KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012"

Transkript

1 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

2 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst från Sverige till Norge, norska företagsinvesteringar i Sverige samt norrmäns konsumtion och investeringar i Sverige. Interreg Sverige Norge är ett gränsöverskridande samarbete inom ramen för EU programmet Interreg med mål att stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. Programmet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området för Interreg Sverige Norge sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen i söder. Projektet KUSK bedrivs inom ramen för detta program. Det pågår Svensk projektägare är Västra Götalandsregionen och norsk projektägare är Østfold Fylkeskommune. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag för arbetet med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I arbetet deltar kommuner i regionen och olika regionala organisation med ansvar inom ramen för tillväxt och utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för dessa aktörer. Denna rapport är en delrapport från projektet. Den bygger på arbete i fyra temagrupper. Vi hoppas att detta arbete ska inspirera politiker i gränsregionen till ett aktivt arbete med strategi för hur man på båda sidor av gränsen på bästa sätt kan ta tillvara och utveckla de förutsättningar som finns för tillväxt och utveckling i gränsregionen. Uddevalla december 2012 Christian Martins Biträdande Förbundsdirektör i kommunalförbundet Fyrbodal och Ordförande för styrgruppen KUSK 2

3 Innehåll Förord... 2 Inledning... 4 Arbetskraft och kompetensförsörjning... 5 Näringslivsstrukturer i KUSK området... 7 Levekår og folkehelse... 9 Kommunikasjoner og infrastruktur Bilaga 1. Arbetskraft och kompetensförsörjning. arbetskraft och arbetspendling over riksgransen konkurrens eller mojligheter Bilaga 2. Näringslivsstrukturer i KUSK området. i kusk omradet Bilaga 3. Folkhelse og levekår folkhalsan samredaligare i gransregionen Bilaga 4. Kommunikasjoner og infrasatruktur

4 Inledning Interregprojektet KUSK (kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) har som syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I ett första steg har en utbildningsinsats genomförts. Det har handlat om att använda visualiseringsverktyg för att tolka och analyser statistik samt och göra enklare analyser. Deltagarna kommer från kommuner och regionala organisationer i gränsregion och har alla på olika sätt ett ansvar inom ramen för planering och tillväxtarbete där kunskap om gränsregionala frågeställningar är väsentligt. Arbetet har bedrivits i fyra temagrupper Arbetskraft och kompetensförsörjning Näringsliv Levekår og folkehelse Kommunikasjoner og infrastruktur Grupperna har erhållit en handledare från högskola eller universitet i gränsregionen. En kontaktperson per grupp har ansvarat för att administrera arbetet och vara länk till projektledningen. Inledningsvis valde alla deltagare ett intresseområde utifrån sitt uppdrag och sin organisations behov av analysunderlag. Grupperna har haft stora friheter i uppläggning av arbetet. Arbetet inleddes under hösten 2011 och slutredovisades i september I april 2012 redovisade grupperna sitt arbete för de övriga grupperna. Mot bakgrund av synpunkter och diskussioner vid detta seminarium genomfördes två slutseminarier under september Målgruppen var politiker och tjänstemän inom kommun, region/fylke och andra organisationer med ett ansvar för gränsregionens frågor. Gruppernas fullständiga rapporter finns i bilaga till detta dokument. Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra rapporterna. Sammanfattningarna syftar till att lyfta fram de resultat och slutsatser som dragits i de olika grupperna och behov av fortsatta analyser som deltagarna ser. Denna rapport är en delredovisning av projektets resultat. Tillsammans med fortsatt arbete inom KUSK projektet utgör den ett underlag för arbetet med visioner, strategier och tillväxtoch planeringsarbete i gränsregioner. 4

5 Arbetskraft och kompetensförsörjning Arbetet innebär en analys av nuvarande och framtida arbetskrafts och kompetensförsörjning i gränsregionen Fyrbodal/Østfold med målet att identifiera fördelar, nackdelar, hinder, möjligheter, samband och framgångsfaktorer för arbetet med dessa frågor. Deltagare Jenny Christensen Jens Sandahl Sara Andersson Madeleine Johansson Anna Malin Lundhamn Hans Ole Johnsen(kontaktperson) Dalslands Kommunalförbund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen GO samarbetet, Business Region Gothenburg Lysekils kommun NAV Inledningsvis konstaterar man att kompetensen finns i de människor som bor i gränsregionen och att förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande av befolkningen) är ett mått på hur gångbar kompetensen är på arbetsmarknaden. Dalsland har under en längre tid upplevt en utflyttning av yngre personer och en befolkningsminskning samtidigt som Østfold har varit ett inflyttningsfylke där unga personer bosatt sig för att pendla till Osloregionen. Till Strömstad flyttar norrmän. Arbetsmarknaden i Østfold har varit präglad av industriverksamhet, men antalet sysselsatta där minskar nu. Även Fyrbodal har en stark tradition av industriellt verksamhet. Både Østfold och Fyrbodal hade 2010 en större andel sysselsatta inom industriell verksamhet än genomsnittet för länderna. Intressant att notera är att handeln i Østfold sysselsätter en större andel än i Norge totalt, men även större andel än Fyrbodal. Arbetslösheten i Østfold är högre än i Norge totalt medan den i Västra Götaland ligger strax under nivån för hela Sverige (augusti 2012). Den något högre arbetslösheten i Østfold än i riket förklaras bl.a. av den straka industriella verksamheten som drabbats av nedgång i konjunkturen samt att många invandrare utan kunskaper i språket och yngre utan utbildning har svårt att hitt arbete. Det är variationerna inom Västra Götaland, kommunerna i norra Bohuslän har en låg arbetslöshet medan Dalsland ligger över genomsnittet för riket och Västra Götaland. Turism och handel i Norra Bohuslän är en förklaring till den låga arbetslösheten där. Saab krisen avspeglar sig i höga arbetslöshetstal i Trollhättan och angränsande kommuner. Arbetspendling men även flyttning över riksgräns är ett sätt att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet. I Østfold fanns bland sysselsatta fjärde kvartalet 2011 enl. SSB nästan personer med födelseland Sverige. Två av tre var inpendlare och en av tre var bosatt i Norge. Vid samma tidpunkt fanns det bland de sysselsatta i hela Norge personer med födelseland Sverige, varav drygt var sysselsatta inom helse og sosialtjenser i Norge. Statistiken från Sverige är ett år tidigare, Då fanns personer födda i Norge bosatta och förvärvsarbetande i Sverige, av dessa arbetade i Fyrbodal. Även här är de flesta verksamma inom vård och omsorg, närmare personer födda i Norge och bosatta i Sverige arbetar inom denna del av näringslivet. Troligtvis är det så att norrmän och svenskar flyttar till grannlandet av olika orsaker. Av de norrmän som valt att flytta till Västra Götaland är andelen 60+ betydligt högre än för svenskar som flytta till 5

6 Norge. Svenskar som flyttar till Norge har större delen av sitt yrkesverksamma liv kvar, medan norrmän som flyttar till befinner sig i slutet av sin yrkeskarriär. Arbetsförmedlingen gör bedömningar av tillgång och efterfrågan efter yrkesgrupper (www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen). I stor utsträckning verkar det var brist på samma kompetens i hela gränsregionen, till exempel, sjuksköterskor, läkare, yrken inom bygg och anläggning samt ingenjörer. Undantaget är vissa yrkesgrupper inom handel där det är brist i Østfold och överskott i Fyrbodal. En gemensam Østfold/Fyrbodal balans lik Öresundsbalansen för tillgång och efterfrågan på arbetskraft krävs för att kunna arbeta vidare med frågeställningen. För detta krävs en samordning av norsk och svensk data över brist och överskottsyrken. Ett försök har gjorts för att se på studerandependling. Statistiken från Högskoleverket och Migrationsverket är inte tillräcklig för att mäta studerandependling. Centrala Studiestödsnämnden(CSN) har uppgifter på svenskar som söker studiebidrag i Norge. År 2010 ansökte och beviljades 69 personer bidrag förstudier i Norge. Bilden blir ofullständig då alla inte finansierar sina studier med studiemedel. EURES (EURopean Employment Service) er et nettverk knyttet til arbeidsetatene i de Europeiske land med hovedoppgaven å fremme flyt av arbeidskraft over landegrensene. EURES Sverige og Norge har dedikerte personer med landansvar for hverandres land. På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet, jobber EURES Norge mest med arbeidsgivere som ønsker å rekruttere inn, mens svenske EURES ofte innehar en rådgiverfunksjon for jobbsøkere som vil finne jobb i Norge. Det arrageeres jobbmesser i Sverige hvor norske arbeidsgivere kan møte søkere. Det er meget sjeldent at det lyses ut stillinger for norske arbeidssøkere i Sverige. För att besvara frågan om konkurrensen om arbetskraften i gränsregionen är påtaglig inom vissa yrkesgrupper gjordes en mindre fallstudie i Dalslandskommunerna. För att besvara frågan om konkurrensen om arbetskraften gjordes en mindre fallstudie i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål). Kommunerna är den största arbetsgivaren och de upplever att de har svårigheter att rekrytera inom tekniska yrken (plan, bygg, väg, vatten), chefer till skola, vård och omsorg, förskollärare, fritidspedagoger och sjuksköterskor. Man ser ett samband mellan konkurrens om arbetskraft och arbetsmarknaden i Norge. Detta gäller t.ex. sjuksköterskor och timvikarier inom vård och omsorg. I avsnittet om fortsatt arbete anges att det finns en rad skillnader i regelverk, arbetsmarknadspolitik och socialförsäkring i de två länderna som försvårar jämförbarheten och att en djupare analys av skillnaderna kan öka förståelsen för orsaken till skillnaderna i arbetslöshet. En begränsning är att det saknas yrkesstatistik för personer som arbetar i Sverige men inte är folkbokförda där. Det är även angeläget att studera ohälsostal och pensionsavgångar samt göra befolkningsprognoser för att bedöma framtida kompetensförsörjning i gränsregionen. Även harmoniserad statistik över lönesummor och arbetskraftskostnader är intressant. Inom området studerandependling finns behov av att studera huruvida det finns utbildningar som tillgodoser näringslivets behov av kompetens för att se om det finns skäl att samarbeta över riksgränsen. Det vore även intressant att se om det finns möjlighet att samarbeta vid arbetsmarknadsutbildningar och utbyte av lärlingsplatser inom bygg och anläggningsbranschen. 6

7 Näringslivsstrukturer i KUSK området. Som utgångspunkt för uppgiften formulerades en problemställning "Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene". Kan dette dokumenteres statistisk? Deltagare Daisley, Annika Kömmits, Urmas Vingerhagen, Steinar Karlsson, Lotta Carlberg, Sonja Gränskommittén Dalsland/Bohuslän/Østfold Västra Götalandsregionen Fredrikstad kommune Munkedals kommun Lysekils kommun Handledare har varit Martin Henning, Lunds Universitet/Handelshögskolan i Göteborg Visualiseringsverktyget Statistics Explorer används för presentation av data. Man har valgt å benytte den engelske betegnelsen fordi det kan skille litt på norske og svenske betegnelser. Sysselsättning efter näringsgren per kommun och grupper av kommuner med karta ngsgrenarkuskkapitel.html Sysselsatta efter näringsgren och utbildningsnivå för hela gränsregionen ngsgrenarkusk.html De største næringsgrenene for hele området er Business services(25 procent av sysselsättningen) og Goods production(19 procent av sysselsättningen). Den første øker, den andre avtar. Befolkningen øker i antall i stort sett hele området, men gruppen har ikke gjort noen analyser som sier noe om i hvilken retning antallet sysselsatte i disse næringene endres. Sysselsettingsandelen innen Goods production er gjennomgående høyere i de svenske regionene enn i de norske. I Oslo( 10 procent) med nærliggende regioner er andelen innen dette området vesentlig lavere enn i Gøteborgregionen( göteborg 20 procent). Det samme ser en også i Stockholm( 10 procent). I Norge synes sysselsettingsandelen i følgende områder å ligge gjennomgående høyere enn i de svenske regionene: Retail and restaurant, Health and social work og Other private and public service. Gruppen finner ikke noe grunnlag for gjennom den statistikken man har lagt til grunn å kunne påvise noen spesiell forhold som underbygger påstanden om at Storbyene trenger regionen og regionen trenger storbyene. I enkelte kommuner så er det enkelte sysselsettingsområder som peker seg spesielt ut. Det er speseielle forhold som gjør det, som f.eks. at Business services dominerer i Ullensaker (42 procent av sysselsättningen)fordi hovedflyplassen ligger i kommunen. I noen kommuner rundt Oslo dominerer Other private and Public service fordi det er hovedstad og har funksjoner i forhold til dette. 7

8 Den største sysselsettingsandel i Oslo er Business services(35 procent). Dette området dominerer også i Göteborgs regionen (Göteborg 31 procent) og ikke minst i Stockholmsregionen(Stockholm 43 procent). Således kan vi med støtte i vårt materiale påstå at dette er hovedstad og storby næringeer. I Strömstad dominerer Retail and restaurants (41 procent)som følge av stor grensehandel. Videre arbeid Rapporten har ikke sett på sammenhenger mellom befolkningsutviklingen i kommunene og utvikling i antall arbeidsplasser, men bare på relative tall for næringsområder i forhold til total sysselsetting. Det kan være et område å se på sammenhengen mellom antall arbeidsplasser og befolkningen. Rapporten tar for seg næringsområder. Dette kan belyses langt mer detaljert ved å gå inn på de enkelte næringene, som et næringsområde omfatter, men krever betydelig mer innsats enn det har vært mulig å mobilisere i forbindelse med KUSK gruppas arbeid. I rapporten er tall fra Stockholm trukket inn. Disse viser noen samsvarende hovedstadsfunksjoner, men disse kan bearbeides videre. 8

9 Levekår og folkehelse. Utgångspunkten för arbetet var frågeställningen huruvida folkhälsan/levekåren är sämre i gränsregionen än i övriga delar av respektive land. Deltagare Göran Carlsson(kontaktperson fr maj 2012) Trollhättans stad Sofia Reimbert Knut Johan Rognlien Tormod Lund Hege Marie Edvardsen (kontaktperson) Uddevalla kommun Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Fredrikstad kommune Geir Tufte fra høgskolen i Østfold har vært veileder og rådgiver i prosessen. Man har også fått gode råd fra Göran Henriksson i Västra Götalandsregionen. Sveriges riksdag anger det övergripande målet för folkhälsa Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Plan och bygglagen talar om goda sociala levnadsförhållanden. Kommunen ansvarar självständigt för sin samhällsplanering. Norge innførte den såkalte Samhandlingsreformen fra 1. januar Folkhelseloven ska gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig velferdsstat. Folkehelse skal behandles politisk i de alminnelige plan og beslutningsprosessene i kommunen og fylkekommunen. Gruppen har studerat ett antal indikatorer1 för folkhälsa. Med hjälp av Statistics Explorer har kommunernas värden jämförts, i allmänhet mot ett riksgenomsnitt i respektive land för att så långt möjligt minimera effekterna av olika sätt att mäta och olika definitioner i Sverige och Norge. Geografisk struktur har undersökts liksom utveckling över tid och eventuell samvariation mellan indikatorerna. Arbetsleidighet og utdanning Brottslighet och utbildning Dödlighet och arbetslöshet Dödlighet och upplevd hälsa 1 förhållandet mellan valda indikatorer och folkhälsa är inte som orsak och verkan, t ex att låginkomsttagare inte automatiskt mår dåligt. De samband som finns är statistiska och behöver inte vara direkta. Presentationerna gjordes under processen och innan arbetets slutliga utformning var bestämd. 9

10 Frafall o vidaregangsskole Utbildning och dödlighet Valdeltagande och utbildning Gruppen har inte kunnat få något stöd för att folkhälsan är sämre därför att det är en gränsregion. Däremot har man sett att perifert belägna kommuner i flera fall har lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet, lägre valdeltagande, högre dödlighet och sämre upplevd hälsa. Förklaringar finns förmodligen i en rad faktorer, såsom närhet till arbetsmarknad, kommunikationer och infrastruktur, näringsstruktur m.m. Valdeltagande är den enda indikatorn där just gränskommuner på den svenska sidan utmärker sig. Valdeltagandet är överlag lågt där även om man jämför med andra perifert belägna kommuner. Beträffande avhopp från gymnasium syns inget påtagligt geografiskt mönster förutom att andelen avhoppare ofta är högre i Norge än i Sverige. Arbetsmarknadsläget kan spela en roll här men det finns ingen tydlig samvariation mellan avhopp och arbetslöshet inom respektive land. Skillnaderna kan eventuellt delvis förklaras av olika utbildningssystem i länderna. Vad gäller kriminalitet visar statistiken inte heller något klart samband med gränsregionen även om kopplingar kan finnas t ex till större gränsövergångar. Här följer ett urval punkter från gruppens arbete för vidare studier Frafall i vidaregåendeskole Vad ligger bakom extremvärden vissa år i vissa kommuner och varför verkar vissa kommuner ha kunnat förbättra sina siffror? Har man vidtagit speciella åtgärder? Medverkar utbildningssystemen i de båda länderna, och möjligheten att få arbete för ungdomar, till att Norge generellt har högre andel avhoppare? Valdeltagande Varför är det lågt valdeltagande i norra Fyrbodal? Gör avståndet till makten i Sverige och närheten till grannlandet att engagemanget till egna landet minskar? Eller hör det mer ihop med andra problem och förutsättningar i dessa områden? Varför avviker t ex Romskog, Aremark och Öckerö med högt valdeltagande? Finns där en kultur av samhörighet? I fallet Romskog sätter befolkningen enligt uppgift en ära i att rösta, en lokal tradition. Finns något att lära av detta? Utbildningsnivå Gruppen fann ett mönster med högre utbildningsnivå i kranskommuner runt storstaden Göteborg. Finns motsvarande mönster även i Osloregionen? Arbetslöshet 10

11 Varför verkar Strömstad påverkas positivt gällande arbetslöshet och närhet till gränsen när samma inte gäller för Dals Ed och Bengtsfors? Beror det på andra faktorer än näringsstrukturen? Dödlighet Har Romskog och Rygge något gemensamt som sänker dödligheten? Vad är det som höjer dödligheten i Strömstad och Bengtsfors trots att de anser sig mår bra där? Upplevd hälsa Varför mår man traditionellt sämre i vissa kommuner? Finns gemensamma orsaker eller är förklaringarna olika från fall till fall? Anmälda brott per invånare Skiljer sig mönstret om man separerar olika brottstyper? Finns det likheter mellan Strömstad, Marker och Halden avseende typ av brott, spelar gränsövergångarna någon roll? Rapporten avslutat med några exempel på hur man arbetat med att förbättra folkhälsa och levnadsvillkor. 11

12 Kommunikasjoner og infrastruktur Syftet med rapporten har varit att bidra till ökat kunskapsunderlag kring person och godstransporter i gränsregionen Sverige Norge och dess utveckling Deltagare Mårten Andersson Lars Rudström Christian Nilsson Espen Sørås Terje Pettersen Per Vallner Business Region Göteborg Vänersborgs kommun Dals Ed kommun Halden kommune Moss kommune Fylkesmannen i Østfold Handledare: Tobias Arvemo, Högskolan Väst Arbetsmarknaden i regionen från Göteborg till Oslo blir mer och mer gemensam (se t.ex. Nordisk pendlingskarta 2011). Vi har arbetspendling över gränsen i båda riktningarna. Regionen belastas också med största delen av den varutransport som finns till och från Norge, vilket präglar mycket av trafiken över gränsen (se Potensial for økt jernbanetransport over grensen). Inom ramen för projektet The Scandinavian 8 Million City (http://www.8millioncity.com/) har det tagits fram ett flertal analyser och rapporter som handlar om konsekvenserna av att bygga en höghastighetsjärnväg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn (se t.ex. Markedspotensial for nye togkonsept i korridoren mellom Oslo och København). Gruppen har valt indikatorer som på olika sätt är kopplade till kommunikationer och infrastruktur, till exempel historisk befolkningsutveckling, framtida befolkningsutveckling, utrikeshandel och trafikflöden. Statistiken har sedan visualiserats, delvis med hjälp av Statistics Explorer se Historisk befolkningsutveckling Befolkningsprognos Frågeställningarna är: Hur har befolkningsutvecklingen i regionen sett ut under 2000 talet? Hur ser befolkningsprognoserna ut för tiden fram till år 2020? Hur har utrikeshandeln i regionen utvecklats under 2000 talet? Hur har trafiksituationen i regionen utvecklats under 2000 talet? Den allra kraftigaste befolkningsökningen under 2000 talet fann man på den norska sidan samt i kommunerna runt Göteborg. Den framtida befolkningsutvecklingen, påminner mycket om den historiska. De kommuner och regioner som tidigare har ökat, spås fortsätta öka medan de kommuner som minskat under 2000 talet, tros fortsätta minska fram till år I Norge tror man att samtliga kommuner kommer att ha fler invånare 2020 jämfört med tio år tidigare. Tillväxttalen i Ullensaker, Sörum och Ås varierar mellan 30 och 36 procent. Oslo spås passera invånare. I 12

13 Sverige är det återigen runt Göteborg som den största ökningen väntas. Men även i norra Bohuslän, som till exempel i Strömstad, kommer en befolkningsökning att ske. Mindre kommuner i inlandet har en betydligt svagare utveckling att vänta. Varuexporten från den svenska sidan är större än från den norska sidan. År 2011 exporterades varor från Västra Götaland till Norge till ett värde av 22 miljarder svenska kronor. Det är en 50 procentig ökning under 2000 talet och något som bara till en liten del kan förklaras av inflationen. Varor till ett värde av 6 miljarder norska kronor exporterades år 2011 från Akershus, Oslo och Östfold till Sverige och det är en nivå som legat ganska oförändrat över tid. När det gäller den utrikeshandel som sker via lastbil, är flödena större in till Norge än ut från Norge. Varor motsvarande 6,5 miljoner ton importerades med lastbil över gränsen under 2009, att jämföra med 5 miljoner ton under Varor motsvarande 4,2 miljoner ton exporterades över gränsen med lastbil under 2009, också det en tydlig ökning. Årsdygnstrafiken för lastbilar är mer än dubbelt så stor vid Svinesund som vid Örje och det är också vid Svinesund som ökningen är tydligast handlade det om nästan 900 lastbilar som varje dag passerade vid Svinesund medan motsvarande värde för Örje var lastbilar. Även den totala årsdygnstrafik både vid E6, Svinesund/Storebaug och E18 Örje/Elvestad har ökat markant under perioden. Antalet passagerare med gränspendeln uppvisar enligt Västtrafik väldigt tydliga säsongsmönster, en nivå på ca resenärer per månad exkl. juli. En slutsats är att den region gruppen har undersökt är en tillväxtregion, vilket leder till ökade påfrestningar på infrastrukturen i området. Gruppen skriver Vi välkomnar därför ett gränsöverskridande samarbete på detta område. Vi välkomnar även ett förbättrat samarbete kring den gränsöverskridande statistiken på transportområdet, då vi under vårt arbete har stött på vissa brister. Det är viktigt att den region som studeras, lyfts fram som en betydelsefull nordisk tillväxtregion. Att det finns en landgräns som går igenom området får inte utgöra hinder för satsningar på kommunikationer och infrastruktur. I ett strikt nationellt perspektiv finns det en risk att tonvikten hamnar på hur förbindelserna mellan det egna landets två största städer ser ut, snarare än att titta på de flöden som sker gränsregionalt. Under arbetet har gruppen kunnat konstatera att det finns en hel del brister vad gäller statistiken på kommunikations och infrastrukturområdet. Mycket av det man var intresserade av har inte visat sig vara tillgängligt. Vid kontakt med den svenska myndigheten Trafikanalys, framkom att de erkände dessa brister och att de själva önskade att mer information kunde finnas tillgänglig. Deras huvudfokus visade sig vara på analys av inrikes resande och inrikes transportarbete, snarare än på det gränsöverskridande resandet. Man noterar att transportstatistik också lyser med sin frånvaro på StatNords hemsida, med undantag för uppgifter om arbetspendling. 13

14 Bilaga 1. Arbetskraft och kompetensförsörjning. pa arbetskraft och arbetspendling over riksgransenkonkurrens eller mojligheter Bilaga 2. Näringslivsstrukturer i KUSK området. i kusk omradet Bilaga 3. Folkhelse og levekår. folkhalsan samredaligare i gransregionen Bilaga 4. Kommunikasjoner og infrasatruktur. 14

Näringsstrukturer i KUSK-området

Näringsstrukturer i KUSK-området Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin (martin.henning@keg.lu.se) Temagrupp: Daisley, Annika (annika.daisley@fyrbodal.se) Kömmits, Urmas (urmas.kommits@vgregion.se)

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Rapport från temagrupp Folkhälsa

Rapport från temagrupp Folkhälsa Rapport från temagrupp Folkhälsa 1 KUSK, Levekår og folkehelsegruppen I gruppen: Göran Carlsson (Trollhättan), Sofia Reimbert (Uddevalla),Knut-Johan Rognlien (Østfold fylkeskommune), Tormod Lund (Fylkesmannen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Gränslöst arbete gränslös fritid

Gränslöst arbete gränslös fritid Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008 Förord Norge och Sverige

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Tillsammans gör Västsverige starkare! Vänersborg 22/9

Tillsammans gör Västsverige starkare! Vänersborg 22/9 Tillsammans gör Västsverige starkare! Vänersborg 22/9 Johan Trouvé och Lars Segelod Västsvenska Handelskammaren Twitter @JohanTrouve Epost Johan.trouve@handelskammaren.net Hemsida handelskammaren.net Handelskammarens

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 22 februari 2013 Tid: 12.00 14.00 Plats: Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Deltagare: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune Agneta Mårdsjö,

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2015-10-16 Tid: Fredagen den 16 oktober 2015, kl 09.00-12.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbunds kansli, Uddevalla Peter Heie, Strömstad

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Västra Götaland, Halland & Skåne Välkommen! Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Göteborg, 2 februari 2017 Västra Götaland,

Läs mer

Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting

Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting En presentasjon fra NOVA Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting Lena Magnusson Turner & Hans Christian Sandlie Storby stabilitet og endring i botetthet og flytting PAGE 1 Problemstillinger

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Regional utveckling och förnyelse för framtiden

Regional utveckling och förnyelse för framtiden Regional utveckling och förnyelse för framtiden Tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, Skaraborg 8 november 2013 Katrien Vanhaverbeke Sveriges nya geografi 2013 Den lokala och regionala utvecklingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer