Komplexa fall. Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplexa fall. Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker"

Transkript

1 Komplexa fall Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker

2 Sanna, 24 år Kontakt med BUP p g a systern Ätstörni ng, ångest, depressi on noterad es inte Självskad ande, intoxika?oner Heldygn svård, insak på an?psyk o?ka Kontakt med öppenvå rdspsyki atri An?depr essiv medicin ering Borderli neperso nlighetss törnings diagnos Ångestd ämpand e medicin ering Bipolär diagnos? Stämnin gsstabilis erande medicin ering Akutsjuk vård DBT Svalde vassa föremål Nya intoxika?oner, inläggnin gar MBT Tveksam effekt ADHD? Centrals?mulan? a ökade tvångsm ässighet Fördjupa d utrednin g Asperger s syndrom Kontakt med socialtjä nst, boendes töd, sysselsä Kning Lungem boli Slutar skada sig, minskar medicin ering Avslutar MBT 10 år

3 Sanna, 24 år

4 De unga söker i ökande omfakning Källa: VAL databaserna, SLL, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLSO (C Dahlman)

5 Vilka diagnoser har pa?enter år vid Norra Stockholms psykiatri under 2012 Diagnosfördelning, patienter åå Antal Procent F9 ADHD % F8 Autismspektrumtillstånd % F41 Ångest ospecificerad % F32-34 Lindrig, medelsvår, ospec depression och dystymi % F60.3 Borderlinepersonlighetsstörning 49 4% F31 Bipolär sjukdom, typ % F31 Bipolär sjukdom, typ % F42 Tvångssyndrom 29 3% F41 Generaliserat ångestsyndrom 24 2% F40 Social fobi 23 2% F6 Personlighetsstörningar utom BPD 22 2% F40-41 Agorafobi och eller paniksyndrom 20 2% F7 Utvecklingsstörning 15 1% F43 PTSD 13 1%

6 Samsjuklighet, några exempel Bipolär sjukdom och ADHD 20 % (Kessler, 2006, Rydén 2009) Borderlinepersonlighetsstörning och ADHD 41,5 % barndoms ADHD, 16,1 % vuxen ADHD (Philipsen, 2008) Borderlinepersonlighetsstörning vid au?smspektrum?llstånd och vice versa 13 14% (Rydén & Bejerot, 2008 Rydén, Rydén & HeKa, 2008)

7 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Dissocia?on Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Hetsätning Nedstämdhet Drogmissbruk Irritabilitet Rastlöshet Impulsivitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

8 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Dissocia?on Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Hetsätning Nedstämdhet Drogmissbruk Irritabilitet Rastlöshet Impulsivitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

9 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Dissocia?on Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Hetsätning Nedstämdhet Drogmissbruk Irritabilitet Rastlöshet Impulsivitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

10 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Dissocia?on Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Hetsätning Nedstämdhet Drogmissbruk Irritabilitet Rastlöshet Impulsivitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

11 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Dissocia?on Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Hetsätning Nedstämdhet Drogmissbruk Irritabilitet Rastlöshet Impulsivitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

12 Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Ängslighet Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Självsvält/låg ap?t Hetsätning Rastlöshet Överak?vitet Dissocia?on Nedstämdhet Impulsivitet Självskadande Sociala svårigheter Alkoholmissbruk In?ma rela?oner svårt Drogmissbruk Irritabilitet Funk?onshinder Svängande stämningsläge

13 Ängslighet Tvångsmässighet Stresskänslighet Panik Självmordshandlingar Sömnsvårigheter Överak?vitet Självskadande Sociala svårigheter Självsvält/låg ap?t Hetsätning Rastlöshet Dissocia?on Nedstämdhet Impulsivitet Alkoholmissbruk Drogmissbruk Funk?onshinder In?ma rela?oner svårt Irritabilitet Svängande stämningsläge

14 Förlopp Ex. Kris eller en depressiv episod

15 Förlopp Ex. Återkommande depressionssjukdom

16 Förlopp Ex. Bipolär sjukdom

17 Förlopp Ex. ADHD, borderlinepersonlighetsstörning

18 Förlopp Ex. Borderline/ADHD + bipolär sjukdom

19 Diagnosprioritering? 1. Det som riskerar ak påverka andra behandlingsinsatser nega?vt Missbruk Bipolär sjukdom 2. Det som går läk ak behandla ADHD, depressions?llstånd 3. Det som kräver mer omfakande insatser Borderlinepersonlighetsstörning, au?smspektrum?llstånd, PTSD...

20 Vik?gt om diagnos?k Samsjuklighet Fler diagnoser förekommer sam?digt Vid olika?dpunkter (Trotssyndrom i barndomen utvecklas?ll an?social personlighetsstörning i vuxenår) Vid samma?dpunkt (ADHD och bipolär sjukdom) Differen?aldiagnos?k Symtom som kan finnas vid flera?llstånd förklaras bäkre av den ena diagnosen än den andra för just den specifika individen.

21 Kärnproblem Borderlinepersonlighetsstörning Au6smspektrum6llstånd Separa?onskänslighet Rela?onssvårigheter Självskada Emo?onell instabilitet Ak?vering av?digare trauma?ska övergivanden, blir?ll en bristande inre objektkonstans Försummelse, trauma leder?ll anknytningsstörning med åoöljande svårigheter i nära rela?oner Svåra inre kao?ska nega?va känslo?llstånd regleras ned Bristande förmåga ak uppräkhålla mentalisering vid nega?va affekter gör ak dessa affekter inte kan regleras ned, brist på emo?onell stötdämpare Bristande föreställningsförmåga, förmåga ak föreställa sig ak personer finns även när de inte finns i närheten, blir?ll en bristande inre objektkonstans Svårigheter ak förstå social interak?on/icke verbal kommunika?on leder?ll missförstånd och åoöljande svårigheter i rela?oner Begränsad beteenderepertoar kan leda?ll ak självskadande blir en följd av en mängd olika?llstånd Kon?nuerlig mentaliseringsbrist och percep?onskänslighet leder?ll svårigheter ak monitorera och reglera förändringar i känslor på samma säk som andra sinnesintryck Eleonore o Göran Rydén 21

22

23 Vilka behöver bidra? Pa?ent Närstående Specialister av olika slag

24 Vilka problem är det man behöver Pa?entens fokus? hjälp med?

25 Exempel Rheumatoid artrit Symtom, inflammatorisk ak?vitet Funk?on; rörlighet, smärta mm Tid

26 Exempel komplex problema?k Symtom; ångest, självskadande mm. Funk?on; socialt fungerande, meningsfullhet, självförtreonde Behandlingsinsatser; läkemdel, psykoterapi, annat Stöd för funk?onsnedsäkning; boendestöd, sysselsäkning, egen och närståendes kunskap Tid

27 Principen för vårdprocessen Kris / vårdplan Remiss Kartläggning Informa?on?ll pa?ent/ närstående Behandling Uppföljning Avslutning

28

29 Varför är kunskap?ll pa?ent och närstående vik?gt? Ökad kunskap bäkre förståelse för behandlingsval Ökad kunskap ökad makt över sik eget liv Ökad kunskap ökad acceptans (närstående) Ömsesidig kunskap bäkre rela?oner

30 Vad är det man kan göra? Informa?on om diagnos, förlopp, behandlingsmöjligheter, prognos Mål, värderingar hur vill man leva sik liv? Vad man kan göra själv Vart man vänder sig när det krisar Som pa?ent Som närstående

31 Olika säk ak göra deka på Informa?on på nätet Psykopedagogiska grupper Pa?ent och närståendeföreningar Vårdplan med krisplan LiKeratur

32 EK försök?ll summering AK något är komplext innebär större krav på sortering och samarbete mellan pa?ent, närstående och specialister Ta saker och?ng i räk ordning reducera inte komplexiteten (stepped care, checklistor, basutredning mm.) Vårdplan u?från pa?entens fokus på vad som gör skillnad Ibland är det vik?gare ak leva u?från värderingar än målsäkningar

33

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning Detta är ett sammandrag av ett föredrag som vi höll i januari 2009 när SPF-ST hade sin årliga konferens i Gimo. Det är

Läs mer

Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling

Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling Neuropsykologi och dess implikationer för psykologisk behandling Richard Stenmark Leg. psykolog/leg. psykoterapeut (KBT) Specialist inom omr. klinisk psykologi Handledare (KBT) R Stenmark 2015 Vad skulle

Läs mer

Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5

Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5 Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5 CHRISTIAN JOHANSSON LÄKARE SPECIALIST I PSYKIATRI Diagnostik Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Varför dricker den deprimerade och tvärtom? Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Behandlingsmetoder Agneta

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

2012-05- 15 Psykiatriska /l stånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest?

2012-05- 15 Psykiatriska /l stånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest? Psykiatriska /llstånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest? 1 Varför tänker man? Man kan bara vara medveten om en sak i taget

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Förnekad verklighet. Om incest och andra 5llitstrauman. Ann Wilkens Leg psykoterapeut www.hypnosochterapi.se. Traumadagen 3 december 2012

Förnekad verklighet. Om incest och andra 5llitstrauman. Ann Wilkens Leg psykoterapeut www.hypnosochterapi.se. Traumadagen 3 december 2012 Förnekad verklighet Om incest och andra 5llitstrauman Traumadagen 3 december 2012 Ann Wilkens Leg psykoterapeut Vad är trauma? Singeltrauma rån, misshandel, våldtäkt, naturkatastrof, närståendes plötsliga

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Riktlinje depression 2014 sfbup Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Håkan Jarbin, med dr, leg psykoterapeut, SFBUP och BUP Halland Anne-Liis von Knorring, professor emerita,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER?

ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER? ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER? GUNNAR GIDEFELDT 15:E OKTOBER 2012 BLUECARROT INSIKTSMODELL 1 BLUECARROT INSIKTSMODELL 4 OLIKA BETEENDEN OCH OLIKA BEHOV Sjukdom Traditionella kanaler Sjukvårdsupplysning

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer