmepumpen, 1/3 för Värmekällan och 1/? för insiallamm och övrig! 51. Generellt valda parametrar For att kunna jämföra alla beräkningar 1 denna rapport behövs en grund att stå på. Grunder, i verkligheten är dock tyvärr vacklande -ja ibland utsatts den ror rena jordbävningar! Räntor ändras liksom energipriser - och förändringar i myndighetskrav kan också medföra stora t)lbniisä É bara resultat förändringar. De generella lekniska parametrar som valts som grund for denna studie framgår av tabell 1: Huskonstruktion: lnomhustempeiaiur Höjd Över havet: Byggar: Kadiatortemp vid DUT: Koudensering: V arm vauettförbniknin g: Värmekälla- Temperaturförändringkoidbarare: Ti U särs värme: Tabell 1. Statiska tekniska parametrar. niedcltung ni Tore! 9K0 Fram-55 Retur = 45 Flytande (d ve» VP följer radiatortemp.) 5U00kWh/är Berg Konduklivitet 3 W/mK 3 C (lempskillnad mellan in- och utgående) Elpairon 100% verwngsgrad^ "Orter" ^ ^ S Z % Z _ ^M" "Stockholm" "Malmö 6f *" nomkwh noootwh.v«okwh 'Stockholm 1 med 6,5 och i fallen "Malmö' räknas med SX genomsnittlig års medeltemperatur. Anledningen till att ortsnamticn satis inom citationstecken är att det är okänt lör mig hur alla program behandlar olika klimat. Till detta kommer elt antal ekonomiska parametrar som framgår ur labcli 3. Om värmepumparna kan sägas att beräknmgama avser värmepumpar av modernt snitt (år 2000) med klorfria köldmedier. Datorprogram flin respektive tillverkare 21

24 FVFjuni20D1 Värmepumpar, småhus liar använts för att uppskatta deras funktion. ] "Luleå" har den genomsmllliga inkommande kcildbärartemperaturcn antagits liti -1 C för "Stockholm" har don satis till 0 C och i "Malmö" hei i P C De valda ekonomiska parametrarna känns inte speciellt gjnnsamma för värmepumpania. Bl a ingår ej värdet av ränteavdrag 30% (kapitalskatlesutsen) - och räntan G% känns idag som hög. Om man har pengar på hanken kommer kapital skattesatsen in på *ä sätt att den intäkt man kunde ha fått istället får värmepumpinvesteringen skulle ha beskattats med kanske 30%. Det innebär alt 6% kalkylränta motsvarar ca S r 6% förväntad avkastning av kapkalet om del placerats på "bästa sätt". Osäkerheten inför en långtids investering gör alt man bör höj% kalkylräntan lite över dagens korta ränta Ränta 6% KaLkylsikl 15 ar lnniltfon 0% (real beräkning i fast penningvärde) Oljepris (vid jämförelse) 6500 kr/m' EI P ris 70 öre/kwh {+2O0Ö kr fast påverkar inte) Energiprisöknmg 2%/år tor både of ja och ef Ökad underhållskostnad 500 kr/år (ökar som energin med Z%/år) Kostnad lor tillstånd till kommunen 2000 kr totalt Tabell 1 Ekonomiska antaganden - parametrar 5.2. Tillvägagångssätt JnstaTJatörer som säljer Oh"ka värmepumptillverkares produkter har intervjuats om kostnadsbilden pä de bcrgvärmepumpar som de säljer. Värmepumpar med en avpassad nominell storlek mellan 4 och 9 kw har använts ior energibehoven 17000, uch kwh. Beroende på hur den aktuella vämiepuinpleveranlörens sortiment ser ut kan i vissa Fall en 5 kw värmepump ha använts och ibland en pä 4 kw, Jag har alltså själv valt ut en "lämplig" värmcpumpstorlek. I flera tall har installatörerna (som installerar de olika fabrikaten) uppgivit au de normalt borrar till ett annat haldjup än det djup som rekommenderas i de datorprogram som respektive värmcpumptiirvcrkare tillhandahåller. Där Ior har de priser som installatörerna uppgivit korrigerats med 250 kr/m haldjup till del av värmepuniptillverkamas program rekommenderade djupet. Alla priser som används avser en komplett installation inklusive tappvarmvattenberednina och muras. De program från Thcrmia [ref 7], TVT [ref 6], Nibe rcf 5] och V^ssmann [ref S] som använts Iramgår av referenslistan. Urvalet har helt enkelt gjorts lör att jag råkade ha dessa program tillgängliga. I kalkylerna har antagits alt köparen hafl pengar tillgängliga. Om köparen inte har det, måste han istället låna pengar. Om han lånar pengar till kalkylräntan så måste han sedan återbetala pengarna under kalkylperiodcti. Nuvärdet av afla återbclal-

25 Värmepumpar i småhus ningar blir dä definitionhnfetigt cwkt Hka med nuvärde! av del belopp han ltaat (åtminstone om han lånat med anmiitetslån). Om ma» skalle vilja jämföra koraden vid mwwkn.v en «MD vunuekälla. finns ett förslag till tillvägagångssätt angivet under varje avsnitt. 5,3. Årlig energibesparing energiförbrukning på samma ort. Energibesparingen i kwh/år hwh/år = fcwhiår 2&D0O c 1D000 j Arsmedeltem peratur pa orten Figur 6. Medeienergibesparingen beräknad med olika program Iran värmepu mptill verk are 5A I n ve ste ring skostn ad olika tillverkarnas heräknmgsptogram (se 4.2). genomräknade fallen mellan oläka tillverkare. 23

26 FVF Juni 2001 Värmepumpar 1 småhus In veste rin g sk os tna d kwh/år D._ 2500D Ortens medeltemperatur Figur 7. investerings kostnaden som funktion av ortens medeltemperatur Om man istället använder ortens medeltemperatur som parameter och avsätter energiförbrukningen på X-axdn mä far inan lig g nedan. Investeringskostnad års medela och E F 5" overlaudar löt &nergiförbr för uppv + tvv kwh Figur 8. Investeringskostnaden som funktion av husets energiförbrukning Bet intressanta med figur 8 är au man kan se att marginyinvesteringen för att varma ett slörre hus är förhållandevis liten. Säg all investeringen är kr för att värma ett hus som tar kwh. Då blir totalkostnaden för delta 5 kr/kwh v som värmepumpen producerar varje år. Om man på samma salt antar att en värmepump som producerar kwhv kosiar kr så blir den marginella kosinaden tor ökningen av energiproduktionen endast ( OOOypO ) = 2 krftwhv per år. Denna laga marginalkostnad gör också att det är förhål lan devis lönsamt att välja en större värmepump, för elt visst objekt än om man Felaktig! använt totalkostnaden 5 kr/kwhv, vid sökandet eller den optimala vänncpunipeffckjcn. 24

27 FVF Juni Z001 Värmepumpar i småhus Otn man skulle vilja jämföra med installation av fjärrvärme - motsvaras investeringskostnaden ovan av total kostnaden lör undercentral och anslutning ull Jauset för kunden. Den ligger ofta lägre än Tor värmepumpen Nuvärde av värmekostnad och totalkostnad per kwh Kostnaden lör värme och tappvarmvatten antas i kalkylen ha lyra element:. Kapitalkostnad lör värmepump inkl tappvarmvattenbcredmng med komplett installation och moms. Denna kostnad uppkommer vid "nutidpunkten och ingår därför direki i nuvärdet,. Energikostnad tor el lill värmepumpen och lillsatevärme (ej hushållsel). Denna kostnad är ärlig och diskonteras därför tillbaka lill ett nuvärde. - Servicekostnad för värmepumpen - den antas odm årlig och diskonteras ii 11 baka lill et: nuvärde. - M^digheisavgifter till kommunen. Donna kostnad uppkommer tor sma värmepumpar vid ^nuhdpunkien" och ingår därför direki i nuvärdet. När man beräknar nuvärdet sa uppkommer investeringen och myndighetskostnaden nu. Energikostnaden och servicekostnaden uppkommer däremot varje driftsår och mäste därför diskonteras tillbaka till nu. För enkelhets skall har vi i del följande bortsett från inflationen och räknar allt realt. Man kan fråga sig hur mycket 15 årsförbrukning av 1 kwh 6 70 öre är värd nu. 15 år x 0 7 kr vore värt 10,5 kr utan hänsyn lill förändringar under 15-ärspenoden, Vi måste dock först ta hänsyn ull en real WkyMnia på säg 4 %. Det leder ull att nuvärdet av kostnaden blir 4 % mindre värd än föregående ärs kostnad var - Tar varje år framåt i tiden v. gar. Slutligen antar vi dock att energipriset okar 2 /«, realt varje är det innebär att den räntesats som vi ska diskoniera tillbaka med bitr 2 A> (4-2%). Det innebär att.stället lör 10,5 kr nuvärde för varje kwh skall varje kwli som sparas värderas lill 9,07 kr. Beträffande servicekostnaden I ex (500 kr/år under 15 år) kan man anla att den diskonteras tillbaka med procentsatsen 4 % kalkylränta. Det mncbär art nuvärdet av servicekostnaden blir kr [istället för som den skulle bl» utan diskontering). Nurfidd av en kostnad på en krona/är diskonterad tillbaka till nu med 4% (för service) resp 2% för energi finns i labcj] 4 nedan. Nuvärdet av servicekostnaden kan man beräkna som 11,2K +500 = Nuvärdet av encr&pnset ovan kan man beräkna som 0,7 * 11* - 9,07. Värdena i tabellen är något högre an vad man Tär med den gängse formeln för annuilct Skillnaden blir ca 1% for de tva använda värdena i fetstil. Anledningen är att kostnaden antagils uppkomma kontinuerligt under prei och inte en gäng per är som annu.tetsformel förutsätter. 25

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30 046-211 41 30 www.rotek.se Samtal med Jan och Gunnar Tjernberg

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

IVT ger dig extra förmånliga villkor

IVT ger dig extra förmånliga villkor IVT ger dig extra förmånliga villkor ÅRSREDOVISNING TILL DIG SOM VÄRMER UPP HUSET MED DIREKTVERKANDE EL IVT ENERGILÅN Nu kan IVT erbjuda ett fördelaktigt Energilån till din investering. Din IVT-återförsäljare

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer