Västergötlands Idrottsförbunds historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västergötlands Idrottsförbunds historia"

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbunds historia Västergötlands Idrottsförbund bildades den 19 januari 1908 på Rantens Hotell i Falköping. Det var i slutet på 1800-talet som de avgörande impulserna kom, då en rad idrottsgrenar togs upp. Föreningar bildades och önskemål framfördes om samordning. Det gällde inte enbart administration och organisation utan även förutsättningar för tävlingar, tävlingsredskap, regler och stadgar. På riksnivå ledde strävandena till att Sveriges Riksidrottsförbund bildades 1903 och dess Överstyrelse valdes. En av dess arbetsuppgifter blev att organisera idrotten runt om i landet i distriktsförbund, där det fanns tillräckligt med föreningar. I Västergötland fanns 1904 fyra föreningar anslutna till RF och 1906 hade antalet ökat till sex föreningar. Överstyrelsen slog tillsammans Västergötland och Bohuslän till ett distrikt med styrelsens säte i Göteborg. Starka krafter var dock i rörelse för att få Västergötland som ett eget distriktsförbund. Idrottsriksdagen hade 1905 tillsatt en stadgeändringskommitté och dess förslag om ny distriktsindelning antogs av Riksidrottsförbundets årsmöte den 24 november Västergötland, med undantag av Göteborg med närmaste omnejd, blev Västergötlands distrikt. Riksidrottsförbundet hade ett förslag att göra en tudelning av distriktet i Elfsborgs läns och Skaraborgs läns Idrottsförbund vilket mötte motstånd och frågan slutbehandlades under 1910 och avfördes från dagordningen. Så startade förbundet Den 19 januari 1908 hölls konstituerande sammanträde på Rantens Hotell i Falköping under ledning av RF:s kanslist Herr E. Grahn. Åtta föreningar hade sänt representanter och dessa åtta var; Skara IF (bildad 1900); IF Heimer (1901); Tidaholms GoIF (1902); IF Elfsborg (1904); Mariestads AIF (1905); Alingsås IF (1906); IFK Skövde (1907); och IFK Karlsborg (1907). Styrelsen kom att bestå av ordförande och åtta ledamöter, huvudsakligen utsedda bland de åtta föreningarnas representanter. Vid sammanträdet i Falköping uppdrog man åt Trollhättans IF att anordna tävlan i atletik och brottning. Den 31 maj anordnades terränglöpning i Skövde och på sommaren simtävlingar i Lidköping. I tävlan om distriktsmästerskapet i fotboll deltog 12 föreningar. Mästerskapstävlingarna i allmän idrott anordnades detta första DF-år i Skövde under mycket stor anslutning och flera goda resultat uppnåddes. Att anteckna från 1909 är även att storstrejken i viss mån hindrade idrottsarbete. Som synes administrerar Idrottsförbundet all idrott och den här första tiden var många gånger ganska bekymmersam om man får döma av protokoll och årsberättelser. Trögt i starten Västergötlands städer var många men inte särskilt stora och föreningarna därefter. Idrottsplatserna och anläggningarna var relativt blygsamma och därför var det många gånger svårt att få föreningarna att ställa upp som arrangörer av DM-tävlingar. Ibland krävdes det övertalning för att lyckas, men trots detta var man tvungen att inställa DM, exempelvis i allmän idrott 1912 och Den idrott som i början var lättast att sköta var fotbollen. Vid DM gjorde man en lottning och sedan ordnade de inblandade föreningarna resten. Fotbollen var populär och den hade som lagidrott den fördelen att den stärkte samhörighet och kamratskap. Antalet föreningar

2 som utövade fotboll ökade och därför var det naturligt att dessa ville bilda eget förbund. Detta skedde 1918 och året därpå är det dags för gymnastiken att följa exemplet. Antalet föreningar ökar Västergötlands Idrottsförbund startade sin verksamhet under enkla former, stilla och anspråkslöst. Antalet föreningar ökade till 37 st år 1910 och ytterligare några tillkom åren därpå fram till 1914 då antalet var 42. Första världskriget kom och antalet föreningar blir i stort sett oförändrat under de närmaste fyra åren. Utvecklingen går vidare och folkrörelsen idrott ökar sakta men säkert hade de 41 idrottsföreningarna medlemmar hade de 75 idrottsföreningarna medlemmar hade de 118 idrottsföreningarna medlemmar hade de 201 idrottsföreningarna medlemmar hade de 415 idrottsföreningarna medlemmar. Ambulerande kansli Västergötland hade som nämnts många städer men inga stora dominerande, om man undantar Borås. Distriktet består av två län där Skaraborg var det dominerande i början av idrottsepoken. Av DF:s fadderföreningar var 6 från Skaraborg och 2 från Älvsborgs län. Under de 15 första åren hade DF 6 st ordförande, 8 sekreterare och 7 kassörer, vilket innebar att uppdragen bara innehades cirka 2 år i snitt. Då förbundet inte hade något stationärt kansli fick det ambulera och följde i början ordföranden. Några från Borås innehade ordförandeuppdraget, bl a Carl Larsson, och han var dessutom sekreterare under tre år, innebärande en viss stabilitet. Kansliet vandrade dock till Vänersborg, tillbaka till Borås, till Skövde och Karlsborg. En förbättring skedde när Tage Ericsson, Moholm, blev ordförande 1927, dels därför att han innehade uppdraget i 16 år, dels också för att sekreterarna var från Mariestad större delen av denna period. När det gällde ekonomin för idrottsförbundet bidrog RF med ett förvaltningsbidrag, som för 1912 var 150 kronor. Startavgifter i DM och uttaxering av medlemsföreningarna, som vid denna tid var något över 40 till antalet, gav inga större belopp. År 1935 utdelades för första gången ur fonden för idrottens främjande (s.k. tipsmedel) anslag till idrottsanläggningar. Till distriktets föreningar utdelades sammanlagt kronor. Bror Fock, Vänersborg, som kom in i DF-styrelsen 1914 och var kassör mellan 1925 och 1945, säger vid 30-årsjubileét 1938: - Största svårigheterna har varit att med begränsade anslag effektivt genomföra organisationsarbetet i det stora distriktet. Genom tillfällig upplåning, gåvor från enskilda och icke minst föreningarnas lojalitet med insändande av de utdebiterade årsavgifterna, har det dock lyckats att bemästra de ekonomiska svårigheterna. Uppvaktningar av riksdagsmän På 1940-talet kom Carl Magnus Asplund från Falköping och Elner Arelid från Tibro med i DF-arbetet. Det andra världskriget kastar sin skugga över verksamheten. I anledning av riksdagens nedprutning av de s.k. tipsmedlen beslutar distriktsförbundets årsmöte 1948 göra följande uttalande: Västergötlands Idrottsförbund, representerande c:a 800 föreningar med ett sammanlagt medlemsantal av omkring , samlat till ordinarie distriktsförbundsmöte i Falköping, uttalar den bestämda förhoppningen, att riksdagsmännen inom distriktsförbundets verksamhetsområde måtte beakta idrottsrörelsens behov av kraftigt ökade anslag av tipsmedel. Avsättning till Fonden för idrottens främjande bör i fortsättningen ske enligt de grunder, varom beslut fattades vid 1939 års lagtima riksdag. Kontakt söks under året med riksdagsmännen inom distriktet för att informera dessa om idrottens behov av ökat ekonomiskt stöd från statsmakternas sida.

3 Bohus IF och Habo IF överflyttas på egen begäran till Göteborgs Distrikts Idrottsförbund resp. Smålands Idrottsförbund. Förändringar på 50-talet På 1950-talet skedde stora organisatoriska förändringar och då kom också de första anslaget från landstingen. Kurser för föreningskassörer anordnas på flera platser med föreläsningar i föreningsbokföring, skatte- och deklarationsfrågor, möjligheter att erhålla anslag m. m. Konferenser hålles med ett stort antal föreningsledare för att utröna förutsättningarna för en vidgad motionsidrott inom föreningarna och för att diskutera utformningen av arbetet för ungdomsidrotten inom distriktet. Rut Carlsson, Älvängen, genomreser distriktet och propagerar bland föreningarna för en vidgad verksamhet inom damidrotten. Ungdomsidrotten får vind i seglen genom distriktets idrottsinstruktör Rolf Gustafsson vilken verkar som ungdomskonsulent. Skara stifts Kyrkobröder framför önskemål att idrotts- och skyttetävlingar ej må anordnas under gudstjänsttid. Förbundet har sedan många år i möjligaste mån iakttagit detta. Ledarbrist Omfattande utredningsarbeten pågår inom RF 1952 gällande bl. a. frågan om anställande av konsulenter i distrikten, ledarbristen och dess avhjälpande. Förbundsstyrelsen ställer sig i sitt remissyttrande ej direkt avvisande till konsulentverksamheten men ifrågasätter, om ledarbristen kan avhjälpas genom anställande av idrottskonsulenter. Konferens mellan representanter för idrottsdistriktets kommuner och idrotten äger rum i Falköping 1952 i syfte att belysa de problem som möter idrottsrörelsen och kommunerna i deras gemensamma arbete. 52 kommuner är representerade. Gränsreglering i området Trollhättan-Vänersborg innebärande vissa föreningars överflyttning till Bohuslän-Dal avstyrktes av styrelsen och avslås av RF. Fritidsgrupper startas Nya statliga anslagsformer för ungdomens föreningsliv och fritidsverksamhet uppkommer Inom distriktet startas fritidsgrupper. För att stödja och intensifiera ungdomsarbetet inom föreningarna anställer RF s.k. ungdomsinstruktörer i olika delar av landet. Som ungdomsinstruktör för Västergötlands och Hallands distrikt engagerar RF folkskollärare Leif Stegeland, Sävedalen. RF:s konsulentverksamhet omlägges och distriktet får 1955 egen idrottskonsulent. Ny konsulent blir trädgårdsarkitekt Bengt Walberg, Hälsingborg. Västgötaidrottens nutidsorientering den intellektuella kraftmätningen mellan idrottsföreningar i Västergötland anordnas för första gången och blir en stor framgång med 617 deltagare från 67 föreningar. Ny epok i förbundets historia Beslut fattas på extra DF-möte 1956 med stor majoritet att nya styrelse- och rösträttsformer skall tillämpas. Nyordningen innebär bl a att föreningarnas rösträtt vid DF:s årsmöten upphör och att det i stället är specialidrotterna som sänder ombud. Omorganisationen medför därjämte att DF-styrelsen nedskäres från 23 ledamöter till 7. SDF:s representanter i styrelsen upphör därmed. Vid årets ordinarie distriktsmöte samlas 75 röstberättigade ombud från 24 specialidrotter. Mötet betecknar en epok i förbundets historia så till vida, att det är första gången som ombud för specialidrotterna är samlade till årsmöte. En samarbetskommitté med representanter från kyrkan, folkbildningsarbetet, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen tillsätts Kursverksamheten utvidgas alltmer. Förutom sedvanliga studiecirkelkurser och regionala ungdomsledarkurser anordnas separata kurser för ett flertal specialidrotters ungdomsledare. En ny kursform Känn dig själv

4 lanseras. Kursen omfattar idrottsanatomi och idrottspsykologi arrangeras i samarbete med Bildningsförbunden och röner stor uppmärksamhet i idrottskretsar runt om i landet. Förbundet firar 50 år Idrottsåret 1958 är märkligt så tillvida, att det förlängdes till den 30 juni Därunder infaller firandet av förbundets 50-åriga tillvaro samt genomförandet av de av riksförbundsmötet beslutade organisatoriska förändringarna inom distriktsförbunden. Jubileumsfirandet, som är förlagt till Odenhallen i Falköping inleddes med uppmarsch av fanborg bildad av de åtta stiftarföreningarna. Förbundsordföranden Carl M. Asplund hälsningstalar och Riksidrottsförbundets representant Hilding Hallgren högtidstalar. Uppvisningar i badminton, bordtennis, bågskytte, fäktning och gymnastik förekommer. Sport 60 Under 1960 går motionsidrottsarrangemangen i Sport 60:s tecken, den störst upplagda motionspropaganda som prövats i Sverige. Landets alla kommuner inbjudes deltaga i en masstävling, som omfattar cykel, friidrott, gång, orientering, simning och skidor. Den pågår i sex perioder från februari till september. I kommunerna bildas Sport 60-kommittéer. Av distriktets 105 kommuner saknas 14 st i Sport 60. Västergötland blir bästa distrikt i Götaland och nionde distrikt i landet med Kungsäter som bästa kommun i distriktet. I samråd med länsskolenämnderna i Skaraborgs och Älvsborgs län anordnas 17 s. k. Pedagogiska dagar i gymnastik och idrott. Cirka 570 lärare från 24 kommuner bevistar dagarna. Föreningar i Floda och Tollered begär att bli överflyttade till Göteborgs Distrikts Idrottsförbund. Mellan distriktsförbunden råder enighet, att en gränsreglering f. n. ej av kommungränser och ev. justering av länsgränser. Föreningar äger dock rätt att bedriva tävlingsverksamhet i granndistrikt, förutsatt att respektive SDF medgiver detta. Genom beslut av riksidrottsmötet 1962 upphör den direkta föreningsanslutningen till RF den 31/ , och föreningarna anslutas till det eller de specialförbund, vars idrottsgren de utövar. Fördelningen av statsmedel till SDF sker i fortsättningen enbart av SF. Kansliet till Skövde Statens ungdomsråd startar under hösten 1964 i samarbete med landets ungdomsorganisationer en upplysningskampanj med syfte att klargöra föräldrarnas och samhällets ansvar för ungdomen samt betona den roll som ungdomsorganisationerna har som fritidsfostrare. Konsulentskifte sker i det att Gunnar Göransson efter drygt fem års arbete slutar sin verksamhet i distriktet och efterträds av Stig Gustavsson, Skövde. Förbundets kansli flyttas från Falköping till Skövde. RF-konsulenterna strejkar Under hösten 1965 uppstår en konflikt mellan HTF och RF rörande RF-konsulenternas anställningsvillkor, vilket leder till arbetsnedläggelse av konsulenterna. Efter 14 dagar bilägges emellertid konflikten och konsulenterna återupptager arbetet. Under 1966 avger styrelsen infordrat yttrande över RF:s ledarutrednings betänkande. Ledarutredningen konstaterar, att det behövs en planmässig rekrytering av nya ledare och framhåller, att det krävs en väl organiserad och pedagogisk riktigt upplagd ledarutbildning. Inom varje RF-distrikt inrättas ett regionalt utbildningsråd med en heltidsanställd utbildningsledare.

5 Distriktet får därmed ytterligare en konsulent, Stig-Erik Lekberg, och har därmed två konsulenter. Idrott åt alla Vid förbundets årsmöte 1967/68 avgår på egen begäran Gösta Johnsson, Alingsås, som förbundsordförande och efterträddes av landshövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofson, Mariestad. Under hösten 1968 har styrelsen funnit vad den länge sökt efter, nämligen nya och tidsenliga kanslilokaler i fastigheten Rådhusgatan i Skövde. Stig-Erik Lekberg lämnade sin tjänst som idrottskonsulent och efterträddes av Nils-Rune Nilsson. Styrelsen avgiver 1969/70 yttrande över den statliga idrottsutredningen Idrott åt alla. RF:s ungdomsprogaganda 70-iaden startar och pågår till 1984 omfattande en sommar- resp vinterdel. Vid årsmötet 1970/71 blir Håkan Davidsson, Hjo, vald till ny förbundsordförande. I enlighet med distriktsutredningens förslag har styrelsen företagit en förstärkning av DFkansliet genom anställning av kanslichef Bengt Lindqvist, Tidaholm och kontorist Rose- Marie Buchmann, båda på heltid. RF har anställt utbildningskonsulent Jan Hugosson för regionen: Göteborg, Bohuslän-Dal och Västergötland. Nils-Rune Nilsson blir ungdomskonsulent på RF och efterträddes av Åke Pettersson, Blädinge. Svenska Landstingsförbundet har nu fastställt en ny rekommendation om landstingsbidrag till bl. a. idrottsrörelsen. Landstingsbidraget skall av organisationerna användas till att bestrida kostnaderna för administration, instruktion- och utbildningsverksamhet. Bidraget utgör ett totalanslag, beräknas efter ett av varje landsting fastställt belopp per capita och baserat på befolkningsunderlaget inom landstingsområdet den 31/12 föregående år. Sverige i TRIM En ny motionsgiv som lanseras 1973/74 är Sverige i Trim en satsning som syftar på att öka den fysiska aktiviteten hos det svenska folket. Som RF:s motionskonsulent i distriktet verkar Bengt Nilsson. Jan Rinaldo blir den förste som distriktets egne RFutbildningskonsulent. På grund av det besvärliga arbetsmarknadsläget har idrottsföreningar och förbund fått ett mycket uppskattat tillskott av arbetskraft genom AMS vilka under året uppgått till 39 tjänster i P-län och 28 tjänster i R-län. År 1976/77 flyttar förbundet kansliet till Kungsgatan 19 i Skövde, lokaler som tidigare disponerats av Länsarbetsnämnden. DF:s tidning VÄSTGÖTA-IDROTT utkommer med fyra nummer per år innehållande information i aktuella idrottsfrågor. Jubileumsåret är ett jubileumsår fyllt av aktiviteter och många jubileumsarrangemang RF 75 år och DF 70 år. Hur ska vi ha t i alkohol, narkotika och tobaksfrågor var en storsatsning i distriktet som samlade 450 deltagare vid 19 olika träffar. Jan Olav Carlsson börjar på förbundet som vikarierande RF-idrottskonsulent för Åke Pettersson, vilken i sin tur vikarierar för Jan Rinaldo som utbildningskonsulent. Jan Rinaldo är engagerad som sekreterare i RF-utredningen Idrott 80, under ordförandeskap av Karl Frithiofson, slutar sedermera sin RF-anställning Idrott 80 Vid riksidrottsmötet 1979 diskuterades utredningen Idrott 80 livligt och man beslöt att förlänga remisstiden. Jan Jagetoft anställdes som kanslichef.

6 I samband med årsmötet 1980 presenteras ett handlingsprogram med syfte att förbättra förhållandena för den kvinnliga idrotten i distriktet. Vid årsmötet 1981 efterträddes Håkan Davidsson, Hjo, av Johnny Dahlberg, Skövde, som ny förbundsordförande. Nyinvald i styrelsen blev Bo Bostrand, Skara. Ett folkrörelsearkiv inrättas i Lidköping. Ekonomiska problem Förbundet firade sitt 75-årsjubileum 1983 och ett krisartat årsmötet hålls på Karlsholme i Mariestad där 400-årsjubilerande kommunen svarade för värdskapet. Bo Bostrand nyvaldes till ordförande efter Johnny Dahlberg. Jan Jagetoft slutar sin anställning och kanslichefstjänsten är vakant till och ifrån fram till år Under kortare tidsperioder upprätthålls kanslichefstjänsten med vikarier; Jan Holmin Solveig Sundequist Per-Åke Joelsson. Den nyvalde förbundsordföranden Bo Bostrand, bördig från Östersund med en gedigen idrottsledarbana bakom sig, tar sig an problemen och reder upp de ekonomiska och personella problem som drabbat förbundet. Under långa tidsperioder verkar han ideellt både som heltidsarbetande ordförande/kanslichef. Årets riksidrottsmöte hölls i Ronneby som tillsatte en övergripande utredning rörande idrottens ideologi och organisation, bildande av ett idrottens eget studieförbund och RFkonsulenternas arbetsgivartillhörighet. Vidare beslöts att avveckla ungdomspropagandan 70- iaden i och med 1984 års riksfinaler. Under 1984 noteras att landstingsbidraget närmar sig landstingsförbundets rekommendationer. Inom utbildningssektorn etableras studiecirkel som utbildningsform och utökat samarbete med Vara folkhögskola prioriteras. Idrottens studieförbund SISU bildas Förbundsårsmötet 1985 hölls i Borås och beslöt att i fortsättningen hålla DF-mötet vartannat år och att mandatperioden för styrelsen blir fyra år. Ett uttalande gjordes om att det statliga aktivitetsbidraget bibehålles och att ökningen av bidraget skall ske i takt med kostnadsutvecklingen. Idrottens nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten Leka, träna, tävla diskuterade. Antidopingarbetet har tyvärr blivit ett område där utvecklingen tvingat fram en informationssatsning. Internutbildningen i föreningarna med studiecirkel som arbetsmetod blir alltmer omfattande. Kanslichefstjänsten återbesätts våren 1985 med Rolf Gabrielsson, då verksam som konsulent på Västergötlands Orienteringsförbund. Idrottsrörelsen tog ett historiskt beslut den 23 september 1985 då Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund SISU bildades på Bosön. SISU Västergötland bildades samma år den 22 oktober på Rantens Hotell i Falköping och en interimstyrelse tillsattes. Förbundets organisation och arbetsinriktning utvecklas allt mer och verksamheter bedrivs i projektform under Tre projekt uppstartas under året. Föreningsutveckling Avstamp mot framtiden, SDF-utveckling Möt framtiden och ledarskolan Min idrott. Idrottsskola startas i Skara kommun med sex föreningar som samarbetar runt tre idrottsskoleplatser. SISU Västergötland startar sitt första verksamhetsår som eget studieförbund den 1 juli Det 75:e Riksidrottsmötet hölls i Linköping. Under de tre dagar idrottsriksdagen pågick fattades flera beslut som kommit att påverka idrottens utveckling. Mötet beslutade om ett folkrörelsekontrollerat myntspelsbolag. Dopingfrågan behandlades och mötet sa nej till

7 livstids avstängning för återfallsdoping. Sydafrikafrågan behandlades och beslutades efter en jämn omröstning att svartlistade idrottsutövare ej skall inbjudas till tävlingar i Sverige. SF:en agerade hårt i TV-frågan, diskussionerna handlade om s.k. samproduktioner med TV där arrangörer betalar produktionskostnaderna. Idrotten har tidigare uttalas sig negativt om sådana avtal. Många SF menade att detta är deras chans till TV-exponering och sponsorintäkter. Kompromissen blev att mötet återupprepade att idrotten på lång sikt vill ha mer svensk idrott i TV, konkurrens i etern och bättre betalt för sändningsrättigheterna. Vidare beslöts att arbetsgivaransvaret för RF:s konsulenter överföres till DF:en. En annan fråga som debatterades var den om kommersiella skenföreningar som hotar idrottsrörelsens karaktär som ideell folkrörelse. Tre nya förbund invaldes; Svenska Bouleförbundet till glädje för RF:s ordförande Prins Bertil; Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Judoförbundet. Därmed har nu RF 61 medlemsförbund. Skövde kommun fick mottaga utmärkelsen Årets friskvårdskommun Förbundet hölls sitt 78:e årsmöte i Mariestad. Constance Friestedt, Borås, invaldes i förbundsstyrelsen efter Anna Sundström, Skövde. Thorwald Ekström, Trollhättan, utsågs till hedersledamot. RF representerades av Rune Hestner, Jönköping. Distriktets första idrottsskola i Skara slutförde sitt första år. Syftet är att ge barn i lågstadieåldern basfärdigheter i idrott, med en allsidig utveckling på ett lekfullt sätt, för att senare i ungdomsåren göra eget idrotts- och föreningsval. Antidopingarbetet intensifieras och de första oanmälda dopingtesterna genomförs i distriktet. Den egenproducerade foldern Idrott och droger används vid diskussioner i idrottsetiska frågor vid lägerverksamheter. I samverkan med SISU genomfördes fem st föreställningar Segra eller dö, en musikteaterföreställning framförd av Panoramateater, Vällingby. Under året insamlades 2 ton idrottsmaterial till förmån för Tanzania Västergötland blev bästa insamlingsdistrikt i landet. Fyra projekt uppstartades; Föreningsutveckling Ledarskoleprojekt SDFutveckling Friskkvårdsarbete. Distriktet fick under året två världsmästare i handikappidrott; Anders Lundvall, HIF Skagern, i skytte och Sven Holm, Mariestads Ridklubb, i ridning Jubileumsaktiviteterna VIF 80 år satte sin prägel på året med bl. a; Idrottens Travdag lockade över besökare till Axevalla Travbana Västgötaidrottens dag på Skara Sommarland med besökare Jubileumsutställning Vestgöten och Idrotten på Länsmuséet i Skara Idrottsdebatt på temat Idrotten, ledaren och samhället i Skara där bl.a. idrottsministern Ulf Lönnqvist medverkande Bildandet av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap vid en träff den 17 september på Gräfsnäs slott i Sollebrunn. Eftersom förbundet 1986 hade beslutat att hålla ordinarie årsmöte vartannat år hölls därför ett extra jubileumsårsmöte i Borås. Under jubileumsmiddagen för 120 personer kåserade Mats Segerblom om Boråsidrotten kring sekelskiftet och senare. Under valåret utarbetades ett valmanifest vars huvudbudskap var ett krav på ökat stöd från landstingen i Skaraborgs och Älvsborgs län. En enkät tillställdes partierna med tre frågor; - Hur ser partiet på västgötaidrottens roll i samhället? Är partiet berett att höja landstingsanslagen i takt med kostnadsutvecklingen? Är partiet berett att under den kommande treårsperioden höja landstingsanslagen till samma nivå som till övriga ungdomsorganisationer i länet? För andra året i rad blev Västergötland bästa distrikt vid Tanzania-insamlingen.

8 Samarbetsavtal upprättades med SISU Västergötland som uppdrogs vara västgötaidrottens utbildningsorganisation och svara för den regionala idrottsledarutbildningen och utbildningsservicen till SDF. De första stipendierna utdelades ur landshövding Karl Frithiofsons stiftelse vars behållning uppgår till över kronor. Olympiska spelen hölls i Söul. Fyra guldmedaljer hemfördes till distriktet genom handikappidrottens Marita Johansson, Skövde SS, i simning och Anders Lundvall. HIF Skagern, i skytte. Cyklisten Jan Karlsson, Falköpings CK, ingick i det svenska bronslaget och tilldelades västgötaidrottens utmärkelse Årets Idrottsprestation Öxabäcks IF blev på nytt historiska, damlaget vann första allsvenska fotbollsserien för damer, SM-slutspelet och svenska cupen för damer. Västergötlands Ridsportsförbund bildades genom sammanslagning av de två ombudsmannaområdena R-län och P-län Det 76:e Riksidrottsmötet hölls i Östersund. Arne Ljungqvist valdes till ny RS-ordförande efter Karl Frithiofson vilken avgick efter 20 år. Svenska Draghundsportförbundet invaldes som det 62:a medlemsförbundet inom RF. I enlighet med jämställdhetsplanen beslutades att valberedningar i såväl RF som DF skall bestå av lika antal övriga ledamöter av vardera könet. Beslutades om egna stadgar för DF:en med övergripande uppgiften att Främja, utveckla och samordna den idrottsliga verksamheten inom respektive RF-distrikt, samt arbeta i enlighet med RIM och RS:s beslut. Idrottsrörelsens handlingsprogram Idrottspolitisk offensiv med sikte mot år 2000 antogs med syftet att förstärka det idrottspolitiska agerandet. RIM beslöt också att prioritera tre frågor fram till 1992; - Stärk idrottens finansiering Stärk det ideella ledarskapet Fortsatt kamp mot doping inom idrotten. Idrottsförbundets 80:e årsmöte hölls i Trollhättan. Västgötaidrottens ekonomi diskuterades och årsmötet beslöt att, som den tyngsta idrottsliga instansen i Västergötland, till landstingspolitikerna göra ett kraftfullt uttalande att lämnade löften om högre anslag ej infriats. Vid höstens SDF-konferens som hölls på Billingehus, Skövde, var temat DF:s roll inom västgötaidrotten där från RF medverkande Valter Rönnmark och Christer Pallin. I grupparbeten diskuterades fem frågeställningar; - Samspel DF/SDF/SISU Västgötaidrottens ekonomi Kriterier för SDF-bidrag DF:s verksamhetsinriktning Ledarrekrytering. På önskemål från flera SDF genomfördes Västgöta Training Camp i Falköping med över 100 st ungdomar i åldern år. Ungdomarna tränade dels sin egen idrott men prövande också på andra idrotter vilket rönte uppskattning. Under året genomfördes kampanjen Ett rökfritt lag med syfte att lag och grupper av idrottsaktiva förband sig vara rök- och snusfria. Ett 60-tal föreningar deltog. Fotbollförbundet genomför kampanjen Fair Play Generation med ett omfattande program och brett idrottsetiskt innehåll. Förbundet agerade aktivt i frågor gällande Elitidrott-Utbildning med syftet att förbättra möjligheterna för idrottsaktiva att samtidigt med elitkarriär bygga en social grund. Samarbete med SISU med stöd till SDF och föreningar om att finna Metoder och modeller att möta framtiden i form av seminarier och framtidskvällar. Västgötaidrottens ledarutbildning genomgår förändringar både när det gäller innehåll och genomförande. Genom SISU med studiecirkel som arbetsmetod intensifieras idé- och utvecklingsarbetet inom SDF och föreningar. För 15:e året i följd och för sista gången utdelas Skaraborgsbankens idrottsstipendier. Årets stipendiesumma uppgår till kronor som fördelas till åtta aktiva och tre ledare.

9 Året präglas av ett antal väl genomförda idrottsarrangemang med VM i orientering i Skaraborg den augusti som huvudnummer. De tre arrangörsklubbarna Falköpings AIK IF Hagen, Skövde IF Sisu, Tidaholm genomför ett arrangörs- och tävlingsmässigt succé-vm med utomordentliga fina tävlingar i Hökensåsterräng. Det stora publika intresset bidrog, med uppemot åskådare vid individuella- och budkavletävlingen, och 26 nationer deltog vilket var rekord. Hemmahoppet Marita Skogum, Hestra IF, Borås, motsvarade förväntningarna, blir dubbel världsmästarinna, individuellt och i budkavle, och får mottaga guldmedalj av kung Carl Gustaf som var prisutdelare. Efter de båda VM-gulden fullkomligt utmärkelserna haglar över Marita Årets idrottskvinna i Sverige Årets orienterare Årets Idrottsprestation 1989 i distriktet m. fl. SM i friidrott genomfördes i Borås Damlandskamp i Basket i Vårgårda Rallycross- och back-sm i Götene resp Borås SM i brottning i Lidköping Bågskytte-SM i Tibro Lagtempolandskamp i cykel i Vårgårda Ulricehamns MK och FMCK Borås arrangerar deltävling i motocrossens 250-klass inför åskådare MC Alingsås arrangerar VM i supercross på Ullevi i Göteborg NM i dykorientering i Överlida, var andra väl genomförda större mästerskapstävlingar i distriktet detta år Under året avled två ledarprofiler inom förbundsverksamheten; Karl-Axel Rosander, Skövde och Bengt Joelsson, Skövde. Förbundets 81:a årsmöte hölls på Billingehus i Skövde. RF representerades av dess VD Bengt Sevelius som i sitt anförande berörde och uppmärksammade västgötaidrottens insatser inom olika områden - Den fantastiska upplevelse VM-arrangemanget i orientering medförde vilket gav stor PR för svensk idrott Samspelet LAN och elitidrottare Ungdomsrådet och satsningar att tillvarataga ungdomars delaktighet Samspelet Idrott och Turism Fotbollens Fair Play Generation initiativ till projektet Rent spel inom västgötaidrotten Samspelet DF-SDF-SISU. Avslutningsvis citerade Bengt en finsk idrottsprofessor; Idrott är så roligt konstigt att den inte är förbjuden. Särskild hyllades förbundets hedersledamot Henry Arnholm, för deltagande i sitt 50:e DFmöte i följd med västgötaidrotten säkerligen ett oslagbart rekord i sitt slag. Solveig Sundequist, Skövde, valdes enhälligt till ny förbundsordförande efter Bo Bostrand, Skara. Därmed blev Solveig historisk genom att som första kvinna i landet bli ordförande i ett DF. DF-mötet beslöt enhälligt utse Bo Bostrand som förbundets hedersordförande och vederbörande blev rikligt hyllad och avtackad för utomordentliga insatser inom förbundet - särskilt under den ekonomiskt kärva tiden i början på 80-talet som ideellt heltidsarbetande förbundsordförande/kanslichef. Föremål för avtackning blev även Gunnar Lindahl, Lidköping, som avgick som ordförande i valberedningen efter mångåriga insatser. Nyvald i förbundsstyrelsen blev Ingela Bladh, Vänersborg, efter Solveig Sundequist och Bo Lundqvist, Svenljunga, fyllnadsvaldes efter Constance Friestedt, Borås, som flyttat utomlands. DF-mötet, som högsta beslutande idrottsinstans i Västergötland, beslutade göra ett upprop till distriktets riksdagsledamöter och uttala sin djupa oro över skatteomläggningens konsekvenser för idrottsrörelsen. DF-mötet beslöt också att tillsätta en arbetsgrupp, med representanter från DF/SDF/SISU, med uppdrag att göra en totalöversyn av resursanvändningen inom västgötaidrotten. Tre utredningar påbörjas under året; - Resursanvändningen och samspelet inom västgötaidrotten (DF/SDF/SISU) Översyn kriterier för SDF-bidrag Kansliorganisation.

10 Vid hösten SDF-konferens var temat Idrottspolitisk offensiv. Gästföreläsare var RF:s Thomas Karlsson som redogjorde för de effekter skatteomläggningen får för idrottsrörelsen. Konferensen gjorde ett upprop till alla politiker i Västergötland att man i en tid av ekonomisk knapphet måste slå vakt om verksamheter som bygger på de ideella insatser. Den ekonomiska situationen för västgötaidrotten är ansträngd. Flera samverkande orsaker har bidragit till detta. Hårda prioriteringar och nedskärningar av kansliresurser och verksamheter, för att balansera ekonomin, har vidtagits. Kostnadsutvecklingen i samhället och skatteomläggningen, med den breddade momsbasen har drabbat idrottsrörelsen hårt, inte minst förbundsverksamheten. Dessutom har inflationen urholkat samhällsstödet under 80-talet vilket även bidragit till den uppkomna situationen. Rationaliseringar för effektivare hantering av administrativa rutiner vidtages inom förbundets IDROTTENS HUS i Skövde. Under året har installerats ett datornätverk med 16 användarterminaler i samverkan med Fotbollförbundet och SISU. Verksamhetsåret domineras av skatteomläggningens effekter för idrottsrörelsen. Veckan april 1990 genomföres århundrades idrottsmanifestation i hela landet mot skatteomläggningen. Söndagen den 22 april genomfördes ett 2 minuter långt avbrott vid alla idrottstävlingar i landet. Distriktets riksdagsledamöter, lokala politiker uppvaktades och media försågs med information under veckan. I samverkan med Västergötland Turistråd bedrivs ett projekt med syfte att utveckla samarbetsformer mellan idrottsrörelsen och turismen i landskapet. Bl. a. utvecklas profilarrangemang där Göta Kanalloppet i kanot som har premiär söndagen den 2 juni 1991 är ett exempel. Förbundets officiella organ VÄSTGÖTA-IDROTT utges med fyra nummer under året. I besparingssyfte beslutas att lägga ner tidningen kommande år på grund av det kärva ekonomiska läget. Projektet Organisationsutveckling fortskrider i samverkan med SISU. Efter hand som SISU bygger upp lokala kontaktnät och ökat sina personella resurser har allt fler förbund och föreningar kommit att ta till sig tankarna runt organisationsutveckling. Idrottsbuffékvällar genomföres i samverkan med resp kommun runt om i distriktet. Idrottsskolor startas upp i Borås kommun med Skara och Skövde som förebilder. Diskussioner förekommer även i Falköping, Mullsjö och Ulricehamns kommuner om uppstart av idrottsskolor. Studiesatsningen Idrotten lär arrangeras med syfte att öka kunskapen om idrott för barn och ungdom vilken avslutas med en 5-poängstentamen med ett 10-tal västgötaledare. Under året kan förmärkas en tendens att idrottsjuridiska frågor fått allt större dignitet. Det är särskilt flersektionsföreningarnas sammanhållning eller delning som blir aktuell på allt flera håll beroende på ekonomi och ledarfrågor. Ett särskilt projekt Rent Spel inom västgötaidrotten genomförs med stöd från Skaraborgs läns landsting. Syftet är att ge ungdomar i åldrarna år och deras ledare grundläggande värderingar i positiv riktning när det gäller våld, fusk, rasism och missbruk. Att visa respekt för regler, domare, motståndarlag och visa personlig stil. Ett projekt Elitidrott i kombination med yrkesutbildning startade i samarbete med Länsarbetsnämnderna/Arbetsförmedlingarna i båda länen. Syftet var att elitaktiva skall ges möjligheter att förkovra sig på arbetsmarknaden parallellt med elitidrottandet. Under året var 25 elitaktiva involverade i projektet. En projektgrupp Jämställd Idrott tillsätts med syfte att öka kvinnorepresentationen inom beslutande organ inom västgötaidrotten. Karl Frithiofsons Stiftelse delar inte ut några stipendier under året på grund av oklarheter vad gäller beskattning av stiftelser.

11 Peter Hansson, Tibro MK blir världsmästare i Enduro 500 cc och tilldelas utmärkelsen Årets Idrottsprestation Kenneth Hansen, Götene MK vinner för andra året i rad både EM och SM i rallycross. Tidaholmsdomaren Erik Fredriksson medverkan vid VM i fotboll i Italien. Golfsporten fortsätter sin klubb- och medlemsökning med över medlemmar i 23 klubbar och är i topp i landet när det gäller utbildningsaktiviteter i klubbarna. Nya golfbanor tas i bruk i Kind, Vara, Herrljunga, Skövde, Gullspång samt utbyggnad till 18 hål i Töreboda. Västgötahandbollen har också medvind IFK Skövdes herrlag lyckas efter tufft kvalspel ta en plats i elitserien och likaledes lyckas Stenums IF s damlag. Innebandysportens explosiva utveckling har ändrat karaktär antalet föreningar ökar visserligen fortfarande, med det är främst inom befintliga föreningar som utvecklingen nu kan kallas explosionsartad. Förbundet inrättar kansli i Lidköping med utökad konsulenttjänst. MC Alingsås arrangerar VM Supercross på Ullevi i Göteborg inför åskådare, nytt publikrekord. Skidsporten har det jobbigt snöbrist spolierar all planerad tävlingsverksamhet vintern Årets Riksidrottsmötet hölls i Stockholm. HKH Prins Bertil inledde sitt sista RIM som RF:s ordförande och högste beskyddare med att ta upp temat för årets RIM "Idrottens ledare - ungdomens trygghet". Genom en stadgeändring kommer RF- och RS-ordförande vara samma person. Att RF lyssnat på rörelsen kunde konstateras vid mötet. Efter en längre tids kritik av RF som en "koloss på lerfötter" är man i full gång med att rationalisera och effektivisera RFkansliet. Med Lennart Karlberg, den nye riksidrottsdirektören, i spetsen har man gått från ord till handling - en handlingskraft som tog udden av bl a Fotbollförbundets motion om RF/DF:s roll och uppgifter och den framtida medelsfördelningen. Handlingskraften genomsyrade också Riksidrottsstyrelsens insatser under RIM. Väl förberedda och med vässade argument mötte man svensk idrott representerad av 206 ombud från SF och DF. - Vi måste börja jobba och sluta utreda, sa RS-ledamoten Lars Liljegren, Stockholm, som en kommentar till motionerna beträffande översyn av svensk idrottsorganisation och uppgifter. Den administrativa expansionens tid är över - i ett allt kärvare ekonomiskt läge gäller det att använda resurserna rätt - det verkade alla överens om. Sveriges Amerikanska Fotbollförbund invaldes som RF-medlem. Västgötaidrottens ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva verksamheten var en dominerande fråga under valåret Skatteomläggningens effekter innebar stora kostnadsökningar för redan hårt tyngda förbund och föreningar. Särskilt föreningar som driver egna anläggningar har drabbats håret av den breddade momsbasen som skatteomläggningen innebar. Ett välbesökt årsmötet hölls i Falköping. Den nytillträdde landshövdingen i Skaraborg, Birger Bäckström, övervarade årsmötet och uttryckte sin uppskattning över idrottsrörelsens samhällsnytta och lovade att i likhet med sin företrädare att stödja västgötaidrotten på bästa sätt. RF representerades av dess vice ordförande Kristina Olinder, Falköping. Bland de frågor som debatterades var nya normer för SDF-bidrag, resursanvändningen och samspelet inom västgötaidrotten och det regionala samhällsstödet i västgötaidrotten. Till styrelsen nyvaldes Arne Johansson, Vårgårda, efter Lennart Svensson, Skövde. Höstens SDF-konferens behandlade översyn av resursanvändningen och samspelet inom västgötaidrotten, framtida landstingsbidrag och idrottspolitiska frågor. Landstinget i Älvsborg har under året genomfört en översyn av bidragskriterierna till samtliga organisationer. Fr o m 1993 kommer stödet till idrotten bli verksamhetsrelaterat och

12 därmed jämförbart med det stöd som utgår till andra ungdomsorganisationer. Landstinget frångår därmed tidigare kriterier "per capita" (länsinnevånare). Projektet "Elitidrott-Utbildning" fortsätter och förlängs att även omfatta Under året har 62 aktiva varit berörda av projektet och av dessa har 36 placerats i yrkesutbildning. Under valåret 1991 genomfördes "Idrottspolitisk Offensiv" i distriktet. Ett västgötaidrottens valmanifest framtogs och beslutsfattare uppvaktades. Valdebatter genomfördes på fyra olika platser i distriktet. En av RF:s sex regionala valdebatter genomfördes i Falköping. I samverkan med FOLKSAM startades projektet "Idrottens försäkringar". Behovet har funnits länge att i större utsträckning besöka föreningar/förbund och redovisa det kollektiva försäkringsskyddet för föreningar och aktiva samt analysera föreningarnas behov av tilläggsförsäkring. Ett viktigt inslag är också skadeförebyggande åtgärder. Med stöd från Länsarbetsnämnden engageras Arne "Blåset" Nilsson, Falköping och Glenn Magnusson, Skara, i projektet. Antidopingarbetet är fortfarande en högaktuell fråga. Insatser görs från idrottens sida, dels genom kontroller och dels genom förebyggande arbete. Idrottsförbundets testgrupper genomför under året 25 tester med sammanlagt 98 prover. Ändå kan inte doping sägas vara ett stort idrottsproblem i Västergötland. Men så länge det förekommer brott mot idrottens regler måste de beivras. Det finns också en tendens att det är styrketränande motionärer inom och framförallt utanför våra föreningar som står för den större andelen missbruk. Därmed så är doping ett samhällsproblem likväl som ett idrottsproblem. Mot slutet av året kom en främlingsfientlighet allt mer till uttryck i samhället genom tilltagande våld förknippat med rasism. I stort sett samtliga folkrörelser, även idrotten, ställde sig av denna anledning bakom ett gemensamt upprop mot dessa tendenser. Cancerfonden fyllde 40 år och firade detta med återupptagandet av Riksmarschen. I Västergötland gjordes starter vilket var 3:e bästa distrikt i landet. Bästa kommun i Skaraborg blev Essunga och i Älvsborg blev det Svenljunga, fyra resp sjua i landet. Årets idrottsprestation 1991 tilldelades Marita Skogum, Hestra IF, Borås, och Svenerik Jönsson, Tibro MK, för sina VM-titlar inom orientering resp enduro Det 83:e årsmötet hålls i Alingsås och gästas av nye landshövdingen i Älvsborgs län, Bengt K. Å. Johansson, som hyllade västgötaidrotten och ansåg att dess idrottsledare gör en otrolig värdefull samhällsinsats. - Utanför idrottskretsen har man svårt att förstå den samhällsnytta idrottsrörelsen utför, sa bl a landshövdingen som själv grundlade sitt idrottsintresse under ungdomsåren i Sandared, Borås. Regeringens sakkunnige i idrottsfrågor, riksdagsman Stig Bertilsson, var inbjuden att informera om hur regeringen kommer uppfylla sina vallöften till idrottsrörelsen. Bland de frågor som debatterades var slutrapporten "Översyn av resursanvändningen och samspelet inom västgötaidrotten" och landstingsanslagen. Ett uttalande antogs mot främlingsfientlighet med uppmaning till alla distriktets förbund, föreningar, ledare och medlemmar att deltaga i arbetet för ökad förståelse mellan människor av olika ursprung, och att se möjligheterna för den egna föreningen att engagera invandrare i verksamheten. I styrelsen invaldes Margareta Wetterberg, Skövde, efter Ingela Bladh, Vänersborg. Fyllnadsval på ett år invaldes Håkan Svensson, Vara, och Haddon Östman, Falköping, efter Arne Nilsson, Mariestad och Bo Lundquist, Svenljunga. Arne Nilsson, Mariestad, utsågs till hedersledamot efter 14 års styrelsearbete.

13 Höstens SDF-konferens behandlade västgötaidrottens organisation och fältverksamhet, kansliresurser, projektverksamheter och SDF-bidraget i framtiden. Kristina Olinder medverkade från RF och talade om "Svensk idrott möter 90-talet". Kulturförvaltningen Älvsborgs läns landsting beslutade om nya verksamhetsbaserade regler för bidrag till folkrörelserna att gälla fr o m Västgötaidrotten placeras i gruppen "Organisationer med generationsövergripande verksamhet". Undantag görs för Handikappidrotten som erhåller målrelaterat bidrag. BingoLotto börjar sin framgångsrika verksamhet och i distriktet upprättas tre distributionscentraler; Lidköping - Mariestad - Borås. Genom omorganisation av förbundets verksamheter entledigades tre tjänster på förbundskansliet, en nedskärning från 11 tjänster till 8 tjänster. Överläggningar med Kommunförbundet i Skaraborg och Älvsborg sker även under året. Genom organisationsförändringar och prioriteringar har numera fritidsfrågorna ingen förtroendemannaorganisation varken hos Skaraborg eller Älvsborgs läns kommunförbund. Även på tjänstemannaplanet har fritidsfrågornas utrymme beskurits, förmodligen som en del i den trend vi även kan se i så gott som alla enskilda kommuner. På anläggningssidan har en rad kommuner konkretiserat planerna på att föra över hela eller delar av driftansvar för kommunala anläggningar på föreningar Samtliga västgötakommuner har också redovisat att de funderar på sådana lösningar för att minska kommunens kostnader. För det statliga lokala aktivitetsstödet har sedan 1 juli 1991 nya reglerna gällt innebärande att endast tre deltagare krävs för godkänd sammankomst. Dessutom baserat bidraget med 12 kr/sammankomst och 2 kr/deltagare. Totalt utbetalas under året drygt 10 MKR i LOK-stöd till 959 västgötaföreningar. Idrottsförbundet har senaste året omorganiserat sitt styrelse- och kansliarbete. Tidigare organisation med enheter och utskott har ersatts med en projektorganisation. Åtta olika projektverksamheter bedrivs, utöver de åtagande och den löpande basverksamhet som åligger ett distriktsförbund. Projekten bedrivs med olika samverkanspartner och genererar uppskattningsvis 5,7 miljoner kronor på olika sätt till västgötaidrotten. Projektet "Jämställd Idrott" har bedrivits under åren med syfte att bl a öka kvinnorepresentationen inom västgötaidrottens beslutande organ. Vid starten återfanns 70 kvinnor inom 24 olika SDF:s styrelser och valberedningar. Efter tre år var motsvarande siffra 89 kvinnor inom 31 SDF. Inom projektet "Elitidrott och Yrkesutbildning, hålls en låg profil i samförstånd med Länsarbetsnämnderna på grund av konjunkturen medför stor press på resurserna för arbetsmarknadsåtgärder. Efter lång osäkerhet om idrottsplutonerna så stod det under senhösten klart att brottning och bandy kompletterar motorcykel på T 2 i Skövde. Sammanlagt får Skövde 24 platser. Idrottsgymnasier med riksintag noterar framgångar. Sålunda öppnar tennis i Lidköping, volleyboll i Falköping, ridsport i Skövde och bandy i Vänersborg. Sedan tidigare finns damfotboll i Borås, golf i Mark, cykel i Skara, motorcykel i Tibro och längdskidor i Ulricehamn. Inom projektet Idrott/Turis m marknadsförs Västergötland som lägerlandsskapet och i samverkan med 12 kommuner tas fram ett "lägerpaket" innehållande logialternativ med kringaktiviteter för 11 olika idrotter. Genom projektet med FOLKSAM kring "Idrottens försäkringar" besöker Arne "Blåset" Nilsson och Glenn Magnusson över 200 föreningar, representerande 36 idrotter. Kunskapen om RF:s Samlingsförsäkring, som 1 januari 1993 byter namn till RF:s Grundförsäkring (med vissa villkorsförändringar) är på sina håll fortfarande bristfällig. Alla föreningar är obligatoriskt anslutna till denna försäkring som omfattar föreningen och ledarna.

14 Det idrottspolitiska arbetet håller hög nivå genom att tillvarata västgötaidrottens intressen och bevaka samhällsutvecklingen och kommunernas besparingskrav på fritidssektorn. Särskilt har frågan om hur idrottsföreningar med egna anläggningar ska kompenseras för skatteomläggningens breddade momsbas. Argument som drivits har varit att idrottsföreningar skall få lyfta momsen för sina anläggningskostnader precis som kommunerna får göra för sina anläggningar. Överläggningar i momsfrågor och om idrottens skattesituation hölls med regeringens sakkunnige i idrottsfrågor, riksdagsman Stig Bertilsson (m) och regeringens utredare i momsfrågor, riksdagsman Karl Gösta Svensson (m). Överläggningar om lotteriutredningen och samhällsstödet till västgötaidrotten hölls med riksdagsman Anders Nilsson (s), Kvänum. En enkät över besparingskraven inom distriktets 28 kommuner har sammanställts. I genomsnitt är kommunernas besparingskrav 7,5 % eller 34 miljoner kronor på fritidssektorn. Omorganisationen av kommunernas nämndorganisation har också medfört att endast 8 kommuner har kvar en renodlad Fritidsnämnd, 15 kommuner har en Kultur & Fritidsnämnd och 5 kommuner har en annan nämndorganisation för fritidsverksamheten. Främlingsfientlighet, tenderande mot ren rasism, fick stor uppmärksamhet i media mot slutet av I samverkan VIF/SISU framtogs ett arbetsmaterial "Idrott mot rasism" som kom till användning i studiecirklar, vid läger och andra ungdomssamlingar. Initiativet från västgötaidrotten lyftes upp på riksplanet och centrala medel avsattes för spridning av projektet till alla DF i landet. Ett antal föreställningar av teaterpjäsen "Svartskallar och blekfisar" genomfördes där många föreningars ungdomar deltog. En manifestation genomfördes den 10 maj vid fotbollsmatchen IF Elfsborg - Skövde AIK där bl a landshövding Bengt K Å Johansson höll ett kärnfullt tal om främlingsfientlighet och framhöll värdet av idrottens insatser för och möjligheter till överbryggande och gemenhetsskapande verksamheter. I samverkan med SISU och stöd från Länsarbetsnämnderna i Skaraborg och Älvsborg uppstartades projektet "Ledarutbildning för arbetslösa idrottsungdomar". Teoretisk utbildning genomfördes under en dag/vecka varvad med yrkespraktik 4 dagar/vecka i förening/förbund/fritidskontor. Första 6-månadersperioden deltog 61 ungdomar fördelade på Skaraborg 24 platser, Borås 24 platser och Vänersborg 13 platser. Västgötaidrotten är den första ideella organisation i landet som efter tålmodig dialog med Arbetslivsfonden får stöd för ett intensifierat arbete för de idrottsanställda. Avsikten är att utveckla stödinsatser och kontaktnät med ett geografiskt område, oftast en kommun, som grund. Bättre psykosocial arbetsmiljö är Arbetslivsfondens huvudmotiv. Inom västgötaidrotten finns c:a 322 arbetsgivare med c:a 552 anställda varav c:a 471 med lönebidrag. Årets idrottsprestation tilldelades Katarina "Kattis" Johansson, Tibro, tävlande för Skövde SS, som vid årets handikapp-os blev olympisk mästare på 200 meter bröstsim och dessutom vann ytterligare fem OS-silver och tre OS-brons i hård konkurrens med deltagare från 70-talet nationer Det 78:e Riksidrottsmötet hölls i Falun med huvudparollen "Idrotten ger - Sverige mer. En paroll som kommer att prägla idrottens tillvaro lång tid framöver. Två stora utredningar "RF-idrottens organisation- och samverkansformer" och "Framtida bidragsmodeller och penningströmmar inom idrotten" som RS föreslagit fick gehör efter långa och intensiva diskussioner. Skatteminister Bo Lundgren gästa RIM och berättade om avancerade planer att låta folkrörelserna (idrotten) "överta" Tipstjänst. Vad det betyder i kronor är oklart idag men idrotten är positiv till förslaget.

15 RIM godkände Ridsportens sammanslagning av fyra organisationer till ett samlat - Svenska Ridsportförbundet. Inget nytt medlemsförbund invaldes i RF, antalet medlemsförbund är därmed oförändrat 63 st. Det 84:e årsmötet hölls i Ulricehamn. Årsmötet gästades av landshövding Bengt K Å Johansson och RF representerades av Lars Liljegren. Nyinvald i styrelsen blev Bert-Owe Adolfsson, Axvall, efter Lennart Karlsson, Trollhättan. Eleonore Persson, Ljung adjungerades till styrelsen som representant för den "Unga kraften". DF-mötet uppdrog åt styrelsen att göra en översyn av kriterierna för SDF-bidrag. Vid höstens SDF-konferens medverkade SISU's förbundsrektor Bengt Wallin och Johnny Andersson, Örebro, vilka höll en intressant dialog kring temat "Överlever den svenska modellen det kaotiska 90-talet". Under året har doping utvecklats till ett akut samhällsproblem. Tillgången på anabola steroider och andra hormonpreparat har ökat. Det har blivit allt trendigare att kroppsbygga och det finns även tendenser att anabola steroider, utan koppling till byggande, är en drog bland andra i vissa sammanhang. Två större konferenser arrangeras i samverkan med primärvård, socialtjänst, fritid, polis, m fl. Under året genomförs 28 tester med sammanlagt 117 prover. Fyra dopingfall kan konstateras varav två efter bruk av anabola steroider (nandrolone) och två fall vid bruk av efedrin. Riksmarschen arrangeras igen med registrerade starter. I kommunkampen blev Grästorp och Svenljunga kommunbästa med en 7:e resp 10:e placering i landet. Westgöta Idrottshistoriska förening firade sitt 5-årsjubileum på Gräfsnäs slott den 17 september. Sällskapet har drygt 450 medlemmar och nio lokala idrottshistoriska sällskap runt om i distriktet. I Vänersborg har ett idrottsmuseum byggts upp där dokumentationen av västgötaidrotten har åskådliggjorts. Projektverksamheter genomförs inom åtta områden; - Jämställd idrott - Elitidrott/yrkesutbildning - Idrott/turism - Idrottspolitisk offensiv - Idrottens försäkringar - Idrott mot rasism - Ledarutbildning för arbetslös idrottsungdom och äldre - Idrottsanställdas arbetsmiljö. Årets idrottsprestation tilldelades Marita Skogum, Hestra IF, som vid VM i USA vann guld på klassisk distans och i budkavle, samt silver på kort distans. Marita blev också utsedd till "Årets Idrottskvinna" av Aftonbladet och RF. Handbollens domarpar Bo Johansson och Bernt Kjellqvist, Skövde, var distriktets enda representation vid handbolls-vm i Sverige där de fick äran att döma finalen. Samma uppdrag erhöll de vid dam-sm i Norge. Skövdedomarna är det enda domarpar i historien som dömt två VM-finaler samma år. Fotbollen firar sina 75 år med bl a A-landskamp Sverige - Schweiz på Ryavallen i Borås inför åskådare. Inom brottningen avgår Harald Jakobsson, Älvängen, efter 30 år som ordförande och 55 år som ledare i brottarkretsar. Handikappidrotten har Bingokväll i Lidköping med "Loket" vilket gav ett fint ekonomiskt tillskott. Motorcykel har hög klass på verksamheten - Mariestads Motorklubb blev svenska mästare i speedway för andra året i rad - Tibro Motorklubb blev svenska lagmästare i motocross för tredje året i rad. Skidsporten firade sitt 40-årsjubileum med återigen en snöfattig vinter vilket medförde att SM-veckan i Borås fick flyttas till Örnsköldsvik. Tennis firade sitt 50-årsjubileum på Billingehus i Skövde. Medlemssiffran i distriktets 72 föreningar uppgår till st. Regionalt tennisgymnasium startades i Lidköping Ett händelserikt idrottsår för hela idrottsverige. Idrottsrörelsens samhällsnytta är väl omvittnad. "Idrotten ger - Sverige mer" var en devis som antogs vid Riksidrottsmötet 1993 och som var vägledande för det idrottspolitiska arbetet under årets valrörelse. Årets stora

16 utmaning var "Stoppa Tipsbingo". Ingen kunde undgå detta hot mot BingoLotto och folkrörelsernas traditionella bingospel på fredagskvällar. Uppslutningen bakom uppropet var starkt. Västgötaidrotten ger mångfald igen! Den rubriken inleder årsberättelsen för året. En av Idrottsförbundets allra viktigaste uppgifter är att, som paraplyorganisation, företräda den samlade västgötaidrotten gentemot politiker och andra beslutsfattare i samhället. Under det gångna året har därför information och opinionsbildning kring temat "Idrotten ger" varit prioriterat, speciellt med inriktning på valrörelsen. Detta arbete är dock självklart inte slutfört på valdagen. Tvärtom kommer det att bli en allt viktigare uppgift framöver. Förbundets 85:e årsmöte hölls i 350-årsjubilerande Vänersborg. Årsmötet gästades av regeringens sakkunnige i idrottsfrågor, riksdagsman Stig Bertilsson, landshövding Bengt K Å Johansson och RF:s ordförande Arne Ljungqvist. Beslutades om justerade kriterier för SDFbidrag där kriteriet för konsulentbidrag avvecklas under en 3-årsperiod. Vid höstens SDF-konferens medverkade samhällsdebattör La rs Svedberg, Tollare folkhögskola, som höll en engagerad och intresseväckande föreläsning/dialog på temat "Folkrörelsesverige år Framtidsbilder i folkrörelseperspektiv - folkrörelser i ny skepnad". Idrottsskolor har bedrivits i Skara, Borås, Fristad, Falköping, Alingsås och Mullsjö med oftast kommunal medverkan och ett antal föreningar involverade. Antidopingarbetet har fortsatt hög prioritet. Samråd med Tull, Polis och Åklagare har funnit former på en informell nivå där kontakter tagits för att kartlägga utbredningen av den olagliga hormonhanteringen. I samarbete med landstingen och kommunförbunden produceras ett arbetshäfte "Doping" att användas i olika utbildningssammanhang. Vid mässan "Ung i Skaraborg" hölls seminarie samt en länsomfattande tävling för 9:e klasserna "Vi som vet OM droger" där finalen direktsändes i Radio Skaraborg. Information har under året getts vid 41 tillfällen och nått lyssnare under i snitt 2,5 timma med antidopinginformation. 112 prover har tagits vid 29 testtillfällen. Tio dopingfall kan konstateras - ett oroväckande högt antal och över rikssnittet. Tillgång till och bruk av hormonpreparat finns på många håll, även på små orter. I samverkan med Landstinget Älvsborg startar ett brett arbete mot år 2000 "Jag, Du, Alkoholen". Under valåret genomförs två idrottsdebatter; På Billingehus, Skövde, med företrädare från samtliga riksdagspartier med Björn Berggren, Mariestad, som debattledare. I Borås genomfördes i samverkan med Idrottsfrämjandet lokal idrottsdebatt med Mats Segerblom som debattledare. Kommunpolitiska träffar "Klubben och Kommunen" har genomförts i 12 kommuner i form av seminarier och idrottsdebatter. Avtal upprättas med Svensk TV Bingo AB gällande uppdraget kontrollfunktion, marknadsföring och samordning av BingoLottoverksamheten i distriktet. Ersättningen avtalet inbringar avsätts i en särskild verksamhetsfond. Förbundet går också i spetsen för aktionen "Stoppa Tipsbingo" - att Tipstjänst som ett statligt spelbolag gjort intrång på en spelmarknad som av hävd och tradition alltid varit förbehållen folkrörelserna. Aktiviteten i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap är stor. Fyra nya lokala sällskap bildas så nu är 13 anslutna. Medlemssiffran är 939 st. En kortlek "Westgöta-leken" som kulturbärare med idrottsprofiler från distriktet har framställts. Idrottsmuseerna i Vänersborg hade blickarna på sig under året. I samband med stadens 350-årsjubileum gästade kung Carl Gustaf och drottning Silvia museet. I Borås invigdes ett nytt idrottsmuseum under året. SISU Västergötland fortsätter att stärka sin ställning som landets främsta studiedistrikt. Under året 94/95 redovisades studietimmar med verksamhet i 506 föreningar.

17 Årets idrottsprestation tilldelades Marcus "Bubben" Hansson, Borås, som blev världens bäste motocrossåkare med en världsmästartitel och Kenneth Hansen, Götene, som blev europamästare för... gången i rallycrossens fyrhjulsdrivna sportklass. Vid vinter-os i Lillehammer deltog Dan Andersson, Ulricehamn som skidledare. Cykel- SM arrangerades av CK Vänershof i 350-årsjubilerande Vänersborg. Fotbollen jublade över VM-bronset i USA som följdes på TV under några oförglömliga försommarnätter. Friidrotten laddar med funktionärsutbildning inför VM i Göteborg 1995 och Peter Karlsson, Alingsås IF, tangerade det 17 år gamla svenska rekordet på 100 m med tiden 10,25. IFK Skövde nådde kvartsfinal i europacupen i handboll där HC Prato från Italien blev för svåra. Distriktet och världens bästa domarpar Bo Johansson & Bernt Kjellqvist figurerade återigen i "societeten" - dömde nämligen EM för herrar i Portugal. Göta Kanalloppet i kanot var landets största kanotlånglopp och årets upplaga hade status som internationellt GP med 13 deltagande nationer. Tibro Motorklubb vann elitserien i motocross för fjärde gången. Kung Carl Gustaf invigde ny tennishall med fyra banor i Alingsås och svenske storspelaren Magnus Gustavsson invigde ny hall med 2 banor i Grästorp. Floby VK (herrar) är åter med i volleybollens elitserie Året har präglas av en intensiv verksamhet där västgötaidrotten stärkt sina positioner på olika sätt inför framtiden. Västgötaidrottens samhällsnytta manifesteras genom den stora bredden i verksamheten med över ideellt verksamma ledare i distriktets idrottsföreningar med över medlemskap. Många tävlingsarrangemang och aktiviteter har genomförts vilket även genererat stora resurser till besöksnäringen i Västergötland. Riksidrottsmöte hölls i Umeå. Två omfattande utredningar, program och organisation, klubbades igenom, medan finansutredning återremitterades till RS. DF:en rösträtt begränsades till ett ombud. Beslutades om könskvotering inom idrotten - alla RF/DN-organ skall bestå av lika delar av båda könen. Styrelserna inom SF/SDF skall i fortsättningen bestå av kvinnor och män, d v s minst en av vardera könet. Ett nytt idéprogram "Idrotten vill - verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i talet" antogs. Tre nya förbund invaldes - Svenska Triathlonförbundet - Svenska Klätterförbundet - Sveriges Dövas Idrottsförbund. Därmed är 66 idrotter medlemsförbund i RF. Två uttalanden antogs av RIM. Det ena var protest mot sänkning av lönebidragen. Det andra var ett uttalande mot rasism och främlingsfientlighet. Det 86:e årsmötet hölls i Vårgårda och gästades av riksdagsman Stig Bertilsson informerade om aktuella idrottspolitiska frågor och av Sture Fredheim från Svensk TV Bingo AB som informerade om BingoLotto's utveckling och framtid. Nyinvald i styrelsen blev Stig Wernmo, Mullsjö, efter Arne Johansson, Vårgårda, som avböjt omval på grund av projektanställning inom förbundet. Projektgruppen "Jämställd idrott" genomför ett seminarium "Bara för tjejer" på Vara folkhögskola som samlar hela 376 deltagare från 76 olika idrottsföreningar representerande 25 olika idrotter. Stå-upp-komikern Anna-Lena Brundin och Katarina Sjöberg från TV-sporten tillhörde "dragplåstren". I Herrljunga genomfördes en seminariedag "Västgötaidrotten mot år 2000" för SDF:ens styrelser och valberedningar med f d jämställdhetsministern Bengt Westerberg som inledningstalare. Två dopingfall kan konstateras varav ett på styrketränande person hos Korpen och ett är fall hos Boxning. "Idrott mot rasism" - västgötaidrottens eget arbetsmaterial i ämnet har fortsatt kommit till användning. T-shirt med kampanjlogo sprids i olika sammanhang.

18 Överläggningar sker med Kommunförbunden. Ett samarbetsorgan bildas mellan bollsporterna inom västgötaidrotten Syftet är att verka för en västgötaidrottens samsyn i lokal- och anläggningsfrågor. BingoLotto med Leif "Loket" Olsson ökar i popularitet som svenska folkets TV-nöje på lördagskvällarna och intäkter flyter in till folkrörelserna. Omsättningen uppgår till 3 miljarder kronor och passerar under året LOTTO som landets största enskilda spel. Detta trots att BingoLotto spelar 37 veckor mot LOTTO:s 52 veckor. Västgötaidrotten hänger med i IT-utvecklingen och kansliet är numera uppkopplat via elektronisk post med RF:s kansli i Farsta. Landstinget i Älvsborg har reviderat reglerna för sin verksamhetsbaserade anslagsgivning till västgötaidrotten att gälla fr o m Lokalt aktivitetsstöd slopas som beräkningsgrund för anslag. Av anslaget utgör 30 % medlemsbaserat grundbidrag och 70 % regionala deltagardagar. En minigräns fastställ om 150 deltagardagar för att ett SDF skall vara bidragsberättigat. Landstingen i Skaraborg håller kvar vid sitt anslag beräknat per capita (läsinnevånare). Riksmarschen för Cancerfonden arrangeras igen med Idrottsförbundet som samordnare starter noteras och Grästorps kommun blir 2:a i rikstävlingen, Essunga sexa och Färgelanda tia. Landshövdingen i Skaraborg, Birger Bäckström, vann kr till länet genom att själv marschera närmast en uppsatt idealtid på 10 km. Detta i en tävlan mellan landets landshövdingar med Tipstjänst som sponsor. SISU Västergötland fortsätter att vara landets framgångsrikaste idrottsdistrikt. Verksamheten omfattar studietimmar vid cirklar och är mer än dubbelt så stor som den näst främsta distrikt som är Småland. Westgöta Idrottshistoriska Sällskap fortsätter att expandera och omfattar nu 13 lokalhistoriska sällskap med över medlemmar. Samlingarna på idrottsmuseet i Vänersborg växer och har under året haft drygt besökare. Bl. a. arrangerades där en utställning Spelkort som kulturbärare. Sällskapet drabbades av sorg då ordföranden Mats Segerblom, Borås, och kassören Arnold Svensson, Tidaholm, båda hastigt avled under året. Anders Eriksson, Tibro MK, svarade för Årets idrottsprestation genom att bli världsmästare i Enduro 350 cc fyrtakt. Bandyförbundet firade sitt 60-årsjubileum och fick sin första kvinnliga styrelseledamot i Camilla Svensson, Grästorp. Westra Sveriges Basketdistriktsförbund bildas genom en sammanslagning av Göteborg, Bohuslän-Dal, Norra Halland och Västergötland. Bordtennisen arrangerar sitt traditionella sommarläger för 24:e gången i obruten följd. Under fyra veckor i juli drillas 151 ungdomar av 20-talet ledare. Budo hemför två europamästerskap till distriktet vid tävlingar i Athen och Köln genom Johan Blomqvist, Herrljunga, och Mimmi Oscarsson, Skövde. För friidrotten blev VM i Göteborg årets höjdpunkt där Dag Wennlund, Mariestad, svarade för Sveriges bästa insats genom sin 5:e plats i spjutfinalen. Inom gångsporten lyckades SK Svängen, Borås, med bedriften att för tredje gången erövra SM-standaret tre individuella mästerskapstitlar hemförde klubbens gångare. IBK Lockeruds damlag blev svenska mästare och hemförde sitt fjärde SM-guld totalt. Mattias Tichy, Borås, överraskade med en silvermedalj i sitt första VM. Distriktets skridskosport genom SK Trollhättan uppvisar imponerande ungdomsframgångar vid USM; 5 guld, 3 silver och 3 brons. 1996

19 Hedersledamoten Henry Arnholm avlider under året i en ålder av 79 år. Henry var en trogen deltagare vid Idrottsförbundens årsmöten. Den 30 mars 1990 deltog Henry i sitt sista DF-möte som blev det 50:e i rak följd. Sannerligen en svårslaget idrottsrekord i sitt slag. Förbundets årsmöte hölls i Lidköping med hedersordförande Håkan Davidsson, Hjo, som mötesordförande, Håkans 25:e DF-möte. Nyinvald i förbundsstyrelsen blev Anita Zetterman, Borås, efter Karl-Eric Bohman, Lidköping, som avböjt omval efter 21 år som ledamot varav 13 år som vice förbundsordförande. Karl-Eric utsågs till hedersledamot. Ett historiskt val blev det då Gunilla Andersson, Borås, invaldes som den första kvinnliga revisorn inom förbundet. DF-mötet antog ett uttalande angående konsekvenserna av de förändrade villkoren för lönebidrag. Vid höstens SDF-konferens i Vårgårda medverkade riksidrottsdirektören Lennart Karlberg som föreläste på ett engagerande sätt om idrottens idéprogram Idrotten vill och informerade om ansökan om OS i Stockholm Över hela idrottsverige har under året Starta vågen idrottens etiksatsning mot våld, fusk och rasism och för positiva värden som kamratskap, respekt, hänsyn, rent spel, etc, satt sin prägel på verksamheten. Mängder av aktiviteter genomförs i distriktet varvid särskilt noteras stora manifestationer i Borås, Skövde och Alingsås. Idrottens fortsatta översyns- och reformarbete, som fick extra kraft vid riksidrottsmötet 1995 genom tillkomsten av idéskriften IDROTTEN VILL, präglar nu också arbetet på distriktsnivå. Insamling av idrottsmaterial till förmån för Soweto skedde under några intensiva januariveckor. VIF-kansliet uppkopplades på Internet med E-post och hemsida med adressen: Johan Blomdahl, Herrljunga, tilldelades utmärkelsen Årets Idrottsprestation som under året blev världsmästare i Ju-Jutsu 72-klassen vid tävlingar i Paris. För första gången utdelades stipendier ur Folksams Idrottsfond. 22 föreningar i landet fick dela på kronor varav Simklubben Elfsborg, Borås, som enda västgötaförening, fick kronor till sin breda ungdomsverksamhet. Brottningen valde in sin första kvinna i styrelsen, Solveig Fors, Falköping. IF Elfsborgs återkomst till allsvenskan efter 10 säsongers spel i div 1 var givetvis fotbollens stora glädjeämne. Ett historiskt beslut togs vid VIF:s årsmöte då Ing-Marie Andersson, Skövde, invaldes som första kvinna i dess styrelse. Västgötahandbollen stor som arrangör för Sveriges grupp vid World Cup. Förutom Sverige fanns världsnationerna Frankrike, Schweiz och Tjeckien i gruppen. Mycket välspelade matcher bjöds inför fyllda läktare i Skövde och Trollhättan. IFK Skövde var nära Europafinalen i City-Cupen föll knappt i semi mot norska Drammen. Tyngdlyftningen firade sitt 50-årsjubileum under året med Daniel Hast, Skara AK, som årets lyftare med svensk och nordisk juniortitel samt silver i senior-sm Minns vi som året när OS i Stockholm 2004 föll i finalomröstningen den 5 september i konkurrens med Aten, Rom, Kapstaden och Buenos Aires. Och fotbollslandslaget som den 6 september missade kvalet till VM i Frankrike i matchen mot Österrike. Vidare den intensiva massmediadebatten kring Djurgårdens IF s bolagiseringsplaner. På det lokala planet minns vi diskussionerna kring bildandet av Västra Götalands län den 1 januari 1998 och konsekvenserna för västgötaidrotten där idrottsföreningar inom Habo och Mullsjö kommuner kommer RF-administrativt överföras till Smålands Idrottsförbund. Och den sorg som drabbade västgötaidrotten; - En av svensk handbolls största ledare genom tidigare, Roger Ragge Carlsson, avled den 8 december efter en hjärtinfarkt i samband med

20 matchen Polisen/Söder-IFK Skövde; - Västgötafotbollens hängivne och driftige ledare och kanslichef Stig Segerfeldt avled den 10 december efter akut sjukdom i en ålder av 61 år. Riksidrottsmöte hölls i Karlstad där västgötaidrotten inledningsvis, tillsammans med Göteborg, tilldelades ett etikpris, diplom och kr, för föredömliga insatser i samband med Starta vågen idrottens etiksatsning. Juryns motivering för västgötaidrotten lyder: För sin förmåga att genom ett antal imponerande ungdomsmanifestationer, med flera tusen ungdomar och deras ledare, skapa och hålla en mycket god kontakt med föreningarna i distriktet. Manifestationerna har följts upp på ett föredömligt sätt med folkbildningen som gemensam nämnare. Det var ett historiskt RIM då RF-stämman och SISU-stämman för första gången genomfördes gemensamt. RF-stämman beslutade att Bohuslän-Dals Idrottsförbund och Göteborgs Distrikts Idrottsförbund skall utgöra ett gemensamt förbund, Västsvenska Idrottsförbundet från den 1 januari Beslutet om sänkning av maxåldern för LOK-stöd från 25 till 20 år gick igenom efter votering. Svenska Styrkelyftningsförbundet och Svenska Taekwondoförbundet invaldes som RFmedlemmar RF har därmed 68 medlemsförbund. Historiskt var det också då Idrottsförbundet och SISU Västergötland gemensamt genomförde sina årsstämmor på Vara folkhögskola för VIF:s del den 88:e stämman och för SISU s del den 10:e stämman. Syftet med att ha gemensamma årsstämmor är inte bara samhörigheten mellan organisationerna, utan även att det blir mer effektivt, SDF-ombuden representerar numera vid ett tillfälle i stället för två. SISU s förbundsordförande Rolf Carlsson, Åkersberga, gästade stämmodagen. DF-stämman beslutade att utöka antalet övriga ledamöter från sex till sju och att de skall vara lika fördelade mellan könen. Mariana Fransén, Sjuntorp, nyvaldes i styrelsen. Ett uttalande antogs om momsbefrielse för idrottsföreningar avseende nyproduktion av idrottsanläggningar. Starta vågen idrottens etiksatsning rullar vidare inom västgötaidrotten. I samband med bandy-sm i Vänersborg arrangerades en stor ungdomsmanifestation. Vidare pågår uti våra västgötaklubbar, genom SISU s försorg, en omfattande studieverksamhet där c:a ungdomar är delaktiga i etikdiskussioner i 700 cirklar. Informationsträffar genomfördes med kommunernas handläggande fritidstjänstemän på tre platser i distriktet; Skövde, Borås och Vänersborg. Riksdagen beslutade om nya bestämmelser för lönebidrag. Idrottssverige lanserar under hösten Sportlotteriet en modernt utformat skraplott som komplement till BingoLotto. På uppdrag av RF och OS i Stockholm 2004 utsåg västgötaidrotten fem OS-informatörer som i samband med olika aktiviteter i distriktet informerade om planerna. Riksmarschen genomförs under september månad. En nyhet är den Livsstilsundersökning som genomförs i samband med årets riksmarsch. Avlades starter i distriktet. Glenn Magnusson, Skara CK, tilldelades utmärkelsen Årets Idrottsprestation som presterade en serie stora framgångar i internationella cykeltävlingar; - Slutseger i etapploppet Tour de Normandi Triumfen på den 13:e etappen i Giro d Italia, ett av världens hårdaste etapplopp, där han även placerade sig bland de nio främsta på sju etapper och blev tvåa på slutetappen nia vid VM i San Sebastian, Spanien. Återblickarna sammanställda av Rolf Gabrielsson under en mild och snöfattig jul- och nyårshelg anno 1997/98.

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse 2012 Foto omslaget: Kurt Engström Verksamhetsberättelse 2012 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Blekinge Idrottsförbund 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Omslagsbild: Blekinge Idrottsförbund avslutade sitt 100-årsjubileum med stor jubileumsgala i RON:s festlokaler där det bjöds på stor underhållning,

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Året som gått...3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-7 Vision och värdegrund...8 Idrotten...9 Resurserna...11

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer