Gothaer fritidsbåtförsäkring. Kasko Ansvar. Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gothaer fritidsbåtförsäkring. Kasko Ansvar. Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor"

Transkript

1 Gothaer fritidsbåtförsäkring Kasko Ansvar Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor

2 Sailpartners försäkringsservice för vattensport Ansvarsförsäkring för fritidsbåtar - egna båtar och för uthyrare För skador som ni orsakar andra Giltig i hela världen medförsäkring av förmögenhetsskador upp till euro Vi utfärdar snabbt och kostnadsfritt försäkringsbekräftelser för ägare: Premiefri medförsäkring av ansvarskrav "Försäkrade personer" (t.ex. besättningen) sinsemellan För uthyrning: Särskilda villkor för uthyrningsfirmor och andra uthyrare. Sailpartners försäkringsservice för vattensport Helkasko för fritidsbåt - för båtägare och uthyrare För skador på den egna båten Försäkring till fast premie. Garanterad ersättning, ingen underförsäkring Vid delskador görs inga avdrag vid "nytt mot gammalt" - oavsett båtens ålder Gäller i alla europeiska insjöar och vattendrag, Nordsjön, Östersjön samt hela Medelhavet och upp till 200 sjömil från Atlantkusten Bl.a. varje tänkbar olycka båten kan råka ut för är försäkrad (t.ex. sjunkning, kantring, vandalism, övriga haverier) liksom också även vanliga risker som stöld, storm, brand (även förkolningsskador), mastbrott, etc. Premiefri tilläggsförsäkring för transport- och regattarisker. Kostnader för bortforsling och omhändertagande av vrak är medförsäkrat till 100 % utöver försäkringssumman. Förskottsbetalning då tredje man orsakar skada för ägare: Särskilda villkor vid begränsning till namngiven insjö eller namngivet vattendrag För uthyrare: Särskilda villkor för uthyrningsfirmor Medförsäkring av förskingringsrisken vid uthyrning av båt utan besättning Ersättning vid bevisad grov vårdslöshet eller slarv från kundens sida Försäkring av utebliven uthyrning (s.k. avbrottsförsäkring)

3 Fritidsbåtsförsäkringar - kundinformation och allmänna försäkringsvillkor Kasko Ansvar Bäste kund! Du har bestämt dig för att teckna en fritidsbåtsförsäkring hos vårt bolag. Vi tackar för detta förtroende. För att skapa varaktigt och förtroendefullt samarbete vet vi att det är viktigt att ge våra kunder uttömmande och tydlig information redan innan försäkringen tecknas. Därför får du nu i denna broschyr alla de väsentligaste försäkringsvillkoren samt tillhörande viktig konsumentinformation enligt 10 a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG, ung. försäkringstillsynslagen). Följande översikt bör vara till hjälp för att snabbt hitta försäkringsvillkoren och ytterligare information. Med bästa hälsningar Gothaer Versicherungen Innehållsförteckning Vad du bör veta om din fritidsbåtsförsäkring Villkor för kaskoförsäkring för fritidsbåt Klausuler för "VSK" (giltighetsområde) Särskilda villkor och riskbeskrivningar för ansvarsförsäkring för fritidsbåt (SVR) Utdrag ur Versicherungsvertragsgesetz (ung. försäkringsavtalslagen) Utdrag ur Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen), Handelsgesetzbuch (HGB, ung. handelslagen) och Zivilprozeßordnung (ZPO, civilprocessförordningen)

4 Vad du bör veta om din fritidsbåtförsäkring. Vad menar vi med fritidsbåt? Med fritidsbåt menar vi ett vattensportfordon som uteslutande används för privata ändamål, som alltså framförs utan anställd besättning. I första hand är syftet fritid, sport resp. nöje, varvid också vissa uthyrningsbåtar kan räknas till dem. Vilka olika typer av försäkringar kan ersättningen omfatta? Det rör sig om kaskoförsäkring vid skador på den egna båten ansvarsförsäkring vid skador som du tillfogar andra olycksfallsförsäkring för passagerare vid skador som passagerarna på båten ådrar sig. Försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen för passagerare återfinns i ett separat dokument i avsnittet "AGB/AVB"). Hur många försäkringsbrev får du? Avsikten är att de tre rättsligt självständiga avtalen ska samlas i ett försäkringsbrev. Vi har utformat ansökningsformuläret på motsvarande sätt. Försäkringsbrevet får ett enda försäkringsbrevsnummer, som reglerar alla de avtal som samlats i brevet. Följaktligen måste samtliga ingående avtal ha samma försäkringsperiod. Kan en enda typ av försäkring tecknas? Varje delförsäkring kan tecknas för sig, dessutom kan i efterhand (under försäkringsperioden) ytterligare delförsäkringar, som inte tecknades från början, läggas till. Kan jag också säga upp en enstaka delförsäkring? Försäkringarna kan sägas upp var för sig inom utsatt tid. För vad kan ersättning betalas ut? Varje typ av försäkring har sina specifika villkor. Information om dessa återges nedan för varje delförsäkring. Ansvarsförsäkring för fritidsbåt Vad menar man med ansvar? Med ansvar menar man den förpliktelse man enligt lag har att ersätta skada som man tillfogat någon annan. I ansvarsförsäkringen för fritidsbåt kan det t.ex. uppstå anspråk när du är skuld till att du rammar en annan båt eller därvid t.o.m. orsakar besättningen svåra skador. För vad kan ersättning betalas ut? Avsikten med ansvarsförsäkringen är att skydda dig från anspråk på skadeersättning, som någon reser mot dig. D.v.s. ansvarsförsäkringen åtgärdar i ditt ställe det som måste göras vid en sådan händelse: prövning av frågan om och i vilken utsträckning du är skyldig att ersätta skada; om ja, betalas skadestånd i form av pengar; om nej, hjälp genom försvar mot oberättigade skadeståndsanspråk. Om saken därvid kommer att avgöras inför rätta, för ansvarsförsäkringsgivaren processen och står för kostnaderna. Om försäkringsgivaren tillbakavisar oberättigade anspråk, sägs det ofta att försäkringen betalar inget ut. Det egentliga förhållandet är att du inte måste betala, eftersom det inte finns någon rättslig förpliktelse att göra det. Vad är försäkrat? Försäkrat är - efter avtalets omfattning - ditt rättsliga ansvar som kommer av att hålla, äga och bruka den i försäkringsavtalet angivna vattensportfarkosten. Vem skyddas av ansvarsförsäkringen? Som försäkringstagare är du vår avtalspartner. Du har rättigheter och förpliktelser genom detta fördrag. Men ansvarsförsäkringen skyddar inte bara dig som försäkringstagare. Medförsäkrade är t.ex. också ansvarig kapten och övriga personer som har rätt att handha farkosten. Anspråk från de försäkrade personerna gentemot varandra är också medförsäkrade. Närmare detaljer finns i särskilda villkor och riskbeskrivningen som hör till försäkringsbrevet.

5 Var vänlig beakta följande: Ansvarsförsäkringen täcker inte skador som ni eller andra medförsäkrade personer lider själva, utan de ansvarsanspråk p.g.a. skador som ni eller medförsäkrade personer tillfogar andra. Var gäller ansvarsförsäkringen? Vår ansvarsförsäkring gäller i hela världen. Hur höga skadestånd täcks av ansvarsförsäkringen? Om förpliktelsen att ersätta skada står fast, ersätter ansvarsförsäkringen skadan till den skadelidande upp till det i försäkringsbrevet nämnda ersättningsbeloppet. Bekräftelse på försäkring för färder utomlands I vissa länder måste ansvarsförsäkring finnas enligt lag och måste bevisas genom uppvisande av en försäkringsbekräftelse. I Italien krävs ett certifikat också för genomfartstransport på landsväg. Vi ger dig gärna mer information i god tid före resan. Du kan också kontakta Gothaer direkt på, för noggrann information. När du behöver den särskilda bekräftelsen på försäkringen, ställer vi den gärna till förfogande på begäran utan kostnad. Vilka undantag finns? En ansvarsförsäkring som täcker allt upptänkligt finns ej. Alla ansvarsförsäkringar har undantag. T.ex. försäkras ej; ansvarsanspråk som går utöver omfattningen av rättsligt ansvar; skador som man själv lider; skador, som man vållar uppsåtligt; skador som man tillfogar vissa nära anhöriga (t.ex. make/maka, minderåriga barn); bötesstraff och liknande. Vad bör du beakta innan du tecknar avtal? Har du valt tillräckligt högt försäkringsbelopp? Detta gäller särskilt för färder utomlands.våra medarbetare ger dig gärna råd. Vad måste du göra om en skada inträffar? Anmäl skriftligen varje skadehändelse som skulle kunna få ansvarskrav till följd, omedelbart eller senast inom en vecka. Beskriv noga omständigheterna, som lett till skadan. Betala ingenting till den som lidit skadan utan att avtala detta med försäkringsgivaren och erkänn framför allt inte skuld. I annat fall riskerar du ditt försäkringsskydd! Res omgående invändningar mot ett rättslig krav riktad mot dig. Informera försäkringsgivaren omgående om talan väckts mot dig och lämna så fort som möjligt in alla rättsliga skrivelser som skickats till dig. Anmäl även omgående till försäkringsgivaren, om ett anspråk görs rättsligt gällande mot dig, processkostnadshjälp begärs eller du blir delgiven rättslig tvist. Detsamma gäller i fall av frihetsberövande, ett tillfälligt förordnande eller ett bevissäkringsförfarande. Vad bör du beakta vid riskbortfall? I motsats till kaskoförsäkring går inte ansvarsförsäkringen över till köparen. Anmäl försäljningen till oss omedelbart, så att risken kan undantas från samlingsavtalet. Kaskoförsäkring för fritidsbåt Vilka föremål är försäkrade? Alla i avtalet nämnda föremål är försäkrade. Underlag till detta utgörs av vårt detaljerade ansökningsformulär som utgör en väsentlig beståndsdel av avtalet. Mot vilka faror och skador? Försäkringsskyddet sträcker sig till förlust och skada på den försäkrade båten genom olycka med farkosterna, t.ex. också sjunkning eller kantring, brand, blixt, explosion, storm över vindstyrka 8 Beaufort, grövre våld, inbrottsstöld, rån, stöld av hela farkosten. För lösa delar och yttre tillbehör finns särskilda föreskrifter. Vid brott på mast respektive bommar är också de följdskador som därigenom kan uppstå på farkosten medförsäkrade. Vid överenskommelse om "begränsad ersättning" omfattar försäkringsskyddet uteslutande skador som uppstått genom brand blixtnedslag och explosion, stöld av hela farkosten inklusive motor (totalstöld) liksom även totalförlust av hela farkosten inklusive motor till följd av en olycka, storm och/eller grövre våld. Vilka skadefall är inte försäkrade? Vilket värde ska Det finns några undantag, som t.ex. brister i framförande- eller sjödugligheten hos farkosten, skador p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, i resp. fall på de omedelbart berörda delarna, normalt slitage, vädrets inflytande (hetta, is, frost), vid yrkesmässigt utnyttjande, inte tillräckligt kvalificerad kapten (icke existerande behörighet) liksom politiska risker (krig, strejk). Försäkringsvärdet för fabriksnya saker är lika med nyvärdet, annars dagsvärdet, i respektive fall till

6 försäkras? fast premie. Underförsäkring kan inte accepteras. Hur länge gäller det fasta värdet? Vi anser oss bundna av den överenskomna värdet i 5 år. Emellertid kan ni också kräva en anpassning inom denna tid. Värdet bör alltid motsvara det verkliga värdet på er båt. Var gäller försäkringen? På land och i insjöar i Europa, Nordsjön och Östersjön, Medelhavet samt Atlantkusten (ut till 200 sjömil). Vissa restriktioner finns norr om Bodö, Norge utomskärs. Transporter och vinteruppställning är inkluderade, såvida inte i enskilda fall inget annat avtalats. Ett annat giltighetsområde måste avtalas innan ny risk tas. Hur hög är skadeersättningen? Vid totalförlust erhåller du det överenskomna försäkringsvärdet. I det fall en delskada inträffar, ersätter vi de nödvändiga kostnaderna för reparation resp. ersättningsanskaffning (utan avdrag för "nytt mot gammalt"). Eventuell överenskommen självrisk dras av. Utöver detta ersätter vi kostnader för bortforsling och omhändertagande av vrak upp till 100 % av försäkringsbeloppet. Finns det bonus för skadefrihet? I helkaskoförsäkringen får du upp till 40 % bonus för skadefrihet. Efter fem skadefria år sänker vi inte nivån efter den första skadan (bonusräddare). Vid småskador upp till 5 % av försäkringsbeloppet förblir bonusen oförändrad. Vad ska man göra när man säljer båten? Enligt reglerna förs kaskoförsäkringen med alla rättigheter och plikter över till köparen. Versicherungsvertragsgesetz (ung. Försäkringsavtalslagen) tillåter därvid inte dig, utan bara köparen och försäkringsgivaren rätten att säga upp avtalet. Låt helst köparen skriva under den avståendeförklaring som följer med detta avtal. Vad ska jag göra i händelse av skada? Anmäl omedelbart varje skada till oss (skador över 2500 euro per fax eller telefon) på Gothaer. Brand- och explosionsskador, inbrottsstöld och stöld ska anmälas till ansvarig polismyndighet och, i förekommande fall, hamnförvaltning. Vid svåra sakskador eller förlisning måste också ansvarig sjöfartsmyndighet och utom hemmalandet Gothaer omedelbart utan dröjsmål kontaktas. Vid kollisioner bör du omgående upprätta ett protokoll över händelseförlopp, orsak, skador och inblandade personer. Alla vittnen bör också noggrant antecknas. Försäkringsavtalet präglas, som knappast något annat avtal, av förtroende. Ömsesidig information bidrar till att uppnå förtroende och undvika störningar i försäkringsskyddet. Vår önskan är att åstadkomma ett långvarigt och gott samarbete. Om du har frågor eller om du skulle tycka att något inte verkar bra, kontakta oss. Vi finns till för att hjälpa dig. Vid klagomål kan du vända dig till våra representanter för medlemsärenden, vilka kan nås på följande adress: Gothaer Versicherungen, abt. bam, Köln, eller till Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3-4, Berlin. Villkor för fritidsbåtsförsäkringen (VSK) 1. Giltighetsområde 1. Försäkringen gäller inom Europa på land och i alla insjöar och vattendrag, Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: begränsad i norr av linjen Bergen/Wick, i söder av Ushant/Landsend) liksom hela Medelhavet och Atlantkusten ut till 200 sjömil (dock inte norr och väster om Irland), till Ad Daklah inklusive Kanarieöarna med en omkrets av 200 sjömil. I samma giltighetsområde gäller dessutom: 1.1 Vid sommar- och vinteruppställning (permanent utlandsstationering, se dock artikel 2 i VSK); 1.2 vid träning eller deltagande i regattor (se dock artikel 5.2.2); 1.3 vid reparationer och inspektioner som genomförs av varv eller verkstäder; 1.4 vid upptagning och sjösättning; 1.5 vid transporter under förutsättning att för ändamålet lämpliga transportmedel används och de försäkrade föremålen lastas och förankras fackmässigt. 2. Ständig stationering utomlands På begäran kan försäkringen utsträckas till att med hjälp av särskilda överenskommelser gälla för ständig stationering utomlands, utanför ordinarie anmälda hemmahamn. 3. Försäkrade föremål och faror 1. De i avtalet uppräknade föremålen är försäkrade. 2. Försäkringsskyddet för helkaskoförsäkring (kaskoförsäkring med begränsad täckning, se klausul kl liksom trailer-kaskoförsäkring se artikel 3.3 VSK) omfattar

7 2.1 förlust och skada på försäkrade föremål genom olycka som drabbar farkosten, t.ex. genom att sjunka och kantra, vandalism; brand, förkolnings- och brännskador (även när de orsakas av kortslutning) blixt, explosion storm (vindstyrka 8 Beaufort eller mer), grövre våld inbrottsstöld, rån; stöld av hela fartyget, jollen, och/eller fast monterade eller inlåsta delar resp. föremål; stöld av utombordsmotor som är fastlåst med en minst 5 mm tjock stålkätting eller likvärdig fastlåsning; stöld av räddningsflotten under säsongen även utan att den är fast monterad eller förvaras inlåst; stöld av presenning och liknande övertäckningar, under förutsättning att dessa är säkrade mot enkelt avlägsnande; 2.2 vidare skador på mast och bommar genom brott, knäckning eller tillbuckling, lossrivning och sönderbrytning av stående och löpande gods, liksom de följdskador som härigenom uppstår på den egna farkosten; 2.3 mot betalning av tilläggspremie skador genom vanlig stöld av utombordsmotorer. 3. För den inom kaskoförsäkringen medförsäkrade släpvagnen utgörs försäkringsskyddet enbart av skydd för skador genom brand, blixtnedslag, explosion, stöld av släpvagn liksom totalförlust till följd av olycka, storm och/eller grövre våld. 4. Kostnader 1. Kostnader som försäkringstagaren i försäkringsfallet har ansett nödvändiga för att avvärja eller minska skadan, även om de inte lett till framgång, ska ersättas av försäkringsgivaren. Ersättningen för kostnader och skadeersättningen får tillsammans inte överstiga försäkringsbeloppet, såvida inte kostnaderna har uppkommit genom anvisning från försäkringsgivaren. 2. Därutöver ersätter försäkringsgivaren bortforsling och/eller omhändertagande av vraket upp till 100 % av försäkringsbeloppet. Förutsättningen är att en händelse som försäkringen täcker har ägt rum, försäkringstagaren är skyldig att forsla bort vraket eller bära kostnaden för detta och ingen ansvarsförsäkringsgivare måste träda in. 5. Undantag 1. Följande är inte försäkrat: Värdesaker och smycken, pälsar, kontanter, värdepapper av alla slag, dokument, livsmedel, njutningsmedel samt klockor som inte är fast installerade. 2. Följande ersätts inte: 2.1 Indirekta skador (t.ex. inskränkning i tävlingsdugligheten, nyttjandebortfall, minskat värde); 2.2 skador vid forsfärder eller vid överfart över fördämningar samt vid deltagande i motorbåtstävlingar eller vid de träningsturer som har samband med dessa.; 2.3 skador under yrkesmässigt nyttjande eller uthyrning mot betalning; 2.4 skador genom att farkosten framförs av personer som inte innehar föreskriven behörighet, eller, i det fall förarbevis inte krävs, inte är tillräckligt kvalificerade; 2.5 skador genom inledande brister i framförande- och sjödugligheten hos farkosten; 2.6 skador genom konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, i respektive fall på de omedelbart berörda delarna; 2.7 skador genom vanligt slitage, ålder, bearbetning, väderinflytande (t.ex. hetta, påverkan av solstrålning, regn, snö, is, frost, frysning av kylvattnet), rost, oxidation, röta, maskskada, råttor, möss, mott och annan ohyra; 2.8 skador genom brott mot tullregler eller andra myndighetsföreskrifter, mot föreskrifter från transportföretag samt skador genom rättslig bestämmelse eller verkställande av sådan; 2.9 skador förorsakade av krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser liksom (också oberoende av krigstillstånd) genom existens eller användning av minor, torpeder, bomber eller andra stridsredskap, genom uppror, plundring, politiska våldshandlingar eller andra medborgerliga oroligheter, strejk, avspärrning, sabotage, beslagtagande, indragning eller andra ingrepp av högre instans; 2.10 skador förorsakade av kärnkraft och radioaktivitet. 6. Försäkringsbelopp = fast värde 1. Den enligt siffran 6.1 och 6.2 överenskomna värdet fastställs för en period av 5 år. 2. När den 5-åriga försäkringsperioden gått ut kommer värdet att ses över och avtalas på nytt. 3. På begäran från försäkringstagaren kan parterna komma överens om en ändring av värdet även innan denna tid gått. 4. Prisnedsättningar och priseftergifter får inte beaktas vid fastställande av försäkringsvärdet. 5. De i försäkringsavtalet med separata försäkringsbelopp upptagna föremålen ska betraktas som i varje tillämpligt fall självständigt försäkrade poster. 6. Invändning mot underförsäkring kan inte göras. 7. Skadeersättning 1.1 Vid totalförlust av farkosten inklusive inbyggda maskinella inrättningar och/eller utombordsmotor samt jolle och räddningsflotte, ersätter försäkringsgivaren det överenskomna för-

8 säkringsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde. 1.2 En totalförlust föreligger när de försäkrade föremålen fråntagits försäkringstagaren utan utsikter att få dem tillbaka, särskilt när de sjunkit utan möjlighet till bärgning, den ursprungliga beskaffenheten är förstörd och de är så skadade att reparationskostnaderna når upp till försäkringsvärdet. 2. Vid alla andra omständigheter ersätter försäkringsgivaren de för reparation nödvändiga kostnaderna resp. kostnaderna för likartade ersättningsanskaffningar utan avdrag "nytt mot gammalt" med avdrag för ett eventuellt restvärde. 3. Försäkringsbeloppet återspeglar i varje situation gränsen för försäkringsgivarens ansvar (undantag artikel 4.2) 4. Den överenskomna självrisken ska beräknas per skadehändelse och för den ersättning som ska övertas enligt villkoren. Vid totalförlust av båten resp. släpvagnen liksom vid skador p.g.a. brand, blixtnedslag och explosion tillämpas den inte. 5. Skadade föremål kan inte ställas till försäkringsgivarens förfogande. 8. Premie, början och avslutning på ansvaret 1. Försäkringstagaren måste betala den första premien vid utlämnandet av försäkringsbrevet eller i händelse av ingående av avtal enligt 5 eller 5a Versicherungsvertragsgesetz (VVG, ung. Försäkringsavstalslagen) efter att fristen för överklagande gått ut, därpå följande premier den första i månaden då ett nytt försäkringsår påbörjas. Följderna av att inte betala den första premien i tid eller den första avbetalningen på den första premien framgår av 38 VVG; I övrigt gäller 39 VVG. Försäkringsgivaren har vid dröjsmål rätt att fordra ersättning för dröjsmålsskada enligt 286 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen), liksom dröjsmålsränta enligt 288 BGB eller 352 Handelsgesetzbuch (HGB, ung. Handelslagen). Återstående premier för förnyad försäkring får endast indrivas inom ett år efter utgången av den utsatta betalningstiden enligt 39 VVG. 2. Om avtal om avbetalning finns, så gäller att anstånd är beviljat för utestående avbetalningar. De förfaller till betalning så fort försäkringstagaren råkar i dröjsmål eller i den mån en skadeersättning förfaller till betalning. 3. Försäkringsgivarens ansvar börjar vid överenskommen tidpunkt, och närmare bestämt även då, om premiebetalningen krävs in först senare men premien betalas utan dröjsmål. Om försäkringstagaren vid ansökningstillfället känner till att ett försäkringsfall redan inträtt, gäller inte ansvaret för detta. 4. Försäkringsfördrag med minst ett års varaktighet förlängs med ett år i taget, om de inte sägs upp skriftligt senast tre månader före försäkringsperiodens utgång av någondera parten. Ett försäkringsförhållande som ingåtts med en varaktighet av mer än fem år, kan vid utgången av det femte eller varje därpå följande år sägas upp tre månader före årets slut. 5. Om försäkringsförhållandet avslutas innan avtalsperioden gått ut eller om det upphävs retroaktivt eller om det från början är ogiltigt, så har försäkringsgivaren rätt till premien eller expeditionsavgiften enligt Versicherungsvertragsgesetz (t.ex. 40, 68 VVG (ung. Försäkringsavtalslagen ). 6. Om försäkringstagaren säger upp försäkringen efter att ett försäkringsfall inträffat (artikel 13) så gör försäkringsgivaren anspråk på premien för innevarande försäkringsår. Om försäkringsgivaren säger upp, måste han betala tillbaka den andel av premien för innevarande försäkringsår som motsvarar den del av försäkringsåret som ännu inte har gått till ända. 7. För lågsäsong och vinteruppställning garanteras ingen återbetalning. 9. Riskförhållanden vid ingående av avtal och riskökning 1. Försäkringstagaren måste besvara alla frågor i ansökan sanningsenligt. Om han gör sig skyldig till en överträdelse av dessa åligganden kan försäkringsgivaren enligt lagen 16 till 21 VVG upphäva avtalet och bli befriad från ersättningsskyldighet eller bestrida försäkringsavtalet enligt 22 VVG. 2. En riskökning ska utan dröjsmål anmälas skriftligt till försäkringsgivaren. Vid en riskökning kan försäkringsgivaren på grundval av 23 till 30 VVG bli berättigad till uppsägning eller befriad från ersättningsskyldigheten. 3. En riskökning efter ansökningstillfället föreligger särskilt när någon omständighet, som efterfrågades i ansökan, förändras. 10. Förhållningssätt i händelse av skada 1. Försäkringstagaren är skyldig att anmäla varje skada till försäkringsgivaren utan dröjsmål - skador som kan förmodas överstiga 2500 euro per fax eller telefon - och sörja för att skadan förhindras eller begränsas. Brand- och explosionsskador, inbrottsstöld och stöld ska utan dröjsmål anmälas till vederbörande polismyndighet och i hamnområdet dessutom i förekommande fall till hamnförvaltning. Olycksfall enligt Seeunfalluntersuchungsgesetz, ung. sjölagen, (det gäller t.ex. förlisning eller svåra sakskador) ska dessutom anmälas omedelbart till ansvarig sjöfartsmyndighet och vid utlandsresa omedelbart till Gothaer. 2. I händelse av kollision med en annan båt ska ett protokoll över händelseförlopp, orsak, skador och inblandade personer upprättas utan dröjsmål. Alla vittnen bör antecknas omedelbart. 3. Om en skada inträffat under förvar hos något transportföretag, ska samtliga fakta antecknas.

9 11. Underlåtenhet att fullgöra åligganden och orsaker till förverkande 4. Försäkringstagaren ska ge försäkringsgivaren tillfälle att besiktiga och fastställa skadan innan reparationen påbörjas, att tillåta honom vilken undersökning som helst angående orsak till och omfång av skadan samt omfattningen av hans skadeersättningsplikt, att på begäran ge alla nödvändiga upplysningar i skriftlig form och framlägga bevis. 5. Om försäkringstagaren får anspråk på sig att till tredje person ersätta skada, så är försäkringstagaren skyldig att ge försäkringsgivaren alla erforderliga upplysningar för att göra anspråket gällande. 1. Underlåter försäkringstagaren att fullgöra ett i dessa villkor eller i försäkringsbrevet fastställt åliggande, befrias försäkringsgivaren enligt lagbestämmelserna (t.ex. 6, 62 och 67 VVG) från skyldigheten att betala ut ersättning. 2. Skyldigheten att betala ut ersättning bortfaller även då försäkringstagaren, kapten eller passagerare på den försäkrade farkosten med uppsåt eller grov vårdslöshet har vållat skadan, eller när försäkringstagaren eller berättigade med anledning av skadan, särskilt i skadeanmälan eller vid förhandlingarna om utredning av skadeersättning, uppsåtligt ger osanna uppgifter, även om det härigenom inte uppstår någon nackdel för försäkringsgivaren. 12. Utbetalning av skadeersättning 13. Uppsägning i händelse av försäkringsfall 1. Skadeersättningen betalas ut i försäkringsbeloppets valuta och förfaller till betalning senast 14 dagar efter slutgiltigt fastställande av skadan och omfattningen av ersättningen från försäkringsgivaren. I händelse av stöld sker betalningen dock tidigast en månad efter inkommen skadeanmälan. 2. Om myndighetsundersökning eller straffrättsligt förfarande mot försäkringstagaren, farkostens kapten eller passagerarna har inletts i samband med försäkringsfallet, kan försäkringsgivaren skjuta upp betalningen tills denna undersökning avslutats med laga kraft. 3. Om anspråket på skadeersättning inte görs rättsligt gällande inom en tidsfrist på sex månader, efter att försäkringsgivaren skriftligen har avvisat det med angivande av de vid utgången av tidsfristen förbundna rättsföljderna, så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ut skadeersättning. 4. Bestämmelsen i 12 avsnitt 1 och 2 VVG berörs inte. Efter att ett försäkringsfall har uppstått kan båda parter säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska överlämnas skriftligen. Den måste skickas senast en månad efter att förhandlingarna om skadeersättningen avslutats. Försäkringsgivaren har en uppsägningstid på en månad. Om försäkringstagaren lämnar in en uppsägning så kan han bestämma att hans uppsägning träder i kraft omedelbart eller vid en senare tidpunkt, dock senast vid slutet av innevarande försäkringsperiod. 14. Tredje mans rättsliga ställning 1. Rättigheterna i denna försäkring kan varken överföras eller belånas av försäkringstagaren utan uttryckligt tillstånd från försäkringsgivaren. 2. Om den försäkrade farkosten avyttras av försäkringstagaren, flyttas försäkringen över till köparen. Föreskrifterna i 69 till 71 VVG tillämpas. 15. Laga domstol För talan med utgångspunkt i försäkringsförhållandet gäller inhemska laga domstolar enligt 17, 21, 29 Zivilprozessordnung (ZPO, ung. Civilprocessförordningen) och 48 VVG. 16. Avslutande bestämmelse Om inget annat anges i försäkringsvillkoren gäller de lagliga bestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller särskilt för de i bilagan uppställda lagreglerna, som enligt försäkringsvillkoren är innehållet i försäkringsavtalet. Klausuler om villkor för kaskoförsäkring för fritidsbåt (VSK) Klausul försäkring för vindsurfingbräda inklusive tillbehör Giltighetsområde Försäkringsvärde Skadeersättning Villkoren för kaskoförsäkring för sportbåt - VSK - gäller, med följande skillnader: Försäkringen gäller inom Europa på land och i alla insjöar och vattendrag, Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: begränsad i norr av linjen Bergen/Wick, i söder av Ushant/Landsend) liksom hela Medelhavet och Atlantkusten ut till 200 sjömil (dock inte norr och väster om Irland), till Ad Daklah inklusive Kanarieöarna med en omkrets av 200 sjömil. Som modifikation av artikel 6 i VSK gäller nyvärdet generellt som försäkringsvärde utan prisnedsättning och priseftergifter vid ingåendet av avtalet. För senare tillägg gäller ansökningsdagen. Härigenom är de i fördraget med separata försäkringsbelopp upptagna föremålen att betrakta som i respektive fall oberoende av varandra försäkrade föremål. Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet, så ansvarar försäkringsgivaren endast för skadan i förhållande till hur stor andel av försäkringsvärdet som försäkringsbeloppet täcker (underförsäkring). I tillägg till artikel 7 i VSK avtalas: Vid totalförlust ersätter försäkringsgivaren principiellt dagsvärdet vid den tidpunkt då skadan inträffade med avdrag för ett eventuellt restvärde. Artikel 7.4 i VSK ändras till att den överenskomna självrisken beräknas på försäkringsbeloppet och dras av såväl vid delskador som vid totalskador.

10 Vid alla helkaskoförsäkringar gäller enligt överenskommelse: Klausul klausul om bonus på skadefrihet I helkaskoförsäkringen garanteras en bonus för skadefrihet (SFB): 10 % efter ett skadefritt försäkringsår 20 % efter två skadefria försäkringsår 30 % efter tre skadefria försäkringsår 40 % efter fyra skadefria försäkringsår Om skadeersättningen uppgår till mer än 5 % av hela försäkringsbeloppet vid det första försäkringsfallet under ett försäkringsår, minskas bonusen med 10 % från och med nästa förfallodag. Vid skadeersättningar på mindre än 5 % av det totala försäkringsbeloppet ligger skadefrihetsbonusen kvar på samma nivå. Vid två eller fler skadefall med ersättning bortfaller den hittills beviljade skadefrihetsbonusen helt, oavsett omfattningen av skadeersättningen. Bonusräddare: om det efter fem eller fler skadefria försäkringsår inträffar ett bonussänkande försäkringsfall, sker ingen sänkning av bonusen för detta skadefall. Bonusen för skadefrihet är personbunden. För alla helkaskoförsäkringar med begränsad täckning gäller enligt överenskommelse: Klausul kaskoförsäkring med begränsad täckning Som ändring av artikel 3 i villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt omfattar försäkringsskyddet skador som uppstått genom brand, blixtnedslag och explosion, stöld av hela farkosten inklusive motor (totalstöld) liksom även totalförlust av hela farkosten inklusive motor till följd av olycka (artikel ), storm och/eller grövre våld (artikel ). I alla avtal till vilka lämnats in en ansökan om begränsning av giltighetsområdet till en tysk eller europeisk insjö eller vattendrag, gäller enligt överenskommelse: Klausul Giltighetsområde tysk eller europeisk insjö eller vattendrag Som begränsning av artikel 1.1 i villkoren för kaskoförsäkring för sportbåt gäller försäkringen endast i den i ansökan närmare specificerade tyska eller europeiska insjön eller vattendraget. Den generella medförsäkringen av transporter av de försäkrade föremålen enligt artikel i villkoren för helkaskoförsäkring för sportbåt strykes. Den enstaka transporterna under försäkringsåret av de försäkrade föremålen från vinteruppställning till vatten och vid säsongens slut tillbaka till vinteruppställning förblir försäkrade. Transporter som har direkt samband med reparation, översyn (varvs- och verkstadsvistelse) eller en besiktning vid statlig Riksprovplats, är medförsäkrade. Extra konditions för Skandinavia Kompletterande försäkringsvillkor för kaskoförsäkringen för fritidsbåt (SKB) samt för sportfiskebåtar och deras utrustning Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 3.1, ska alla utrustningsdelar (släpvagn, navigationsutrustning, personliga tillhörigheter osv.) anges med tillverkare, typ, inköpspris och anskaffningsår, för släpvagnen tillverkningsår. Utrustningsdelar som anskaffas under avtalsperioden, är försäkrade först efter anmälan och bekräftelse av försäkringen. Som komplettering till siffra är den i avtalet nämnda utrustningen endast försäkrad mot inbrottsstöld och rån, om denna utrustning befann sig i en låst enhet av båten, vilken var säkrad genom ett säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Icke inbyggda utrustningsdelar ska tas bort från båten och lagras säkert och inlåst då båten förvaras på land eller då den ligger i vattnet permanent. Kompletterande till siffra måste båten som står på trailer i hamnen vara låst med godkänt säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Stöld av den med en 10 mm grov stålkätting eller likvärdig säkring fastlåsta utombordsmotorn. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra 7.2. byts i sin helhet ut mot följande: I alla andra fall ersätter försäkringsgivaren de för reparationen nödvändiga kostnaderna resp. kostnader för likartad och likvärdig ersättningsanskaffning med avdrag av ett eventuellt restvärde. Siffra 7.4. byts i sin helhet ut mot följande: Det överenskomna självbehållet skall beräknas för varje enskild skada enligt kontraktsenlig kompensation. Det gäller för alla positioner i kaskoansökandet. Den överenskomna självrisken ska beräknas beroende på skadehändelse och skadeersättning enligt villkoren. Den tillämpas inte vid skador p.g.a. brand, blixtnedslag, explosion samt vid totalstöld av båten, om den är utrustad med transponder samt vid delskador på båtskrovet efter återfinnandet.

11 Kompletterande villkor till villkoren för kaskoförsäkringen för fritidsbåt (SKB) för jetbåtar och deras släpvagn Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 1.1 begränsas färdområdet i giltighetsområdet till ett avstånd av 12 sjömil från kusten. Som komplettering till siffra 3.1. ska släpvagnen anmälas med tillverkare, typ, inköpspris och tillverkningsår. Som tillägg till siffra försäkras mot stöld uteslutande gummibåtar med en fackmässigt inbyggd körspärr. Det åligger försäkringstagaren att bevisa detta. Gummibåten ska under längre perioder då den inte används säkras ytterligare på släpvagnen och i hamnen med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra ersätts inte skador som orsakats p.g.a. att personer under 18 år framfört farkosten, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Siffra 5 utvidgas med siffra : Åverkan på jetdriften genom inverkan av flytande föremål (t.ex. trä, plastpåsar, sjögräs etc.) och uppkörning på stranden är uteslutna. Siffrorna 6.3.; 6.4.; 6.5 och 6.8 strykes. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Vid totalförlust av farkosten ersätter försäkringsgivaren dagsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde. Tillsvidare är det bestämt att självrisken vid total stöldskada på jetbåt skall euro i området Uppland,Södermanland samt i Stockholm. Siffra 7.2. byts i sin helhet ut mot följande: I alla andra fall ersätter försäkringsgivaren de för reparationen nödvändiga kostnaderna resp. kostnader för likartad och likvärdig ersättningsanskaffning med avdrag av ett eventuellt restvärde. Siffra 7.4. byts i sin helhet ut mot följande: Självrisken på 1000 euro beräknas för varje skadehändelse och på skadeersättningen enligt villkoren. Kompletterande bestämmelser till de särskilda villkoren och riskbeskrivningarna (BBR) till fritidsbåtsansvar för jetbåtar Avsnitt A 4 a) byts i sin helhet ut mot följande: Skador p.g.a. att farkosten framförts av personer som ännu inte fyllt 18 år ersätts inte, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Ansvar och helförsäkring kan i strid med de allmänna bestämmelserna endast sägas upp gemensamt. Kompletterande villkor till villkoren för fritidsbåtskaskoförsäkringen (SKB) för gummibåtar och deras utrustning Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 3.1, ska alla utrustningsdelar (släpvagn, navigationsutrustning, personliga tillhörigheter osv.) anges med tillverkare, typ, inköpspris och anskaffningsår, för släpvagnen tillverkningsår. Utrustningsdelar som anskaffas under avtalsperioden, är försäkrade först efter anmälan och bekräftelse av försäkringen. Som komplettering till siffra är den i avtalet nämnda utrustningen endast försäkrad mot inbrottsstöld och rån, om denna utrustning befann sig i en låst enhet av båten, vilken var säkrad genom ett säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Icke inbyggda utrustningsdelar ska tas bort från båten och lagras säkert och inlåst då båten förvaras på land eller då den ligger i vattnet permanent. Som tillägg till siffra försäkras mot stöld uteslutande gummibåtar med en fackmässigt inbyggd körspärr. Det åligger försäkringstagaren att bevisa detta. Gummibåten ska under längre perioder då den inte används säkras ytterligare på släpvagnen och i hamnen med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Stöld av den med en 10 mm grov stålkätting eller likvärdig säkring fastlåsta utombordsmotorn. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra ersätts inte skador som orsakats p.g.a. att personer under 18 år framfört farkosten, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Siffra 5 utvidgas med siffra : Skador på jetdriften genom inverkan av flytande föremål (t.ex. trä, plastpåsar, sjögräs etc.) och uppkörning på stranden är uteslutna. Siffra 5 utvidgas med siffra : Skador som kan hänföras till en hastighet på över 30 knop är uteslutna. Siffrorna 6.3.; 6.4.; 6.5 och 6.8 strykes. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Vid totalförlust av farkosten ersätter försäkringsgivaren dagsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde.

12 Bilaga till försäkring för vattensport Charterausfall 1. Försäkringen gäller Försäkringen ersätter förlusten av charter inkomster resulterande ifrån återbud av kund som redan undertecknat kontrakt på grund av kaskoskada som påverkar båtens funktion och säkerhet eller på grund av total förlust vid stöld eller skador som överstiger värdet 2. Försäkringen omfattar Återbud av charter kommer att bli ersatta från första dagen av uthyrningen. Självbehållet är 10% av skadesumman. Perioden då detta gäller är mellan 01 april och 31 oktober och begränsas till maximal 20 kalenderveckor per år. Generellt täcker försäkringen inte intäktsbortfall för charterkontrakt som varar längre än fyra kalenderveckor. Denna tidsbegränsning gäller även för flera charteravtal med samma charterkund. En annan förutsättning för ersättningen är att det ligger minst två veckor mellan nästa charteravtal och tillträdesdagen av chartern. Om den försäkrade kan tillhandahålla en reservyacht, begränsas skadeersättningen till den bevisade skadan (merkostnader och sänkta inkomster) och till max. 90% av den uteblivna chartern. Den närmast belägna fria yachten skall väljas. Principiellt måste försäkringstagaren på förfrågan kunna bevisa att kontraktsenliga delbetalningar av efterföljande kund som redan undertecknat kontrakt redan har betalats in på försäkringstagarens affärskonto vid tidpunkten då kaskoskadan inträffade. 2. Försäkringen omfattar Återbud av charter kommer att bli ersatta från första dagen av uthyrningen. Det avdragbara beloppet skall vara 10 % av försäkringsvärdet. Perioden då detta gäller är mellan och Det är också obligatoriskt att minst två veckor passerat mellan kundens påskrift av försäkringskontraktet och datum för uthyrningens påbörjan. Om det skulle vara möjligt att frambringa en ersättande båt skall kompensationen för skador (tilläggskostnader och utebliven inkomst) bli maximalt 50 % av charteravgiften. Principiellt måste försäkringstagaren på uppfordran kunna bevisa att kontraktsenliga betalningar/delbetalningar av efterföljande kund som redan undertecknat kontrakt, betalades in på försäkringstagarens affärskonto innan tidpunkten då kaskoskadan inträffade. 3. Plikter Försäkringstagaren (charterfirman) måste informera försäkringsbolaget a) om aktuella charterkostnader för varje individuell båt senast förste april varje år b) I händelse av skadeståndskrav skall försäkringsbolaget vara informerat om aktuell handlingsplan samt charterkontrakten för hela charter flottan. 4. Vid händelse av skada Försäkringstagaren måste omedelbart informera försäkringsbolaget vid händelse av skada. Försäkringstagaren måste omedelbart försäkra att han/hon försökte förhindra återbudet, genom antingen reparation eller substitut. Instruktioner från försäkringsbolaget skall förfrågas och följas när dom fås om möjligt och resonligt. Det samma gäller även ifall återbud redan inträffat resulterande i förlust av inkomst. Försäkringsbolaget måste omedelbart bli informerat om vilka nödvändiga åtgärder som försäkringstagaren vidtagit och som utfördes men ej meddelades försäkringsbolaget på grund av tidsbrist, utan överenskommelse med försäkringsbolaget. Försäkringspremien för kaskoförsäkringen innehåller ett tillägg på 0,2% plus lagstadgad försäkringsskatt för utökningen av försäkringsvillkoren med dessa villkor. 5. Uppsägningsrätt I enlighet med grundvillkoren utformade i kontraktet kan detta tillägg avbrytas individuellt från skadeförsäkringens villkor. Kompletterande försäkringsvillkor - försäkring för vattensport Enligt den modifierade siffran i villkoren för sportbåt-kasko-försäkringen (SKB) gäller försäkringsskyddet även för också försäkringsskydd vid yrkesmässig användning/uthyrning av fritidsbåten för uthyrning utan besättning och uthyrning av hytter samt övningsturer för förarbevis. En eventuell rabatt för skadefrihet tillgodoräknas inte på avgiften för bortfall av charter.

13 Ett eventuellt felförhållande av charterbesättningen kan inte ha följder för försäkringstagarens kontraktsvillkor. Skador som orsakats genom att den försäkrade yachten förskingrades av chartraren i enlighet med 246 tysk brottsbalk (Strafgesetzbuch) samt genom uppsåt eller grov vårdslöshet från hyrbesättningens sida gäller gentemot försäkringstagaren som medförsäkrat, i den mån eventuella ansvarsanspråk från uthyrningsfirmorna gentemot hyrkunderna uttryckligen överlåtes på försäkringsbolaget. Särskilda villkor och riskbeskrivningar (SVR) för ansvarsförsäkring för fritidsbåt a Försäkringens omfattning 1. Enligt de allmänna försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen (AFA) och de efterföljande särskilda villkoren, försäkras försäkringstagarens lagstadgade ansvar som följd av att han håller, äger och brukar den i försäkringsavtalet specificerade vattensportfarkosten, som uteslutande används för privata ändamål - utan yrkesbesättning. 2. Medförsäkrat är a) den ansvarige kaptenens och i övrigt till handhavande av farkosten berättigade personernas personliga lagstadgade ansvar; b) det lagliga ansvaret vid dragning av vattenskidåkare; c) Det personliga lagstadgade ansvaret för vattenskidåkare, så länge de befinner sig på släp efter den försäkrade motorbåten; Detta försäkringsskydd bortfaller i det fall annan täckning finns, t.ex. genom en privat ansvarsförsäkring. Till skillnad från 7 artikel 2 AFA är också anspråk från vattenskidåkare gentemot de i punkt a) nämnda personerna medförsäkrade. 3. Inte försäkrade (resp. uteslutna) är a) Ansvar för skador, som uppstår vid deltagande i motorbåtstävlingar eller vid träningsturer som har samband med dessa; b) Ansvar för skador som uppstår genom hantering av brännbara eller explosiva ämnen i strid med anvisningarna. 4. a) Om myndighetstillstånd krävs för framförande av en vattenfarkost, befrias försäkringsgivaren från förpliktelsen att betala ut ersättning om den ansvarige kaptenen inte innehade det av myndigheterna föreskrivna tillståndet då försäkringsfallet inträffade. b) Förpliktelsen gentemot försäkringstagaren att betala ut ersättning kvarstår, om denne rättmätigt kunde förmoda att den ansvarige kaptenen innehade tillståndet eller när någon obehörig framfört farkosten. 5. Uteslutandet av miljöskador enligt 4 artikel i 8 i AFA tillämpas inte (se dock följande punkt c. 1-4). b Särskilda villkor för försäkring av skador utomlands 1. Det lagstadgade ansvaret vid skadehändelser i hela världen ingår - till skillnad från 4 artikel i 3 i AFA. Ersättningen från försäkringsgivaren betalas ut i euro. Försäkringsgivarens förpliktelse är uppfylld vid den tidpunkt då beloppet i euro skickats från ett inhemskt finansinstitut. 2. Till skillnad från 3 artikel ii 1 avsnitt 3 AFA är i händelse av tillfälligt beslagtagande av en vattensportfarkost i en utländsk hamn är den eventuellt erforderliga borgen eller deposition uteslutande försäkringstagarens angelägenhet. c Särskilda villkor för ansvarsförsäkringen vad gäller skador på vattendrag med undantag av anläggningsskade-, utsläpps- eller påverkansrisker 1 Försäkringstagarens lagstadgade ansvar för direkta eller indirekta följder av förändringar i fysikalisk, kemisk eller biologisk beskaffenhet hos ett farvatten, innefattande grundvattnet (skador på vatten) är försäkrat i avtalets utsträckning, varvid förmögenhetsskador behandlas som sakskador, med undantag av de skador på vatten a) som förorsakas av utsläpp eller tillförande av ämnen som är skadliga för vattnet eller genom annan medveten påverkan på vattnet. Detta gäller också när utsläpp eller påverkan befinns nödvändiga för att rädda andra kapitalvärden. b) som förorsakas av driftbetingat droppande eller läckage av olja eller andra vätskor från tanklås, tankningsanläggning eller från maskinanordningar på båten. 2 (1) Kostnader som försäkringstagaren anser nödvändiga för att undvika eller minska skadan i försäkringsfallet (räddningskostnader), även utan framgång, liksom utomrättsliga kostnader för sakkunnig övertas av försäkringsgivaren om de inte tillsammans med skadeersättningen inte överstiger försäkringsbeloppet för sakskador. Domstols- och advokatkostnader ersätts i enlighet med de allmänna försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen (AFA). (2) Räddningskostnader och utomrättsliga kostnader för sakkunnig som uppkommit som följd av

14 anvisning från försäkringsgivaren ersätts också, även om de tillsammans med skadeersättningen överstiger försäkringsbeloppet för sakskador. Ett godkännande från försäkringsgivarens sida av försäkringstagarens eller tredje parts åtgärder för att undvika eller minska skadan gäller inte som order. 3 Uteslutna är de ansvarsanspråk på personer (försäkringstagare eller varje medförsäkrad), som förorsakat skadan genom uppsåtlig avvikelse från lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter riktade till försäkringstagaren eller bestämmelser som är avsedda för vattenskydd. 4 Uteslutna är ansvarsanspråk p.g.a. skador som direkt eller indirekt beror på krigshändelser, andra fientliga handlingar, uppror, inre oro, generalstrejk eller direkt beror av bestämmelser eller åtgärder från högre instans. Detsamma gäller för skador genom grövre våld, i den mån som elementära naturkrafter har spelat in. d Särskilda villkor för medförsäkring av förmögenhetsskada i ansvarsförsäkringen I II I det fall det särskilt överenskommits, är det inom ramen för avtalet lagstadgade ansvaret p.g.a. förmögenhetsskada enligt 1 artikel 3 AFA medförsäkrat, med anledning av sådana skadehändelser som inträtt under försäkringens giltighetstid. Uteslutna är ansvarsanspråk för 1. skador som uppstår genom föremål som försäkringstagaren (eller på hans uppdrag eller för hans räkning för tredje part) framställt eller levererat eller arbeten som han utfört; 2. skador genom ständiga immissioner (t.ex. ljud, lukter, vibrationer); 3. planerande, rådgivande, byggnads-, monterings-, provnings- eller konsultverksamheter; 4. verksamheter i samband med penning-, kredit-, försäkrings-, tomt-, hyr- eller liknande ekonomiska affärer, på betalningsförehavanden av alla typer, på bokföring samt trolöshet och förskingring; 5. kränkning av förvärvsskyddsrättigheter och upphovsrättigheter; 6. underlåtenhet att hålla tider, slutdatum, kostnadsberäkningar och -kalkyler; 7. rådslag, rekommendationer eller direktiv till ekonomiskt förbundna företag; 8. verksamheter i samband med databearbetning, rationalisering och automatisering. Uppgiftslämnande, översättning, reseförmedling och researrangemang; 9. uppsåtlig avvikelse från lagföreskrifter eller föreskrifter från myndighet, från anvisningar eller villkor från uppdragsgivare eller annan uppsåtlig kränkning av förpliktelse; 10. förkomna saker, även t.ex. pengar, värdepapper och värdesaker. e Särskilda villkor för försäkring av ansvarsanspråk på försäkrade personer sinsemellan Anspråk från försäkrade personer på varandra är till skillnad från 7 artikel 2 AFA medförsäkrade vid 1. personskador, vid vilka det inte rör sig om arbetsolycksfall i försäkringstagarens företag; 2. sakskador, om dessa uppgår till mer än 150 euro per skadehändelse. Anspråk på försäkringstagaren själv och de i 4 artikel ii 2 AFA nämnda personerna förblir vidare uteslutna från försäkringen. Utdrag ur Versicherungsvertragsgesetz (VVG, ung. försäkringsavtalslagen), Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen) Handelsgesetzbuch (HGB, ung. handelsbalken) och Zivilprozeßordnung (ZPO, ung. civilprocessförordningen) VVG 5 Godkännandeklausul Om innehållet i försäkringsbrevet avviker från ansökan eller de träffade överenskommelserna, så gäller avvikelsen som godkänd om försäkringstagaren inte lämnar skriftlig invändning inom en månad efter mottagandet av försäkringsbrevet. Detta tillstånd godkänns dock bara då försäkringsgivaren vid utlämnandet av försäkringsbrevet har påpekat för försäkringstagaren att avvikelsen gäller som godkänd om försäkringstagaren inte inom en månad efter mottagandet av försäkringsbrevet lämnar skriftlig invändning. Påpekandet ska ske genom särskilt skriftligt meddelande eller genom en påfallande anmärkning i försäkringsbrevet, som framhävs från det övriga innehållet i försäkringsbrevet; de enskilda avvikelserna ska ges särskild uppmärksamhet. Om försäkringsgivaren inte uppfyller föreskrifterna enligt avsnitt 2, så är avvikelsen ej bindande för försäkringstagaren och innehållet i försäkringsansökan i det avseendet att betrakta som överenskommet.

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

Villkor Motorbåtsförsäkringen

Villkor Motorbåtsförsäkringen VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 1 Villkor Motorbåtsförsäkringen 2013-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Spe Att bli nummer ett

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR FINLAND 1.3.2012 Vi vet vad som krävs Innehållsförteckning sida 4 1. Försäkringens omfattning och giltighet 1.1 Försäkringens omfattning 1.2 Försäkringens

Läs mer

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 ATV FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 feb 2014. ATV-försäkring Denna försäkring är en specialanpassad försäkring

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor

Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Båtförsäkringsvillkor Sverige 2013-04-01 Vi vet vad som krävs Innehåll 4 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning B Försäkringens giltighet 6 Båtskadeförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 Försäkringsvillkor 2015 Gäller från 1 April 2015 Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Vi på Svenska Sjö arbetar

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Sverige 2014-04-01 1 Bästa båtägare! Alandia Båtförsäkring ger dig som

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010

Försäkringsvillkor Båt. Gäller från 1 januari 2010 Försäkringsvillkor Båt Gäller från 1 januari 2010 Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar... 5 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Våra villkor 2013. Gäller från 1 april 2013

Våra villkor 2013. Gäller från 1 april 2013 Våra villkor 2013 Gäller från 1 april 2013 Innehåll Kapitel Sid Båtfolkets försäkring...4 Förköpsinformation... 5 Försäkringsvillkor 1. Anslutning till Svenska Sjö samt försäkringens omfattning... 7 2.

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Finska kaskoförsäkringsvillkor. för fartyg 2001 (FKV 2001)

Finska kaskoförsäkringsvillkor. för fartyg 2001 (FKV 2001) Finska kaskoförsäkringsvillkor för fartyg 2001 (FKV 2001) Finska kaskoförsäkringsvillkor för fartyg 2001 (FKV 2001) har godkänts av Sjöförsäkringsbolagens Förening, Finlands Rederiförening, Fraktfartygsföreningen

Läs mer

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Fritidsbåt Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte Oslo, Norge. www.vardia.com Grundläggande principer

Läs mer

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat Båt försäkringsvillkor april 2010 Boat Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada.

Läs mer

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Innehåll sida A Var och för vem försäkringen gäller......................................... 2 B Aktsamhetskrav...............................................................................

Läs mer

VILLKOR MC-försäkring

VILLKOR MC-försäkring VILLKOR MC-FÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR MC-försäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MC-FÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring

VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring VILLKOR KAWASAKI MX-FÖRSÄKRING/KAWASAKI ENDUROFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR KAWASAKI MX-FÖRSÄKRING/KAWASAKI ENDUROFÖRSÄKRING 2015-01-01

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Försäkringsvillkor Entusiastbil

Försäkringsvillkor Entusiastbil Försäkringsvillkor Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Bilsport & MC Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö Besöksadress: Arabygatan

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Försäkringsvillkor för veteranbil

Läs mer