UTLÅTANDE OM DELEGATIONENS FÖR MILITÄRHISTORISK FORSKNING STIPENDIUM FÖR POSTGRADUERADE FORSKARE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLÅTANDE OM DELEGATIONENS FÖR MILITÄRHISTORISK FORSKNING STIPENDIUM FÖR POSTGRADUERADE FORSKARE 2008"

Transkript

1

2

3

4 UTLÅTANDE OM DELEGATIONENS FÖR MILITÄRHISTORISK FORSKNING STIPENDIUM FÖR POSTGRADUERADE FORSKARE 2008 Sju ansökningar har inkommit: Hans Andersson, född 1950, disputerad 2000 (projektförslag: konferens/symposium om det militära rättsväsendets historia) Mathias Cederholm, född 1979, disputerad 2007 (projektförslag: aspekter på bondevärn och uppbåd i europeisk politisk kultur under tidigmodern tid) Christopher Collstedt, född 1976, disputerad 2007 (projektförslag: I krigets skugga. Det militära våldets diskurser i Skåne ) Rolf Hugosson, född 1965, disputerad 2000 (projektförslag: The Bundeswehr and the Uses of Military History in Germany, ) Esbjörn Larsson, född 1968, disputerad 2005 (projektförslag: Barn ifrån Mars. En förberedande studie över Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar, c:a ) Mikael Nilsson, född 1976, disputerad 2007 (projektförslag: Producing Neutral Consent: The USIA and the Role of Propaganda för Swedish American Military Collaboration, ) Ulrica Söderlind född 1967, disputerad 2006 (projektförslag: kosthållning ombord på svenska ubåtar ) Hans Andersson avser ordna en europeisk konferens i Sverige om det militära rättsväsendets historia, som en uppföljning till tidigare konferenser i Tyskland och Frankrike. Det förefaller emellertid inte som om ett sådant projektförslag ryms inom syftena för DMF:s stipendium, som är att stödja forskning med historisk inriktning inom området säkerhetspolitik och försvar" genom att möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning. Här handlar det snarare om nätverksbyggande inom ramen för ett etablerat internationellt utbyte. Sådana aktiviteter stöder redan DMF, som regel dock med betydligt mindre summor än SEK. För att ge stöd till konferenser vill Delegationen också se genomarbetade ansökningar med programförslag, uppgift om tid och plats för konferensen liksom en kalkyl över kostnaderna. Den avslutande formuleringen i Anderssons ansökan ( Jag kan börja med att göra en intresseförfrågan bland de sammankallande i nätverken ) antyder att konferensförberedelserna i detta fall inte har hunnit särskilt långt. Det förefaller därför nödvändigt för Delegationen att lägga Anderssons ansökan åt sidan. Mathias Cederholm önskar producera en förberedande, litteraturbaserad översiktsstudie kring problemkomplexet bondevärn/bondeupppbåd i Norden och norra/centrala Europa Medan tidigare militärhistorisk forskning kretsat kring begreppet den militära revolutionen och krigsmakternas modernisering under perioden, är Cederholm snarare intresserad av de äldre uppbådsformernas fortlevnad, samt deras koppling till tidens föreställningar om beskydd och

5 ömsesidighet. Den nordiska kontexten är väl känd, men Cederholm önskar att med hjälp av forskningslitteratur i gränslandet mellan sociologi, lokalhistoria och militärhistoria undersöka vilken roll bondeuppbåd spelade i andra delar av Europa. I litteraturlistan ryms förutom nordiska även fransk-, tysk- och engelskspråkiga verk. Den jämförande litteraturstudien är tänkt att resultera i en artikel, som kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift och även ligga till grund för en ansökan till någon av de större forskningsfonderna om en undersökning på nordisk botten. Cederholm skisserar slutligen ett utkast till metod i det kommande forskningsprojektet, inspirerad av social begreppshistoria och prövad i hans nyligen presenterade avhandling. Cederholms ansökan är spännande eftersom hans tilltänkta undersökningsperiod överskrider gränsen mellan medeltid och tidigmodern tid och genom strävan att sätta in nordiska erfarenheter i en europeisk kontext, samt berömvärd genom sin internationella orientering och sin konkreta målinriktning. Christopher Collstedt önskar med sitt projekt att ur ett kulturhistoriskt perspektiv undersöka hur militära våldshandlingar tolkades och problematiserades i Sverige under andra hälften av 1600-talet. Det övergripande syftet är att lämna ett bidrag till forskningen om det militära våldets kulturhistoria, och att sammanföra denna forskning med forskningen kring övergångsproblematiken efter Roskildefreden. Det är dock uppenbart att det är den historiska konstruktionen av våld som främst intresserar Collstedt. Han avser att undersöka hur denna tog sig till uttryck genom talet om våld mellan militärer och civila, internt militärt våld, samt militär våldsutövning under symmetriska och asymmetriska konflikter. De diskurser som ska studeras rör både religion/moral och etik, lagar och krigsnormer, juridik och rättspraxis, enskilda människors berättelser om krigserfarenheter liksom estetik och propaganda. Undersökningen ter sig med andra ord mycket vittomfattande, liksom det tänkta källmaterial som utpekas i landsarkivet i Lund och i Riksarkivet. Bristen på tydliga avgränsningar framstår som en svaghet med Collstedts tilltänkta projekt. Den metodologiska inspirationen är dessutom ensidigt hämtad från litteraturvetenskaplig forskning, där ju frågor kring bevisning och representativitet brukar formuleras annorlunda än inom historieforskningen. Reflektioner kring denna problematik saknas dock i ansökan. De höga ambitionerna till trots är det därför svårt för Delegationen att förorda Collstedt som mottagare av stipendiet. Rolf Hugoson avser undersöka historieuppfattning och historiebruk inom Bundeswehr, med särskilt avseende på umgänget med andra världskrigets erfarenheter och traditionerna från Wehrmacht. Studien ska även beröra bruket av militärhistoria i den politiska debatten om Bundeswehr, med utgångspunkt i diskussionerna i förbundsdagen. Hugoson redovisar realistiska avgränsningar och en tydlig projektplan, där arkivstudier och intervjuer i Tyskland ska resultera i en tidskriftsartikel avsedd för en internationell publicering, och även ligga till grund för en större projektansökan med forskare från flera länder, med jämförande studier rörande Finland, Frankrike, Israel, Sverige och USA.

6 Hugoson, som trots sin historiska inriktning är statsvetare, presenterar en väl avvägd projektplan, intressant inte minst genom sin internationella orientering och sin inriktning mot det försummade forskningsfältet militärt historiebruk. Esbjörn Larsson avser att undersöka Föreningen för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar, c:a Larsson vill med hjälp material i föreningens arkiv kartlägga vilka som var engagerade i dess verksamhet, hur synen på skolungdomars vapenövningar förändrades under dess drygt hundraåriga existens, hur föreningen kommunicerade sin självbild till omvärlden och hur samhällsdebatten kring vapenövningarna såg ut. Resultatet är tänkt att ligga till grund för större ansökningar till olika forskningsstiftelser, till en artikel i Militärhistorisk tidskrift och till bidrag vid konferenser. Det skall samtidigt ses som förstudie till fler undersökningar på temat barns förhållande till försvarsmakten, under det sekel som kallats Barnens århundrade. Larssons ansökan är mycket välskriven med tydliga uppgifter om forskningsläge, syfte, frågeställningar och källmaterial. Barnens militärhistoria i Sverige är dessutom ett förhållandevis oskrivet kapitel. Mikael Nilsson önskar med hjälp av tidigare outnyttjat arkivmaterial från US Information Agency undersöka amerikansk opinionsbildande verksamhet i Sverige under kalla kriget, särskilt det som riktades mot socialdemokratiska politiker och fackliga funktionärer. Syftet med projektet anges vara att fördjupa förståelsen för det militära samarbetet mellan Sverige och USA genom att redogöra för dess civila bas. Mot bakgrund av den ideologiska konkurrensen mellan USA och Sovjetunionen om att framstå som mänsklighetens enda hopp och bästa framtid, kan man givetvis hävda att USIA:s verksamhet i Sverige skulle tjäna säkerhetspolitiska syften. Men förutom på detta högst allmänna plan är det svårt att kategorisera Nilssons föreslagna studie som inriktad mot militärhistoria och säkerhetspolitik. Eftersom USA bedrev propaganda över hela världen under kalla kriget och särskilt till potentiella fiendeländer bakom järnridån är det oklart hur undersökningen skulle kunna belysa just förutsättningarna för militärt samarbete mellan Sverige och USA. Och varför skulle USA behöva producera consent i Sverige för att legitimera en verksamhet, som ju ändå bara var känd av ett fåtal personer i landet? Inte i något av de arkivdokument som Nilsson citerar i sin ansökan refereras heller till den militära nyttan av att få svenskarna vänligt stämda gentemot USA. Och hur ska betydelsen av propagandan mätas? När Nilsson konkluderar att verksamheten i Sverige ansågs mycket lyckad och effektiv, är det enbart på grundval propagandaorganens egna, självberömmande rapporter till State Department. En undersökning av den amerikanska propagandan i Sverige under kalla kriget måste givetvis göras, men bör då finansieras med andra medel än Delegationens. Ulrica Söderlind redovisar i sitt projektförslag kosthållning ombord på svenska ubåtar ingående projektets tänkta genomförande och lämpligt källmaterial. Projektet deltog redan i förra årets konkurrens, men avfördes då ur diskussionen eftersom problemställningens vetenskapliga relevans och kopplingen till en övergripande problematik var svår att se. De revideringar som

7 genomförts sedan dess framstår inte som särskilt genomgripande. Projektet kan därför inte heller i år komma i fråga för Delegationens stöd. Efter denna inledande granskning urskiljer sig alltså en tätgrupp av sökande med väl definierade och avgränsade, ämnesrelevanta projektförslag: Cederholm, Hugoson och Larsson. Dessa tre skulle enligt Delegationens uppfattning alla kunna komma ifråga som mottagare av stipendiet. Den som i detta läge skiljer sig från de övriga är Larsson, genom sin inriktning mot svenska förhållanden. Ett forskningsprojekt som är begränsat till en svensk kontext är givetvis inte mindre vetenskapligt relevant än ett som i likhet med Hugosons är begränsat till en tysk, men just den tyska militärhistorien och uppfattningen av denna har ju också en allmäneuropeisk betydelse. Delegationen väljer därför i detta läge att lägga även Larssons ansökan åt sidan. När i urvalsprocessens sista skede två likvärdiga kandidater ställs mot varandra, finns anledning att fästa uppmärksamhet på utlysningens bestämmelse om att företräde skall ges till yngre forskare. Till åldersskillnaden om fjorton år mellan Hugoson och Cederholm ska läggas åldersskillnaden inom akademin. Sju år har förflutit sedan Hugoson disputerade. Han har sedan dess också åstadkommit ett antal meriterande publikationer och hunnit etablera sig som en i Sverige ledande expert inom området retorik och krig. Bredvid Cederholm framstår han därför knappast som en yngre forskare. Mot denna bakgrund väljer Delegationen att tilldela Mathias Cederholm sitt stipendium för postgraduerade forskare med inriktning mot militärhistoria och säkerhetspolitik år Stockholm Henrik Landerholm, Försvarshögskolans rektor Gunnar Magnusson, överstelöjtnant Ann Hörsell, filosofie doktor Åsa Karlsson, filosofie doktor Maria Sjöberg, docent Pär Sundquist, departementssekreterare Ulf Söderberg, krigsarkivarie Nils Erik Villstrand, professor Gunnar Åselius, professor

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 70 Litteratur Den erövrade provinsens möte med den svenska centralmakten efter Roskildefreden Karl Bergman, Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge

Läs mer

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Titelsida Svensk titel: Vems är kulturen? Engelsk titel: Whose is the culture? Författare:

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan En kvalitativ studie om undervisningsinnehåll och lärandeteorier Tove Karlsson och Anna Melin LAU395 Handledare: Johan Wedel Examinator: Dan Rosengren Rapportnummer:

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk Historia i magasin En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk 1 2 Historia i magasin En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Folkbiblioteken och informationsuppgiften Fyra biblioteksorganisationers syn på folkbibliotek, folkbibliotekens bestånd samt deras roll i samhället.

Folkbiblioteken och informationsuppgiften Fyra biblioteksorganisationers syn på folkbibliotek, folkbibliotekens bestånd samt deras roll i samhället. MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:22 Folkbiblioteken och informationsuppgiften Fyra biblioteksorganisationers syn

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN 1 Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg Till Bror Rudolf Hall (1876 1950) Utbildningens sociala och kulturella historia Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Förord. En studie av barn och familjerådslag

Förord. En studie av barn och familjerådslag 1 Förord En studie av barn och familjerådslag Sedan några år pågår ett projektsamarbete kring familjerådslag som utredningsmetod för barn och unga mellan de nordiska länderna. Projektet stöds ekonomiskt

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer