Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk"

Transkript

1 Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk I projektet InnoVatten driver Skånes Hav och Vatten och Marint centrum arbetet med att finna nya former för Skånes olika havs- och vattenfokuserade aktörer att samverka och skapa bättre förutsättningar för att bidra till en bättre havs- och vattenmiljö och stötta utvecklingen av tillväxt och sysselsättning på området. Under vintern har projektet kartlagt ett knappt tjugotal skånska aktörer, för att få en bild av vad de gör, behöver och vill samt i ett helhetsperspektiv fundera över vad Skåne är bra på och vad vi borde göra annorlunda. Resultaten visar att aktörerna tillsammans har både bredd och djup i kompetens och erfarenheter, varierade profiler och uppdrag men med liknande mål och, sist men inte minst ett starkt engagemang för havs- och vattenfrågorna. Kartläggningens resultat har bearbetats i workshopformat och slutsatserna som dras är att ökad samverkan skulle stärka såväl de enskilda aktörerna som Skånes hav och vatten, ge Skåne en samlad röst i ett nationellt och internationellt Forts. sid 2 Företagare vill etablera landbaserad laxodling i Simrishamn. Sveriges största landbaserade laxodling är på väg att etableras i Simrishamn. Sid 6 Läkemedelsrester i vatten dags att agera Sid 3 Samarbete om Hanöbukten med Lunds universitet Sid 4 Återanvändning av vatten nytt IVL-projekt Sid 5 Möte om den maritima strategin Sid 6 Nyheter i korthet Sid 7 Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Madeleine Lundin

2 perspektiv och kunna göra Skåne till en föregångare och förebild på området. Exempel på funktioner som har identifierats som önskvärda för nätverket att hålla i är: aktiviteter och satsningar för kompetensutveckling samt kunskaps- och erfarenhetsbyte medansvar/stötta informationsutbyte mellan nätverkets aktörer extern omvärldsbevakning (inkl. utlysningar) stöd i projektutveckling och att söka finansiering utveckling av pilotprojekt, testsajter och demonstrationsanläggningar intressebevakning/påverkansarbete i gemensamma frågor samordning av hantering av gemensamma frågeställningar och problemområden utveckling av anpassade system och former för affärsrådgivning samt innovations- och näringslivsutveckling inom hav/vatten Under resten av året fortsätter arbetet med att utöka antalet involverade aktörer i projektet, med ett särskilt fokus på näringsliv och akademi. Vid sidan av löpande kommunikation mellan projektledningen och de involverade aktörerna, planeras ytterligare tre workshopar, den 3 juni, 19 september och 12 november. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Johan Ljungquist och Mikael Olenmark från Scandinavian Aquasystems AB i Skättilljunga talade om sitt företag och akvaponik en skånsk framtidsnäring? Nationell konferens om vattenbruk på Marint centrum I slutet av januari arrangerades den fjärde nationella vattenbrukskonferensen på Marint centrum. Konferensen var fulltecknad och samlade 150 personer från hela Sverige företagare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Vattenbruk är den del av livsmedelssektorn som växer snabbast globalt sett. Närmare hälften av den fisk som vi konsumerar idag är odlad och förväntningarna är stora på att framtidens vattenbruk ska kunna tillgodose den ökande efterfrågan på fisk och skaldjur som ses världen över. Det svenska vattenbruket är ett stort möjlighetsområde. Detta genom att befintliga vattenbruk producerar mera och genom att vi i framtiden odlar fisk och skaldjur på helt nya sätt genom slutna system. Och allt behöver ske på ett hållbart sätt, vilket Sverige har goda förutsättningar för. En av styrkorna med svenskt vattenbruk är att Sverige har högklassig forskning inom en rad för vattenbruket viktiga områden, bl.a. inom nutrition och miljöpåverkan, recirkulationsteknologi, fiskhälsa och socioekonomisk resiliens/ekosystemförvaltning. Mot bakgrund av detta har Sverige goda möjligheter till miljömässigt effektiv produktion med låg ekosystem- och klimatpåverkan. Detta både genom lämpliga klimatförhållanden för odling av laxfiskar, men också genom förutsättningar för att kunna utnyttja spillvärme från kraftverk eller andra industrier för produktion av varmvattensarter. Recirkulerande odlingssystem kan komma att kunna frikoppla vattenbruksproduktionen helt från den omgivande miljön, vilket skulle innebära minimal eller ingen miljöpåverkan. Detta förutsätter att innovativa lösningar för avlopps- 2

3 vattenrening tas fram samt att man balanserar närsaltsflödena. Nya former av produktionssystem, t.ex. integrerade s.k. multitrofa/ akvaponiska system, kan vidare effektivisera användningen av energi och näringsämnen. I ett grönt tillväxtperspektiv bör avfall som kol, kväve och fosfor ses som resurser som ska tas tillvara och återanvändas i matproduktionen. Svenskt vattenbruk skulle kunna utvecklas till att både bidra med sådana ekosystemtjänster och bli en drivkraft för landsbygdsutveckling genom att svensk import av odlad fisk och skaldjur kan minska till förmån för inhemsk produktion. Bland svagheterna i svenskt vattenbruk lyftes särskilt den bristande integreringen av vattenbrukssektorns aktörer och ett för sektorn som helhet övergripande behov av kunskap, utbildning och praktisk träning, både för odlare och för personal genom hela produktionskedjan inklusive myndigheterna. Dokumentation från konferensen kan nås via Marint centrums hemsida. Konferensens arrangörer var Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, Jordbruksverket och Vattenbrukarnas Riksförbund. Värdar var Simrishamns kommun och Region Skåne. Konferens om läkemedelsrester i vatten dags att agera! Det var uppmaningen till det dryga hundratalet deltagare som samlades till konferens på Marint centrum i början av april. Läkemedelsrester i miljön har debatterats under en längre tid, men brister i policy gör att det har saknats drivkrafter för företag att utveckla långsiktiga lösningar. För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete på flera nivåer. Enligt nya EU-regler skall Sverige börja med mätningar av läkemedelsrester i vatten 2015, vilket är ett första steg mot utsläppskrav. Men redan idag finns fungerade lösningar och marknaden börjar nu växa i takt med att medvetenheten om problematiken ökar. Läkemedelsrester hittas i vattenmiljön på grund av ökad användning, men också på grund av att de är designade för att vara uthålliga i biologisk miljö och för att avloppsreningsverken inte är utrustade för att bryta ned och omvandla dem till ofarliga slutprodukter. Eftersom det handlar om biologiskt aktiva ämnen orsakar de skada på de levande organismer som finns i vatten, kust och havsområden eller påverkar ekosystemens funktion. Ett exempel på det senare publicerades nyligen i en rapport vid Umeå universitet, om beteendeförändringar hos abborre orsakade av det ångestdämpande läkemedlet oxazepam. Fiskarna blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ändrade beteendet ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd. Tidigare forskning har fokuserat på om läkemedel skadar eller dödar organismer, men i denna studie kan se en annan typ av effekt som på sikt kan ge minst lika stor påverkan på miljön. Ett samhälle utan läkemedel är naturligtvis vare sig realistiskt eller önskvärt. Däremot behöver vi blev avsevärt bättre på att hantera myntets baksida i form av ämnenas effekter i miljön. En av konferensen poänger var att vi behöver agera på dessa effekter nu. Forskning behöver fortgå gällande läkemedlens miljöeffekter, men det är inte hållbart att vänta tills vi har fullständig kunskap om allt, det är knappast ens möjligt. Istället behöver vi anta att läkemedelsrester i vatten har en 3

4 Skånes Hav och Vatten driver ett nätverk på temat läkemedelsrester i vatten, som sedan starten förra våren har rönt stor uppskattning bland en bred skara företag, forskare och organisationer runtom i Skåne. För att bygga vidare på detta intresse, undersöker Marint centrum nu möjligheten att utvidga kompetensen på centret genom att knyta till sig expertis på området. Om du känner till företag kopplat till läkemedel, vattenrening, vattenanalys eller något besläktat område, kontakta oss gärna. miljöpåverkan och koncentrera oss på att reducera mängden som når naturen och att rena de som kommer dit. Det behövs ett medvetet och samordnat arbete från olika aktörer i läkemedelskedjan för att lyckas. Vid konferensen presenterades hur olika länder, inklusive Sverige, arbetar med policy kring problematiken och vilka aktörer som arbetar med frågan på nationell nivå. Vidare presenterades några av de reningsmetoder som finns på marknaden kopplat till rening av enskilda avlopp (Alnarp Cleanwater Technology AB), industrier (AnoxKaldnes AB) och reningsverk (Primozone Production AB). Trelleborgs kommun presenterade sitt arbete med mikroalger som möjliga avloppsreningsverk. Dagen avslutades med en blick i kristallkulan med frågan om det finns tekniker och modeller som kan bli nya och kostnadseffektiva lösningar i framtiden. En av slutsatserna var att det går att rena avloppsvatten till dricksvattennivå. Detta är dock en mycket kostsam lösning som inte är ekonomiskt realistisk på de flesta håll idag, varför vi måste hitta nya sätt att utifrån de tekniker som finns, finna nya möjliga kombinationer och lösningar. Konferensen var en del av projektet InnoVatten som leds av Marint centrum i samarbete med Skånes Hav och Vatten och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lunds universitet och Marint centrum i samarbete om Hanöbukten Forskare på Enheten för Akvatisk Ekologi vid Lunds universitet och Simrishamns kommun har gemensamt ansökt om stöd för att utveckla ett samarbete rörande den ekologiska statusen i Hanöbukten. Syftet är att utbyta information, identifiera kunskapsluckor och forskningsområden samt identifiera prioriterade insatser i Hanöbukten. Målet är att projektets ska resultera i projekt och åtgärder som kan förbättra havsmiljön i Hanöbukten. Projektets resultat ska också stötta det framtida strategiska arbetet i Simrishamns kommun med havsplanering, kustzonsplanering och miljöövervakning. Vidare ska utveckling av studentsamverkan på Marint centrum ske. En viktig aspekt i projektet är att utveckla utbyte och samarbete mellan fiskerinäringen och forskningen, genom att titta närmare på hur yrkesfiskare kan bidra inom exempelvis datainsamling, miljöövervakning och utveckling av lösningar på aktuella frågeställningar och miljöproblem. De olika företagen och organisationerna med placering på Marint centrum kommer också att ges möjlighet att träffa forskarna och utveckla nya projekt och samarbeten. En ytterligare möjlighet är att undersöka hur fortsatt utbyte av information mellan parterna kan gå till på ett organiserat sätt och utveckla Marint centrum som en plattform för Lunds universitet inom den tredje uppgiften och arbetet med att sprida kunskap och forskningsresultat till samhället. 4

5 Reningsverket i Simrishamn IVL-projekt för återanvändning av vatten på Simrishamns reningsverk Just nu planerar IVL för ett nytt projekt i Simrishamn med syfte att på reningsverket Stengården utveckla en produktionsanläggning för nyttigheter där avloppsvattnet ses som en resurs ur vilken man producerar energi, vatten som kan återvinnas samt närsalter som kan återföras i kretsloppet. Projektet är mångfacetterat och inkluderar åtgärder kopplat till flera olika ämnen. IVL:s vice vd Östen Ekengren, menar att en effektiv reningsmetod för utgående vatten öppnar flera marknadsmöjligheter: - I Sverige och Europa kan man nå EU:s nya krav på kväve och fosfor samtidigt som läkemedelsrester och sjukdomsalstrande organismer kan bekämpas. I vattenfattiga delar av världen öppnar detta upp för en gigantisk marknad där vatten kan återanvändas för olika ändamål såsom bevattning, industri, stad etc. Projektet avser också inkludera problematiken med läkemedelsrester i vatten. I tidigare IVL-projekt har polermetoderna aktivt kol och ozon fungerat väl i mindre pilotskala och gett en avskiljning av läkemedelsrester på 95 % avseende de sextio mest prioriterade ämnena. Avsikten är nu att införa lösningen i större skala i Simrishamn, inklusive utökade analyser avseende andra prioriterade föroreningar, för att utöka användningsmöjligheterna för det behandlade vattnet samt att säkerställa kvalitén. Vidare kommer projektet också att kompletteras med en anaerobireaktor som ska omvandla det kommunala slammet, fiskrens och bifångster till biogas. Ett försteg med produktion av biodiesel kommer också att utvärderas. Blir behandlingsresultatet av det utgående vattnet tillräckligt bra kommer en återföring till grundvattnet att studeras med hjälp av infiltrationsteknik. Involverade finansiärer hittills är Vinnova, Sveriges Ingenjörer, Xylem och Stiftelsen IVL. I nästa steg kommer ytterligare finansiering att sökas, bland annat från EU. Regeringen bjuder in till möte om maritima strategin Näringsdepartementet kommer till Marint centrum fredagen den 16 maj kl 8-10 för att samla in synpunkter om hur vi på bästa sätt kan utveckla näringar kopplade till våra havs- och kustområden i Sverige, en nationell maritim strategi. Målet är att skapa fler jobb, ökad tillväxt och livskvalitet. Vid mötet kommer de föreslagna handlingslinjerna för strategiarbetet att presenteras av representan ter från departementet, därefter ges möjlighet att diskutera handlingslinjerna. Som underlag för handlingslinjerna ligger förslag och andra inspel som regeringen tidigare har fått från verksamma i de maritima branscherna. Förslag, inspel och diskussionsunderlag finns nu samlade på regeringens webbplats: regeringen.se/maritimstrategi. 5

6 Intressenter som regeringen ser som primära i strategiarbetet är bland annat: turismnäringar, energi producenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri för maritima syften, statligoch kommunal förvaltning samt olika intressen som vill ta tillvara råvarutillgångar på havsbottnar. Anmälan görs till senast 14 maj. Fredrik Bodecker har odlat fisk sedan Företagare vill etablera landbaserad laxodling i Simrishamn Sveriges största landbaserade laxodling är på väg att etableras i Simrishamn. Produktionen beräknas uppgå till ca ton lax per år, vilket kan jämföras med att det i hela Östersjön årligen fiskas omkring ton lax. Bakom satsningen står Rolf Peterson från bolaget Boxelle AB, med kollegorna Tomas Persson och Fredrik Bodecker, som har tidigare erfarenhet av fiskodling i Skåne. Företaget väljer Simrishamn av flera orsaker, däribland utbrett kunnande och välfungerande logistik för hantering och transport av fisk, liksom de pågående satsningarna i form av en ny isfabrik och en ny beredningsindustri i hamnen. Landbaserad fiskodling i slutna recirkulerande system pekas ut som framtiden för hållbart vattenbruk då det har låg eller ingen miljöpåverkan. Jämfört med odling till havs är landbaserade odlingssystem renare, hållbarare och säkrare, med högre överlevnadsgrad, inga problem med rymning, sjukdomar och parasiter och inget behov av vaccinering, bekämpningsmedel eller kemikalier. Sverige har också mycket lämpliga klimatförhållanden för odling av lax. I den planerade odlingen kommer man att ta vatten från havet och odla Östersjölax i stora hallar med 25 bassängar. Kommunen upplåter kvadratmeter mark intill reningsverket strax söder om Simrishamn. Denna lokalisering har flera fördelar. En utmaning för odlingen är att på ett bra sätt ta hand om det näringsrika vattnet, vilket planeras göras både genom att rena inom anläggningen och i reningsverket. Vidare finns synergieffekter kopplade till den biogasanläggning som kommer att byggas i närheten. Medan slam från odlingen kan levereras till biogasreaktorn, kan energi från samma anläggning användas till odlingen som behöver både värme och kyla. Satsningen på ca 150 miljoner kronor beräknas skapa nya jobb på sikt. Miljötillståndsprocessen är inledd och ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen före sommaren. Planerad byggstart är i början av 2015 och man räknar med att odlingen kan vara i bruk om två år. Därefter tar det ytterligare ca 15 månader för laxen att växa till sig innan den kan introduceras på marknaden. Om Simrishamnsanläggningen går bra hoppas företaget på att kunna starta ytterliga fyra stora laxodlingar på andra platser i Sverige. 6

7 Nyheter i korthet Seminarium om blå tillväxt på KTH Östersjöinitiativet och KTH höll i februari ett seminarium på temat Havet som resurs, som samlade ca 40 inbjudna representanter från Östersjöinitiativets lokala parter, nationella myndigheter, miljödepartementet och forskare. Syftet var att inleda arbetet med att utveckla ett stöd till Östersjöinitiativets parter att utveckla sin Östersjöpolitik och konkreta insatser för hållbar utveckling i kustnära samhällen. Deltagarna var överens om att det är på den lokala/ regionala nivån som internationella och nationella policys som Östersjöstrategin kan och ska omsättas till verkstad. Man var också överens om att det krävs väsentliga förändringar i dagens styrsystem och i andra incitament för att få bättre utväxling av de resurser som nu satsas på blå tillväxt. Detta ser man som en förutsättning för att verkningsfullt ta sig an dagens åtgärdsunderskott. Samverkan mellan akademin och de lokala aktörerna (offentliga sektorn, näringslivet och invånare) måste utvecklas liksom samverkan med och inom de nationella myndigheterna. En planeringsgrupp arbetar vidare med seminariets resultat under året. En nationell strategi behövs för att rädda svenskt kustfiske I början av april arrangerades i Sölvesborgs kommun en förberedande konferens om kustfisket som tillväxtfaktor. Syftet är att samla till en större konferens i höst, för att diskutera hur EU:s fiskeripolitik påverkar det småskaliga fisket, relaterade näringar såsom redskapstillverkning, underhåll och turism och de socio-ekonomiska effekterna i våra kustsamhällen. Statistik visar att en fiskare kan ge arbete till sex personer på land. Syftet är att konferenserna ska vara pådrivande för utarbetandet av en nationell fiskeristrategi. Nationell påverkansplattform för de maritima näringarna BLUE GROWTH Med koppling till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Ta chansen - var med och bygg upp Horisont2020, har EU tagit fram en långsiktig strategi för att stödja SWEDEN en svensk påverkansplattform! tillväxt inom den maritima sektorn. Strategin har namnet Blue Growth och fokuserar på områdena havsförvaltning, marin bioteknologi, marin turism och rekreation, marina livsmedel och marin energi. Under Nationell samverkan vintern för kommunikation har Marint centrum och och Skånes Hav och Vatten deltagit i det påverkan på EU-programmet av Göteborgs Horisont universitet 2020 ledda arbetet med att utveckla en svensk påverkansplattform, Blue Growth Sweden, för att samla den svenska maritima forskningen, industrin och offentliga sektorn för att tydligt Syftet med plattformen Blue Growth Sweden synliggöra och positionera svenska intressen. Det övergripande syftet med plattformen är att genom ett strategiskt påverkansarbete förbättra Öka svenska aktörers möjlighet att ta del av och påverka projektfinansiering och svenska aktörers möjlighet att ta del av och påverka projektfinansiering utlysningar, främst inom EU-programmet Horisont och utlysningar inom Horisont 2020 och andra EU-program såsom strukturfonderna. Plattformen ska bygga upp ett svenskt nätverk Detta möjliggörs genom att: som samlar maritima forsknings- och industriaktörer, identifiera nyckelaktörer med inflytande på EU-nivå och utveckla processer för - bygga upp ett svenskt nätverk som samlar maritima påverkan forskningsoch och kommunikation industriaktörer mellan EU och svenska aktörer. I mars - identifiera nyckelaktörer med inflytande på EU-nivå lämnades en ansökan in till VINNOVA om medfinansieringen för att - utveckla processer för påverkan och kommunikation utveckla mellan plattformen EU och svenska fram aktörer. till Fem fokusområden: Vem riktar sig projektet till? Plattformen riktar in sig på fem områden som Blue Growth Sweden är för Dig som är 7 knyter an omsorg till EU:s om havsmiljön Blue Growth drivs och policy: korsbefruktas för att främja forskare, Östersjöregionen. företagare, eller arbetar inom myndighet eller industri - Havsförvaltning - dvs alla med intressen för utveckling - Marin bioteknologi och innovation som knyter an till de - Marin turism & rekreation

8 Nyanställda på Marint centrum Tack vare beviljat projektbidrag har Marint centrum kunnat göra två nyanställningar i år. I februari började Alexander Lindahl som projektstrateg och Dustin Swenson som fokuserar på vårt arbete med läkemedelsrester Alexander i vatten. har masterexamen från Lunds universitet i samhällsplanering, men har även studerat stadsplanering i Milano. Hans akademiska bakgrund täcker områden som fysisk planering, ekologisk-, social - och ekonomisk utveckling, GIS och geologi, där kusterosion har varit ett särskilt intresseområde. Tidigare har Alexander arbetat med utveckling av livsmedel i gränslandet mellan akademi och industri. Han har även drivit en egen firma och jobbat med näringslivs-utvecklingsfrågor på regional nivå. Dustin kommer ursprungligen från södra Kalifornien, där han studerat stadsplanering och regional utveckling samt arbetat flera år inom olika miljöorganisationer flyttade Dustin till Sverige för att komplettera sin utbildning med en masterexamen i akvatisk ekologi vid Lunds universitet. Dustin intresserar sig särskilt för marinbiologi, ekologi, mikrobiologi, toxikologi och GIS-modellering. Vid sidan av sin anställning på Marint centrum driver han eget företag inom miljöförvaltning. Från 1 maj tar Therese Jephson över rollen som projektledare för InnoVatten efter Madeleine Lundin, som går på föräldraledighet. Therese är marinbiolog och har disputerat i marinekologi vid Lunds universitet. Under sina år som forskare specialiserade hon sig på ekologin hos mikroalger/ växtplankton. Therese har också studerat kustnära ekosystem med fokus på effekterna kring övergödning och överfiske. Senast har Therese arbetat för organisationen KIMO Baltic Sea, med frågor rörande marin nedskräpning, spökgarn, såväl med konkreta åtgärder som med opinionsbildning. Strandstädning i Simrishamn 10 maj Vill du bli en kusträddare? Kom till Tobisvik lördagen den 10 maj mellan kl 11 och 15 och hjälp till att plocka skräp från vår fina strand. Håll Sverige Rent står för säckar, påsar och handskar till alla. Mer information på Marint centrums hemsida. Workshop om innovationspotentialen i de blå näringarna under Skåne Innovation Week Den 2-5 juni hålls Skåne Innovation Week, med aktiviteter över hela Skåne på teman som innovation, kreativitet, entreprenörskap och tillväxt. Veckan är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin innovationsstrategi och stärka Skånes innovationsförmåga. På Marint centrum arrangeras den 3 juni ett heldagsseminarium om innovationspotentialen i de blå näringarna. Mer information på vår hemsida. Marint centrum på Facebook Är du intresserad av havs- och vattenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum? Gå gärna med i vår Facebook-grupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn. Här uppdaterar vi stort som smått och bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen!

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: 4 december 2014, kl. 9 18 (kl. 20) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på 5 minuters

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten Havet som resurs 12 december 2012 Ann Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Punkter Skånes Hav och Vatten Resurscentrum Simrishamn Havet i ÖP utgångspunkt resurs Östersjön Vem är jag? Några ord

Läs mer

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten Madeleine Lundin, Marint centrum Inspiration vatten 2013-11-26 Vårt perspektiv Simrishamn ett marint centrum

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Testbädd för vattenbruk

Testbädd för vattenbruk Testbädd för vattenbruk TEMA: BLUE GROWTH - Havet och framtida möjligheter Vattenbrukscentrum Väst Susanne Eriksson Vad är vattenbruks-centrum Väst? En centrumbildning på GU, med stöd av VGR. Huvudsyfte:

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön. Ansökan skrivarmedel Life

Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön. Ansökan skrivarmedel Life Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön Ansökan skrivarmedel Life 1 IVL ansöker tillsammans med ÖstersjöInitiativet om skrivarmedel för projektet Samordnade innovativa hållbara

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en motor för hållbar tillväxt i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Fem mil lång kustremsa Marin kulturhistoria Sveriges största

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014 Hanöbuktenprojektet 5-9 maj 2014 Bakgrund Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till i Hanöbukten. Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012 Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 4 2014 Läkemedelsrester i vatten Projekt InnoVatten höll den 4 september sin andra konferens Sid 2 Projekt InnoVatten Ekosystemtjänster Sid 2 Kommunal havsplan?

Läs mer

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen www.webap.ivl.se Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump Bild: WEBAP pilotanläggning som testades i Hanöbukten Rapport C4 SYREPUMPAR Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen Kortversion av

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Working across borders

Working across borders Working across borders KIMO Baltic Sea är en gränsöverskridande, lokalt förankrad och oberoende miljöorganisation. Med engagemang, kunskap och resultatfokusering bygger vi nätverk, driver projekt och genomför

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Framtidens avloppsvattenrening. Hammarby Sjöstadsverk en av Sveriges ledande anläggningar för forskning och utveckling inom vattenreningsteknik

Framtidens avloppsvattenrening. Hammarby Sjöstadsverk en av Sveriges ledande anläggningar för forskning och utveckling inom vattenreningsteknik Framtidens avloppsvattenrening Hammarby Sjöstadsverk en av Sveriges ledande anläggningar för forskning och utveckling inom vattenreningsteknik Mer än 2 miljarder människor lider av vattenbrist Sjukdomar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life Utkast version 14.12.22 Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life 1 1. Plattform för hållbar blå tillväxt ÖstersjöInitiativet tillsammans med IVL ansöker om 150 000 i skrivarmedel för

Läs mer

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Jakob Granit, Generaldirektör Nasjonal vannmiljøkonferanse 2 3 november 2016 Struktur Global utblick Svensk vatten och havsförvaltning Utmaningar, möjligheter, nästa

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Industriell symbios i Sotenäs kommun

Industriell symbios i Sotenäs kommun Industriell symbios i Sotenäs kommun Först: Vad är industriell symbios? Sedan: Det här är jag och det här är Hifab Varför började Sotenäs kommun arbeta med industriell symbios? Hur har kommunen arbetat?

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Rädda Östersjön. Sju punkter för förstahjälpen åt Östersjön. augusti 2006. www.centerpartiet.se

Rädda Östersjön. Sju punkter för förstahjälpen åt Östersjön. augusti 2006. www.centerpartiet.se Rädda Östersjön Sju punkter för förstahjälpen åt Östersjön augusti 2006 www.centerpartiet.se Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Utsläppsrätter i för kväve och fosfor...4 3 Östersjöregering...4 4 Övergödningen...

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Björn Thrandur Björnsson Professor i fiskfysiologi, Göteborgs universitet Lars Ove Eriksson Professor i vattenbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet

Björn Thrandur Björnsson Professor i fiskfysiologi, Göteborgs universitet Lars Ove Eriksson Professor i vattenbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet Björn Thrandur Björnsson Professor i fiskfysiologi, Göteborgs universitet Lars Ove Eriksson Professor i vattenbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet Några basfakta Enligt SCB äter vi i Sverige ca 12 kg fisk

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 1/5 HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Uppdraget Regeringen gav i april 2016 Havs- och vattenmyndigheten och 84 andra myndigheter i uppdrag 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande

Läs mer

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 BLÅ EKONOMI OCH BLÅ TILLVÄXT Johan Magnusson Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Bakgrund Finansiell och ekonomisk kris Utmaningar

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj 1(6) Landsbygdsavdelningen Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj Mötet inleddes med följande presentationer: Prövning och tillsyn av fiskodling enligt

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Samförvaltningen i Norra Bohuslän, Strömstads Kommun 1. Projektidé, syfte och mål Projektet skall

Läs mer

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Lisa Emelia Svensson Havs- och vattenambassadör @EmeliaLisa Diskussionspunkter Vatten - en internationell utblick Nationellt och EU perspektiv Dricksvattenutredningen

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING Lektionsupplägg: Östersjön ett hav i kris Idag anses övergödningen vara Östersjöns mest akuta miljöproblem. Eleverna får undersöka hur en förenklad näringsväv i Östersjön ser

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Strandnära biogas från alger. Matilda Gradin Hållbar utveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strandnära biogas från alger. Matilda Gradin Hållbar utveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen Strandnära biogas från alger Hållbar utveckling Finn de områden som göder havet mest -rapport från Vattenmyndigheterna Photo: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Tången problem eller resurs? 2009 Utredningar

Läs mer

JORDBRUKSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDE

JORDBRUKSVERKETS STÄLLNINGSTAGANDE 1(5) YTTRANDE Dnr 4.3.17-2396/13 2013-03-07 Fiskerienheten Ulrika Bergman Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 STOCKHOLM Mål nr 8456-12, rotel 060108, Lars Marstone./. Strandskyddarna Nätverk

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden?

Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden? Vi letar efter vatten på mars men hur ska vi klara hållbar vattenhantering på jorden? Östen Ekengren IVL-Svenska miljöinstitutet Sveriges Ingenjörers Miljödag 2017 World Economic Forum, Global Risks 2015

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Vad gör Länsstyrelsen?

Vad gör Länsstyrelsen? Vad gör Länsstyrelsen? inom kust och hav Vattenförvaltningen 2015 Samråd: 1 november - 30 april VM och Lst bearbetar inkomna synpunkter. I VISS senast 30/8 2015 Komplettering av åtgärdsunderlag senast

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Sotenäs Symbioscenter. Andreas Sülau

Sotenäs Symbioscenter. Andreas Sülau Sotenäs Symbioscenter Andreas Sülau Sotenäs symbioscenter Sotenäs symbioscentrum Sotenäs symbioscenter ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga

Läs mer