Hallstahammars kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallstahammars kommun"

Transkript

1 Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Styrningen av förskolans kostnader Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde Granskningen har utförts av Fredrik Alm under mars-maj Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Bankgiro Postgiro KOMMUNHUSET Prästgårdsgatan HALLSTAHAMMAR

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat Styrning och mål Mål och riktlinjer Uppföljning Iakttagelser och bedömningar Resurser och uppföljning av kostnader Resursfördelning Uppföljning av kostnader Iakttagelser och bedömningar Planering av verksamhetens omfattning i relation till efterfrågan Prognoser Anpassning av verksamheternas kostnader Iakttagelser och bedömningar Jämförelse av kostnader mellan olika förskolor Iakttagelser och bedömningar

3 Sammanfattning En analys av kommunens kostnader för barnomsorgen visar att de faktiska nettokostnaderna för barnomsorgen kraftigt överskred kommunens standardkostnad för verksamhetsåret Höga kostnader inom barnomsorgen kan vara en följd av en medveten politisk satsning men det kan också vara ett resultat av en bristande politisk styrning. Granskningens övergripande revisionsfråga är har barn- och utbildningsnämnden en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan? Granskningen har genomförts med studier av styrdokument, resursfördelningssystem, ekonomiska uppföljningar samt genom intervjuer med tjänstemän och ledande politiker. En jämförelse av kostnader per schematimme för samtliga förskoleenheter har genomförts. Vår sammanfattande bedömning är att nämnden har tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan och att de höga kostnaderna är ett resultat av en medveten satsning. Detta baserar vi på att det finns kvalitetsmål för förskolan, en resursfördelning som är mer generös än riksgenomsnittet samt att det genomförs kontinuerlig uppföljning av kvalitetsmål och kostnader gentemot budget. Vidare har man tillsammans med extern leverantör tagit fram en befolkningsprognos som kommer att ligga till grund för nämndens framtida budgetar. Vi har dock identifierat ett antal brister som vi anser att nämnden bör arbeta vidare med. Det sker ingen kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning till nämnden, vilket vi ser som en brist. Enligt vår bedömning bör nämnden få kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning, förslagsvis i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Därtill sker ingen uppföljning av planerad schematid och avstämning mot utförd tid till nämnden. Avsaknaden av dessa uppföljningar medför en risk för att nämnden inte kan säkerställa liknande förutsättningar på förskolorna. Resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till barnens behov utifrån antalet schematimmar och/eller barnets ålder. Den genomsnittliga schematiden per årsarbetare varierar därmed kraftigt mellan enheterna. Vi rekommenderar nämnden att se över resursfördelningsmodellen utifrån alternativa lösningar som tar hänsyn till planerade behov. Kommunen redovisar en kostnad på 54 kronor per schematimme, vilket är något högre än andra kommuner vars nettokostnader kraftigt överstiger standardkostnaden. Enheterna uppvisar en stor variation i kostnad per schematimme och förväntat dyra enheter redovisar låga kostnader. Detta kan bero på att resurserna fördelas efter antalet platser och inte efter schematimmar. Vi föreslår likväl att nämnden analyserar hur kostnaderna kan variera i denna omfattning. 1

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund En analys av kommunens kostnader för barnomsorgen visar att de faktiska nettokostnaderna för barnomsorgen kraftigt överskred kommunens standardkostnad för verksamhetsåret Höga kostnader inom barnomsorgen kan vara en följd av en medveten politisk satsning men det kan också vara ett resultat av en bristande politisk styrning. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska om nämnden har en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan. 1.2 Revisionsfråga Granskningens övergripande revisionsfråga är har nämnden en tillräcklig styrning över kostnaderna för förskolan? Kontrollmål: Finns politiska mål för verksamheten? Har nämnden ett tydligt resursfördelningssystem? Har nämnden rutiner och verktyg för att prognostisera antalet barn i verksamheten? Anpassas verksamhetens kostnader när antalet barn i verksamheten förändras? Görs en tydlig budgetuppföljning på enhetsnivå? Hur säkerställer nämnden att man får del av verksamhetens uppföljning? Hur varierar förskolornas kostnader per schematimme? 1.3 Metod och avgränsning Granskningen har genomförts med studier av styrdokument, resursfördelningssystem, ekonomiska uppföljningar samt genom intervju med tjänstemän och intervju med ledande politiker. Vidare görs en jämförande studie av kostnaden per schematimme för samtliga förskoleenheter. Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och är begränsad till verksamhetsformen förskola. 2

5 2. Resultat 2.1 Styrning och mål Kontrollmål: - Finns politiska mål för verksamheten? - Hur säkerställer nämnden att man får del av verksamhetens uppföljning? Mål och riktlinjer I Skolplan för Hallstahammars kommun framgår kommunens vision för all utbildningsverksamhet. Visionen är att vår förskola, grundskola och gymnasium tillhör de allra bästa i riket och ger våra barn och ungdomar goda förutsättningar för ett gott liv. I skolplanen framgår även de mål som avser förskolan , dessa sammanfaller med nämndens mål: andelen utbildade pedagoger inom förskolan ska öka vår förskola, grundskola och särskola skall ha en god service och ett professionellt bemötande gentemot barn/ungdomar och föräldrar alla förskolor ska ha minst en avdelning med egen profil förskolan, grundskolan och särskolan skall börja källsortera vår förskola, grundskola och särskola skall införa ekologiska råvaror I verksamhetsplanen för skol- och fritidsförvaltningen 2011 har dessa mål konkretiserats i effektmål, aktiviteter och uppföljning. När det gäller utbildade pedagoger förtydligas att man med detta avser högskoleutbildade och att andelen högskoleutbildade pedagoger skall uppgå till minst 65 procent. Detta mål avser inte enbart förskolelärare, även annan pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot förskola kan ingå. Det framgår även att man vid återbesättande av barnskötartjänster skall rekrytera högskoleutbildad personal. Vidare skall andelen högskoleutbildade pedagoger beaktas vid personalomflyttningar inom kommunen. Detta skall årligen följas upp på enhetsnivå. Vid kontroll med Skolverkets databas framgår att andelen högskoleutbildade 1 årsarbetare var 58 procent för år 2010, vilket således understiger ambitionsnivån. Dock har andelen ökat kontinuerligt sedan När det gäller god service och professionellt bemötande framgår att detta skall ske genom ett kundorienterat förhållningssätt med snabb återkoppling, tydliga riktlinjer och aktuell information via hemsida och annan föräldrainformation. 1 Avser förskolelärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. 3

6 Det finns ett, från början politiskt, beslut om att fördela resurser utifrån nyckeltalet 5,0 platser per tjänst. Nyckeltalet används fortfarande av förvaltningen vid fördelning av resurser mellan olika förskoleenheter och blir därmed ett mål för personaltätheten. Hur detta fungerar förklaras vidare under rubriken resursfördelning. Inför budgeten till år 2011 har man genomfört en viss förändring av personaltätheten. I de handlingar vi granskat framgår att den nya grundbemanningen är 5,3 platser per personal. Anledningen till detta är att man utökat verksamheten med ytterligare 70 platser och de 12 tjänster som avsatts för detta påverkar genomsnittet negativt. I kommunens tillämpningsföreskrifter och avgifter framgår vad som gäller för omsorg utöver normaltiderna. I skriften framkommer att kommunen har en servicenivå som i stort är i linje med den man är skyldig att tillhandhålla enligt skollagen. Kommunen erbjuder barn- och skolbarnsomsorg mellan under vardagar. En enhet i centralorten och en i Kolbäck erbjuder därutöver förlängd öppettid från samt i särskilda fall. Det har inte efterfrågats omsorg under nätter och helger mer än vid något enstaka tillfälle under de senaste åren, vilket inte motiverat en utökad servicenivå. Däremot finns ett politiskt beslut om att förskoleverksamhet ska finnas i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm Uppföljning Förskolornas beläggningar följs upp månatligen på tjänstemannanivå. I uppföljningen framgår antalet barn per avdelning och enhet. Sammanställningen redovisas för förvaltningsledningen. Till nämnden presenteras antalet barn i verksamheten i kvalitetsredovisning, två delårsrapporter (april respektive augusti) samt årsredovisning. I delårsrapporterna och årsredovisningen framgår antalet budgeterade platser och inskrivna barn på enhetsnivå, i kvalitetsredovisningen anges det totala antalet barn och antalet barn per årsarbetare. Barnens schemalagda timmar sammanställs ej, varken på nämnds- eller förvaltningsnivå. En anledning som förs fram är att alla barn, oavsett schematid, får full inskrivningstid och räknas som heltidsbarn. Nämnden begärde in uppgifter om schematider, personaltäthet och barn per avdelning till sammanträdet i mars 2011, vilket dock beskrivs som en engångsföreteelse. Uppföljning av nyckeltalet om 65 procent högskoleutbildad personal redovisas i nämndens årsredovisning och kvalitetsredovisning. Andelen för höstterminen 2010 var som tidigare nämnts 58 procent och man bedömer således att målet inte är uppfyllt. Övriga mål redovisas i årsredovisningen med motsvarande bedömning utifrån en fyrgradig skala med skalstegen inte uppfyllt, till viss del uppfyllt, i hög grad uppfyllt samt uppfyllt. 4

7 I rapporten Hallstahammars kommuns kvalitet i korthet återfinns resultat från mätningar av tillgänglighet när det gäller andelen som erbjuds plats på önskat placeringsdatum och hur lång väntetiden är för dem som inte erbjöds plats på önskat datum. Utifrån uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting och kommunens egna mätningar framgår att man har en förhållandevis god tillgänglighet, men att båda aspekter försämrats över tid. I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från 2010 ges förskolans bemötande och tillgänglighet ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI) på 66 av 100, vilket är något högre än riket och jämförbara kommuner. Resultatet är detsamma som år Enkäten skickades ut till personer i åldrarna år varav 44 procent svarade Iakttagelser och bedömningar Utifrån granskning av sammanträdesprotokoll från 2008 och framåt kan vi konstatera att förskolan är i fokus för nämnden. Vi bedömer det som positivt att nämnden har fastställt kvalitetsmässiga mål för förskolan och att dessa följs upp kontinuerligt. Det saknas politiska mål för barngruppernas storlek. Det indirekta kvalitetsmålet om fem platser per heltidstjänst är enligt vår bedömning det som i allra högst grad styr verksamheternas förutsättningar. Det sker ingen kontinuerlig rapportering av antalet barn per avdelning till nämnden, vilket vi ser som en brist. Därtill sker ingen uppföljning av planerad schematid och avstämning mot utförd tid vilket medför en risk för att nämnden inte kan säkerställa liknande förutsättningar på förskolorna. 2.2 Resurser och uppföljning av kostnader Kontrollmål: - Har nämnden ett tydligt resursfördelningssystem? - Görs en tydlig budgetuppföljning på enhetsnivå? Resursfördelning Inom kommunen finns en områdeschef med övergripande ansvar för förskoleverksamheten. Inom området förskola finns nio kommunala förskoleenheter varav sex återfinns i centralorten, två i Kolbäck och en i Strömsholm. Totalt fyra och en halv tjänst som förskolechef samt områdeschef ansvarar för förskoleenheterna som är ekonomiskt och organisatoriskt åtskilda från grundskola och fritidshem. Förskoleenheterna har mellan tre till fem avdelningar och är vanligtvis fördelade på småbarnsgrupper och grupper med något större barn, men även syskongrupper förekommer. Förskolans budget baseras på nyckeltalet om 5,0 platser per heltidstjänst. Detta nyckeltal styr både resursfördelningen mellan förskolan och andra verksamhetsformer samt inbördes 5

8 mellan de olika förskoleenheterna. Resursfördelningen utgår således från antalet platser för förskolan totalt och för respektive enhet, därefter fördelas personalresursen ut som så kallad grundtjänst. Därtill sker tilldelning av extratjänster till de enheter som har utökade öppettider, språkpedagog eller integrationsavdelning/flyktingbarn. Efter att antalet tjänster fördelats till respektive enhet tas en personalbudget fram. I denna fördelas ekonomiska resurser utifrån de faktiska löne- och personalomkostnader som personalen på respektive enhet har. Vid nyanställningar budgeteras en genomsnittlig kostnad per tjänst och ombudgetering kan ske under året vid omflyttning av personal. När det gäller resurser för särskilt stöd sker ingen extra tilldelning för dessa barn. Förvaltningen försöker samla barn med behov av extra stöd för till exempel språkutveckling vid två enheter. Vid dessa enheter är platserna reducerade och personaltätheten högre, vilket skapar utrymme för att erbjuda ett utökat stöd. Övriga resurser fördelas per barn och år. Enligt uppgifter i budget 2010 var belopp för läromedel 550 kronor per barn, livsmedel kronor per barn samt inventarier kronor per avdelning. Kostnader för lokaler består av internhyra till tekniska förvaltningen. Hyran ingår i respektive enhets budget utifrån förhandskalkyl från tekniska förvaltningen Uppföljning av kostnader Nämnden får månadsvis rapportering om den ekonomiska utvecklingen för förskolan totalt. Mer omfattande uppföljning sker vid de två delårsrapporterna och årsredovisningen. I delårsrapporten framgår årsbudget, hittills förbrukat samt prognos för helåret vid respektive tidpunkt. Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott gentemot budget om 2,5 mkr under 2010 varav 1,3 mkr härrörde från förskoleverksamheten. Inflyttning av småbarn och högre födelsetal under 2009 medförde ett behov av ytterligare 70 platser under Verksamheten fick därför en tilläggsbudget om 2,7 mkr under hösten 2010, vilket inte var tillräckligt för att täcka kostnaderna för volymökningen. Trots att budgetramen för förskoleverksamheten utökats med närmare 6,0 mkr för år 2011 prognostiseras ett underskott för helåret i storleksordningen 1,5 mkr, detta enligt nämndens delårsrapport per april. Stigande vikariekostnader nämns som en bidragande faktor. Därtill finns etableringskostnader för ytterligare en paviljong i storleksordningen 600 tkr Iakttagelser och bedömningar Vår bedömning är att nämndens resursfördelningssystem är tydligt så tillvida att antalet platser tydligt hänger ihop med antalet tjänster vid respektive enhet. Vi kan dock konstatera att resursfördelningen inte tar hänsyn till barnens behov utifrån antalet schematimmar 6

9 och/eller barnets ålder. Detta kan få till följd att verksamheterna har olika förutsättningar för att klara sitt uppdrag, vilket påverkar både barn och personal. Det ska dock tillstås att resurstilldelningen i sitt grundutförande är förhållandevis generös. När det gäller nämndens budget- och kostnadsuppföljning under året bedömer vi den som tillräcklig. 2.3 Planering av verksamhetens omfattning i relation till efterfrågan Kontrollmål: - Har nämnden rutiner och verktyg för att prognostisera antalet barn i verksamheten? - Anpassas verksamhetens kostnader när antalet barn i verksamheten förändras? Prognoser Förvaltningen har tidigare arbetat utifrån befintlig befolkning och genom kommuninvånarregistret även fått information om födslar och in- och utflyttning. Genom detta arbetssätt har man sett de volymförändringar som varit på väg, framför allt när det gäller födslar där man kan planera för framtida behov. Det svårprognostiserade är in- och utflyttning, vilket innebär att behoven uppstår med kortare varsel. Det största problemet är dock, enligt de intervjuade, att man inte haft ekonomiska resurser för att anpassa verksamheten utifrån den ökande efterfrågan. I kommunen har man påbörjat ett arbete med att utveckla styrning och ledning, vilket bland annat innebär en tydligare koppling till en befolkningsprognos som sträcker sig fram till För framtagande av befolkningsprognos har företaget Statisticon anlitats. När det gäller antalet födda förväntas det vara omkring 180 barn per år fram till år 2020, vilket är ett liknande antal som idag. På grund av inflyttning förväntas dock antalet barn i åldrarna 0-5 år öka med omkring 150 barn fram till Volymökningen per år blir således barn, vilket innebär ett behov av utökade förskolelokaler. Enligt de intervjuade innebär denna nya planeringsmodell att man i budget planerar in den årliga volymökningen och tilldelas resurser efter den Anpassning av verksamheternas kostnader Resursfördelningssystemet fördelar personalresurser utifrån antalet platser i verksamheten. Antalet platser baseras på ett antagande om hur många barn som efterfrågar förskoleplats. Givet att antalet barn på många förskolor i kommunen överskrider antalet budgeterade platser, och det således finns överinskrivningar, innebär en minskning eller ökning av barnantalet inte automatiskt att resurstilldelningen förändras. Via intervjuer har vi dock fått bekräftat att förändringar i bemanningen genomförs vid större förändringar av barnantal under året. 7

10 Förskoleenheterna i centralorten och Kolbäck har överinskrivningar utifrån de lokaler man förfogar över. Den situation som vanligtvis råder i slutet av vårterminen med många barn i verksamheten finns nu redan på höstterminen. Tillgängliga platser enligt budget fanns endast i Strömsholm vid granskningens genomförande. Under våren har ytterligare en paviljong placerats vid Jan Pers backe. Upphandling om ytterligare en paviljong för placering vid Duvan genomfördes vid tidpunkten för granskningen och denna förväntas tas i bruk under hösten Det pågår även en utredning där förvaltningsledningen tillsammans med tekniska förvaltningen för diskussioner kring permanenta lösningar för att täcka förskolans nuvarande och framtida lokalbehov Iakttagelser och bedömningar När det gäller prognostiseringen för framtida barnomsorgsbehov bedömer vi det som positivt att man tagit fram en kommungemensam prognos där yttre faktorer som in- och utflyttning ingår. Om nämnden använder prognosen som underlag för budgetarbetet, som det är tänkt, torde det ge förutsättningar för ändamålsenligt planering av framtida resursbehov. Enligt vår bedömning anpassas verksamheternas kostnader när antalet barn förändras. Detta sker dock inte utifrån resursfördelningsmodellen i första hand, utan genom att områdeschef och enhetschefer beslutar om förändringar i bemanningen. 2.4 Jämförelse av kostnader mellan olika förskolor Kontrollmål: - Hur varierar förskolornas kostnader per schematimme? Kostnadsjämförelsen mellan förskoleenheterna utgörs av enheternas totala kostnader för år 2010 exklusive lokalkostnader. Vi har valt bort lokalkostnaderna då de ej anses möjliga att påverka för förvaltning eller enhet. De totala kostnaderna exklusive lokal har därefter satts i relation till schematimmar. Totalt antal schematimmar har beräknats utifrån barnantal 2010 (genomsnitt 31 mars och 30 september) och schematid per vecka den 31 mars Därefter har uppräkning skett på årsbasis. Jämförelsen blir något haltande givet att schematiden är uppmätt under 2011, men inga andra uppgifter finns att tillgå. Antalet schematimmar är samtliga barns totala schematid i timmar. Tillsammans med kostnaderna ger detta ett mått i formen kronor per schematimme. 8

11 80 Kostnad per schematimme exkl lokal (kr) Jan Pers backe Duvan Humlan Brinken Nyckelpigan Trollsländan Myran Koltrasten Strömsholm Genomsnittet i kommunen är 54 kronor per schematimme, detta redovisas som den streckade linjen i diagrammet. De lägsta kostnaderna uppvisar Strömsholm med 43 kronor per schematimme. De högsta kostnaderna uppvisar Jan Pers backe, Trollsländan och Myran med 66 respektive 64 kronor per schematimme. Enhet Kr/schematimme Barn (snitt 2010) Avdelningar Barn per avdelning Schematimmar/ÅA Jan Pers backe ,9 156 Duvan ,0 188 Humlan ,9 191 Brinken ,5 213 Nyckelpigan ,4 168 Trollsländan ,0 143 Myran ,8 140 Koltrasten ,3 147 Strömsholm ,4 180 Totalt/snitt ,3 169 För att illustrera skillnader i schematimmar och bemanning återfinns uppgifter om detta för 2011 i den högra kolumnen. Antalet schematimmar per årsarbetare och vecka är i genomsnitt 169 för kommunen totalt och varierar mellan 140 för Myran och 213 för Brinken. Vi har inte uppmätt några samband mellan kostnaden per schematimme och antalet barn, antalet avdelningar eller antalet barn per avdelning. 9

12 2.4.1 Iakttagelser och bedömningar Kommunen redovisar en kostnad på 54 kronor per schematimme, vilket är något högre än andra kommuner vars nettokostnader kraftigt överstiger standardkostnaden. Detta trots att kommunen inte erbjuder omsorg under nätter och helger, vilket är relativt vanligt i andra kommuner. Jämfört med andra granskade kommuner uppvisar enheterna en stor variation i kostnad per schematimme. Detta följer troligtvis av att resurserna fördelas efter antalet platser och inte efter barnens schematimmar, vilket är vanligt förekommande. Noterbart är att Strömsholm har den lägsta kostnaden med 43 kronor per schematimme. Enligt våra intervjuer är enheten den enda i kommunen som har tillgängliga platser. Detta brukar innebära att kostnaden per schematimme blir hög, till följd av att personalkostnaderna fördelas på färre schematimmar. Vi rekommenderar att nämnden analyserar detta oväntade resultat. Utifrån jämförelsen kan vi konstatera att enheterna har mycket olika förutsättningar att klara av sina uppdrag. Det skiljer uppemot 70 schematimmar per årsarbetare och vecka mellan de enheter som har flest respektive minst antal schematimmar per årsarbetare. Det ska tillstås att beräkningarna baseras på planerade timmar och inte på utförda timmar, vilket det inte finns statistik för. Vår bedömning är dock att variationerna är av den storleksordningen att det måste finnas en större differens även om hänsyn tas till utförda timmar. 10

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Tillämpningsföreskrifter och avgifter gällande förskoleverksamhet och fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rolf Hammar Helena Carlson Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Budget- och uppföljningsprocessen Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Bakgrund

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

Granskning av budget och ekonomistyrning

Granskning av budget och ekonomistyrning Revisionsrapport* Granskning av budget och ekonomistyrning Humanistiska nämnden Finspångs kommun 2008-08-22 Karin Jäderbrink *connectedthinking Innehållsförteckning Samlad revisionell bedömning...1 1 Bakgrund...3

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna

Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna Föräldrar till förskolebarn i Solna är inför valet intresserade av hur ert parti ser på fölande frågor. Svaren anges beroende på fråga i löpande

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.3.5) Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 Dokumenttyp Normer och föreskrifter Ämnesområde Barnomsorg Ägare/ansvarig Antagen av KF 1998-01-29 2 Revisions datum

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Bokslut 2011 , UJ. SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg

Bokslut 2011 , UJ. SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg Bokslut 2011 Bokslutet för 2011 är vid utskicket av kallelsen till nämnden 1 februari ännu inte färdigskrivet. Bland annat saknas avsnittet med den ekonomiska analysen.

Läs mer