Gothaer fritidsbåtförsäkring. Kasko Ansvar. Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gothaer fritidsbåtförsäkring. Kasko Ansvar. Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor"

Transkript

1 Gothaer fritidsbåtförsäkring Kasko Ansvar Fritidsbåtförsäkring Användarinformation Försäkringsvillkor

2 Sailpartners försäkringsservice för vattensport Ansvarsförsäkring för fritidsbåtar - egna båtar och för uthyrare För skador som ni orsakar andra Giltig i hela världen medförsäkring av förmögenhetsskador upp till euro Vi utfärdar snabbt och kostnadsfritt försäkringsbekräftelser för ägare: Premiefri medförsäkring av ansvarskrav "Försäkrade personer" (t.ex. besättningen) sinsemellan För uthyrning: Särskilda villkor för uthyrningsfirmor och andra uthyrare. Sailpartners försäkringsservice för vattensport Helkasko för fritidsbåt - för båtägare och uthyrare För skador på den egna båten Försäkring till fast premie. Garanterad ersättning, ingen underförsäkring Vid delskador görs inga avdrag vid "nytt mot gammalt" - oavsett båtens ålder Gäller i alla europeiska insjöar och vattendrag, Nordsjön, Östersjön samt hela Medelhavet och upp till 200 sjömil från Atlantkusten Bl.a. varje tänkbar olycka båten kan råka ut för är försäkrad (t.ex. sjunkning, kantring, vandalism, övriga haverier) liksom också även vanliga risker som stöld, storm, brand (även förkolningsskador), mastbrott, etc. Premiefri tilläggsförsäkring för transport- och regattarisker. Kostnader för bortforsling och omhändertagande av vrak är medförsäkrat till 100 % utöver försäkringssumman. Förskottsbetalning då tredje man orsakar skada för ägare: Särskilda villkor vid begränsning till namngiven insjö eller namngivet vattendrag För uthyrare: Särskilda villkor för uthyrningsfirmor Medförsäkring av förskingringsrisken vid uthyrning av båt utan besättning Ersättning vid bevisad grov vårdslöshet eller slarv från kundens sida Försäkring av utebliven uthyrning (s.k. avbrottsförsäkring)

3 Fritidsbåtsförsäkringar - kundinformation och allmänna försäkringsvillkor Kasko Ansvar Bäste kund! Du har bestämt dig för att teckna en fritidsbåtsförsäkring hos vårt bolag. Vi tackar för detta förtroende. För att skapa varaktigt och förtroendefullt samarbete vet vi att det är viktigt att ge våra kunder uttömmande och tydlig information redan innan försäkringen tecknas. Därför får du nu i denna broschyr alla de väsentligaste försäkringsvillkoren samt tillhörande viktig konsumentinformation enligt 10 a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG, ung. försäkringstillsynslagen). Följande översikt bör vara till hjälp för att snabbt hitta försäkringsvillkoren och ytterligare information. Med bästa hälsningar Gothaer Versicherungen Innehållsförteckning Vad du bör veta om din fritidsbåtsförsäkring Villkor för kaskoförsäkring för fritidsbåt Klausuler för "VSK" (giltighetsområde) Särskilda villkor och riskbeskrivningar för ansvarsförsäkring för fritidsbåt (SVR) Utdrag ur Versicherungsvertragsgesetz (ung. försäkringsavtalslagen) Utdrag ur Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen), Handelsgesetzbuch (HGB, ung. handelslagen) och Zivilprozeßordnung (ZPO, civilprocessförordningen)

4 Vad du bör veta om din fritidsbåtförsäkring. Vad menar vi med fritidsbåt? Med fritidsbåt menar vi ett vattensportfordon som uteslutande används för privata ändamål, som alltså framförs utan anställd besättning. I första hand är syftet fritid, sport resp. nöje, varvid också vissa uthyrningsbåtar kan räknas till dem. Vilka olika typer av försäkringar kan ersättningen omfatta? Det rör sig om kaskoförsäkring vid skador på den egna båten ansvarsförsäkring vid skador som du tillfogar andra olycksfallsförsäkring för passagerare vid skador som passagerarna på båten ådrar sig. Försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen för passagerare återfinns i ett separat dokument i avsnittet "AGB/AVB"). Hur många försäkringsbrev får du? Avsikten är att de tre rättsligt självständiga avtalen ska samlas i ett försäkringsbrev. Vi har utformat ansökningsformuläret på motsvarande sätt. Försäkringsbrevet får ett enda försäkringsbrevsnummer, som reglerar alla de avtal som samlats i brevet. Följaktligen måste samtliga ingående avtal ha samma försäkringsperiod. Kan en enda typ av försäkring tecknas? Varje delförsäkring kan tecknas för sig, dessutom kan i efterhand (under försäkringsperioden) ytterligare delförsäkringar, som inte tecknades från början, läggas till. Kan jag också säga upp en enstaka delförsäkring? Försäkringarna kan sägas upp var för sig inom utsatt tid. För vad kan ersättning betalas ut? Varje typ av försäkring har sina specifika villkor. Information om dessa återges nedan för varje delförsäkring. Ansvarsförsäkring för fritidsbåt Vad menar man med ansvar? Med ansvar menar man den förpliktelse man enligt lag har att ersätta skada som man tillfogat någon annan. I ansvarsförsäkringen för fritidsbåt kan det t.ex. uppstå anspråk när du är skuld till att du rammar en annan båt eller därvid t.o.m. orsakar besättningen svåra skador. För vad kan ersättning betalas ut? Avsikten med ansvarsförsäkringen är att skydda dig från anspråk på skadeersättning, som någon reser mot dig. D.v.s. ansvarsförsäkringen åtgärdar i ditt ställe det som måste göras vid en sådan händelse: prövning av frågan om och i vilken utsträckning du är skyldig att ersätta skada; om ja, betalas skadestånd i form av pengar; om nej, hjälp genom försvar mot oberättigade skadeståndsanspråk. Om saken därvid kommer att avgöras inför rätta, för ansvarsförsäkringsgivaren processen och står för kostnaderna. Om försäkringsgivaren tillbakavisar oberättigade anspråk, sägs det ofta att försäkringen betalar inget ut. Det egentliga förhållandet är att du inte måste betala, eftersom det inte finns någon rättslig förpliktelse att göra det. Vad är försäkrat? Försäkrat är - efter avtalets omfattning - ditt rättsliga ansvar som kommer av att hålla, äga och bruka den i försäkringsavtalet angivna vattensportfarkosten. Vem skyddas av ansvarsförsäkringen? Som försäkringstagare är du vår avtalspartner. Du har rättigheter och förpliktelser genom detta fördrag. Men ansvarsförsäkringen skyddar inte bara dig som försäkringstagare. Medförsäkrade är t.ex. också ansvarig kapten och övriga personer som har rätt att handha farkosten. Anspråk från de försäkrade personerna gentemot varandra är också medförsäkrade. Närmare detaljer finns i särskilda villkor och riskbeskrivningen som hör till försäkringsbrevet.

5 Var vänlig beakta följande: Ansvarsförsäkringen täcker inte skador som ni eller andra medförsäkrade personer lider själva, utan de ansvarsanspråk p.g.a. skador som ni eller medförsäkrade personer tillfogar andra. Var gäller ansvarsförsäkringen? Vår ansvarsförsäkring gäller i hela världen. Hur höga skadestånd täcks av ansvarsförsäkringen? Om förpliktelsen att ersätta skada står fast, ersätter ansvarsförsäkringen skadan till den skadelidande upp till det i försäkringsbrevet nämnda ersättningsbeloppet. Bekräftelse på försäkring för färder utomlands I vissa länder måste ansvarsförsäkring finnas enligt lag och måste bevisas genom uppvisande av en försäkringsbekräftelse. I Italien krävs ett certifikat också för genomfartstransport på landsväg. Vi ger dig gärna mer information i god tid före resan. Du kan också kontakta Gothaer direkt på, för noggrann information. När du behöver den särskilda bekräftelsen på försäkringen, ställer vi den gärna till förfogande på begäran utan kostnad. Vilka undantag finns? En ansvarsförsäkring som täcker allt upptänkligt finns ej. Alla ansvarsförsäkringar har undantag. T.ex. försäkras ej; ansvarsanspråk som går utöver omfattningen av rättsligt ansvar; skador som man själv lider; skador, som man vållar uppsåtligt; skador som man tillfogar vissa nära anhöriga (t.ex. make/maka, minderåriga barn); bötesstraff och liknande. Vad bör du beakta innan du tecknar avtal? Har du valt tillräckligt högt försäkringsbelopp? Detta gäller särskilt för färder utomlands.våra medarbetare ger dig gärna råd. Vad måste du göra om en skada inträffar? Anmäl skriftligen varje skadehändelse som skulle kunna få ansvarskrav till följd, omedelbart eller senast inom en vecka. Beskriv noga omständigheterna, som lett till skadan. Betala ingenting till den som lidit skadan utan att avtala detta med försäkringsgivaren och erkänn framför allt inte skuld. I annat fall riskerar du ditt försäkringsskydd! Res omgående invändningar mot ett rättslig krav riktad mot dig. Informera försäkringsgivaren omgående om talan väckts mot dig och lämna så fort som möjligt in alla rättsliga skrivelser som skickats till dig. Anmäl även omgående till försäkringsgivaren, om ett anspråk görs rättsligt gällande mot dig, processkostnadshjälp begärs eller du blir delgiven rättslig tvist. Detsamma gäller i fall av frihetsberövande, ett tillfälligt förordnande eller ett bevissäkringsförfarande. Vad bör du beakta vid riskbortfall? I motsats till kaskoförsäkring går inte ansvarsförsäkringen över till köparen. Anmäl försäljningen till oss omedelbart, så att risken kan undantas från samlingsavtalet. Kaskoförsäkring för fritidsbåt Vilka föremål är försäkrade? Alla i avtalet nämnda föremål är försäkrade. Underlag till detta utgörs av vårt detaljerade ansökningsformulär som utgör en väsentlig beståndsdel av avtalet. Mot vilka faror och skador? Försäkringsskyddet sträcker sig till förlust och skada på den försäkrade båten genom olycka med farkosterna, t.ex. också sjunkning eller kantring, brand, blixt, explosion, storm över vindstyrka 8 Beaufort, grövre våld, inbrottsstöld, rån, stöld av hela farkosten. För lösa delar och yttre tillbehör finns särskilda föreskrifter. Vid brott på mast respektive bommar är också de följdskador som därigenom kan uppstå på farkosten medförsäkrade. Vid överenskommelse om "begränsad ersättning" omfattar försäkringsskyddet uteslutande skador som uppstått genom brand blixtnedslag och explosion, stöld av hela farkosten inklusive motor (totalstöld) liksom även totalförlust av hela farkosten inklusive motor till följd av en olycka, storm och/eller grövre våld. Vilka skadefall är inte försäkrade? Vilket värde ska Det finns några undantag, som t.ex. brister i framförande- eller sjödugligheten hos farkosten, skador p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, i resp. fall på de omedelbart berörda delarna, normalt slitage, vädrets inflytande (hetta, is, frost), vid yrkesmässigt utnyttjande, inte tillräckligt kvalificerad kapten (icke existerande behörighet) liksom politiska risker (krig, strejk). Försäkringsvärdet för fabriksnya saker är lika med nyvärdet, annars dagsvärdet, i respektive fall till

6 försäkras? fast premie. Underförsäkring kan inte accepteras. Hur länge gäller det fasta värdet? Vi anser oss bundna av den överenskomna värdet i 5 år. Emellertid kan ni också kräva en anpassning inom denna tid. Värdet bör alltid motsvara det verkliga värdet på er båt. Var gäller försäkringen? På land och i insjöar i Europa, Nordsjön och Östersjön, Medelhavet samt Atlantkusten (ut till 200 sjömil). Vissa restriktioner finns norr om Bodö, Norge utomskärs. Transporter och vinteruppställning är inkluderade, såvida inte i enskilda fall inget annat avtalats. Ett annat giltighetsområde måste avtalas innan ny risk tas. Hur hög är skadeersättningen? Vid totalförlust erhåller du det överenskomna försäkringsvärdet. I det fall en delskada inträffar, ersätter vi de nödvändiga kostnaderna för reparation resp. ersättningsanskaffning (utan avdrag för "nytt mot gammalt"). Eventuell överenskommen självrisk dras av. Utöver detta ersätter vi kostnader för bortforsling och omhändertagande av vrak upp till 100 % av försäkringsbeloppet. Finns det bonus för skadefrihet? I helkaskoförsäkringen får du upp till 40 % bonus för skadefrihet. Efter fem skadefria år sänker vi inte nivån efter den första skadan (bonusräddare). Vid småskador upp till 5 % av försäkringsbeloppet förblir bonusen oförändrad. Vad ska man göra när man säljer båten? Enligt reglerna förs kaskoförsäkringen med alla rättigheter och plikter över till köparen. Versicherungsvertragsgesetz (ung. Försäkringsavtalslagen) tillåter därvid inte dig, utan bara köparen och försäkringsgivaren rätten att säga upp avtalet. Låt helst köparen skriva under den avståendeförklaring som följer med detta avtal. Vad ska jag göra i händelse av skada? Anmäl omedelbart varje skada till oss (skador över 2500 euro per fax eller telefon) på Gothaer. Brand- och explosionsskador, inbrottsstöld och stöld ska anmälas till ansvarig polismyndighet och, i förekommande fall, hamnförvaltning. Vid svåra sakskador eller förlisning måste också ansvarig sjöfartsmyndighet och utom hemmalandet Gothaer omedelbart utan dröjsmål kontaktas. Vid kollisioner bör du omgående upprätta ett protokoll över händelseförlopp, orsak, skador och inblandade personer. Alla vittnen bör också noggrant antecknas. Försäkringsavtalet präglas, som knappast något annat avtal, av förtroende. Ömsesidig information bidrar till att uppnå förtroende och undvika störningar i försäkringsskyddet. Vår önskan är att åstadkomma ett långvarigt och gott samarbete. Om du har frågor eller om du skulle tycka att något inte verkar bra, kontakta oss. Vi finns till för att hjälpa dig. Vid klagomål kan du vända dig till våra representanter för medlemsärenden, vilka kan nås på följande adress: Gothaer Versicherungen, abt. bam, Köln, eller till Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3-4, Berlin. Villkor för fritidsbåtsförsäkringen (VSK) 1. Giltighetsområde 1. Försäkringen gäller inom Europa på land och i alla insjöar och vattendrag, Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: begränsad i norr av linjen Bergen/Wick, i söder av Ushant/Landsend) liksom hela Medelhavet och Atlantkusten ut till 200 sjömil (dock inte norr och väster om Irland), till Ad Daklah inklusive Kanarieöarna med en omkrets av 200 sjömil. I samma giltighetsområde gäller dessutom: 1.1 Vid sommar- och vinteruppställning (permanent utlandsstationering, se dock artikel 2 i VSK); 1.2 vid träning eller deltagande i regattor (se dock artikel 5.2.2); 1.3 vid reparationer och inspektioner som genomförs av varv eller verkstäder; 1.4 vid upptagning och sjösättning; 1.5 vid transporter under förutsättning att för ändamålet lämpliga transportmedel används och de försäkrade föremålen lastas och förankras fackmässigt. 2. Ständig stationering utomlands På begäran kan försäkringen utsträckas till att med hjälp av särskilda överenskommelser gälla för ständig stationering utomlands, utanför ordinarie anmälda hemmahamn. 3. Försäkrade föremål och faror 1. De i avtalet uppräknade föremålen är försäkrade. 2. Försäkringsskyddet för helkaskoförsäkring (kaskoförsäkring med begränsad täckning, se klausul kl liksom trailer-kaskoförsäkring se artikel 3.3 VSK) omfattar

7 2.1 förlust och skada på försäkrade föremål genom olycka som drabbar farkosten, t.ex. genom att sjunka och kantra, vandalism; brand, förkolnings- och brännskador (även när de orsakas av kortslutning) blixt, explosion storm (vindstyrka 8 Beaufort eller mer), grövre våld inbrottsstöld, rån; stöld av hela fartyget, jollen, och/eller fast monterade eller inlåsta delar resp. föremål; stöld av utombordsmotor som är fastlåst med en minst 5 mm tjock stålkätting eller likvärdig fastlåsning; stöld av räddningsflotten under säsongen även utan att den är fast monterad eller förvaras inlåst; stöld av presenning och liknande övertäckningar, under förutsättning att dessa är säkrade mot enkelt avlägsnande; 2.2 vidare skador på mast och bommar genom brott, knäckning eller tillbuckling, lossrivning och sönderbrytning av stående och löpande gods, liksom de följdskador som härigenom uppstår på den egna farkosten; 2.3 mot betalning av tilläggspremie skador genom vanlig stöld av utombordsmotorer. 3. För den inom kaskoförsäkringen medförsäkrade släpvagnen utgörs försäkringsskyddet enbart av skydd för skador genom brand, blixtnedslag, explosion, stöld av släpvagn liksom totalförlust till följd av olycka, storm och/eller grövre våld. 4. Kostnader 1. Kostnader som försäkringstagaren i försäkringsfallet har ansett nödvändiga för att avvärja eller minska skadan, även om de inte lett till framgång, ska ersättas av försäkringsgivaren. Ersättningen för kostnader och skadeersättningen får tillsammans inte överstiga försäkringsbeloppet, såvida inte kostnaderna har uppkommit genom anvisning från försäkringsgivaren. 2. Därutöver ersätter försäkringsgivaren bortforsling och/eller omhändertagande av vraket upp till 100 % av försäkringsbeloppet. Förutsättningen är att en händelse som försäkringen täcker har ägt rum, försäkringstagaren är skyldig att forsla bort vraket eller bära kostnaden för detta och ingen ansvarsförsäkringsgivare måste träda in. 5. Undantag 1. Följande är inte försäkrat: Värdesaker och smycken, pälsar, kontanter, värdepapper av alla slag, dokument, livsmedel, njutningsmedel samt klockor som inte är fast installerade. 2. Följande ersätts inte: 2.1 Indirekta skador (t.ex. inskränkning i tävlingsdugligheten, nyttjandebortfall, minskat värde); 2.2 skador vid forsfärder eller vid överfart över fördämningar samt vid deltagande i motorbåtstävlingar eller vid de träningsturer som har samband med dessa.; 2.3 skador under yrkesmässigt nyttjande eller uthyrning mot betalning; 2.4 skador genom att farkosten framförs av personer som inte innehar föreskriven behörighet, eller, i det fall förarbevis inte krävs, inte är tillräckligt kvalificerade; 2.5 skador genom inledande brister i framförande- och sjödugligheten hos farkosten; 2.6 skador genom konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, i respektive fall på de omedelbart berörda delarna; 2.7 skador genom vanligt slitage, ålder, bearbetning, väderinflytande (t.ex. hetta, påverkan av solstrålning, regn, snö, is, frost, frysning av kylvattnet), rost, oxidation, röta, maskskada, råttor, möss, mott och annan ohyra; 2.8 skador genom brott mot tullregler eller andra myndighetsföreskrifter, mot föreskrifter från transportföretag samt skador genom rättslig bestämmelse eller verkställande av sådan; 2.9 skador förorsakade av krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser liksom (också oberoende av krigstillstånd) genom existens eller användning av minor, torpeder, bomber eller andra stridsredskap, genom uppror, plundring, politiska våldshandlingar eller andra medborgerliga oroligheter, strejk, avspärrning, sabotage, beslagtagande, indragning eller andra ingrepp av högre instans; 2.10 skador förorsakade av kärnkraft och radioaktivitet. 6. Försäkringsbelopp = fast värde 1. Den enligt siffran 6.1 och 6.2 överenskomna värdet fastställs för en period av 5 år. 2. När den 5-åriga försäkringsperioden gått ut kommer värdet att ses över och avtalas på nytt. 3. På begäran från försäkringstagaren kan parterna komma överens om en ändring av värdet även innan denna tid gått. 4. Prisnedsättningar och priseftergifter får inte beaktas vid fastställande av försäkringsvärdet. 5. De i försäkringsavtalet med separata försäkringsbelopp upptagna föremålen ska betraktas som i varje tillämpligt fall självständigt försäkrade poster. 6. Invändning mot underförsäkring kan inte göras. 7. Skadeersättning 1.1 Vid totalförlust av farkosten inklusive inbyggda maskinella inrättningar och/eller utombordsmotor samt jolle och räddningsflotte, ersätter försäkringsgivaren det överenskomna för-

8 säkringsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde. 1.2 En totalförlust föreligger när de försäkrade föremålen fråntagits försäkringstagaren utan utsikter att få dem tillbaka, särskilt när de sjunkit utan möjlighet till bärgning, den ursprungliga beskaffenheten är förstörd och de är så skadade att reparationskostnaderna når upp till försäkringsvärdet. 2. Vid alla andra omständigheter ersätter försäkringsgivaren de för reparation nödvändiga kostnaderna resp. kostnaderna för likartade ersättningsanskaffningar utan avdrag "nytt mot gammalt" med avdrag för ett eventuellt restvärde. 3. Försäkringsbeloppet återspeglar i varje situation gränsen för försäkringsgivarens ansvar (undantag artikel 4.2) 4. Den överenskomna självrisken ska beräknas per skadehändelse och för den ersättning som ska övertas enligt villkoren. Vid totalförlust av båten resp. släpvagnen liksom vid skador p.g.a. brand, blixtnedslag och explosion tillämpas den inte. 5. Skadade föremål kan inte ställas till försäkringsgivarens förfogande. 8. Premie, början och avslutning på ansvaret 1. Försäkringstagaren måste betala den första premien vid utlämnandet av försäkringsbrevet eller i händelse av ingående av avtal enligt 5 eller 5a Versicherungsvertragsgesetz (VVG, ung. Försäkringsavstalslagen) efter att fristen för överklagande gått ut, därpå följande premier den första i månaden då ett nytt försäkringsår påbörjas. Följderna av att inte betala den första premien i tid eller den första avbetalningen på den första premien framgår av 38 VVG; I övrigt gäller 39 VVG. Försäkringsgivaren har vid dröjsmål rätt att fordra ersättning för dröjsmålsskada enligt 286 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen), liksom dröjsmålsränta enligt 288 BGB eller 352 Handelsgesetzbuch (HGB, ung. Handelslagen). Återstående premier för förnyad försäkring får endast indrivas inom ett år efter utgången av den utsatta betalningstiden enligt 39 VVG. 2. Om avtal om avbetalning finns, så gäller att anstånd är beviljat för utestående avbetalningar. De förfaller till betalning så fort försäkringstagaren råkar i dröjsmål eller i den mån en skadeersättning förfaller till betalning. 3. Försäkringsgivarens ansvar börjar vid överenskommen tidpunkt, och närmare bestämt även då, om premiebetalningen krävs in först senare men premien betalas utan dröjsmål. Om försäkringstagaren vid ansökningstillfället känner till att ett försäkringsfall redan inträtt, gäller inte ansvaret för detta. 4. Försäkringsfördrag med minst ett års varaktighet förlängs med ett år i taget, om de inte sägs upp skriftligt senast tre månader före försäkringsperiodens utgång av någondera parten. Ett försäkringsförhållande som ingåtts med en varaktighet av mer än fem år, kan vid utgången av det femte eller varje därpå följande år sägas upp tre månader före årets slut. 5. Om försäkringsförhållandet avslutas innan avtalsperioden gått ut eller om det upphävs retroaktivt eller om det från början är ogiltigt, så har försäkringsgivaren rätt till premien eller expeditionsavgiften enligt Versicherungsvertragsgesetz (t.ex. 40, 68 VVG (ung. Försäkringsavtalslagen ). 6. Om försäkringstagaren säger upp försäkringen efter att ett försäkringsfall inträffat (artikel 13) så gör försäkringsgivaren anspråk på premien för innevarande försäkringsår. Om försäkringsgivaren säger upp, måste han betala tillbaka den andel av premien för innevarande försäkringsår som motsvarar den del av försäkringsåret som ännu inte har gått till ända. 7. För lågsäsong och vinteruppställning garanteras ingen återbetalning. 9. Riskförhållanden vid ingående av avtal och riskökning 1. Försäkringstagaren måste besvara alla frågor i ansökan sanningsenligt. Om han gör sig skyldig till en överträdelse av dessa åligganden kan försäkringsgivaren enligt lagen 16 till 21 VVG upphäva avtalet och bli befriad från ersättningsskyldighet eller bestrida försäkringsavtalet enligt 22 VVG. 2. En riskökning ska utan dröjsmål anmälas skriftligt till försäkringsgivaren. Vid en riskökning kan försäkringsgivaren på grundval av 23 till 30 VVG bli berättigad till uppsägning eller befriad från ersättningsskyldigheten. 3. En riskökning efter ansökningstillfället föreligger särskilt när någon omständighet, som efterfrågades i ansökan, förändras. 10. Förhållningssätt i händelse av skada 1. Försäkringstagaren är skyldig att anmäla varje skada till försäkringsgivaren utan dröjsmål - skador som kan förmodas överstiga 2500 euro per fax eller telefon - och sörja för att skadan förhindras eller begränsas. Brand- och explosionsskador, inbrottsstöld och stöld ska utan dröjsmål anmälas till vederbörande polismyndighet och i hamnområdet dessutom i förekommande fall till hamnförvaltning. Olycksfall enligt Seeunfalluntersuchungsgesetz, ung. sjölagen, (det gäller t.ex. förlisning eller svåra sakskador) ska dessutom anmälas omedelbart till ansvarig sjöfartsmyndighet och vid utlandsresa omedelbart till Gothaer. 2. I händelse av kollision med en annan båt ska ett protokoll över händelseförlopp, orsak, skador och inblandade personer upprättas utan dröjsmål. Alla vittnen bör antecknas omedelbart. 3. Om en skada inträffat under förvar hos något transportföretag, ska samtliga fakta antecknas.

9 11. Underlåtenhet att fullgöra åligganden och orsaker till förverkande 4. Försäkringstagaren ska ge försäkringsgivaren tillfälle att besiktiga och fastställa skadan innan reparationen påbörjas, att tillåta honom vilken undersökning som helst angående orsak till och omfång av skadan samt omfattningen av hans skadeersättningsplikt, att på begäran ge alla nödvändiga upplysningar i skriftlig form och framlägga bevis. 5. Om försäkringstagaren får anspråk på sig att till tredje person ersätta skada, så är försäkringstagaren skyldig att ge försäkringsgivaren alla erforderliga upplysningar för att göra anspråket gällande. 1. Underlåter försäkringstagaren att fullgöra ett i dessa villkor eller i försäkringsbrevet fastställt åliggande, befrias försäkringsgivaren enligt lagbestämmelserna (t.ex. 6, 62 och 67 VVG) från skyldigheten att betala ut ersättning. 2. Skyldigheten att betala ut ersättning bortfaller även då försäkringstagaren, kapten eller passagerare på den försäkrade farkosten med uppsåt eller grov vårdslöshet har vållat skadan, eller när försäkringstagaren eller berättigade med anledning av skadan, särskilt i skadeanmälan eller vid förhandlingarna om utredning av skadeersättning, uppsåtligt ger osanna uppgifter, även om det härigenom inte uppstår någon nackdel för försäkringsgivaren. 12. Utbetalning av skadeersättning 13. Uppsägning i händelse av försäkringsfall 1. Skadeersättningen betalas ut i försäkringsbeloppets valuta och förfaller till betalning senast 14 dagar efter slutgiltigt fastställande av skadan och omfattningen av ersättningen från försäkringsgivaren. I händelse av stöld sker betalningen dock tidigast en månad efter inkommen skadeanmälan. 2. Om myndighetsundersökning eller straffrättsligt förfarande mot försäkringstagaren, farkostens kapten eller passagerarna har inletts i samband med försäkringsfallet, kan försäkringsgivaren skjuta upp betalningen tills denna undersökning avslutats med laga kraft. 3. Om anspråket på skadeersättning inte görs rättsligt gällande inom en tidsfrist på sex månader, efter att försäkringsgivaren skriftligen har avvisat det med angivande av de vid utgången av tidsfristen förbundna rättsföljderna, så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ut skadeersättning. 4. Bestämmelsen i 12 avsnitt 1 och 2 VVG berörs inte. Efter att ett försäkringsfall har uppstått kan båda parter säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska överlämnas skriftligen. Den måste skickas senast en månad efter att förhandlingarna om skadeersättningen avslutats. Försäkringsgivaren har en uppsägningstid på en månad. Om försäkringstagaren lämnar in en uppsägning så kan han bestämma att hans uppsägning träder i kraft omedelbart eller vid en senare tidpunkt, dock senast vid slutet av innevarande försäkringsperiod. 14. Tredje mans rättsliga ställning 1. Rättigheterna i denna försäkring kan varken överföras eller belånas av försäkringstagaren utan uttryckligt tillstånd från försäkringsgivaren. 2. Om den försäkrade farkosten avyttras av försäkringstagaren, flyttas försäkringen över till köparen. Föreskrifterna i 69 till 71 VVG tillämpas. 15. Laga domstol För talan med utgångspunkt i försäkringsförhållandet gäller inhemska laga domstolar enligt 17, 21, 29 Zivilprozessordnung (ZPO, ung. Civilprocessförordningen) och 48 VVG. 16. Avslutande bestämmelse Om inget annat anges i försäkringsvillkoren gäller de lagliga bestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller särskilt för de i bilagan uppställda lagreglerna, som enligt försäkringsvillkoren är innehållet i försäkringsavtalet. Klausuler om villkor för kaskoförsäkring för fritidsbåt (VSK) Klausul försäkring för vindsurfingbräda inklusive tillbehör Giltighetsområde Försäkringsvärde Skadeersättning Villkoren för kaskoförsäkring för sportbåt - VSK - gäller, med följande skillnader: Försäkringen gäller inom Europa på land och i alla insjöar och vattendrag, Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: begränsad i norr av linjen Bergen/Wick, i söder av Ushant/Landsend) liksom hela Medelhavet och Atlantkusten ut till 200 sjömil (dock inte norr och väster om Irland), till Ad Daklah inklusive Kanarieöarna med en omkrets av 200 sjömil. Som modifikation av artikel 6 i VSK gäller nyvärdet generellt som försäkringsvärde utan prisnedsättning och priseftergifter vid ingåendet av avtalet. För senare tillägg gäller ansökningsdagen. Härigenom är de i fördraget med separata försäkringsbelopp upptagna föremålen att betrakta som i respektive fall oberoende av varandra försäkrade föremål. Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet, så ansvarar försäkringsgivaren endast för skadan i förhållande till hur stor andel av försäkringsvärdet som försäkringsbeloppet täcker (underförsäkring). I tillägg till artikel 7 i VSK avtalas: Vid totalförlust ersätter försäkringsgivaren principiellt dagsvärdet vid den tidpunkt då skadan inträffade med avdrag för ett eventuellt restvärde. Artikel 7.4 i VSK ändras till att den överenskomna självrisken beräknas på försäkringsbeloppet och dras av såväl vid delskador som vid totalskador.

10 Vid alla helkaskoförsäkringar gäller enligt överenskommelse: Klausul klausul om bonus på skadefrihet I helkaskoförsäkringen garanteras en bonus för skadefrihet (SFB): 10 % efter ett skadefritt försäkringsår 20 % efter två skadefria försäkringsår 30 % efter tre skadefria försäkringsår 40 % efter fyra skadefria försäkringsår Om skadeersättningen uppgår till mer än 5 % av hela försäkringsbeloppet vid det första försäkringsfallet under ett försäkringsår, minskas bonusen med 10 % från och med nästa förfallodag. Vid skadeersättningar på mindre än 5 % av det totala försäkringsbeloppet ligger skadefrihetsbonusen kvar på samma nivå. Vid två eller fler skadefall med ersättning bortfaller den hittills beviljade skadefrihetsbonusen helt, oavsett omfattningen av skadeersättningen. Bonusräddare: om det efter fem eller fler skadefria försäkringsår inträffar ett bonussänkande försäkringsfall, sker ingen sänkning av bonusen för detta skadefall. Bonusen för skadefrihet är personbunden. För alla helkaskoförsäkringar med begränsad täckning gäller enligt överenskommelse: Klausul kaskoförsäkring med begränsad täckning Som ändring av artikel 3 i villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt omfattar försäkringsskyddet skador som uppstått genom brand, blixtnedslag och explosion, stöld av hela farkosten inklusive motor (totalstöld) liksom även totalförlust av hela farkosten inklusive motor till följd av olycka (artikel ), storm och/eller grövre våld (artikel ). I alla avtal till vilka lämnats in en ansökan om begränsning av giltighetsområdet till en tysk eller europeisk insjö eller vattendrag, gäller enligt överenskommelse: Klausul Giltighetsområde tysk eller europeisk insjö eller vattendrag Som begränsning av artikel 1.1 i villkoren för kaskoförsäkring för sportbåt gäller försäkringen endast i den i ansökan närmare specificerade tyska eller europeiska insjön eller vattendraget. Den generella medförsäkringen av transporter av de försäkrade föremålen enligt artikel i villkoren för helkaskoförsäkring för sportbåt strykes. Den enstaka transporterna under försäkringsåret av de försäkrade föremålen från vinteruppställning till vatten och vid säsongens slut tillbaka till vinteruppställning förblir försäkrade. Transporter som har direkt samband med reparation, översyn (varvs- och verkstadsvistelse) eller en besiktning vid statlig Riksprovplats, är medförsäkrade. Extra konditions för Skandinavia Kompletterande försäkringsvillkor för kaskoförsäkringen för fritidsbåt (SKB) samt för sportfiskebåtar och deras utrustning Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 3.1, ska alla utrustningsdelar (släpvagn, navigationsutrustning, personliga tillhörigheter osv.) anges med tillverkare, typ, inköpspris och anskaffningsår, för släpvagnen tillverkningsår. Utrustningsdelar som anskaffas under avtalsperioden, är försäkrade först efter anmälan och bekräftelse av försäkringen. Som komplettering till siffra är den i avtalet nämnda utrustningen endast försäkrad mot inbrottsstöld och rån, om denna utrustning befann sig i en låst enhet av båten, vilken var säkrad genom ett säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Icke inbyggda utrustningsdelar ska tas bort från båten och lagras säkert och inlåst då båten förvaras på land eller då den ligger i vattnet permanent. Kompletterande till siffra måste båten som står på trailer i hamnen vara låst med godkänt säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Stöld av den med en 10 mm grov stålkätting eller likvärdig säkring fastlåsta utombordsmotorn. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra 7.2. byts i sin helhet ut mot följande: I alla andra fall ersätter försäkringsgivaren de för reparationen nödvändiga kostnaderna resp. kostnader för likartad och likvärdig ersättningsanskaffning med avdrag av ett eventuellt restvärde. Siffra 7.4. byts i sin helhet ut mot följande: Det överenskomna självbehållet skall beräknas för varje enskild skada enligt kontraktsenlig kompensation. Det gäller för alla positioner i kaskoansökandet. Den överenskomna självrisken ska beräknas beroende på skadehändelse och skadeersättning enligt villkoren. Den tillämpas inte vid skador p.g.a. brand, blixtnedslag, explosion samt vid totalstöld av båten, om den är utrustad med transponder samt vid delskador på båtskrovet efter återfinnandet.

11 Kompletterande villkor till villkoren för kaskoförsäkringen för fritidsbåt (SKB) för jetbåtar och deras släpvagn Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 1.1 begränsas färdområdet i giltighetsområdet till ett avstånd av 12 sjömil från kusten. Som komplettering till siffra 3.1. ska släpvagnen anmälas med tillverkare, typ, inköpspris och tillverkningsår. Som tillägg till siffra försäkras mot stöld uteslutande gummibåtar med en fackmässigt inbyggd körspärr. Det åligger försäkringstagaren att bevisa detta. Gummibåten ska under längre perioder då den inte används säkras ytterligare på släpvagnen och i hamnen med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra ersätts inte skador som orsakats p.g.a. att personer under 18 år framfört farkosten, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Siffra 5 utvidgas med siffra : Åverkan på jetdriften genom inverkan av flytande föremål (t.ex. trä, plastpåsar, sjögräs etc.) och uppkörning på stranden är uteslutna. Siffrorna 6.3.; 6.4.; 6.5 och 6.8 strykes. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Vid totalförlust av farkosten ersätter försäkringsgivaren dagsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde. Tillsvidare är det bestämt att självrisken vid total stöldskada på jetbåt skall euro i området Uppland,Södermanland samt i Stockholm. Siffra 7.2. byts i sin helhet ut mot följande: I alla andra fall ersätter försäkringsgivaren de för reparationen nödvändiga kostnaderna resp. kostnader för likartad och likvärdig ersättningsanskaffning med avdrag av ett eventuellt restvärde. Siffra 7.4. byts i sin helhet ut mot följande: Självrisken på 1000 euro beräknas för varje skadehändelse och på skadeersättningen enligt villkoren. Kompletterande bestämmelser till de särskilda villkoren och riskbeskrivningarna (BBR) till fritidsbåtsansvar för jetbåtar Avsnitt A 4 a) byts i sin helhet ut mot följande: Skador p.g.a. att farkosten framförts av personer som ännu inte fyllt 18 år ersätts inte, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Ansvar och helförsäkring kan i strid med de allmänna bestämmelserna endast sägas upp gemensamt. Kompletterande villkor till villkoren för fritidsbåtskaskoförsäkringen (SKB) för gummibåtar och deras utrustning Som komplettering till villkoren för kaskoförsäkring för fritidsbåt (SKB) tas följande tillägg upp: Som komplettering till siffra 3.1, ska alla utrustningsdelar (släpvagn, navigationsutrustning, personliga tillhörigheter osv.) anges med tillverkare, typ, inköpspris och anskaffningsår, för släpvagnen tillverkningsår. Utrustningsdelar som anskaffas under avtalsperioden, är försäkrade först efter anmälan och bekräftelse av försäkringen. Som komplettering till siffra är den i avtalet nämnda utrustningen endast försäkrad mot inbrottsstöld och rån, om denna utrustning befann sig i en låst enhet av båten, vilken var säkrad genom ett säkerhetslås i tillverkarens högsta säkerhetskategori. Icke inbyggda utrustningsdelar ska tas bort från båten och lagras säkert och inlåst då båten förvaras på land eller då den ligger i vattnet permanent. Som tillägg till siffra försäkras mot stöld uteslutande gummibåtar med en fackmässigt inbyggd körspärr. Det åligger försäkringstagaren att bevisa detta. Gummibåten ska under längre perioder då den inte används säkras ytterligare på släpvagnen och i hamnen med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Stöld av den med en 10 mm grov stålkätting eller likvärdig säkring fastlåsta utombordsmotorn. Som komplettering till siffra 3.3 ska släpvagnen vid stillastående säkras med ett säkerhetslås av tillverkarens högsta säkerhetskategori. Som komplettering till siffra ersätts inte skador som orsakats p.g.a. att personer under 18 år framfört farkosten, liksom om personer utan officiellt förarbevis för fritidsbåt framfört farkosten (även om detta inte är föreskrivet av myndigheterna). Siffra 5 utvidgas med siffra : Skador på jetdriften genom inverkan av flytande föremål (t.ex. trä, plastpåsar, sjögräs etc.) och uppkörning på stranden är uteslutna. Siffra 5 utvidgas med siffra : Skador som kan hänföras till en hastighet på över 30 knop är uteslutna. Siffrorna 6.3.; 6.4.; 6.5 och 6.8 strykes. Siffra byts i sin helhet ut mot följande: Vid totalförlust av farkosten ersätter försäkringsgivaren dagsvärdet med avdrag av ett eventuellt restvärde.

12 Bilaga till försäkring för vattensport Charterausfall 1. Försäkringen gäller Försäkringen ersätter förlusten av charter inkomster resulterande ifrån återbud av kund som redan undertecknat kontrakt på grund av kaskoskada som påverkar båtens funktion och säkerhet eller på grund av total förlust vid stöld eller skador som överstiger värdet 2. Försäkringen omfattar Återbud av charter kommer att bli ersatta från första dagen av uthyrningen. Självbehållet är 10% av skadesumman. Perioden då detta gäller är mellan 01 april och 31 oktober och begränsas till maximal 20 kalenderveckor per år. Generellt täcker försäkringen inte intäktsbortfall för charterkontrakt som varar längre än fyra kalenderveckor. Denna tidsbegränsning gäller även för flera charteravtal med samma charterkund. En annan förutsättning för ersättningen är att det ligger minst två veckor mellan nästa charteravtal och tillträdesdagen av chartern. Om den försäkrade kan tillhandahålla en reservyacht, begränsas skadeersättningen till den bevisade skadan (merkostnader och sänkta inkomster) och till max. 90% av den uteblivna chartern. Den närmast belägna fria yachten skall väljas. Principiellt måste försäkringstagaren på förfrågan kunna bevisa att kontraktsenliga delbetalningar av efterföljande kund som redan undertecknat kontrakt redan har betalats in på försäkringstagarens affärskonto vid tidpunkten då kaskoskadan inträffade. 2. Försäkringen omfattar Återbud av charter kommer att bli ersatta från första dagen av uthyrningen. Det avdragbara beloppet skall vara 10 % av försäkringsvärdet. Perioden då detta gäller är mellan och Det är också obligatoriskt att minst två veckor passerat mellan kundens påskrift av försäkringskontraktet och datum för uthyrningens påbörjan. Om det skulle vara möjligt att frambringa en ersättande båt skall kompensationen för skador (tilläggskostnader och utebliven inkomst) bli maximalt 50 % av charteravgiften. Principiellt måste försäkringstagaren på uppfordran kunna bevisa att kontraktsenliga betalningar/delbetalningar av efterföljande kund som redan undertecknat kontrakt, betalades in på försäkringstagarens affärskonto innan tidpunkten då kaskoskadan inträffade. 3. Plikter Försäkringstagaren (charterfirman) måste informera försäkringsbolaget a) om aktuella charterkostnader för varje individuell båt senast förste april varje år b) I händelse av skadeståndskrav skall försäkringsbolaget vara informerat om aktuell handlingsplan samt charterkontrakten för hela charter flottan. 4. Vid händelse av skada Försäkringstagaren måste omedelbart informera försäkringsbolaget vid händelse av skada. Försäkringstagaren måste omedelbart försäkra att han/hon försökte förhindra återbudet, genom antingen reparation eller substitut. Instruktioner från försäkringsbolaget skall förfrågas och följas när dom fås om möjligt och resonligt. Det samma gäller även ifall återbud redan inträffat resulterande i förlust av inkomst. Försäkringsbolaget måste omedelbart bli informerat om vilka nödvändiga åtgärder som försäkringstagaren vidtagit och som utfördes men ej meddelades försäkringsbolaget på grund av tidsbrist, utan överenskommelse med försäkringsbolaget. Försäkringspremien för kaskoförsäkringen innehåller ett tillägg på 0,2% plus lagstadgad försäkringsskatt för utökningen av försäkringsvillkoren med dessa villkor. 5. Uppsägningsrätt I enlighet med grundvillkoren utformade i kontraktet kan detta tillägg avbrytas individuellt från skadeförsäkringens villkor. Kompletterande försäkringsvillkor - försäkring för vattensport Enligt den modifierade siffran i villkoren för sportbåt-kasko-försäkringen (SKB) gäller försäkringsskyddet även för också försäkringsskydd vid yrkesmässig användning/uthyrning av fritidsbåten för uthyrning utan besättning och uthyrning av hytter samt övningsturer för förarbevis. En eventuell rabatt för skadefrihet tillgodoräknas inte på avgiften för bortfall av charter.

13 Ett eventuellt felförhållande av charterbesättningen kan inte ha följder för försäkringstagarens kontraktsvillkor. Skador som orsakats genom att den försäkrade yachten förskingrades av chartraren i enlighet med 246 tysk brottsbalk (Strafgesetzbuch) samt genom uppsåt eller grov vårdslöshet från hyrbesättningens sida gäller gentemot försäkringstagaren som medförsäkrat, i den mån eventuella ansvarsanspråk från uthyrningsfirmorna gentemot hyrkunderna uttryckligen överlåtes på försäkringsbolaget. Särskilda villkor och riskbeskrivningar (SVR) för ansvarsförsäkring för fritidsbåt a Försäkringens omfattning 1. Enligt de allmänna försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen (AFA) och de efterföljande särskilda villkoren, försäkras försäkringstagarens lagstadgade ansvar som följd av att han håller, äger och brukar den i försäkringsavtalet specificerade vattensportfarkosten, som uteslutande används för privata ändamål - utan yrkesbesättning. 2. Medförsäkrat är a) den ansvarige kaptenens och i övrigt till handhavande av farkosten berättigade personernas personliga lagstadgade ansvar; b) det lagliga ansvaret vid dragning av vattenskidåkare; c) Det personliga lagstadgade ansvaret för vattenskidåkare, så länge de befinner sig på släp efter den försäkrade motorbåten; Detta försäkringsskydd bortfaller i det fall annan täckning finns, t.ex. genom en privat ansvarsförsäkring. Till skillnad från 7 artikel 2 AFA är också anspråk från vattenskidåkare gentemot de i punkt a) nämnda personerna medförsäkrade. 3. Inte försäkrade (resp. uteslutna) är a) Ansvar för skador, som uppstår vid deltagande i motorbåtstävlingar eller vid träningsturer som har samband med dessa; b) Ansvar för skador som uppstår genom hantering av brännbara eller explosiva ämnen i strid med anvisningarna. 4. a) Om myndighetstillstånd krävs för framförande av en vattenfarkost, befrias försäkringsgivaren från förpliktelsen att betala ut ersättning om den ansvarige kaptenen inte innehade det av myndigheterna föreskrivna tillståndet då försäkringsfallet inträffade. b) Förpliktelsen gentemot försäkringstagaren att betala ut ersättning kvarstår, om denne rättmätigt kunde förmoda att den ansvarige kaptenen innehade tillståndet eller när någon obehörig framfört farkosten. 5. Uteslutandet av miljöskador enligt 4 artikel i 8 i AFA tillämpas inte (se dock följande punkt c. 1-4). b Särskilda villkor för försäkring av skador utomlands 1. Det lagstadgade ansvaret vid skadehändelser i hela världen ingår - till skillnad från 4 artikel i 3 i AFA. Ersättningen från försäkringsgivaren betalas ut i euro. Försäkringsgivarens förpliktelse är uppfylld vid den tidpunkt då beloppet i euro skickats från ett inhemskt finansinstitut. 2. Till skillnad från 3 artikel ii 1 avsnitt 3 AFA är i händelse av tillfälligt beslagtagande av en vattensportfarkost i en utländsk hamn är den eventuellt erforderliga borgen eller deposition uteslutande försäkringstagarens angelägenhet. c Särskilda villkor för ansvarsförsäkringen vad gäller skador på vattendrag med undantag av anläggningsskade-, utsläpps- eller påverkansrisker 1 Försäkringstagarens lagstadgade ansvar för direkta eller indirekta följder av förändringar i fysikalisk, kemisk eller biologisk beskaffenhet hos ett farvatten, innefattande grundvattnet (skador på vatten) är försäkrat i avtalets utsträckning, varvid förmögenhetsskador behandlas som sakskador, med undantag av de skador på vatten a) som förorsakas av utsläpp eller tillförande av ämnen som är skadliga för vattnet eller genom annan medveten påverkan på vattnet. Detta gäller också när utsläpp eller påverkan befinns nödvändiga för att rädda andra kapitalvärden. b) som förorsakas av driftbetingat droppande eller läckage av olja eller andra vätskor från tanklås, tankningsanläggning eller från maskinanordningar på båten. 2 (1) Kostnader som försäkringstagaren anser nödvändiga för att undvika eller minska skadan i försäkringsfallet (räddningskostnader), även utan framgång, liksom utomrättsliga kostnader för sakkunnig övertas av försäkringsgivaren om de inte tillsammans med skadeersättningen inte överstiger försäkringsbeloppet för sakskador. Domstols- och advokatkostnader ersätts i enlighet med de allmänna försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen (AFA). (2) Räddningskostnader och utomrättsliga kostnader för sakkunnig som uppkommit som följd av

14 anvisning från försäkringsgivaren ersätts också, även om de tillsammans med skadeersättningen överstiger försäkringsbeloppet för sakskador. Ett godkännande från försäkringsgivarens sida av försäkringstagarens eller tredje parts åtgärder för att undvika eller minska skadan gäller inte som order. 3 Uteslutna är de ansvarsanspråk på personer (försäkringstagare eller varje medförsäkrad), som förorsakat skadan genom uppsåtlig avvikelse från lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter riktade till försäkringstagaren eller bestämmelser som är avsedda för vattenskydd. 4 Uteslutna är ansvarsanspråk p.g.a. skador som direkt eller indirekt beror på krigshändelser, andra fientliga handlingar, uppror, inre oro, generalstrejk eller direkt beror av bestämmelser eller åtgärder från högre instans. Detsamma gäller för skador genom grövre våld, i den mån som elementära naturkrafter har spelat in. d Särskilda villkor för medförsäkring av förmögenhetsskada i ansvarsförsäkringen I II I det fall det särskilt överenskommits, är det inom ramen för avtalet lagstadgade ansvaret p.g.a. förmögenhetsskada enligt 1 artikel 3 AFA medförsäkrat, med anledning av sådana skadehändelser som inträtt under försäkringens giltighetstid. Uteslutna är ansvarsanspråk för 1. skador som uppstår genom föremål som försäkringstagaren (eller på hans uppdrag eller för hans räkning för tredje part) framställt eller levererat eller arbeten som han utfört; 2. skador genom ständiga immissioner (t.ex. ljud, lukter, vibrationer); 3. planerande, rådgivande, byggnads-, monterings-, provnings- eller konsultverksamheter; 4. verksamheter i samband med penning-, kredit-, försäkrings-, tomt-, hyr- eller liknande ekonomiska affärer, på betalningsförehavanden av alla typer, på bokföring samt trolöshet och förskingring; 5. kränkning av förvärvsskyddsrättigheter och upphovsrättigheter; 6. underlåtenhet att hålla tider, slutdatum, kostnadsberäkningar och -kalkyler; 7. rådslag, rekommendationer eller direktiv till ekonomiskt förbundna företag; 8. verksamheter i samband med databearbetning, rationalisering och automatisering. Uppgiftslämnande, översättning, reseförmedling och researrangemang; 9. uppsåtlig avvikelse från lagföreskrifter eller föreskrifter från myndighet, från anvisningar eller villkor från uppdragsgivare eller annan uppsåtlig kränkning av förpliktelse; 10. förkomna saker, även t.ex. pengar, värdepapper och värdesaker. e Särskilda villkor för försäkring av ansvarsanspråk på försäkrade personer sinsemellan Anspråk från försäkrade personer på varandra är till skillnad från 7 artikel 2 AFA medförsäkrade vid 1. personskador, vid vilka det inte rör sig om arbetsolycksfall i försäkringstagarens företag; 2. sakskador, om dessa uppgår till mer än 150 euro per skadehändelse. Anspråk på försäkringstagaren själv och de i 4 artikel ii 2 AFA nämnda personerna förblir vidare uteslutna från försäkringen. Utdrag ur Versicherungsvertragsgesetz (VVG, ung. försäkringsavtalslagen), Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen) Handelsgesetzbuch (HGB, ung. handelsbalken) och Zivilprozeßordnung (ZPO, ung. civilprocessförordningen) VVG 5 Godkännandeklausul Om innehållet i försäkringsbrevet avviker från ansökan eller de träffade överenskommelserna, så gäller avvikelsen som godkänd om försäkringstagaren inte lämnar skriftlig invändning inom en månad efter mottagandet av försäkringsbrevet. Detta tillstånd godkänns dock bara då försäkringsgivaren vid utlämnandet av försäkringsbrevet har påpekat för försäkringstagaren att avvikelsen gäller som godkänd om försäkringstagaren inte inom en månad efter mottagandet av försäkringsbrevet lämnar skriftlig invändning. Påpekandet ska ske genom särskilt skriftligt meddelande eller genom en påfallande anmärkning i försäkringsbrevet, som framhävs från det övriga innehållet i försäkringsbrevet; de enskilda avvikelserna ska ges särskild uppmärksamhet. Om försäkringsgivaren inte uppfyller föreskrifterna enligt avsnitt 2, så är avvikelsen ej bindande för försäkringstagaren och innehållet i försäkringsansökan i det avseendet att betrakta som överenskommet.

15 En överenskommelse genom vilken försäkringstagaren avstår från att bestrida ett avtal p.g.a. misstag är verkningslös. 5 a Om försäkringsgivaren vid ansökningstillfället inte överlämnat försäkringsvillkor eller underlåtit att ge konsumentinformation till försäkringstagaren enligt 10 a i Versicherungsaufsichtsgesetz (ung. Försäkringstillsynslagen), så gäller avtalet som ingånget på grundval av försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren och övrig för avtalsinnehållet avgörande konsumentinformation, om försäkringstagaren inte inom fjorton dagar efter överlämnande av handlingarna lämnar skriftlig invändning. Mening 1 ska inte tillämpas på försäkringsavtal hos pensionskassor, vilka regleras av arbetsrättsliga bestämmelser. 5 förblir oberörd. Tidsfristen påbörjas först då försäkringstagaren fått tillgång till försäkringsbrevet och handlingarna enligt avsnitt 1 i sin helhet och försäkringstagaren vid utlämnandet av försäkringsbrevet skriftligen i tydlig typografisk form upplyses om rätten till invändning, tidsfristens början och längd. Bevis för tillgången till handlingarna åligger försäkringsgivaren. För bevakande av tidsfristen är avsändande av invändningen i rätt tid tillräckligt. I avvikelse från mening 1 upphör dock rätten till invändning att gälla ett år efter betalning av den första premien. Om försäkringsgivaren på särskild begäran från försäkringstagaren beviljar omedelbart försäkringsskydd, så kan överenskommelse träffas om att avstå från överlämnande av försäkringsvillkor och konsumentinformation vid ingående av avtalet. Handlingarna ska överlåtas till försäkringstagaren på begäran, senast med försäkringsbrevet. Om försäkringsavtalet beviljar omedelbart försäkringsskydd, har försäkringstagaren i det avseendet ingen rätt till invändning enligt avsnitt 1. 6 Åligganden Om det är bestämt i avtalet att vid underlåtenhet att uppfylla ett åliggande, som ska uppfyllas gentemot försäkringsgivaren innan försäkringsfallet inträffar, försäkringsgivaren ska vara befriad från skyldigheten att betala ersättning, så uteblir den överenskomna rättsföljden, om underlåtenheten kan anses oförskylld. Försäkringsgivaren kan säga upp avtalet inom en månad, efter att han fått kännedom om underlåtenheten, utan att iaktta någon uppsägningstid, såvida inte underlåtenheten kan anses oförskylld. Om försäkringsgivaren inte säger upp avtalet inom en månad, så kan han inte åberopa den avtalade rättigheten att slippa betala ut ersättning. Om något åliggande har underlåtits, vilket försäkringstagaren ska uppfylla gentemot försäkringsgivaren i syfte att minska risken eller förebygga en riskökning, så kan försäkringsgivaren inte åberopa den överenskomna rätten att slippa betala ersättning, om underlåtenheten inte haft något inflytande på inträffandet av försäkringsfallet eller omfattningen av hans åliggande att betala ersättning. Om rätten att slippa betala ersättning överenskommits för den händelse att något åliggande underlåts, vilket ska uppfyllas gentemot försäkringsgivaren efter att försäkringsfallet inträffat, så inträffar inte den överenskomna rättsföljden, om underlåtenheten varken beror på uppsåt eller på grov vårdslöshet. Vid grovt vårdslös underlåtenhet förblir försäkringsgivaren ersättningsskyldig in den mån underlåtenheten inte har haft något inflytande varken på fastställandet av försäkringsfallet eller på fastställandet eller omfattningen av försäkringsgivarens ersättningsåliggande. En överenskommelse enligt vilken försäkringsgivaren har rätt till hävning vid underlåtenhet att fullgöra ett åliggande, är verkningslös. 8 Underförstådd förlängning, uppsägning, upphävande En överenskommelse enligt vilken ett försäkringsförhållande underförstått gäller som förlängt, om det inte sägs upp före utgången av avtalstiden, är ogiltig i den mån som respektive förlängning ska omfatta mer än ett år. Om ett försäkringsförhållande ingåtts på obestämd tid (varaktig försäkring), så kan det av bägge parter endast sägas upp till den löpande försäkringsperiodens slut. Uppsägningstiden måste vara lika för bägge parter och får inte uppgå till mindre än en månad, inte mer än tre månader. Parterna kan i ömsesidigt samförstånd avstå från rätten till uppsägning upp till en period av två år. Ett försäkringsförhållande, som ingåtts för en period på mer än fem år, kan sägas upp vid slutet av det femte året eller varje därpå följande år med iakttagande av en uppsägningstid på tre månader. Mening 1 gäller inte för liv- och sjukförsäkring. Om ett försäkringsförhållande ingås med längre löptid än ett år, med undantag av livförsäkring, så kan försäkringstagaren inom en tidsfrist av fjorton dagar från undertecknandet av försäkringsansökan skriftligen återkalla sin viljeförklaring riktad på ingående av avtal. För bevakning av tidsfristen är det tillräckligt att sända återkallandet i rätt tid. Tidsfristen inleds först då försäkringsgivaren upplyser försäkringstagaren om hans rätt till återkallande och försäkringstagaren har bekräftat upplysningen med sin underskrift. Uteblir upplysningen, så upphör rätten till återkallande en månat efter betalning av den första premien. Återkallanderätten föreligger inte när och i den mån försäkringsgivaren enligt försäkringstagarens önskemål beviljar omedelbart försäkringsskydd eller om försäkringen enligt innehållet i ansökan är avsedd för förvärvsverksamhet eller yrkesverksamhet i eget företag som försäkringstagaren redan utövar. Vid livförsäkringen kan försäkringstagaren upphäva avtalet inom en tidsfrist på fjorton dagar efter att avtalets slutits. För bevakande av tidsfristen är avsändande av upphävningsförklaringen i rätt tid tillräcklig. Tidsfristen börjar löpa först då försäkringsgivaren har upplyst försäkringstagaren om hans rätt till upphävning och försäkringstagaren har bekräftat upplysningen genom sin underskrift. Uteblir upplysningen så upphör hävningsrätten att gälla en månad efter betalning av den första premien. Meningarna 1 till 4 tillämpas inte på försäkringsförhållande hos pensionskassor, som regleras av arbetsrättsliga bestämmelser. Meningarna 4 och 5 tillämpas i den mån försäkringstagaren har hävningsrätt enligt 5 a.

16 12 Preskription, tidsfrist för talan Anspråk med utgångspunkt i försäkringsavtalet preskriberas efter två år, vid livförsäkring efter fem år. Preskriptionen påbörjas vid slutet av det år då ersättning kan krävas. Om ett anspråk från försäkringstagaren anmäls till försäkringsgivaren, så är preskriptionen stoppad tills försäkringsgivarens skriftliga beslut har inkommit. Försäkringsgivaren är inte skyldig att betala ersättning om anspråken på ersättning inte görs rättsligt gällande inom sex månader. Tidsfristen börjar först efter att försäkringsgivaren gentemot försäkringstagaren har avböjt det resta anspråket med angivande av den rättsföljd som är förbunden med utgången av tidsfristen. 16 Anmälan före avtalet Försäkringstagaren ska när avtalet sluts till försäkringsgivaren anmäla alla omständigheter han känner till, vilka har betydelse för övertagandet av risken. De riskfaktorer som kan utöva påverkan på försäkringsgivarens beslut att överhuvudtaget sluta avtalet eller med det överenskomna innehållet, är av betydelse. En omständighet efter vilken försäkringsgivaren uttryckligen skriftligt har frågat gäller i tvivelsmål såsom varande av betydelse. Om anmälan av en omständighet av betydelse har uteblivit, kan försäkringsgivaren upphäva avtalet. Detsamma gäller, om anmälan av en omständighet av betydelse uteblivit för att försäkringstagaren svikligt har undandragit sig kännedom om omständigheten. Hävningen är utesluten, om försäkringsgivaren kände till den icke anmälda omständigheten eller om anmälan inte blivit av utan skuld från försäkringstagarens sida. 17 Oriktig anmälan Försäkringsgivaren kan häva avtalet även när en oriktig anmälan gjorts av en omständighet av betydelse. Hävningen är utesluten, om försäkringsgivaren kände till den oriktigheten eller om anmälan blivit oriktig utan skuld från försäkringstagarens sida. 18 Skriftliga frågor Om försäkringstagaren hade att anmäla riskomständigheterna med hjälp av skriftliga frågor från försäkringsgivaren kan försäkringsgivaren p.g.a. utebliven anmälan av en omständighet vilken inte uttryckligen efterfrågats, bara häva avtalet i händelse av svikligt undanhållande. 19 Ingående av avtal genom företrädare Om avtalet sluts av en befullmäktigad eller av en företrädare utan företrädarbefogenhet, så kommer för försäkringsgivarens hävningsrätt inte bara kännedom och sviklighet hos företrädaren i betraktande utan även kännedom och sviklighet hos försäkringstagaren. Försäkringstagaren kan bara åberopa att anmälan om en omständighet av betydelse oförskyllt utlämnats eller lämnats oriktigt, när varken företrädaren eller han själv kan beläggas med någon skuld. 20 Utövande av hävning Hävningen kan bara ske inom en månad. Tidsfristen början med den tidpunkt vid vilken försäkringsgivaren får kännedom om underlåtenheten att uppfylla anmälningsplikten. Hävningen sker genom ett tillkännagivande gentemot försäkringstagaren. I händelse av hävning är, i den mån denna lag inte vid betraktande av premien bestämmer någon annan, bägge parter skyldiga att betala tillbaka de mottagna betalningarna; en penningsumma ska förräntas från tidpunkten för mottagandet. 21 Ersättningsskyldighet trots hävning Om försäkringsgivaren drar sig tillbaka, efter att försäkringsfallet har inträffat, kvarstår skyldigheten att betala ersättning likväl, om omständigheten, som varit föremålet för underlåtenheten i anmälningsplikten, inte haft något inflytande på inträffandet av skadefallet och på omfattningen av försäkringsgivarens ersättning. 22 Bedrägeri Försäkringsgivarens rätt att bestrida avtalet p.g.a. bedrägeri vad beträffar riskomständigheter förblir obeaktad. 23 Villkorlig riskökning Efter att avtalet har slutits får försäkringstagaren inte företa en ökning av risken utan försäkringsgivarens samtycke eller tillåta tredje part att företa sådan. Om försäkringstagaren får kännedom om att risken har ökat genom en av honom utan försäkringsgivarens samtycke företagen eller tillåten ändring, så ska han utan dröjsmål anmäla detta till försäkringsgivaren. 24 Uppsägning p.g.a. riskökning Om försäkringstagaren bryter mot föreskriften i 23 avsnitt 1, så kan försäkringsgivaren säga upp försäkringsförhållandet utan att iaktta någon uppsägningstid. Om brottet mot föreskrifterna inte sker genom försäkringstagarens förskyllan, så behöver denne godta uppsägningen först efter utgången av en månad. Uppsägningsrätten upphör att gälla, om den inte utövas inom en månad från den tidpunkt då försäkringsgivaren får kännedom om riskökningen, eller när det tillstånd som rådde för ökningen är återställt. 25 Rätt att slippa betala ersättning p.g.a. riskökning Försäkringsgivaren har i händelse av underlåtenhet av föreskrift i 23 avsnitt 1 rätt att slippa betala ut ersättning om försäkringsfallet inträffar efter ökningen av risken. Försäkringsgivarens skyldighet kvarstår om underlåtenheten inte kan hänföras till försäkringstagarens förskyllan. Försäkringsgivaren är dock även i detta fall befriad från skyldigheten att betala ut ersättning, om den

17 i 23 avsnitt 2 förutsedda anmälan inte görs utan dröjsmål och försäkringsfallet inträffar senare än en månad efter den tidpunkt vid vilken försäkringsgivaren skulle ha måst få anmälan, såvida inte han vid denna tidpunkt kände till riskökningen. Försäkringsgivarens skyldighet att betala ersättning består även då tidsfristen för försäkringsgivaren gått ut och ingen uppsägning kommit till stånd vid tiden då skadefallet inträffade eller då riskökningen inte haft något inflytande på inträffandet av skadefallet och på omfattningen av försäkringsgivarens ersättning. 26 Riskökning utan rättsföljder Föreskrifterna i 23 till 25 tillämpas inte när försäkringstagaren föranleds att öka risken p.g.a. försäkringsgivarens intresse eller genom någon händelse, för vilken försäkringsgivaren ansvarar, eller förorsakas genom något påbud av mänsklighet. 27 Icke föranlåten riskökning Om en riskökning inträder efter att avtalet slutits oberoende av försäkringstagarens vilja, så har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringsförhållandet med iakttagande av en månads uppsägningstid. Föreskrifterna i 24 avsnitt 2 tillämpas. Försäkringstagaren ska, så snart han får kännedom om riskökningen, utan dröjsmål göra en anmälan till försäkringsgivaren. 28 Rätt att slippa betala ersättning p.g.a. underlåten anmälan Om den i 27 avsnitt 2 förutsedda anmälan inte görs utan dröjsmål, så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ersättning, om försäkringsfallen inträffar senare än en månad efter den tidpunkt vid vilken försäkringsgivaren hade måst motta anmälan. Försäkringsgivarens skyldighet kvarstår, om han kände till ökningen av risken vid den tidpunkt då anmälan hade måst ankomma. Detsamma gäller när vid tiden för försäkringsfallets inträffande tidsfristen för uppsägning från försäkringsgivarens sida gått ut och en uppsägning inte har ägt rum eller när ökningen av risken inte haft något inflytande på inträffandet av försäkringsfallet och på omfattningen av försäkringsgivarens ersättning. 29 Betydelselös riskökning En obetydlig ökning av risken är ointressant. En riskökning är också ointressant när det efter omständigheterna kan anses överenskommet, att försäkringsförhållandet inte ska beröras av riskökningen. 29 a Tidigarelagd riskökning Föreskrifterna i 23 till 29 tillämpas också på en under tiden mellan inlämnande och antagande av försäkringsansökan inträffad riskökning, som försäkringsgivaren inte kände till vid antagandet av ansökan. 30 Hävning, uppsägning, rätt att slippa betala ersättning endast delvis Om de förutsättningar föreligger, under vilka försäkringsgivaren enligt föreskrifterna i denna rubrik har rätt till hävning eller till uppsägning, vid betraktande av en del av de föremål eller personer vilka försäkringen avser, så tillkommer försäkringsgivaren rätten att häva eller säga upp avtalet för resterade del endast då man kan anta att försäkringsgivaren inte skulle ha slutit avtalet med samma bestämmelse för endast denna del. Om försäkringsgivaren använder sin rätt till hävning eller uppsägning vid betraktande av en del av föremålen eller personerna, så har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringsförhållandet med avseende på övriga delar; Uppsägningen kan inte göras för en senare tidpunkt än slutet på den försäkringsperiod under vilken försäkringsgivarens hävning eller uppsägning träder i kraft. Om vid betraktande av en del av föremålen eller personerna vilka försäkringen avser, förutsättningarna föreligger under vilka försäkringsgivaren p.g.a. brott mot föreskrifterna om riskökning blir befriad från skyldigheten att betala ersättning, så tillämpas på motsvarande sätt föreskriften i avsnitt 1 på befrielsen. 31 Premieanpassning Om försäkringsgivaren höjer premien på grund av en anpassningsklausul, utan att omfattningen av försäkringsskyddet ändras, så kan försäkringstagaren säga upp försäkringsförhållandet med omedelbar verkan inom en månad efter att meddelandet från försäkringsgivaren ankommit, dock tidigast vid den tidpunkt då höjningen träder i kraft. 38 Första premien Om den första eller enda premien inte betalas i tid, så har försäkringsgivaren, under förutsättning att betalningen inte genomförts, rätt att upphäva avtalet. Det gäller som upphävt, om inte anspråket på premien görs rättsligt gällande inom 3 månader från förfallodatum. Om premien vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffar ännu inte är betald, så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ut ersättning. 39 Följande premier Om en av de följande premierna inte betalas i tid, så kan försäkringsgivaren på försäkringstagarens bekostnad bestämma en betalningsfrist för försäkringstagaren på minst två veckor; Som underskrift räcker en kopia av den egenhändiga underskriften. Därvid ska de rättsföljder anges, som enligt avsnitt 2 och 3 är förbundna med utgången av tidsfristen. Fastställande av tidsfrist som sker utan beaktande av denna föreskrift är verkningslös. Om försäkringsfallet inträffar efter utgången av tidsfristen, och om försäkringstagaren vid den tidpunkt då det inträffar är i dröjsmål med betalningen av premien eller ränteskuld eller kostnader, så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ut ersättning. Försäkringsgivaren kan efter att tidsfristen gått ut, om försäkringstagaren råkat i dröjsmål med betalningen, säga upp försäkringsförhållandet utan att iaktta någon uppsägningstid. Uppsägningen kan ske redan då

18 tidsfristen beslutas på så sätt att den träder i kraft vid utgången av tidsfristen, om försäkringstagaren råkat i dröjsmål med betalningen vid denna tidpunkt; detta ska uttryckligen påpekas för försäkringstagaren vid uppsägningen. Verkningarna av uppsägningen faller bort om försäkringstagaren betalar inom en månad efter uppsägningen eller, om uppsägningen är förbunden med tidsfristbeslutet, inom en månad efter tidsfristens utgång, såvida inte försäkringsfallet redan inträffat. I den mån de i avsnitt 2, 3 nämnda rättsföljderna beror på att räntor eller kostnader inte har betalats, inträffar de bara när tidsfristbeslutet anger räntans nivå eller kostnadsbeloppet. 40 Odelbarhetsprincipen Om försäkringsförhållandet upphävs p.g.a. underlåtet åliggande eller p.g.a. riskökning på grundval av föreskrifterna i andra rubriken genom uppsägning eller hävning eller om försäkringsavtalet bestrids av försäkringstagaren, så har försäkringsgivaren likväl rätt att debitera premien till och med slutet av försäkringsperioden, under vilken han fått kännedom om underlåtenheten att uppfylla åliggandet, riskökningen eller om orsaken till bestridandet. Om uppsägningen träder i kraft först under följande försäkringsperiod så tillfaller honom premien tills försäkringsförhållandet avslutas. Om försäkringsförhållandet sägs upp p.g.a. att premien inte betalas i rätt tid enligt 39, så har försäkringsgivaren rätt att debitera premien till slutet av den löpande försäkringsperioden. Om försäkringsgivaren häver avtalet enligt 38 avsnitt 1, så kan han bara kräva en skälig expeditionsavgift. Om ett bestämt belopp är fastställt i försäkringsvillkoren för expeditionsavgiften med tillstånd av tillsynsmyndigheten, så gäller denna som skälig. 48 Laga domstol för agenturen Om försäkringsagenten har förmedlat eller slutit ett avtal, så ska talan som väcks mot försäkringsgivaren med utgångspunkt i försäkringsförhållandet tas upp i domstolen på den ort där agenten vid tiden för förmedlingen eller ingåendet av avtalet hade sin förvärvsfilial, eller om sådan saknades, där han hade sin bostad, Den enligt avsnitt 1 motiverade domstolstillhörigheten kan inte uteslutas genom överenskommelse. 51 Överförsäkring Om det visar sig att försäkringsbeloppet avsevärt överstiger värdet av det försäkrade intresset (försäkringsvärdet), så kan både försäkringsgivaren och försäkringstagaren kräva att försäkringsbeloppet sänks för att åtgärda överförsäkringen och samtidigt minska premien proportionellt med omedelbar verkan. Om överförsäkringen förorsakats genom en krigshändelse eller genom en myndighetsåtgärd med anledning av ett krig eller om den är en ofrånkomlig följd av ett krig, så kan försäkringstagaren ställa kravet enligt avsnitt 1 med verkan från den tidpunkt då överförsäkringen inträdde. Om försäkringstagaren sluter avtalet med avsikten att genom överförsäkringen skaffa sig en lagstridig förmögenhetsfördel, så är avtalet ogiltigt; försäkringsgivaren har rätt att debitera premien till slutet av försäkringsperioden under vilken han fick kännedom om detta, såvida inte han kände till ogiltigheten då avtalet slöts. 55 Skada som högsta gräns Försäkringsgivaren är, även då försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträdde, inte skyldig att ersätta försäkringstagaren med högre belopp än skadebeloppet. 56 Underförsäkring Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffade (underförsäkring) så ansvarar försäkringsgivaren för skadan bara i försäkringsbeloppets proportion till försäkringsvärdet. 58 Extra försäkring Den som för ett intresse tecknar försäkring hos flera försäkringsgivare mot samma risk, måste utan dröjsmål meddela varje försäkringsgivare att den andra försäkringen existerar. I meddelandet ska anges hos vilken försäkringsgivare och till vilket försäkringsbelopp den andra försäkringen tecknats. 59 Dubbelförsäkring Om ettintresse försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsgivare och om försäkringsbeloppen tillsammans överstiger försäkringsvärdet eller överstiger av andra orsaker summan av skadeersättningar, som av varje enskild försäkringsgivare skulle betalat om inte den andra försäkringen skulle ha betalat, den totala skadebeloppet (dubbelförsäkring), så har försäkringsgivarna därigenom som totalgäldenär skyldighet att var och en inför försäkringstagaren ansvara för det belopp, som åligger honom enligt hans avtal, försäkringstagaren emellertid totalt inte kan kräva mer än skadebeloppet. Försäkringsgivarna är skyldiga att i förhållande till varandra betala i andelar enligt de belopp som det enligt avtalet åligger dem att betala till försäkringstagaren. Om utländsk rätt tillämpas på någon av försäkringarna, så kan den försäkringsgivare för vilken den utländska rätten gäller, gentemot den andra försäkringsgivaren göra anspråk på utjämning gällande endast då han själv enligt den för honom gällande rätten är skyldig till utjämning. Om försäkringstagaren har tecknat en dubbelförsäkring i avsikt att därigenom förskaffa sig en rättsstridig förmögenhetsfördel, så är varje avtal som slutits med denna avsikt ogiltigt; försäkringsgivaren har rätt att debitera premien till slutet av försäkringsperioden under vilken han fick kännedom om detta, såvida han inte ägde kännedom om ogiltigheten då avtalet slöts. 60 Åtgärdande av Om försäkringstagaren har slutit avtalet genom vilket dubbelförsäkringen har uppstått, utan kännedom om att

19 dubbelförsäkringen dubbelförsäkringen uppstår, så kan han kräva att det senast slutna avtalet upphävs eller försäkringsbeloppet, vid samtidig proportionell minskning av premien, sänks till det delbelopp vid proportionell minskning av premien, som inte är täckt genom den tidigare försäkringen. Det samma gäller när dubbelförsäkringen uppstått därigenom att försäkringsvärdet har sjunkit efter tecknande av flera försäkringar. Om dock i detta fall detta flertal försäkringar tecknats samtidigt eller samförstånd med försäkringsgivarna, så kan försäkringstagaren endast kräva proportionell nedsättning av försäkringsbeloppen och premierna. Upphävandet eller sänkningen börjar gälla först när den försäkringsperiod, under vilken detta krävs, har gått ut. Rätten att kräva hävning eller sänkning upphör att gälla då försäkringstagaren inte gör den gällande utan dröjsmål, efter det att han har fått kännedom om dubbelförsäkringen. 62 Räddningsplikt Försäkringstagaren är skyldig att vid försäkringsfallets inträffande så långt möjligt sörja för att avvärja och minska skadan och därvid efterleva försäkringsgivarens anvisningar; han ska, när omständigheterna så medger, inhämta sådana anvisningar. Om flera försäkringsgivare är inblandade och har det från dem kommit motsägande anvisningar, så ska försäkringstagaren handla enligt sin egen pliktmässiga bedömning. Om försäkringstagaren underlåter att uppfylla dessa åligganden så är försäkringsgivaren befriad från skyldigheten att betala ersättning, såvida inte underlåtenheten varken beror på uppsåt eller på grov vårdslöshet. Vid grovt vårdslös underlåtenhet förblir försäkringsgivaren skyldig till ersättning i den mån som omfattningen av skadan också vid vederbörlig uppfyllelse av åliggandena inte skulle ha varit mindre. 66 Kostnader för skademinskning Försäkringsgivaren ska ersätta försäkringstagaren för de kostnader som genom förmedling och fastställande av de skador som han belastas med, i den mån som de var nödvändiga p.g.a. omständigheterna. De kostnader, som uppkommer för försäkringstagaren genom tillkallande av sakkunnig eller advokat, behöver försäkringsgivaren inte ersätta, såvida inte försäkringstagaren enligt avtalet var skyldig att tillkalla denne. Vid underförsäkring behöver de kostnader som faller på försäkringsgivaren ersättas, endast enligt det i 56 och 57 angivna förhållandet. 67 Övergång av ersättningsanspråk Om det tillkommer försäkringstagaren något anspråk på ersättning för skadan från tredje part, så går anspråket över till försäkringsgivaren, i den mån denne ersätter skadan till försäkringstagaren. Övergången kan inte göras gällande som nackdel för försäkringstagaren. Om försäkringstagaren ger upp sitt anspråk gentemot den tredje parten eller någon rättighet som tjänar som säkring av anspråket, så befrias försäkringsgivaren från sin ersättningsskyldighet, i den mån som han hade kunnat kräva ersättning genom anspråket eller rättigheten. Om försäkringstagarens ersättningsanspråk riktar sig mot någon som lever med honom i samma hushållsgemenskap, så är övergången utesluten; anspråket går dock över, om den anhörige har förorsakat skadan uppsåtligt. 68 Brist på intresse Om det försäkrade intresset inte existerar vid försäkringens början, eller kommer, om försäkringen tecknats för ett blivande företag eller annars för ett framtida intresse, intresset inte till stånd, så är försäkringstagaren befriad från skyldigheten att betala premien; Försäkringsgivaren kan utkräva en skälig expeditionskostnad. Om det försäkrade intresset bortfaller efter att försäkringen påbörjats, så har försäkringsgivaren rätt att debitera premien som han skulle ha kunnat ta ut om ansökan om försäkringen endast hade gälle till den tidpunkten, vid vilken försäkringsgivaren fick kännedom om bortfallet av intresset. Om det försäkrade intresset bortfaller efter att försäkringen påbörjats genom en krigshändelse eller genom en myndighetsåtgärd med anledning av ett krig eller om intresset bortfaller som en oundviklig följd av ett krig, så har försäkringsgivaren endast rätt att debitera den del av premien som motsvarar den tid han har burit risken. Om det försäkrade intresset bortfaller, p.g.a. att försäkringsfallet har inträffat, så har försäkringsgivaren rätt att debitera premie för den löpande försäkringsperioden. 69 Övergång av försäkringsförhållandet Om det försäkrade föremålet avyttras av försäkringstagaren, så tar köparen över säljarens rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare enligt försäkringsförhållandet under den tid köparens äganderätt varar. För premien, som gäller den löpande försäkringsperiod då övertagandet sker, ansvarar säljaren och köparen gemensamt. Försäkringsgivaren kan, först då han får kännedom om den, godta försäljningen i betraktande av de genom försäkringsförhållandet grundade mot honom skäliga fordringarna; föreskrifterna i 406 till 408 i Bürgerlichen Gesetzbuch (ung. den civilrättsliga lagen) tillämpas på motsvarande sätt. 70 Uppsägningsrätt vid försäljning Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsförhållandet med iakttagande av en tidsfrist på en månad. Rätten till uppsägning upphör att gälla, om försäkringstagaren inte utövar dem inom en månad från den tidpunkt vid vilken han fick kännedom om avyttringen. Köparen har rätt att säga upp försäkringsförhållandet; Uppsägningen kan endast ske med omedelbar verkan eller vid slutet av den löpande försäkringsperioden. Uppsägningsrätten upphör att gälla om den inte utövas

20 inom en månad efter köpet; Om köparen inte hade någon kännedom om försäkringen, så kvarstår uppsägningsrätten tills en månad har förlöpt från den tidpunkt då köparen fick kännedom om försäkringen. Om försäkringsförhållandet sägs upp på grundval av dessa föreskrifter, så måste säljaren betala försäkringsgivaren premien, dock inte längre än den löpande försäkringsperioden vid tiden för avslutandet av försäkringsförhållandet; Säljaren har i dylika fall inget ansvar för premien. 71 Anmälningsplikt vid avyttring Avyttringen ska anmälas till försäkringsgivaren utan dröjsmål. Om anmälan inte görs utan dröjsmål av antingen köparen eller av säljaren, så befrias försäkringsgivaren från skyldigheten att betala ut ersättning, om försäkringsfallet inträffar senare än en månad efter den tidpunkt, vid vilken anmälan skulle ha måst ankomma till försäkringsgivaren. Försäkringsgivarens skyldighet att betala ut ersättning kvarstår om han hade kännedom om avyttringen vid den tidpunkt, då anmälan skulle ha måst ankomma till honom. Detsamma gäller om tidsfristen för uppsägningen gått ut vid tiden då försäkringsfallet inträffade och ingen uppsägning ägt rum. 79 Likställande av den försäkrade med försäkringstagaren I den mån försäkringstagarens vetskap och förhållningssätt enligt föreskrifterna i denna lag är av rättslig betydelse, kommer vid försäkringen för annans räkning också den försäkrades vetskap och förhållningssätt i betraktande. Det kommer inte an på den försäkrades vetskap om avtalet slutits honom ovetande eller en underrättelse i rätt tid inte kunde göras av försäkringstagaren. Om försäkringstagaren har slutit avtalet utan uppdrag av den försäkrade och vid ingåendet av avtalet inte meddelar avsaknaden av uppdrag, så behöver denne inte låta sig läggas till last invändningen att avtalet slöts utan den försäkrades vetskap. Utdrag ur Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, ung. den civilrättsliga lagen), Handelsgesetzbuch (HGB, ung. Handelsbalken) och Zivilprozeßordnung (ZPO, ung. Civilprocessförordningen) BGB 286 Dröjsmålsskador Gäldenären ska ersätta borgenären de genom dröjsmål uppstående skadorna. Om ersättningen till följd av dröjsmål för borgenären inte är intressant, så kan denne med avböjande av ersättning begära skadeersättning p.g.a. icke fullgörande. De för den avtalsenliga hävningsrätten gällande föreskrifterna i 346 till 356 tillämpas på motsvarande sätt. 288 Dröjsmålsränta En penningskuld ska förräntas med fyra hundradelars årsränta under dröjsmålet. Om borgenären kräver högre räntor med utgångspunkt från annan rättslig grund så ska dessa erläggas. Det är inte uteslutet att en ytterligare skada görs gällande. HGB 352 Lagstadgad räntesats Nivån på den lagstadgade räntan, med inkluderande av dröjsmålsränta, är vid ömsesidiga affärer fem hundradelars årsränta. Detsamma gäller för en skuld med utgångspunkt från en sådan affär om räntor utlovats utan bestämmelse om räntefot. Om i denna lagbok uttalas skyldigheten att betala ränta utan bestämmelse om nivån, * så ska därmed förstås ränta på fem hundradelar per år. ZPO 17 Allmän laga domstol för juridiska personer Den allmänna laga domstolen för kommuner, för korporationer liksom de bolag, kooperativ eller andra föreningar och de stiftelser, anstalter och placeringsfonder, vilka kan stämmas som sådana, bestäms genom deras säte. Som säte gäller, om det inte framgår annat, orten där förvaltningen leds. Fackföreningar har sin laga domstol vid den rätt, i vilkens distrikt gruvan ligger; myndigheter, om de kan stämmas som sådana, vid domstolen i deras myndighetssäte. Vid sidan av den i föreskrifterna i dessa paragrafer bestämda domstolen, är en genom statut eller på annat sätt särskilt reglerad domstol tillåtlig. 21 Särskild laga domstol för filialen Om någon för driften av en fabrik, en affär eller en annan rörelse har en filial, från vilken direkta affärer görs upp, så kan all talan som väcks mot honom, vilken rör affärsdriften för filialen, tas upp i domstolen på den ort där filialen befinner sig. Den laga domstolen för filialen är också behörig för talan mot personer, som i egenskap av ägare, nyttjare eller arrendatorer förvaltar en egendom som innefattar bostads- och ekonomibyggnader, i

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert!

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert! Pantaenius FÖRDelar Med säkerhet bekymmersfri Få en offert! Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 En bra känsla med Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller båtförsäkring 6 Pantaenius alltid

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Pantaenius Specialist på båtförsäkringar Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Kära båtentusiaster och kunder! Pantaenius Europaledande inom båtförsäkring. Från båtfolk till

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat 3 5. Vad försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

PANTAENIUS. Försäkring för motorbåtar

PANTAENIUS. Försäkring för motorbåtar Försäkring för motorbåtar Bästa båtägare Som motorbåtsägare har du självklart speciella krav på din försäkring. Pantaenius idé är, att erbjuda det bästa möjliga försäkringsskyddet för dig och din båt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266 Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2015-03-17 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30351 Försäkringstid Fr.o.m. 2015-01-01 till 2015-12-31 Kundansvarig Zurich

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01

AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring 2015 :01 1. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser uteslutande

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius Pantaenius FÖRDelar Detta finner du bara hos Pantaenius Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 Dina fördelar när det gäller Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller Pantaenius båtförsäkring

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer