KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012"

Transkript

1 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

2 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst från Sverige till Norge, norska företagsinvesteringar i Sverige samt norrmäns konsumtion och investeringar i Sverige. Interreg Sverige Norge är ett gränsöverskridande samarbete inom ramen för EU programmet Interreg med mål att stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. Programmet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området för Interreg Sverige Norge sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen i söder. Projektet KUSK bedrivs inom ramen för detta program. Det pågår Svensk projektägare är Västra Götalandsregionen och norsk projektägare är Østfold Fylkeskommune. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag för arbetet med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I arbetet deltar kommuner i regionen och olika regionala organisation med ansvar inom ramen för tillväxt och utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för dessa aktörer. Denna rapport är en delrapport från projektet. Den bygger på arbete i fyra temagrupper. Vi hoppas att detta arbete ska inspirera politiker i gränsregionen till ett aktivt arbete med strategi för hur man på båda sidor av gränsen på bästa sätt kan ta tillvara och utveckla de förutsättningar som finns för tillväxt och utveckling i gränsregionen. Uddevalla december 2012 Christian Martins Biträdande Förbundsdirektör i kommunalförbundet Fyrbodal och Ordförande för styrgruppen KUSK 2

3 Innehåll Förord... 2 Inledning... 4 Arbetskraft och kompetensförsörjning... 5 Näringslivsstrukturer i KUSK området... 7 Levekår og folkehelse... 9 Kommunikasjoner og infrastruktur Bilaga 1. Arbetskraft och kompetensförsörjning. arbetskraft och arbetspendling over riksgransen konkurrens eller mojligheter Bilaga 2. Näringslivsstrukturer i KUSK området. i kusk omradet Bilaga 3. Folkhelse og levekår folkhalsan samredaligare i gransregionen Bilaga 4. Kommunikasjoner og infrasatruktur

4 Inledning Interregprojektet KUSK (kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) har som syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I ett första steg har en utbildningsinsats genomförts. Det har handlat om att använda visualiseringsverktyg för att tolka och analyser statistik samt och göra enklare analyser. Deltagarna kommer från kommuner och regionala organisationer i gränsregion och har alla på olika sätt ett ansvar inom ramen för planering och tillväxtarbete där kunskap om gränsregionala frågeställningar är väsentligt. Arbetet har bedrivits i fyra temagrupper Arbetskraft och kompetensförsörjning Näringsliv Levekår og folkehelse Kommunikasjoner og infrastruktur Grupperna har erhållit en handledare från högskola eller universitet i gränsregionen. En kontaktperson per grupp har ansvarat för att administrera arbetet och vara länk till projektledningen. Inledningsvis valde alla deltagare ett intresseområde utifrån sitt uppdrag och sin organisations behov av analysunderlag. Grupperna har haft stora friheter i uppläggning av arbetet. Arbetet inleddes under hösten 2011 och slutredovisades i september I april 2012 redovisade grupperna sitt arbete för de övriga grupperna. Mot bakgrund av synpunkter och diskussioner vid detta seminarium genomfördes två slutseminarier under september Målgruppen var politiker och tjänstemän inom kommun, region/fylke och andra organisationer med ett ansvar för gränsregionens frågor. Gruppernas fullständiga rapporter finns i bilaga till detta dokument. Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra rapporterna. Sammanfattningarna syftar till att lyfta fram de resultat och slutsatser som dragits i de olika grupperna och behov av fortsatta analyser som deltagarna ser. Denna rapport är en delredovisning av projektets resultat. Tillsammans med fortsatt arbete inom KUSK projektet utgör den ett underlag för arbetet med visioner, strategier och tillväxtoch planeringsarbete i gränsregioner. 4

5 Arbetskraft och kompetensförsörjning Arbetet innebär en analys av nuvarande och framtida arbetskrafts och kompetensförsörjning i gränsregionen Fyrbodal/Østfold med målet att identifiera fördelar, nackdelar, hinder, möjligheter, samband och framgångsfaktorer för arbetet med dessa frågor. Deltagare Jenny Christensen Jens Sandahl Sara Andersson Madeleine Johansson Anna Malin Lundhamn Hans Ole Johnsen(kontaktperson) Dalslands Kommunalförbund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen GO samarbetet, Business Region Gothenburg Lysekils kommun NAV Inledningsvis konstaterar man att kompetensen finns i de människor som bor i gränsregionen och att förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande av befolkningen) är ett mått på hur gångbar kompetensen är på arbetsmarknaden. Dalsland har under en längre tid upplevt en utflyttning av yngre personer och en befolkningsminskning samtidigt som Østfold har varit ett inflyttningsfylke där unga personer bosatt sig för att pendla till Osloregionen. Till Strömstad flyttar norrmän. Arbetsmarknaden i Østfold har varit präglad av industriverksamhet, men antalet sysselsatta där minskar nu. Även Fyrbodal har en stark tradition av industriellt verksamhet. Både Østfold och Fyrbodal hade 2010 en större andel sysselsatta inom industriell verksamhet än genomsnittet för länderna. Intressant att notera är att handeln i Østfold sysselsätter en större andel än i Norge totalt, men även större andel än Fyrbodal. Arbetslösheten i Østfold är högre än i Norge totalt medan den i Västra Götaland ligger strax under nivån för hela Sverige (augusti 2012). Den något högre arbetslösheten i Østfold än i riket förklaras bl.a. av den straka industriella verksamheten som drabbats av nedgång i konjunkturen samt att många invandrare utan kunskaper i språket och yngre utan utbildning har svårt att hitt arbete. Det är variationerna inom Västra Götaland, kommunerna i norra Bohuslän har en låg arbetslöshet medan Dalsland ligger över genomsnittet för riket och Västra Götaland. Turism och handel i Norra Bohuslän är en förklaring till den låga arbetslösheten där. Saab krisen avspeglar sig i höga arbetslöshetstal i Trollhättan och angränsande kommuner. Arbetspendling men även flyttning över riksgräns är ett sätt att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet. I Østfold fanns bland sysselsatta fjärde kvartalet 2011 enl. SSB nästan personer med födelseland Sverige. Två av tre var inpendlare och en av tre var bosatt i Norge. Vid samma tidpunkt fanns det bland de sysselsatta i hela Norge personer med födelseland Sverige, varav drygt var sysselsatta inom helse og sosialtjenser i Norge. Statistiken från Sverige är ett år tidigare, Då fanns personer födda i Norge bosatta och förvärvsarbetande i Sverige, av dessa arbetade i Fyrbodal. Även här är de flesta verksamma inom vård och omsorg, närmare personer födda i Norge och bosatta i Sverige arbetar inom denna del av näringslivet. Troligtvis är det så att norrmän och svenskar flyttar till grannlandet av olika orsaker. Av de norrmän som valt att flytta till Västra Götaland är andelen 60+ betydligt högre än för svenskar som flytta till 5

6 Norge. Svenskar som flyttar till Norge har större delen av sitt yrkesverksamma liv kvar, medan norrmän som flyttar till befinner sig i slutet av sin yrkeskarriär. Arbetsförmedlingen gör bedömningar av tillgång och efterfrågan efter yrkesgrupper (www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen). I stor utsträckning verkar det var brist på samma kompetens i hela gränsregionen, till exempel, sjuksköterskor, läkare, yrken inom bygg och anläggning samt ingenjörer. Undantaget är vissa yrkesgrupper inom handel där det är brist i Østfold och överskott i Fyrbodal. En gemensam Østfold/Fyrbodal balans lik Öresundsbalansen för tillgång och efterfrågan på arbetskraft krävs för att kunna arbeta vidare med frågeställningen. För detta krävs en samordning av norsk och svensk data över brist och överskottsyrken. Ett försök har gjorts för att se på studerandependling. Statistiken från Högskoleverket och Migrationsverket är inte tillräcklig för att mäta studerandependling. Centrala Studiestödsnämnden(CSN) har uppgifter på svenskar som söker studiebidrag i Norge. År 2010 ansökte och beviljades 69 personer bidrag förstudier i Norge. Bilden blir ofullständig då alla inte finansierar sina studier med studiemedel. EURES (EURopean Employment Service) er et nettverk knyttet til arbeidsetatene i de Europeiske land med hovedoppgaven å fremme flyt av arbeidskraft over landegrensene. EURES Sverige og Norge har dedikerte personer med landansvar for hverandres land. På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet, jobber EURES Norge mest med arbeidsgivere som ønsker å rekruttere inn, mens svenske EURES ofte innehar en rådgiverfunksjon for jobbsøkere som vil finne jobb i Norge. Det arrageeres jobbmesser i Sverige hvor norske arbeidsgivere kan møte søkere. Det er meget sjeldent at det lyses ut stillinger for norske arbeidssøkere i Sverige. För att besvara frågan om konkurrensen om arbetskraften i gränsregionen är påtaglig inom vissa yrkesgrupper gjordes en mindre fallstudie i Dalslandskommunerna. För att besvara frågan om konkurrensen om arbetskraften gjordes en mindre fallstudie i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål). Kommunerna är den största arbetsgivaren och de upplever att de har svårigheter att rekrytera inom tekniska yrken (plan, bygg, väg, vatten), chefer till skola, vård och omsorg, förskollärare, fritidspedagoger och sjuksköterskor. Man ser ett samband mellan konkurrens om arbetskraft och arbetsmarknaden i Norge. Detta gäller t.ex. sjuksköterskor och timvikarier inom vård och omsorg. I avsnittet om fortsatt arbete anges att det finns en rad skillnader i regelverk, arbetsmarknadspolitik och socialförsäkring i de två länderna som försvårar jämförbarheten och att en djupare analys av skillnaderna kan öka förståelsen för orsaken till skillnaderna i arbetslöshet. En begränsning är att det saknas yrkesstatistik för personer som arbetar i Sverige men inte är folkbokförda där. Det är även angeläget att studera ohälsostal och pensionsavgångar samt göra befolkningsprognoser för att bedöma framtida kompetensförsörjning i gränsregionen. Även harmoniserad statistik över lönesummor och arbetskraftskostnader är intressant. Inom området studerandependling finns behov av att studera huruvida det finns utbildningar som tillgodoser näringslivets behov av kompetens för att se om det finns skäl att samarbeta över riksgränsen. Det vore även intressant att se om det finns möjlighet att samarbeta vid arbetsmarknadsutbildningar och utbyte av lärlingsplatser inom bygg och anläggningsbranschen. 6

7 Näringslivsstrukturer i KUSK området. Som utgångspunkt för uppgiften formulerades en problemställning "Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene". Kan dette dokumenteres statistisk? Deltagare Daisley, Annika Kömmits, Urmas Vingerhagen, Steinar Karlsson, Lotta Carlberg, Sonja Gränskommittén Dalsland/Bohuslän/Østfold Västra Götalandsregionen Fredrikstad kommune Munkedals kommun Lysekils kommun Handledare har varit Martin Henning, Lunds Universitet/Handelshögskolan i Göteborg Visualiseringsverktyget Statistics Explorer används för presentation av data. Man har valgt å benytte den engelske betegnelsen fordi det kan skille litt på norske og svenske betegnelser. Sysselsättning efter näringsgren per kommun och grupper av kommuner med karta ngsgrenarkuskkapitel.html Sysselsatta efter näringsgren och utbildningsnivå för hela gränsregionen ngsgrenarkusk.html De største næringsgrenene for hele området er Business services(25 procent av sysselsättningen) og Goods production(19 procent av sysselsättningen). Den første øker, den andre avtar. Befolkningen øker i antall i stort sett hele området, men gruppen har ikke gjort noen analyser som sier noe om i hvilken retning antallet sysselsatte i disse næringene endres. Sysselsettingsandelen innen Goods production er gjennomgående høyere i de svenske regionene enn i de norske. I Oslo( 10 procent) med nærliggende regioner er andelen innen dette området vesentlig lavere enn i Gøteborgregionen( göteborg 20 procent). Det samme ser en også i Stockholm( 10 procent). I Norge synes sysselsettingsandelen i følgende områder å ligge gjennomgående høyere enn i de svenske regionene: Retail and restaurant, Health and social work og Other private and public service. Gruppen finner ikke noe grunnlag for gjennom den statistikken man har lagt til grunn å kunne påvise noen spesiell forhold som underbygger påstanden om at Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene. I enkelte kommuner så er det enkelte sysselsettingsområder som peker seg spesielt ut. Det er speseielle forhold som gjør det, som f.eks. at Business services dominerer i Ullensaker (42 procent av sysselsättningen)fordi hovedflyplassen ligger i kommunen. I noen kommuner rundt Oslo dominerer Other private and Public service fordi det er hovedstad og har funksjoner i forhold til dette. 7

8 Den største sysselsettingsandel i Oslo er Business services(35 procent). Dette området dominerer også i Göteborgs regionen (Göteborg 31 procent) og ikke minst i Stockholmsregionen(Stockholm 43 procent). Således kan vi med støtte i vårt materiale påstå at dette er hovedstad og storby næringeer. I Strömstad dominerer Retail and restaurants (41 procent)som følge av stor grensehandel. Videre arbeid Rapporten har ikke sett på sammenhenger mellom befolkningsutviklingen i kommunene og utvikling i antall arbeidsplasser, men bare på relative tall for næringsområder i forhold til total sysselsetting. Det kan være et område å se på sammenhengen mellom antall arbeidsplasser og befolkningen. Rapporten tar for seg næringsområder. Dette kan belyses langt mer detaljert ved å gå inn på de enkelte næringene, som et næringsområde omfatter, men krever betydelig mer innsats enn det har vært mulig å mobilisere i forbindelse med KUSK gruppas arbeid. I rapporten er tall fra Stockholm trukket inn. Disse viser noen samsvarende hovedstadsfunksjoner, men disse kan bearbeides videre. 8

9 Levekår og folkehelse. Utgångspunkten för arbetet var frågeställningen huruvida folkhälsan/levekåren är sämre i gränsregionen än i övriga delar av respektive land. Deltagare Göran Carlsson(kontaktperson fr maj 2012) Trollhättans stad Sofia Reimbert Knut Johan Rognlien Tormod Lund Hege Marie Edvardsen (kontaktperson) Uddevalla kommun Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Fredrikstad kommune Geir Tufte fra høgskolen i Østfold har vært veileder og rådgiver i prosessen. Man har også fått gode råd fra Göran Henriksson i Västra Götalandsregionen. Sveriges riksdag anger det övergripande målet för folkhälsa Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Plan och bygglagen talar om goda sociala levnadsförhållanden. Kommunen ansvarar självständigt för sin samhällsplanering. Norge innførte den såkalte Samhandlingsreformen fra 1. januar Folkhelseloven ska gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig velferdsstat. Folkehelse skal behandles politisk i de alminnelige plan og beslutningsprosessene i kommunen og fylkekommunen. Gruppen har studerat ett antal indikatorer1 för folkhälsa. Med hjälp av Statistics Explorer har kommunernas värden jämförts, i allmänhet mot ett riksgenomsnitt i respektive land för att så långt möjligt minimera effekterna av olika sätt att mäta och olika definitioner i Sverige och Norge. Geografisk struktur har undersökts liksom utveckling över tid och eventuell samvariation mellan indikatorerna. Arbetsleidighet og utdanning Brottslighet och utbildning Dödlighet och arbetslöshet Dödlighet och upplevd hälsa 1 förhållandet mellan valda indikatorer och folkhälsa är inte som orsak och verkan, t ex att låginkomsttagare inte automatiskt mår dåligt. De samband som finns är statistiska och behöver inte vara direkta. Presentationerna gjordes under processen och innan arbetets slutliga utformning var bestämd. 9

10 Frafall o vidaregangsskole Utbildning och dödlighet Valdeltagande och utbildning Gruppen har inte kunnat få något stöd för att folkhälsan är sämre därför att det är en gränsregion. Däremot har man sett att perifert belägna kommuner i flera fall har lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet, lägre valdeltagande, högre dödlighet och sämre upplevd hälsa. Förklaringar finns förmodligen i en rad faktorer, såsom närhet till arbetsmarknad, kommunikationer och infrastruktur, näringsstruktur m.m. Valdeltagande är den enda indikatorn där just gränskommuner på den svenska sidan utmärker sig. Valdeltagandet är överlag lågt där även om man jämför med andra perifert belägna kommuner. Beträffande avhopp från gymnasium syns inget påtagligt geografiskt mönster förutom att andelen avhoppare ofta är högre i Norge än i Sverige. Arbetsmarknadsläget kan spela en roll här men det finns ingen tydlig samvariation mellan avhopp och arbetslöshet inom respektive land. Skillnaderna kan eventuellt delvis förklaras av olika utbildningssystem i länderna. Vad gäller kriminalitet visar statistiken inte heller något klart samband med gränsregionen även om kopplingar kan finnas t ex till större gränsövergångar. Här följer ett urval punkter från gruppens arbete för vidare studier Frafall i vidaregåendeskole Vad ligger bakom extremvärden vissa år i vissa kommuner och varför verkar vissa kommuner ha kunnat förbättra sina siffror? Har man vidtagit speciella åtgärder? Medverkar utbildningssystemen i de båda länderna, och möjligheten att få arbete för ungdomar, till att Norge generellt har högre andel avhoppare? Valdeltagande Varför är det lågt valdeltagande i norra Fyrbodal? Gör avståndet till makten i Sverige och närheten till grannlandet att engagemanget till egna landet minskar? Eller hör det mer ihop med andra problem och förutsättningar i dessa områden? Varför avviker t ex Romskog, Aremark och Öckerö med högt valdeltagande? Finns där en kultur av samhörighet? I fallet Romskog sätter befolkningen enligt uppgift en ära i att rösta, en lokal tradition. Finns något att lära av detta? Utbildningsnivå Gruppen fann ett mönster med högre utbildningsnivå i kranskommuner runt storstaden Göteborg. Finns motsvarande mönster även i Osloregionen? Arbetslöshet 10

