Kulturnämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte Treklövern den 3 februari kl.17.00, Museet. S den 2 februari kl.16.30, Stadsbiblioteket Sd den 3 februari kl.17.00, Museet Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Verksamhetsberättelse och bokslut ) Gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne 5) Registrering av all kommunal konst i konstregistret. 6) Biografutredningen överläggning med kommunledning. 7) Rapporter: Cultural planning Biblioteksplanen 8) Reglemente rörande arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Info. 9) Delegation- donationsfonder 10) Utställningar museum och konsthall. 11) Övrigt Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 Ärende 3 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= Kulturnämnden Uppföljning av nämndens åtaganden och mål kopplade till de prioriterade områdena i Budget Kommunmål 1: Skola för kunskap och arbetsro. A) Nämnden har tillsammans med Fritidsnämnden haft som mål att utveckla rutiner vid skolors besök vid fritids- och kulturinstitutioner så att besöken blir genomförda under god ordning och att eleverna får en positiv och berikande upplevelse. En arbetsgrupp skulle formas tillsammans med BUN för att utveckla bra rutiner. Arbetsgruppen har varit i arbete, men man har haft svårt att få deltagande från rätt nivå inom skolverksamheten. Arbetet fortsätter dock. Indikator: Inga allvarliga incidenter har inträffat vid besök under året. B) Skrivarläger Nämnden har haft ett mål om att arrangera skivarläger för att stimulera elevers litterära utveckling. Två skrivarläger har genomförts under året. Indikator: 30 elever har deltagit. C) Cirkus Cirkör Nämnden har haft ett mål om att genom nycirkus stimulera skolelevers kreativa och kroppsliga utveckling. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Cirkuskurser erbjöds alla 4:e och 6:e klasser. Projektet har dock avvecklats sedan BUN ej haft medel att fullfölja sin del i projektet. Kommunmål 2: Den trygga staden A) Utveckling av verksamheten vid Plantan och Kulturoch fritidsklubben. Verksamheterna syftar till att intressera barn och ungdomar för skapande och engagerande fritidsverksamheter. Verksamheten utvecklas bra. Indikatorer över genomförande 6458 besökare: 4 större konsertkvällar 3 snackekvällar 49 workshops 6 utställningar av, med och för ungdomar på olika teman. 151 medlemmar i Kultur- och Fritidsklubben har erbjudits 470 aktivitetstillfällen. B) Föreningsservice på Plantan som stödjer föreningslivet med möteslokaler och utbildningar har omfattat 88 föreningsmöte 32 föreningsutbildningar 2585 personer har deltagit Kommunmål 3: Den arbetande staden. Nämnden har inte haft något uttalat mål inom detta område. Medborgarperspektivet Nämnden har haft mål för utveckling av medborgarperspektivet kring översyn av föreningsbidragen, brukarundersökningar och Cultural planning En översyn av bidragsbestämmelser för stödet till föreningslivet har inletts. Brukarundersökningar har genomförts inom föreningsstödet, museet och biblioteken. Projektet Cultural planning har avslutats. Projektet gav många infallsvinklar kring vad som saknas i Landskrona. Dessa resultat har nu förts vidare till olika utredningar såsom den om Det offentliga rummet och förslag till byggande av ett Kulturhus inför Landskrona stads 600-årsjubileum Kommentar till ekonomiskt utfall jämfört med budget Kulturnämndens driftsbudget redovisar ett underskott på cirka 300 tkr. En del av detta underskott (260 tkr) förklaras av två bokföringsfel vid föregående årsskifte. Nämnden redovisade för 2007 ett bra överskott vilket således inte var helt riktigt. Nämnden har under 2008 även haft ett extra ramtillskott på 400 tkr för att kunna stödja etableringen av en tvåsalongsbiograf. Denna har emellertid inte kommit till stånd. Nämndens verkliga resultat för 2008 är därför drygt 400 tkr. Det är ingen stor enskild orsak till detta utan små underskott redovisas för samtliga verksamheter förutom museet. För biblioteken ligger orsaken i en engångskostnad för konvertering av biblioteksdatabasen och kostnaden för en personalavveckling. För Tycho Brahe minnena är huvudorsaken tekniska renoveringsbehov av multimediaföreställningen i Stjärneborg. För programverksamheten ligger underskottet i en

4 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= energifaktura från år 2007 som på grund av fel hos leverantören debiterdes först under För investeringsbudgeten redovisas ett marginellt överskridande. Storleken på det reinvesteringsutrymme nämnden har är dock i längden otillräckligt för att upprätthålla standarden på IT-stödet, säkerhetsinstallationer och fasta utställningar.. Övrig verksamhetsredovisning Bibliotek Under året blev en biblioteksplan antagen av Kommunfullmäktige och denna plan är nu utgångspunkt för förnyelse och förändring. Särskild tonvikt har under året lagts på uppsökande verksamhet och att utöka information och kommunikation via bibliotekets hemsida. Förändringen av biblioteksdatabasen möjliggör ett utökat samarbete med andra bibliotek i nordvästra Skåne och en utökad service till låntagarna. Prioriteringen av barn och unga har visat sig genom en utökad programverksamhet på huvudbiblioteket så att genomsnittligt tre aktiviteter per vecka finns i utbudet och att två skrivarläger kunnat genomföras. Under hösten arrangerades för första gången två program på biblioteket i Häljarp med mycket gott mottagande. Utlåningen har efter några års vikande tendens nu stabiliserats och visar för 2008 en ökning för Huvudbiblioteket och filialerna i Glumslöv och Häljarp. Museum Antalet besökande till museet har fortsatt att minska och för 2008 blev sänkningen drygt 20% vilket är anmärkningsvärt mycket. En sannolik förklaring är att de tillfälliga utställningarna inte varit tillräckligt attraktiva vare sig för den lokala eller för den regionala publiken. Den utställning som blev en succé var visningen av den textilskatt bestående av sex systrars hemgift från en gård i Asmundtorp, som museet fick i donation av efterlevande till systrarna. Utställningsprogrammet i övrigt bestod i för hög grad av vandringsutställningar från andra institutioner. Skälet till att museet producerade färre egna utställningar än normalt var att förflyttningen av reklamarkivet till nya lokaler på museets fjärde våning tog stora delar av personalresurserna i anspråk. Flyttningen innebär att Rum för reklam nu finns etablerat i bra lokaler för forskningsbesök, vård av materialet och för dess exponering. Någon varaktig nationell finansiering av denna verksamhet har ännu inte tryggats trots att såväl Kulturrådet som Region Skåne uttryckt positivt stöd till att samlingarna tas tillvara på det här sättet. Den enda externa finansiering som funnits under året är de Access-tjänster som museet fått sig tilldelat. Ett annat bidragande skäl till de vikande publiksiffrorna är att museet under några år ej kunnat presentera en förnyelse av de fasta utställningar som berättar om stadens historia. En planering för en medeltidsutställning har dock påbörjats och utställningen beräknas stå färdig 2009/2010. Besöken till museets faktarum och dess virtuella Internetavdelning har ökat under året. Särskilt sökningar i det rika bildarkivet över Landskrona är mycket omtyckt av besökarna. Betydande insatser har gjorts för att öka säkerheten på föremålsmagasinet till skydd mot bränder och inbrott. Fastighetsägaren har investerat i en biobränslepanna för att miljöanpassa uppvärmningen. Konsthall Även konsthallen redovisar sjunkande besökstal för Det kan förklaras med att den nordvästskånska konstrundan genom sin knytning till påsken ägde rum mycket tidigt på säsongen och att vädret inte inbjöd att ta sig till Konsthallen. För förvaltningens egna utställningar redovisas dock en liten publikökning. I samverkan med Folkuniversitetet har konsthallen erbjudit programverksamhet på vardagskvällar. Uppvärmningssystemet i hallen har nu konverterats från direktverkande el till fjärrvärme vilket på sikt ökar hallens användbarhet. Programverksamhet Teatern har haft drygt besökare vilket är en ökning med några tusen. Teaterföreningen har varit framgångsrik med ett stort antal föreställningar och dess medlemskår uppgår nu till över 800. Berättarklubben och torsdagsluncherna är andra publikdragande program som fler hittar till. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Kulturnatten och Trädgårdsgillet är populära och utvecklingsbara arrangemang som också kan locka en regional publik. Ungdomsverksamhet Ungdomsprojekten Plantan och Kultur- och fritidsklubben har utvecklats positivt. Målet för klubben är att stimulera ungdomar i åldrarna 7-12 år att pröva på olika idrotter och kulturaktiviteter för att ge dem möjlighet att finna en berikande fritidsaktivitet. Klubben har haft 150 deltagare med 470 aktivitetstillfällen de kunnat bevista. Plantan syftar också till att ge de äldre ungdomarna möjlighet att pröva på och utveckla sina kreativa talanger i kulturella verksamheter de själva känner motivation för. Verksamheten har haft 5500 besök i lokalerna på Plantstigen och en rad olika projekt har initierats av ungdomarna. Personalen har också varit

5 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= aktiv i stödjande verksamhet på Citadellbadet och i Skateparken. Tycho Brahe minnena Tycho Brahe minnena hade ett bra besöksår med cirka betalande besökare. Årets sommarutställning handlade om lek och nöje på Tychos tid. En del av utställningen bestod av lekstationer i trädgården och dessa bibehålls nu som grund för en lekpark. Därigenom uppnås målet att anläggningen även skall ha ett utbud som passar de allra minsta barnen och barnfamiljerna. Museibutiken har byggts om för att ge besökarna en förbättrad service. Anläggningen har en stor andel internationella besökare och dessa grupper utgör en allt större del av det totala besöksantalet. Administrationen Inom den gemensamma administrationen för fritids- och kulturnämnderna har resurserna inriktats på att stärka säkerhets- och informationsinsatserna. Ett särskilt projekt startade med inriktning att utveckla IT-stöd som kan bidra till att hela organisationen blir mer resultatinriktad. Ett annat projekt som inletts syftar till att stödja och utveckla ett positivt bemötande av besökare till verksamheterna. Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Antal årsbesökare mm. Landskrona Museum-besökare Rothoffs koloni-besökare Tycho Brahe minnena-besökare Guidade grupper Konsthall-besökare Konsthall-antal utställningar 7 6 Programverksamhet-besökare Antal program Totalt antal besökare Stöd till föreningar Antal studieförbund 8 8 Studietimmar Antal kulturföreningar Bidrag/förening i snitt (kr) Biblioteksverksamheten Huvudbibliotek-Antal besökare Huvudbibliotek-Antal lån Biblioteksfilialerna-Antal lån

6 KULTURNÄMND Ordförande: Birgitta Persson (m) Förvaltningschef: T.f. Göran Nyström Nettokostnader i % av skatteintäkter: xx % Nettoinvesteringar: xx kkr Kostnad per invånare: xx kronor Eget kapital xx kkr Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Politisk verksamhet Stöd t kulturella fören Museum Konst Programverksamh Avd för verksamhetsstöd Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Gemensam verksamhet Summa

7 Bilagor till Kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2008 Verksamhetsberättelse för stadsbiblioteket 2008 Stadsbibliotekets verksamhet styrs av kommunmål, kulturnämndens mål samt biblioteksplan för biblioteken i Landskrona. I samtliga dokument prioriteras barn och unga. Stadsbiblioteket arbetar för att på olika sätt bygga ut barn- och ungdomsverksamheten. Samarbetet med andra förvaltningar och organisationer är här viktigt för att nå bästa resultat. Tryggheten i staden är en viktig del av kommunmålen. För bibliotekets del innebär detta att vi skapar en miljö i biblioteket som är välkomnande för alla. Biblioteket arbetar med att öka besökarnas delaktighet i verksamheten och ge möjlighet till eget skapande. Biblioteket har också en uppgift i att stärka den lokala identiteten för alla som bor i kommunen. Verksamheten under 2008 har präglats av förberedelse inför kommande förändringar. Inom biblioteksvärlden diskuteras flitigt hur biblioteken kommer att se ut framöver. Vi satsar på nuet med möjlighet till flexibilitet för framtida kursändring. Folkbiblioteken i Landskrona har under 2008 arbetat med: Det fysiska biblioteket skall vara lätt tillgängliga för alla grupper i samhället och erbjuda både rum för aktivitet och läsro. Underlag för ritning finns och ska sammanställas vad gäller huvudbiblioteket. Under våren ska vi titta på hur besökarna rör sig i rummet, vilka hinder som finns och hur dessa kan undanröjas. Underlaget ska resultera i en skiss över förändringar som ska göras med början Medel för större förändringar finns först Biblioteken har under året deltagit i ett kompetensutvecklingsprojekt Rummet tillsammans med fem andra bibliotek i Skåne. Projektet ägs av Regionbiblioteket och finansieras med EUmedel. Projektet har givit underlag till det arbete med det fysiska rummet som vi håller på med. Biblioteken ska öka tillgängligheten tidsmässigt, t ex med söndagsöppet på ett bibliotek i kommunen. Beslut om ökad tillgänglighet kommer under Det virtuella biblioteket ska erbjuda nätbaserade tjänster under dygnets alla timmar Genom uppgraderingen av biblioteksdatasystemet Libra har servicen till medborgarna ökat, liksom interaktiviteten med användarna. Boktips ges genom nyhetslistor och tematiska listor. Besökare på sidan kan ge boktips och kommentera redan givna boktips. Man kan också prenumerera på t ex nyheter, RSS (Really Simple Syndiocation). Nyhetsflödet på bibliotekets hemsida har ökat. Förutom evenemang presenteras även nyheter inom verksamheten. I december introduceras en blogg på bibliotekets hemsida. Tre bibliotekarier skriver om böcker, program och nyheter i biblioteken. Förhoppningsvis kommer en diskussion till stånd med våra besökare. Under 2008 har biblioteken i nordvästra Skåne inlett ett samarbete om en gemensam bibliotekskatalog. Visionen är att medborgarna i nordväst ska ha tillgång till ett större bokbestånd och att biblioteken kan samarbeta i fråga om medieplanering.

8 Biblioteken ska prioritera verksamhet för barn och unga Biblioteksplanen gav oss i uppdrag att utreda var skolbiblioteken organisatoriskt ska höra hemma. Utredningen kom fram till att skolbiblioteken fortsättningsvis ska tillhöra BUN. Integrerade enheter tillhör KN. Förslaget kommer att presenteras för KN och BUN när en plan för samarbetet bibliotek skola finns klar i maj 2009.Tanken med samarbetsplanen är att vi ska få bättre struktur och variation på den service som erbjuds skolan av folkbiblioteket. Från Glumslövs församling har Glumslövs bibliotek fått pengar för att under ett par år ge alla glumslövsbarn i årskurs två Barnens andra bok. Tillsammans med skolan har ett 30-tal böcker överlämnats samtidigt som barnen fått ett eget lånekort. Tanken är, att med ett brev till föräldrarna och ett lånekort till barnen, locka fler föräldrar att gå till biblioteket med sina barn och därmed stärka skolans arbete med lästräning. Under 2008 har huvudbiblioteket haft arrangemang för barn minst 3 dagar/vecka under högsäsong, vilket medfört en ökning med drygt 500 deltagande barn. Två skrivarcirklar/läger för barn har kunnat hållas genom att biblioteken har samarbetat med andra aktörer. Barnverksamheten har tillförts 12 bibliotekarietimmar genom en omfördelning i samband med ledigförklarande av tjänster. Biblioteken skall arbeta aktivt för att sprida information om vilka möjligheter man erbjuder till kunskap, upplevelse och information. Den utåtriktade verksamheten prioriteras. I samband med pensionsavgång omvandlades en assistenttjänst till bibliotekarietjänst. Avsikten är att satsa på uppsökande och utåtriktad verksamhet för vuxna. Genom denna satsning har organiserat samarbete inletts med Anhörigcentrum och Komvux. Biblioteket har under hösten 2008 medverkat på omsorgsförvaltningens träffpunkter. Samarbetet med Komvux omfattar: Biblioteksinformation, filmvisningar, läsecirkel, lektioner på stadsbiblioteket, sagoprojekt för analfabeter, bokprat om barnböcker för föräldrar, temalådor. Biblioteken skall vara aktiva i den demokratiska processen och erbjuda medborgarna samhällsinformation. Biblioteken skall vara en mötesplats och ett aktivt centrum för information och ett varierat kulturutbud, men skall också kunna erbjuda studiero och lugna vrår. Under året har det blivit klart att medborgarkontor inte kommer att inrättas i Landskrona. Föreningen Norden och huvudbiblioteket har haft en utställning och en paneldebatt om Öresundsvisioner Under hösten har biblioteket i Häljarp gjort försök med program riktade mot vuxna, ett författarbesök och en kväll med trädgårdstema. Det känns roligt och har varit uppskattat. Nya besökare har hittat till biblioteket och man har redan i slutet av hösten frågat efter vad som

9 händer på biblioteket under våren! Försöket fortsätter med två programpunkter, båda med lokal anknytning. Samlingarna/medier Ett omfattande förnyelsearbete pågår f n. Arbetet med medieplaner för facklitteratur, barnlitteratur, skönlitteratur pågår. Medieutbudet skall vara aktuellt, spegla samhället och tidsandan. Samtidigt vill vi erbjuda ett representativt urval av de medier som erbjuds. Medier som ger en bild av gångna tider, klassiker ska självklart också finnas. Lokalt material är viktigt. Ljudboken blir allt viktigare och biblioteket har planer på att introducera nedladdning av mp3-filer under Bemötande Förvaltningen har haft ett seminarium om bemötande hösten Fortsättning följer våren Två personalmöten är inplanerade på detta tema. Statistik Den sammanlagda utlåningen av medier har ökat under 2008 trots att biblioteken hade stängt under konverteringen av biblioteksdatabasen i februari. Besökssiffrorna vid huvudbiblioteket har minskat med 1 500, vilket ungefär motsvarar det minskade antalet öppethållandedagar. Bibliotekskatalogen på nätet användes av i genomsnitt besökare/månad under året. Huvudbiblioteket Glumslöv Häljarp Karlslund Ven Bibliotekschef Margareta Rydhagen

10 Landskrona museum och konsthall. Verksamhetsberättelse Ny verksamhet. Under året invigdes en delvis ny verksamhet Rum för Reklam. Efter flera år i tillfälliga lokaler finns idag Rum för Reklam med Reklamarkivet på Landskrona museum. På översta våningen finns nu utställningar, forskarrum, bibliotek, aktivitetsrum och arbetsrum. Samtidigt öppnade även den stora egenproducerade utställningen Reboot som presenterade verksamheten i Rum för Reklam. Under året har en statlig accessanställning på mellan % samt 25 % konstintendent arbetat på Rum för Reklam. Öppningen fick uppmärksamhet både hos allmänhet och i reklambranschen. Arbetet går vidare med att hitta en permanent lösning på bemanningen. Färre besökare till museet. Under 2008 visade besökssiffrorna på en kraftig minskning. Totalt besökte personer museet. Detta är en minskning med besökare från föregående år. Besökssiffrorna har dalat de senaste åren, men aldrig så mycket som Svårt att veta om det beror på val av utställningar, att en våning av museet varit stängd under största delen av året, eller att intresset för söndagsprogram eller caféet har minskat. Utmaningen inför 2009 är givetvis att minst nå upp till tidigare nivå.. De förändrade öppettiderna, öppnar upp för förändringar. En permanent lösning av bemanning på Rum för Reklam bör också bana väg för att kraft läggs på att marknadsföra verksamheten. Det pågående arbetet med den planerade utställningen om Landskronas Medeltid och grundande, kommer att komplettera museets historiska basutställningar. Denna period av Landskronas historia har länge saknats i skildringen på museet. De tillfälliga utställningarna har under året visat på en blandad mix. Lokala konstnärer, fotografi, och vandringsutställningar. Vandringsutställningarna har varit ovanligt många under året, beroende på att mycket kraft och personal har lagts på flytt av Reklamarkivet. Stora utställningar som Frissan där museet kunde locka gruppbesök från hela regionens frisörutbildningar. Många skolor kom också på visningar av utställningarna Magiska världar och Fjärran barndom som gav möjligheter att fördjupa sig i Asien på olika sätt; Magiska världar i den urgamla dockteatertraditionen med sin rika värld av myter och berättelser och Fjärran barndom som gav varma, kärleksfulla inblickar i olika barns sätt att växa upp. Den stora dragande utställningen var Systrarna från Asmundtorp, en unik textil samling med en spännande historia. Barn och unga på museet och konsthallen - Visningar och verkstäder för skolorna av både basutställningar och de tillfälliga. Basutställningen En arbetets stad presenterades för eleverna i föreställningen/visningen Flygande drömmar om flygpionjären Enoch Thulin. Eleverna mötte en professionell kulturutövare (Öresundsteatern), vilket blev mycket lyckade möten. Basutställningarnas skolbesök minskade totalt med 1000 elever från föregående år. Främst Människor som vi (minskning med 600 besök) En förklaring kanske är lärarnas engagemang i skolans inre arbete, eller att mycket av informationen om museipedagogiken på försök endast finns tillgänglig på hemsidan. Tryckt material som skickas till skolorna har minskat. Museet tar däremot ett större utrymme i barnens och ungdomarnas fria tid. Lovverkstäder, spökafton, skrivarverkstäder mm. Endast på museets verkstäder under lov, spökafton mm kom uppskattningsvis nära 1000 barn. Däremot har samarbetet med Klubben inte fallit så väl ut under året på museet.

11 Mångfald och delaktighet Samarbetet med KomVux alfabetiseringsgrupper fortsätter och ger ständigt nya utmaningar. Här har museet alltmer kommit att fungera som en neutral arena där många frågor som väcks i utställningarna kan diskuteras. Erfarenheterna från detta arbete är också viktiga för arbetet med de klasser från grundskolan som pedagogerna möter. Museet är också en arena för unga att visa egna konstnärliga uttryck. I utställningen Life presenterade elever projektarbeten i form av en konstutställning. En klass på mediaprogrammet, som arbetat tillsammans med fotografen Tony Kristensson i en lådkameraworkshop, visade sina bilder i museets café. Sätta Landskrona på kartan genom konst- och naturupplevelser. Rothoffska kolonin är ett uppskattat och omskrivet besöksmål med sin vackra, välskötta trädgård och stuga. Årets sommarutställning i trädgården - Mellan gullregn och kärlek berättade Citadellets koloniområdes historia. Till utställningen gjordes en karta med vars hjälp besökarna kunde upptäcka området på egen hand. Under Trädgårdsgille, Kulturnatt och Julstök arrangerades aktiviteter i trädgården, som cementgjutning, ljussättning mm visades på Konsthallen 6 utställningar varav 3 i egen eller delad regi. Besökssiffran för året var vilket är ca 2500 färre besökare än förra året. Konstrundan för Nordvästskåne drog ca 3000 färre besökare än året innan troligen till stor del på grund av den tidiga påsken. Av besökarna var 107 barn i sällskap med vuxna, 462 var skolbesök. Det har under året varit konserter med bl.a. kulturskolan, en stor konferens, 43 visningar förskolgrupper och vuxengrupper. Under hösten startade en konstfilmserie på konsthallen. Detta är ett nystartat samarbete med Folkuniversitetet som slog väl ut. 4 filmer visades för en intresserad publik. Att öppna upp för fler program, visningar och aktiviteter breddar publiken och lockar besökare också från regionen. Konsthallen har under året fått nytt värmesystem installerat, vilket underlättar för personal och gör det möjligt för verksamhet även under kalla årstiden. Utställningar under året var bland annat Nordvästra Skånes konstrunda, Inside Modernism - Spelplan Landskrona konsthall 2 i samarbete med Kultur Skåne, Unga glaskonstnärer. Arkiv och samlingar rustas upp och kommer fler tillgodo. Via Minnesbanken på ökar antalet sökningar. Totalt antal sökningar i arkiv och samlingar uppgick till Antalet sökningar i ex. fotosamlingen under året var , en ökning från föregående år med ca Sökningarna i föremåls- och konstsamlingen på nätet visar inte närmelsevis på lika stora mått. Kontraktet med IBL bildbyrå har blivit undertecknat och drygt 1000 bilder har levererats. Här är det inte den lokalhistoriskt intresserade allmänheten utan kommersiella grupper av användare som får tillgång till museets spännande bilder. Målgruppen och intresset för museets samlingar vidgas. Totalt registrerades drygt 3500 bilder i museets fotosamling under året. Museet hade under året ett ganska omfattande samarbete med olika personer gällande bilder och fakta till böcker. Antalet högupplöst scannade bilder är nu drygt 14000, en ökning under året med Därmed är 37% av alla registrerade bilder, c:a , högupplöst scannade. Detta arbete har varit möjligt på grund av extra personal. Med hjälp av arbetstränande personal har det musikhistoriska arkivet, som innehåller nothäften, notböcker mm, blivit sökbart. Svenskt Visarkiv samlar in uppgifter om

12 populärmusikhistoriska samlingar och har visat stort intresse för vårt arkiv, som är en guldgruva för musikintresserade. Fotografpraktikant Axel Siljebratt har gjort en fin dokumentation av hamnområdet, som kompletterats med fakta kring företagen i området. Under 2008 tog Landskrona museum, emot en stor textil samling efter sex systrar på en gård utanför Asmundtorp. Till materialet hör en spännande historia. Fyra av systrarna gifte sig aldrig och därför hade de kvar stora delar av sina hemgifter. Under året visades delar av materialet i en utställning och planerna är att hela samlingen ska visas i ett permanent öppet magasin/utställning på museet. En inventering av konsten ute i kommunens lokaler har påbörjats. Investerings medel har använts till att restaurera tre viktiga oljemålningar samt 32 grafiska blad/akvareller. Den permanenta utställningen om Nell Walden har under hösten genomgått en total uppfräschning bl.a. genom att texter förstoras och monteras om och utställda föremål restaureras. Identitet och tillgänglighet. Det statliga arbetslivsprojektet Access tog slut 2007 och som en naturlig följd av detta drogs intensiteten på arbetet med registrering och digitalfotografering av samlingarna ner radikalt. Arbetet med en insamlings- resp. gallringspolicy har fortsatt. Föremålen ska vara tillgängliga för landskronabor och andra. Att fylla på i våra register, vilka även är tillgängliga på Internet, är ett sätt. Att göra utställningar, deponera ut och använda föremålen i olika projekt är andra. Ett exempel på detta är de Minneslådor som museet skickar runt bland olika boenden inom äldre- och omsorgsverksamheten i kommunen. Dessa har mottagits med glädje och igenkännande och nya lådor tas ständigt fram. Under året har ca 1100 personer besökt Minnesbanken, en liten ökning jämfört med förra året. Sommarens tema med Landskronafilmer var särskilt lyckat, med filmvisning, berättelser om biograferna, dess historia och storhetstid. Många besökare kom och tittade på de lokala filmerna och många hade också med sig eget material och berättelser. Sammanfattning blev ett år med vikande besöksiffror framförallt vad gäller museet, men samtidigt en spännande start av den nya verksamheten Rum för Reklam. För att ta in de vikande besökssiffrorna kommer förändringar och nytänkande att krävas, framförallt vad gäller programverksamhet och utställningsverksamheten. Samlingarna och arkivet kräver fortsatt stor arbetsinsats, som vi inte klarar enbart med fast anställd personal. Glädjande är att digitaliserandet ger fler intresserade besökare på Internet, och förhoppningen är att även dessa ska hitta till museet. De nya landskronaborna har vi fortfarande svårt att nå ut till med vår verksamhet. Detta är en utmaning och ett viktigt arbete som ligger framför oss. De små barnen har vi inte tillräckligt uppmärksammat, men i planeringen ligger ett Lek med Landskrona rum. Det lokala har under året inte visats i utställningar och program i samma omfattning som de senaste åren blir ett spännande år med förändrade öppettider och en delvis förändrad programverksamhet på museum och konsthall samt en ny lokalhistorisk basutställning. Låt oss göra museet och konsthallen till ännu mer lockande mötesplatser. Fritids- och kulturförvaltningen Avd. museum/konsthall Elisabeth Arvidsson

13 Programverksamhet. Teatern har haft drygt besökare och växer därmed ytterligare några tusen. Teaterföreningen är uppe i 800 medlemmar och man hade 23 program under året. Berättarklubbens blev en av årets kulturstipendiater, deras popularitet är stadig och i år arrangerades den skånska deltävlingen i Berättarslam av Berättarklubben i Landskrona. Torsdagsluncherna är en verksamhet som landskronaborna tagit till sig och fler o fler hittar till. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Sommarprogrammen bestod i mycket av ett utvecklande av nyttjandet av våra fina parker: Kulturlaboratoriets uppskattade och välbesökta utomhusbio i Teaterparken och Stadsparken, MacBeth som sommarteater på Citadellområdet, Folkfesten i Wrangelska parken och Allsången i Slottsparken. Verksamhetsstödsavdelningen har också anordnat Valborgsmässofirandet, Nationaldagsfirandet i Slottsparken, Trädgårdsgillet och Kulturnatten. Ungdomsverksamhet. Kultur- och Fritidsklubben har 151 medlemmar och är en prova på -verksamhet för barn i åldrarna Klubbentisdagarna och prova på -tillfällena i föreningarna har haft 470 besök. Vårprogrammet 2008 som sträckte sig från mars till juni innehöll nyheter som rockskola, balett, sång, musikaldans, karaoke och radioproduktion. I höstprogrammet införde vi nyheten öppna tisdagar varannan vecka med olika aktiviteter på Plantan. Ungdomsverksamheten har haft totalt 5458 besök och den har vaskat fram några olika intresseinriktningar varav de största är: Design, radioproduktion och filmproduktion. Dessa kommer vi att fördjupa under kommande år. Sommaren 2008 gick Plantan ut. Två dagar i veckan befann vi oss på Citadellbadet och sysselsatte ungdomarna där och två dagar befann vi oss i skateparken under totalt 8 veckor. På skatebanan producerade ungdomarna bland annat en skatefilm. Totalt sysselsatte vi 1000 besökare i sommaraktiviteterna. Höstlovsprogrammet innehöll bland annat en finalomgång i Guitar Hero på Landskrona Teater. Ett populärt inslag som återkommer. Föreningsverksamhet. Föreningsservicen på Plantan 2008 blev snabbt en oerhört populär och omtyckt verksamhet i vårt rika föreningsliv. Fritid- och kultur tillsammans med Skåneidrotten erbjöd föreningslivet ett flertal utbildningar och föreläsningar som alla var fullsatta. Under 2008 hade vi 32 utbildningar, 88 föreningsmöten, 33 sammankomster och 4 st föreläsningar på Plantan. Totalt föreningsmänniskor har besökt Plantan inom ovanstående områden. Vid vårvinterlovet hade 11 föreningar öppen verksamhet och 13 föreningar under sommarlovet. Information om detta skickas ut till alla skolungdomar via sportlovprogram som disputeras av verksamhetsstödsavdelningen. Avdelningschef Håkan Persson

14 Tycho Brahe minnena 2008, Verksamhetsberättelse Detta hände 2008 Friluftsutställning Museets tematiska friluftsutställningar har blivit den drivfjäder vi önskade den att bli. Genom friluftsutställningen kan vi erbjuda våra besökare något nytt på museet varje år. Något som lockar till återbesök års friluftsutställning Bland Rollwerk och Pirkentaffel Om lek och nöjen i Tycho Brahes trädgård hade som mål att locka främst barnfamiljer till museet. Till utställningen utvidgade man därför den befintliga fysiklekparken med tidsenliga lek och spelredskap. Vid varje lekstation fanns dessutom just den lekens historia berättad. Planetstig 29 april invigde Arne Ardeberg, professor i Astronomi vid Lunds universitet, museets planetstig. Inbjudna till invigningen var en lågstadieklass från Kågeröd samt skolbarnen på Ven. Planetstigen sträcker sig mellan en modell av solen, placerad vid museets entré och Bäckviken, Ven. Planetstationerna på stigen förhåller sig skalenligt och proportionellt rätt till modellen av solen. Till stigen hör en karta med ytterligare information kring våra planeter. Denna finns till försäljning i museibutiken samt i Ventrafikens terminal i Landskrona. Under sommaren genomfördes ett antal Planetstigsvandringar för museets besökare med gott resultat. Vår förhoppning är att med hjälp av stigen locka ytterligare barnfamiljer och skolor till museet. Visningsresa lärare i Skåne I anslutning till Planetstigens invigning genomfördes en marknadsföringssatsning mot skolor i Skåne. Till samtliga skolor i länet skickades en inbjudan till museet för en promenad längs stigen samt visning av museet och dess pedagogiska verksamhet. Totalt tackade ett 50-tal lärare ja till inbjudan. Under 2008 gick det danska rederiet Sparshipping Aps och Tycho Brahe museet samman i en satsning att marknadsföra Ven mot den danska marknaden. Grundidén bygger på att genom annonsintäkter från verksamma aktörer på Ven finansiera en broschyr och hemsida. Dessa skall vara Vens ansikte utåt i Danmark. Hemsidan stod färdig vid årsskiftet och bland annat genom anmälan till nyhetsbrev kan man se ett generellt stort intresse för verksamheterna på Ven. Visithven.dk deltog under våren i Danmarks största turistmässa, ferie 08 med mycket gott resultat. Besöksstatistik Under 2008 ökade besöksantalet på Tycho Brahe minnena med 3 % från föregående år till Av dessa utgjorde deltagare i de 604 förbokade gruppbesöken. Tina Jönsson Museipedagog

15 Ärende 4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens M Rydhagen 7/ Kulturnämnden Angående gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst Under hösten 2008 har en idégrupp med representanter från biblioteken i Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv samt Regionbibliotek Skåne undersökt möjligheterna och intresset för ett fördjupat samarbete mellan biblioteken i regionen med idén om ett gemensamt biblioteksdatasystem som utgångspunkt. 16 september hölls ett seminarium kring IT-samverkan med samtliga biblioteksledningar och representanter för bibliotekspersonalen i Skåne Nordväst. Idégruppen har kommit fram till att: det är intressant att starta ett projekt kring ett gemensamt biblioteksdatasystem det krävs en noggrann kartläggning och koordinering av behov, organisation och ekonomi. det behövs en vilja att delta i projektet Bakgrund Skåne Nordväst uppmuntrar till samarbete mellan medlemskommunerna och har följande verksamhetsidé: Skåne Nordväst skall gemensamt agera så att medlemskommunerna tillvaratar utvecklingsmöjligheterna för hela nordvästra Skåne. Ur vision 2020: - Skåne Nordväst skall 2020 vara den ledande innovativa och spännande regionen i Europa inom; demokrati, miljö, upplevelser, arkitektur, kommunikation och trygghet. Människorna i Skåne Nordväst skall känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Regionbibliotek Skåne ser i ett regionalt utvecklingsperspektiv det som ett viktigt uppdrag att stärka infrastrukturen mellan de skånska biblioteken. Ett samarbete kring bibliotekens infrastruktur ger medborgarna bättre och enklare tillgång till bibliotekstjänster, är resurseffektivt, skapar bärkraft och stärker utveckling. Projektidé Idégruppen föreslår ett projekt med ett brett deltagande från kommunbiblioteken i Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

16 2(2) Skåne Nordväst och med projektledning från Regionbibliotek Skåne, i samarbete med sjukhusbiblioteket i Helsingborg, skolorna och kommunernas IT-avdelningar. Biblioteksanvändarna i nordvästra Skåne ska uppleva att de besöker eller använder ett enda bibliotek. Att söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information och olika slags medier eller att ta del av bibliotekstjänster, både fysiskt och via webben, ska fungera likadant var i regionen de än befinner dig. Projektet syftar till att inom två år ta fram ett beslutsunderlag för ett gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne NV. Projektet ska identifiera behov, koordinera verksamheterna samt ta fram ett förslag till organisation och ekonomi. En viktig del av projektet är att skapa en samsyn i Skåne NV om vad biblioteksdatasystemet ska kunna göra samt vilka rutiner, regler och policys man ska ha. Biblioteken i Skåne NV vill också arbeta för nationell samordning och har erbjudit sig att vara pilotbibliotek i en nationell satsning. Idégruppen föreslår att de kommuner som är intresserade: uttrycker sin vilja att delta i projektet avsätter personella resurser under 2009 och Kulturnämnden föreslås besluta att delta i projektet kring ett gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i nordvästra Skåne att avsätta personella resurser under 2009 och FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Margareta Rydhagen Bibliotekschef

17 Ärende 5 Fritids och Kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Birthe Wibrand 6/ Konst i Landskrona kommun Under 2008/2009 pågår en inventering av kommunens konstsamling, som finns ute i kommunal verksamhet samt i museets magasin. Under inventeringen har det framkommit att det finns konstverk på några förvaltningar som inte är registrerade i konstsamlingen. Dessa konstverk är oftast gåvor till den specifika förvaltningen men det finns även konst inköpt av förvaltningen. Kommunens konst finns idag registrerad i en accessdatabas. I denna databas finns uppgifter inlagda på konstnärens namn, titel på verk, stil, motiv, teknik, material, mått, placering och inte minst konstverkets kondition. För att få ett samlat grepp om konsten i Landskrona vore det önskvärt att all konst samlas i en databas. Detta ger möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt bla med restaurering och vård men även med utställningar. All kommunal konst blir sökbar och möjlig att lokalisera. Konstverk som är gåvor till eller inköpta av en speciell förvaltning förses med en notering om detta i registret. Konstverket kan också i fortsättningen vara placerat på den specifika förvaltningen. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att all konst som finns i kommunens ägo registreras i kommunens konstsamling. Birthe Wibrand Konstintendent Fritids- och kulturförvaltningen Frtids och Kulturförvaltningen Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Slottsgatan, Landskrona Museum Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18

19 Ärende 6 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Göran Nyström 8/ (2) Kulturnämnden Rapport från en överläggning med kommunledningen i biograffrågan. Den 13:e januari hölls ett samråd mellan Kommunstyrelsens och Kulturnämndens presidier om biograffrågan i Landskrona. Vid sammankomsten deltog också kulturnämndsledamoten Ola Stenfelt, avdelningschef Håkan Persson och tf. förvaltningschef Göran Nyström. Bakgrund. Under 2007 meddelade Bio Maxims ägare att hon hade för avsikt att avveckla sin biografverksamhet. Kulturnämnden tillsatte en utredningsgrupp för att se över vilka möjligheter som finns till att trygga en fortsatt visning av film i Landskrona. Utredningsgruppen har tittat på olika lösningar i andra städer av Landskronas storlek samt haft kommunikation med ett flertal aktörer inom den svenska biografnäringen. Frågeställningar som övervägts är biografbranschens tänkbara framtid i Sverige, vad övergången till digital teknik kan innebära, vilket behov som finns för Landskrona och vilka aktörer som kan vara intresserade av att ta över kommersiell drift av biograf i Landskrona. Utredningens nuvarande läge. Bio Maxims ägare har nu förklarat att hon önskar fortsätta driften av Bio Maxim till utgången av sitt hyreskontrakt med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har deklarerat ett intresse av att finna en ny samarbetspartner till biografverksamhet i nuvarande lokaler. Den ombyggnad till två-salongsbiograf, som tidigare bedömdes som tekniskt/ekonomiskt svår att åstadkomma i nuvarande fastighet anses nu vara möjlig att realisera. En av de mer betydande aktörerna inom biografbranschen i landet har förklarat ett starkt intresse av att etablera sig i Landskrona. Kulturnämndens utredningsgrupp för biograffrågan har kommit till den slutsatsen att den önskvärda åtgärden för Landskrona vore etableringen av ett Kulturhus där filmvisning kan vara en del. Ett sådant Kulturhus kan få en mängd olika funktioner och bli en samlingspunkt för en rad olika kulturyttringar och funktioner som idag inte har en tillfredsställande lösning i Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

20 2(2) staden. Det rör sig om större samlingslokal för konferenser, en musikscen, dansstudio etc. Arbetsgruppen har kommit fram till att en etablering av en ny fastighetsdel som kopplas till teatern skulle kunna skapa detta multifunktionshus. En sådan byggnation kunde med önskvärdhet kunna förverkligas inför Landskronas 600-års jubileum Om ett sådant Kulturhusbygge kunde bli beslutad för Landskrona återstår i dagsläget att finna en övergångslösning mellan att nuvarande Bio Maxim upphör och det nya huset står klart. En annan uppgift är att försöka etablera de digitala direktsända konserter som nu finns (bland annat från Metropolitan) på teatern. Resultat av överläggningen. Deltagarna redovisade en gemensam positiv syn till att vidare undersöka möjligheten till en etablering av ett Kulturhus för Landskrona inför jubileet och att dess lokalisering bör utredas förutsättningslöst. Placeringen vid teatern bör vara ett alternativ. Frågan skall lyftas på ett kommande sammanträde med Jubileumskommittén. Fritids- och kulturförvaltningen bör arbeta vidare med att försöka finna den övergångslösning som behövs samt utreda kostnaderna för etablering av digitala direktsändningar på teatern. Den särskilda utredningsgruppen för biograffrågan har med detta fullgjort sin uppgift. Frågan om skapandet av ett Kulturhus måste utredas på Kommunstyrelsens nivå, men där Kulturnämnden är delaktig i processen. Kulturnämnden föreslås besluta att den särskilda utredningsgruppen för lösning av biograffrågan entledigas. att fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare för att åstadkomma den övergångslösning som behövs. samt att i övrigt godkänna rapporten. Göran Nyström Tf förvaltningschef

21 Ärende 7 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Er Referens Referens Vår referens E. Arvidsson 5/ (2) Rapport projekt - Cultural planning startade Kulturnämnden arbetet med att introducera metoden cultural planning i Landskrona kommun. Konsulten Lia Ghilardi anlitades för att presentera cultural planning och hur arbetet efter denna metod kan se ut i Landskrona. Projektet har i korthet bestått av delarna: Seminarier och workshops för lokala nyckelpersoner inom olika verksamhetsgrenar kreativa näringslivet, kulturverksamheter, ungdomsaktiviteter, samhällsplanering, föreningsliv, politiker m.fl. Introduktion för förvaltningschefer och kommunledning. Diskussioner och samtal med olika lokala aktörer. Kartläggningar och lokala rapporter. Rapport del 1 och del 2 av Lia Ghilardi Arbetet med att introducera metoden och sammanställa en rapport har slutförts. De pengar som nämnden fått för att genomföra projektet har använts till konsult och kostnader kring seminarier mm. Slutrapport med förslag på hur vi går vidare har tillställts KN. I denna rapport finns en kartläggning av de starka tillgångar som Landskrona har, samt förslag på konkreta åtgärder att arbeta vidare med. Några av åtgärderna är redan utförda, ex. kartläggning av musikgrupper i Landskrona och observationsövningar av parkliv. En kartläggning av konstnärer och konsthantverkare i kommunen planeras genomföras under Projektet cultural planning låg till grund för uppdraget kring det offentliga rummet som Kommunstyrelsen gav Kulturnämnden Detta uppdrag har Christin Nielsen tagit med sig till arbetet med Jubileet Projektet cultural planning kan därför anses avslutat, men projektet har planterat idéer hos förvaltningen och de medverkande grupperna som man arbetar vidare med. I ett eventuellt framtida arbete med en Kulturplan för Landskrona finns en prövad metod att ta hjälp av. Elisabeth Arvidsson Museichef Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

22 2(2)

23 Ärende 8

24

25

26

27 Ärende 9 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Beslut om utdelning från donationsfonder Kommunen förvaltar tre donationsfonder inom kulturområdet Nell Waldens donationsfond, Osvald Arnulf Olsons donationsfond och Valborg Nilssons donationsfond. För Stiftelsen Nell Waldens donationsfond, som skall användas till vård av Nell Waldens konstsamling, till berättelse om hennes liv och till museichefens resor, finns föreskrivet i donationshandlingen att det är museichefen som fattar beslut om användning av fonden. För övriga två fonder finns ej föreskrivet i donationshandlingen om vem som skall fatta beslut om utdelning. Stiftelsen Osvald Arnulf Olssons fond skall användas till forskning inom konstområdet eller till inköp av konst. Här föreslås att nämnden delegerar till konstintendenten att fatta beslut om användning av fondens disponibla medel. Stiftelsen musiklärarinna Valborg Nilssons fond skall användas till inköp av rekvisita mm. till teatern. Här föreslås att till avdelningschefen för Verksamhetsstödsavdelningen delegeras rätten att fatta beslut om användning av fondens disponibla medel. Förutom dessa tre fonder ansvarar fritids- och kulturförvaltningen för administrationen av Claus Lewenhaupts fond för unga fotografer. Den fonden är dock självständig och har en egen styrelse. Kulturnämnden föreslås besluta Att delegera rätten att fatta beslut om användningen av Stiftelsen Osvald Arnulf Olssons disponibla medel till konstintendenten och att motsvarande delegation ges till avdelningschefen för Verksamhetsstödsavdelningen gällande Stiftelsen musiklärarinna Valborg Nilssons fond. Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

28

29 Utställningar under våren och sommaren Landskrona museum Stora lokalen: Design S Swedish Design Award Belönad svensk design. 25 januari 1 mars Spela Roll Svensk dataspelhistoria och spelkultur. Producerad av IT-ceum 15 mars 31 maj Saxtorp Motorcyklar historia kring en epok.(titel ej klar) 28 juni - Lilla lokalen: Rummet. Fotografi av Tony Kristenson - 25 januari Bilder från Modersmålsklasser 8 februari 22 februari Att vilja. Selma Lagerlöf.. En utställning för skolan om Selmas olika roller. 8 mars 3 maj A-konst Annorlunda konst. 10 maj 7 juni Ärende 10 Fångad av en fluga Glädje, spänning och passion. En utställning om flugfiskarens fantastiska värld. Prod. Trelleborgs museum. 14 juni Rum för Reklam: Ove Pihl 30 år i reklamvärlden - 1 februari

30 PH Richter 15 februari - 10 maj

31 Utställningar Landskrona konsthall Spelplan 3 Synrand 31 jan 15 mars Patrik Aarnivaara och Jacob Simonsson Landskrona konsthall och Kultur Skåne Konstrundan i Nordväst Skåne 10 april 19 april NVSK Some & Lonesome Max Book 2 maj 14 juni Landskrona konsthall och Landskrona konstförening Jurybedömd konstsalong Konstnärer verksamma i Skåne 27 juni 2 augusti Landskrona konsthall Gert Wingårdh Elva Hus (bl.a. Citadellbadet) 14 augusti 27 september Vandringsutställning från Arkitekturmuseet Jörgen Fogelquist Retrospektiv utställning 9 oktober 22 november Landskrona konsthall Roy Evertsens målarskola december

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare 2008 02 05 Göran N/LP Kulturnämndens presidium Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 12 februari 2008 Tid 18.00 Plats Museets

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare 2008-10-25 Elisabeth A Kulturnämnden Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 december 2008 Tid 18.00 Plats Museet, filmsalen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-11-09 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 23:e

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare 2007 11 07 Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid 17.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer