Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på kyl-/frysskåpet. S M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av kyl-/frysskåpet Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Energispartips Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Stänga av kylen separat Om kyl-/frysskåpet ska stå oanvänt en längre tid Rätt temperatur i kylen i frysen Inställning av temperatur Temperaturindikeringen Varningssignal Aktivera varningssystemet Stänga av varningssignalen i förtid Använda snabbinfrysning och DynaCool Vad händer när man fryser in färska livsmedel? Snabbinfrysningsfunktion DynaCool m Hur man bäst utnyttjar kylen Olika kylzoner Livsmedel som inte lämpar sig att kyla Förvara livsmedel på rätt sätt Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel Livsmedel med hög äggvitehalt Kött Ändra inredningen Infrysning och förvaring av livsmedel Förvaring av färdig djupfryst mat Frysa in livsmedel själv Att tänka på före infrysningen Förpackning Innan livsmedlen läggs in i frysen Infrysning Fryskalender Kom-ihågsystem för frysvaror Upptining av djupfrysta livsmedel

3 Innehållsförteckning Isbitar Snabbkylning av dryck Använda frysklampar Avfrostning Kylen Frysen Rengöring Utsida, insida och tillbehör Ventilationsgaller Dörrarnas tätningslister Baksidan - metallgaller Hur man klarar av mindre störningar själv Ljud från kyl-/frysskåpet - orsaker Miele service Elanslutning Installationsanvisning Installationsplats Klimatklass Ventilation Uppställning av kyl-/frysskåpet Rikta kyl-/frysskåpet Ändra dörrupphängning Inbyggnad av kyl-/frysskåpet

4 Beskrivning av kyl-/frysskåpet a Vred för till- och frånkoppling av kylen samt temperaturväljare för kylen b Knapp för avstängning av varningssignal samt kontrollampa c Temperaturindikering kyl d Temperaturindikering frys e Knapp för snabbinfrysning samt kontrollampa f Huvudvred för till- och frånkoppling av hela kyl-/frysskåpet samt temperaturväljare för frysen a Smör- och ostfack b Fläkt med Till/Från-reglage för dynamisk kylning (DynaCool) c Ägghållare d Hyllplan för kylskåp e Innerbelysning f Dörrhylla g Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten h Flaskhylla i Frukt- och grönsakslådor j Flaskhållare* k Frysklampar l Fryslådor med fryskalender m Kom-ihågsystem för frysvaror n Avloppsrör * beroende på modell 4

5 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar kyl-/frysskåpet mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Fråga din kommun om möjligheten att lämna in transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänat kyl-/frysskåp Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor det uttjänade kyl-/frysskåpet i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att rören i kyl-/frysskåpet inte går sönder innan det lämnats in för miljövänligt omhändertagande så att köldmediet i kylkretsloppet och oljan i kompressorn inte läcker ut. Se till att det uttjänade kyl-/frysskåpet förvaras barnsäkert tills det lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Detta kyl-/frysskåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan kyl-/frysskåpet tas i bruk. Den innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på kyl-/frysskåpet. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Kyl-/frysskåpet är endast avsett för användning i hushåll för kylning och förvaring av livsmedel samt för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel samt beredning av is. Alla andra användningssätt är otillåtna och kan eventuellt innebära fara för användaren. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att kyl-/frysskåpet har använts på annat sätt än det är avsett för eller på ett felaktigt sätt. Teknisk säkerhet Detta kyl-/frysskåp innehåller köldmediet isobutan (R600a), en naturgas som är ofarlig ur miljösynpunkt, men brännbar. Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte växthuseffekten. Användning av detta miljöanpassade köldmedium har delvis lett till ökat driftljud. Förutom ljud från kompressorn kan det också uppstå störande ljud i hela köldkretsloppet. Dessa effekter kan tyvärr inte undvikas. De har emellertid ingen inverkan på skåpets prestanda. Se till att inga delar av kylsystemet skadas under transporten eller vid uppställningen av kyl-/frysskåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador! Vid skador på kylsystemet: - Undvik öppen eld eller saker som är lättantända. - Dra ut kontakten. - Vädra rummet några minuter där kyl-/frysskåpet står. - Kontakta Miele service. Ju mer köldmedium ett kyl-/ frysskåp innehåller, desto större måste rummet vara där kyl-/frysskåpet ska stå. Om det skulle uppstå läckage kan det i för små utrymmen bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Utrymmet måste vara minst 1 m 3 per 8 g köldmedium. Mängden köldmedium framgår av kyl-/frysskåpets typskylt. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Innan kyl-/frysskåpet installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på kyl-/frysskåpet. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Kyl-/frysskåpets elektriska säkerhet kan endast garanteras om kyl-/ frysskåpet är anslutet till ett jordat vägguttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Säker drift kan endast garanteras om kyl-/frysskåpet monteras och ansluts enligt bruksanvisningen. Inbyggnad och montering av kyl-/frysskåpet på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får bara utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av kyl-/frysskåpet. Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Kyl-/frysskåpet är spänningsfritt endast i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till kyl-/frysskåpet. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är utskruvad. Kyl-/frysskåpet får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift (det finns t ex risk för överhettning). Användning Ta inte i frysvaror med våta händer. Händerna kan frysa fast. Risk för skador! Använd inga elektriska maskiner i kylen/frysen (t ex för att tillverka mjukglass). Det kan uppstå gnistor. Explosionsfara! Stoppa aldrig glass, särskilt isglass, eller isbitar som kommer direkt ur frysen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset. Risk för skador! 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Låt inte barn leka med kyl-/frysskåpet t ex genom att sätta sig på fryslådan eller hänga på dörrarna. Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Upptinade livsmedel kan frysas in igen efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (t ex sprayburkar) i kyl-/frysskåpet. När termostaten kopplas in kan det uppstå gnistor. Lättantändliga ämnen kan då explodera. Förvara flaskor med högprocentig alkohol endast upprättstående och absolut tätt förslutna. Explosionsrisk! Förvara inte flaskor eller burkar med kolsyrehaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i frysen. Burkar och flaskor kan explodera och orsaka personskador och skador på kyl-/frysskåpet och livsmedel. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen inom en timme. Annars kan de explodera. Risk för person- och sakskador! Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer såsom exempelvis varans färskhet, dess kvalitet och förvaringstemperaturen. Följ livsmedelstillverkarens rekommendationer när det gäller förvaring och hållbarhet! Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att: Ta bort frost- och isskikt. Lossa isbehållare och fastfrusna livsmedelsförpackningar. Kylslingorna tar skada och kyl-/frysskåpet upphör att vara funktionsdugligt. Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i kyl-/frysskåpet för snabbare avfrostning. Plasten skadas. Använd inga sprayer eller avisningsmedel för att tina isen. Detta kan leda till att det bildas explosiva gaser som innehåller för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller är hälsovådliga. Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett. Tätningslisterna blir då porösa med tiden. Matolja bör inte förvaras i dörrhyllorna. Det kan då uppstå spänningssprickor i dörrplasten. Se till att ventilationen i kyl-/frysskåpet inte blockeras. Energiförbrukningen ökar och skador på kyl-/frysskåpet kan inte uteslutas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. En lägre rumstemperatur leder till att kylaggregatet står stilla längre perioder vilket medför att kyl-/frysskåpet inte kan hålla temperaturen. Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra kyl-/frysskåpet. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Hantering av uttjänat kyl-/frysskåp Se till att göra dörrlåset obrukbart innan kyl-/frysskåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att lekande barn råkar låsa in sig och därmed kan utsättas för livsfara. Ett kyl-/frysskåp som tjänat ut ska göras obrukbart. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Skada inga delar av kylsystemet genom att exempelvis: Sticka hål på förångarens kylmedelskanaler. Knäcka rörledningar. Skrapa ytbeläggningar. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 9

10 Energispartips Normal energiförbrukning Ökad energiförbrukning Uppställning I rum som kan vädras I stängda utrymmen som inte kan vädras Skyddad från direkt solstrålning Direkt solstrålning Temperaturinställning Termostat "cirkasiffror" (nivåreglering) Temperaturinställning Termostat "exakt temperatur" (digital display) Användning Avfrostning Inte bredvid en värmekälla (element, spis) Vid idealisk rumstemperatur på 20 C Termostat inställd på "medel" mellan 2 och 3 Svalfack 8 till 12 C Kylfack 4 till 5 C PerfectFresh-zon nära 0 C Frysfack -18 C Öppna dörrarna så lite och korta stunder som möjligt Sortera livsmedlen väl Låt varm mat och dryck svalna innan den ställs in i kylen/frysen Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta Låt frysta livsmedel tina i kylen Facken ska inte vara överfyllda så att luften kan cirkulera Tina frysfacket när det har ett centimetertjockt isskikt Bredvid en värmekälla (element, spis) Vid hög rumstemperatur Termostat på "hög" (över 3). Ju lägre temperatur, desto högre energiförbrukning. Om kyl-/frysskåpet har vinterkoppling, se till att vinterkopplingen är avstängd om rumstemperaturen överstiger 16 C. Om dörrarna öppnas ofta och länge uppstår kylförlust Oordning innebär att sökandet tar längre tid och dörrarna står öppna längre tid Varm mat i kylen/frysen leder till att kompressorn arbetar längre tid (kylen/frysen försöker kyla ned maten) Förångning och kondensering av vätska i kylen/frysen orsakar minskad kyleffekt Ett isskikt försämrar överföringen av kyla till frysvarorna och ökar energiförbrukningen 10

11 Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Innan kyl-/frysskåpet tas i bruk första gången De rostfria ytorna och listerna är försedda med skyddsfolie som skyddar kyl-/frysskåpet vid transport. ^ Dra av skyddsfolien först när kyl-/frysskåpet har installerats. Börja i ett av de övre hörnen. ^ Stryk på ett tunt lager av det medlevererade rengöringsmedlet för rostfritt stål direkt efter det att skyddsfolien har avlägsnats. ^ Rengör kyl-/frysskåpets insida samt tillbehör. Använd ljummet vatten och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt kylskåpet stå ca 30 minuter till 1 timme efter transporten innan det ansluts. Det är mycket viktigt för kyl-/frysskåpets fortsatta funktion. Koppla in kyl-/frysskåpet Med huvudvredet till höger kan kylen och frysen kopplas in samtidigt. Temperaturindikeringen för frysen lyser. Varningssignalens kontrollampa blinkar. Den slocknar så snart det är tillräckligt kallt i frysen. Kyl-/frysskåpet börjar kylas. Låt kyl-/frysskåpet förkylas några timmar så att temperaturen är tillräckligt låg innan livsmedel läggs in för första gången. Frysklamp Lägg frysklampen i den översta fryslådan. Efter ca 24 timmar ger frysklampen maximal kyleffekt. Stänga av kyl-/frysskåpet ^ Vrid huvudvredet åt vänster till "0" med hjälp av ett mynt. Alla temperaturindikeringar släcks och kylaggregatet stängs av. ^ Vrid huvudvredet åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Vrid inte temperaturväljaren längre än till spärrläget annars förstörs den. Temperaturindikeringen för kylen lyser och innerbelysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. 11

12 Koppla in och stänga av kyl-/frysskåpet Stänga av kylen separat Kylen kan stängas av separat medan frysen fortfarande är inkopplad. Denna möjlighet kan t ex användas vid semester. ^ Vrid Till/Från-vredet för kylskåpet åt vänster till "0" med hjälp av ett mynt. Temperaturindikeringen för kylen slocknar och kylskåpet är avstängt. Återinkoppla kylen ^ Vrid Till/Från-vredet för kylen åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Temperaturindikeringen för kylen lyser. Kylningen av kylen påbörjas och innerbelysningen tänds när dörren öppnas. Om kyl-/frysskåpet ska stå oanvänt en längre tid Om kyl-/frysskåpet inte ska användas under en längre tid: ^ Stäng av kyl-/frysskåpet. ^ Dra ut stickproppen. ^ Avfrosta frysen och rengör kylen och frysen. ^ Låt kyl-/frysskåpsdörrarna stå öppna en aning för att undvika dålig lukt. 12 Om kyl-/frysskåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörrarna är stängda.

13 Rätt temperatur Det är mycket viktigt att livsmedlen förvaras i rätt temperatur. Livsmedel förstörs snabbt av mikroorganismer, men med rätt förvaringstemperatur kan processen förhindras eller fördröjas. Temperaturen påverkar mikroorganismernas tillväxttakt. Nedbrytningsprocessen går långsammare med sjunkande temperatur. Temperaturen i kylen/frysen stiger: ju oftare och ju längre tid dörrarna öppnas ju mer livsmedel som läggs in ju varmare livsmedlen som läggs in är ju högre den omgivande rumstemperaturen är. Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas....i kylen Vi rekommenderar en temperatur på 5 C i mitten av kylen....i frysen För infrysning och längre förvaring av färska livsmedel ska temperaturen vara från -18 C. Vid den temperaturen har tillväxten av mikroorganismer i stort sett avstannat. Så snart temperaturen stiger till mer än -10 C börjar mikroorganismerna bryta ned livsmedlen vilket minskar hållbarheten. Därför ska delvis resp. helt tinade livsmedel tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen. De höga temperaturerna dödar de flesta mikroorganismerna. Inställning av temperatur Kylens och frysens temperatur kan ställas in med respektive temperaturväljare. ^ Vrid temperaturväljaren för kyl-/frysskåpet åt höger från "0" med hjälp av ett mynt. Vrid inte temperaturväljaren längre än till spärrläget, annars förstörs den. Temperaturindikeringen Temperaturindikeringen på manöverpanelen visar alltid den önskade temperaturen. Ska kylens temperatur ligga på 5 C, ^ vrid temperaturväljaren för kylen så långt till höger (från 0) tills kontrollampan för siffran 5 lyser på manöverpanelen. Ska frysens temperatur ligga på -18 C, ^ vrid temperaturväljaren för frysen så långt till höger (från 0) tills kontrollampan för siffran -18 lyser på manöverpanelen. 13

14 Rätt temperatur Inom de temperaturområden som visas (t ex mellan -15 och -18 C) kan temperaturen ställas in något lägre: ^ vrid temperaturväljaren t ex från inställningen -15 långsamt åt höger tills kontrollampan för siffran -18 blinkar kort på manöverpanelen. Den lägre temperaturinställningen inom det lilla temperaturspannet har ställts in. 14

15 Varningssignal Kylen/frysen är utrustad med ett varningssystem för att temperaturen i frysen inte obemärkt ska kunna stiga. Om temperaturen blir för hög hörs en varningssignal. Samtidigt blinkar varningssignalens kontrollampa. Ljudsignalen och varningslampan aktiveras: om stora mängder livsmedel fryses in utan att snabbinfrysningsfunktionen är inkopplad. Kontrollera om livsmedlen har tinat helt eller delvis beroende på hur hög temperaturen har varit. Om livsmedlen har tinat ska de tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen. Aktivera varningssystemet Varningssystemet är automatiskt alltid funktionsklart. Det behöver inte kopplas in separat. Stänga av varningssignalen i förtid Så snart alarmläget är över tystnar varningssignalen och kontrollampan släcks. Blir man störd av varningssignalen kan den stängas av i förtid. ^ Tryck på varningssignalens avstängningsknapp. Varningssignalen stängs av. Varningslampan lyser konstant och släcks först när alarmläget är över. Varningssystemet är därmed funktionsklart igen. 15

16 Använda snabbinfrysning och DynaCool Vad händer när man fryser in färska livsmedel? Färska livsmedel bör frysas in så snabbt som möjligt för att näringsvärde, vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt. Ju långsammare livsmedel blir genomfrysta, desto mer vätska läcker ut ur livsmedelscellerna. Vätskan hamnar utanför cellerna som då skrumpnar. När livsmedlen sedan tinas upp kan bara en del av vätskan tränga tillbaka in i cellerna. Livsmedlen förlorar på så sätt mycket vätska. Detta visar sig i vätskeansamlingen som bildas under det tinade livsmedlet. Om livsmedlen genomfryses snabbt hinner inte så mycket vätska tränga ut ur cellerna. Cellerna skrumpnar i väsenligt mindre grad. När livsmedlet tinas upp kan den mindre mängden vätska utanför cellerna tränga in igen och på så sätt minska vätskeförlusten. Detta visar sig genom att det bara bildas en liten vätskeansamling under livsmedlet. Snabbinfrysningsfunktion För optimal infrysning av livsmedel måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in innan de färska livsmedlen fryses in. Med undantag för: Inläggning av redan djupfrysta livsmedel. Vid infrysning av högst 1 kg färska livsmedel dagligen. Koppla in snabbinfrysningsfunktionen Snabbinfrysningsfunktionen måste kopplas in 6 timmar innan livsmedlen läggs in. Ska den maximala infrysningskapaciteten utnyttjas måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in 24 timmar innan livsmedlen läggs in! ^ Tryck på knappen för snabbinfrysning så att dess kontrollampa lyser. Temperaturen sjunker eftersom kyl-/frysskåpet arbetar med högsta möjliga kyleffekt. 16

17 Använda snabbinfrysning och DynaCool Stänga av snabbinfrysningsfunktionen Snabbinfrysningsfunktionen stängs av automatiskt efter ca 65 timmar. Kontrollampan släcks och kyl-/frysskåpet arbetar vidare med normal kyleffekt. För att spara energi kan snabbinfrysningsfunktionen stängas av så snart frysen når en konstant temperatur på minst -18 C. Kontrollera frysens temperatur. ^ Tryck på knappen för snabbinfrysning så att kontrollampan slocknar. Frysen arbetar åter med normal effekt. DynaCool m Utan dynamisk kylning (DynaCool) uppstår olika kylzoner i kylen på grund av den naturliga luftcirkulationen (den kalla, tunga luften sjunker nedåt). Dessa kylzoner ska användas på rätt sätt (se avsnittet "Hur man bäst utnyttjar kylskåpet"). Om man någongång vill lägga in en större mängd likartade livsmedel (t ex för en fest), är det med hjälp av den dynamiska kylningen möjligt att uppnå en relativt jämn temperaturfördelning i alla kylskåpets delar. På detta sätt kyls alla livsmedel i kylen ungefär lika mycket. Temperaturen kan fortfarande regleras via temperaturväljaren. Den dynamiska kylningen bör även kopplas in vid: hög rumstemperatur (från ca 30 C) hög luftfuktighet Koppla in dynamisk kylning ^ Tryck på reglaget för dynamisk kylning ovanför fläkten på m. Stänga av dynamisk kylning Eftersom energiförbrukningen ökar något när den dynamiska kylningen är inkopplad, ska den dynamiska kylningen stängas av när kylskåpet används under normala villkor. ^ Tryck på reglaget för dynamisk kylning till "0". Fläkten stängs av automatiskt så snart kylskåpsdörren öppnas. 17

18 Hur man bäst utnyttjar kylen Olika kylzoner På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår det olika temperaturzoner i kylen. Den kalla, tunga luften sjunker nedåt i kylen. Utnyttja de olika temperaturzonerna för lämpligaste placering av livsmedlen. Varmaste zonen Den varmaste zonen i kylen är högst upp närmast dörren. Här placeras med fördel t ex smör och ost. På så vis blir smöret lätt att bre och osten behåller sin arom. Kallaste zonen Det kallaste delen i kylen är precis ovanför grönsakslådorna. Använd detta område för alla känsliga livsmedel och livsmedel som förstörs snabbt, som t ex: fisk, kött, fågel korvar, färdiglagad mat ägg- eller gräddrätter /-bakverk färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg färskost och andra liknande produkter folieförpackade grönsaker och färska livsmedel med ett hållbarhetsdatum som baseras på förvaring i högst 4 C Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (t ex sprayburkar) i kylen. Explosionsrisk! Alkohol med hög procenthalt får endast förvaras i upprättstående väl förslutna flaskor. Om livsmedel som innehåller fett eller olja förvaras i kylen eller i kylskåpsdörren ska man vara mycket noga med att se till att fett eller olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med kylskåpets plastdelar. Det kan uppstå spänningssprickor i plasten som sedan kan leda till plasten spricker helt. Livsmedel får inte komma åt kylskåpets bakre vägg. De kan då frysa fast. Livsmedel som inte lämpar sig att kyla Vissa livsmedel lämpar sig inte för förvaring i kylskåp. Hit hör bland annat: frukt och grönsaker som är känsliga mot kyla, som banan, avokado, papaya, passionsfrukt, aubergin, paprika, tomat och gurka frukt som ska mogna potatis hårdost (parmesan) 18

19 Hur man bäst utnyttjar kylen Förvara livsmedel på rätt sätt Förvara livsmedlen övertäckta eller i burkar med lock. På så sätt undviker man att livsmedlen tar åt sig lukt, att de torkar ut och att eventuella bakterier överförs mellan livsmedlen. Vid korrekt temperatur och hygienisk hantering av livsmedlen fördröjs bildandet av bakterier som t ex salmonella. Frukt och grönsaker Frukt och grönsaker kan förvaras oförpackade i frukt- och grönsakslådorna. Tänk dock på att vissa grönsaker avger en naturgas som påskyndar mognadsprocessen. Vissa frukter och grönsaker reagerar extra mycket på dessa naturgaser. Därför bör man inte förvara alla frukt- och grönsakssorter tillsammans. Exempel på frukt som avger mycket naturgas: äpplen, aprikoser, päron, nektariner, persikor, plommon, avokador och fikon. Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel Oförpackade animaliska och vegetabiliska livsmedel ska separeras. Om livsmedlen ska förvaras tillsammans måste de absolut vara förpackade. Därmed förhindras att det uppstår mikrobiologiska förändringar. Livsmedel med hög äggvitehalt Livsmedel som innehåller mycket äggvita förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk och fisk förstörs snabbare än kött. Kött Förvara kött oförpackat i facket med låg luftfuktighet. (Öppna folie och burkar). Att köttytan torkar är bakteriehämmande vilket ger en bättre hållbarhet. Olika köttsorter får inte vidröra varandra utan måste alltid separeras med en förpackning. Detta förhindrar att köttet förstörs i förtid av bakterieöverföring. Exempel på frukt och grönsaker som är mycket känsliga mot andra frukters och grönsakers naturgaser: kiwi, broccoli, blomkol, brysselkål, mango, honungsmelon, äpplen, aprikoser, gurkor, tomater, päron, nektariner och persikor. 19

20 Ändra inredningen Flytta hyllplan Hyllplanen kan flyttas och anpassas till matvarornas höjd. ^ Lyft hyllplanet i framkanten, dra ut det till hälften och vinkla det uppåt eller nedåt för att ta ut det. ^ Placera hyllplanet på önskad nivå med kanten längst in på hyllplanet uppåt. Kanten längst in på hyllplanet ska peka uppåt så att livsmedlen inte kommer åt kylens bakre vägg och frysskadas. Delbart hyllplan För att enklare kunna placera livsmedel som behöver utrymme på höjden finns ett delbart hyllplan på vilket den främre hylldelen kan tas ut. ^ Lyft den främre halvan av glasskivan i framkant och skjut försiktigt in den under den bakre halvan. Flytta dörrhyllor / flaskhyllor ^ Vinkla dörrhyllorna uppåt och lyft ut dem. ^ Sätt tillbaka dörrhyllorna / flaskhyllorna på önskad plats. Se till att de sitter fast ordentligt och är nedtryckta i sidofästena. Flytta flaskhållaren (beroende på modell) Flaskhållaren kan flyttas åt höger eller åt vänster. Med flaskhållaren är flaskorna stadigt placerade när dörren öppnas och stängs. 20

21 Infrysning och förvaring av livsmedel Maximal infrysningsmängd För att livsmedlen ska bli genomfrysta så snabbt som möjligt får den maximala infrysningsmängden inte överskridas. Den maximala infrysningskapaciteten inom 24 timmar framgår av typskylten "Infrysningskapacitet...kg/24 h". Förvaring av färdig djupfryst mat Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken: att förpackningen inte är skadad hållbarhetsdatum frystemperaturen i butikens frys. Om temperaturen i frysen är varmare än -18 C förkortas livsmedlets hållbarhet. ^ Vänta med att köpa djupfrysta livsmedel till sist och transportera gärna dessa i tidningspapper eller i en kylväska. ^ Lägg in de djupfrysta livsmedlen direkt i frysen. Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel kan åter frysas in efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). Frysa in livsmedel själv Använd endast färska och fullgoda livsmedel. Att tänka på före infrysningen Lämpligt att frysa in är: färskt kött, fågel, vilt, fisk, grönsaker, örter, färsk frukt, mejeriprodukter, bakverk, matrester, äggula, äggvita och många färdiglagade rätter. Ej lämpligt att frysa in är: vindruvor, sallad, rädisor, crème fraiche och liknande, majonnäs, hela ägg med skal, lök, hela råa äpplen och päron. För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör grönsaker förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten under 2 3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl genast av dem i kallt vatten. Låt grönsakerna rinna av. Magert kött lämpar sig bättre för infrysning än fett kött och det kan förvaras betydligt längre tid. Vid infrysning av skivat kött kan man med fördel lägga plastfolie mellan köttskivorna. På så vis undviker man att köttskivorna fryser ihop till en klump. Krydda och salta inte råa livsmedel och förvällda grönsaker före infrysning. Salta och krydda maträtter endast sparsamt. Vissa kryddor ändrar nämligen smakintensitet i fryst tillstånd. 21

22 Infrysning och förvaring av livsmedel Varm mat och dryck ska kallna innan de läggs in i frysen för att förhindra att redan frysta livsmedel tinar och för att inte öka energiförbrukningen. Förpackning ^ Frys in livsmedlen portionsvis. Lämpliga förpackningar är - plastfolie - frysslang av polyetylen - aluminiumfolie - frysburkar Olämpliga förpackningar är - omslagspapper - pergamentpapper - cellofan - soppåsar - begagnade plastpåsar ^ Tryck ut luften ur förpackningen. ^ Förslut förpackningen tätt med - gummisnoddar - påsförslutare i plast/plastclips - snören - frystejp Fryspåsar och frysslangar av polyetylen kan också svetsas ihop med en foliesvetsapparat. ^ Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum. Innan livsmedlen läggs in i frysen ^ Om en större mängd än 1 kg färska livsmedel ska frysas in, tryck på snabbinfrysningsknappen så att kontrollampan lyser. Temperaturen i frysen sjunker så att redan djupfrysta livsmedel erhåller en kylreserv. Infrysning ^ Placera livsmedlen bredvid varandra på botten av fryslådorna så att de djupfryses så snabbt som möjligt. ^ Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop. Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa inte börjar tina. Fryskalender Fryskalendern på fryslådan visar den normala förvaringstiden för livsmedel som fryses in färska. Om förvaringstiden redan finns angiven på varans förpackning ska den följas. 22

23 Infrysning och förvaring av livsmedel Kom-ihågsystem för frysvaror Kom-ihågsystemet hjälper till att hålla reda på livsmedlens förvaringstid. Varje fryslåda har två löpare med ett hjul. Dessa är märkta med siffrorna 1-12 för årets månader. ^ Placera löparen på skenan genom att trä på den från sidan. Löparen visar vilken typ av livsmedel som avses och med hjulet kan man ställa in tidpunkten då livsmedlet har lagts in i frysen. Upptining av djupfrysta livsmedel Djupfrysta livsmedel kan tinas upp i mikrovågsugn i ugn inställd på "Varmluft" eller "Upptining" i rumstemperatur i kylskåp (kylan som frysgodset avger används för att kyla övriga livsmedel) i ångkokare Platta kött- och fiskbitar kan lätt tinade läggas i en het stekpanna. Frukt kan tinas i rumstemperatur, antingen i förpackningen eller i en övertäckt skål. Frysta grönsaker kan i allmänhet läggas direkt i sjudande vatten eller fräsas i fett. Tillagningstiden är något kortare än för färska grönsaker p g a ändrad cellstruktur. Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel kan åter frysas in efter det att de har tillagats (kokats eller stekts). 23

24 Infrysning och förvaring av livsmedel Isbitar (beroende på modell med låsplugg) ^ Tryck låspluggen nedåt och fyll på vatten i isbehållaren. Överflödigt vatten rinner ut genom öppningen. ^ Dra låspluggen uppåt för att försluta isbehållaren. ^ Ställ in isbehållaren på botten av fryslådan. ^ Använd ett trubbigt föremål, t ex ett skedskaft, för att lossa en isbehållare som frusit fast. ^ Isbitarna går lätt att plocka ut om man håller isbehållaren under rinnande vatten under en kort stund. Använda frysklampar Frysklamparna förhindrar en allt för snabb temperaturhöjning i frysen vid strömavbrott. Lägg frysklamparna i facket ovanför fryslådorna. Efter ca 24 timmar ger frysklamparna maximal kyleffekt. Vid strömavbrott läggs frysklamparna direkt ovanpå frysvarorna i översta lådan för att längsta möjliga förvaringstid ska kunna utnyttjas. Vid infrysning av färska livsmedel kan frysklamparna placeras mellan de redan infrysta livsmedlen och de som ska frysas in för att de frysta livsmedlen inte ska börja tina. Frysklamparna kan också användas till att kyla mat eller dryck i kylväskor en kortare tid. Snabbkylning av dryck Om man lägger in flaskor för snabbkylning i frysen måste dessa tas ut inom 1 timme annars kan de explodera. 24

25 Avfrostning Kylen När kylaggregatet är inkopplat kan det bildas fukt och rimfrost på kylskåpets bakre vägg. Detta behöver inte avlägsnas eftersom kylskåpet avfrostas automatiskt. Vattnet rinner via en uppsamlingsränna genom ett rör och ut i ett avdunstningssystem på kyl-/frysskåpets baksida. Kontrollera att uppsamlingsrännan och röret är rena så att avfrostningsvattnet alltid kan rinna ut obehindrat. Frysen Frysen avfrostas inte automatiskt eftersom de djupfrysta livsmedlen inte får tina. Vid normal drift bildas med tiden frost och is på frysslingorna. Detta medför en försämring av fryseffekten och höjer energiförbrukningen. Frost- och isskikt ska inte skrapas bort då detta kan skada frysslingorna. Kyl-/frysskåpet upphör att vara funktionsdugligt. Avfrosta frysskåpet regelbundet, senast när ett ca 5 mm tjockt isskikt har bildats. Lämplig tidpunkt är t ex när det är lite livsmedel i frysen. Innan frysskåpet frostas av ^ Ta ut de frysta livsmedlen. Lägg frysblocken på frysvarorna och packa in dem i flera lager tidningspapper eller handdukar. ^ Förvara frysgodset på en kall plats tills frysen kan kopplas in igen. 25

26 Avfrostning Vid avfrostning Avfrosta snabbt. Ju längre tid livsmedlen förvaras i rumstemperatur, desto kortare blir hållbarhetstiden. ^ Stäng av frysen och dra ut stickproppen ur vägguttaget. ^ Låt frysdörren stå öppen. ^ Dra ut avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Placera ett kärl framför frysen så att avfrostningsvattnet kan rinna ned i kärlet. Se upp så att vattnet inte rinner över. Man kan påskynda avfrostningen genom att hälla varmt (inte kokande) vatten i nedersta fryslådan. Ställ aldrig in några elektriska värmeelement eller stearinljus i frysen för att påskynda avfrostning. Använd inga sprayer eller avisningsmedel för att tina isen, då detta kan leda till att det bildas explosiva gaser som innehåller för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller är hälsovådliga Efter avfrostningen ^ Töm behållaren. ^ Torka upp resten av avfrostningsvattnet i frysen med en svamp eller trasa. ^ Skjut in avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Rengör och torka frysen inuti. Det får inte komma in rengöringsvatten i avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Anslut stickproppen till uttaget. ^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen så att frysen snabbt blir kall. ^ Lägg tillbaka de frysta livsmedlen i frysen. 26

27 Rengöring Använd aldrig skurpulver eller rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller kemiska lösningsmedel. Använd inte heller skurmedel som ej repar då sådana orsakar matta ytor. Använd inte svampar med rengöringsmedel. Använd lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål för de rostfria ytorna (t ex Neoblank som kan köpas hos Miele). Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken, belysningen eller i ventilationen. Det får inte rinna rengöringsvatten genom avloppsröret. Använd inte ångrengöringsapparat. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet får inte avlägsnas. Uppgifterna på typskylten är viktiga vid eventuell service. Före rengöringen ^ Stäng av kyl-/frysskåpet och dra ut stickproppen ur vägguttaget. ^ Ta ut de kylda livsmedlen och förvara dem på en sval plats. ^ Avfrosta frysen. ^ Ta ut alla löstagbara delar och diska dem. ^ För att rengöra hyllplanen i kylen kan de rostfria listerna avlägsnas. Utsida, insida och tillbehör För rengöring lämpar sig ljummet vatten med lite diskmedel. Tillbehören är inte lämpade för maskindisk utan de ska diskas för hand. Smörfacket kan dock maskindiskas. ^ Insidan på kylen bör rengöras minst en gång i månaden och frysen efter varje avfrostning. ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret i kylen ofta med en liten pinne eller liknande så att vattnet alltid kan rinna ut obehindrat. ^ Rengör de rostfria ytorna med ljummet vatten (evtl. med lite milt handdiskmedel) eller med ett rengöringsmedel för rostfritt stål. Efter rengöring med vatten ska man stryka på ett tunt lager av det medlevererade medlet för rostfritt stål så att ytorna får ett skyddande skikt. ^ Tvätta av insidan av skåpet samt tillbehören med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt dörrarna stå öppna en kort stund. Ventilationsgaller ^ Rengör ventilationsgallren regelbundet med en borste eller dammsugare. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. 27

28 Rengöring Dörrarnas tätningslister Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett. Dessa blir då porösa med tiden. Rengör tätningslisterna regelbundet med bara rent vatten och torka sedan ordentligt torrt. Baksidan - metallgaller Metallgallret på kyl-/frysskåpets baksida (värmeväxlaren) måste dammas av minst en gång per år. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. Se till att kablar eller andra delar inte dras ut, viks eller skadas när gallret rengörs. Efter rengöringen ^ Sätt tillbaka alla delar i kylen. ^ Lägg in livsmedlen i kylen, stäng kyloch frysskåpsdörrarna, anslut stickproppen till eluttaget och koppla in kylen och frysen. ^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen så att frysen snabbt blir kall. Kontrollampan tänds. ^ Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen i frysen så snart det är tillräckligt kallt. ^ Stäng av snabbinfrysningsfunktionen genom att trycka på snabbinfrysningsknappen så snart frysen når en konstant temperatur på minst -18 C. Kontrollampan släcks. 28

29 Hur man klarar av mindre störningar själv Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Genom att följa nedanstående anvisningar kan man emellertid avhjälpa mindre fel själv utan att behöva anlita service. Vad gör man om det inte blir kallt i kyl-/frysskåpet? ^ Kontrollera att temperaturväljaren står på en annan temperatur än "0". ^ Kontrollera att stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. ^ Kontrollera om säkringen har löst ut. Kontakta i sådant fall Miele service.... om frysdörren inte kan öppnas flera gånger i följd? Det är inget fel. Vakuumeffekten gör att dörren kan öppnas först efter en stund utan stor kraftansträngning.... om det är för kallt i kyl- eller frysdelen? ^ Ställ in en högre temperatur genom att vrida på temperaturväljaren. ^ Snabbinfrysningsfunktionen är fortfarande aktiverad och kontrollampan lyser. Den stängs av automatiskt efter 65 timmar.... om kylaggregatet arbetar allt oftare och längre? ^ Kontrollera om ventilationen är blockerad av föremål eller damm. ^ Kontrollera om metallgallret (värmeväxlaren) på baksidan av kyl-/frysskåpet är dammigt. ^ Dörrarna har öppnats ofta eller också har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ^ Kontrollera att dörrarna kan stängas ordentligt. ^ Se efter om det har bildats ett tjockare isskikt på fryshyllorna. Avfrosta och rengör frysen om så behövs.... om livsmedlen frusit fast? Lossa frysvarorna med ett trubbigt föremål, t ex ett skedskaft.... om det har bildats ett tjockare isskikt på fryshyllorna? ^ Kontrollera att frysens dörr kan stängas ordentligt. ^ Avfrosta frysen och rengör den. Ett tjockt isskikt minskar kyleffekten vilket ökar energiförbrukningen. 29

30 Hur man klarar av mindre störningar själv... om varningssignalen ljuder och varningslampan blinkar? Temperaturen i frysen är för hög därför att: ^ en större mängd livsmedel har frysts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har kopplats in. När alarmläget är över tystnar varningssignalen och kontrollampan släcks. ^ kompressorn är defekt. Kontakta Miele service. Kontrollera om livsmedlen har tinat helt eller delvis beroende på hur hög temperaturen har varit. Om livsmedlen har tinat ska de tillagas (kokas eller stekas) innan de fryses in igen.... om snabbinfrysningsfunktionens kontrollampa inte tänds men frysaggregatet arbetar? Kontrollampan är trasig. Kontakta Miele service.... om belysningen i kylskåpet inte längre fungerar? ^ Har kylskåpsdörren varit öppen en längre tid? Belysningen slocknar automatiskt när dörren har varit öppen i ca 15 minuter. Om inte så är glödlampan trasig: ^ Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.... om kontrollampan för snabbinfrysningsfunktionen blinkar samtidigt som en lampa i temperaturindikeringen? Det föreligger en störning. Kontakta Miele service.... om temperaturindikeringen inte lyser? Kontrollera om kontrollampan tänds när snabbinfrysningsknappen trycks in. ^ Om den lyser är temperaturindikeringen defekt. Kontakta Miele service. ^ Om inte heller denna kontrollampa lyser, kontrollera - att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget. - om säkringen har löst ut. Kontakta Miele service om säkringen fortsätter att lösa ut. ^ Tryck ihop lampskyddet på sidorna a och haka av det i fästet bak b. ^ Skruva ut den trasiga glödlampan och byt den. Glödlampans anslutningsdata: V, max 25 W, sockel E

31 Hur man klarar av mindre störningar själv ^ Skruva i den nya glödlampan i fattningen. Kontrollera att tätningen c är ren när lampan skruvas i. ^ Haka fast kåpan baktill igen och tryck fast den på sidorna.... om det är vatten på kylens botten? Avloppsröret är blockerat. ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret. Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av ovanstående anvisningar, var god kontakta Miele service. Öppna inte dörrarna annat än i nödfall till dess att felet är avhjälpt. På så vis stiger inte temperaturen i onödan. 31

32 Ljud från kyl-/frysskåpet - orsaker Normala ljud Brrrrr... Blubb, blubb... Klick... Sssrrrrr... Hur uppstår de? Brummandet kommer från motorn (kompressorn). För en kort stund kan ljudet bli högre just när motorn kopplas in. Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från köldmediet som rinner genom rören. Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur motorn. I en flerzons- eller NoFrost-kyl/frys kan ett tyst susande ljud höras när luftströmmarna cirkulerar i kyl-/frysskåpets inre delar. Tänk på att det inte går att helt undvika motorljud och ljud från kylaggregatet. Ljud som enkelt kan åtgärdas Klapprande, slamrande, klirrande ljud Hur uppstår de och vad kan man göra åt dem? Kyl-/frysskåpet står inte plant: Rikta kyl-/frysskåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna under skåpet eller lägg något under. Kyl-/frysskåpet kommer åt snickeriskåp eller ett annat kyl-/frysskåp: Öka avståndet mellan skåpet och snickeriskåp eller annat kyl-/frysskåp. Lådor, korgar eller hyllplan vibrerar eller kärvar: Kontrollera kyl-/frysskåpets uttagbara delar och sätt in dem på nytt. Flaskor eller skålar kommer åt varandra: Flytta dessa en aning från varandra. Transportkabelhållaren hänger kvar på baksidan av kyl-/frysskåpet: Avlägsna kabelhållaren. 32

33 Miele service Om det uppstår fel som man själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se också Mieles hemsida: Service behöver kyl-/frysskåpets modellbeteckning och tillverkningsnummer. Dessa uppgifter framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. 33

34 Elanslutning Kyl-/frysskåpet levereras med elkabel och stickpropp för anslutning till 50 Hz V. Kyl-/frysskåpet får endast anslutas till godkänt jordat vägguttag. Anslutningen måste installeras enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Jordfelsbrytare rekommenderas. Säkring 10 A. Vägguttaget bör helst sitta på en lättillgänglig plats bredvid kyl-/frysskåpet. Det är inte tillåtet att ansluta kyl-/frysskåpet via förlängningskabel eftersom en sådan anslutning inte garanterar kyl-/frysskåpets säkerhet (det finns t ex risk för överhettning). Om anslutningskabeln måste bytas ut får detta byte endast utföras av en fackman. 34

35 Installationsanvisning Ställ inga värmestrålande apparater som t ex brödrost eller mikrovågsugn på kyl-/frysskåpet. Det ökar energiförbrukningen. Detta kyl-/frysskåp ska inte placeras direkt bredvid, "side-by-side" med ett annat kyl-/frysskåp. Eftersom detta kyl-/frysskåp inte är utrustat med ett sidoväggelement kan en placering "side-by-side" leda till kondensvattenbildning. Avståndet till annat kyl-/frysskåp måste vara minst 50 mm. Installationsplats Kyl-/frysskåpet bör inte placeras direkt bredvid en spis, ett element eller i närheten av ett fönster med direkt solljus. Ju högre rumstemperaturen är, desto längre tid arbetar kylaggregatet för att uppnå önskad temperatur vilket i sin tur leder till ökad energiförbrukning. Lämplig uppställningsplats är ett rum med torr luft och goda ventilationsmöjligheter. Klimatklass Beroende på kyl-/frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på insidan av kyl-/frysskåpet. Klimatklass SN N ST T Rumstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +18 C till +38 C +18 C till +43 C En lägre rumstemperatur leder till att kylaggregatet står stilla under längre perioder. Detta kan leda till att temperaturen i kyl-/frysskåpet stiger och att de frysta livsmedlen tinar. Ventilation Luften på baksidan av kyl-/frysskåpet värms upp. För att säkerställa nödvändig ventilation får ventilationsöppningarna inte blockeras och de måste regelbundet rengöras från damm. 35

36 Installationsanvisning Uppställning av kyl-/frysskåpet ^ Avlägsna först kabelhållaren på kyl-/frysskåpets baksida. ^ Kontrollera att alla delar på baksidan av kyl-/frysskåpet kan vibrera fritt. Avlägsna eventuella föremål som ligger an mot baksidan. ^ Skjut försiktigt fram kyl-/frysskåpet till den plats där det ska stå. Det kan ställas med baksidan direkt mot väggen. Rikta kyl-/frysskåpet ^ Rikta kyl-/frysskåpet med skruvfötterna med hjälp av den medföljande gaffelnyckeln så att det står jämnt och stadigt. 36

37 Ändra dörrupphängning Kyl-/frysskåpet levereras med högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras. Avlägsna handtag Lossa först de delar som sitter på sidan av handtagen. ^ Lossa täckplattorna på motsatt sida och fäst dem i de lediga hålen där dörrhandtaget har suttit. Flytta kyl-/frysskåpets dörrar ^ När man drar i handtaget a flyttas handtagets sidodel b bakåt och ett mellanrum d bildas mellan handtagsdelen b och handtagets fästplatta c. ^ Sätt in ett trubbigt föremål (t ex skaftet på en tesked) i mellanrummet d och tryck långsamt tillbaka handtaget i riktning mot dörren. Se till att föremålet inte glider iväg och skadar kyl-/frysskåpet. Handtagets sidodel b lossnar. ^ Dra delen b ur skåran. ^ Lossa de fyra skruvarna (torx 15) från fästplattan och ta bort handtaget. ^ Avlägsna skyddet a. ^ Stäng dörren, skruva ur den nedre hållaren b och lyft av dörren genom att vinkla den en aning nedåt. ^ Sätt täckplattan d på motsatt sida. ^ Ta ut gångjärnsbulten c ur hållaren b och skruva in den i hållarens andra hål. ^ Låt den övre dörren f vara stängd och dra ut gångjärnsbulten e nedåt. ^ Öppna den övre dörren, vinkla den en aning nedåt och lyft av den. 37

38 Ändra dörrupphängning ^ Avlägsna pluggarna ur gångjärnsbussningarna uppe på dörrarna och sätt dem på motsatt sida. ^ Haka fast den övre dörren i gångjärnsbulten i och stäng den. ^ Skjut den mellersta lagerbulten e från undersidan genom lagervinkeln m in i den övre dörren. ^ Kontrollera att den övre dörren sitter rätt. Eventuellt måste dörren riktas via de avlånga hålen i lagervinkeln m. ^ Avlägsna skyddet g och skruva av hållaren h. ^ Sätt bulten i i det andra hålet i hållaren h. ^ Vrid plåthållaren j och skyddet k 180 och sätt fast dem på motsatt sida. ^ Skruva fast hållaren h på motsatt sida. Skruv M4 måste skruvas in i hållarens vänstra hål. ^ Vrid skyddet g 180 och montera det på motsatt sida. ^ Byt plats mellan skyddet l och lagervinkeln m i mitten av kyl-/frysskåpet. Gör så här: Lossa skyddet l och lagervinkeln m, vrid 180 och skruva fast dem på motsatt sida. ^ Dra ut lagerbulten n nedåt ur lagervinkeln m och sätt tillbaka den i lagervinkeln från ovansidan. ^ Haka fast den undre dörren i lagervinkeln e och stäng den. ^ Sätt hållaren b i den undre dörrens dörrfoder och skruva fast den på höljet. ^ Sätt fast skyddet a. 38

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kyl/frys-kombinationen i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med PerfectFresh-zon, NoFrost-system och ismaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar. Hösten 2009

Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar. Hösten 2009 Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar Hösten 2009 Kyl & Frys Innehåll Sida PerfectFresh 3 Kyl/Frys-kombinationer 60 cm 8 Kyl/Frys-kombinationer 75 cm 18 Handmade by Miele exklusiva kyl/frys-kombinationer

Läs mer

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING KUNDTJÄNST

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

bruksanvisning KF 1160 A+

bruksanvisning KF 1160 A+ bruksanvisning KF 1160 A+ Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA FUNKTIONER

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information om hur man bör

Läs mer

Kyl-/frysskåp. Innan skåpet tas i drift. Lycka till! Observera! Bästa kund!

Kyl-/frysskåp. Innan skåpet tas i drift. Lycka till! Observera! Bästa kund! Kyl-/frysskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kyl-/frysskåp från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kyl-/frysskåp från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

K 6170 A++ H K 6170 A++ V

K 6170 A++ H K 6170 A++ V K 6170 A++ H K 6170 A++ V Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats på en modern anläggning och genomgått de allra nogrannaste kvalitetsprocesser,

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN...

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 162 4.1 Hyllplan... 163 4.2 Låda för frukt och grönsaker... 163

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37055Asv.fm5 Page 101 Tuesday, July 27, 1999 6:00 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN ENHETEN ANVÄNDS SIDAN 102 INSTALLATION SIDAN 103 ANSLUTNING AV MINIKÖKET SIDAN 104 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Bruksanvisning för frys, integrerad

Bruksanvisning för frys, integrerad Bruksanvisning för frys, integrerad S 7082 542-01 IG 6er 5107 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-angivelse för strömavbrott och

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 B R U K S A N V I S N I N G Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 1 Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar FRYSSKÅP Metos Econo BD-600W 4249051 Installations- och bruksanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 1.1 Användningsområde...2 1.2 Granskning i samband med mottagning...2 1.3 Transport och förvaring...2

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Weintemperierschrank Multi-temperature wine cabinet Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer