Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning och närvarokrav... 1 Förväntade studieresultat (lärandemål)... 1 Examination... 2 Betygskriterier... 3 Litteratur... 4 Lärare... 4 Schema... 5 v101110

2 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen ge grundläggande kunskaper i psykopatologi, d v s läran om själslivets sjukdomar eller störningar. I engelskspråkig litteratur benämns området ofta abnormal psychology. Vad som är friskt eller sjukt/stört, normalt eller onormalt är naturligtvis en definitionsfråga som påverkas av värderingar och kulturella mönster. Av praktiska skäl är det dock önskvärt med en allmänt accepterad definition av psykisk sjukdom/störning. En sådan vid definition som många kan acceptera är följande: en människa är psykiskt sjuk/störd om hon uppvisar beteenden som allvarligt försvårar eller omöjliggör hennes anpassning till den omgivande sociala miljön eller som är destruktiva för henne själv eller för hennes medmänniskor. Även utan starkt avvikande eller destruktiva beteenden kan det vara befogat att betrakta en människa som psykiskt sjuk, om hon har en subjektiv sjukdomskänsla. Syfte och innehåll Momentet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom klinisk psykologi. Olika psykiska sjukdomar/störningar studeras framförallt utifrån psykodynamiska, inlärningsteoretiska och biologiska perspektiv. Olika klassifikationssystem och diagnossätt behandlas, liksom olika psykologiska behandlingsmetoder. Av resursskäl kommer vi naturligtvis inte att kunna täcka av detta väldiga ämnesområde i sin helhet i undervisningen. Lektionerna koncentreras på överblick och genomgång av grundläggande begrepp medan seminarier ger möjlighet att närmare diskutera fallexempel. Vissa litteraturavsnitt måste man läsa in på egen hand. (Den som inte gått kursen i personlighetsteori rekommenderas att särskilt förbereda sig genom att studera kap 5-7 i Cullberg, alternativt läsa i huvudkursboken på personlighetsteorikursen för vt 2010.) Kursen skall också ge viss fördjupning inom något kliniskt problemområde som man väljer bland alternativen i den valfria litteraturen. (Se särskild lista och anvisningar under Examination.) Undervisning och närvarokrav Lektionerna är frivilliga med undantag av den första (K1) då en del material och uppgifter delas ut. Seminarierna 1-3 innehåller falldiskussioner varvid närvaro rekommenderas. Vid den skriftliga examinationen ingår fallanalyser som diskuteras vid dessa seminarier. Närvaro vid seminarierna 1-3 är inte formellt obligatorisk men ersätter en skriftlig redovisning av uppgifterna (se Examination). Litteraturseminarierna i slutet av kursen innehåller presentation och diskussion av den valfria litteraturen. Här gäller obligatorisk närvaro vid ett av dessa. Ett aktivt deltagande i all undervisning är en bra förutsättning för att Du skall få bästa möjliga utbyte av kursen. Förväntade studieresultat (lärandemål) Den studerande skall efter genomgången kurs (1) kunna identifiera och beskriva vanliga psykiska sjukdomar enligt gängse klassifikationssystem (DSM, ICD) (2) kunna redogöra för och diskutera olika teoretiska förklaringar till psykiska störningar 1

3 (3) känna till grundläggande idéer och tekniker i olika behandlingsmetoder inom psykiatrin (med tyngdpunkt på psykologiska metoder) (4) visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom klinisk psykologi (valfritt fördjupningsarbete) Examination 1. Den obligatoriska kurslitteraturen (6 hp) examineras skriftligt fredagen den 14/1 kl i sal U32/U34. Skrivningen bedöms på sjugradig betygsskala. (Se Betygskriterier nedan) Skrivningen består av 7 "teorifrågor" uppdelade i vardera 4 delfrågor (varje korrekt besvarad delfråga ger 1 poäng) och 3 "fallanalysfrågor" (4-poängsfrågor). De sju första frågorna besvaras av samtliga, medan fallanalyserna besvaras endast i den mån man inte varit närvarande vid fallseminarierna. Fallfrågorna anknyter alltså till vart och ett av de tre fallseminarierna och aktiv närvaro vid seminarierna ersätter den skriftliga uppgiften. Vid rättning av skrivningen utgår man från den totalsumma som är möjlig att uppnå med det antal frågor man borde besvarat dvs när de redan avklarade fallanalysfrågorna är frånräknade. Se vidare Betygskriterier. Omtentamen fredagen den 18/2 kl 9-13 i sal U Den valfria litteraturen (1,5 p) examineras i rapport- och seminarieform. Välj en bok (se särskild lista). och skriv ett "paper" (ca 4-5 sidor) som sammanfattar och kritiskt granskar innehållet i boken. Detta rapportarbete kan göras individuellt eller i grupp om max 3 deltagare. Baserat på rapportarbetet skall också en muntlig presentation av boken göras för övriga kursdeltagare, vid ett av litteraturseminarierna (Ks4 eller Ks5). Den muntliga presentationen skall ske samordnat med eventuella andra kursdeltagare som valt samma bok vid detta seminarium. Rapporterna skall skickas till examinator per i text, doceller pdf-format senast dagen innan seminariet (24 timmar), för att anslås elektroniskt på kursens webbutrymme på Mondo. En utskrift av rapporten skall också lämnas till examinator i samband med seminariet. För godkänt resultat krävs godkänd rapport och muntlig presentation. Uppgiften betraktas som kurskrav och bedöms endast som godkänd eller underkänd. Valet av bok skall vara klart senast den 6/12. Detaljschema (för vilka böcker som tas upp - och när) presenteras sedan vid nästföljande undervisningstillfälle. 2

4 Betygskriterier För godkänt på delkursen krävs godkänd rapportering av valfri litteratur (1,5 hp) samt godkänd skriftlig tentamen (minst E) på obligatorisk litteratur (6 hp). Betygssättningen är baserad på följande prestationsnivåer: A B C D E Fx F Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det område som kursen omfattar. Vidare kan studenten moget och uttömmande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt mycket självständigt och klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet. Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det område som kursen omfattar. Vidare kan studenten uttömmande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt självständigt och klargörande resonera kring - samt nyanserat tillämpa dessa. Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare kan studenten tillfredställande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt självständigt resonera kring och tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten tillfredställande jämföra områdets centrala frågeställningar samt resonera kring och tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för de flesta centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare kan studenten i viss mån analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt på ett grundläggande sätt resonera kring och i viss mån tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för en del centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området men visar inte tillräcklig förståelse för områdets centrala frågeställningar. Lärandemålen har uppfyllts till fullo Utmärkt Lärandemålen har uppfyllts i mycket hög utsträckning. Mycket Bra Lärandemålen har uppfyllts i hög utsträckning. Bra Lärandemålen har uppfyllts helt godtagbart. Tillfredsställande Lärandemålen har uppfyllts trots vissa brister. Tillräckligt Lärandemålen har inte uppfyllts. Otillräckligt med kompletteringskrav Helt otillräckligt 3

5 Litteratur Obligatorisk litteratur (6 hp) Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri. Stockholm: Natur och Kultur (7:e uppl.). Del I-X (utom kap 13-14, 16, 18-19, 21, 35-37) samt del XII och XIII (ca 350 sid). (6:e bearbetade upplagan från 2000 är likvärdig.) Hännestrand, B., Lindholm, E., Moe, S., Ramos-Ruggiero, L., Rydmark-Venegas, A., & Sondergaard, H-P. (2005). Själens dolda sår: Vägar till diagnos och behandling av posttraumatisk stress. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa. Kapitel 1 och 2 (34 sidor) Osborne, R.E., Lafuze, J. & Perkins, D. (2003). Att se bortom symtomen. Fallexempel i klinisk psykologi. Lund:Studentlitteratur. Valfri fördjupning individuellt eller i grupp om max 3 personer (1,5 hp) I samråd med examinator väljs sidor fördjupning inom ett teoretiskt område som anknyter till något av perspektiven i den obligatoriska litteraturen. Lista på litteraturalternativ presenteras vid kursstart. Den valfria litteraturen bearbetas individuellt eller som grupparbete och presenteras vid ett av två parallella seminarier i slutet av kursen. (Se särskilda anvisningar vid kursens början). Ev kursmaterial som inte delats ut i samband med undervisning kan hämtas i kursfacket utanför expeditionen plan 2. Lärare Ansvarig för momentet: Thomas Lindgren (TL), leg psykolog, universitetslektor tel: , e-post: Övriga lärare: Marie-Louise Ögren, leg psykolog, leg psykoterapeut, docent (MLÖ) Elisabeth Breitholtz, leg psykolog, leg psykoterapeut, universitetslektor (EB) Sonja Levander, leg psykolog, leg psykoterapeut (SL) Bo Vinnars, leg psykolog, leg psykoterapeut, PhD (BV) Eva Lundbäck, leg psykolog, leg psykoterapeut (EL) 4

6 SCHEMA KLINISK PSYKOLOGI HT 2010, 12/ / Bet. Lär. Innehåll Litt. Grupp Dag Tid Lokal K1* TL Introduktion, grundbegrepp C:1-2, hel 12/ U32 Indelning i seminariegrupper 5-8 & 15 Anvisningar till valfri litteratur OLP:2-3 K2 TL Kriser, krisreaktioner, C:3-4, 9-12 hel 17/ U24 sorg, neuroser, trauma & ångesttillstånd Ks1 TL Seminarium 1: Falldiskussion OLP: 8,11,13 Gr 1 19/ U15 Fallstenciler Gr 2 19/ U15 K3 EL Affektiva tillstånd C:26-31 hel 24/ U31 K4 BV Borderline och andra C:22-25 hel 26/ U24 personlighetsstörningar Ks2 TL Seminarium 2: Falldiskussion OLP: Gr 2 1/ L36 5,6,7,10 Gr 1 3/ U15 K5 SL Schizofreni och andra C:32-34, hel 6/ U24 psykoser Val av litteratur klart! Ks3 TL Seminarium 3: Falldiskussion OLP: Gr 1 10/ U21 4,12,14 Gr 2 10/ L36 K6 MLÖ Psykodynamisk behandling C:45-46, 48 hel 13/ U16 K7 EB Inlärningsteoretisk behandling C:45-46, 48 hel 17/ U32 Ks4* TL Seminarium kring valfri litteratur Halv 10/ U32 Ks5* Skriftlig rapport lämnas vid seminariet Halv 10/ U32 Se särskilt detaljschema fastställt efter 6/12 SKRIVNING obligatorisk litteratur Fred 14/ U32/34 ====================================================================== *) Anger obligatorisk närvaro. (Seminarierna Ks1 - Ks3 är inte formellt obligatoriska men innehåller uppgifter som annars ingår i skrivningen.) Obligatorisk närvaro gäller för ett av seminarierna Ks4 - Ks5. 5

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp)

MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp) Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Mona Becker KURSPROGRAM MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp) VT 2008 jan 2008 Mona Becker Kursens hemsida All information som rör kursen återfinns under följande adress:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer