Kulturnämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte Treklövern den 3 februari kl.17.00, Museet. S den 2 februari kl.16.30, Stadsbiblioteket Sd den 3 februari kl.17.00, Museet Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Verksamhetsberättelse och bokslut ) Gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne 5) Registrering av all kommunal konst i konstregistret. 6) Biografutredningen överläggning med kommunledning. 7) Rapporter: Cultural planning Biblioteksplanen 8) Reglemente rörande arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Info. 9) Delegation- donationsfonder 10) Utställningar museum och konsthall. 11) Övrigt Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 Ärende 3 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= Kulturnämnden Uppföljning av nämndens åtaganden och mål kopplade till de prioriterade områdena i Budget Kommunmål 1: Skola för kunskap och arbetsro. A) Nämnden har tillsammans med Fritidsnämnden haft som mål att utveckla rutiner vid skolors besök vid fritids- och kulturinstitutioner så att besöken blir genomförda under god ordning och att eleverna får en positiv och berikande upplevelse. En arbetsgrupp skulle formas tillsammans med BUN för att utveckla bra rutiner. Arbetsgruppen har varit i arbete, men man har haft svårt att få deltagande från rätt nivå inom skolverksamheten. Arbetet fortsätter dock. Indikator: Inga allvarliga incidenter har inträffat vid besök under året. B) Skrivarläger Nämnden har haft ett mål om att arrangera skivarläger för att stimulera elevers litterära utveckling. Två skrivarläger har genomförts under året. Indikator: 30 elever har deltagit. C) Cirkus Cirkör Nämnden har haft ett mål om att genom nycirkus stimulera skolelevers kreativa och kroppsliga utveckling. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Cirkuskurser erbjöds alla 4:e och 6:e klasser. Projektet har dock avvecklats sedan BUN ej haft medel att fullfölja sin del i projektet. Kommunmål 2: Den trygga staden A) Utveckling av verksamheten vid Plantan och Kulturoch fritidsklubben. Verksamheterna syftar till att intressera barn och ungdomar för skapande och engagerande fritidsverksamheter. Verksamheten utvecklas bra. Indikatorer över genomförande 6458 besökare: 4 större konsertkvällar 3 snackekvällar 49 workshops 6 utställningar av, med och för ungdomar på olika teman. 151 medlemmar i Kultur- och Fritidsklubben har erbjudits 470 aktivitetstillfällen. B) Föreningsservice på Plantan som stödjer föreningslivet med möteslokaler och utbildningar har omfattat 88 föreningsmöte 32 föreningsutbildningar 2585 personer har deltagit Kommunmål 3: Den arbetande staden. Nämnden har inte haft något uttalat mål inom detta område. Medborgarperspektivet Nämnden har haft mål för utveckling av medborgarperspektivet kring översyn av föreningsbidragen, brukarundersökningar och Cultural planning En översyn av bidragsbestämmelser för stödet till föreningslivet har inletts. Brukarundersökningar har genomförts inom föreningsstödet, museet och biblioteken. Projektet Cultural planning har avslutats. Projektet gav många infallsvinklar kring vad som saknas i Landskrona. Dessa resultat har nu förts vidare till olika utredningar såsom den om Det offentliga rummet och förslag till byggande av ett Kulturhus inför Landskrona stads 600-årsjubileum Kommentar till ekonomiskt utfall jämfört med budget Kulturnämndens driftsbudget redovisar ett underskott på cirka 300 tkr. En del av detta underskott (260 tkr) förklaras av två bokföringsfel vid föregående årsskifte. Nämnden redovisade för 2007 ett bra överskott vilket således inte var helt riktigt. Nämnden har under 2008 även haft ett extra ramtillskott på 400 tkr för att kunna stödja etableringen av en tvåsalongsbiograf. Denna har emellertid inte kommit till stånd. Nämndens verkliga resultat för 2008 är därför drygt 400 tkr. Det är ingen stor enskild orsak till detta utan små underskott redovisas för samtliga verksamheter förutom museet. För biblioteken ligger orsaken i en engångskostnad för konvertering av biblioteksdatabasen och kostnaden för en personalavveckling. För Tycho Brahe minnena är huvudorsaken tekniska renoveringsbehov av multimediaföreställningen i Stjärneborg. För programverksamheten ligger underskottet i en

4 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= energifaktura från år 2007 som på grund av fel hos leverantören debiterdes först under För investeringsbudgeten redovisas ett marginellt överskridande. Storleken på det reinvesteringsutrymme nämnden har är dock i längden otillräckligt för att upprätthålla standarden på IT-stödet, säkerhetsinstallationer och fasta utställningar.. Övrig verksamhetsredovisning Bibliotek Under året blev en biblioteksplan antagen av Kommunfullmäktige och denna plan är nu utgångspunkt för förnyelse och förändring. Särskild tonvikt har under året lagts på uppsökande verksamhet och att utöka information och kommunikation via bibliotekets hemsida. Förändringen av biblioteksdatabasen möjliggör ett utökat samarbete med andra bibliotek i nordvästra Skåne och en utökad service till låntagarna. Prioriteringen av barn och unga har visat sig genom en utökad programverksamhet på huvudbiblioteket så att genomsnittligt tre aktiviteter per vecka finns i utbudet och att två skrivarläger kunnat genomföras. Under hösten arrangerades för första gången två program på biblioteket i Häljarp med mycket gott mottagande. Utlåningen har efter några års vikande tendens nu stabiliserats och visar för 2008 en ökning för Huvudbiblioteket och filialerna i Glumslöv och Häljarp. Museum Antalet besökande till museet har fortsatt att minska och för 2008 blev sänkningen drygt 20% vilket är anmärkningsvärt mycket. En sannolik förklaring är att de tillfälliga utställningarna inte varit tillräckligt attraktiva vare sig för den lokala eller för den regionala publiken. Den utställning som blev en succé var visningen av den textilskatt bestående av sex systrars hemgift från en gård i Asmundtorp, som museet fick i donation av efterlevande till systrarna. Utställningsprogrammet i övrigt bestod i för hög grad av vandringsutställningar från andra institutioner. Skälet till att museet producerade färre egna utställningar än normalt var att förflyttningen av reklamarkivet till nya lokaler på museets fjärde våning tog stora delar av personalresurserna i anspråk. Flyttningen innebär att Rum för reklam nu finns etablerat i bra lokaler för forskningsbesök, vård av materialet och för dess exponering. Någon varaktig nationell finansiering av denna verksamhet har ännu inte tryggats trots att såväl Kulturrådet som Region Skåne uttryckt positivt stöd till att samlingarna tas tillvara på det här sättet. Den enda externa finansiering som funnits under året är de Access-tjänster som museet fått sig tilldelat. Ett annat bidragande skäl till de vikande publiksiffrorna är att museet under några år ej kunnat presentera en förnyelse av de fasta utställningar som berättar om stadens historia. En planering för en medeltidsutställning har dock påbörjats och utställningen beräknas stå färdig 2009/2010. Besöken till museets faktarum och dess virtuella Internetavdelning har ökat under året. Särskilt sökningar i det rika bildarkivet över Landskrona är mycket omtyckt av besökarna. Betydande insatser har gjorts för att öka säkerheten på föremålsmagasinet till skydd mot bränder och inbrott. Fastighetsägaren har investerat i en biobränslepanna för att miljöanpassa uppvärmningen. Konsthall Även konsthallen redovisar sjunkande besökstal för Det kan förklaras med att den nordvästskånska konstrundan genom sin knytning till påsken ägde rum mycket tidigt på säsongen och att vädret inte inbjöd att ta sig till Konsthallen. För förvaltningens egna utställningar redovisas dock en liten publikökning. I samverkan med Folkuniversitetet har konsthallen erbjudit programverksamhet på vardagskvällar. Uppvärmningssystemet i hallen har nu konverterats från direktverkande el till fjärrvärme vilket på sikt ökar hallens användbarhet. Programverksamhet Teatern har haft drygt besökare vilket är en ökning med några tusen. Teaterföreningen har varit framgångsrik med ett stort antal föreställningar och dess medlemskår uppgår nu till över 800. Berättarklubben och torsdagsluncherna är andra publikdragande program som fler hittar till. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Kulturnatten och Trädgårdsgillet är populära och utvecklingsbara arrangemang som också kan locka en regional publik. Ungdomsverksamhet Ungdomsprojekten Plantan och Kultur- och fritidsklubben har utvecklats positivt. Målet för klubben är att stimulera ungdomar i åldrarna 7-12 år att pröva på olika idrotter och kulturaktiviteter för att ge dem möjlighet att finna en berikande fritidsaktivitet. Klubben har haft 150 deltagare med 470 aktivitetstillfällen de kunnat bevista. Plantan syftar också till att ge de äldre ungdomarna möjlighet att pröva på och utveckla sina kreativa talanger i kulturella verksamheter de själva känner motivation för. Verksamheten har haft 5500 besök i lokalerna på Plantstigen och en rad olika projekt har initierats av ungdomarna. Personalen har också varit

5 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé= aktiv i stödjande verksamhet på Citadellbadet och i Skateparken. Tycho Brahe minnena Tycho Brahe minnena hade ett bra besöksår med cirka betalande besökare. Årets sommarutställning handlade om lek och nöje på Tychos tid. En del av utställningen bestod av lekstationer i trädgården och dessa bibehålls nu som grund för en lekpark. Därigenom uppnås målet att anläggningen även skall ha ett utbud som passar de allra minsta barnen och barnfamiljerna. Museibutiken har byggts om för att ge besökarna en förbättrad service. Anläggningen har en stor andel internationella besökare och dessa grupper utgör en allt större del av det totala besöksantalet. Administrationen Inom den gemensamma administrationen för fritids- och kulturnämnderna har resurserna inriktats på att stärka säkerhets- och informationsinsatserna. Ett särskilt projekt startade med inriktning att utveckla IT-stöd som kan bidra till att hela organisationen blir mer resultatinriktad. Ett annat projekt som inletts syftar till att stödja och utveckla ett positivt bemötande av besökare till verksamheterna. Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Antal årsbesökare mm. Landskrona Museum-besökare Rothoffs koloni-besökare Tycho Brahe minnena-besökare Guidade grupper Konsthall-besökare Konsthall-antal utställningar 7 6 Programverksamhet-besökare Antal program Totalt antal besökare Stöd till föreningar Antal studieförbund 8 8 Studietimmar Antal kulturföreningar Bidrag/förening i snitt (kr) Biblioteksverksamheten Huvudbibliotek-Antal besökare Huvudbibliotek-Antal lån Biblioteksfilialerna-Antal lån

6 KULTURNÄMND Ordförande: Birgitta Persson (m) Förvaltningschef: T.f. Göran Nyström Nettokostnader i % av skatteintäkter: xx % Nettoinvesteringar: xx kkr Kostnad per invånare: xx kronor Eget kapital xx kkr Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Politisk verksamhet Stöd t kulturella fören Museum Konst Programverksamh Avd för verksamhetsstöd Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Gemensam verksamhet Summa

7 Bilagor till Kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2008 Verksamhetsberättelse för stadsbiblioteket 2008 Stadsbibliotekets verksamhet styrs av kommunmål, kulturnämndens mål samt biblioteksplan för biblioteken i Landskrona. I samtliga dokument prioriteras barn och unga. Stadsbiblioteket arbetar för att på olika sätt bygga ut barn- och ungdomsverksamheten. Samarbetet med andra förvaltningar och organisationer är här viktigt för att nå bästa resultat. Tryggheten i staden är en viktig del av kommunmålen. För bibliotekets del innebär detta att vi skapar en miljö i biblioteket som är välkomnande för alla. Biblioteket arbetar med att öka besökarnas delaktighet i verksamheten och ge möjlighet till eget skapande. Biblioteket har också en uppgift i att stärka den lokala identiteten för alla som bor i kommunen. Verksamheten under 2008 har präglats av förberedelse inför kommande förändringar. Inom biblioteksvärlden diskuteras flitigt hur biblioteken kommer att se ut framöver. Vi satsar på nuet med möjlighet till flexibilitet för framtida kursändring. Folkbiblioteken i Landskrona har under 2008 arbetat med: Det fysiska biblioteket skall vara lätt tillgängliga för alla grupper i samhället och erbjuda både rum för aktivitet och läsro. Underlag för ritning finns och ska sammanställas vad gäller huvudbiblioteket. Under våren ska vi titta på hur besökarna rör sig i rummet, vilka hinder som finns och hur dessa kan undanröjas. Underlaget ska resultera i en skiss över förändringar som ska göras med början Medel för större förändringar finns först Biblioteken har under året deltagit i ett kompetensutvecklingsprojekt Rummet tillsammans med fem andra bibliotek i Skåne. Projektet ägs av Regionbiblioteket och finansieras med EUmedel. Projektet har givit underlag till det arbete med det fysiska rummet som vi håller på med. Biblioteken ska öka tillgängligheten tidsmässigt, t ex med söndagsöppet på ett bibliotek i kommunen. Beslut om ökad tillgänglighet kommer under Det virtuella biblioteket ska erbjuda nätbaserade tjänster under dygnets alla timmar Genom uppgraderingen av biblioteksdatasystemet Libra har servicen till medborgarna ökat, liksom interaktiviteten med användarna. Boktips ges genom nyhetslistor och tematiska listor. Besökare på sidan kan ge boktips och kommentera redan givna boktips. Man kan också prenumerera på t ex nyheter, RSS (Really Simple Syndiocation). Nyhetsflödet på bibliotekets hemsida har ökat. Förutom evenemang presenteras även nyheter inom verksamheten. I december introduceras en blogg på bibliotekets hemsida. Tre bibliotekarier skriver om böcker, program och nyheter i biblioteken. Förhoppningsvis kommer en diskussion till stånd med våra besökare. Under 2008 har biblioteken i nordvästra Skåne inlett ett samarbete om en gemensam bibliotekskatalog. Visionen är att medborgarna i nordväst ska ha tillgång till ett större bokbestånd och att biblioteken kan samarbeta i fråga om medieplanering.

8 Biblioteken ska prioritera verksamhet för barn och unga Biblioteksplanen gav oss i uppdrag att utreda var skolbiblioteken organisatoriskt ska höra hemma. Utredningen kom fram till att skolbiblioteken fortsättningsvis ska tillhöra BUN. Integrerade enheter tillhör KN. Förslaget kommer att presenteras för KN och BUN när en plan för samarbetet bibliotek skola finns klar i maj 2009.Tanken med samarbetsplanen är att vi ska få bättre struktur och variation på den service som erbjuds skolan av folkbiblioteket. Från Glumslövs församling har Glumslövs bibliotek fått pengar för att under ett par år ge alla glumslövsbarn i årskurs två Barnens andra bok. Tillsammans med skolan har ett 30-tal böcker överlämnats samtidigt som barnen fått ett eget lånekort. Tanken är, att med ett brev till föräldrarna och ett lånekort till barnen, locka fler föräldrar att gå till biblioteket med sina barn och därmed stärka skolans arbete med lästräning. Under 2008 har huvudbiblioteket haft arrangemang för barn minst 3 dagar/vecka under högsäsong, vilket medfört en ökning med drygt 500 deltagande barn. Två skrivarcirklar/läger för barn har kunnat hållas genom att biblioteken har samarbetat med andra aktörer. Barnverksamheten har tillförts 12 bibliotekarietimmar genom en omfördelning i samband med ledigförklarande av tjänster. Biblioteken skall arbeta aktivt för att sprida information om vilka möjligheter man erbjuder till kunskap, upplevelse och information. Den utåtriktade verksamheten prioriteras. I samband med pensionsavgång omvandlades en assistenttjänst till bibliotekarietjänst. Avsikten är att satsa på uppsökande och utåtriktad verksamhet för vuxna. Genom denna satsning har organiserat samarbete inletts med Anhörigcentrum och Komvux. Biblioteket har under hösten 2008 medverkat på omsorgsförvaltningens träffpunkter. Samarbetet med Komvux omfattar: Biblioteksinformation, filmvisningar, läsecirkel, lektioner på stadsbiblioteket, sagoprojekt för analfabeter, bokprat om barnböcker för föräldrar, temalådor. Biblioteken skall vara aktiva i den demokratiska processen och erbjuda medborgarna samhällsinformation. Biblioteken skall vara en mötesplats och ett aktivt centrum för information och ett varierat kulturutbud, men skall också kunna erbjuda studiero och lugna vrår. Under året har det blivit klart att medborgarkontor inte kommer att inrättas i Landskrona. Föreningen Norden och huvudbiblioteket har haft en utställning och en paneldebatt om Öresundsvisioner Under hösten har biblioteket i Häljarp gjort försök med program riktade mot vuxna, ett författarbesök och en kväll med trädgårdstema. Det känns roligt och har varit uppskattat. Nya besökare har hittat till biblioteket och man har redan i slutet av hösten frågat efter vad som

9 händer på biblioteket under våren! Försöket fortsätter med två programpunkter, båda med lokal anknytning. Samlingarna/medier Ett omfattande förnyelsearbete pågår f n. Arbetet med medieplaner för facklitteratur, barnlitteratur, skönlitteratur pågår. Medieutbudet skall vara aktuellt, spegla samhället och tidsandan. Samtidigt vill vi erbjuda ett representativt urval av de medier som erbjuds. Medier som ger en bild av gångna tider, klassiker ska självklart också finnas. Lokalt material är viktigt. Ljudboken blir allt viktigare och biblioteket har planer på att introducera nedladdning av mp3-filer under Bemötande Förvaltningen har haft ett seminarium om bemötande hösten Fortsättning följer våren Två personalmöten är inplanerade på detta tema. Statistik Den sammanlagda utlåningen av medier har ökat under 2008 trots att biblioteken hade stängt under konverteringen av biblioteksdatabasen i februari. Besökssiffrorna vid huvudbiblioteket har minskat med 1 500, vilket ungefär motsvarar det minskade antalet öppethållandedagar. Bibliotekskatalogen på nätet användes av i genomsnitt besökare/månad under året. Huvudbiblioteket Glumslöv Häljarp Karlslund Ven Bibliotekschef Margareta Rydhagen

10 Landskrona museum och konsthall. Verksamhetsberättelse Ny verksamhet. Under året invigdes en delvis ny verksamhet Rum för Reklam. Efter flera år i tillfälliga lokaler finns idag Rum för Reklam med Reklamarkivet på Landskrona museum. På översta våningen finns nu utställningar, forskarrum, bibliotek, aktivitetsrum och arbetsrum. Samtidigt öppnade även den stora egenproducerade utställningen Reboot som presenterade verksamheten i Rum för Reklam. Under året har en statlig accessanställning på mellan % samt 25 % konstintendent arbetat på Rum för Reklam. Öppningen fick uppmärksamhet både hos allmänhet och i reklambranschen. Arbetet går vidare med att hitta en permanent lösning på bemanningen. Färre besökare till museet. Under 2008 visade besökssiffrorna på en kraftig minskning. Totalt besökte personer museet. Detta är en minskning med besökare från föregående år. Besökssiffrorna har dalat de senaste åren, men aldrig så mycket som Svårt att veta om det beror på val av utställningar, att en våning av museet varit stängd under största delen av året, eller att intresset för söndagsprogram eller caféet har minskat. Utmaningen inför 2009 är givetvis att minst nå upp till tidigare nivå.. De förändrade öppettiderna, öppnar upp för förändringar. En permanent lösning av bemanning på Rum för Reklam bör också bana väg för att kraft läggs på att marknadsföra verksamheten. Det pågående arbetet med den planerade utställningen om Landskronas Medeltid och grundande, kommer att komplettera museets historiska basutställningar. Denna period av Landskronas historia har länge saknats i skildringen på museet. De tillfälliga utställningarna har under året visat på en blandad mix. Lokala konstnärer, fotografi, och vandringsutställningar. Vandringsutställningarna har varit ovanligt många under året, beroende på att mycket kraft och personal har lagts på flytt av Reklamarkivet. Stora utställningar som Frissan där museet kunde locka gruppbesök från hela regionens frisörutbildningar. Många skolor kom också på visningar av utställningarna Magiska världar och Fjärran barndom som gav möjligheter att fördjupa sig i Asien på olika sätt; Magiska världar i den urgamla dockteatertraditionen med sin rika värld av myter och berättelser och Fjärran barndom som gav varma, kärleksfulla inblickar i olika barns sätt att växa upp. Den stora dragande utställningen var Systrarna från Asmundtorp, en unik textil samling med en spännande historia. Barn och unga på museet och konsthallen - Visningar och verkstäder för skolorna av både basutställningar och de tillfälliga. Basutställningen En arbetets stad presenterades för eleverna i föreställningen/visningen Flygande drömmar om flygpionjären Enoch Thulin. Eleverna mötte en professionell kulturutövare (Öresundsteatern), vilket blev mycket lyckade möten. Basutställningarnas skolbesök minskade totalt med 1000 elever från föregående år. Främst Människor som vi (minskning med 600 besök) En förklaring kanske är lärarnas engagemang i skolans inre arbete, eller att mycket av informationen om museipedagogiken på försök endast finns tillgänglig på hemsidan. Tryckt material som skickas till skolorna har minskat. Museet tar däremot ett större utrymme i barnens och ungdomarnas fria tid. Lovverkstäder, spökafton, skrivarverkstäder mm. Endast på museets verkstäder under lov, spökafton mm kom uppskattningsvis nära 1000 barn. Däremot har samarbetet med Klubben inte fallit så väl ut under året på museet.

11 Mångfald och delaktighet Samarbetet med KomVux alfabetiseringsgrupper fortsätter och ger ständigt nya utmaningar. Här har museet alltmer kommit att fungera som en neutral arena där många frågor som väcks i utställningarna kan diskuteras. Erfarenheterna från detta arbete är också viktiga för arbetet med de klasser från grundskolan som pedagogerna möter. Museet är också en arena för unga att visa egna konstnärliga uttryck. I utställningen Life presenterade elever projektarbeten i form av en konstutställning. En klass på mediaprogrammet, som arbetat tillsammans med fotografen Tony Kristensson i en lådkameraworkshop, visade sina bilder i museets café. Sätta Landskrona på kartan genom konst- och naturupplevelser. Rothoffska kolonin är ett uppskattat och omskrivet besöksmål med sin vackra, välskötta trädgård och stuga. Årets sommarutställning i trädgården - Mellan gullregn och kärlek berättade Citadellets koloniområdes historia. Till utställningen gjordes en karta med vars hjälp besökarna kunde upptäcka området på egen hand. Under Trädgårdsgille, Kulturnatt och Julstök arrangerades aktiviteter i trädgården, som cementgjutning, ljussättning mm visades på Konsthallen 6 utställningar varav 3 i egen eller delad regi. Besökssiffran för året var vilket är ca 2500 färre besökare än förra året. Konstrundan för Nordvästskåne drog ca 3000 färre besökare än året innan troligen till stor del på grund av den tidiga påsken. Av besökarna var 107 barn i sällskap med vuxna, 462 var skolbesök. Det har under året varit konserter med bl.a. kulturskolan, en stor konferens, 43 visningar förskolgrupper och vuxengrupper. Under hösten startade en konstfilmserie på konsthallen. Detta är ett nystartat samarbete med Folkuniversitetet som slog väl ut. 4 filmer visades för en intresserad publik. Att öppna upp för fler program, visningar och aktiviteter breddar publiken och lockar besökare också från regionen. Konsthallen har under året fått nytt värmesystem installerat, vilket underlättar för personal och gör det möjligt för verksamhet även under kalla årstiden. Utställningar under året var bland annat Nordvästra Skånes konstrunda, Inside Modernism - Spelplan Landskrona konsthall 2 i samarbete med Kultur Skåne, Unga glaskonstnärer. Arkiv och samlingar rustas upp och kommer fler tillgodo. Via Minnesbanken på ökar antalet sökningar. Totalt antal sökningar i arkiv och samlingar uppgick till Antalet sökningar i ex. fotosamlingen under året var , en ökning från föregående år med ca Sökningarna i föremåls- och konstsamlingen på nätet visar inte närmelsevis på lika stora mått. Kontraktet med IBL bildbyrå har blivit undertecknat och drygt 1000 bilder har levererats. Här är det inte den lokalhistoriskt intresserade allmänheten utan kommersiella grupper av användare som får tillgång till museets spännande bilder. Målgruppen och intresset för museets samlingar vidgas. Totalt registrerades drygt 3500 bilder i museets fotosamling under året. Museet hade under året ett ganska omfattande samarbete med olika personer gällande bilder och fakta till böcker. Antalet högupplöst scannade bilder är nu drygt 14000, en ökning under året med Därmed är 37% av alla registrerade bilder, c:a , högupplöst scannade. Detta arbete har varit möjligt på grund av extra personal. Med hjälp av arbetstränande personal har det musikhistoriska arkivet, som innehåller nothäften, notböcker mm, blivit sökbart. Svenskt Visarkiv samlar in uppgifter om

12 populärmusikhistoriska samlingar och har visat stort intresse för vårt arkiv, som är en guldgruva för musikintresserade. Fotografpraktikant Axel Siljebratt har gjort en fin dokumentation av hamnområdet, som kompletterats med fakta kring företagen i området. Under 2008 tog Landskrona museum, emot en stor textil samling efter sex systrar på en gård utanför Asmundtorp. Till materialet hör en spännande historia. Fyra av systrarna gifte sig aldrig och därför hade de kvar stora delar av sina hemgifter. Under året visades delar av materialet i en utställning och planerna är att hela samlingen ska visas i ett permanent öppet magasin/utställning på museet. En inventering av konsten ute i kommunens lokaler har påbörjats. Investerings medel har använts till att restaurera tre viktiga oljemålningar samt 32 grafiska blad/akvareller. Den permanenta utställningen om Nell Walden har under hösten genomgått en total uppfräschning bl.a. genom att texter förstoras och monteras om och utställda föremål restaureras. Identitet och tillgänglighet. Det statliga arbetslivsprojektet Access tog slut 2007 och som en naturlig följd av detta drogs intensiteten på arbetet med registrering och digitalfotografering av samlingarna ner radikalt. Arbetet med en insamlings- resp. gallringspolicy har fortsatt. Föremålen ska vara tillgängliga för landskronabor och andra. Att fylla på i våra register, vilka även är tillgängliga på Internet, är ett sätt. Att göra utställningar, deponera ut och använda föremålen i olika projekt är andra. Ett exempel på detta är de Minneslådor som museet skickar runt bland olika boenden inom äldre- och omsorgsverksamheten i kommunen. Dessa har mottagits med glädje och igenkännande och nya lådor tas ständigt fram. Under året har ca 1100 personer besökt Minnesbanken, en liten ökning jämfört med förra året. Sommarens tema med Landskronafilmer var särskilt lyckat, med filmvisning, berättelser om biograferna, dess historia och storhetstid. Många besökare kom och tittade på de lokala filmerna och många hade också med sig eget material och berättelser. Sammanfattning blev ett år med vikande besöksiffror framförallt vad gäller museet, men samtidigt en spännande start av den nya verksamheten Rum för Reklam. För att ta in de vikande besökssiffrorna kommer förändringar och nytänkande att krävas, framförallt vad gäller programverksamhet och utställningsverksamheten. Samlingarna och arkivet kräver fortsatt stor arbetsinsats, som vi inte klarar enbart med fast anställd personal. Glädjande är att digitaliserandet ger fler intresserade besökare på Internet, och förhoppningen är att även dessa ska hitta till museet. De nya landskronaborna har vi fortfarande svårt att nå ut till med vår verksamhet. Detta är en utmaning och ett viktigt arbete som ligger framför oss. De små barnen har vi inte tillräckligt uppmärksammat, men i planeringen ligger ett Lek med Landskrona rum. Det lokala har under året inte visats i utställningar och program i samma omfattning som de senaste åren blir ett spännande år med förändrade öppettider och en delvis förändrad programverksamhet på museum och konsthall samt en ny lokalhistorisk basutställning. Låt oss göra museet och konsthallen till ännu mer lockande mötesplatser. Fritids- och kulturförvaltningen Avd. museum/konsthall Elisabeth Arvidsson

13 Programverksamhet. Teatern har haft drygt besökare och växer därmed ytterligare några tusen. Teaterföreningen är uppe i 800 medlemmar och man hade 23 program under året. Berättarklubbens blev en av årets kulturstipendiater, deras popularitet är stadig och i år arrangerades den skånska deltävlingen i Berättarslam av Berättarklubben i Landskrona. Torsdagsluncherna är en verksamhet som landskronaborna tagit till sig och fler o fler hittar till. Samarbetet med Cirkus Cirkör resulterade i att Landskrona Teater producerade en vacker föreställning om det oväntade mötet. Den visades för 1600 ungdomar som efter föreställningen fick träffa artisterna och diskutera den konstnärliga upplevelsen. Arbetet följdes av en forskare som skriver en uppsats utifrån nycirkus som inlärningsmetod. Sommarprogrammen bestod i mycket av ett utvecklande av nyttjandet av våra fina parker: Kulturlaboratoriets uppskattade och välbesökta utomhusbio i Teaterparken och Stadsparken, MacBeth som sommarteater på Citadellområdet, Folkfesten i Wrangelska parken och Allsången i Slottsparken. Verksamhetsstödsavdelningen har också anordnat Valborgsmässofirandet, Nationaldagsfirandet i Slottsparken, Trädgårdsgillet och Kulturnatten. Ungdomsverksamhet. Kultur- och Fritidsklubben har 151 medlemmar och är en prova på -verksamhet för barn i åldrarna Klubbentisdagarna och prova på -tillfällena i föreningarna har haft 470 besök. Vårprogrammet 2008 som sträckte sig från mars till juni innehöll nyheter som rockskola, balett, sång, musikaldans, karaoke och radioproduktion. I höstprogrammet införde vi nyheten öppna tisdagar varannan vecka med olika aktiviteter på Plantan. Ungdomsverksamheten har haft totalt 5458 besök och den har vaskat fram några olika intresseinriktningar varav de största är: Design, radioproduktion och filmproduktion. Dessa kommer vi att fördjupa under kommande år. Sommaren 2008 gick Plantan ut. Två dagar i veckan befann vi oss på Citadellbadet och sysselsatte ungdomarna där och två dagar befann vi oss i skateparken under totalt 8 veckor. På skatebanan producerade ungdomarna bland annat en skatefilm. Totalt sysselsatte vi 1000 besökare i sommaraktiviteterna. Höstlovsprogrammet innehöll bland annat en finalomgång i Guitar Hero på Landskrona Teater. Ett populärt inslag som återkommer. Föreningsverksamhet. Föreningsservicen på Plantan 2008 blev snabbt en oerhört populär och omtyckt verksamhet i vårt rika föreningsliv. Fritid- och kultur tillsammans med Skåneidrotten erbjöd föreningslivet ett flertal utbildningar och föreläsningar som alla var fullsatta. Under 2008 hade vi 32 utbildningar, 88 föreningsmöten, 33 sammankomster och 4 st föreläsningar på Plantan. Totalt föreningsmänniskor har besökt Plantan inom ovanstående områden. Vid vårvinterlovet hade 11 föreningar öppen verksamhet och 13 föreningar under sommarlovet. Information om detta skickas ut till alla skolungdomar via sportlovprogram som disputeras av verksamhetsstödsavdelningen. Avdelningschef Håkan Persson

14 Tycho Brahe minnena 2008, Verksamhetsberättelse Detta hände 2008 Friluftsutställning Museets tematiska friluftsutställningar har blivit den drivfjäder vi önskade den att bli. Genom friluftsutställningen kan vi erbjuda våra besökare något nytt på museet varje år. Något som lockar till återbesök års friluftsutställning Bland Rollwerk och Pirkentaffel Om lek och nöjen i Tycho Brahes trädgård hade som mål att locka främst barnfamiljer till museet. Till utställningen utvidgade man därför den befintliga fysiklekparken med tidsenliga lek och spelredskap. Vid varje lekstation fanns dessutom just den lekens historia berättad. Planetstig 29 april invigde Arne Ardeberg, professor i Astronomi vid Lunds universitet, museets planetstig. Inbjudna till invigningen var en lågstadieklass från Kågeröd samt skolbarnen på Ven. Planetstigen sträcker sig mellan en modell av solen, placerad vid museets entré och Bäckviken, Ven. Planetstationerna på stigen förhåller sig skalenligt och proportionellt rätt till modellen av solen. Till stigen hör en karta med ytterligare information kring våra planeter. Denna finns till försäljning i museibutiken samt i Ventrafikens terminal i Landskrona. Under sommaren genomfördes ett antal Planetstigsvandringar för museets besökare med gott resultat. Vår förhoppning är att med hjälp av stigen locka ytterligare barnfamiljer och skolor till museet. Visningsresa lärare i Skåne I anslutning till Planetstigens invigning genomfördes en marknadsföringssatsning mot skolor i Skåne. Till samtliga skolor i länet skickades en inbjudan till museet för en promenad längs stigen samt visning av museet och dess pedagogiska verksamhet. Totalt tackade ett 50-tal lärare ja till inbjudan. Under 2008 gick det danska rederiet Sparshipping Aps och Tycho Brahe museet samman i en satsning att marknadsföra Ven mot den danska marknaden. Grundidén bygger på att genom annonsintäkter från verksamma aktörer på Ven finansiera en broschyr och hemsida. Dessa skall vara Vens ansikte utåt i Danmark. Hemsidan stod färdig vid årsskiftet och bland annat genom anmälan till nyhetsbrev kan man se ett generellt stort intresse för verksamheterna på Ven. Visithven.dk deltog under våren i Danmarks största turistmässa, ferie 08 med mycket gott resultat. Besöksstatistik Under 2008 ökade besöksantalet på Tycho Brahe minnena med 3 % från föregående år till Av dessa utgjorde deltagare i de 604 förbokade gruppbesöken. Tina Jönsson Museipedagog

15 Ärende 4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens M Rydhagen 7/ Kulturnämnden Angående gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst Under hösten 2008 har en idégrupp med representanter från biblioteken i Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv samt Regionbibliotek Skåne undersökt möjligheterna och intresset för ett fördjupat samarbete mellan biblioteken i regionen med idén om ett gemensamt biblioteksdatasystem som utgångspunkt. 16 september hölls ett seminarium kring IT-samverkan med samtliga biblioteksledningar och representanter för bibliotekspersonalen i Skåne Nordväst. Idégruppen har kommit fram till att: det är intressant att starta ett projekt kring ett gemensamt biblioteksdatasystem det krävs en noggrann kartläggning och koordinering av behov, organisation och ekonomi. det behövs en vilja att delta i projektet Bakgrund Skåne Nordväst uppmuntrar till samarbete mellan medlemskommunerna och har följande verksamhetsidé: Skåne Nordväst skall gemensamt agera så att medlemskommunerna tillvaratar utvecklingsmöjligheterna för hela nordvästra Skåne. Ur vision 2020: - Skåne Nordväst skall 2020 vara den ledande innovativa och spännande regionen i Europa inom; demokrati, miljö, upplevelser, arkitektur, kommunikation och trygghet. Människorna i Skåne Nordväst skall känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Regionbibliotek Skåne ser i ett regionalt utvecklingsperspektiv det som ett viktigt uppdrag att stärka infrastrukturen mellan de skånska biblioteken. Ett samarbete kring bibliotekens infrastruktur ger medborgarna bättre och enklare tillgång till bibliotekstjänster, är resurseffektivt, skapar bärkraft och stärker utveckling. Projektidé Idégruppen föreslår ett projekt med ett brett deltagande från kommunbiblioteken i Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

16 2(2) Skåne Nordväst och med projektledning från Regionbibliotek Skåne, i samarbete med sjukhusbiblioteket i Helsingborg, skolorna och kommunernas IT-avdelningar. Biblioteksanvändarna i nordvästra Skåne ska uppleva att de besöker eller använder ett enda bibliotek. Att söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information och olika slags medier eller att ta del av bibliotekstjänster, både fysiskt och via webben, ska fungera likadant var i regionen de än befinner dig. Projektet syftar till att inom två år ta fram ett beslutsunderlag för ett gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne NV. Projektet ska identifiera behov, koordinera verksamheterna samt ta fram ett förslag till organisation och ekonomi. En viktig del av projektet är att skapa en samsyn i Skåne NV om vad biblioteksdatasystemet ska kunna göra samt vilka rutiner, regler och policys man ska ha. Biblioteken i Skåne NV vill också arbeta för nationell samordning och har erbjudit sig att vara pilotbibliotek i en nationell satsning. Idégruppen föreslår att de kommuner som är intresserade: uttrycker sin vilja att delta i projektet avsätter personella resurser under 2009 och Kulturnämnden föreslås besluta att delta i projektet kring ett gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i nordvästra Skåne att avsätta personella resurser under 2009 och FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Margareta Rydhagen Bibliotekschef

17 Ärende 5 Fritids och Kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Birthe Wibrand 6/ Konst i Landskrona kommun Under 2008/2009 pågår en inventering av kommunens konstsamling, som finns ute i kommunal verksamhet samt i museets magasin. Under inventeringen har det framkommit att det finns konstverk på några förvaltningar som inte är registrerade i konstsamlingen. Dessa konstverk är oftast gåvor till den specifika förvaltningen men det finns även konst inköpt av förvaltningen. Kommunens konst finns idag registrerad i en accessdatabas. I denna databas finns uppgifter inlagda på konstnärens namn, titel på verk, stil, motiv, teknik, material, mått, placering och inte minst konstverkets kondition. För att få ett samlat grepp om konsten i Landskrona vore det önskvärt att all konst samlas i en databas. Detta ger möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt bla med restaurering och vård men även med utställningar. All kommunal konst blir sökbar och möjlig att lokalisera. Konstverk som är gåvor till eller inköpta av en speciell förvaltning förses med en notering om detta i registret. Konstverket kan också i fortsättningen vara placerat på den specifika förvaltningen. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att all konst som finns i kommunens ägo registreras i kommunens konstsamling. Birthe Wibrand Konstintendent Fritids- och kulturförvaltningen Frtids och Kulturförvaltningen Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Slottsgatan, Landskrona Museum Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18

19 Ärende 6 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Göran Nyström 8/ (2) Kulturnämnden Rapport från en överläggning med kommunledningen i biograffrågan. Den 13:e januari hölls ett samråd mellan Kommunstyrelsens och Kulturnämndens presidier om biograffrågan i Landskrona. Vid sammankomsten deltog också kulturnämndsledamoten Ola Stenfelt, avdelningschef Håkan Persson och tf. förvaltningschef Göran Nyström. Bakgrund. Under 2007 meddelade Bio Maxims ägare att hon hade för avsikt att avveckla sin biografverksamhet. Kulturnämnden tillsatte en utredningsgrupp för att se över vilka möjligheter som finns till att trygga en fortsatt visning av film i Landskrona. Utredningsgruppen har tittat på olika lösningar i andra städer av Landskronas storlek samt haft kommunikation med ett flertal aktörer inom den svenska biografnäringen. Frågeställningar som övervägts är biografbranschens tänkbara framtid i Sverige, vad övergången till digital teknik kan innebära, vilket behov som finns för Landskrona och vilka aktörer som kan vara intresserade av att ta över kommersiell drift av biograf i Landskrona. Utredningens nuvarande läge. Bio Maxims ägare har nu förklarat att hon önskar fortsätta driften av Bio Maxim till utgången av sitt hyreskontrakt med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har deklarerat ett intresse av att finna en ny samarbetspartner till biografverksamhet i nuvarande lokaler. Den ombyggnad till två-salongsbiograf, som tidigare bedömdes som tekniskt/ekonomiskt svår att åstadkomma i nuvarande fastighet anses nu vara möjlig att realisera. En av de mer betydande aktörerna inom biografbranschen i landet har förklarat ett starkt intresse av att etablera sig i Landskrona. Kulturnämndens utredningsgrupp för biograffrågan har kommit till den slutsatsen att den önskvärda åtgärden för Landskrona vore etableringen av ett Kulturhus där filmvisning kan vara en del. Ett sådant Kulturhus kan få en mängd olika funktioner och bli en samlingspunkt för en rad olika kulturyttringar och funktioner som idag inte har en tillfredsställande lösning i Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

20 2(2) staden. Det rör sig om större samlingslokal för konferenser, en musikscen, dansstudio etc. Arbetsgruppen har kommit fram till att en etablering av en ny fastighetsdel som kopplas till teatern skulle kunna skapa detta multifunktionshus. En sådan byggnation kunde med önskvärdhet kunna förverkligas inför Landskronas 600-års jubileum Om ett sådant Kulturhusbygge kunde bli beslutad för Landskrona återstår i dagsläget att finna en övergångslösning mellan att nuvarande Bio Maxim upphör och det nya huset står klart. En annan uppgift är att försöka etablera de digitala direktsända konserter som nu finns (bland annat från Metropolitan) på teatern. Resultat av överläggningen. Deltagarna redovisade en gemensam positiv syn till att vidare undersöka möjligheten till en etablering av ett Kulturhus för Landskrona inför jubileet och att dess lokalisering bör utredas förutsättningslöst. Placeringen vid teatern bör vara ett alternativ. Frågan skall lyftas på ett kommande sammanträde med Jubileumskommittén. Fritids- och kulturförvaltningen bör arbeta vidare med att försöka finna den övergångslösning som behövs samt utreda kostnaderna för etablering av digitala direktsändningar på teatern. Den särskilda utredningsgruppen för biograffrågan har med detta fullgjort sin uppgift. Frågan om skapandet av ett Kulturhus måste utredas på Kommunstyrelsens nivå, men där Kulturnämnden är delaktig i processen. Kulturnämnden föreslås besluta att den särskilda utredningsgruppen för lösning av biograffrågan entledigas. att fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare för att åstadkomma den övergångslösning som behövs. samt att i övrigt godkänna rapporten. Göran Nyström Tf förvaltningschef

21 Ärende 7 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Er Referens Referens Vår referens E. Arvidsson 5/ (2) Rapport projekt - Cultural planning startade Kulturnämnden arbetet med att introducera metoden cultural planning i Landskrona kommun. Konsulten Lia Ghilardi anlitades för att presentera cultural planning och hur arbetet efter denna metod kan se ut i Landskrona. Projektet har i korthet bestått av delarna: Seminarier och workshops för lokala nyckelpersoner inom olika verksamhetsgrenar kreativa näringslivet, kulturverksamheter, ungdomsaktiviteter, samhällsplanering, föreningsliv, politiker m.fl. Introduktion för förvaltningschefer och kommunledning. Diskussioner och samtal med olika lokala aktörer. Kartläggningar och lokala rapporter. Rapport del 1 och del 2 av Lia Ghilardi Arbetet med att introducera metoden och sammanställa en rapport har slutförts. De pengar som nämnden fått för att genomföra projektet har använts till konsult och kostnader kring seminarier mm. Slutrapport med förslag på hur vi går vidare har tillställts KN. I denna rapport finns en kartläggning av de starka tillgångar som Landskrona har, samt förslag på konkreta åtgärder att arbeta vidare med. Några av åtgärderna är redan utförda, ex. kartläggning av musikgrupper i Landskrona och observationsövningar av parkliv. En kartläggning av konstnärer och konsthantverkare i kommunen planeras genomföras under Projektet cultural planning låg till grund för uppdraget kring det offentliga rummet som Kommunstyrelsen gav Kulturnämnden Detta uppdrag har Christin Nielsen tagit med sig till arbetet med Jubileet Projektet cultural planning kan därför anses avslutat, men projektet har planterat idéer hos förvaltningen och de medverkande grupperna som man arbetar vidare med. I ett eventuellt framtida arbete med en Kulturplan för Landskrona finns en prövad metod att ta hjälp av. Elisabeth Arvidsson Museichef Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

22 2(2)

23 Ärende 8

24

25

26

27 Ärende 9 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Beslut om utdelning från donationsfonder Kommunen förvaltar tre donationsfonder inom kulturområdet Nell Waldens donationsfond, Osvald Arnulf Olsons donationsfond och Valborg Nilssons donationsfond. För Stiftelsen Nell Waldens donationsfond, som skall användas till vård av Nell Waldens konstsamling, till berättelse om hennes liv och till museichefens resor, finns föreskrivet i donationshandlingen att det är museichefen som fattar beslut om användning av fonden. För övriga två fonder finns ej föreskrivet i donationshandlingen om vem som skall fatta beslut om utdelning. Stiftelsen Osvald Arnulf Olssons fond skall användas till forskning inom konstområdet eller till inköp av konst. Här föreslås att nämnden delegerar till konstintendenten att fatta beslut om användning av fondens disponibla medel. Stiftelsen musiklärarinna Valborg Nilssons fond skall användas till inköp av rekvisita mm. till teatern. Här föreslås att till avdelningschefen för Verksamhetsstödsavdelningen delegeras rätten att fatta beslut om användning av fondens disponibla medel. Förutom dessa tre fonder ansvarar fritids- och kulturförvaltningen för administrationen av Claus Lewenhaupts fond för unga fotografer. Den fonden är dock självständig och har en egen styrelse. Kulturnämnden föreslås besluta Att delegera rätten att fatta beslut om användningen av Stiftelsen Osvald Arnulf Olssons disponibla medel till konstintendenten och att motsvarande delegation ges till avdelningschefen för Verksamhetsstödsavdelningen gällande Stiftelsen musiklärarinna Valborg Nilssons fond. Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

28

29 Utställningar under våren och sommaren Landskrona museum Stora lokalen: Design S Swedish Design Award Belönad svensk design. 25 januari 1 mars Spela Roll Svensk dataspelhistoria och spelkultur. Producerad av IT-ceum 15 mars 31 maj Saxtorp Motorcyklar historia kring en epok.(titel ej klar) 28 juni - Lilla lokalen: Rummet. Fotografi av Tony Kristenson - 25 januari Bilder från Modersmålsklasser 8 februari 22 februari Att vilja. Selma Lagerlöf.. En utställning för skolan om Selmas olika roller. 8 mars 3 maj A-konst Annorlunda konst. 10 maj 7 juni Ärende 10 Fångad av en fluga Glädje, spänning och passion. En utställning om flugfiskarens fantastiska värld. Prod. Trelleborgs museum. 14 juni Rum för Reklam: Ove Pihl 30 år i reklamvärlden - 1 februari

30 PH Richter 15 februari - 10 maj

31 Utställningar Landskrona konsthall Spelplan 3 Synrand 31 jan 15 mars Patrik Aarnivaara och Jacob Simonsson Landskrona konsthall och Kultur Skåne Konstrundan i Nordväst Skåne 10 april 19 april NVSK Some & Lonesome Max Book 2 maj 14 juni Landskrona konsthall och Landskrona konstförening Jurybedömd konstsalong Konstnärer verksamma i Skåne 27 juni 2 augusti Landskrona konsthall Gert Wingårdh Elva Hus (bl.a. Citadellbadet) 14 augusti 27 september Vandringsutställning från Arkitekturmuseet Jörgen Fogelquist Retrospektiv utställning 9 oktober 22 november Landskrona konsthall Roy Evertsens målarskola december

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-02-25 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 12:e

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Bibliotekssamverkan i sydost

Bibliotekssamverkan i sydost KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln 2012 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 2012. Upplägget har hämtats från folkrörelsens

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål 2009. Under respektive målområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer