Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, 2002. Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare:"

Transkript

1 Copyright Tellas Consulting, 2002 KrAft Kvinnliga företagares intresse för kraft Uppdragsgivare: KrAft Beställare: Marianne Sökjer-Petersen Upplägg: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Genomförande: 20 mars 2002 Rapport: Kirsti Tellas Lomma, Tellas Consulting Tel: +46 (0) Sandbjersg 5, Lomma Fax: +46 (0)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BAKGRUND SYFTE GENOMFÖRANDE BAKGRUNDSDATA KONKLUSION Slutsatser och rekommendationer RESULTAT Målformulering Drömmen om företaget fem år framåt i tiden Nödvändiga redskap vid förverkligandet av drömmen KrAfts betydelse för deltagarna Spontant om kraft Nytta med kraft för deltagarna För- och nackdelar med kopplingen högskola näringsliv Den optimala gruppen för deltagare Teman Önskvärda teman Gruppering av teman Finansiering Sid Bilaga: Diskussionsguide

3 . BAKGRUND KrAft är ett KK-stiftelseprogram, som skapats för att möta små och medelstora företags behov av kvalificerad kompetensutveckling. Det ska bidra till att affärsutveckling och tillväxt sker på företagens villkor inom tre nyckelområden: omvärldsanalys, ledarskap & förändring, samt nätverk och allianser. Den 20 mars 2002 hade initiativtagare till kraft bjudit in kvinnliga företagare till en temadag om kraft. Mötet började med en presentation om kraft, d ärefter följde diskussionerna i två smågrupper som dokumenteras i denna studie. Efter fokusgrupperna hade man en återsamling i storgrupp igen. 2. SYFTE Målgruppen för kraft -projektet var från början små och medelstora företag som hade minst 0 anställda. Eftersom kvinnliga företagare, som utgör en tredjedel av alla företagare i Sverige, oftast arbetar själva eller har någon enstaka anställd så hamnar de ofrivilligt utanför ramarna för kraft - projektet. Studiens syfte var att ta reda på hur kvinnliga företaga re resonerar kring kraft, är det överhuvudtaget intressant för dem, vad de tycker om den formen av lärande och utveckling, vilka teman som skulle vara intressanta för dem att behandla under kraft -träffarna, samt hur man resonerar kring möjligheter till fin ansiering. 3. GENOMFÖRANDE 2 fokusgrupper bestående av 3 respektive 4 kvinnor genomfördes i samband med informationsmötet om kraft på universitetet i Lund. Diskussionerna varade ca timme. Diskussionsguiden var uppbyggd enligt lösningsfokuserat arbetssätt. Ambitionen var att moderatorn även skulle använda den lösningsfokuserade frågetekniken under diskussionen. För instruering av moderator ansvarade psykologkandidat Kirsti Tellas som vidare i ramen för sin examensuppsats ska analysera användandet av det lösningsfokuserade arbetssättet i gruppdiskussionerna. Moderatorer var Kirsti Tellas och Jenny Arvidsson. 3 (7)

4 4. BAKGRUNDSDATA Grupp (3 kvinnor) Grupp 2 (4 kvinnor) Personens ålder Företagets ålder? år -5 år 5-0 år 0-5 år 2 Verksamhetsområde * Redovisning, revision Hälsa, kroppsterapi Kommunikation, säljutbildning Dansutbildning Utveckling av mekaniska produkter Fastighetsuthyrning Organisationsutveckling, projektledning, kreativitet Samtalsterapi, andning mm 2 2 Nätverk * Vega Idea Qlara Höjdarna KrAft Grid 2 2 * Obs! Ett företag kan ha fler än ett verksamhetsområde och tillhöra fler än ett närverk. 4 (7)

5 5. KONKLUSION Kvinnorna är positivt inställda till kraft. Man tycker att det behövs bygga broar mellan näringsliv och högskola. Företagen skulle kunna ha nytta av reflektion och eftertanke, vilket universitet förväntas kunna erbjuda. Forskarna å andra sidan skulle behöva träffa vanligt folk och få fräscha impulser från näringslivet. Gruppdeltagarna anser sig ha ett behov av att delta i en kraft -grupp, men kravet på den höga ekonomiska insatsen gör det otänkbart för de flesta. Den största nyttan med kraft ser kvinnorna i kontaktbyggandet. Dels är det nyttigt att få ta del a v andras infallsvinklar på ens egna problem, och dels hoppas man kunna nå ut till nya kunder via ett större kontaktnät. Kvinnorna är öppna för att arbeta tillsammans med alla slags människor i en kraft -grupp. Ett uttalat krav är dock att alla i gruppen sk a ha ett gemensamt problem och ett gemensamt mål. Förmodligen har man då lättare att fånga andras intresse för ens eget företag, och att få hjälp av andra. Teman som man skulle vilja behandla under kraft -träffarna rör sig om strategisk affärsutveckling. Kvinnorna är i behov av att lära sig mer om marknadsföring, om sina kunder, om det egna företagets styrkor och svagheter. Man vill också lära sig profilera sig bättre och kunna ta betalt för det man är duktig på, samt identifiera sina utbildningsbehov. Viss a kvinnor vill även lära sig mer om motivation och ledarskap. Kontaktbyggande nämns återigen som ett vikigt inslag i kraft. Finansiering är det största hindret för kvinnorna för att själv kunna delta i en kraft -grupp. Man är besviken över att kraft rikta r sig till stora företag med stabil ekonomi och inte erbjuder en rimlig möjlighet till småföretagare att delta. De mer hoppfulla kvinnorna ser dock olika bidragssystem som möjliga lösningar. Exempelvis nämns Nutek och EU Växtkraft Mål 3. Det föreslås även att man skulle kunna söka bidrag eller delta i en kraft -grupp som nätverk. Att ge föreläsningar på universitetet om deltagande i kraft är ytterligare ett förslag. 5 (7)

6 5. Slutsatser och rekommendationer Kvinnorna som delgett sina tankar kring kraft är ambitiösa och positivt inställda till kraft. Det finns ett tydligt behov av kompetensutveckling. I sin nuvarande form av finansiering bjuder man dock inte in småföretagare i kraft -projektet. Som småföretagare har man oftast inte råd till att gå olika kurser, och man har heller inte tid till att söka bidrag. För att kunna ta tillvara på småföretagarnas ambitioner behöver man från krafts sida erbjuda en eller fler lösningar till finansiering. Kvinnorna kommer förmodligen inte själva söka upp möjliga bidrag. Även om sm åföretagen har ett behov av att lära sig mer om strategisk utveckling ligger detta behov förmodligen på en annan nivå än hos stora företag. Som småföretagare med annan utbildningsbakgrund än ekonomi har man svårt att kommunicera med marknaden. Man saknar d e ekonomiska begreppen och man är osäker på vilka marknadsföringskanaler man skulle kunna använda sig av för att nå fram till potentiella kunder. Hjälp behövs även med att identifiera sin egen särkompetens. KrAft skulle kunna hjälpa till med just dessa bit ar. Ledarskap är mindre viktigt för många kvinnliga småföretag eftersom man i första hand inte tänker anställa någon. I samband med att gå med i en kraft -grupp hoppas kvinnorna kunna hitta nya kunder. Marknadsföring genom kontaktbyggande verkar vara den största förhoppningen med kraft för kvinnorna. Därför är det vikigt inför bildandet av en kraft -grupp att tänka igenom i hur stor utsträckning man har möjlighet att hjälpa till med detta, och på vilket sätt man skulle kunna göra det. Under förutsättninge n att kvinnliga småföretagare erbjuds möjligheter att lösa finansieringen och att kraft erbjuder kvinnorna möjlighet till marknadsföring via kontaktskapande finns det många kvinnliga småföretagare som skulle vara intresserade av att delta i kraft. 6 (7)

7 RESULTAT 5.2 Målformulering 5.2. Drömmen om företaget fem år framåt i tiden Om fem år skulle kvinnorna som inte har det idag vilja ha en stabilare ekonomisk situation och därigenom ett lugnare liv. Man vill få många kunder och vara eftersökt. De som nyligen startat si na företag ser framemot att etablera sig på marknaden, och kunna försörja sig på sitt företag. Det gäller att etablera sig under tiden de har Starta eget -bidrag för att ha en inkomst även efter att bidraget har tagit slut. Kvinnorna som har mer etablerade företag planerar sitt nästa steg i affärsutvecklingen. Vissa funderar på att anställa någon för att klara av ökad efterfrågan på marknaden. Andra ser tvärtom fram emot att aldrig behöva ha anställda utan att kunna arbeta själv eller eventuellt samarbeta m ed något annat företag. Dessa kvinnor menar att de alltid fått ta ansvar för andra människor medan företagandet för dem innebär frihet. Några ser fram emot större utmaningar för sitt företag, en vidareutveckling av sin nuvarande affärsidé. Någon känner sig tvungen att hitta ett alternativt verksamhetsområde till den befintliga eftersom hennes verksamhet idag är beroende av en god fysisk form. - Jag måste anställa någon för att klara av arbetsbördan. - Jag vill jobba med de här utbildningarna, och visa att jag klarar kan välja mina uppdrag så jag kan försörja mig. - Det är intressant att vi har vårdat och vårdat. Så därför är den företagsformen intressant Nödvändiga redskap vid förverkligandet av drömmen Många kvinnor försöker söka upp olika nätverk för att skapa kontakter. Kontakter behöver man dels för att marknadsföra sig och dels för att hitta samarbetspartners. 7 (7)

8 Några menar att det är svårt att få förtroende hos företag som konsult om man inte är känd sedan tidigare. Därför skulle man kunna utnyt tja nätverk för att skapa ringar på vattnet. Andra behöver kontakter med andra konsulter för att täcka upp med den kompetensen som man saknar själv. Det är en förutsättning för att kunna ta sig an mer komplicerade uppgifter än vad man gör idag. De som redan idag har tillräckligt många uppdrag vill gärna få in ännu fler förfrågningar för att kunna sålla bort de mindre intressanta eller mindre passande uppdragen. Någon behöver söka pengar för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. En annan vill utveckl as genom att gå olika kurser. KrAft är också intressant för kvinnorna mycket p g a möjligheten till kontaktskapande. - Här är det många gånger så att företagen släpper in dig som konsult om de känner igen dig Därför satsar jag på att komma in i olika nätverk så det sprids. - Om jag skulle gå igång med det här så kräver det pengar och en stor kraftsatsning med andra konsulter. Det kräver mer kompetens än vad jag själv har. - Ringar på vattnet är ett mycket bra sätt, att vara med i olika sammanhang, t ex ett sådant sammanhang [kraft]. 5.3 KrAfts betydelse för deltagarna 5.3. Spontant om kraft Deltagarna tycker att idén med kraft är vettig, nästan efterlängtad. Man uppfattar näringslivet och högskolan som vitt skilda värdar och ser med spänning på ett förhoppnin gsvis fungerande samarbete. Man ser även fördelarna i att arbeta i grupp och att skaffa kontakter. Några har erfarenhet av liknande sätt att arbeta på, vilka de bedömer som givande. Det är viktigt att få in nya infallsvinklar på sitt eget problem från an dra. 8 (7)

9 Nackdelen är dock att kraft i första hand vänder sig till etablerade företag och att deltagandet kräver en stor ekonomisk insats för småföretagare. En del ser finansieringen som en direkt bromskloss för den egna möjligheten att delta, andra bekymrar sig mer om den praktiska nyttan av kraft i förhållande till omsättning. Man är osäker på hur mycket uppmärksamhet ens eget företag kommer att få för den summan pengar. - Idén är vettig, att kombinera högskola och företagande. Min erfarenhet är att högskolan är en värld för sig. Det behövs broar. - Detta att medverka i en grupp kan ge väldigt mycket i form av korsbefruktning, så det är bara en annan form av nätverkning man kan se det som. - Jag känner mig som en etablerad företagare, men det var den ekonomiska biten. - Om jag nu har : - och verkligen satsar på det här, får jag då verkligen vad jag vill ha? När jag lyssnar nu så kan jag misstänka att det ibland blir mitt företag, och ibland ett annat som kommer upp, då känner jag att det är Nytta med kraft för deltagarna Den största nyttan med kraft för deltagarnas egen del är kontaktbyggande och utnyttjande av andras kompetens. Man vill vidga vyer både utvecklingsmässigt och kontaktmässigt (marknadsföring). Lika vikigt som det är att få ta del av andras åsikter verkar det också vara att bidra med sin egen kompetens. Många känner sig ha en bred kompetens som bygger på livserfarenhet, men som inte värdesätts av någon idag. Någon ser sin möjliga roll mer som konsult än deltagare i en blivande kraft -grupp. Arbetar man med konsultverksamhet så kan man tänka sig att bidra med sin kompetens även i detta sammanhang. Mer konkret har kvinnorna svårt att se nytta med kraft just nu. Någon som har erfarenhet av liknande projekt tidigare, fast för större före tag, har svårt att se nyttan med kraft för småföretagare. - Kontakterna. Att spegla sig själv och sitt företag i andra. Att vidga sina vyer, se vad kan jag utveckla för att växa. - Jag är inne att jobba som konsult åt kraft. 9 (7)

10 5.3.3 För- och nackdelar med kopplingen högskola näringsliv Samtliga deltagare är övertygade om att ett samarbete mellan näringsliv och högskola är nödvändigt. Näringslivet behöver få input från forskningssidan. Den föreställningen kvinnorna har om universitetet innefattar en motsatsbi ld till det hektiska näringslivet. Universitet står för eftertanke och reflektion. En kvinna har positiva erfarenheter av ett tidigare samarbete med forskare. Hon uppskattar forskarnas konsultativa insatser i stället för den förväntade pekpinneattityden el ler forskare som skulle lösa problemen åt företagen. Därmed ser hon en potential även hos kraft. Några ser även studenter som en resurs att tillgå i ett samarbete mellan högskola och näringsliv. Man skulle kunna använda deras färska utbildning på praktikp latser eller i olika slags konsultuppdrag. Samtidigt behöver forskarvärlden få kontakt med vanliga människor och näringslivet. Man ser på forskare som verklighetsfrämmande och i behov av färska impulser. En nackdel eller snarare ett hinder för att sa marbetet ska fungera är universitetsvärldens stelbenta regler. Vissa har erfarenhet av hur svårt det är att få igenom något förslag och hur lång tid beslutsprocesserna tar. Universitet är för byråkratiskt, och man upplever att människorna som arbetar där inte vågar ta initiativ eller fatta egna beslut. Någon som gått sin yrkesutbildning för flera decennier sedan och sedan dess arbetat inom näringslivet ser sig själv vara i behov av uppfräschning från nyare forskning. De flesta tycker att det är fördelakt igt att ha ett ledningsteam där den ena parten, handledaren, kommer från näringslivet och den andra, projektledaren, från högskolan. Någon motsätter sig dock projektledarens ensamma budgetansvar och menar att man borde dela upp ansvaret för budget på fler än en person. - Näringslivet idag är så uppskruvat i tempo så att det behövs tid för reflektion. Hos universitet tror jag man kan få ut en del av att man funderar vart man är på väg. - Att bryta vallar mellan akademiker och annat folk. Det är en förutsättning från samhället. - Det är risk med alla dessa stelbenta regler. Och man är alldeles för rädd för att satsa. - Vi har själva jobbat med två forskare Jag blev väldigt imponerad. De agerade inte som jag trodde att en forskare reagerade. De löste inga problem åt oss men de hade vinklingar ur andra perspektiv 0 (7)

11 5.3.4 Den optimala gruppen för deltagare Det viktigaste för en fungerande kraft -grupp är att ha någonting gemensamt med andra gruppdeltagare. En gemensam nämnare i form av ett gemensamt problem eller ett ge mensamt mål är avgörande för en fungerande grupp. Företagsstorlek spelar en viss roll. Man ser gärna ett samarbete tillsammans med andra småföregtare eftersom problemställningarna tydligen är mer likartade. Det kan vidare också vara skillnad mellan småföretagarna.; en del vill expandera, andra inte. Då är det en fördel att man är i samma grupp med dem som har samma ambitionsnivå. Några ser en fördel i att arbeta tillsammans med dem som är i samma bransch för att kunna byta erfarenhet. Möjligen skulle ma n utveckla ett samarbete med andra gruppdeltagare för att sedan marknadsföra sig tillsammans. Andra ser en större fördel i att arbeta tillsammans med representanter från helt andra branscher för att få nya infallsvinklar. De flesta är inte rädda för att vara i samma grupp med sina konkurrenter. En del är dock mer försiktiga på den punkten. En del kvinnor ser gärna en blandning av olika människor i en och samma grupp. Man skulle t ex gärna arbeta tillsammans med människor i olika åldrar. Även könen skull e man kunna blanda. Om kvinnor arbetar för sig kan det hända att man bildar vänskapsgrupper i stället för fungerande arbetsgrupper tycker några. Andra uttalar sig inte om detta. En del vill undvika allt för dominerande personer, särskilt dominanta män i gr uppen. Kvinnorna önskar sig också att alla gruppdeltagare har ett ärligt intresse för ens eget företag. Är man inte intresserad av andras företag så bidrar man förmodligen inte med särskilt mycket i gruppen. Geografi spelar också en stor roll. Man vill helst inte behöva köra för långt för att kunna träffas. Kvinnorna lägger ett stort ansvar för en fungerande grupp på handledaren. De menar att det är omöjligt att veta exakt från början hur de olika personerna kommer att passa ihop, men att handledaren ä ndå har möjlighet att kunna styra gruppens samarbete. (7)

12 - Ett problem man har gemensamt. Man kanske inte har samma problem i ett verkstadsföretag. - Oavsett vem som går in i en sådan grupp så måste det finnas ärlighet Jag måste förutsätta att alla som är med i min kraft-grupp är lika intresserade av mitt företag som jag är av andra företagen. - Inga dominanta herrar, inga besserwissertyper. - Geografi spelar en viss roll, man ska inte behöva köra för långa sträckor. - Och inte bara kvinnor utan både yngre och äldre. - Jag håller med om att kvinnor behöver stärka sig själva men jag tror att det finns något inom oss som ibland kan vara ett hinder för oss själva Det är något som stoppar. 5.4 Teman 5.4. Önskvärda teman Kvinnorna fick först individuellt skriva ner t eman som de själva skulle vilja lära sig mer om i en blivande kraft -grupp. Därefter skedde en diskussion i grupp, vilket resulterade i att man gemensamt kom fram till några bredare ämnesområden som innefattade alla kvinnornas individuella önskemål. Kvinnorna skriver ner många olika teman, och ser därmed tydliga behov av kompetensutveckling där kraft uppfattas som en möjlig väg att gå. Strategisk affärsutveckling är det övergripandet temat, under vilket man talar om behovet av att identifiera marknadsbehov, definiera sin målgrupp och profilera sig själv. Att breda sitt kontaktnät ser många som en stor del av kraft -gruppens verksamhet. Både de nya företagen och de etablerade vill lära sig mer om marknadsföring. Man skulle även kunna tänka sig att göra någon marknadsundersökning för att ta reda på hur marknaden ser ut, vad det är som efterfrågas, och hur ens kunder ser ut. När det gäller marknadsföring har man vidare ett behov av att lära sig sälja ett för kunderna nytt projekt. Man kan även behöva hjälp me d att lära sig de ekonomiska termerna. Det är svårt att komma till kunderna och inte tala deras språk, men oftast har man det inte gratis om man inte läst ekonomi. 2 (7)

13 Man vill även lära sig mer om marknadsföringskanalerna. Kontaktbyggande eller gemensamma plattformar föreslås vidare som ett sätt att marknadsföra sig. Kvinnorna vill också lära sig hitta sina kunder. Det är vikigt att definiera rätt målgrupp för att inte slösa bort pengar på marknadsföring till fel kundkrets. Många kvinnor tror att de ta r för lite betalt för sitt arbete. Man skulle gärna vilja lära sig värdesätta sig själv mer. Man vill även ta reda på vad som man är specifikt duktig på, vilken särkompetens som man kan marknadsföra sig med och ta betalt för. Några ser ett behov av direk t kompetensutveckling i sitt eget område. KrAft skulle kunna vara till hjälp för att definiera utbildningsbehov och för att hitta rätt kurs. Kvinnorna menar att det kan vara svårt at hitta passande kurser och utbildningar för småföretagare. Vissa skulle även behöva hjälp med fokusering. Man känner att ens kompetensområde och potentiella produkter/tjänster är för brett och att det är vikigt att få hjälp med att profilera sig med något konkret. Där anses marknadsundersökningar kunna ha en plats. Några skulle vilja lära sig arbetsledning och motivation. Detta är intressant om man ska behöva anställa någon. Kvinnorna betonar även vikten av att knyta an studenter till kraft -projektet, både för att utnyttja studenternas kunskap och för att ge dem lärotillfäll en. - Att sälja det okända en viss form av ekonomisk utbildning. - Marknadsundersökningar Vad är det som är mest rätt, jag tjänar mest på. - Att ta betalt för sin kunskap, jag tror att man är jättedålig som kvinna på att ta betalt som kvinna för kunskap. - Marknadsföring. Till vem och vilka. Ofta slösas det mycket marknadsföringspengar utan at ha definierat sin målgrupp. - Utveckling, att man ser framåt, visioner. Kompetensutveckling. Det kan vara svårt att hitta utbildningar, utbildningsformer, vad är det jag behöver, vad behöver jag komplettera. - Lite grann som man gör i nätverken, hur kan jag bredda mitt kontaktnät. Det kan man göra genom universitetet, men det finns ju andra vägar att gå. 3 (7)

14 5.4.2 Gruppering av teman Följande temaområden kom man gemensamt fr am till i de två olika grupperna. Grupp. Marknadskommunikation (SWOT, marknadsundersökningar, marknadsföring) 2. Gemensamma plattformar (nätverk, kommunikation) 3. Självvärdering (ta betalt, kompetensutveckling, profilering) 4. Visioner Grupp 2. Strategiutvecklin g (att sälja det okända, marknadsföring, att utveckla/realisera idéer, ekonomiskt språk, att kunna ta betalt) 2. Nya samverkansformer (vägar in till universitet/studenter, hitta kontaktvägar) 3. Motivation inom företaget (företagsledare som individ i företaget, mentorskap) 4. Kraft som företag (lärandesynpunkter) 5.5 Finansiering Finansiering är den svåraste delen i hela diskussionen. Ämnet kommer upp redan under tidigare frågor. Många kvinnor har svårt att se sin egen roll i hela kraft -projektet just p g a ekonomi n. Ingen av kvinnorna säger sig själv ha möjlighet att finansiera deltagandet i en kraft -grupp. Kravet på att betala in : - gör att man uppfattar kraft som ett koncept för stora väletablerade företag och inte för småföretagare. Detta känns som en s tor besvikelse. Kvinnorna undrar också varför det just är företagen som ska betala pengarna i ett samarbete mellan högskola och näringsliv. Några av kvinnorna kommer dock med några förslag till hur man skulle kunna lösa finansieringen. Man talar om EU Vä xtkraft Mål 3 projektet som ett sätt. Någon har mycket positiva erfarenheter av detta, andra mer negativa. Nutek föreslås som ett annat sätt. Någon känner till att de har bidrag till att utveckla kvinnligt företagande. 4 (7)

15 Även sponsorer i form av större f öretag nämns som ett förslag. Man tror samtidigt att ett sponsorföretag skulle kräva någonting i gengäld, och man är osäker på vad som man skulle kunna erbjuda. Några kvinnor skulle kunna tänka sig att gå in i kraft -projektet som ett nätverk. Antingen sk ulle man då kunna söka bidrag som nätverk, eller så skulle man kunna dela upp seminariedagarna mellan olika företag i sitt nätverk och låta varje företag ta del av och finansiera en dag. Om man delade upp seminariedagarna mellan företagen i så skulle man k unna hålla studiecirklar efter seminariedagarna i sitt nätverk. Nackdelen med detta förslag är dock att man inte kan bygga upp en fungerande kraft - grupp om det kommer nya människor till varje träff. Ytterligare ett förslag är att man själv skulle kunna hå lla gästföreläsningar på universitet mot att få delta i en kraft -grupp. Kvinnorna säger sig själva ha svårt att hitta bidrag, men är öppna för förslag. Med andra ord skulle någon form av hjälp från kraft arrangörerna tacksamt tas emot. - Jag tror inte att man som liten företagare kan fixa den finansieringen. Det är ju inte bara kostnaden för pengarna utan du ska också avsätta tid, både före och efter. - Det som Per presenterade kan jag tycka är för företag som har stabil ekonomi och har stagnerat och behöver utvecklas. Det är målgruppen för kraft. - Jag ser ju företag som lyckats få Mål 3. - Jag har dålig erfarenhet av bidrag, jag har dålig erfarenhet av var man ska leta. - Det finns en nackdel med att man är olika personer varje gång eftersom man bygger upp ett förtroende i gruppen och är det olika personer varje gång så tror jag att man stoppar det. - Få avgiften betald mot att ge två föreläsningar på universitetet? Lomma, Tellas Consulting Kirsti Tellas 5 (7)

16 FRÅGEGUIDE, FOKUSGRUPPER kraft Bilaga. INLEDNING (0 min) Video och anonymitet (Vi spelar in det för att jag inte ska behöva anteckna. Kirsti, min kollega som ni träffade innan kommer att titta på bandet och analysera frågeteknik. Bandet stannar hos henne.) Agenda (Vi ska prata ca timme utan paus. Sedan går vi tillbaka till Aten där vi samlades i början. Jag ställer frågor, ni svarar. Ta gärna kaffe.) Presentation av deltagare och moderator (namn, ålder, företag, verksamhetsområde ) 2. MÅLFORMULERING (5 min) Det var mycket intressant att höra vad ni sysslar med. Kvinnligt företagande är ju ganska osynligt, men ni bevisar verkligen att det finns många driftiga kvinnor. Ni hade säkerligen en del mer eller mindre konkreta ambitione r när ni startade ert företag. Tyvärr hinner vi inte gå in på det just nu. Jag skulle däremot vilja veta hur ni ser på framtiden. Vad drömmer ni om, vad har ni för ambitioner? Var är ni om 5 år i ert företag? Vad behöver ni för att förverkliga den drömmen? Har ni allt ni behöver själv eller behöver ni hjälp utifrån? På vilket sätt då? (Du är ute efter att de behöver hjälp av andra företag, av nätverk eller av kurser mm, d v s idén med kraft. Gå inte in på teman än. Låt dem nämna, men inga följdfrågor på det. Koncentrera dig på formen av hjälp.) 3. KRAFT FÖR OSS (5 min) KrAft är ett sätt att hjälpa företagare att få hjälp i utvecklingen. Vad tycker ni om detta? Vad tycker ni om den formen? (Fördelar, nackdelar, funderingar, oklarheter) (Du behöver inte svara på deras frågor utan bara sammanfatta: Det här skulle ni alltså vilja veta eller Det här verkar oklart för er. Uppmuntra till diskussion nu och till frågestunden efteråt. ) Vilken nytta ser ni att NI skulle kunna ha av KrAft? Något mer? Vad ser vi för nytta med kopplingen mellan högskola och näringsliv som KrAft-idén bygger på? Vad finns det för fördelar med att ha ett ledningsteam där den ena parten (handledaren) kommer från näringslivet och den andra parten (projektledaren) från högskola? Nackdelar? Om vi tänker på den gruppen som man jobbar i inom KrAft, vad kännetecknar en välsammansatt grupp som ni själva skulle vilja arbeta i? (önskad bransch, deltagarnas mål med KrAft, ålder på deltagare eller på företaget som representeras, medlemmarnas ba kgrund mm) 4. TEMA (5 min) Nu ska vi prata om vilka ämnen som är intressanta för er. Vi börjar med en individuell brainstorming om ämnet. Ni har 5 minuter på er att skriva ner ämnen/teman som ni skulle vilja lära er mer om inom KrAft. (Dela ut papper och penna till alla.) Vad har ni skrivit för någonting? Vilka teman skulle ni vilja att man behandlar i er kraft -grupp? (Skriv upp alla teman på tavla eller blädderblock.) Det finns vissa likheter mellan era önskemål. Om ni själva skulle vilja hitta 2 eller 3 gemensamma teman, d v s att gruppera de olika teman, vad skulle ni då komma fram till? (Låt dem först försöka gruppera själva, sedan får du hjälpa till. Exempel på teman är: Omvärldsbevakning, Styrning och ledning, Internationalisering.) 6 (7)

17 5. FINANSIERING (5 min) Hur resonerar ni kring finansieringen av kraft? Vilka möjligheter finns det? Känner ni att ni behöver hjälp med att hitta en lösning på detta eller löser ni det själva? 6. AVSLUTNING (5 min) Ni har redan tagit ert första steg i förver kligandet av drömmen ni beskrev i början av vår diskussion ni har kommit hit och jobbat en hel eftermiddag med planeringen av er verksamhetsutveckling. Vill ni någonting mer att säga avslutningsvis angående KrAft och allt detta vi har pratat om? Tack för en intressant diskussion! Nu får vi gå tillbaka till Aten, salen där vi samlades i början. 7 (7)

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Nytt år - nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter Nytt år - nya möjligheter Under våren 2008 finns flera smarta möjligheter att ge ert miljöarbete en skjuts framåt. Samtidigt hjälper ni studenter från de ledande universiteten och högskolorna att nå ut

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer