Bruks- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på kyl-/frysskåpet. S M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av kyl-/frysskåpet Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Energispartips Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Stänga av kylen separat Om kyl-/frysskåpet ska stå oanvänt en längre tid Rätt temperatur i kylen i frysen Inställning av temperatur Temperaturindikeringen Varningssignal Aktivera varningssystemet Stänga av varningssignalen i förtid Använda snabbinfrysning och DynaCool Vad händer när man fryser in färska livsmedel? Snabbinfrysningsfunktion DynaCool m Hur man bäst utnyttjar kylen Olika kylzoner Livsmedel som inte lämpar sig att kyla Förvara livsmedel på rätt sätt Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel Livsmedel med hög äggvitehalt Kött Ändra inredningen Infrysning och förvaring av livsmedel Förvaring av färdig djupfryst mat Frysa in livsmedel själv Att tänka på före infrysningen Förpackning Innan livsmedlen läggs in i frysen Infrysning Fryskalender Kom-ihågsystem för frysvaror Upptining av djupfrysta livsmedel

3 Innehållsförteckning Isbitar Snabbkylning av dryck Använda frysklampar Avfrostning Kylen Frysen Rengöring Utsida, insida och tillbehör Ventilationsgaller Dörrarnas tätningslister Baksidan - metallgaller Hur man klarar av mindre störningar själv Ljud från kyl-/frysskåpet - orsaker Miele service Elanslutning Installationsanvisning Installationsplats Klimatklass Ventilation Uppställning av kyl-/frysskåpet Rikta kyl-/frysskåpet Ändra dörrupphängning Inbyggnad av kyl-/frysskåpet

4 Beskrivning av kyl-/frysskåpet a Vred för till- och frånkoppling av kylen samt temperaturväljare för kylen b Knapp för avstängning av varningssignal samt kontrollampa c Temperaturindikering kyl d Temperaturindikering frys e Knapp för snabbinfrysning samt kontrollampa f Huvudvred för till- och frånkoppling av hela kyl-/frysskåpet samt temperaturväljare för frysen a Smör- och ostfack b Fläkt med Till/Från-reglage för dynamisk kylning (DynaCool) c Ägghållare d Hyllplan för kylskåp e Innerbelysning f Dörrhylla g Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten h Flaskhylla i Frukt- och grönsakslådor j Flaskhållare* k Frysklampar l Fryslådor med fryskalender m Kom-ihågsystem för frysvaror n Avloppsrör * beroende på modell 4

5 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar kyl-/frysskåpet mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Fråga din kommun om möjligheten att lämna in transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänat kyl-/frysskåp Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor det uttjänade kyl-/frysskåpet i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att rören i kyl-/frysskåpet inte går sönder innan det lämnats in för miljövänligt omhändertagande så att köldmediet i kylkretsloppet och oljan i kompressorn inte läcker ut. Se till att det uttjänade kyl-/frysskåpet förvaras barnsäkert tills det lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Detta kyl-/frysskåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan kyl-/frysskåpet tas i bruk. Den innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på kyl-/frysskåpet. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Kyl-/frysskåpet är endast avsett för användning i hushåll för kylning och förvaring av livsmedel samt för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel samt beredning av is. Alla andra användningssätt är otillåtna och kan eventuellt innebära fara för användaren. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att kyl-/frysskåpet har använts på annat sätt än det är avsett för eller på ett felaktigt sätt. Teknisk säkerhet Detta kyl-/frysskåp innehåller köldmediet isobutan (R600a), en naturgas som är ofarlig ur miljösynpunkt, men brännbar. Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte växthuseffekten. Användning av detta miljöanpassade köldmedium har delvis lett till ökat driftljud. Förutom ljud från kompressorn kan det också uppstå störande ljud i hela köldkretsloppet. Dessa effekter kan tyvärr inte undvikas. De har emellertid ingen inverkan på skåpets prestanda. Se till att inga delar av kylsystemet skadas under transporten eller vid uppställningen av kyl-/frysskåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador! Vid skador på kylsystemet: - Undvik öppen eld eller saker som är lättantända. - Dra ut kontakten. - Vädra rummet några minuter där kyl-/frysskåpet står. - Kontakta Miele service. Ju mer köldmedium ett kyl-/ frysskåp innehåller, desto större måste rummet vara där kyl-/frysskåpet ska stå. Om det skulle uppstå läckage kan det i för små utrymmen bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Utrymmet måste vara minst 1 m 3 per 8 g köldmedium. Mängden köldmedium framgår av kyl-/frysskåpets typskylt. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Innan kyl-/frysskåpet installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på kyl-/frysskåpet. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Kyl-/frysskåpets elektriska säkerhet kan endast garanteras om kyl-/ frysskåpet är anslutet till ett jordat vägguttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Säker drift kan endast garanteras om kyl-/frysskåpet monteras och ansluts enligt bruksanvisningen. Inbyggnad och montering av kyl-/frysskåpet på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får bara utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av kyl-/frysskåpet. Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Kyl-/frysskåpet är spänningsfritt endast i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till kyl-/frysskåpet. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är utskruvad. Kyl-/frysskåpet får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift (det finns t ex risk för överhettning). Användning Ta inte i frysvaror med våta händer. Händerna kan frysa fast. Risk för skador! Använd inga elektriska maskiner i kylen/frysen (t ex för att tillverka mjukglass). Det kan uppstå gnistor. Explosionsfara! Stoppa aldrig glass, särskilt isglass, eller isbitar som kommer direkt ur frysen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset. Risk för skador! 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Låt inte barn leka med kyl-/frysskåpet t ex genom att sätta sig på fryslådan eller hänga på dörrarna. Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Upptinade livsmedel kan frysas in igen efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (t ex sprayburkar) i kyl-/frysskåpet. När termostaten kopplas in kan det uppstå gnistor. Lättantändliga ämnen kan då explodera. Förvara flaskor med högprocentig alkohol endast upprättstående och absolut tätt förslutna. Explosionsrisk! Förvara inte flaskor eller burkar med kolsyrehaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i frysen. Burkar och flaskor kan explodera och orsaka personskador och skador på kyl-/frysskåpet och livsmedel. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen inom en timme. Annars kan de explodera. Risk för person- och sakskador! Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer såsom exempelvis varans färskhet, dess kvalitet och förvaringstemperaturen. Följ livsmedelstillverkarens rekommendationer när det gäller förvaring och hållbarhet! Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att: Ta bort frost- och isskikt. Lossa isbehållare och fastfrusna livsmedelsförpackningar. Kylslingorna tar skada och kyl-/frysskåpet upphör att vara funktionsdugligt. Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i kyl-/frysskåpet för snabbare avfrostning. Plasten skadas. Använd inga sprayer eller avisningsmedel för att tina isen. Detta kan leda till att det bildas explosiva gaser som innehåller för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller är hälsovådliga. Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett. Tätningslisterna blir då porösa med tiden. Matolja bör inte förvaras i dörrhyllorna. Det kan då uppstå spänningssprickor i dörrplasten. Se till att ventilationen i kyl-/frysskåpet inte blockeras. Energiförbrukningen ökar och skador på kyl-/frysskåpet kan inte uteslutas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. En lägre rumstemperatur leder till att kylaggregatet står stilla längre perioder vilket medför att kyl-/frysskåpet inte kan hålla temperaturen. Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra kyl-/frysskåpet. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Hantering av uttjänat kyl-/frysskåp Se till att göra dörrlåset obrukbart innan kyl-/frysskåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att lekande barn råkar låsa in sig och därmed kan utsättas för livsfara. Ett kyl-/frysskåp som tjänat ut ska göras obrukbart. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Skada inga delar av kylsystemet genom att exempelvis: Sticka hål på förångarens kylmedelskanaler. Knäcka rörledningar. Skrapa ytbeläggningar. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 9

10 Energispartips Normal energiförbrukning Ökad energiförbrukning Uppställning I rum som kan vädras I stängda utrymmen som inte kan vädras Skyddad från direkt solstrålning Direkt solstrålning Temperaturinställning Termostat "cirkasiffror" (nivåreglering) Temperaturinställning Termostat "exakt temperatur" (digital display) Användning Avfrostning Inte bredvid en värmekälla (element, spis) Vid idealisk rumstemperatur på 20 C Termostat inställd på "medel" mellan 2 och 3 Svalfack 8 till 12 C Kylfack 4 till 5 C PerfectFresh-zon nära 0 C Frysfack -18 C Öppna dörrarna så lite och korta stunder som möjligt Sortera livsmedlen väl Låt varm mat och dryck svalna innan den ställs in i kylen/frysen Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta Låt frysta livsmedel tina i kylen Facken ska inte vara överfyllda så att luften kan cirkulera Tina frysfacket när det har ett centimetertjockt isskikt Bredvid en värmekälla (element, spis) Vid hög rumstemperatur Termostat på "hög" (över 3). Ju lägre temperatur, desto högre energiförbrukning. Om kyl-/frysskåpet har vinterkoppling, se till att vinterkopplingen är avstängd om rumstemperaturen överstiger 16 C. Om dörrarna öppnas ofta och länge uppstår kylförlust Oordning innebär att sökandet tar längre tid och dörrarna står öppna längre tid Varm mat i kylen/frysen leder till att kompressorn arbetar längre tid (kylen/frysen försöker kyla ned maten) Förångning och kondensering av vätska i kylen/frysen orsakar minskad kyleffekt Ett isskikt försämrar överföringen av kyla till frysvarorna och ökar energiförbrukningen 10

11 Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Innan kyl-/frysskåpet tas i bruk första gången De rostfria ytorna och listerna är försedda med skyddsfolie som skyddar kyl-/frysskåpet vid transport. ^ Dra av skyddsfolien först när kyl-/frysskåpet har installerats. Börja i ett av de övre hörnen. ^ Stryk på ett tunt lager av det medlevererade rengöringsmedlet för rostfritt stål direkt efter det att skyddsfolien har avlägsnats. ^ Rengör kyl-/frysskåpets insida samt tillbehör. Använd ljummet vatten och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt kylskåpet stå ca 30 minuter till 1 timme efter transporten innan det ansluts. Det är mycket viktigt för kyl-/frysskåpets fortsatta funktion. Koppla in kyl-/frysskåpet Med huvudvredet till höger kan kylen och frysen kopplas in samtidigt. Temperaturindikeringen för frysen lyser. Varningssignalens kontrollampa blinkar. Den slocknar så snart det är tillräckligt kallt i frysen. Kyl-/frysskåpet börjar kylas. Låt kyl-/frysskåpet förkylas några timmar så att temperaturen är tillräckligt låg innan livsmedel läggs in för första gången. Frysklamp Lägg frysklampen i den översta fryslådan. Efter ca 24 timmar ger frysklampen maximal kyleffekt. Stänga av kyl-/frysskåpet ^ Vrid huvudvredet åt vänster till "0" med hjälp av ett mynt. Alla temperaturindikeringar släcks och kylaggregatet stängs av. ^ Vrid huvudvredet åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Vrid inte temperaturväljaren längre än till spärrläget annars förstörs den. Temperaturindikeringen för kylen lyser och innerbelysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. 11

12 Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Stänga av kylen separat Kylen kan stängas av separat medan frysen fortfarande är inkopplad. Denna möjlighet kan t ex användas vid semester. ^ Vrid Till/Från-vredet för kylskåpet åt vänster till "0" med hjälp av ett mynt. Temperaturindikeringen för kylen slocknar och kylskåpet är avstängt. Återinkoppla kylen ^ Vrid Till/Från-vredet för kylen åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Temperaturindikeringen för kylen lyser. Kylningen av kylen påbörjas och innerbelysningen tänds när dörren öppnas. Om kyl-/frysskåpet ska stå oanvänt en längre tid Om kyl-/frysskåpet inte ska användas under en längre tid: ^ Stäng av kyl-/frysskåpet. ^ Dra ut stickproppen. ^ Avfrosta frysen och rengör kylen och frysen. ^ Låt kyl-/frysskåpsdörrarna stå öppna en aning för att undvika dålig lukt. 12 Om kyl-/frysskåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörrarna är stängda.

13 Rätt temperatur Det är mycket viktigt att livsmedlen förvaras i rätt temperatur. Livsmedel förstörs snabbt av mikroorganismer, men med rätt förvaringstemperatur kan processen förhindras eller fördröjas. Temperaturen påverkar mikroorganismernas tillväxttakt. Nedbrytningsprocessen går långsammare med sjunkande temperatur. Temperaturen i kylen/frysen stiger: ju oftare och ju längre tid dörrarna öppnas ju mer livsmedel som läggs in ju varmare livsmedlen som läggs in är ju högre den omgivande rumstemperaturen är. Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas....i kylen Vi rekommenderar en temperatur på 5 C i mitten av kylen....i frysen För infrysning och längre förvaring av färska livsmedel ska temperaturen vara från -18 C. Vid den temperaturen har tillväxten av mikroorganismer i stort sett avstannat. Så snart temperaturen stiger till mer än -10 C börjar mikroorganismerna bryta ned livsmedlen vilket minskar hållbarheten. Därför ska delvis resp. helt tinade livsmedel tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen. De höga temperaturerna dödar de flesta mikroorganismerna. Inställning av temperatur Kylens och frysens temperatur kan ställas in med respektive temperaturväljare. ^ Vrid temperaturväljaren för kyl-/frysskåpet åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Vrid inte temperaturväljaren längre än till spärrläget, annars förstörs den. Temperaturindikeringen Temperaturindikeringen på manöverpanelen visar alltid den önskade temperaturen. Ska kylens temperatur ligga på 5 C, ^ vrid temperaturväljaren för kylen så långt till höger (från 0) tills kontrollampan för siffran 5 lyser på manöverpanelen. Ska frysens temperatur ligga på -18 C, ^ vrid temperaturväljaren för frysen så långt till höger (från 0) tills kontrollampan för siffran -18 lyser på manöverpanelen. 13

14 Rätt temperatur Inom de temperaturområden som visas (t ex mellan -15 och -18 C) kan temperaturen ställas in något lägre: ^ vrid temperaturväljaren t ex från inställningen -15 långsamt åt höger tills kontrollampan för siffran -18 blinkar kort på manöverpanelen. Den lägre temperaturinställningen inom det lilla temperaturspannet har ställts in. 14

15 Varningssignal Kylen/frysen är utrustad med ett varningssystem för att temperaturen i frysen inte obemärkt ska kunna stiga. Om temperaturen blir för hög hörs en varningssignal. Samtidigt blinkar varningssignalens kontrollampa. Ljudsignalen och varningslampan aktiveras: om stora mängder livsmedel fryses in utan att snabbinfrysningsfunktionen är inkopplad. Kontrollera om livsmedlen har tinat helt eller delvis beroende på hur hög temperaturen har varit. Om livsmedlen har tinat ska de tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen. Aktivera varningssystemet Varningssystemet är automatiskt alltid funktionsklart. Det behöver inte kopplas in separat. Stänga av varningssignalen i förtid Så snart alarmläget är över tystnar varningssignalen och kontrollampan släcks. Blir man störd av varningssignalen kan den stängas av i förtid. ^ Tryck på varningssignalens avstängningsknapp. Varningssignalen stängs av. Varningslampan lyser konstant och släcks först när alarmläget är över. Varningssystemet är därmed funktionsklart igen. 15

16 Använda snabbinfrysning och DynaCool Vad händer när man fryser in färska livsmedel? Färska livsmedel bör frysas in så snabbt som möjligt för att näringsvärde, vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt. Ju långsammare livsmedel blir genomfrysta, desto mer vätska läcker ut ur livsmedelscellerna. Vätskan hamnar utanför cellerna som då skrumpnar. När livsmedlen sedan tinas upp kan bara en del av vätskan tränga tillbaka in i cellerna. Livsmedlen förlorar på så sätt mycket vätska. Detta visar sig i vätskeansamlingen som bildas under det tinade livsmedlet. Om livsmedlen genomfryses snabbt hinner inte så mycket vätska tränga ut ur cellerna. Cellerna skrumpnar i väsenligt mindre grad. När livsmedlet tinas upp kan den mindre mängden vätska utanför cellerna tränga in igen och på så sätt minska vätskeförlusten. Detta visar sig genom att det bara bildas en liten vätskeansamling under livsmedlet. Snabbinfrysningsfunktion För optimal infrysning av livsmedel måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in innan de färska livsmedlen fryses in. Med undantag för: Inläggning av redan djupfrysta livsmedel. Vid infrysning av högst 1 kg färska livsmedel dagligen. Koppla in snabbinfrysningsfunktionen Snabbinfrysningsfunktionen måste kopplas in 6 timmar innan livsmedlen läggs in. Ska den maximala infrysningskapaciteten utnyttjas måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in 24 timmar innan livsmedlen läggs in! ^ Tryck på knappen för snabbinfrysning så att dess kontrollampa lyser. Temperaturen sjunker eftersom kyl-/frysskåpet arbetar med högsta möjliga kyleffekt. 16

17 Använda snabbinfrysning och DynaCool Stänga av snabbinfrysningsfunktionen Snabbinfrysningsfunktionen stängs av automatiskt efter ca 65 timmar. Kontrollampan släcks och kyl-/frysskåpet arbetar vidare med normal kyleffekt. För att spara energi kan snabbinfrysningsfunktionen stängas av så snart frysen når en konstant temperatur på minst -18 C. Kontrollera frysens temperatur. ^ Tryck på knappen för snabbinfrysning så att kontrollampan slocknar. Frysen arbetar åter med normal effekt. DynaCool m Utan dynamisk kylning (DynaCool) uppstår olika kylzoner i kylen på grund av den naturliga luftcirkulationen (den kalla, tunga luften sjunker nedåt). Dessa kylzoner ska användas på rätt sätt (se avsnittet "Hur man bäst utnyttjar kylskåpet"). Om man någongång vill lägga in en större mängd likartade livsmedel (t ex för en fest), är det med hjälp av den dynamiska kylningen möjligt att uppnå en relativt jämn temperaturfördelning i alla kylskåpets delar. På detta sätt kyls alla livsmedel i kylen ungefär lika mycket. Temperaturen kan fortfarande regleras via temperaturväljaren. Den dynamiska kylningen bör även kopplas in vid: hög rumstemperatur (från ca 30 C) hög luftfuktighet Koppla in dynamisk kylning ^ Tryck på reglaget för dynamisk kylning ovanför fläkten på m. Stänga av dynamisk kylning Eftersom energiförbrukningen ökar något när den dynamiska kylningen är inkopplad, ska den dynamiska kylningen stängas av när kylskåpet används under normala villkor. ^ Tryck på reglaget för dynamisk kylning till "0". Fläkten stängs av automatiskt så snart kylskåpsdörren öppnas. 17

18 Hur man bäst utnyttjar kylen Olika kylzoner På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår det olika temperaturzoner i kylen. Den kalla, tunga luften sjunker nedåt i kylen. Utnyttja de olika temperaturzonerna för lämpligaste placering av livsmedlen. Varmaste zonen Den varmaste zonen i kylen är högst upp närmast dörren. Här placeras med fördel t ex smör och ost. På så vis blir smöret lätt att bre och osten behåller sin arom. Kallaste zonen Det kallaste delen i kylen är precis ovanför grönsakslådorna. Använd detta område för alla känsliga livsmedel och livsmedel som förstörs snabbt, som t ex: fisk, kött, fågel korvar, färdiglagad mat ägg- eller gräddrätter /-bakverk färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg färskost och andra liknande produkter folieförpackade grönsaker och färska livsmedel med ett hållbarhetsdatum som baseras på förvaring i högst 4 C Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (t ex sprayburkar) i kylen. Explosionsrisk! Alkohol med hög procenthalt får endast förvaras i upprättstående väl förslutna flaskor. Om livsmedel som innehåller fett eller olja förvaras i kylen eller i kylskåpsdörren ska man vara mycket noga med att se till att fett eller olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med kylskåpets plastdelar. Det kan uppstå spänningssprickor i plasten som sedan kan leda till plasten spricker helt. Livsmedel får inte komma åt kylskåpets bakre vägg. De kan då frysa fast. Livsmedel som inte lämpar sig att kyla Vissa livsmedel lämpar sig inte för förvaring i kylskåp. Hit hör bland annat: frukt och grönsaker som är känsliga mot kyla, som banan, avokado, papaya, passionsfrukt, aubergin, paprika, tomat och gurka frukt som ska mogna potatis hårdost (parmesan) 18

19 Hur man bäst utnyttjar kylen Förvara livsmedel på rätt sätt Förvara livsmedlen övertäckta eller i burkar med lock. På så sätt undviker man att livsmedlen tar åt sig lukt, att de torkar ut och att eventuella bakterier överförs mellan livsmedlen. Vid korrekt temperatur och hygienisk hantering av livsmedlen fördröjs bildandet av bakterier som t ex salmonella. Frukt och grönsaker Frukt och grönsaker kan förvaras oförpackade i frukt- och grönsakslådorna. Tänk dock på att vissa grönsaker avger en naturgas som påskyndar mognadsprocessen. Vissa frukter och grönsaker reagerar extra mycket på dessa naturgaser. Därför bör man inte förvara alla frukt- och grönsakssorter tillsammans. Exempel på frukt som avger mycket naturgas: äpplen, aprikoser, päron, nektariner, persikor, plommon, avokador och fikon. Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel ska separeras. Om livsmedlen ska förvaras tillsammans måste de absolut vara förpackade. Därmed förhindras att det uppstår mikrobiologiska förändringar. Livsmedel med hög äggvitehalt Livsmedel som innehåller mycket äggvita förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk och fisk förstörs snabbare än kött. Kött Förvara kött oförpackat i facket med låg luftfuktighet. (Öppna folie och burkar). Att köttytan torkar är bakteriehämmande vilket ger en bättre hållbarhet. Olika köttsorter får inte vidröra varandra utan måste alltid separeras med en förpackning. Detta förhindrar att köttet förstörs i förtid av bakterieöverföring. Exempel på frukt och grönsaker som är mycket känsliga mot andra frukters och grönsakers naturgaser: kiwi, broccoli, blomkol, brysselkål, mango, honungsmelon, äpplen, aprikoser, gurkor, tomater, päron, nektariner och persikor. 19

20 Ändra inredningen Flytta hyllplan Hyllplanen kan flyttas och anpassas till matvarornas höjd. ^ Lyft hyllplanet i framkanten, dra ut det till hälften och vinkla det uppåt eller nedåt för att ta ut det. ^ Placera hyllplanet på önskad nivå med kanten längst in på hyllplanet uppåt. Kanten längst in på hyllplanet ska peka uppåt så att livsmedlen inte kommer åt kylens bakre vägg och frysskadas. Delbart hyllplan För att enklare kunna placera livsmedel som behöver utrymme på höjden finns ett delbart hyllplan på vilket den främre hylldelen kan tas ut. ^ Lyft den främre halvan av glasskivan i framkant och skjut försiktigt in den under den bakre halvan. Flytta dörrhyllor / flaskhyllor ^ Vinkla dörrhyllorna uppåt och lyft ut dem. ^ Sätt tillbaka dörrhyllorna / flaskhyllorna på önskad plats. Se till att de sitter fast ordentligt och är nedtryckta i sidofästena. Flytta flaskhållaren (beroende på modell) Flaskhållaren kan flyttas åt höger eller åt vänster. Med flaskhållaren är flaskorna stadigt placerade när dörren öppnas och stängs. 20

21 Infrysning och förvaring av livsmedel Maximal infrysningsmängd För att livsmedlen ska bli genomfrysta så snabbt som möjligt får den maximala infrysningsmängden inte överskridas. Den maximala infrysningskapaciteten inom 24 timmar framgår av typskylten "Infrysningskapacitet...kg/24 h". Förvaring av färdig djupfryst mat Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken: att förpackningen inte är skadad hållbarhetsdatum frystemperaturen i butikens frys. Om temperaturen i frysen är varmare än -18 C förkortas livsmedlets hållbarhet. ^ Vänta med att köpa djupfrysta livsmedel till sist och transportera gärna dessa i tidningspapper eller i en kylväska. ^ Lägg in de djupfrysta livsmedlen direkt i frysen. Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel kan åter frysas in efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). Frysa in livsmedel själv Använd endast färska och fullgoda livsmedel. Att tänka på före infrysningen Lämpligt att frysa in är: färskt kött, fågel, vilt, fisk, grönsaker, örter, färsk frukt, mejeriprodukter, bakverk, matrester, äggula, äggvita och många färdiglagade rätter. Ej lämpligt att frysa in är: vindruvor, sallad, rädisor, crème fraiche och liknande, majonnäs, hela ägg med skal, lök, hela råa äpplen och päron. För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör grönsaker förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten under 2 3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl genast av dem i kallt vatten. Låt grönsakerna rinna av. Magert kött lämpar sig bättre för infrysning än fett kött och det kan förvaras betydligt längre tid. Vid infrysning av skivat kött kan man med fördel lägga plastfolie mellan köttskivorna. På så vis undviker man att köttskivorna fryser ihop till en klump. Krydda och salta inte råa livsmedel och förvällda grönsaker före infrysning. Salta och krydda maträtter endast sparsamt. Vissa kryddor ändrar nämligen smakintensitet i fryst tillstånd. 21

22 Infrysning och förvaring av livsmedel Varm mat och dryck ska kallna innan de läggs in i frysen för att förhindra att redan frysta livsmedel tinar och för att inte öka energiförbrukningen. Förpackning ^ Frys in livsmedlen portionsvis. Lämpliga förpackningar är - plastfolie - frysslang av polyetylen - aluminiumfolie - frysburkar Olämpliga förpackningar är - omslagspapper - pergamentpapper - cellofan - soppåsar - begagnade plastpåsar ^ Tryck ut luften ur förpackningen. ^ Förslut förpackningen tätt med - gummisnoddar - påsförslutare i plast/plastclips - snören - frystejp Fryspåsar och frysslangar av polyetylen kan också svetsas ihop med en foliesvetsapparat. ^ Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum. Innan livsmedlen läggs in i frysen ^ Om en större mängd än 1 kg färska livsmedel ska frysas in, tryck på snabbinfrysningsknappen så att kontrollampan lyser. Temperaturen i frysen sjunker så att redan djupfrysta livsmedel erhåller en kylreserv. Infrysning ^ Placera livsmedlen bredvid varandra på botten av fryslådorna så att de djupfryses så snabbt som möjligt. ^ Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop. Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa inte börjar tina. Fryskalender Fryskalendern på fryslådan visar den normala förvaringstiden för livsmedel som fryses in färska. Om förvaringstiden redan finns angiven på varans förpackning ska den följas. 22

23 Infrysning och förvaring av livsmedel Kom-ihågsystem för frysvaror Kom-ihågsystemet hjälper till att hålla reda på livsmedlens förvaringstid. Varje fryslåda har två löpare med ett hjul. Dessa är märkta med siffrorna 1-12 för årets månader. ^ Placera löparen på skenan genom att trä på den från sidan. Löparen visar vilken typ av livsmedel som avses och med hjulet kan man ställa in tidpunkten då livsmedlet har lagts in i frysen. Upptining av djupfrysta livsmedel Djupfrysta livsmedel kan tinas upp i mikrovågsugn i ugn inställd på "Varmluft" eller "Upptining" i rumstemperatur i kylskåp (kylan som frysgodset avger används för att kyla övriga livsmedel) i ångkokare Platta kött- och fiskbitar kan lätt tinade läggas i en het stekpanna. Frukt kan tinas i rumstemperatur, antingen i förpackningen eller i en övertäckt skål. Frysta grönsaker kan i allmänhet läggas direkt i sjudande vatten eller fräsas i fett. Tillagningstiden är något kortare än för färska grönsaker p g a ändrad cellstruktur. Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel kan åter frysas in efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). 23

24 Infrysning och förvaring av livsmedel Isbitar (beroende på modell med låsplugg) ^ Tryck låspluggen nedåt och fyll på vatten i isbehållaren. Överflödigt vatten rinner ut genom öppningen. ^ Dra låspluggen uppåt för att försluta isbehållaren. ^ Ställ in isbehållaren på botten av fryslådan. ^ Använd ett trubbigt föremål, t ex ett skedskaft, för att lossa en isbehållare som frusit fast. ^ Isbitarna går lätt att plocka ut om man håller isbehållaren under rinnande vatten under en kort stund. Använda frysklampar Frysklamparna förhindrar en allt för snabb temperaturhöjning i frysen vid strömavbrott. Lägg frysklamparna i facket ovanför fryslådorna. Efter ca 24 timmar ger frysklamparna maximal kyleffekt. Vid strömavbrott läggs frysklamparna direkt ovanpå frysvarorna i översta lådan för att längsta möjliga förvaringstid ska kunna utnyttjas. Vid infrysning av färska livsmedel kan frysklamparna placeras mellan de redan infrysta livsmedlen och de som ska frysas in för att de frysta livsmedlen inte ska börja tina. Frysklamparna kan också användas till att kyla mat eller dryck i kylväskor en kortare tid. Snabbkylning av dryck Om man lägger in flaskor för snabbkylning i frysen måste dessa tas ut inom 1 timme annars kan de explodera. 24

25 Avfrostning Kylen När kylaggregatet är inkopplat kan det bildas fukt och rimfrost på kylskåpets bakre vägg. Detta behöver inte avlägsnas eftersom kylskåpet avfrostas automatiskt. Vattnet rinner via en uppsamlingsränna genom ett rör och ut i ett avdunstningssystem på kyl-/frysskåpets baksida. Kontrollera att uppsamlingsrännan och röret är rena så att avfrostningsvattnet alltid kan rinna ut obehindrat. Frysen Frysen avfrostas inte automatiskt eftersom de djupfrysta livsmedlen inte får tina. Vid normal drift bildas med tiden frost och is på frysslingorna. Detta medför en försämring av fryseffekten och höjer energiförbrukningen. Frost- och isskikt ska inte skrapas bort då detta kan skada frysslingorna. Kyl-/frysskåpet upphör att vara funktionsdugligt. Avfrosta frysskåpet regelbundet, senast när ett ca 5 mm tjockt isskikt har bildats. Lämplig tidpunkt är t ex när det är lite livsmedel i frysen. Innan frysskåpet frostas av ^ Ta ut de frysta livsmedlen. Lägg frysblocken på frysvarorna och packa in dem i flera lager tidningspapper eller handdukar. ^ Förvara frysgodset på en kall plats tills frysen kan kopplas in igen. 25

26 Avfrostning Vid avfrostning Avfrosta snabbt. Ju längre tid livsmedlen förvaras i rumstemperatur, desto kortare blir hållbarhetstiden. ^ Stäng av frysen och dra ut stickproppen ur vägguttaget. ^ Låt frysdörren stå öppen. ^ Dra ut avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Placera ett kärl framför frysen så att avfrostningsvattnet kan rinna ned i kärlet. Se upp så att vattnet inte rinner över. Man kan påskynda avfrostningen genom att hälla varmt (inte kokande) vatten i nedersta fryslådan. Ställ aldrig in några elektriska värmeelement eller stearinljus i frysen för att påskynda avfrostning. Använd inga sprayer eller avisningsmedel för att tina isen, då detta kan leda till att det bildas explosiva gaser som innehåller för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller är hälsovådliga Efter avfrostningen ^ Töm behållaren. ^ Torka upp resten av avfrostningsvattnet i frysen med en svamp eller trasa. ^ Skjut in avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Rengör och torka frysen inuti. Det får inte komma in rengöringsvatten i avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Anslut stickproppen till uttaget. ^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen så att frysen snabbt blir kall. ^ Lägg tillbaka de frysta livsmedlen i frysen. 26

27 Rengöring Använd aldrig skurpulver eller rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller kemiska lösningsmedel. Använd inte heller skurmedel som ej repar då sådana orsakar matta ytor. Använd inte svampar med rengöringsmedel. Använd lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål för de rostfria ytorna (t ex Neoblank som kan köpas hos Miele). Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken, belysningen eller i ventilationen. Det får inte rinna rengöringsvatten genom avloppsröret. Använd inte ångrengöringsapparat. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet får inte avlägsnas. Uppgifterna på typskylten är viktiga vid eventuell service. Före rengöringen ^ Stäng av kyl-/frysskåpet och dra ut stickproppen ur vägguttaget. ^ Ta ut de kylda livsmedlen och förvara dem på en sval plats. ^ Avfrosta frysen. ^ Ta ut alla löstagbara delar och diska dem. ^ För att rengöra hyllplanen i kylen kan de rostfria listerna avlägsnas. Utsida, insida och tillbehör För rengöring lämpar sig ljummet vatten med lite diskmedel. Tillbehören är inte lämpade för maskindisk utan de ska diskas för hand. Smörfacket kan dock maskindiskas. ^ Insidan på kylen bör rengöras minst en gång i månaden och frysen efter varje avfrostning. ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret i kylen ofta med en liten pinne eller liknande så att vattnet alltid kan rinna ut obehindrat. ^ Rengör de rostfria ytorna med ljummet vatten (evtl. med lite milt handdiskmedel) eller med ett rengöringsmedel för rostfritt stål. Efter rengöring med vatten ska man stryka på ett tunt lager av det medlevererade medlet för rostfritt stål så att ytorna får ett skyddande skikt. ^ Tvätta av insidan av skåpet samt tillbehören med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt dörrarna stå öppna en kort stund. Ventilationsgaller ^ Rengör ventilationsgallren regelbundet med en borste eller dammsugare. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. 27

28 Rengöring Dörrarnas tätningslister Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett. Dessa blir då porösa med tiden. Rengör tätningslisterna regelbundet med bara rent vatten och torka sedan ordentligt torrt. Baksidan - metallgaller Metallgallret på kyl-/frysskåpets baksida (värmeväxlaren) måste dammas av minst en gång per år. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. Se till att kablar eller andra delar inte dras ut, viks eller skadas när gallret rengörs. Efter rengöringen ^ Sätt tillbaka alla delar i kylen. ^ Lägg in livsmedlen i kylen, stäng kyloch frysskåpsdörrarna, anslut stickproppen till eluttaget och koppla in kylen och frysen. ^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen så att frysen snabbt blir kall. Kontrollampan tänds. ^ Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen i frysen så snart det är tillräckligt kallt. ^ Stäng av snabbinfrysningsfunktionen genom att trycka på snabbinfrysningsknappen så snart frysen når en konstant temperatur på minst -18 C. Kontrollampan släcks. 28

29 Hur man klarar av mindre störningar själv Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Genom att följa nedanstående anvisningar kan man emellertid avhjälpa mindre fel själv utan att behöva anlita service. Vad gör man om det inte blir kallt i kyl-/frysskåpet? ^ Kontrollera att temperaturväljaren står på en annan temperatur än "0". ^ Kontrollera att stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. ^ Kontrollera om säkringen har löst ut. Kontakta i sådant fall Miele service.... om frysdörren inte kan öppnas flera gånger i följd? Det är inget fel. Vakuumeffekten gör att dörren kan öppnas först efter en stund utan stor kraftansträngning.... om det är för kallt i kyl- eller frysdelen? ^ Ställ in en högre temperatur genom att vrida på temperaturväljaren. ^ Snabbinfrysningsfunktionen är fortfarande aktiverad och kontrollampan lyser. Den stängs av automatiskt efter 65 timmar.... om kylaggregatet arbetar allt oftare och längre? ^ Kontrollera om ventilationen är blockerad av föremål eller damm. ^ Kontrollera om metallgallret (värmeväxlaren) på baksidan av kyl-/frysskåpet är dammigt. ^ Dörrarna har öppnats ofta eller också har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ^ Kontrollera att dörrarna kan stängas ordentligt. ^ Se efter om det har bildats ett tjockare isskikt på fryshyllorna. Avfrosta och rengör frysen om så behövs.... om livsmedlen frusit fast? Lossa frysvarorna med ett trubbigt föremål, t ex ett skedskaft.... om det har bildats ett tjockare isskikt på fryshyllorna? ^ Kontrollera att frysens dörr kan stängas ordentligt. ^ Avfrosta frysen och rengör den. Ett tjockt isskikt minskar kyleffekten vilket ökar energiförbrukningen. 29

30 Hur man klarar av mindre störningar själv... om varningssignalen ljuder och varningslampan blinkar? Temperaturen i frysen är för hög därför att: ^ en större mängd livsmedel har frysts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har kopplats in. När alarmläget är över tystnar varningssignalen och kontrollampan släcks. ^ kompressorn är defekt. Kontakta Miele service. Kontrollera om livsmedlen har tinat helt eller delvis beroende på hur hög temperaturen har varit. Om livsmedlen har tinat ska de tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen.... om snabbinfrysningsfunktionens kontrollampa inte tänds men frysaggregatet arbetar? Kontrollampan är trasig. Kontakta Miele service.... om belysningen i kylskåpet inte längre fungerar? ^ Har kylskåpsdörren varit öppen en längre tid? Belysningen slocknar automatiskt när dörren har varit öppen i ca 15 minuter. Om inte så är glödlampan trasig: ^ Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.... om kontrollampan för snabbinfrysningsfunktionen blinkar samtidigt som en lampa i temperaturindikeringen? Det föreligger en störning. Kontakta Miele service.... om temperaturindikeringen inte lyser? Kontrollera om kontrollampan tänds när snabbinfrysningsknappen trycks in. ^ Om den lyser är temperaturindikeringen defekt. Kontakta Miele service. ^ Om inte heller denna kontrollampa lyser, kontrollera - att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget. - om säkringen har löst ut. Kontakta Miele service om säkringen fortsätter att lösa ut. ^ Tryck ihop lampskyddet på sidorna a och haka av det i fästet bak b. ^ Skruva ut den trasiga glödlampan och byt den. Glödlampans anslutningsdata: V, max 25 W, sockel E

31 Hur man klarar av mindre störningar själv ^ Skruva i den nya glödlampan i fattningen. Kontrollera att tätningen c är ren när lampan skruvas i. ^ Haka fast kåpan baktill igen och tryck fast den på sidorna.... om det är vatten på kylens botten? Avloppsröret är blockerat. ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret. Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av ovanstående anvisningar, var god kontakta Miele service. Öppna inte dörrarna annat än i nödfall till dess att felet är avhjälpt. På så vis stiger inte temperaturen i onödan. 31

32 Ljud från kyl-/frysskåpet - orsaker Normala ljud Brrrrr... Blubb, blubb... Klick... Sssrrrrr... Hur uppstår de? Brummandet kommer från motorn (kompressorn). För en kort stund kan ljudet bli högre just när motorn kopplas in. Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från köldmediet som rinner genom rören. Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur motorn. I en flerzons- eller NoFrost-kyl/frys kan ett tyst susande ljud höras när luftströmmarna cirkulerar i kyl-/frysskåpets inre delar. Tänk på att det inte går att helt undvika motorljud och ljud från kylaggregatet. Ljud som enkelt kan åtgärdas Klapprande, slamrande, klirrande ljud Hur uppstår de och vad kan man göra åt dem? Kyl-/frysskåpet står inte plant: Rikta kyl-/frysskåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna under skåpet eller lägg något under. Kyl-/frysskåpet kommer åt snickeriskåp eller ett annat kyl-/frysskåp: Öka avståndet mellan skåpet och snickeriskåp eller annat kyl-/frysskåp. Lådor, korgar eller hyllplan vibrerar eller kärvar: Kontrollera kyl-/frysskåpets uttagbara delar och sätt in dem på nytt. Flaskor eller skålar kommer åt varandra: Flytta dessa en aning från varandra. Transportkabelhållaren hänger kvar på baksidan av kyl-/frysskåpet: Avlägsna kabelhållaren. 32

33 Miele service Om det uppstår fel som man själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se också Mieles hemsida: Service behöver kyl-/frysskåpets modellbeteckning och tillverkningsnummer. Dessa uppgifter framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. 33

34 Elanslutning Kyl-/frysskåpet levereras med elkabel och stickpropp för anslutning till 50 Hz V. Kyl-/frysskåpet får endast anslutas till godkänt jordat vägguttag. Anslutningen måste installeras enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Jordfelsbrytare rekommenderas. Säkring 10 A. Vägguttaget bör helst sitta på en lättillgänglig plats bredvid kyl-/frysskåpet. Det är inte tillåtet att ansluta kyl-/frysskåpet via förlängningskabel eftersom en sådan anslutning inte garanterar kyl-/frysskåpets säkerhet (det finns t ex risk för överhettning). Om anslutningskabeln måste bytas ut får detta byte endast utföras av en fackman. 34

35 Installationsanvisning Ställ inga värmestrålande apparater som t ex brödrost eller mikrovågsugn på kyl-/frysskåpet. Det ökar energiförbrukningen. Detta kyl-/frysskåp ska inte placeras direkt bredvid, "side-by-side" med ett annat kyl-/frysskåp. Eftersom detta kyl-/frysskåp inte är utrustat med ett sidoväggelement kan en placering "side-by-side" leda till kondensvattenbildning. Avståndet till annat kyl-/frysskåp måste vara minst 50 mm. Installationsplats Kyl-/frysskåpet bör inte placeras direkt bredvid en spis, ett element eller i närheten av ett fönster med direkt solljus. Ju högre rumstemperaturen är, desto längre tid arbetar kylaggregatet för att uppnå önskad temperatur vilket i sin tur leder till ökad energiförbrukning. Lämplig uppställningsplats är ett rum med torr luft och goda ventilationsmöjligheter. Klimatklass Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. Klimatklass SN N ST T Rumstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +18 C till +38 C +18 C till +43 C En lägre rumstemperatur leder till att kylaggregatet står stilla under längre perioder. Detta kan leda till att temperaturen i kyl-/frysskåpet stiger och att de frysta livsmedlen tinar. Ventilation Luften på baksidan av kyl-/frysskåpet värms upp. För att säkerställa nödvändig ventilation får ventilationsöppningarna inte blockeras och de måste regelbundet rengöras från damm. 35

36 Installationsanvisning Uppställning av kyl-/frysskåpet ^ Avlägsna först kabelhållaren på kyl-/frysskåpets baksida. ^ Kontrollera att alla delar på baksidan av kyl-/frysskåpet kan vibrera fritt. Avlägsna eventuella föremål som ligger an mot baksidan. ^ Skjut försiktigt fram kyl-/frysskåpet till den plats där det ska stå. Det kan ställas med baksidan direkt mot väggen. Rikta kyl-/frysskåpet ^ Rikta kyl-/frysskåpet med skruvfötterna med hjälp av den medföljande gaffelnyckeln så att det står jämnt och stadigt. 36

37 Ändra dörrupphängning Kyl-/frysskåpet levereras med högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras. Avlägsna handtag Lossa först de delar som sitter på sidan av handtagen. ^ Lossa täckplattorna på motsatt sida och fäst dem i de lediga hålen där dörrhandtaget har suttit. Flytta kyl-/frysskåpets dörrar ^ När man drar i handtaget a flyttas handtagets sidodel b bakåt och ett mellanrum d bildas mellan handtagsdelen b och handtagets fästplatta c. ^ Sätt in ett trubbigt föremål (t ex skaftet på en tesked) i mellanrummet d och tryck långsamt tillbaka handtaget i riktning mot dörren. Se till att föremålet inte glider iväg och skadar kyl-/frysskåpet. Handtagets sidodel b lossnar. ^ Dra delen b ur skåran. ^ Lossa de fyra skruvarna (torx 15) från fästplattan och ta bort handtaget. ^ Avlägsna skyddet a. ^ Stäng dörren, skruva ur den nedre hållaren b och lyft av dörren genom att vinkla den en aning nedåt. ^ Sätt täckplattan d på motsatt sida. ^ Ta ut gångjärnsbulten c ur hållaren b och skruva in den i hållarens andra hål. ^ Låt den övre dörren f vara stängd och dra ut gångjärnsbulten e nedåt. ^ Öppna den övre dörren, vinkla den en aning nedåt och lyft av den. 37

38 Ändra dörrupphängning ^ Avlägsna pluggarna ur gångjärnsbussningarna uppe på dörrarna och sätt dem på motsatt sida. ^ Haka fast den övre dörren i gångjärnsbulten i och stäng den. ^ Skjut den mellersta lagerbulten e från undersidan genom lagervinkeln m in i den övre dörren. ^ Kontrollera att den övre dörren sitter rätt. Eventuellt måste dörren riktas via de avlånga hålen i lagervinkeln m. ^ Avlägsna skyddet g och skruva av hållaren h. ^ Sätt bulten i i det andra hålet i hållaren h. ^ Vrid plåthållaren j och skyddet k 180 och sätt fast dem på motsatt sida. ^ Skruva fast hållaren h på motsatt sida. Skruv M4 måste skruvas in i hållarens vänstra hål. ^ Vrid skyddet g 180 och montera det på motsatt sida. ^ Byt plats mellan skyddet l och lagervinkeln m i mitten av kyl-/frysskåpet. Gör så här: Lossa skyddet l och lagervinkeln m, vrid 180 och skruva fast dem på motsatt sida. ^ Dra ut lagerbulten n nedåt ur lagervinkeln m och sätt tillbaka den i lagervinkeln från ovansidan. ^ Haka fast den undre dörren i lagervinkeln e och stäng den. ^ Sätt hållaren b i den undre dörrens dörrfoder och skruva fast den på höljet. ^ Sätt fast skyddet a. 38

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 11820 SD K 12620 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kylskåpet installeras och tas i bruk. Därmed

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp med NoFrost FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker du

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp med NoFrost FN 14827 S FN 14827 S ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kyl/frys-kombinationen i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar kylskåpet i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 368

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder frysskåpet. Därmed undviker du personskador och skador på frysskåpet. sv-se M.-Nr. 09 760 080

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp K 5122 Ui sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kylskåpet i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kylskåpet. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp med NoFrost och is- och vattendispenser F 1472 Vi sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar frysskåpet i bruk. På så vis undviker du

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med ismaskin, NoFrost och DynaCool KFN 14943 SDE ed/cs-1 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Läs ovillkorligen bruksanvisningen se-se innan du installerar och tar kylskåpet i bruk. Det är viktigt för att

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kylskåp i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på kylskåp.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kylskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med PerfectFresh-zon, NoFrost-system och ismaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med PerfectFresh-zon K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kylskåpet i bruk. Därmed undviker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kylskåp i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på kylskåp.

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information

Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information 430 283 Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information gällande dessa villkor kan erhållas av den butik

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

BCD72V - BCD92V - BCD138V

BCD72V - BCD92V - BCD138V Kylskåp DC12/24V Bruksanvisning Modell BCD72V - BCD92V - BCD138V INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt 2 Förberedelser innan användning 3 Bruksanvisning 3 Underhåll och felsökning 5 PRODUKTÖVERSIKT Bäste

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING

UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING Beskrivning av kylskåpet 1. Arbetsbänk/topp 2. Termostat 3. Hylla 4. Grönsaksfackets lock 5. Grönsaksfack 6. Justerbara fötter 7. Ägghållare 8. 9. Flaskhållare 10.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kylskåpet. Därmed undviker du personskador och skador på kylskåpet. sv-se M.-Nr. 09 760 700 Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GN86VCYL1R. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Vintempereringsskåp

Bruks- och monteringsanvisning Vintempereringsskåp Bruks- och monteringsanvisning Vintempereringsskåp Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder vintempereringsskåpet. Därmed undviker du personskador och skador på vintempereringsskåpet.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 78

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 78 33051-se.fm5 Page 76 Tuesday, December 22, 1998 4:05 PM S INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS SIDAN 77 MILJÖRÅD SIDAN 77 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 78 ANVÄNDNING AV KYLDELEN

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 12820 SD Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kylskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på kylskåpet.

Läs mer

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr 181010 7082542-02 IG/ SIG... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Apparat- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet...

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX SANTO3232-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Käyttöohje Integroitavat jääkaapit Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp 230909 7084208-00 IKB/EKB... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp SV Hantering av förpackningen Förpackningen är tillverkad av återvinningsbara material. - Wellpapp / kartong - EPS-gjutna delar - Polyetenark - Polypropylenremmar Håll förpackningsmaterialet

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33056-SV.fm5 Page 84 Saturday, January 16, 1999 9:07 AM S INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS SIDAN 85 MILJÖSKYDD SIDAN 85 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 86 ANVÄNDNING AV KYLDELEN

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

1.1. INSTALLERA APPARATEN INSTALLERA TVÅ APPARATER JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4

1.1. INSTALLERA APPARATEN INSTALLERA TVÅ APPARATER JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1: INSTALLATION...4 1.1. INSTALLERA APPARATEN...4 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER...4 1.3. JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4 Kapitel 2: FUNKTIONER...5 2.1. 6th SENSE

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruksanvisning Frysskåp

Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp 210610 7084524-00 GN... 3 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Skåp- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet... 2 1.4 Placeringsmått... 3 1.5

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk.

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

Kyl/frys, 201 cm och bredd 70 cm Rostfritt stål easyclean KG 49EBI40. Produktegenskaper

Kyl/frys, 201 cm och bredd 70 cm Rostfritt stål easyclean KG 49EBI40. Produktegenskaper easyclean Produktegenskaper Förbrukning och prestanda k Energiklass: A+++, 175 kwh/år k Nettovolym total: 413 l Design och komfort k Dörr i rostfritt stål easyclean, sidor i krom-inox-metallic k Elektronisk

Läs mer