&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~"

Transkript

1 1(30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen Ajourneras mellan klockan samt mellan Beslutande Se bilaga ÖVriga deltagare Merih Özbalci, huvudregistrator Ingrid Johnson, chefsekonom Claes Jarlvi, kommunchef Utses att justera Gunilla Karlsson (S) Bent-Olle Andersson, samhällsbyggnadschef Pontus Påtsson (M) Plats och tid stationen den 3 december 20 l3 klockan sekreterare &,IL----/c~. Eva Bertct~~grafer Ordförande ~/~~ dsandberg (~V 7 c-;;.~'8 r~:k:p:--- Pontus Pälsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum ll-27 Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen &L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~

2 Kommunstyrelsen 2(30) NÄRVAROLISTA kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt

3 Kommunstyrelsen 3(30) Ks 182 Godkännande av dagordning Yrkande Asa Holmen (FP) ställer en fråga avseende bernanningen i den grupp som utsetts för att arbeta med den politiska organisationen. Lars-Erik Petersson (C) önskar får en rapport kring hur beslutet avseende att försätta Mattias Alp i personlig konkurs har verkställts. Ordförande ställer följande förslag på ändringar under proposition och finner att kornmunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar.

4 Kommunstyrelsen 4(30) Ks 183 Frågestund för allmänheten Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår då ingen allmänhet finos närvarande.

5 Kommunstyrelsen 5(30) Ks 184 Ekonomiska situationen Dnr 2013/62 Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om den ekonomiska situationen. Kommunstyrelsens beslut Godkänner informationen och lägger densamma till handlingarna. Expedieras Akten

6 Kommunstyrelsen 6(30) Ks 185 Likviditetsrapport Dnr: 2013/74 Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om november månads likviditetsrapport Beslutsunderlag Likviditetsrapport för november månad daterad Kommunstyrelsens beslut Godkänner rapporten och lägger densamma till handlingarna. Expedieras: Akt

7 Kommunstyrelsen 7(30) Ks 186 Förändring av V A-taxa Dnr: 2013/453 Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med NSV A utarbetat nytt forslag till VA-taxa med bilagor. Förslaget fåljer i stort sett Svenskt Vattens grundforslag. Taxan foeslås gälla fr.o.m Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef från Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 226 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Förslag till ny V A-taxa med taxebilagor 1-3 utarbetade av NSV A. Yrkande Ordforande yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag med ett tilläggsyrkande om att ett samråd där berörda parter bjuds in skall hållas innan ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige. Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag samt till ordfårandes tilläggsyrkande. Katrina Dakouri (M) yrkar återremiss på grund av bristande underlag och då det utlovats ett underlag i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej sänts ut. Asa Holmen (FP), Ulrika Dakouri (M) och Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till yrkandet om återremiss. Pontus Pålsson (M) yrkar bifall till yrkandet om återremiss och för det fall yrkandet om återremiss avslås yrkar Pontus Pålsson (M) avslag på forslaget i sin helhet. Propositionsordning Då yrkande om återremiss föreligger har ordforande forst att pröva om ärendet skall avgöras idag. OrdfOrande ställer därfor yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Votering begärs och skall genomföras.

8 Kommunstyrelsen 8(30) Ks 186, forts Voteringsordning Ordförande ställer upp följande voteringsordning Ja-röst för att avslå återremissen och Nej-röst för att bifalla återremissen Voteringen genomförs och med 8 Ja-röster mot 5 nej-röster beslutas att återremissen skall avslås, för röstemas fördelning se bilaga. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordförande sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta ny V A-taxa med bilagor 1-3 att gälla fr.o.m. den l april 2014 (bilaga) och att avgifterna baseras på indextalen för maj månad med reglering av avgifterna den l januari året därpå om huvudmannen så finner lämpligt samt komplettera handlingama med ett förtydligande av vilka förändringar som lagen säger skall göras. Ett samråd där berörda parter bjuds in skall hållas innan ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige. Reservation Katrina Da.~ouri (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Asa Holmen (FP), Ulrika Dakouri(M) samt Rolf Ottosson (SD) reserverar sig till förmån för Katrina Dakouris (M) yrkande. Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Expedieras Akten Kommunfullmäktige Bengt-Olle Andersson, teknisk chef

9 Kommunstyrelsen 9(30) Ks 187 Förändring av taxa för trädgårdskärl Dnr: 2013/452 I taxan för renhållning finns en frivillig tjänst som innefattar insamling och omhändertagande av trädgårdsavfall Eftersom denna tjänst är frivillig så måste den vara helt självfinansierad. För att täcka de reella kostnaderna behöver taxan höjas med 17,5 %. Dessutom föreslås sanuua taxa oavsett storlek på kärl. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 22 7 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Förslag från NSR:s styrelse om förändring av taxan för trädgårdsavfall Yrkande Ordförande och Reino Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pantus Pålsson (M) yrkar avslag. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Besluta om förändring av taxan för trädgårdsavfall enligt NSR: s förslag. Taxan för tömning av trädgårdskärl föreslås till 680 kr/år exkl. moms fr.o.m Reservation Pantus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Rolf Ottosson (SD) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning vilket bifalles, se bilaga Expedieras Akten, Kommunfullmäktige

10 Sverigedemokraterna ; Åstorp Protokollsanteckning till ärende nr 8 på kommunstyrelsens sammanträde Ärendet var inte berett för att kunna utgöra underlag för beslut för en prishöjning. Att NSR har upphandlat en ny entreprenör för trädgårdsavfall är inte tillräckligt. Även om kommunens representant i NSR:s styrelse tydligen inte krävt något underlag som motiverar en taxehöjning, så borde Åstorps kommunledning ha krävt "pappren på bordet". Dessutom borde NSR visa varför denna taxehöjning inte kunde ha undvikits genom en rationalisering i organisationen. Ärendet kommer givetvis att överklagas. Åstorp den 30 november 2013 För Sverigedemokraterna Rolf Ottosson

11 Kommunstyrelsen 10(30) Ks 188 Inköp av fastigheten Ji-Te 8 Dm: 2013/450 Vid Ji-Te gatan inom område detaljplanerat får industri finns en fastighet, Ji-Te 8 som nu är till salu. Fastighetens yta är 9874 kvm och den är bebyggd med en bostad med stallbyggnader. Fastighetens adress är Ängdalsvägen 6. Eftersom objektet ligger inom område för industriändamål så föreslås att kommunen köper fastigheten. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 229 Tjänsteskrivelse från Ingrid Johnson, chefsekonom, Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chet~ Förslag på köpekontrakt. Kartskiss på fastigheternas läge. Värdering av fastigheten utförd av Samuelsons fastighetsförmedling Yrkande Ordförande och Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Åstorps kommun köper in fastigheten Ji-Te 8 för köpesumma: 875 kkr. Finansieringen av inköpet sker genom ianspråktagande av anslag för fastighetsköp 500 kkr samt av medel avsatta för utbyggnad södra industriområdet 375 kkr. Expedieras Akten Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen 11(30) Ks 189 Försäljning av del av fastigheten Bro by 4:21 Dm: 2013/449 Företaget Cabinex AB önskar köpa kvm mark på Södra Industriområdet för att kunna flytta sin verksambet från Ljungby till Astorps kommun. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 230 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Köpekontrakt ink!. tomtkarta gäliande ilirsäljning av industrimark på Södra Industriområdet. Yrkande Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut Astorps kommun skall sälja kvm mark på Södra industriområdet till Cabinex AB för kr enligt bifogat köpekontrakt. Expedieras Akten -Bengt-Olle Andersson, teknisk chef

13 Kommunstyrelsen 12(30) Ks 190 Inköp av Broby 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 Dnr: 2013/390 Åstorps kommun planerar att utvidga sitt verksamhetsområde vid Södra Industriområdet. Inom området där kommunen arbetar med planprogram och detaljplaner är nu en jordbruksfastighet med strategiskt läge till salu. Ett inköp av denna fastighet öppnar för fler framtida verksamhetsetab1eringar. Beslutsunderlag Protokoll från kommunfullmäktige, , 124 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, Protokoll från kommunstyrelsen den 2 oktober 2013, 150 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olle Andersson, teknisk chef, Värdering av fastigheterna utförd av LRF Konsult. Kartskiss på fastigheternas läge. F örslag till köpekontrakt Yrkande Ordförande yrkar på att Åstorps kommun skall köpa in fastigheterna Bro by 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 på sarrunanlagt kvm, till en köpesumma av 2,5 Mkr. Rolf Ottosson (SD) samt Lars-Erik Petersson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. Pontus Påtsson (M) yrkar avslag på ordförandes förslag. Propositionsordning Ordförandes ställer bifall mot avslag avseende sitt yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens forslag till kommonfullmäktiges beslut Åstorps kommun skall köpa in fastigheterna Broby 5:15, 5:21 och Åstorp 112:49 på sarrunanlagt kvm, till en köpesumma av 2,5 Mkr. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Expedieras Akten, Kommunfullmäktige, Bengt-Olle Andersson, teknisk chef (~

14 Kommunstyrelsen 13(30) Ks 191 Detaljplan för del av fastighet Skogslund l, Åstorp Dnr: 2012/494 Planförslaget möjliggör en exploatering med fem radhus i anslutning till V ramsvägen i de södra delarna av Åstorps tätort invid Tingvalla och Ryttarföreningens område. Bebyggelsen bedöms kunna bli ett positivt tillskott till närområdet både som kompletterande boendeform och genom att en yta som idag ser lite ovårdad och övergiven ut förädlas och ges ett funktionsvärde. Bebyggelsen anpassas till platsens förutsättningar vad gä1ler terränganpassning och gestaltning genom planbestämmelser avseende totalhöjd och taklutning. En bullerutredning avseende vägtrafik och även omgivnings- och järnvägsbuller är utförd. Denna visar att bebyggelsen genom bland annat bullerskyddande åtgärder mot V ramsvägen kommer att klara vägledande riktvärden. Granskning har skett nnder perioden Elva yttrande har inkommit nnder granskningstiden. Samtliga yttrande sannnanfattas och kommenteras i granskningsutlåtandet Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 213 Protokoll från bygg- och miljönämnden, , 97 Protokoll från bygg- och miljönämndens arbetsutskott, , 101 Tjänsteskrivelse från Linda Svederberg, planarkitekt, Antagandehandlingar (plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande) dnr Avstående Asa Holmen (FP) deltager inte i beslutet. Yrkande Ordförande, Reino Persson (S), Hans-Ingvar Jönsson (C) samt Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till kommnnstyrelsens arbetsutskotts förslag. Porrtus Pålsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande motivering; l) Den översiktliga planeringen i Översiktsplanen 2012 skall följas, där inte detaljplaneringen av skogslund l återfinns.

15 Kommunstyrelsen 14(30) Sammaoträdesdatum Ks 191, forts 2) För det fall yrkaodet avslås med ovaostående motivering yrkar Pontus Pålsson (M) i aodra haod avslag utifrån okända frarntidsfrågor, infrastruktursfrågor, miljö- och bullerfrågor. Propositionsordning Ordföraode ställer bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Godkänna förslag till aotagaodehaodling och aota detaljplao för del av skogslund l, Åstorp. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkaode. Katrina Dakouri (M) och Ulrika Dakouri (M) reserverar sig till förmån för Pontus Pålssons (M) yrkaode. Expedieras Akten Kommunfullmäktige Linda Svederberg, plaoarkitekt

16 Kommunstyrelsen 15(30) Ks 192 Ansökan om planbesked för ny detaljplan för del av kvarteret Backsippan, Åstorp Dnr: 2013/429 AB Kvidingebyggen och Fastighets AB Backsippan ansöker om planbesked för att pröva möjligheten att bebygga del av Kvarteret Backsippan med bostäder på annat sätt än vad gällande detaljplan ger utrymme för. Utbyggnadsområdet finns beskrivet i Översiktsplan 2012 som ett av flera intressanta förtätningsprojekt i Åstorps centrum. Detaljplanen avses hanteras med enkelt planförfarande med möjlighet att övergå i normalt förfarande vid behov. Detaljplanarbete avses påbörjas under januari 2014 och beräknas vara klart för ett slutligt beslut senast ungefår ett år senare, dvs. januari-februari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Linda Svederberg, planarkitekt, version 2 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 214 Ansökan om planbesked dnr Plankostnadsavtal dnr Tjänsteskrivelse Linda Svederberg, planarkitekt, version l Yrkande Ordförande yrkar på att bevilja plantillstånd för detaljplan med normalt planförfarande för del av kvarteret Backsippan, Åstorp för att pröva möjligheterna att bebygga fastigheterna utifrån söka."ldens ideer. Pontus Pålsson (M) samt Rolf Ottosson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.

17 Kommunstyrelsen 16(30) Ks 192, forts Kommunstyrelse beslut Bevilja plantillstånd för detaljplan med normalt planförfarande för del av kvarteret Backsippan, Åstorp för att pröva möjligheterna att bebygga fastigheterna utifrån sökandens ideer. Expedieras Akten Linda Svederberg, planarkitekt

18 Kommunstyrelsen 17(30) Ks 193 Förslag om att söka LONA-bidrag ror att inrätta ett naturreservat på Björnås Dnr 2012/386 Miljökontoret i Åstorps kornrnun genomförde under 2012/2013 en förstudie som visade att det bedömdes finnas förutsättningar för att skydda stora delar av naturområdet på Bjömås. För att säkerställa områdets natur- och rekreationsvärden för framtida generationer föreslås att ett naturreservat inrättas inom ett område på Bjömås. För dessa åtgärder kan kornrnunen söka statsbidrag, s.k. LON A-bidrag, vilket täcker upp till 50 % av kostnaderna. Beslutsunderlag Protokoll från bygg- och miljönärnnden, , 108 Protokoll från bygg- och miljönämndens arbetsutskott, , 109 Tjänsteskrivelse samt bilaga från Ena Segerfeldt, miljöinspektör, Protokoll från kornrnunstyrelsens arbetsutskott, , 206 Yrkande Ordförande yrkar på att; Åstorps kornrnun skall ansöka om LONA-bidrag för inrättande av naturreservat på Bjömås. Per-Arne Håkansson (S), Hans-Ingvar Jönsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. Pontus Påtsson (M) yrkar avslag då resurstilldelning för nödvändig arbetsinsats inte har klargjorts. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag till eget yrkande och finner att kornrnunstyrelsen bifaller ordförandes förslag. Votering begärs och skall genomföras. Voteringsordning Ordförande ställer upp följande voteringsordning Ja-röst för bifall till ordförandes förslag. Nej-röst för att avslå ordförandes förslag.

19 Kommunstyrelsen 18(30) Ks 193, forts Voteringen genomförs och med 8 Ja-röster mot 5 nej-röster beslutas att ordförandes förslag bifalles, för röstemas fördelning se bilaga. Kommunstyrelsens beslut Åstorps kommun skall ansöka om LONA-bidrag för inrättande av naturreservat på Bjömås. Reservation Pontus Pålsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Katrina Dakouri (M) och Ulrika Dakouri (M) reserverar sig till förmån för Pontus Pålssons (M) yrkande. Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Expedieras: Akten Bygg- och miljönämnden

20 Kommunstyrelsen 19(30) Ks 194 Förslag till värdegrundsdokument för förtroendevalda Dm: 2013/3 Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades förslaget om värdegrund för förtroendevalda för vidare beredning. Flera ledamöter ansåg att dokumentet med fördel kunde belysas ytterligare vid utbildningsdagen för kommunfullmäktiges ledamöter. Vid utbildningstillfället diskuterades förslaget. F öredragshållaren Axel Danielsson rekommenderade politiken att anta dokumentet, med en förändrad formulering avseende ett av förhållningssätten. Vid sammanträdet med kommunfullmäktiges presidium föreslogs att meningen som lyder "Visa tillit till tjänstemännens arbete och ställa kompletterande frågor då så behövs" ändras till "Respektera tjänstemännens roller och uppdrag". Presidiet ställde sig bakom övriga förhållningssätt också. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 215 Tjänsteskrivelse från Claes Jarlvi, kommunchef, Protokoll från kommunstyrelsen , 77 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 86 Tjänsteskrivelse från Claes Jarl vi, kommunchef, Tjänsteskrivelse från Claes Jarlvi, kommunchef, Förslag till värdegrundsdokument Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Svar från Folkpartiet Liberalerna Minnesanteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna för respektive parti Yrkande Ordförande, Per-Arne Håkansson (S), Gunilla Karlsson (S) och Hans-Ingvar Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Rolf Ottosson (SD) yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordförande ställer bifall mot avslag avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 Kommunstyrelsen 20(30) Ks 194, forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta värdegrundsdokumentet for fortroendevalda. Reservation Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Asa Holmen (FP) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning, vilket bifalles, se bilaga Pontus Påtsson (M) yrkar på att få bifoga en protokollsanteckning vilket bifalles, se bilaga Expedieras Akten Kommunfullmäktige

22 Protokollsanteckning KS 194 Ärende 14 -Förslag till värdegrundsdokument F ör hållningssättet som läggs fram i de punkterna som utgör värdegrundsdokumentet, är inte svåra att ställa upp på. Vad händer om någon bryter mot dokumentet? Vilka konsekvenser kommer att vidtas? Det etiska perspektivet måste vara närvarande i varje partinternutbildning och urvalsprocess. Respekten for demokratin bygger på att vi folkvalda verkar i samma etiska landskap som det samhälle vi är satta att styra. Åstorp (~ Asa Holmen (FP) Ledamot av kommunstyrelsen

23 PROTOKOLLSANTECKNING vv.lfl"moderatema As torp -ärende 14, förslag till värdegrundsdokument för förtroendevalda Ks 194 D nr Nya Moderaternas syn på etisk policy För att förtjäna förtroende krävs och forväntas öppenhet och transper ens. Om etiska principer ska vara vägledande bör de skapas av fortroendevalda. Flera olika roller bör respekteras, inte minst de som tillsatts genom demokratiska val och av väljaren på valdagen. Innehållet i ett riktigt arbete om etisk policy ska kunna fungera som en vägvisare, till exempel i kommunikation med väljare och med företrädare för andra organisationer av olika slag. Det ska inte enbart vara, eller uppfattas som, en pekpinne om interna och externa arbeten och relationer. I kommunpolitiken behövs människor från hela kommunen, i alla åldrar, med olika erfarenheter och bakgrunder engagerade i en mängd frågor såväl åt administrativa, ekonomiska, tekniska som rent politiska diskussioner. Vi tror att alla insatser behövs för en fungerande och vital demokrati. Som förtroendevalda måste vi hålla det vi lovar, men också agera i enlighet med de värderingar vi står för. Vi måste ställa höga krav på oss själva och möta väljamas förväntningar och krav på ett etiskt och moraliskt agerande. Som förtroendevald är man representant för sitt parti i alla sanunanhang och måste agera därefter i såväl ord som handling. Vid ärendebehandlingen stod det klart att den samlade oppositionen i Kommunstyrelsen har en skiljaktig uppfattning till det dokument majoritetspartierna tvingat fram och som skrivits av kommunchefen. Det är beklagligt att skrivningarna inte tagits fram genom kommunfullmäktigepresidiets försorg. Mot denna bakgrund lämnar vi denna protokollsanteckning i Kommunstyrelsen för den fortsatta ärendebehandlingen i Kommunfullmäktige Pontus Påtsson Gruppledare (M) Led Kommunstyrelsen

24 Kommunstyrelsen 21(30) Ks 195 Handlingsprogram Svalöv Dnr: 2013/413 Svalövs kommun har begärt in yttraode avseende handlingsprogram för skydd mot olyckor. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 216 Yttraode gällaode remiss från Staffao Winstedt, räddningschef, Remiss från Svalövs kommuns avseende haodlingsprogram för skydd mot olyckor, Yrkande Ordföraode yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordfårande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens beslut Godkänna räddningstjänstens yttrande och skicka in det som Åstorps kommuns yttraode. Expedieras Akten

25 Kommunstyrelsen 22(30) Ks 196 Motion - Konstgräsplan vid Åstorps idrottsplats Dm2013/90 En Motion har lämnats in från Centerpartiet till kormnunfullmäktige där man i motionen föreslår att Bjömekulla Fastighets AB (BF AB) får i uppdrag att se om det är möjligt att anlägga en konstgräsplan och ta fram finansieringsunderlag för en sådan lösning. Beslutsunderlag Protokoll från kormnunstyrelsens arbetsutskott, , 217 Protokoll från Bildningsnämnden från den 18 september 2013, 78 Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskott den 4 september 2013, 64 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe från den 26 augusti 2013 Protokoll från Bildningsnämnden från den 21 augusti 2013, 61 Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 augusti 2013, 50 Tjänsteskrivelse från fritidschef Jan Alfredsson från den 6 augusti 2013 Skrivelse från Mikael Fors, VD BFAB, från den 25 juni 2013 styrelseprotokoll från AB K vidingebyggen från den 19 april 2013 Protokoll från kormnunfullmäktige från den 29 april 2013, 56 Motion - " Konstgräsplan på idrottsplatsen Åstorp" från Hans-Ingvar Jönsson (C) och Lars- Erik Petersson (C) Yrkande Ordförande yrkar bifall till kormnunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande ställer kormnunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kormnunstyrelsen bifaller detsarmna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Motionen skall anses besvarad. Expedieras Akten Kormnunfullmäktige

26 Kommunstyrelsen 23(30) Ks 197 Förslag till årsplan år 2014 för kommunfullmäktiges ärenden Dnr: 2013/448 Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till årsplan år 2014 för kommunfullmäktiges ärenden. Beslutsunderlag Förslag till årsplan 2014 för kommunfullmäktiges ärenden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 231 Tjänsteskrivelse från Anita Månsson, utvecklingsstrateg, Yrkande Ordförande samt Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pantus Pälsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. Propositionsordning Då yrkande om återremiss föreligger har ordförande först att pröva om ärendet skall avgöras idag. Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att detta avslås. Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Anta förslag till årsplan 2014 för kommunfullmäktiges ärenden med möjligheter till komplettering med övergripande ärenden under året. Årsplanens utformning och funktion skall utvärderas inför år Komplettera årsplanen med en rubrik för ärenden av större vikt. Reservation Pantus Pälsson (M) reserverar sig till förrnån för eget yrkande. Rolf Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Expedieras Akten Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen 24(30) Ks 198 Motion - Årsplan över fullmäktiges ärenden Dnr: 2013/165 Porrtus Pälsson (M) lämnar in en motion vid kommunfullmäktiges sammanträde den25mars I motionen framfår Porrtus Pälsson (M) att kommunfullmäktige i Åstorps kommun inte har den roll dess formella ställning ger den och hänvisar till ett yttrande till utredningen "Vital lokal demokrati (SOU 2012:30)" från Sveriges kommuner och landsting. Porrtus Pälsson (M) föreslår att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt presenterar en årsplan får kommande beslutsärenden får resten av år 2013 och därpå följande år. Vidare att kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att remittera denna motion får skyndsam beredning av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 232 Tjänsteskrivelse från Eva Bergdahl, kommunsekreterare, version 2 Motion" Årsplan över fullmäktiges ärenden" daterad den25mars 2013 Yrkande Ordfårande samt Gunilla Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Porrtus Pälsson (M) S&'"llt Åsa Holmen (FP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordfårande ställer bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts fårslag mot att motionen skall bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Motionen anses besvarad. Expedieras Akten Kommnnfullmäktige.-i ~

28 Kommunstyrelsen 25(30) Ks 199 Sammanträdestider för 2014 Dnr: 2013/458 Förändring av sammanträdestiderna för 2014 Beslutsunderlag Förslag på nya sarnrnanträdestider Protokoll från kornrnunstyrelsens arbetsutskott, , 233 Tjänsteskrivelse från Eva Bergdabl, kornrnunsekreterare, Yrkande Ordförande yrkar bifall till kornrnunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Pontus Pålsson (M) yrkar på att kornrnunstyre1sens sammanträde i oktober 2014 flyttas från den 29 till den 22 oktober. Propositionsordning Ordförande ställer kornrnunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Pontus Påtssons (M) ändringsyrkande under proposition och finner att kornrnunstyrelsen bifaller detsarnrna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Anta förslag till sammanträdestider för år 2014 med ändringen att kornrnunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas till den 22 oktober. Expedieras Akten Kornrnunfullmäktige

29 Kommunstyrelsen 26(30) Ks 200 Delegationsärenden Delegationsbeslut registrerade under perioden Delegationsärende räddningstjänsten Kommunstyrelsens beslut Besluten meddelas och lägges till handlingarna. Justerandes si? natur ~l

30 Kommunstyrelsen 27(30) Ks 201 Anmälningar Dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr , avseende kammarrätten i Göteborgs dom den l O oktober 2013 i mål nr , fråga om prövningstillstånd avslås Dnr: 2010/351 Besvär över beslut avslag av utlämnande av handlingar Dnr: 2013/10 Remiss från Trafikverket angående Slopning av spår i Åstorp Dnr: 2013/467 Protokoll från styrelsemöte 6/2013 med styrelsen i NSR AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 6/2013 med styrelsen i NSR Produktion AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 7/2013 med styrelsen i NSR AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från styrelsemöte 7/2013 med styrelsen i NSR Produktion AB fredag Dnr: 2013/290 Protokoll från kyrkorådet, Björnekulla- Västra Broby församling Dnr: 2013/319 Publikation från Socialstyrelsen angående "Samverkan för barns bästa - en vägledning om ba.'tis behov av insatser från flera aktörer" Dm: 2013/454 PRO-Åstorps skrivelse angående "Avgiftshöjningar och NYA avgifter för Äldre, med flera, i Åstorps kommun." samt svar från Gunilla Karlsson 2013/446 Anvisning från Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn 2012/19 Meddelande från Länsstyrelsen Skåne angående protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Dm: 2013/438 Länsrapport 2012 angående "Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne". Dnr: 2013/432

31 Kommunstyrelsen 28(30) Ks 201, forts Kommunstyrelsens beslut Noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

32 Kommunstyrelsen 29(30) Ks 202 Övriga ärenden Asa Holmen (FP) ställer en fråga avseende bemanningen av den grupp som utsetts för att arbeta med den politiska organisationen. En diskussion kring kommunstyrelsens beslut av den 2 oktober 2013, 152 sker. Uppmaning till samtliga partier att lämna in förslag på representanter till såväl arvodes- som organisationsgrupp.

33 Kommunstyrelsen 30(30) Ks 203 Övriga ärenden Lars-Erik Petersson (C) önskar får en rapport kring hur beslutet avseende att försätta Mattias Alp i personlig konkurs har verkställts. Kommunstyrelsens beslut Vid kommunstyrelsens nästa sammanträde kommer en rapport att avges avseende denna fråga.

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej 240-247, 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej 251-255,

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer