&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~"

Transkript

1 1(30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen Ajourneras mellan klockan samt mellan Beslutande Se bilaga ÖVriga deltagare Merih Özbalci, huvudregistrator Ingrid Johnson, chefsekonom Claes Jarlvi, kommunchef Utses att justera Gunilla Karlsson (S) Bent-Olle Andersson, samhällsbyggnadschef Pontus Påtsson (M) Plats och tid stationen den 3 december 20 l3 klockan sekreterare &,IL----/c~. Eva Bertct~~grafer Ordförande ~/~~ dsandberg (~V 7 c-;;.~'8 r~:k:p:--- Pontus Pälsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum ll-27 Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen &L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~

2 Kommunstyrelsen 2(30) NÄRVAROLISTA kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt

3 Kommunstyrelsen 3(30) Ks 182 Godkännande av dagordning Yrkande Asa Holmen (FP) ställer en fråga avseende bernanningen i den grupp som utsetts för att arbeta med den politiska organisationen. Lars-Erik Petersson (C) önskar får en rapport kring hur beslutet avseende att försätta Mattias Alp i personlig konkurs har verkställts. Ordförande ställer följande förslag på ändringar under proposition och finner att kornmunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar.

4 Kommunstyrelsen 4(30) Ks 183 Frågestund för allmänheten Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår då ingen allmänhet finos närvarande.

5 Kommunstyrelsen 5(30) Ks 184 Ekonomiska situationen Dnr 2013/62 Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om den ekonomiska situationen. Kommunstyrelsens beslut Godkänner informationen och lägger densamma till handlingarna. Expedieras Akten

6 Kommunstyrelsen 6(30) Ks 185 Likviditetsrapport Dnr: 2013/74 Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om november månads likviditetsrapport Beslutsunderlag Likviditetsrapport för november månad daterad Kommunstyrelsens beslut Godkänner rapporten och lägger densamma till handlingarna. Expedieras: Akt

7 Kommunstyrelsen 7(30) Ks 186 Förändring av V A-taxa Dnr: 2013/453 Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med NSV A utarbetat nytt forslag till VA-taxa med bilagor. Förslaget fåljer i stort sett Svenskt Vattens grundforslag. Taxan foeslås gälla fr.o.m Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef från Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 226 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Förslag till ny V A-taxa med taxebilagor 1-3 utarbetade av NSV A. Yrkande Ordforande yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag med ett tilläggsyrkande om att ett samråd där berörda parter bjuds in skall hållas innan ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige. Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag samt till ordfårandes tilläggsyrkande. Katrina Dakouri (M) yrkar återremiss på grund av bristande underlag och då det utlovats ett underlag i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej sänts ut. Asa Holmen (FP), Ulrika Dakouri (M) och Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till yrkandet om återremiss. Pontus Pålsson (M) yrkar bifall till yrkandet om återremiss och för det fall yrkandet om återremiss avslås yrkar Pontus Pålsson (M) avslag på forslaget i sin helhet. Propositionsordning Då yrkande om återremiss föreligger har ordforande forst att pröva om ärendet skall avgöras idag. OrdfOrande ställer därfor yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Votering begärs och skall genomföras.

8 Kommunstyrelsen 8(30) Ks 186, forts Voteringsordning Ordförande ställer upp följande voteringsordning Ja-röst för att avslå återremissen och Nej-röst för att bifalla återremissen Voteringen genomförs och med 8 Ja-röster mot 5 nej-röster beslutas att återremissen skall avslås, för röstemas fördelning se bilaga. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordförande sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta ny V A-taxa med bilagor 1-3 att gälla fr.o.m. den l april 2014 (bilaga) och att avgifterna baseras på indextalen för maj månad med reglering av avgifterna den l januari året därpå om huvudmannen så finner lämpligt samt komplettera handlingama med ett förtydligande av vilka förändringar som lagen säger skall göras. Ett samråd där berörda parter bjuds in skall hållas innan ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige. Reservation Katrina Da.~ouri (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Asa Holmen (FP), Ulrika Dakouri(M) samt Rolf Ottosson (SD) reserverar sig till förmån för Katrina Dakouris (M) yrkande. Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Expedieras Akten Kommunfullmäktige Bengt-Olle Andersson, teknisk chef

9 Kommunstyrelsen 9(30) Ks 187 Förändring av taxa för trädgårdskärl Dnr: 2013/452 I taxan för renhållning finns en frivillig tjänst som innefattar insamling och omhändertagande av trädgårdsavfall Eftersom denna tjänst är frivillig så måste den vara helt självfinansierad. För att täcka de reella kostnaderna behöver taxan höjas med 17,5 %. Dessutom föreslås sanuua taxa oavsett storlek på kärl. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 22 7 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Förslag från NSR:s styrelse om förändring av taxan för trädgårdsavfall Yrkande Ordförande och Reino Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pantus Pålsson (M) yrkar avslag. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Besluta om förändring av taxan för trädgårdsavfall enligt NSR: s förslag. Taxan för tömning av trädgårdskärl föreslås till 680 kr/år exkl. moms fr.o.m Reservation Pantus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Rolf Ottosson (SD) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning vilket bifalles, se bilaga Expedieras Akten, Kommunfullmäktige

10 Sverigedemokraterna ; Åstorp Protokollsanteckning till ärende nr 8 på kommunstyrelsens sammanträde Ärendet var inte berett för att kunna utgöra underlag för beslut för en prishöjning. Att NSR har upphandlat en ny entreprenör för trädgårdsavfall är inte tillräckligt. Även om kommunens representant i NSR:s styrelse tydligen inte krävt något underlag som motiverar en taxehöjning, så borde Åstorps kommunledning ha krävt "pappren på bordet". Dessutom borde NSR visa varför denna taxehöjning inte kunde ha undvikits genom en rationalisering i organisationen. Ärendet kommer givetvis att överklagas. Åstorp den 30 november 2013 För Sverigedemokraterna Rolf Ottosson

11 Kommunstyrelsen 10(30) Ks 188 Inköp av fastigheten Ji-Te 8 Dm: 2013/450 Vid Ji-Te gatan inom område detaljplanerat får industri finns en fastighet, Ji-Te 8 som nu är till salu. Fastighetens yta är 9874 kvm och den är bebyggd med en bostad med stallbyggnader. Fastighetens adress är Ängdalsvägen 6. Eftersom objektet ligger inom område för industriändamål så föreslås att kommunen köper fastigheten. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 229 Tjänsteskrivelse från Ingrid Johnson, chefsekonom, Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chet~ Förslag på köpekontrakt. Kartskiss på fastigheternas läge. Värdering av fastigheten utförd av Samuelsons fastighetsförmedling Yrkande Ordförande och Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Åstorps kommun köper in fastigheten Ji-Te 8 för köpesumma: 875 kkr. Finansieringen av inköpet sker genom ianspråktagande av anslag för fastighetsköp 500 kkr samt av medel avsatta för utbyggnad södra industriområdet 375 kkr. Expedieras Akten Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen 11(30) Ks 189 Försäljning av del av fastigheten Bro by 4:21 Dm: 2013/449 Företaget Cabinex AB önskar köpa kvm mark på Södra Industriområdet för att kunna flytta sin verksambet från Ljungby till Astorps kommun. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 230 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Köpekontrakt ink!. tomtkarta gäliande ilirsäljning av industrimark på Södra Industriområdet. Yrkande Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut Astorps kommun skall sälja kvm mark på Södra industriområdet till Cabinex AB för kr enligt bifogat köpekontrakt. Expedieras Akten -Bengt-Olle Andersson, teknisk chef

13 Kommunstyrelsen 12(30) Ks 190 Inköp av Broby 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 Dnr: 2013/390 Åstorps kommun planerar att utvidga sitt verksamhetsområde vid Södra Industriområdet. Inom området där kommunen arbetar med planprogram och detaljplaner är nu en jordbruksfastighet med strategiskt läge till salu. Ett inköp av denna fastighet öppnar för fler framtida verksamhetsetab1eringar. Beslutsunderlag Protokoll från kommunfullmäktige, , 124 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, Protokoll från kommunstyrelsen den 2 oktober 2013, 150 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Värdering av fastigheterna utförd av LRF Konsult. Kartskiss på fastigheternas läge. F örslag till köpekontrakt Yrkande Ordförande yrkar på att Åstorps kommun skall köpa in fastigheterna Bro by 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 på sarrunanlagt kvm, till en köpesumma av 2,5 Mkr. Rolf Ottosson (SD) samt Lars-Erik Petersson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. Pontus Påtsson (M) yrkar avslag på ordförandes förslag. Propositionsordning Ordförandes ställer bifall mot avslag avseende sitt yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens forslag till kommonfullmäktiges beslut Åstorps kommun skall köpa in fastigheterna Broby 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 på sarrunanlagt kvm, till en köpesumma av 2,5 Mkr. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Expedieras Akten, Kommunfullmäktige, Bengt-Olle Andersson, teknisk chef (~

14 Kommunstyrelsen 13(30) Ks 191 Detaljplan för del av fastighet Skogslund l, Åstorp Dnr: 2012/494 Planförslaget möjliggör en exploatering med fem radhus i anslutning till V ramsvägen i de södra delarna av Åstorps tätort invid Tingvalla och Ryttarföreningens område. Bebyggelsen bedöms kunna bli ett positivt tillskott till närområdet både som kompletterande boendeform och genom att en yta som idag ser lite ovårdad och övergiven ut förädlas och ges ett funktionsvärde. Bebyggelsen anpassas till platsens förutsättningar vad gä1ler terränganpassning och gestaltning genom planbestämmelser avseende totalhöjd och taklutning. En bullerutredning avseende vägtrafik och även omgivnings- och järnvägsbuller är utförd. Denna visar att bebyggelsen genom bland annat bullerskyddande åtgärder mot V ramsvägen kommer att klara vägledande riktvärden. Granskning har skett nnder perioden Elva yttrande har inkommit nnder granskningstiden. Samtliga yttrande sannnanfattas och kommenteras i granskningsutlåtandet Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 213 Protokoll från bygg- och miljönämnden, , 97 Protokoll från bygg- och miljönämndens arbetsutskott, , 101 Tjänsteskrivelse från Linda Svederberg, planarkitekt, Antagandehandlingar (plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande) dnr Avstående Asa Holmen (FP) deltager inte i beslutet. Yrkande Ordförande, Reino Persson (S), Hans-Ingvar Jönsson (C) samt Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till kommnnstyrelsens arbetsutskotts förslag. Porrtus Pålsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande motivering; l) Den översiktliga planeringen i Översiktsplanen 2012 skall följas, där inte detaljplaneringen av skogslund l återfinns.

15 Kommunstyrelsen 14(30) Sammaoträdesdatum Ks 191, forts 2) För det fall yrkaodet avslås med ovaostående motivering yrkar Pontus Pålsson (M) i aodra haod avslag utifrån okända frarntidsfrågor, infrastruktursfrågor, miljö- och bullerfrågor. Propositionsordning Ordföraode ställer bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Godkänna förslag till aotagaodehaodling och aota detaljplao för del av skogslund l, Åstorp. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkaode. Katrina Dakouri (M) och Ulrika Dakouri (M) reserverar sig till förmån för Pontus Pålssons (M) yrkaode. Expedieras Akten Kommunfullmäktige Linda Svederberg, plaoarkitekt

16 Kommunstyrelsen 15(30) Ks 192 Ansökan om planbesked för ny detaljplan för del av kvarteret Backsippan, Åstorp Dnr: 2013/429 AB Kvidingebyggen och Fastighets AB Backsippan ansöker om planbesked för att pröva möjligheten att bebygga del av Kvarteret Backsippan med bostäder på annat sätt än vad gällande detaljplan ger utrymme för. Utbyggnadsområdet finns beskrivet i Översiktsplan 2012 som ett av flera intressanta förtätningsprojekt i Åstorps centrum. Detaljplanen avses hanteras med enkelt planförfarande med möjlighet att övergå i normalt förfarande vid behov. Detaljplanarbete avses påbörjas under januari 2014 och beräknas vara klart för ett slutligt beslut senast ungefår ett år senare, dvs. januari-februari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Linda Svederberg, planarkitekt, version 2 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 214 Ansökan om planbesked dnr Plankostnadsavtal dnr Tjänsteskrivelse Linda Svederberg, planarkitekt, version l Yrkande Ordförande yrkar på att bevilja plantillstånd för detaljplan med normalt planförfarande för del av kvarteret Backsippan, Åstorp för att pröva möjligheterna att bebygga fastigheterna utifrån söka."ldens ideer. Pontus Pålsson (M) samt Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.

17 Kommunstyrelsen 16(30) Ks 192, forts Kommunstyrelse beslut Bevilja plantillstånd för detaljplan med normalt planförfarande för del av kvarteret Backsippan, Åstorp för att pröva möjligheterna att bebygga fastigheterna utifrån sökandens ideer. Expedieras Akten Linda Svederberg, planarkitekt

18 Kommunstyrelsen 17(30) Ks 193 Förslag om att söka LONA-bidrag ror att inrätta ett naturreservat på Björnås Dnr 2012/386 Miljökontoret i Åstorps kornrnun genomförde under 2012/2013 en förstudie som visade att det bedömdes finnas förutsättningar för att skydda stora delar av naturområdet på Bjömås. För att säkerställa områdets natur- och rekreationsvärden för framtida generationer föreslås att ett naturreservat inrättas inom ett område på Bjömås. För dessa åtgärder kan kornrnunen söka statsbidrag, s.k. LON A-bidrag, vilket täcker upp till 50 % av kostnaderna. Beslutsunderlag Protokoll från bygg- och miljönärnnden, , 108 Protokoll från bygg- och miljönämndens arbetsutskott, , 109 Tjänsteskrivelse samt bilaga från Ena Segerfeldt, miljöinspektör, Protokoll från kornrnunstyrelsens arbetsutskott, , 206 Yrkande Ordförande yrkar på att; Åstorps kornrnun skall ansöka om LONA-bidrag för inrättande av naturreservat på Bjömås. Per-Arne Håkansson (S), Hans-Ingvar Jönsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. Pontus Påtsson (M) yrkar avslag då resurstilldelning för nödvändig arbetsinsats inte har klargjorts. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag till eget yrkande och finner att kornrnunstyrelsen bifaller ordförandes förslag. Votering begärs och skall genomföras. Voteringsordning Ordförande ställer upp följande voteringsordning Ja-röst för bifall till ordförandes förslag. Nej-röst för att avslå ordförandes förslag.

19 Kommunstyrelsen 18(30) Ks 193, forts Voteringen genomförs och med 8 Ja-röster mot 5 nej-röster beslutas att ordförandes förslag bifalles, för röstemas fördelning se bilaga. Kommunstyrelsens beslut Åstorps kommun skall ansöka om LONA-bidrag för inrättande av naturreservat på Bjömås. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Katrina Dakouri (M) och Ulrika Dakouri (M) reserverar sig till förmån för Pontus Pålssons (M) yrkande. Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Expedieras: Akten Bygg- och miljönämnden

20 Kommunstyrelsen 19(30) Ks 194 Förslag till värdegrundsdokument för förtroendevalda Dm: 2013/3 Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades förslaget om värdegrund för förtroendevalda för vidare beredning. Flera ledamöter ansåg att dokumentet med fördel kunde belysas ytterligare vid utbildningsdagen för kommunfullmäktiges ledamöter. Vid utbildningstillfället diskuterades förslaget. F öredragshållaren Axel Danielsson rekommenderade politiken att anta dokumentet, med en förändrad formulering avseende ett av förhållningssätten. Vid sammanträdet med kommunfullmäktiges presidium föreslogs att meningen som lyder "Visa tillit till tjänstemännens arbete och ställa kompletterande frågor då så behövs" ändras till "Respektera tjänstemännens roller och uppdrag". Presidiet ställde sig bakom övriga förhållningssätt också. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 215 Tjänsteskrivelse från Claes Jarlvi, kommunchef, Protokoll från kommunstyrelsen , 77 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 86 Tjänsteskrivelse från Claes Jarl vi, kommunchef, Tjänsteskrivelse från Claes Jarlvi, kommunchef, Förslag till värdegrundsdokument Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Svar från Folkpartiet Liberalerna Minnesanteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna för respektive parti Yrkande Ordförande, Per-Arne Håkansson (S), Gunilla Karlsson (S) och Hans-Ingvar Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Rolf Ottosson (SD) yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 Kommunstyrelsen 20(30) Ks 194, forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta värdegrundsdokumentet for fortroendevalda. Reservation Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Asa Holmen (FP) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning, vilket bifalles, se bilaga Pontus Påtsson (M) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning vilket bifalles, se bilaga Expedieras Akten Kommunfullmäktige

22 Protokollsanteckning KS 194 Ärende 14 -Förslag till värdegrundsdokument F ör hållningssättet som läggs fram i de punkterna som utgör värdegrundsdokumentet, är inte svåra att ställa upp på. Vad händer om någon bryter mot dokumentet? Vilka konsekvenser kommer att vidtas? Det etiska perspektivet måste vara närvarande i varje partinternutbildning och urvalsprocess. Respekten for demokratin bygger på att vi folkvalda verkar i samma etiska landskap som det samhälle vi är satta att styra. Åstorp (~ Asa Holmen (FP) Ledamot av kommunstyrelsen

23 PROTOKOLLSANTECKNING vv.lfl"moderatema As torp -ärende 14, förslag till värdegrundsdokument för förtroendevalda Ks 194 D nr Nya Moderaternas syn på etisk policy För att förtjäna förtroende krävs och forväntas öppenhet och transper ens. Om etiska principer ska vara vägledande bör de skapas av fortroendevalda. Flera olika roller bör respekteras, inte minst de som tillsatts genom demokratiska val och av väljaren på valdagen. Innehållet i ett riktigt arbete om etisk policy ska kunna fungera som en vägvisare, till exempel i kommunikation med väljare och med företrädare för andra organisationer av olika slag. Det ska inte enbart vara, eller uppfattas som, en pekpinne om interna och externa arbeten och relationer. I kommunpolitiken behövs människor från hela kommunen, i alla åldrar, med olika erfarenheter och bakgrunder engagerade i en mängd frågor såväl åt administrativa, ekonomiska, tekniska som rent politiska diskussioner. Vi tror att alla insatser behövs för en fungerande och vital demokrati. Som förtroendevalda måste vi hålla det vi lovar, men också agera i enlighet med de värderingar vi står för. Vi måste ställa höga krav på oss själva och möta väljamas förväntningar och krav på ett etiskt och moraliskt agerande. Som förtroendevald är man representant för sitt parti i alla sanunanhang och måste agera därefter i såväl ord som handling. Vid ärendebehandlingen stod det klart att den samlade oppositionen i Kommunstyrelsen har en skiljaktig uppfattning till det dokument majoritetspartierna tvingat fram och som skrivits av kommunchefen. Det är beklagligt att skrivningarna inte tagits fram genom kommunfullmäktigepresidiets försorg. Mot denna bakgrund lämnar vi denna protokollsanteckning i Kommunstyrelsen för den fortsatta ärendebehandlingen i Kommunfullmäktige Pontus Påtsson Gruppledare (M) Led Kommunstyrelsen

24 Kommunstyrelsen 21(30) Ks 195 Handlingsprogram Svalöv Dnr: 2013/413 Svalövs kommun har begärt in yttraode avseende handlingsprogram för skydd mot olyckor. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 216 Yttraode gällaode remiss från Staffao Winstedt, räddningschef, Remiss från Svalövs kommuns avseende haodlingsprogram för skydd mot olyckor, Yrkande Ordföraode yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordfårande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens beslut Godkänna räddningstjänstens yttrande och skicka in det som Åstorps kommuns yttraode. Expedieras Akten

25 Kommunstyrelsen 22(30) Ks 196 Motion - Konstgräsplan vid Åstorps idrottsplats Dm2013/90 En Motion har lämnats in från Centerpartiet till kormnunfullmäktige där man i motionen föreslår att Bjömekulla Fastighets AB (BF AB) får i uppdrag att se om det är möjligt att anlägga en konstgräsplan och ta fram finansieringsunderlag för en sådan lösning. Beslutsunderlag Protokoll från kormnunstyrelsens arbetsutskott, , 217 Protokoll från Bildningsnämnden från den 18 september 2013, 78 Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskott den 4 september 2013, 64 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe från den 26 augusti 2013 Protokoll från Bildningsnämnden från den 21 augusti 2013, 61 Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 augusti 2013, 50 Tjänsteskrivelse från fritidschef Jan Alfredsson från den 6 augusti 2013 Skrivelse från Mikael Fors, VD BFAB, från den 25 juni 2013 styrelseprotokoll från AB K vidingebyggen från den 19 april 2013 Protokoll från kormnunfullmäktige från den 29 april 2013, 56 Motion - " Konstgräsplan på idrottsplatsen Åstorp" från Hans-Ingvar Jönsson (C) och Lars- Erik Petersson (C) Yrkande Ordförande yrkar bifall till kormnunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kormnunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kormnunstyrelsen bifaller detsarmna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Motionen skall anses besvarad. Expedieras Akten Kormnunfullmäktige

26 Kommunstyrelsen 23(30) Ks 197 Förslag till årsplan år 2014 för kommunfullmäktiges ärenden Dnr: 2013/448 Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till årsplan år 2014 för kommunfullmäktiges ärenden. Beslutsunderlag Förslag till årsplan 2014 för kommunfullmäktiges ärenden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 231 Tjänsteskrivelse från Anita Månsson, utvecklingsstrateg, Yrkande Ordförande samt Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pantus Pälsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. Propositionsordning Då yrkande om återremiss föreligger har ordförande först att pröva om ärendet skall avgöras idag. Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att detta avslås. Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Anta förslag till årsplan 2014 för kommunfullmäktiges ärenden med möjligheter till komplettering med övergripande ärenden under året. Årsplanens utformning och funktion skall utvärderas inför år Komplettera årsplanen med en rubrik för ärenden av större vikt. Reservation Pantus Pälsson (M) reserverar sig till förrnån för eget yrkande. Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Expedieras Akten Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen 24(30) Ks 198 Motion - Årsplan över fullmäktiges ärenden Dnr: 2013/165 Porrtus Pälsson (M) lämnar in en motion vid kommunfullmäktiges sammanträde den25mars I motionen framfår Porrtus Pälsson (M) att kommunfullmäktige i Åstorps kommun inte har den roll dess formella ställning ger den och hänvisar till ett yttrande till utredningen "Vital lokal demokrati (SOU 2012:30)" från Sveriges kommuner och landsting. Porrtus Pälsson (M) föreslår att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt presenterar en årsplan får kommande beslutsärenden får resten av år 2013 och därpå följande år. Vidare att kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att remittera denna motion får skyndsam beredning av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 232 Tjänsteskrivelse från Eva Bergdahl, kommunsekreterare, version 2 Motion" Årsplan över fullmäktiges ärenden" daterad den25mars 2013 Yrkande Ordfårande samt Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Porrtus Pälsson (M) S&'"llt Åsa Holmen (FP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordfårande ställer bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts fårslag mot att motionen skall bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen anses besvarad. Expedieras Akten Kommnnfullmäktige.-i ~

28 Kommunstyrelsen 25(30) Ks 199 Sammanträdestider för 2014 Dnr: 2013/458 Förändring av sammanträdestiderna för 2014 Beslutsunderlag Förslag på nya sarnrnanträdestider Protokoll från kornrnunstyrelsens arbetsutskott, , 233 Tjänsteskrivelse från Eva Bergdabl, kornrnunsekreterare, Yrkande Ordförande yrkar bifall till kornrnunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pontus Pålsson (M) yrkar på att kornrnunstyre1sens sammanträde i oktober 2014 flyttas från den 29 till den 22 oktober. Propositionsordning Ordförande ställer kornrnunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Pontus Påtssons (M) ändringsyrkande under proposition och finner att kornrnunstyrelsen bifaller detsarnrna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta förslag till sammanträdestider för år 2014 med ändringen att kornrnunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas till den 22 oktober. Expedieras Akten Kornrnunfullmäktige

29 Kommunstyrelsen 26(30) Ks 200 Delegationsärenden Delegationsbeslut registrerade under perioden Delegationsärende räddningstjänsten Kommunstyrelsens beslut Besluten meddelas och lägges till handlingarna. Justerandes si? natur ~l

30 Kommunstyrelsen 27(30) Ks 201 Anmälningar Dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr , avseende kammarrätten i Göteborgs dom den l O oktober 2013 i mål nr , fråga om prövningstillstånd avslås Dnr: 2010/351 Besvär över beslut avslag av utlämnande av handlingar Dnr: 2013/10 Remiss från Trafikverket angående Slopning av spår i Åstorp Dnr: 2013/467 Protokoll från styrelsemöte 6/2013 med styrelsen i NSR AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 6/2013 med styrelsen i NSR Produktion AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 7/2013 med styrelsen i NSR AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 7/2013 med styrelsen i NSR Produktion AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från kyrkorådet, Björnekulla- Västra Broby församling Dnr: 2013/319 Publikation från Socialstyrelsen angående "Samverkan för barns bästa - en vägledning om ba.'tis behov av insatser från flera aktörer" Dm: 2013/454 PRO-Åstorps skrivelse angående "Avgiftshöjningar och NYA avgifter för Äldre, med flera, i Åstorps kommun." samt svar från Gunilla Karlsson 2013/446 Anvisning från Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn 2012/19 Meddelande från Länsstyrelsen Skåne angående protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Dm: 2013/438 Länsrapport 2012 angående "Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne". Dnr: 2013/432

31 Kommunstyrelsen 28(30) Ks 201, forts Kommunstyrelsens beslut Noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

32 Kommunstyrelsen 29(30) Ks 202 Övriga ärenden Asa Holmen (FP) ställer en fråga avseende bemanningen av den grupp som utsetts för att arbeta med den politiska organisationen. En diskussion kring kommunstyrelsens beslut av den 2 oktober 2013, 152 sker. Uppmaning till samtliga partier att lämna in förslag på representanter till såväl arvodes- som organisationsgrupp.

33 Kommunstyrelsen 30(30) Ks 203 Övriga ärenden Lars-Erik Petersson (C) önskar får en rapport kring hur beslutet avseende att försätta Mattias Alp i personlig konkurs har verkställts. Kommunstyrelsens beslut Vid kommunstyrelsens nästa sammanträde kommer en rapport att avges avseende denna fråga.

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 18.55 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180 Kommunstyrelsen 2013-10-14 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-10-14 klockan 13.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S)

Läs mer