11 Varför verkar Strömstad påverkas positivt gällande arbetslöshet och närhet till gränsen när samma inte gäller för Dals Ed och Bengtsfors? Beror det på andra faktorer än näringsstrukturen? Dödlighet Har Romskog och Rygge något gemensamt som sänker dödligheten? Vad är det som höjer dödligheten i Strömstad och Bengtsfors trots att de anser sig mår bra där? Upplevd hälsa Varför mår man traditionellt sämre i vissa kommuner? Finns gemensamma orsaker eller är förklaringarna olika från fall till fall? Anmälda brott per invånare Skiljer sig mönstret om man separerar olika brottstyper? Finns det likheter mellan Strömstad, Marker och Halden avseende typ av brott, spelar gränsövergångarna någon roll? Rapporten avslutat med några exempel på hur man arbetat med att förbättra folkhälsa och levnadsvillkor. 11

12 Kommunikasjoner og infrastruktur Syftet med rapporten har varit att bidra till ökat kunskapsunderlag kring person och godstransporter i gränsregionen Sverige Norge och dess utveckling Deltagare Mårten Andersson Lars Rudström Christian Nilsson Espen Sørås Terje Pettersen Per Vallner Business Region Göteborg Vänersborgs kommun Dals Ed kommun Halden kommune Moss kommune Fylkesmannen i Østfold Handledare: Tobias Arvemo, Högskolan Väst Arbetsmarknaden i regionen från Göteborg till Oslo blir mer och mer gemensam (se t.ex. Nordisk pendlingskarta 2011). Vi har arbetspendling över gränsen i båda riktningarna. Regionen belastas också med största delen av den varutransport som finns till och från Norge, vilket präglar mycket av trafiken över gränsen (se Potensial for økt jernbanetransport over grensen). Inom ramen för projektet The Scandinavian 8 Million City (http://www.8millioncity.com/) har det tagits fram ett flertal analyser och rapporter som handlar om konsekvenserna av att bygga en höghastighetsjärnväg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn (se t.ex. Markedspotensial for nye togkonsept i korridoren mellom Oslo och København). Gruppen har valt indikatorer som på olika sätt är kopplade till kommunikationer och infrastruktur, till exempel historisk befolkningsutveckling, framtida befolkningsutveckling, utrikeshandel och trafikflöden. Statistiken har sedan visualiserats, delvis med hjälp av Statistics Explorer se Historisk befolkningsutveckling Befolkningsprognos Frågeställningarna är: Hur har befolkningsutvecklingen i regionen sett ut under 2000 talet? Hur ser befolkningsprognoserna ut för tiden fram till år 2020? Hur har utrikeshandeln i regionen utvecklats under 2000 talet? Hur har trafiksituationen i regionen utvecklats under 2000 talet? Den allra kraftigaste befolkningsökningen under 2000 talet fann man på den norska sidan samt i kommunerna runt Göteborg. Den framtida befolkningsutvecklingen, påminner mycket om den historiska. De kommuner och regioner som tidigare har ökat, spås fortsätta öka medan de kommuner som minskat under 2000 talet, tros fortsätta minska fram till år I Norge tror man att samtliga kommuner kommer att ha fler invånare 2020 jämfört med tio år tidigare. Tillväxttalen i Ullensaker, Sörum och Ås varierar mellan 30 och 36 procent. Oslo spås passera invånare. I 12

13 Sverige är det återigen runt Göteborg som den största ökningen väntas. Men även i norra Bohuslän, som till exempel i Strömstad, kommer en befolkningsökning att ske. Mindre kommuner i inlandet har en betydligt svagare utveckling att vänta. Varuexporten från den svenska sidan är större än från den norska sidan. År 2011 exporterades varor från Västra Götaland till Norge till ett värde av 22 miljarder svenska kronor. Det är en 50 procentig ökning under 2000 talet och något som bara till en liten del kan förklaras av inflationen. Varor till ett värde av 6 miljarder norska kronor exporterades år 2011 från Akershus, Oslo och Östfold till Sverige och det är en nivå som legat ganska oförändrat över tid. När det gäller den utrikeshandel som sker via lastbil, är flödena större in till Norge än ut från Norge. Varor motsvarande 6,5 miljoner ton importerades med lastbil över gränsen under 2009, att jämföra med 5 miljoner ton under Varor motsvarande 4,2 miljoner ton exporterades över gränsen med lastbil under 2009, också det en tydlig ökning. Årsdygnstrafiken för lastbilar är mer än dubbelt så stor vid Svinesund som vid Örje och det är också vid Svinesund som ökningen är tydligast handlade det om nästan 900 lastbilar som varje dag passerade vid Svinesund medan motsvarande värde för Örje var lastbilar. Även den totala årsdygnstrafik både vid E6, Svinesund/Storebaug och E18 Örje/Elvestad har ökat markant under perioden. Antalet passagerare med gränspendeln uppvisar enligt Västtrafik väldigt tydliga säsongsmönster, en nivå på ca resenärer per månad exkl. juli. En slutsats är att den region gruppen har undersökt är en tillväxtregion, vilket leder till ökade påfrestningar på infrastrukturen i området. Gruppen skriver Vi välkomnar därför ett gränsöverskridande samarbete på detta område. Vi välkomnar även ett förbättrat samarbete kring den gränsöverskridande statistiken på transportområdet, då vi under vårt arbete har stött på vissa brister. Det är viktigt att den region som studeras, lyfts fram som en betydelsefull nordisk tillväxtregion. Att det finns en landgräns som går igenom området får inte utgöra hinder för satsningar på kommunikationer och infrastruktur. I ett strikt nationellt perspektiv finns det en risk att tonvikten hamnar på hur förbindelserna mellan det egna landets två största städer ser ut, snarare än att titta på de flöden som sker gränsregionalt. Under arbetet har gruppen kunnat konstatera att det finns en hel del brister vad gäller statistiken på kommunikations och infrastrukturområdet. Mycket av det man var intresserade av har inte visat sig vara tillgängligt. Vid kontakt med den svenska myndigheten Trafikanalys, framkom att de erkände dessa brister och att de själva önskade att mer information kunde finnas tillgänglig. Deras huvudfokus visade sig vara på analys av inrikes resande och inrikes transportarbete, snarare än på det gränsöverskridande resandet. Man noterar att transportstatistik också lyser med sin frånvaro på StatNords hemsida, med undantag för uppgifter om arbetspendling. 13

14 Bilaga 1. Arbetskraft och kompetensförsörjning. pa arbetskraft och arbetspendling over riksgransenkonkurrens eller mojligheter Bilaga 2. Näringslivsstrukturer i KUSK området. i kusk omradet Bilaga 3. Folkhelse og levekår. folkhalsan samredaligare i gransregionen Bilaga 4. Kommunikasjoner og infrasatruktur. 14

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Gränslöst arbete gränslös fritid

Gränslöst arbete gränslös fritid Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008 Förord Norge och Sverige

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland akta 2013 verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland Geografi Den svensk-norska gränsregionen Gränslöst 15Samarbete omfattar Fyrbodalsområdet i Västra Götaland (kommunerna Strömstad,

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

TABELLBILAGA. Geografi och befolkning

TABELLBILAGA. Geografi och befolkning TABELLBILAGA Geografi och befolkning I ÖKS-regionen ingår nedanstående amter/fylken/län. Dessa utgör också NUTS-3 områden enligt EUs nomenklatur. Statistiken i denna tabellbilaga omfattar bara dessa områden,

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer