Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen. sv-se M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av kyl/frys-kombinationen...4 Bidra till att skona miljön...6 Säkerhetsanvisningar och varningar....7 Energispartips...16 Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen...18 Om kyl/frys-kombinationen ska stå oanvänd under en längre tid...18 Rätt temperatur ikyldelen ifrysdelen...19 Ställa in temperatur...20 Använda vinterkoppling...21 Förvara livsmedel i kyldelen...22 Olika kylzoner...22 Vad som inte är lämpligt att förvara i kyldelen Vad du bör tänka på redan när du köper dina livsmedel...23 Förvara livsmedel rätt...24 Frukt och grönsaker...24 Livsmedel med hög proteinhalt...24 Ändra inredningen...25 Flytta hyllplan...25 Delbart hyllplan...25 Flytta dörrhyllor och flaskhyllor...25 Frysa in och förvara livsmedel...26 Maximal infrysningsmängd...26 Vad händer när man fryser in färska livsmedel?...26 Förvara färdig djupfryst mat...26 Frysa in livsmedel själv...27 Att tänka på före infrysningen Förpacka livsmedel Cirka 24 timmar före infrysning Infrysning...28 Cirka 24 timmar efter infrysning...28 Tina upp djupfrysta livsmedel...29 Göra isbitar...29 Snabbkyla dryck

3 Innehållsförteckning Avfrostning Kyldel...30 Frysdel...30 Rengöring...32 Insida och tillbehör...32 Dörrar och sidoväggar Ventilationsöppningar...33 Dörrtätning...34 Hur man klarar av mindre fel själv...35 Ljud från kyl/frys-kombinationen - orsaker...38 Miele service och garanti...39 Garantitid och garantivillkor...39 Anvisningar för testinstitut...40 Elanslutning...41 Uppställningsanvisningar...42 Uppställningsplats...42 Klimatklass...42 Ventilation...43 Ställa upp kyl/frys-kombinationen...43 Rikta kyl/frys-kombinationen...43 Kyl/frys-kombinationens mått...44 Ändra dörrupphängning...45 Bygga in kyl/frys-kombinationen...48 Adresser

4 Beskrivning av kyl/frys-kombinationen a Till/Frånknapp och temperaturreglage b Knapp för vinterkoppling c Ljuskontaktbrytare 4

5 Beskrivning av kyl/frys-kombinationen a Smör- och ostfack b Hyllplan c Ägghållare d Till/Från- och temperaturreglage, innerbelysning och vinterkoppling e Dörrhylla f Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten g Frukt- och grönsakslådor h Flaskhylla i Fryslådor* * beroende på modell Denna bild visar ett exempel. 5

6 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar kyl/frys-kombinationen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad kyl/fryskombination Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller också skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador för människors hälsa och för miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade kyl/frys-kombinationen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att rören i kyl/frys-kombinationen inte går sönder innan den lämnas in för miljövänligt omhändertagande så att köldmediet i kylkretsloppet och oljan i kompressorn inte läcker ut. Se till att den uttjänade kyl/frys-kombinationen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna kyl/frys-kombination uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda kyl/frys-kombinationen. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. I och med det undviker du olyckor och skador på kyl/frys-kombinationen. Miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. Användningsområde ~ Kyl/frys-kombinationen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer. Den är inte avsedd att användas utomhus. ~ Kyl/frys-kombinationen är endast avsedd att användas i hushåll för kylning och förvaring av livsmedel samt för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel samt beredning av is. All annan användning är otillåten. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Kyl/frys-kombinationen lämpar sig inte för lagring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat och liknande ämnen eller produkter. Vid sådan användning kan de lagrade sakerna/varorna skadas eller förstöras. Vidare är kyl/frys-kombinationen inte lämpad att användas på platser med risk för explosion. Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda kyl/frys-kombinationen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kyl/frys-kombinationen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. Om det finns barn i hemmet ~ Barn under åtta år bör hållas borta från kyl/frys-kombinationen. De får endast använda den under uppsikt. ~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda kyl/frys-kombinationen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. ~ Barn får inte rengöra eller underhålla kyl/frys-kombinationen utan uppsikt. ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kyl/fryskombinationen. Låt inga barn leka med den. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. Teknisk säkerhet ~ Kylsystemets täthet är kontrollerad. Kyl/frys-kombinationen uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser och EG-riktlinjer. ~ Denna kyl/frys-kombination innehåller köldmediet isobutan (R600a), en miljömässigt hållbar men brännbar naturgas. Den skadar inte ozonskiktet och förstärker inte växthuseffekten. Användning av detta miljövänliga köldmedium har delvis lett till ökat driftljud. Förutom ljud från kompressorn kan det också uppstå strömningsljud i hela kylsystemet. Dessa effekter kan tyvärr inte undvikas. De påverkar dock inte kyl/frys-kombinationens prestanda. Se till att inga delar av kylsystemet skadas under transport, uppställning och montering. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador! Vid skador: Undvik öppen led och saker som är lättantända. Bryt strömmen till kyl/frys-kombinationen. Vädra rummet där kyl/frys-kombinationen står i några minuter och kontakta Miele service. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Ju mer köldmedium en kyl/frys-kombination innehåller, desto större måste rummet där den står vara. Om det skulle uppstå läckage kan det i allför små rum bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Rummet måste vara minst 1 m 3 per 8 g köldmedium. Mängden köldmedium framgår av typskylten som finns inuti kyl/frys-kombinationen. ~ Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på kyl/frys-kombinationen. Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet. ~ Kyl/frys-kombinationens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet. ~ För att undvika risker för användaren måste anslutningskabeln, om den är skadad, bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad fackman. ~ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kyl/frys-kombinationen till elnätet med hjälp av sådana. ~ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte kyl/frys-kombinationen i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare). 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Kyl/frys-kombinationen får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). ~ En skadad kyl/frys-kombination kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad kyl/frys-kombination i drift. ~ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste kyl/frys-kombinationen vara spänningsfri. Det är den endast i något av följande fall: När säkringarna är frånslagna. När skruvsäkringarna är helt utskruvade. När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen. ~ Reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. ~ Garantin upphör om kyl/frys-kombinationen repareras av någon annan än av Miele auktoriserad service. ~ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning ~ Beroende på kyl/frys-kombinationens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen står på typskylten inuti kyl/frys-kombinationen. Låg rumstemperatur leder till att kompressorn bara är inkopplad kortare stunder och på så vis kan inte kyl/frys-kombinationen inte hålla den erforderliga temperaturen. ~ Om ventilationsöppningarna täcks för eller blockeras ökar energiförbrukningen och skador på kyl/frys-kombinationen kan inte uteslutas. ~ Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i kyldelen eller i kylskåpsdörren, se till att det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med kyldelens plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt. ~ Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (till exempel sprayburkar) i kyldelen. Lättantändliga gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. Risk för brand och explosion! ~ Använd inga elektriska maskiner i kyl/frys-kombinationen (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor. Risk för explosion! ~ Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrahaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i frysdelen. Burkarna och flaskorna kan spricka och/eller explodera. Risk för personskador och skador på kyl/frys-kombinationen! 12

13 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Ta ut flaskor, som du lagt in för snabbkylning, ur frysdelen inom en timme. Flaskorna kan spricka och/eller explodera. Risk för personskador och skador på kyl/frys-kombinationen! ~ Rör inte frysgods och metalldelar med blöta händer. Händerna kan frysa fast. Risk för personskador! ~ Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset. Risk för personskador! ~ Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem. ~ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, såsom exempelvis varans färskhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar! ~ Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar För kyl/frys-kombinationer i rostfritt gäller: ~ Sätt inte fast självhäftande lappar, genomskinlig tejp, skyddstejp eller något annat med klister på de rostfria dörrarna och ytorna. Ytskiktet skadas och förlorar sin skyddande effekt mot smuts. ~ Dörrarnas ytskikt är känsligt mot repor. Även en magnet kan repa ytan. Rengöring och skötsel ~ Behandla aldrig dörrtätningarna med olja eller fett. Tätningslisterna blir då porösa med tiden. ~ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning. Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av kyl/frys-kombinationen. ~ Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att ta bort frost- och isskikt lossa fastfrusna livsmedel. Då tar kylslingorna skada och kyl/frys-kombinationen slutar fungera. ~ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i kyl/fryskombinationen för snabbare avfrostning. Plasten skadas. ~ Använd inga sprayer eller avisningsmedel. De kan bilda explosiva gaser, innehålla för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller vara hälsovådliga. 14

15 Säkerhetsanvisningar och varningar Transport ~ Transportera alltid kyl/frys-kombinationen stående och i transportförpackningen för att den inte ska skadas. ~ Var alltid två när ni transporterar och flyttar kyl/frys-kombinationen då den är mycket tung. Risk för personskador och skador på kyl/frys-kombinationen! Hantering av uttjänad kyl/frys-kombination ~ Se till att göra dörrlåset obrukbart innan kyl/frys-kombinationen lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker råkar låsa in sig och därmed utsätts för livsfara. ~ Skada inga delar av kyl/frys-kombinationens kylsystem genom att exempelvis sticka hål på förångarens kylmedelskanaler bryta av rörledningar skrapa av ytbeläggningar. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. 15

16 Energispartips Uppställning/skötsel Temperaturinställning Normal energiförbrukning I ventilerade rum. Skyddad från direkt solljus. Inte bredvid en värmekälla (element och/eller spis). Vid idealisk rumstemperatur på 20 C. Täck inte över ventilationsöppningarna och rengör dem regelbundet från damm. Damma av kompressor och metallgaller (värmeväxlare) på baksidan av kyl/frys-kombinationen minst en gång om året. Termostat inställd på medel mellan 2 och 3. Ökad energiförbrukning I stängda, oventilerade rum. I direkt solljus. Bredvid en värmekälla (element och/eller spis). Vid hög rumstemperatur. Vid övertäckta och igendammade ventilationsöppningar. Vid mycket damm på kompressor och metallgaller (värmeväxlare). Ju längre inställd temperatur, desto högre är energiförbrukningen! För kyl/frys-kombinationer med vinterkoppling, se till att vinterkopplingen är avstängd vid en temperatur över 18 C. 16

17 Energispartips Användning Avfrostning Normal energiförbrukning När lådorna, hyllplanen och dörrhyllorna är placerade som vid leverans. Öppna dörren endast vid behov och så kort tid som möjligt. Sortera livsmedlen väl. Ta med en kylväska när du handlar och placera ut livsmedlen jämnt i kyl/fryskombinationen. Ställ tillbaka mat som du har tagit ut så snabbt som möjligt innan den blir för varm. Låt varm mat och dryck svalna innan den ställs in i kyl/fryskombinationen. Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta. Låt frysta livsmedel tina i kyldelen. För att luftcirkulationen ska vara god bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda. Frosta av frysdelen när den har ett isskikt på max 0,5 cm. Ökad energiförbrukning Om dörren öppnas ofta och länge blir det kylförlust och varm luft strömmar in. Kyl/fryskombinationen försöker kyla ner och kompressorns gångtid ökar. Varm mat för med sig värme in i kyl/frys-kombinationen. Kyl/frys-kombinationen försöker kyla ner och kompressorns gångtid ökar. Avdunstning och kondensering av vätska i kyldelen orsakar kylförlust. Isskikt försämrar överföring av kyla till frysgodset. 17

18 Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen Innan du använder kyl/fryskombinationen första gången Skyddsplast Listerna i rostfritt inuti kyl/frys-kombinationen är försedda med skyddsfilm. Om kyl/frys-kombinationen är i rostfritt utförande är även dörrarna, eventuellt också sidorna, försedda med skyddsfilm. ^ Dra av skyddsfilmen först när kyl/fryskombinationen är på plats. Rengöring ^ Rengör kyl/frys-kombinationen invändigt samt tillbehören. För detta använder du ljummet vatten och torkar sedan av allt med en trasa. Koppla in kyl/frys-kombinationen ^ Vrid Till/Från- och temperaturreglaget åt höger från position 0. Ju högre inställning, desto lägre temperatur i kyl/frys-kombinationen. Kyl/frys-kombinationen börjar kylas ner och innerbelysningen i kyldelen lyser när du öppnar dörren. Låt kyl/frys-kombinationen förkylas några timmar så att temperaturen är tillräckligt låg innan du lägger in livsmedel. Stänga av kyl/frys-kombinationen ^ Vrid Till/Från- och temperaturreglaget från 1 till position 0. Det ska gå lite trögt. Kylningen stängs av och innerbelysningen släcks. Om kyl/frys-kombinationen ska stå oanvänd under en längre tid Om kyl/frys-kombinationen inte ska användas under en längre tid: ^ Stäng av den. ^ Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen. ^ Avfrosta frysdelen. ^ Rengör kyl/frys-kombinationen. ^ Låt dörrarna stå öppna en aning för att undvika dålig lukt. Om kyl/frys-kombinationen är avstängd en längre tid men inte är rengjord kan det bildas mögel om dörrarna är stängda. 18

19 Rätt temperatur Det är mycket viktigt att livsmedlen förvaras i rätt temperatur. Livsmedel förstörs snabbt av mikroorganismer men med rätt förvaringstemperatur kan processen förhindras eller fördröjas. Temperaturen påverkar mikroorganismernas tillväxttakt. Nedbrytningsprocessen av livsmedlen går långsammare ju lägre temperaturen är. Temperaturen i kyl/frys-kombinationen stiger ju oftare dörrarna öppnas och ju längre tid de står öppna ju mer livsmedel som förvaras ju varmare livsmedlen som läggs in är ju högre den omgivande rumstemperaturen är. Beroende på kyl/frys-kombinationens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas....ikyldelen Vi rekommenderar en temperatur på 4 Ci mitten av kyldelen. För att kontrollera temperaturen i kyldelen ^ ställer du ett glas fyllt med vatten med en termometer i mitten av kyldelen. Efter cirka 24 timmar kan kyldelens ungefärliga temperatur avläsas. Men tänk på att vanliga badtermometrar och andra hushållstermometrar för det mesta inte mäter exakt. Använd helst ett elektroniskt temperaturmätinstrument. Mät inte lufttemperaturen i kyldelen. Det ger ingen information om temperaturen i livsmedlen. Under mätperioden bör kylskåpsdörren öppnas så lite som möjligt eftersom det annars strömmar in varm luft....ifrysdelen För att frysa in livsmedel och för att förvara livsmedel en längre tid krävs en temperatur på -18 C. Vid denna temperatur har tillväxten av mikroorganismer i stort sett avstannat. Så snart temperaturen stiger över -10 C börjar mikroorganismerna bryta ner livsmedlen vilket minskar hållbarheten. Av denna anledning får delvis eller helt upptinade livsmedel tinas upp först efter det att de kokats eller stekts. De flesta mikroorganismer dör av höga temperaturer. 19

20 Rätt temperatur Ställa in temperatur Temperaturen ställer du in med Till/Från- och temperaturreglaget. ^ Vrid temperaturreglaget till ett läge mellan 1 och 7. Ju högre inställning, desto lägre är temperaturen i kyl/frys-kombinationen. Vi rekommenderar en inställning på medel. Vid förvaring av livsmedel i frysdelen och för att säkerställa att den låga temperatur som behövs för detta, rekommenderar vi en inställning mellan 4 och 7. Denna inställning bör också väljas om dörrarna öppnas väldigt ofta stora mängder livsmedel förvaras eller rumstemperaturen är hög. 20

21 Använda vinterkoppling Vid lägre rumstemperaturer under eller på 18 C kan det bli för varmt i frysdelen eftersom kompressorn går igång alltmer sällan på grund av den låga rumstemperaturen. Det kan hända frysgodset börjar tina. För att förhindra detta finns vinterkoppling. Koppla in vinterkoppling ^ Tryck vinterkopplingsknappen till 1 för vinterkoppling. Kompressorn går nu igång oftare. Härigenom sjunker temperaturen så att den erforderliga temperaturen säkerställs. Stänga av vinterkoppling Så snart rumstemperaturen överstiger 18 C bör vinterkopplingen stängas av för att undvika onödig energiförbrukning. ^ Tryck vinterkopplingsknappen till 0. Kylningen börjar arbeta med normal effekt igen. För att frysa in färska livsmedel på ett optimalt sätt, måste du koppla in vinterkopplingen innan du lägger in livsmedlen i frysdelen. På så vis genomfryses livsmedlen snabbt vilket gör att näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras. Undantag När du lägger in redan djupfrysta livsmedel. Om du fryser in högst 1 kg livsmedel dagligen. Koppla in vinterkoppling Vinterkopplingen måste kopplas in 24 timmar innan livsmedlen läggs in. ^ Tryck vinterkopplingsknappen till 1 för vinterkoppling. Temperaturen i frysdelen sjunker eftersom kompressorn kopplas in oftare. Stänga av vinterkoppling Cirka 24 timmar efter det att du har lagt in livsmedlen, är de genomfrysta och vinterkopplingen kan stängas av. ^ Tryck vinterkopplingsknappen till 0. Kylningen börjar arbeta med normal effekt igen. 21

22 Förvara livsmedel i kyldelen Olika kylzoner På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår olika temperaturzoner i kyldelen. Den kalla tunga luften sjunker till de nedre zonerna i kyldelen. Använd de olika kylzonerna för förvaring av dina livsmedel! Den varmaste zonen Den varmaste zonen i kyldelen är högst uppe i kylskåpsdörren. Här placerar du med fördel till exempel smör och ost. På så vis blir smöret lätt att bre och osten behåller sin arom. Den kallaste zonen Den kallaste zonen är direkt ovanför frukt- och grönsakslådorna (beroende på modell) och mot den bakre väggen. Använd dessa zoner för alla känsliga livsmedel och livsmedel som förstörs fort, som exempelvis fisk, kött och fågel korvar och färdiglagad mat ägg- eller gräddrätter/-bakverk färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg färskost och andra liknande produkter folieförpackade grönsaker och färska livsmedel med ett hållbarhetsdatum som baseras på förvaring i högst 4 C. Explosionsrisk! Om livsmedel som innehåller fett eller olja förvaras i kyldelen eller i kylskåpsdörren ska du vara mycket noga med att se till att fett eller olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med kyldelens plastdelar. Det kan uppstå spänningssprickor i plasten som sedan kan leda till att plasten spricker. Livsmedlen får inte komma åt kyldelens bakre vägg. De kan då frysa fast mot den. Förvara inte livsmedlen för nära varandra. Luften måste kunna cirkulera ordentligt. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga drivgaser (till exempel sprayburkar) i kyl/fryskombinationen. 22

23 Förvara livsmedel i kyldelen Vad som inte är lämpligt att förvara i kyldelen Inte alla livsmedel är lämpade för förvaring i temperaturer under 5 C eftersom de är känsliga mot kyla. Beroende på livsmedel kan utseende, konsistens, smak och/eller vitaminhalt ändras vid för kall förvaring. Exempel på livsmedel som är känsliga mot kyla: ananas, avokado, banan, granatäpple, mango, melon, papaya, passionsfrukt, citrusfrukter (som till exempel citroner, apelsiner, mandariner och grapefrukt) frukt som ska mogna aubergine, gurka, potatis, paprika, tomat och zucchini hårdost (som till exempel parmesan). Vad du bör tänka på redan när du köper dina livsmedel Den viktigaste förutsättningen för lång förvaring är hur färska livsmedlen är när du lägger in dem i kyldelen. Hur färska livsmedlen är från början har en avgörande betydelse för hur länge de kan förvaras. Tänk också på hållbarhetsdatum och rätt förvaringstemperatur. Kylkedjan bör i möjligaste mån vara obruten. Se till att livsmedlen inte ligger för länge i en varm bil. Tips: Ta med en kylväska när du handlar och placera ut livsmedlen jämnt i kyl/frys-kombinationen. 23

24 Förvara livsmedel i kyldelen Förvara livsmedel rätt Förvara livsmedlen som regel endast övertäckta eller förpackade. Påså sätt undviker du att livsmedlen tar åt sig lukt, att de torkar och att eventuella bakterier överförs mellan livsmedlen. Detta är särskilt viktigt vid förvaring av animaliska livsmedel. Vid korrekt temperatur och hygien kan livsmedlens hållbarhet förlängas väsentligt. Frukt och grönsaker Frukt och grönsaker kan emellertid förvaras oförpackade i frukt- och grönsakslådorna (beroende på modell). Livsmedel med hög proteinhalt Tänk på att livsmedel som innehåller mycket protein förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk, och fisk förstörs snabbare än kött. 24

25 Ändra inredningen Flytta hyllplan Hyllplanen kan flyttas och anpassas till matvarornas höjd. ^ Lyft hyllplanet något, dra det en bit framåt, lyft det med utsparningen över hyllhållarna och sätt sedan in hyllplanet på valfri höjd. Kanten längst bak på hyllplanet ska peka uppåt så att livsmedlen inte kommer åt kyldelens bakre vägg och fryser fast. Hyllplanen är säkrade mot att oavsiktligt kunna dras ut genom utdragsspärrar. Delbart hyllplan För att enklare kunna placera livsmedel som behöver utrymme på höjden, till exempel höga flaskor eller skålar, finns ett delbart hyllplan på vilket den främre delen av hyllan kan skjutas in under den bakre delen. ^ Tryck lätt upp den bakre halva glasplattan. ^ Samtidigt lyfter du den främre halvan av glasskivan i framkant och skjuter försiktigt in den under den bakre halvan. För att flytta de båda glasskivorna ^ tar du ut dem båda. ^ Sätt fast de båda hyllhållarlisterna på önskad höjd både på vänster och höger sida på hyllhållarna. ^ Skjut in glasplattorna efter varandra. Hyllplanet med kanten längst bak måste vara längst bak. Flytta dörrhyllor och flaskhyllor ^ Skjut dörrhyllan och/eller flaskhyllan uppåt och lyft ut den rakt utåt. ^ Sätt in dörrhyllan/flaskhyllan på valfritt ställe. Se till att den sitter fast och är ordentligt nertryckt i hållarna. 25

26 Frysa in och förvara livsmedel Maximal infrysningsmängd För att livsmedlen ska bli genomfrysta så snabbt som möjligt får den maximala infrysningsmängden inte överskridas. Den maximala infrysningskapaciteten inom 24 timmar framgår av typskylten "Infrysningskapacitet...kg/24 h". Den maximala infrysningskapaciteten som anges på typskylten har beräknats enligt normen DIN EN ISO Vad händer när man fryser in färska livsmedel? Färska livsmedel bör frysas in så snabbt som möjligt för att näringsvärde, vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt. Ju långsammare livsmedel genomfryses, desto mer vätska läcker ut ur livsmedelscellerna. Cellerna skrumpnar. Vid upptining kan bara en del av vätskan tränga tillbaka in i cellerna. Livsmedlen förlorar på så sätt en hel del vätska. Detta visar sig i vätskeansamlingen som bildas under det tinade livsmedlet. Om livsmedlen genomfryses snabbt hinner inte så mycket vätska tränga ut ur cellerna. Cellerna skrumpnar i väsentligt mindre grad. När livsmedlet tinas kan den mindre mängden vätska utanför cellerna tränga in igen och på så sätt minska vätskeförlusten. Det bildas bara en liten vätskeansamling under livsmedlet. Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken att förpackningen inte är skadad hållbarhetsdatum och temperaturen i butikens frysdisk. Är den högre än -18 C så förkortas hållbarheten. ^ Vänta med att köpa djupfrysta livsmedel till sist och transportera gärna dessa i tidningspapper eller i en kylväska. ^ Lägg in de djupfrysta livsmedlen direkt i frysdelen. Frys inte in livsmedel igen som delvis eller helt har tinat. Först när du har kokat eller stekt livsmedlet kan du frysa in det igen. Förvara färdig djupfryst mat 26

27 Frysa in och förvara livsmedel Frysa in livsmedel själv Frys bara in färska och fullgoda livsmedel. Att tänka på före infrysningen Lämpligt att frysa in är: färskt kött, fågel, vilt, fisk, grönsaker, örter, färsk frukt, mejeriprodukter, bullar, kakor, matrester, äggula, äggvita och många färdiglagade rätter. Ej lämpligt att frysa in är: vindruvor, sallad, rädisor, crème fraiche och liknande, majonnäs, hela ägg med skal, lök, hela råa äpplen och päron. För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bevaras bör grönsakerna förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten i 2 3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl av dem snabbt i kallt vatten. Låt sedan grönsakerna droppa av. Magert kött lämpar sig bättre för infrysning än fett kött och det kan också förvaras betydligt längre tid. Lägg gärna plastfolie mellan köttskivor som ska frysas in. På så vis undviker du att de fryser ihop till en klump. Krydda och salta inte färska livsmedel och förvällda grönsaker före infrysning. Salta och krydda maträtter endast lite grann. Vissa kryddor ändrar smakintensitet när de är frysta. Varm mat och dryck ska svalna innan den läggs in i frysdelen för att förhindra att redan frysta livsmedel tinar och för att inte öka energiförbrukningen. Förpacka livsmedel ^ Frys in livsmedlen portionsvis. Lämpliga förpackningar är - plastfolie - frysslang av polyetylen - aluminiumfolie - frysburkar Olämpliga förpackningar är - omslagspapper - pergamentpapper - cellofan - soppåsar - begagnade plastpåsar ^ Tryck ut luften ur förpackningen. ^ Förslut förpackningen tätt med - gummisnoddar - påsförslutare i plast/plastclips - snören - frystejp Fryspåsar och frysslangar av polyetylen kan också svetsas ihop med en foliesvetsapparat. ^ Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum. 27

28 Frysa in och förvara livsmedel Cirka 24 timmar före infrysning ^ Vrid Till/Från- och temperaturreglaget till en inställning på medel till kall (cirka 6). ^ Koppla in vinterkopplingen (se avsnittet "Använda vinterkoppling"). De frysta livsmedel som redan ligger i frysdelen får på så vis en kylreserv. Infrysning Följande maximala infrysningsmängd måste hållas: fryslåda = 25 kg glasskiva = 35 kg Livsmedel som ska frysas in får inte komma i kontakt med redan frysta livsmedel för att de inte ska tina. ^ Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop. Liten infrysningsmängd ^ Placera livsmedlen utspridda på botten av fryslådorna så att de djupfryses så snabbt som möjligt. Maximal infrysningsmängd (se typskylten) ^ Ta ut den nedersta fryslådan. ^ Placera livsmedlen utspridda på botten av frysdelen och/eller med kontakt till sidoväggarna för att de ska djupfrysas så snabbt som möjligt. Efter infrysningen ^ Lägg de frysta livsmedlen i fryslådan och skjut in den i frysdelen. Stort frysgods Vid infrysning av skrymmande frysgods, som till exempel kalkon eller vilt, kan glasskivorna mellan fryslådorna tas ut. ^ Ta ut fryslådorna, lyft glasskivan något och dra ut den rakt utåt. Cirka 24 timmar efter infrysning ^ Vrid Till/Från- och temperaturreglaget till en lägre inställning. ^ Stäng av vinterkopplingen. 28

29 Frysa in och förvara livsmedel Tina upp djupfrysta livsmedel Djupfrysta livsmedel kan du tina upp i mikrovågsugn i ugn inställd på Varmluft eller Upptining i rumstemperatur i kyldel (kylan som frysgodset avger används för att kyla övriga livsmedel) i ångkokare. Platta kött- och fiskbitar kan lätt tinade läggas i en het stekpanna. Kött- och fiskbitar (till exempel köttfärs, kyckling och fiskfilé) ska du tina så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel. Frukt kan tinas i rumstemperatur både i förpackningen och i en övertäckt skål. Grönsaker kan i allmänhet läggas direkt i sjudande vatten eller fräsas i fett. Tillagningstiden är något kortare än för färska grönsaker på grund av ändrad cellstruktur. Göra isbitar ^ Fyll isbehållaren till 3/4 med vatten och placera den på botten av frysdelen eller i den översta fryslådan. ^ Använd ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft, för att lossa en isbehållare som har frusit fast. ^ Isbitarna går lätt att plocka upp ur behållaren om du håller den under rinnande vatten en kort stund. Snabbkyla dryck Flaskor som förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas ut igen inom en timme. Flaskorna kan annars spricka eller explodera. Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Först när du har kokat eller stekt dem, kan du frysa in dem igen. 29

30 Avfrostning Kyldel Kyldelen avfrostas automatiskt. När kompressorn är inkopplad kan det bildas fukt och rimfrost på kyldelens bakre vägg. Du behöver inte ta bort dessa eftersom de dunstar automatiskt av värmen från kompressorn. Avfrostningsvattnet rinner via en uppsamlingsränna genom ett rör och ut i ett avdunstningssystem på kyl/frys-kombinationens baksida. Se till att uppsamlingsrännan och röret alltid är rena så att avfrostningsvattnet kan rinna ut obehindrat. Frysdel Frysdelen avfrostas inte automatiskt. Vid normal drift bildas med tiden frost och is i frysdelen, till exempel på innerväggarna. Hur mycket frost och is som bildas beror på hur ofta frysskåpsdörren har öppnats och stått öppen hur stora mängder färska livsmedel som har frusits in hur hög luftfuktighet den omgivande rumsluften har. På grund av tjockt isskikt är det svårt att dra ut och öppna fryslådorna. Under vissa omständigheter kan inte frysskåpsdörren stängas ordentligt. Ett tjockt isskikt minskar också kyleffekten och energiförbrukningen ökar. ^ Avfrosta frysdelen regelbundet, senast när ett cirka 0,5 cm tjockt isskikt har bildats på vissa ställen. Passa på att avfrosta frysdelen när lite eller inget frysgods finns i frysdelen luftfuktigheten i rumsluften och den omgivande temperaturen är låg. Försök inte att dra eller skrapa bort isskiktet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål. Frysslingorna tar skada och kyl/fryskombinationen slutar fungera. Före avfrostning ^ Vrid Till/Från- och temperaturreglaget till medel eller kall inställning (cirka 6) en dag innan du ska avfrosta frysdelen och koppla in vinterkopplingen (se avsnittet "Använda vinterkoppling"). På så vis får frysgodset i frysdelen en kylreserv och kan på så vis förvaras längre tid i rumstemperatur. ^ Ta ut de frysta livsmedlen och linda in dem i flera lager tidningspapper eller handdukar. 30

31 Avfrostning ^ Förvara frysgodset på en kall plats tills frysdelen kopplas in igen. ^ Ta ut fryslådorna och glasskivan ur frysdelen. Vid avfrostning Avfrosta frysdelen så fort som möjligt. Ju längre tid frysgodset förvaras i rumstemperatur, desto mer förkortas dess hållbarhet. Använd inte ångrengörare för att avfrosta frysdelen. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. i detta fall så att inte värmen försvinner ut. Efter avfrostningen ^ Rengör frysdelen och torka ur den. Det får inte komma in rengöringsvatten i avloppsröret för avfrostningsvatten. ^ Stäng frysskåpsdörren. ^ Anslut kyl/frys-kombinationen och koppla in den. ^ Sätt in glasskivan och fryslådorna. ^ Lägg tillbaka de frysta livsmedlen. Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i frysdelen för snabbare avfrostning. Plasten skadas. Använd inga avfrostningssprayer eller avisningsmedel eftersom de kan leda till att det bildas explosiva gaser som är hälsovådliga och/eller innehåller lösnings- eller drivmedel som är skadliga för plasten. ^ Stäng av vinterkopplingen och kyl/frys-kombinationen. ^ Dra ut stickproppen eller skruva ut säkringen. ^ Låt frysskåpsdörren stå öppen. ^ Torka upp avfrostningsvattnet med en disksvamp eller disktrasa. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa två kastruller på grytunderlägg med varmt (inte kokande) vatten i frysdelen. Låt frysskåpsdörren vara stängd 31

32 Rengöring Se till att inget vatten hamnar i Till/Från- och temperaturreglaget, i belysningen eller i ventilationsöppningarna. Det får inte rinna rengöringsvatten genom avloppsröret för avfrostningsvatten. Använd inte ångrengörare. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Typskylten inuti kyl/frys-kombinationen får inte tas bort. Den behövs om det skulle uppstå något fel. För att undvika skador på ytorna bör följande inte användas vid rengöring rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel rengöringsmedel för rostfritt stål diskmaskinsrengöringsmedel ugnsspray rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel hårda disksvampar och borstar som repar rengöringssvampar för glaskeramiska ytor vassa metallskrapor. Före rengöring ^ Stäng av kyl/frys-kombinationen. ^ Dra ut stickproppen eller skruva ut säkringen. ^ Ta ut livsmedlen och förvara dem på en sval plats. ^ Avfrosta frysdelen. ^ Ta ut alla löstagbara delar och diska dem. Insida och tillbehör ^ Rengör kyl/frys-kombinationen regelbundet, minst en gång i månaden. Låt inte smuts få bita sig fast utan ta bort den direkt. För rengöring lämpar sig ljummet vatten med lite handdiskmedel. Följande delar kan maskindiskas: smördosan, ägghållaren och isbitsbehållaren (vad som ingår är beroende på modell) flaskhyllorna i dörren och dörrhyllorna smör- och ostfacket. 32

33 Rengöring Temperaturen på det valda diskprogrammet får maximalt vara 55 C! I kontakt med naturliga färgämnen som exempelvis morot, tomat och ketchup kan plastdelar i diskmaskinen missfärgas. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet. ^ Rengör kyl/frys-kombinationens hyllplan och lådor för hand. Dessa delar tål inte maskindisk! ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret ofta med en liten pinne eller liknande så att vattnet alltid kan rinna ut obehindrat. ^ Torka av kyl/frys-kombinationens insida samt tillbehör med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt båda dörrarna stå öppna en kort stund. Dörrar och sidoväggar Det bästa är att alltid avlägsna smuts på dörrarna och sidoväggarna direkt. Om smutsen får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte längre går att få bort och ytorna kan missfärgas eller förändras. Alla ytor är repkänsliga och i kontakt med olämpliga rengöringsmedel kan de missfärgas eller skadas. ^ Rengör ytorna med en ren trasa, handdiskmedel och varmt vatten. Du kan också rengöra dem med en ren, fuktig mikrofibertrasa utan rengöringsmedel. ^ Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa. Ventilationsöppningar ^ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med pensel eller dammsugare. Dammlager gör så att energiförbrukningen ökar. Baksida - kompressor och metallgaller Kompressorn och metallgallret (värmeväxlaren) på kyl/frys-kombinationens baksida måste dammas av minst en gång per år. Med damm ökar energiförbrukningen. Se till att kablar eller andra delar inte dras ut, viks eller skadas vid rengöring. 33

34 Rengöring Dörrtätning Behandla aldrig dörrtätning med olja eller fett. Tätningen blir då porös med tiden. ^ Tvätta av dörrarnas tätningslister regelbundet med rent vatten och torka torrt med en trasa. Efter rengöringen ^ Sätt tillbaka alla delar i kyl/frys-kombinationen. ^ Sätt stickproppen i vägguttaget och koppla in kyl/frys-kombinationen med Till/Från- och temperaturreglaget. ^ Lägg in livsmedlen i kyl/frys-kombinationen och stäng dörrarna. 34

35 Hur man klarar av mindre fel själv Reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren. Följande fel kan du själv åtgärda: Vadgörman......omkyl/frys-kombinationen inte kyler? ^ Kontrollera om Till/Från- och temperaturreglaget står på en annan inställning än 0. ^ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. ^ Kontrollera om säkringen har löst ut. Kyl/frys-kombinationen, huvudströmmen eller någon annan maskin kan vara trasig. Kontakta en elektriker eller Miele service....omdetärförkallt i kyldelen? ^ Ställ Till/Från- och temperaturreglaget på en högre inställning. ^ Kontrollera att frysskåpsdörren är riktigt stängd. ^ Har en större mängd livsmedel frysts in samtidigt? Eftersom kompressorn då arbetar väldigt länge sjunker temperaturen i kyldelen automatiskt. Därför ska aldrig mer livsmedel än vad som står på typskylten frysas in samtidigt. ^ Är vinterkopplingen inkopplad?...omkompressorn arbetar allt oftare och under längre tid? ^ Kontrollera om ventilationsöppningarna är blockerade av något föremål eller damm. ^ Kontrollera om rumstemperaturen är för hög. Ju högre rumstemperatur, desto längre tid är kompressorn inkopplad. Läs anvisningarna i avsnittet "Uppställningsanvisningar - Uppställningsplats". ^ Kontrollera om kompressorn och metallgallret (värmeväxlaren) på baksidan är dammiga. ^ Dörrarna har öppnats ofta eller så har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ^ Kontrollera om dörrarna kan stängas ordentligt. ^ Se efter som det har bildats ett tjockare isskikt i frysdelen. Om det är så, frosta av frysdelen. 35

36 Hur man klarar av mindre fel själv...omfrysvarorna tinar eftersom det är för varmt i frysdelen? ^ Är rumstemperaturen lägre än vad kyl/frys-kombinationen är avsedd för? Höj då rumstemperaturen. Kompressorn kopplas in allmer sällan om rumstemperaturen är för låg. Därför kan det blir för varmt i frysdelen. ^ Koppla in vinterkopplingen (se avsnittet "Vinterkoppling")....omlivsmedlen frusit fast? Lossa dem med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft....omdetharbildats ett tjockare isskikt i frysdelen? ^ Kontrollera att frysskåpsdörren kan stängas ordentligt. ^ Avfrosta frysdelen och rengör den. Ett tjockt isskikt minskar kyleffekten och ökar energiförbrukningen....ominnerbelysningens hölje är varmt fastän kylskåpsdörren inte har öppnats på länge? Detta är inget fel. Denna kyl/frys-kombinationen har vinterkoppling. Om rumstemperaturen sjunker till under 18 C, kopplas kompressorn för kyl/frys-kombinationer utan vinterkoppling alltmer sällan in. I frysdelen kan det då bli för varmt. Vinterkopplingen gör så att innerbelysningen tänds även när dörren är stängd så att kyldelen värms vid en rumstemperatur på under 18 C. Genom denna uppvärmning arbetar kompressorn oftare och frysdelen kyls på så sätt ner tillräckligt. Om rumstemperaturen är under 10 C garanteras inte att funktionen fungerar trots att vinterkopplingen är inkopplad. Höj rumstemperaturen. 36

37 Hur man klarar av mindre fel själv...ombelysningen i kyldelen inte längre fungerar? ^ Kontrollera först om ljuskontaktbrytaren har kommit i kläm eller om Till/Från- och temperaturreglaget står på 0. Om det inte beror på något av dessa två så är LED-belysningen trasig. Byt LED-belysning så fort som möjligt. Annars fungerar inte den inkopplade vinterkopplingen. ^ Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen. Endast Mieles original LEDlampor får sättas in. Dessa kan du köpa hos din Mieleåterförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Liknade LED-lampor får inte sättas in. Risk för brand! ^ Du kan även använda en glödlampa med följande anslutningsdata: V, max 15 W, sockel E 14. Finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning. ^ Skjut på lampskyddet igen och haka fast det....omdetärblött på kyldelens botten? Avloppsröret för avfrostningsvattnet är blockerat. ^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret. ^ Ta tag baktill i lampskyddet, tryck upp sidodelen a och ta bort skyddet b. Om lampskyddet skulle skadas eller om det har avlägsnats på grund av skador var mycket försiktig!. Titta inte in i laser (laserstrålning klass 1M) med optiska instrument (en lupp eller liknande)! Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av ovanstående anvisningar, var god kontakta Miele service. Öppna inte dörrarna annat än i nödfall till dess att felet är avhjälpt. På så vis stiger inte temperaturen i onödan. ^ Byt LED-lampa. 37

38 Ljud från kyl/frys-kombinationen - orsaker Normala ljud Brrrrr... Blubb, blubb... Klick... Sssrrrrr... Knack... Hur uppstår de? Brummandet kommer från motorn (kompressorn). För en kort stund kan ljudet bli högre just när motorn kopplas in. Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från köldmediet som rinner genom rören. Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur motorn. I en flerzons- eller NoFrost-kyl/frys-kombination kan ett tyst susande ljud höras när luftströmmarna cirkulerar i kyl/frys-kombinationens inre delar. Knackljudet hörs när materialet inuti utvidgas. Tänk på att det inte går att helt undvika motorljud och ljud från kylaggregatet. Ljud som enkelt kan åtgärdas Klapprande, slamrande, klirrande ljud Hur uppstår de och vad kan man göra åt dem? Kyl/frys-kombinationen står inte plant: Rikta kyl/frys-kombinationen med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna under skåpet eller lägg något under. Kyl/frys-kombinationen kommer åt snickeriskåp eller ett annat kyl- eller frysskåp: Öka avståndet mellan skåpet och snickeriskåp eller annat kyl- eller frysskåp. Lådor, korgar eller hyllplan vibrerar eller kärvar: Kontrollera kyl/frys-kombinationens uttagbara delar och sätt in dem på nytt. Flaskor eller skålar kommer åt varandra: Flytta dessa en aning från varandra. Transportkabelhållaren hänger kvar på baksidan av kyl/fryskombinationen: Avlägsna kabelhållaren. 38

39 Miele service och garanti Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din återförsäljare eller Miele service. Garantitid och garantivillkor Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser. Telefonnummer till Miele service hittar du på baksidan av bruksanvisningen. Se även Service behöver kyl/frys-kombinationens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen. 39

40 Anvisningar för testinstitut Testerna ska utföras enligt gällande normer och riktlinjer. Vid förberedelse och utförande ska dessutom följande uppgifter från tillverkaren beaktas: placeringsritningar och anvisningar i bruks- och monteringsanvisningen. 40

41 Elanslutning Kyl/frys-kombinationen levereras med elkabel och stickpropp för anslutning till 50 Hz V. Säkringen måste vara på minst 10 A. Anslutning får endast ske till ett jordat uttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Elanslutningen måste utföras enligt VDE Stickproppen får inte ligga direkt bakom kyl/frys-kombinationen. Den måste vara lätt tillgänglig för att i nödfall kunna dras ut snabbt. Om kontakten efter inbyggnad inte är tillgänglig för användaren måste anslutningen ha en åtkomlig, typgodkänd strömbrytare. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör LS-brytare, säkringar och skydd (EN 60335). Varken stickpropp eller nätkabel får komma åt kyl/frys-kombinationens baksida eftersom stickpropp och nätkabel då kan skadas genom vibrationer från kyl/frys-kombinationen. Det kan orsaka kortslutning. Andra maskiner bör inte heller anslutas till kontakter som finns bakom kyl/fryskombinationen. Det är inte tillåtet att ansluta kyl/fryskombinationen via förlängningskabel eftersom den inte garanterar tillräcklig säkerhet (till exempel överhettningsfara). Kyl/frys-kombinationen får inte anslutas till en växelriktare som används vid en autonom strömförsörjning, till exempel via solpaneler. När man kopplar in kyl/frys-kombinationen kan annars säkerhetsavstängningen kopplas in på grund av spänningstoppar. Elektroniken kan skadas. Likaså får kyl/frys-kombinationen inte användas med energisparkontakter eftersom energitillförseln då reduceras och kyl/frys-kombinationen blir för varm. Om anslutningskabeln måste bytas ut får detta byte endast utföras av en elektriker. 41

42 Uppställningsanvisningar Använd inga maskiner som avger värme, som exempelvis miniugn, kokplattor eller brödrost, på kyl/fryskombinationen. Risk för brand! Denna kyl/frys-kombination ska inte placeras direkt bredvid (side by side) ett kyl- eller frysskåp av annan modell. Eftersom denna kyl/frys-kombination inte är utrustad med ett sidoväggelement kan en placering side by side leda till kondensvattenbildning. Hör med din Mieleåterförsäljare om vad som gäller. Uppställningsplats Kyl/frys-kombinationen bör inte placeras direkt bredvid en spis, ett element eller i närheten av ett fönster med direkt solljus. Ju högre rumstemperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen. Lämplig uppställningsplats är ett rum med goda ventilationsmöjligheter. Beakta dessutom följande när kyl/fryskombinationen ställs upp: Kontakten får inte vara bakom kyl/frys-kombinationen. Den måste vara lätt tillgänglig vid nödfall. Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt kyl/frys-kombinationens baksida eftersom den kan skadas av vibrationer från kyl/frys-kombinationen. Andra maskiner bör inte heller anslutas till kontakter som finns bakom kyl/frys-kombinationen. Viktigt! Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på utsidan av kyl/frys-kombinationen. Detta kondensvatten kan leda till korrosion. För att förebygga kondens rekommenderas att kyl/frys-kombinationen står i ett torrt rum med tillräcklig ventilation och/eller luftkonditionering. När du har ställt upp kyl/frys-kombinationen, säkerställ att kyl- och frysskåpsdörrarna stängs ordentligt, att ventilationsöppningarna inte är övertäckta och att kyl/frys-kombinationen har ställts upp på så sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Klimatklass Beroende på kyl/frys-kombinationens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklass står på typskylten inuti kyl/frys-kombinationen. Klimatklass SN N ST T Rumstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +16 C till +38 C +16 C till +43 C En lägre rumstemperaturen leder till att kompressorn inte är inkopplad under längre perioder. Detta kan leda till högre temperaturer i kyl/frys-kombinationen så att frysgodset eventuellt till och med börjar tina. 42

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kyl/frys-kombinationen i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med PerfectFresh-zon, NoFrost-system och ismaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING KUNDTJÄNST

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

bruksanvisning KF 1160 A+

bruksanvisning KF 1160 A+ bruksanvisning KF 1160 A+ Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA FUNKTIONER

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

K 6170 A++ H K 6170 A++ V

K 6170 A++ H K 6170 A++ V K 6170 A++ H K 6170 A++ V Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats på en modern anläggning och genomgått de allra nogrannaste kvalitetsprocesser,

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson Fixa tvätten_omslag.indd 1 2011-10-24 10.26 tvätten städningen i köket 1 Fixa kök_omslag.indd 1 2011-10-24 10.25 Fixa städ_omslag.indd 1 2011-10-24 10.28 Lärarhandledning FIXA tvätten FIXA städningen FIXA

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information om hur man bör

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 B R U K S A N V I S N I N G Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 1 Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar FRYSSKÅP Metos Econo BD-600W 4249051 Installations- och bruksanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 1.1 Användningsområde...2 1.2 Granskning i samband med mottagning...2 1.3 Transport och förvaring...2

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN...

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 162 4.1 Hyllplan... 163 4.2 Låda för frukt och grönsaker... 163

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer