Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling"

Transkript

1 Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling Richard Stenmark Leg. psykolog/leg. psykoterapeut (KBT) Specialist inom omr. klinisk psykologi Handledare (KBT) R Stenmark 2015

2 Vad skulle man kunna prata om? De vanligaste felen vi och andra gör och som för våra klienter omöjliggör lyckande och att kunna ta sig igenom en behandling Diagnoser och diagnoskriterier Organisationer och verksamheters tendens att vilja passa in komplex problematik i en mall Att planera och ge insatser efter vad som berättas i olika led våra begränsade kalendrars- och organisationers effekt på våra analyser Psykologisk och psykosocial behandling av olika tillstånd som debuterar under barndomsåren R Stenmark 2015

3 Vad ska vi prata om? Varför kognition och neuropsykologi är relevant för dagens tema. R Stenmark 2015

4 Vad vill vi vara delaktiga i tillsammans med de som får sin behandling hos oss?! Insatser som: Syftar till att minska symtom? Minskade problematiska beteenden? Vems beteenden? Ökad livskvalitet? Bidra till att behålla eller öka funktion i boende, arbete, relationer samt ge ökad delaktighet i samhället? Nödvändiga aspekter för behandling?!? R Stenmark 2015

5 R Stenmark 2013 Neuropsykologi

6 Phineas Gage ( ) R Stenmark 2013

7 Neuropsykologi Sambandet mellan hjärnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet i vid mening. Med funktion avses de processer sker i det aktiva nervsystemet. Beteenden avser allt från yttre observerbara handlingar, motorik, tal till tänkandets mer subtila aspekter så som sorg, skam och upplevd skönhet. Fokus både på patologi och normal funktion R Stenmark 2013

8 Kognitiv funktion en definition I vid bemärkelse innebär begreppet kognitiv funktion här de kognitiva och metakognitiva processer som gör att vi kan uppmärksamma, uppleva och samspela med vår omgivning genom att utforma och initiera olika handlingar och aktiviteter. Ett samspel som kräver förmåga att uppmärksamma, planera, lösa problem, minnas och kommunicera. R Stenmark 2015

9 Kognitiv funktion en definition Dessa funktioner utgör basen för att förstå och kunna interagera i vår sociala värld. Kognitiv funktion är således en aspekt som påverkar hur vi fungerar inom områden såsom yrkesmässig funktion/arbete, sociala relationer och självständighet. R Stenmark 2015

10 Kognitiva funktioner Sju olika kognitiva funktioner som påverkar vår funktion: Processhastighet Arbetsminne Verbal inlärning Visuell inlärning Förmåga till att föra resonemang i flera led Problemlösning Social kognition R Stenmark 2015

11 En faktor som påverkar insikt är neuropsykologisk funktion En svag association mellan allmän intellektuell funktion och insikt Mental flexibilitet är en viktig faktor. God insikt är åtminstone till en del beroende av intakt frontal-exekutiv funktion. R Stenmark 2015

12 Neuropsykologi Sambandet mellan hjärnans funktion och beteenden Alla har naturligtvis inte alla svårigheter men man bör utesluta att de finns, inte ta funktion för given Traumatisk hjärnskada Cerebrovaskulära sjukdomar, Infarkt/blödning Vaskulära sjukdomar Degenerativa sjukdomar Kortikal och subkortikala demenser Toxiska förhållanden R Stenmark 2013

13 Neuropsykologi Sambandet mellan hjärnans funktion och beteenden Infektionstillstånd Hjärntumörer Syrebrist Metabola och endokrina sjukdomar Näringsbrist R Stenmark 2013

14 Neuropsykologi Sambandet mellan hjärnans funktion och beteenden Utvecklingsrelaterade tillstånd med debut under barndomsåren: Neuropsykiatri Intellektuell funktionsnedsättning Låg begåvning Autism Koncentration och uppmärksamhetssvårigheter R Stenmark 2013

15 Delaktighet och bestämmande Koll på att behandlaren har koll på att klienten förstår. Behandling där klienten är, inte där terapeuten eller verksamheten är lokaliserad Miljöer som möjliggör utveckling eller iaf inte förhindrar behandling Kognitiv funktion kartlägga som en självklar insats Arbete/praktik på riktigt R Stenmark 2015

16 När vi pratar insatser och behandling, vad menar vi Kunskap hos personen, anhöriga, professionella? Färdigheter hos personen, anhöriga, professionella? Bemötande av personen, anhöriga, professionella? Bedömning och risker hos personen, anhöriga, professionella? Samsjuklighet hos personen, anhöriga, professionella? Värderad riktning hos personen, anhöriga, professionella? R Stenmark 2015

17 Rätt sak i rätt tid & på rätt plats. Färdigheter hos personal och personen Att få ner känslouttrycken under 7 eller iaf 5 J Fokus på basala behov Stabilitet Behandling fokus på överskott Kognition Kunskap om sina talanger och svårigheter samt tillståndsspecifika insatser Riktade behandlingar ex tvång, panikångest, PTSD Utsluss/eget boende Sociala färdigheter Att vidmakthålla vardagliga strukturer och rutiner Generalisering R Stenmark 2015

18 Ett mer tillståndspeci/ikt fokus sårbarhet och utsatthet Generellt små grupper, skillnader inom och mellan grupper och olika diagnoser samt svårigheter och belastning vara försik;ga med a< dra slutsatser och tro Depression 43 ungdomar som dömts för sexualbro< hade 27 au;smspektrumdiagnos. Hos dessa rapporterades högre grad av övergrepp och försummelse. Gruppen rapporterade fler depressiva symtom. De som rapporterade högre grad av utsa<het är mer troliga a< uppvisa depressiva symtom (Walters et al 2014). Mental ohälsa Våld- eller sexuellt krängande beteenden hos personen med au;smspektrum störning och som genomgå< en rä<spsykiatrisk undersökning, Søndenaa et al Mer mental ohälsa och mindre intellektuella problem hos de som utövat våld än de sexuella förövarna. R Stenmark 2015

19 Ett mer tillståndspeci/ikt fokus - sårbarhet Au;smspektrum symtom hos unga förövare Unga misstänkta för sexualbro< högre grad av symtom på au;smspektrum än vid jämförelse av en kontrollgrupp som ej begå< bro<. Fler symtom hos de som begå< övergreppen själva och på barn, Hart- Kerkhoffs et al, 2009 Vik;gt a< komma ihåg vad de<a betyder - de flesta uppvisar inte dessa problembeteenden! Men a< det är vik;gt med kartläggning och diagnos;k när man jobbar med den grupp som begår sexuella övergrepp. R Stenmark 2015

20 Ett mer tillståndspeci/ikt fokus sårbarhet och utsatthet En li<eraturöversikt i skillnader mellan unga förövare I en li<eraturöversikt omfa<ande 17 ar;klar från Sy`e: Se på skillnader i olika karaktäris;ka/faktorer så som personlighet, beteendeproblem, historien av sexuella övergrepp, andra kränkande och överträdande beteenden och funk;on. Slutsats: Resultaten var inkonsekventa när det gällde flera områden ex demografiska faktorer, familjefunk;on, bakgrund, an;sociala tendenser, intellektuell och neurologisk funk;on. Så även om man skiljer sig från en gruppen som ej begå< övergrepp på e< flertal områden så måste man vara försik;gt i tolkningarna då grupperna är små och de metodologiska skillnaderna är stora. Påvisar även en heterogenitet i gruppen. De<a gör a< olika gruppen måste följas specifikt. Van Wijk et al 2006 R Stenmark 2015

21 Ett mer tillståndspeci/ikt fokus sårbarhet och utsatthet Neuropsykologi hos förövare I en metaanalys från 2013 av Joyal som omfa<ade 23 studier, fann man a< det finns en effekt/påverkan av kogni;v funk;on men a< det är en stor heterogenitet i materialet. Genom a< ta olika grupper och kogni;va mätningar i beaktan så ökar homogeniteten. De som förgripit sig mot barn uppvisar lägre presta;on på test som kartlägger exeku;va funk;oner, medan de som förgripit sig på vuxna tenderar a< få värden som liknar bro<slingar som inte begå< sexualbro< lägre värden på verbalt flöde och inhibering. Vad är ny<an av de<a? R Stenmark 2015

22 Ett mer tillståndspeci/ikt fokus sårbarhet och utsatthet Ungdomar med intellektuella nedsä<ningar/ utvecklingsstörning Soylu et al 2013 visar a< denna grupp är mer utsa<, o`are, det uppdagas o`a e`er deras egna berä<else och då senare i ;d. Upptäck således i i lägre grad. Fler graviditeter. O`are någon utanför familjen och fler förövare. McGrath 2007 följde graden av återfall hos personer som samhällsbaserad/kommunala verksamheter mellan vård (N=103) Den genomsni<liga uppföljnings;den var 5.8 år och ca 11 % av personerna i gruppen hade vid något ;llfälle återfallit. De flesta beteenden hade inte inneburit kontakt och de flesta som utsa<s var personal, anhöriga och andra boende. R Stenmark 2015

23 Vad kan vi göra åt det Tillförsäkra basala funk;oner utan krav på för stor individuell förändring Rela;oner med anhöriga och nätverk Boende Ekonomi Trygga miljöer Organisa;oner och vårdsystem med individen i centrum R Stenmark 2015

24 Vad kan vi göra åt det Fokus på individen u;från över- och undersko<, problembild samt mål Undvika lockelsen i det förenklade A< se funk;onsnedsä<ningar som sårbarhet och en utmaning när det gäller a< skapa effek;va insatser för klienten R Stenmark 2015

25 Ett exempel Kärnsymtom Uppmärksamhet Minnesfunk;on Organisa;onsförmåga och förmåga a< planera sin ;d Impulsivitet Sam;diga svårigheter och problem Strategier och metoder för problemlösning A< hantera rela;oner Ångest och social osäkerhet Frustra;on och ilska Nedstämdhet och depression Sömn och sömnsvårigheter Bruk och missbruk R Stenmark 2015

26 Ett annat exempel Ska<a och arbeta med undersko< inom områdena: Förmågan ;ll a< kommunicera affekt och känslomässiga u<ryck Ilska och vad som startar igång personen Hur man ;llskriver olika faktorer/gör sina bedömningar Vilka antaganden man utgår ifrån Hur man kan inhibera Från ångest ;ll härdsmälta - a< kartlägga ru;ner, funk;on och svårigheter vid: Ritualer Störda ru;ner Nya ru;ner När man rör sig R Stenmark 2015

27 Ett annat exempel A< kartlägga utlösare för härdsmältan Nya situa;oner Sinnesintryck Övergångar mellan olika situa;oner och miljöer Kommunika;onsutlösare Kommunika;onssvårigheter Kommunika;onsöverbelastning Katastrofreak;oner Samsjuklighet R Stenmark 2015

Hur blir man människa? Föreläsning av Barbro Carlsson, leg psykolog, Omsorg och habilitering, Lunds kommun.

Hur blir man människa? Föreläsning av Barbro Carlsson, leg psykolog, Omsorg och habilitering, Lunds kommun. POMS-konferens november 2007 i Örebro. Hur blir man människa? Föreläsning av Barbro Carlsson, leg psykolog, Omsorg och habilitering, Lunds kommun. Det finns en sårbarhet i den känslomässiga utvecklingen

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen 1 Sedan 2001 är mottagningen en privat aktör inom hälso- och sjukvård. I dagsläget har vi avtal med Landstinget Gävleborg om att utreda och behandla patienter med långvarig och svårbedömd smärta från rörelseapparaten.

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Man måste alltid vara steget före

Man måste alltid vara steget före UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, Uppsats 15 Hp Termin 6 Vårterminen 2014 Man måste alltid vara steget före En systemteoretisk analys av tre mödrars upplevelse av deras funktion

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer