Hallstahammars kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallstahammars kommun"

Transkript

1 Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Styrningen av förskolans kostnader Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde Granskningen har utförts av Fredrik Alm under mars-maj Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Bankgiro Postgiro KOMMUNHUSET Prästgårdsgatan HALLSTAHAMMAR

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat Styrning och mål Mål och riktlinjer Uppföljning Iakttagelser och bedömningar Resurser och uppföljning av kostnader Resursfördelning Uppföljning av kostnader Iakttagelser och bedömningar Planering av verksamhetens omfattning i relation till efterfrågan Prognoser Anpassning av verksamheternas kostnader Iakttagelser och bedömningar Jämförelse av kostnader mellan olika förskolor Iakttagelser och bedömningar

3 Sammanfattning En analys av kommunens kostnader för barnomsorgen visar att de faktiska nettokostnaderna för barnomsorgen kraftigt överskred kommunens standardkostnad för verksamhetsåret Höga kostnader inom barnomsorgen kan vara en följd av en medveten politisk satsning men det kan också vara ett resultat av en bristande politisk styrning. Granskningens övergripande revisionsfråga är har barn- och utbildningsnämnden en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan? Granskningen har genomförts med studier av styrdokument, resursfördelningssystem, ekonomiska uppföljningar samt genom intervjuer med tjänstemän och ledande politiker. En jämförelse av kostnader per schematimme för samtliga förskoleenheter har genomförts. Vår sammanfattande bedömning är att nämnden har tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan och att de höga kostnaderna är ett resultat av en medveten satsning. Detta baserar vi på att det finns kvalitetsmål för förskolan, en resursfördelning som är mer generös än riksgenomsnittet samt att det genomförs kontinuerlig uppföljning av kvalitetsmål och kostnader gentemot budget. Vidare har man tillsammans med extern leverantör tagit fram en befolkningsprognos som kommer att ligga till grund för nämndens framtida budgetar. Vi har dock identifierat ett antal brister som vi anser att nämnden bör arbeta vidare med. Det sker ingen kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning till nämnden, vilket vi ser som en brist. Enligt vår bedömning bör nämnden få kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning, förslagsvis i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Därtill sker ingen uppföljning av planerad schematid och avstämning mot utförd tid till nämnden. Avsaknaden av dessa uppföljningar medför en risk för att nämnden inte kan säkerställa liknande förutsättningar på förskolorna. Resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till barnens behov utifrån antalet schematimmar och/eller barnets ålder. Den genomsnittliga schematiden per årsarbetare varierar därmed kraftigt mellan enheterna. Vi rekommenderar nämnden att se över resursfördelningsmodellen utifrån alternativa lösningar som tar hänsyn till planerade behov. Kommunen redovisar en kostnad på 54 kronor per schematimme, vilket är något högre än andra kommuner vars nettokostnader kraftigt överstiger standardkostnaden. Enheterna uppvisar en stor variation i kostnad per schematimme och förväntat dyra enheter redovisar låga kostnader. Detta kan bero på att resurserna fördelas efter antalet platser och inte efter schematimmar. Vi föreslår likväl att nämnden analyserar hur kostnaderna kan variera i denna omfattning. 1

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund En analys av kommunens kostnader för barnomsorgen visar att de faktiska nettokostnaderna för barnomsorgen kraftigt överskred kommunens standardkostnad för verksamhetsåret Höga kostnader inom barnomsorgen kan vara en följd av en medveten politisk satsning men det kan också vara ett resultat av en bristande politisk styrning. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska om nämnden har en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan. 1.2 Revisionsfråga Granskningens övergripande revisionsfråga är har nämnden en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan? Kontrollmål: Finns politiska mål för verksamheten? Har nämnden ett tydligt resursfördelningssystem? Har nämnden rutiner och verktyg för att prognostisera antalet barn i verksamheten? Anpassas verksamhetens kostnader när antalet barn i verksamheten förändras? Görs en tydlig budgetuppföljning på enhetsnivå? Hur säkerställer nämnden att man får del av verksamhetens uppföljning? Hur varierar förskolornas kostnader per schematimme? 1.3 Metod och avgränsning Granskningen har genomförts med studier av styrdokument, resursfördelningssystem, ekonomiska uppföljningar samt genom intervju med tjänstemän och intervju med ledande politiker. Vidare görs en jämförande studie av kostnaden per schematimme för samtliga förskoleenheter. Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och är begränsad till verksamhetsformen förskola. 2

5 2. Resultat 2.1 Styrning och mål Kontrollmål: - Finns politiska mål för verksamheten? - Hur säkerställer nämnden att man får del av verksamhetens uppföljning? Mål och riktlinjer I Skolplan för Hallstahammars kommun framgår kommunens vision för all utbildningsverksamhet. Visionen är att vår förskola, grundskola och gymnasium tillhör de allra bästa i riket och ger våra barn och ungdomar goda förutsättningar för ett gott liv. I skolplanen framgår även de mål som avser förskolan , dessa sammanfaller med nämndens mål: andelen utbildade pedagoger inom förskolan ska öka vår förskola, grundskola och särskola skall ha en god service och ett professionellt bemötande gentemot barn/ungdomar och föräldrar alla förskolor ska ha minst en avdelning med egen profil förskolan, grundskolan och särskolan skall börja källsortera vår förskola, grundskola och särskola skall införa ekologiska råvaror I verksamhetsplanen för skol- och fritidsförvaltningen 2011 har dessa mål konkretiserats i effektmål, aktiviteter och uppföljning. När det gäller utbildade pedagoger förtydligas att man med detta avser högskoleutbildade och att andelen högskoleutbildade pedagoger skall uppgå till minst 65 procent. Detta mål avser inte enbart förskolelärare, även annan pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot förskola kan ingå. Det framgår även att man vid återbesättande av barnskötartjänster skall rekrytera högskoleutbildad personal. Vidare skall andelen högskoleutbildade pedagoger beaktas vid personalomflyttningar inom kommunen. Detta skall årligen följas upp på enhetsnivå. Vid kontroll med Skolverkets databas framgår att andelen högskoleutbildade 1 årsarbetare var 58 procent för år 2010, vilket således understiger ambitionsnivån. Dock har andelen ökat kontinuerligt sedan När det gäller god service och professionellt bemötande framgår att detta skall ske genom ett kundorienterat förhållningssätt med snabb återkoppling, tydliga riktlinjer och aktuell information via hemsida och annan föräldrainformation. 1 Avser förskolelärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. 3

6 Det finns ett, från början politiskt, beslut om att fördela resurser utifrån nyckeltalet 5,0 platser per tjänst. Nyckeltalet används fortfarande av förvaltningen vid fördelning av resurser mellan olika förskoleenheter och blir därmed ett mål för personaltätheten. Hur detta fungerar förklaras vidare under rubriken resursfördelning. Inför budgeten till år 2011 har man genomfört en viss förändring av personaltätheten. I de handlingar vi granskat framgår att den nya grundbemanningen är 5,3 platser per personal. Anledningen till detta är att man utökat verksamheten med ytterligare 70 platser och de 12 tjänster som avsatts för detta påverkar genomsnittet negativt. I kommunens tillämpningsföreskrifter och avgifter framgår vad som gäller för omsorg utöver normaltiderna. I skriften framkommer att kommunen har en servicenivå som i stort är i linje med den man är skyldig att tillhandhålla enligt skollagen. Kommunen erbjuder barn- och skolbarnsomsorg mellan under vardagar. En enhet i centralorten och en i Kolbäck erbjuder därutöver förlängd öppettid från samt i särskilda fall. Det har inte efterfrågats omsorg under nätter och helger mer än vid något enstaka tillfälle under de senaste åren, vilket inte motiverat en utökad servicenivå. Däremot finns ett politiskt beslut om att förskoleverksamhet ska finnas i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm Uppföljning Förskolornas beläggningar följs upp månatligen på tjänstemannanivå. I uppföljningen framgår antalet barn per avdelning och enhet. Sammanställningen redovisas för förvaltningsledningen. Till nämnden presenteras antalet barn i verksamheten i kvalitetsredovisning, två delårsrapporter (april respektive augusti) samt årsredovisning. I delårsrapporterna och årsredovisningen framgår antalet budgeterade platser och inskrivna barn på enhetsnivå, i kvalitetsredovisningen anges det totala antalet barn och antalet barn per årsarbetare. Barnens schemalagda timmar sammanställs ej, varken på nämnds- eller förvaltningsnivå. En anledning som förs fram är att alla barn, oavsett schematid, får full inskrivningstid och räknas som heltidsbarn. Nämnden begärde in uppgifter om schematider, personaltäthet och barn per avdelning till sammanträdet i mars 2011, vilket dock beskrivs som en engångsföreteelse. Uppföljning av nyckeltalet om 65 procent högskoleutbildad personal redovisas i nämndens årsredovisning och kvalitetsredovisning. Andelen för höstterminen 2010 var som tidigare nämnts 58 procent och man bedömer således att målet inte är uppfyllt. Övriga mål redovisas i årsredovisningen med motsvarande bedömning utifrån en fyrgradig skala med skalstegen inte uppfyllt, till viss del uppfyllt, i hög grad uppfyllt samt uppfyllt. 4

7 I rapporten Hallstahammars kommuns kvalitet i korthet återfinns resultat från mätningar av tillgänglighet när det gäller andelen som erbjuds plats på önskat placeringsdatum och hur lång väntetiden är för dem som inte erbjöds plats på önskat datum. Utifrån uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting och kommunens egna mätningar framgår att man har en förhållandevis god tillgänglighet, men att båda aspekter försämrats över tid. I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från 2010 ges förskolans bemötande och tillgänglighet ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI) på 66 av 100, vilket är något högre än riket och jämförbara kommuner. Resultatet är detsamma som år Enkäten skickades ut till personer i åldrarna år varav 44 procent svarade Iakttagelser och bedömningar Utifrån granskning av sammanträdesprotokoll från 2008 och framåt kan vi konstatera att förskolan är i fokus för nämnden. Vi bedömer det som positivt att nämnden har fastställt kvalitetsmässiga mål för förskolan och att dessa följs upp kontinuerligt. Det saknas politiska mål för barngruppernas storlek. Det indirekta kvalitetsmålet om fem platser per heltidstjänst är enligt vår bedömning det som i allra högst grad styr verksamheternas förutsättningar. Det sker ingen kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning till nämnden, vilket vi ser som en brist. Därtill sker ingen uppföljning av planerad schematid och avstämning mot utförd tid vilket medför en risk för att nämnden inte kan säkerställa liknande förutsättningar på förskolorna. 2.2 Resurser och uppföljning av kostnader Kontrollmål: - Har nämnden ett tydligt resursfördelningssystem? - Görs en tydlig budgetuppföljning på enhetsnivå? Resursfördelning Inom kommunen finns en områdeschef med övergripande ansvar för förskoleverksamheten. Inom området förskola finns nio kommunala förskoleenheter varav sex återfinns i centralorten, två i Kolbäck och en i Strömsholm. Totalt fyra och en halv tjänst som förskolechef samt områdeschef ansvarar för förskoleenheterna som är ekonomiskt och organisatoriskt åtskilda från grundskola och fritidshem. Förskoleenheterna har mellan tre till fem avdelningar och är vanligtvis fördelade på småbarnsgrupper och grupper med något större barn, men även syskongrupper förekommer. Förskolans budget baseras på nyckeltalet om 5,0 platser per heltidstjänst. Detta nyckeltal styr både resursfördelningen mellan förskolan och andra verksamhetsformer samt inbördes 5

8 mellan de olika förskoleenheterna. Resursfördelningen utgår således från antalet platser för förskolan totalt och för respektive enhet, därefter fördelas personalresursen ut som så kallad grundtjänst. Därtill sker tilldelning av extratjänster till de enheter som har utökade öppettider, språkpedagog eller integrationsavdelning/flyktingbarn. Efter att antalet tjänster fördelats till respektive enhet tas en personalbudget fram. I denna fördelas ekonomiska resurser utifrån de faktiska löne- och personalomkostnader som personalen på respektive enhet har. Vid nyanställningar budgeteras en genomsnittlig kostnad per tjänst och ombudgetering kan ske under året vid omflyttning av personal. När det gäller resurser för särskilt stöd sker ingen extra tilldelning för dessa barn. Förvaltningen försöker samla barn med behov av extra stöd för till exempel språkutveckling vid två enheter. Vid dessa enheter är platserna reducerade och personaltätheten högre, vilket skapar utrymme för att erbjuda ett utökat stöd. Övriga resurser fördelas per barn och år. Enligt uppgifter i budget 2010 var belopp för läromedel 550 kronor per barn, livsmedel kronor per barn samt inventarier kronor per avdelning. Kostnader för lokaler består av internhyra till tekniska förvaltningen. Hyran ingår i respektive enhets budget utifrån förhandskalkyl från tekniska förvaltningen Uppföljning av kostnader Nämnden får månadsvis rapportering om den ekonomiska utvecklingen för förskolan totalt. Mer omfattande uppföljning sker vid de två delårsrapporterna och årsredovisningen. I delårsrapporten framgår årsbudget, hittills förbrukat samt prognos för helåret vid respektive tidpunkt. Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott gentemot budget om 2,5 mkr under 2010 varav 1,3 mkr härrörde från förskoleverksamheten. Inflyttning av småbarn och högre födelsetal under 2009 medförde ett behov av ytterligare 70 platser under Verksamheten fick därför en tilläggsbudget om 2,7 mkr under hösten 2010, vilket inte var tillräckligt för att täcka kostnaderna för volymökningen. Trots att budgetramen för förskoleverksamheten utökats med närmare 6,0 mkr för år 2011 prognostiseras ett underskott för helåret i storleksordningen 1,5 mkr, detta enligt nämndens delårsrapport per april. Stigande vikariekostnader nämns som en bidragande faktor. Därtill finns etableringskostnader för ytterligare en paviljong i storleksordningen 600 tkr Iakttagelser och bedömningar Vår bedömning är att nämndens resursfördelningssystem är tydligt så tillvida att antalet platser tydligt hänger ihop med antalet tjänster vid respektive enhet. Vi kan dock konstatera att resursfördelningen inte tar hänsyn till barnens behov utifrån antalet schematimmar 6

9 och/eller barnets ålder. Detta kan få till följd att verksamheterna har olika förutsättningar för att klara sitt uppdrag, vilket påverkar både barn och personal. Det ska dock tillstås att resurstilldelningen i sitt grundutförande är förhållandevis generös. När det gäller nämndens budget- och kostnadsuppföljning under året bedömer vi den som tillräcklig. 2.3 Planering av verksamhetens omfattning i relation till efterfrågan Kontrollmål: - Har nämnden rutiner och verktyg för att prognostisera antalet barn i verksamheten? - Anpassas verksamhetens kostnader när antalet barn i verksamheten förändras? Prognoser Förvaltningen har tidigare arbetat utifrån befintlig befolkning och genom kommuninvånarregistret även fått information om födslar och in- och utflyttning. Genom detta arbetssätt har man sett de volymförändringar som varit på väg, framför allt när det gäller födslar där man kan planera för framtida behov. Det svårprognostiserade är in- och utflyttning, vilket innebär att behoven uppstår med kortare varsel. Det största problemet är dock, enligt de intervjuade, att man inte haft ekonomiska resurser för att anpassa verksamheten utifrån den ökande efterfrågan. I kommunen har man påbörjat ett arbete med att utveckla styrning och ledning, vilket bland annat innebär en tydligare koppling till en befolkningsprognos som sträcker sig fram till För framtagande av befolkningsprognos har företaget Statisticon anlitats. När det gäller antalet födda förväntas det vara omkring 180 barn per år fram till år 2020, vilket är ett liknande antal som idag. På grund av inflyttning förväntas dock antalet barn i åldrarna 0-5 år öka med omkring 150 barn fram till Volymökningen per år blir således barn, vilket innebär ett behov av utökade förskolelokaler. Enligt de intervjuade innebär denna nya planeringsmodell att man i budget planerar in den årliga volymökningen och tilldelas resurser efter den Anpassning av verksamheternas kostnader Resursfördelningssystemet fördelar personalresurser utifrån antalet platser i verksamheten. Antalet platser baseras på ett antagande om hur många barn som efterfrågar förskoleplats. Givet att antalet barn på många förskolor i kommunen överskrider antalet budgeterade platser, och det således finns överinskrivningar, innebär en minskning eller ökning av barnantalet inte automatiskt att resurstilldelningen förändras. Via intervjuer har vi dock fått bekräftat att förändringar i bemanningen genomförs vid större förändringar av barnantal under året. 7

10 Förskoleenheterna i centralorten och Kolbäck har överinskrivningar utifrån de lokaler man förfogar över. Den situation som vanligtvis råder i slutet av vårterminen med många barn i verksamheten finns nu redan på höstterminen. Tillgängliga platser enligt budget fanns endast i Strömsholm vid granskningens genomförande. Under våren har ytterligare en paviljong placerats vid Jan Pers backe. Upphandling om ytterligare en paviljong för placering vid Duvan genomfördes vid tidpunkten för granskningen och denna förväntas tas i bruk under hösten Det pågår även en utredning där förvaltningsledningen tillsammans med tekniska förvaltningen för diskussioner kring permanenta lösningar för att täcka förskolans nuvarande och framtida lokalbehov Iakttagelser och bedömningar När det gäller prognostiseringen för framtida barnomsorgsbehov bedömer vi det som positivt att man tagit fram en kommungemensam prognos där yttre faktorer som in- och utflyttning ingår. Om nämnden använder prognosen som underlag för budgetarbetet, som det är tänkt, torde det ge förutsättningar för ändamålsenligt planering av framtida resursbehov. Enligt vår bedömning anpassas verksamheternas kostnader när antalet barn förändras. Detta sker dock inte utifrån resursfördelningsmodellen i första hand, utan genom att områdeschef och enhetschefer beslutar om förändringar i bemanningen. 2.4 Jämförelse av kostnader mellan olika förskolor Kontrollmål: - Hur varierar förskolornas kostnader per schematimme? Kostnadsjämförelsen mellan förskoleenheterna utgörs av enheternas totala kostnader för år 2010 exklusive lokalkostnader. Vi har valt bort lokalkostnaderna då de ej anses möjliga att påverka för förvaltning eller enhet. De totala kostnaderna exklusive lokal har därefter satts i relation till schematimmar. Totalt antal schematimmar har beräknats utifrån barnantal 2010 (genomsnitt 31 mars och 30 september) och schematid per vecka den 31 mars Därefter har uppräkning skett på årsbasis. Jämförelsen blir något haltande givet att schematiden är uppmätt under 2011, men inga andra uppgifter finns att tillgå. Antalet schematimmar är samtliga barns totala schematid i timmar. Tillsammans med kostnaderna ger detta ett mått i formen kronor per schematimme. 8

11 80 Kostnad per schematimme exkl lokal (kr) Jan Pers backe Duvan Humlan Brinken Nyckelpigan Trollsländan Myran Koltrasten Strömsholm Genomsnittet i kommunen är 54 kronor per schematimme, detta redovisas som den streckade linjen i diagrammet. De lägsta kostnaderna uppvisar Strömsholm med 43 kronor per schematimme. De högsta kostnaderna uppvisar Jan Pers backe, Trollsländan och Myran med 66 respektive 64 kronor per schematimme. Enhet Kr/schematimme Barn (snitt 2010) Avdelningar Barn per avdelning Schematimmar/ÅA Jan Pers backe ,9 156 Duvan ,0 188 Humlan ,9 191 Brinken ,5 213 Nyckelpigan ,4 168 Trollsländan ,0 143 Myran ,8 140 Koltrasten ,3 147 Strömsholm ,4 180 Totalt/snitt ,3 169 För att illustrera skillnader i schematimmar och bemanning återfinns uppgifter om detta för 2011 i den högra kolumnen. Antalet schematimmar per årsarbetare och vecka är i genomsnitt 169 för kommunen totalt och varierar mellan 140 för Myran och 213 för Brinken. Vi har inte uppmätt några samband mellan kostnaden per schematimme och antalet barn, antalet avdelningar eller antalet barn per avdelning. 9

12 2.4.1 Iakttagelser och bedömningar Kommunen redovisar en kostnad på 54 kronor per schematimme, vilket är något högre än andra kommuner vars nettokostnader kraftigt överstiger standardkostnaden. Detta trots att kommunen inte erbjuder omsorg under nätter och helger, vilket är relativt vanligt i andra kommuner. Jämfört med andra granskade kommuner uppvisar enheterna en stor variation i kostnad per schematimme. Detta följer troligtvis av att resurserna fördelas efter antalet platser och inte efter barnens schematimmar, vilket är vanligt förekommande. Noterbart är att Strömsholm har den lägsta kostnaden med 43 kronor per schematimme. Enligt våra intervjuer är enheten den enda i kommunen som har tillgängliga platser. Detta brukar innebära att kostnaden per schematimme blir hög, till följd av att personalkostnaderna fördelas på färre schematimmar. Vi rekommenderar att nämnden analyserar detta oväntade resultat. Utifrån jämförelsen kan vi konstatera att enheterna har mycket olika förutsättningar att klara av sina uppdrag. Det skiljer uppemot 70 schematimmar per årsarbetare och vecka mellan de enheter som har flest respektive minst antal schematimmar per årsarbetare. Det ska tillstås att beräkningarna baseras på planerade timmar och inte på utförda timmar, vilket det inte finns statistik för. Vår bedömning är dock att variationerna är av den storleksordningen att det måste finnas en större differens även om hänsyn tas till utförda timmar. 10

Styrning av barnomsorgen

Styrning av barnomsorgen Revisionsrapport Styrning av barnomsorgen Lindesbergs kommun Augusti 2009 Fredrik Alm Marie Lindblad 2009-08-24 Fredrik Alm Namnförtydligande Marie Lindblad Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Styrning av förskoleverksamheten

Styrning av förskoleverksamheten Revisionsrapport Styrning av förskoleverksamheten Smedjebackens kommun november 2009 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Pwx Salems kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Trosa kommun Anna Gröndahl, Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete

Resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete Revisionsrapport Resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete Marks kommuns revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfrågor... 1 1.2. Revisionskriterier... 1 1.3.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Uppföljning av fritidshemsgranskning

Uppföljning av fritidshemsgranskning www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Augusti 2014 Uppföljning av fritidshemsgranskning Trosa kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning...3 1.1. Uppdrag...3 1.2. Avgränsning

Läs mer

Konkurrerar vi om våra förskollärare?

Konkurrerar vi om våra förskollärare? Konkurrerar vi om våra förskollärare? Södertörns nyckeltal 2012 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20130913 Handläggare/referens Lena Lihammar-Bergill 070-6067747 lena.lihammar-bergill@haninge.se

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Revisionsrapport. Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen. Pajala kommun. Fredrik Markstedt.

Revisionsrapport. Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen. Pajala kommun. Fredrik Markstedt. Revisionsrapport Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen Pajala kommun Fredrik Markstedt September 2011 Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen

Läs mer

Policy för enskild förskoleverksamhet

Policy för enskild förskoleverksamhet Policy för enskild förskoleverksamhet 2004-05-27 BUN 2001-11-06 172 Ändrad senast BUN 2004-05-27 61 POLICY FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET I NYNÄSHAMNS KOMMUN Bakgrund Enskild förskoleverksamhet i kommunen

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2. Sollefteå kommun

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2 Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2011

Södertörns nyckeltal 2011 Södertörns nyckeltal 2011 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20120917 Handläggare/referens Artur Carlsson 070-6064615 artur.carlsson@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg Beslut Lidköpings kommun Beslut för förskola och pedagogiks omsorg i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017 Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017 Sandra Backlund Kristofer Fagerström Rapportnr: Bun 2016/108 Juni 2016 2016-05-11 1 (5) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. UTGÅNGSPUNKTER... 2 3. FÖRSLAG

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskola. i Båstads kommun

Beslut för förskola. i Båstads kommun Beslut t 2014-01-31 Skolinspektionen Dnr 43. 2013;308 Båstads kommun Beslut för förskola i Båstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010

Södertörns nyckeltal 2010 Södertörns nyckeltal 2010 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20110914 Handläggare/referens Christina Castefjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen efter tillsyn i Trollhättans kommun. Beslut. Dnr :8612. Trollhättans kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen efter tillsyn i Trollhättans kommun. Beslut. Dnr :8612. Trollhättans kommun Dnr 43-2014:8612 Trollhättans kommun trollhattans.stad@trollhattan.se Beslut för förskola efter tillsyn i Trollhättans kommun 2(13) Tillsyn av förskolan i Trollhättans kommun har genomfört tillsyn av Trollhättans

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Nyetablering fristående förskola

Nyetablering fristående förskola Nyetablering fristående förskola Vanliga frågor och svar Fråga 1: Vad kostar det? Svar: Godkännandet av ansökan om att driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet kostar inget. Fråga 2: Hur lång tid

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan Viktor Prytz Sandra Marcusson Mönsterås kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever

Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever PM 2015-05-29 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever SKL har länge pekat på att de statliga ersättningar som lämnas för asylsökande barn och

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Tillämpningsföreskrifter och avgifter gällande förskoleverksamhet och fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer