NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad"

Transkript

1 1(17) Datum NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur och i hur arbetsmarknaden är uppbyggd. För att strategiskt kunna jobba framåt i dessa frågor har Kommunstyrelsen våren 2013 fattat beslut om att en näringslivsstrategi ska tas fram. Ett inledande steg i strategiarbetet är denna nulägesanalys. Strategin kommer under hösten 2014 att arbetas fram i samarbete mellan Bengtsfors kommun och det lokala näringslivet. Strategin, som ska föreläggas kommunfullmäktige, ska tydliggöra vilka tillväxt- och utvecklingsfrågor som är viktiga att fokusera på framåt och vilket ansvar kommunen har för att driva detta arbete. I anslutning till strategin kommer även en handlingsplan att tas fram. Nulägesanalysen är uppbyggd av statistiska data från en mängd källor med tillhörande analys. I de fall det varit praktiskt genomförbart och intressant har statistik sammanställts för perioden före, under och efter de stora företagsnedläggningar som präglade kommunen under åren kring millennieskiftet. Demografi Befolkningsutveckling och åldersstruktur Befolkningen i Bengtsfors kommun har minskat under många år och prognosen fram till 2023 visar på fortsatt minskad befolkning. Antalet barn och unga (0-19 år) bedöms minska med cirka personer eller 40 % mellan 1980 och Antalet äldre (över 65 år) är i stort sett oförändrat mellan 1980 och 2023, trots att det totala antalet invånare sjunker med drygt personer eller 25 %. Samtidigt bedöms antalet vuxna mellan 20 och 64 år minska med knappt personer eller 30 %. När det gäller förhållandet mellan födda och döda har det varit negativt under många år. Sedan 1998 har det negativa födelsenettot pendlat mellan som lägst -56 personer och som högst -101 personer. Bengtsfors Utvecklings AB E-post Telefon Fax Hemsida Postadress Brogatan Bengtsfors Besöksadress Brogatan 10 Organisationsnr

2 2(17) Figur 1: Befolkningsutvecklingen mellan 1980 och 2013 samt prognos fram till 2023 för Bengtsfors kommun totalt och fördelat på vissa åldersspann. Källa: SCB. Flyttningar Både inflyttning och utflyttning sker i högre grad idag jämfört med år Från att ha varit mellan 300 och 400 personer per år ligger nu volymerna kring 500 personer om året. De båda kurvorna ligger också närmare varandra idag jämfört med början av perioden då flyttningsnettot var mer negativt. Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män när det gäller flyttströmmarna. Mot bakgrund av ovanstående förändringar i befolkningsstrukturen och det faktum att det varje år dör fler än det föds i kommunen är det i första hand förbättrat flyttningsnetto som påverkar utfallet av befolkningsminskningen varje år. Figur 2: In- och utflyttning i Bengtsfors kommun Källa: SCB.

3 3(17) En studie av flyttströmmarna i olika åldersklasser visar att det är flest yngre som flyttar; både in till och ut från kommunen. När det gäller de inflyttade är fördelningen mellan de olika åldersklasserna nästan oförändrad mellan 1998 och Det är heller inga stora förändringar i fördelningen mellan åldersklasserna när det gäller utflyttning, även om andelen utflyttade som är år ökar mellan 1998 och Figur 3: In- och utflyttning i olika åldrar 1998 och Källa: SCB. Något som har haft stor påverkan på det alltmer positiva flyttnettot de senaste åren är de förändringar som skett när det gäller in- och utvandringar. Från att ha legat på en låg volym (20-40 personer per år 1998) har främst antalet invandringar ökat kraftigt de senaste åren, vilket också lett till ett stort positivt netto mellan in- och utvandringar. Figur 4: In- och utvandring i Bengtsfors kommun Källa:SCB.

4 4(17) Företagande Omsättningsutveckling Mellan åren 2007 och 2011 har omsättningen för företagen i Bengtsfors kommun i absoluta tal ökat mest i branscherna jord- och skogsbruk samt tillverkning. Tittar man däremot på den procentuella omsättningsutvecklingen har denna varit störst inom hotell och restauranger, följt av jord- och skogsbruk samt vård och omsorg. Jämfört med riket kan nämnas att omsättningsökningen inom hotell och restaurang samt jord- och skogsbruk varit procentuellt sett högre i Bengtsfors kommun än i riket, medan utvecklingen inom information och kommunikation, handel och bygg varit procentuellt sett betydligt lägre i Bengtsfors kommun än i riket. Detsamma gäller för branscherna utbildning och personliga och kulturella tjänster där antalet företag i Bengtsfors kommun är så få att det av sekretesskäl inte kan redovisas från SCB. 60% Omsättningsutveckling % 20% 0% -20% -40% Bengtsfors Riket % Figur 5: Omsättningsutveckling mellan 2007 och 2011 för företag i Bengtsfors och i Sverige. För företag som har verksamhet i flera kommuner har en viktning av omsättningen i gjorts utifrån antalet anställda på arbetsställen i Bengtsfors kommun. Källa: SCB. Försäljningsindex Försäljningsindex är statistik från HUI research som speglar omsättningen inom handeln i förhållande till befolkningen. Ett index över 100 innebär att omsättningen är högre än man kan förvänta sig utifrån befolkningen. Ett index under 100 innebär att omsättningen är lägre än vad befolkningen skulle ge underlag för. Det handlar alltså om inpendlande eller utpendlande kunder. Jämfört med övriga dalslandskommuner har Bengtsfors ett lågt index för sällanköpsvaror. För dagligvaror, som inkluderar Systembolagets försäljning, är index mer likt övriga kommuner i Dalsland. Dals Ed har ett mycket starkt index, vilket skulle kunna förklars med större gränshandel. För sällanköpsvaror är sannolikt webhandel en konkurrent vid sidan av handel i andra kommuner.

5 5(17) 180 Försäljningsindex dagligvaror Figur 6a: Försäljningsindex för dagligvaror. Källa: HUI research Dals Ed Färgelanda Bengtsfors Mellerud Åmål Figur 6b: Försäljningsindex för sällanköpsvaror. Källa: HUI research. Nyföretagande Försäljningsindex sällanköpsvaror Dals Ed Färgelanda Bengtsfors Mellerud Åmål Nyföretagandet i Bengtsfors kommun är i nivå med situationen i liknande kommuner. För kommuner som räknas till gruppen turism- och besöksnäringskommuner är nyföretagande betydligt högre än i Bengtsfors. I början av 1990-talet var nyföretandet i Bengtsfors kommun betydligt högre än under senare år, t.o.m. högre än i liknande kommuner. Under de tre senaste åren har situationen varit den omvända.

6 6(17) Figur 7: Antal nyregistrerade företag i Bengtsfors kommun. Källa: SCB. Företagare Andelen i befolkningen mellan år som driver företag är högre i Bengtsfors än i Sverige som helhet, omkring 8%. I Dalsland intar Bengtsfors en mellanposition när det gäller företagande. Trenden är svagt uppåtgående. 12,0 Andel företagare 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Sverigemedel Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål 0, Figur 8: Andel av befolkningen år i Bengtsfors kommun som driver företag. Källa: SCB.

7 7(17) Nyetableringar Med nyetableringar menas i detta sammanhang företag som tidigare varit verksamma i en annan kommun. Antalet etableringar har varit stigande under perioden En övervägande majoritet av de inflyttade företagen är enskilda firmor Nyetableringar Figur 9: Antal företag som flyttat till Bengtsfors kommun Källa: SCB Stöttande aktörer Stöttande aktörer är myndigheter, organisationer och företag som på olika sätt kan informera om företagande och entreprenörskap. De har också resurser för att coacha och utbilda företag och företagare. Dessa aktörer är ofta en del av de arenor och aktiviter som erbjuds näringslivet för de i sin tur ska utveckla sin verksamhet. De stöttande aktörerna finns på lokal, regional och nationell nivå och är en viktig resurs för kommunen i arbetet med det lokala näringslivet. Lokalt: Regionalt: Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenheten Bankerna Bengtsfors Utvecklings AB Centrumföreningen Ekonomiservice- och revisionsföretag Föreningen Företagarna Mikrofonden Väst Almi Coompanion EkoVäst Invest Fyrbodals kommunalförbund Hushållningssällskapet Högskolan Väst Innovatum IUC Väst Nyföretagarcentrum Omställningskontoret Position Väst Ung företagsamhet Västra Götalandsregionen Västsvenska Handelskammaren

8 8(17) Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Branschstruktur Tillverkningsindustrin är den bransch i Bengtsfors kommun som har haft och fortfarande står för flest antal anställda, framförallt män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom vård, omsorg och utbildning. Tillverkningsindustrin är också den bransch där det skett som störst förändringar sedan slutet av 1990-talet, med en kraftig minskning för både kvinnor och män. Eftersom näringsgrensindelningen förändrats flera gånger sedan 1998 är det inte möjligt att se utvecklingen inom samtliga näringsgrenar under hela perioden. Figur 10a: Antal anställda kvinnor inom några branscher Källa: SCB. Figur 10b: Antal anställda män inom några branscher Källa: SCB.

9 9(17) Figur 11a: Antal anställda kvinnor, samtliga branscher Källa SCB. Figur 11b: Antal anställda män, samtliga branscher Källa SCB. Branschstruktur för gränspendlare Ett ökande antal personer pendlar från Bengtsfors kommun till arbete i Norge (se nedan). Den dominerande branschen för gränspendling är varuproduktion, följt av företagstjänster som inkluderar bemanningsföretag. Det är endast de med huvudarbetsgivare i Norge som redovisas här. De som arbetar extra inom t.ex. vård och omsorg finns inte med. Det kan vara en anledning till könsfördelningen för gränspendlare är mycket ojämn.

10 10(17) Branscher för gränspendlare från Bengtsfors Jord- och skogsbruk samt fiske Företagstjänster Utbildning Varuproduktion Vård och omsorg Andra privata och offentliga tjänster Handel och resataurang Figur 12: Boende i Bengtsfors kommun anställda i Norge. Källa: Nordstat. Pendling Arbetspendlingen till Bengtsfors kommun har minskat kraftigt sedan 1998, men återhämtat sig något på senare år. Under samma period har arbetspendlingen från kommunen ökat, särskilt till Norge. Skillnaden mellan in- och utpendling är idag mycket mindre än För övriga dalslandskommuner kan en jämförelse göras mellan 2007 och För Dals Ed och Färgelanda är tendenserna lika de i Bengtsfors under samma period, även om inpendlingen ökat mer i dessa kommuner. I Mellerud har både in- och utpendling minskat något, medan Åmål skiljer sig från övriga dalslandskommuner genom att utpendlingen ökat kraftigt. Figur 13: Utveckling för in- och utpendling i Bengtsfors kommun Källa: SCB.

11 11(17) 35,0% Pendlingsutveckling ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Inpendlingsutveckling (%) Utpendlingsutveckling (%) 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Figur 14: Andelen pendlare 2007 och 2012 i dalslandskommunerna, riket och regioner som liknar Bengtsfors. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. Arbetspendlingen till Norge har under perioden ökat kraftigt i samtliga dalslandskommuner. I Bengtsfors pendlade 203 personer till arbete i Norge 2011, vilket innebär 5% av alla förvärvsarbetande boende i Bengtsfors kommun. Betydligt fler män än kvinnor gränspendlar, men de personer som arbetar extra i Norge, t.ex. inom vård, omfattas inte av denna statistik. Den vanligaste arbetsorten för gränspendlare från Bengtsfors kommun 2011 var Oslo följt av Halden och Sarpsborg. De vanligaste branscherna att pendla inom är varuproduktion och företagstjänster, vilket även omfattar bemanningsföretag. Pendlingen är relativt jämnt fördelad över åldrar i förhållande till kommunens åldersstruktur, men personer över 60 år gränspendlar i lägre utsträckning Gränspendlare från Bengtsfors Män Kvinnor Figur 15: Boende i Bengtsfors kommun anställda i Norge. Källa: StatNord.

12 12(17) Arbetskommun 2011 Pendlare från Bengtsfors Oslo 56 Halden 51 Sarpsborg 10 Skedsmo 7 Rakkestad 5 Fredrikstad 5 Drammen 4 Bergen 4 Övriga 61 Totalt 203 Tabell 1: Arbetsort för gränspendlare boende i Bengtsfors med arbetsplats i Norge. Källa: VGR, Grensestatistikk. Lönesummornas utveckling Bengtsfors och övriga dalslandskommuner ligger klart under löneutvecklingen i övriga kommungrupper. En del av förklaringen är dock att Bengtsfors och även andra dalslandskommuner har ett antal invånare som arbetar i Norge och därför inte syns i statistiken. Statistik över lönesummorna för gränspendlare boende i Bengtsfors visar på en kraftigt positiv utveckling. Medan övriga lönesummor bara ökat med någon procent så har de lönesummor som förvärvats i Norge av boende i Bengtsfors kommun mer än fördubblats på några år. Figur 16: Medelinkomst för boende i Bengtsfors kommun, övriga Dalsland, länet och riket. Källa: SCB.

13 13(17) Figur 17: Löneutveckling från 2005 i Bengtsfors kommun, övriga dalslandskommuner samt några kommungrupper. Källa SCB. Figur 18: Lönesummor för personer boende i Bengtsfors kommun med arbete i Norge och övriga. Källa: StatNord. Sysselsättningsutveckling 1998 hade Bengtsfors kommun en klart högre andel förvärvsarbetande än både länet och riket. Den främsta förklaringen till den höga siffran återfinns i de yngre åldersklasserna. Medan andelen förvärvsarbetande ökat i både länet och riket har den minskat i Bengtsfors kommun. Även här finns förklaringen inom de yngre åldersklasserna. Anledningarna till detta är förmodligen att fler personer studerar längre idag jämfört med 1998, men också att ungdomsarbetslösheten idag är klart högre än I den officiella svenska statisktiken över sysselsättning ingår inte de som gränspendlar till Norge. Om de tas med ökar sysselsättningsgraden med mellan 2 och 4 procentenheter under åren 2006 till 2011.

14 14(17) Förvärvsarbetande 1998 Bengtsfors Länet Riket Andel (%) av alla i resp. ålder Män Kvinnor Totalt år år år år år år år år år år år år Förvärvsarbetande 2012 Bengtsfors Länet Riket Andel (%) av alla i resp. ålder Män Kvinnor Totalt år år år år år år år år år år år år Tabell 2: Tabellerna ovan visar andelen förvärvsarbetande personer mellan 20 och 64 år fördelat på olika åldersklasser och totalt i Bengtsfors kommun samt motsvarande siffror för länet och riket. Källa SCB. 80 Andel sysselsatta Bengtsfors Andel sysselsatta (%) Andel sysselsatta (%) inkl. gränspendlare Figur 19: Andel sysselsatta i Bengtsfors kommun inom Sverige och inklusive Norge. Källa: VGR, Grensestatistikk. Rekryteringsmöjligheter Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet anser många företag att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. En rad faktorer kan tänkas samverka i detta. Befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen, utbildningsnivån, infrastrukturen och geografisk plats är några sådana faktorer. Av rankingen framgår inte vilken typ av kompetens man upplever som svår att hitta, men sannolikt är det både högutbildade nyckelpersoner och gymnasieutbildade yrkeskompetenser.

15 15(17) Utbildning Utbildningsnivå Utbildningsnivån i Bengtsfors kommun har förändrats mycket sedan Den stora förbättringen för kvinnor ligger på eftergymnasial utbildning som ökat från 15 till 27%, samtidigt som förgymnasial minskat från 35 till 18%. Andelen med gymnasial utbildning är i stort sett oförändrad. Detta följer i stort trenden för länet och riket, även om nivåerna är högre där hade 43% av kvinnorna i både länet och riket eftergymnasial utbildning och endast 12 respektive 11% förgymnasial. Figur 20a: Utbildningsnivå för kvinnor boende i Bengtsfors kommun. Källa SCB. När det gäller utvecklingen av utbildningsnivån för män i Bengtsfors kommun ligger den stora förbättringen på andelen med gymnasial utbildning, samtidigt som andelen med förgymnasial utbildning minskat från 40 till 23%. I länet och riket är andelen med gymnasial utbildning i stort sett oförändrad under perioden och ligger på 49% för år När det gäller andelen med eftergymnasial utbildning är andelen 33% för både länet och riket, medan 16 respektive 15% har förgymnasial utbildning. Figur 20b: Utbildningsnivå för män boende i Bengtsfors kommun. Källa SCB. Bostadsmarknad Prisutveckling småhus Prisutvecklingen för småhus har varit god i Bengtsfors kommun och Dalsland jämfört med riket. Mellan åren 2007 och 2012 ökade priserna med 19% i Bengtsfors kommun, jämfört med 16% i jämförbara regioner och 10% i riket. I Dalsland har prisutvecklingen varit något starkare i Dals Ed än i övriga kommuner. Antalet affärer varierar mellan 80 och 120 per år mellan åren 2003 och 2011 och förefaller följa konjunkturen. Av fritidshusen är omkring 30% utländskt ägda och omkring 20% norskägda. Siffrorna är stabila över perioden

16 16(17) Småhuspriser Dalsland (kr/kvm) Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål 0 Figur 21: Priser för småhus i dalslandskommunerna. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. 20% Prisutveckling småhus (%) 15% 10% 5% 0% Bengtsfors Småregioner Riket Figur 22: Prisutveckling för småhus i Bengtsfors kommun, liknande kommuner och riket. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. Nybyggande Antalet nybyggda småhus och lägenheter är lägre i Bengtsfors kommun än i jämförbara regioner. I Dalsland utmärker sig Dals Eds kommun med betydligt fler byggnationer under åren Bostadsförsörjningsprogram Ett bostadsförsörjningsprogram för Bengtsfors kommun har tagits fram i samband med den översiktsplan som antogs Mätningar, index och rankingar Svenskt näringslivs kommunranking Svenskt näringsliv genomför varje år en enkätundersökning angående det upplevda näringslivsklimatet i kommunen. Enkätsvaren kombineras med olika statistiska mått och mynnar ut i en ranking av Sveriges samtliga 290 kommuner. Rankingen har stort medialt genomslag. I Bengtsfors kommun får 150 företag enkäten, i första hand medlemmar i Svenskt näringsliv svarade 45 % av de som fick enkäten. Resultatet används som ett mätetal i kommunens måluppföljning och har totalt sett varit uppåtgående sedan 2007.

17 17(17) Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål Tabell 3: Placeringar för dalslandskommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv. Insikt Undersökningen Insikt genomförs i allt högre omfattning i Sveriges kommuner. Bengtsfors kommun har deltagit 2011 och Undersökningen bygger på Nöjd Kund Index (NKI) och samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I undersökningen får de företag som under föregående år fått ett ärende behandlat av kommunen svara på frågor om hur de upplevde kontakten med kommunen. Undersökningen blir på så sätt ett komplement till de allmänna synpunkter som speglas i Svenskt näringslivs ranking. Bengtsfors kommun har både 2011 och 2013 fått ett högt NKI Bengtsfors Medel för riket Tabell 4: Bengtsfors index i mätningen Insikt. Källa: Sveriges kommuner och landsting. Aktörer och mötesplatser Företagarföreningar: Föreningen Företagarna Centrumföreningen Bengtsfors Övriga ideella föreningar: Byalag och liknande Kulturföreningar

HÅLLBART. Hållbart Sundsvall 2013 - Ekonomisk hållbarhet. SUNDSVALL Livsmiljöanalys

HÅLLBART. Hållbart Sundsvall 2013 - Ekonomisk hållbarhet. SUNDSVALL Livsmiljöanalys HÅLLBART Hållbart Sundsvall 213 - Ekonomisk hållbarhet SUNDSVALL Livsmiljöanalys 213 1 Hållbart Sundsvall 213 - Livsmiljöanalys Innehållsförteckning Hållbart Sundsvall 213 Livsmiljöanalys 3 RIKARE - En

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun

Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun Uppdragsnummer 3580557000 Slutjusterad 101011 Foto: Skövde kommun Sweco Sverige AB Sweco Västra Norrlandsgatan 10B Box 110, 901 03 Umeå Telefon 090-71 52 00 Telefax

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland 1 information Utgiven av Region Värmland, 2013. Faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland samt Nordregio och Attityd

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Handelsutredning Eda kommun

Handelsutredning Eda kommun Handelsutredning Eda kommun En analys av handel och regionalekonomi på den svenska sidan gränsen till Norge 2009-02-10 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys &

Läs mer

Gränslöst arbete gränslös fritid

Gränslöst arbete gränslös fritid Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008 Förord Norge och Sverige

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv SSSV Samverkan Skåne Sydväst februari 2009 Rapporten är framtagen av: Daniel Svärd, Lunds kommun och Anders Axelsson, Malmö Stad Innehållsförteckning

Läs mer

IN SIKT. vårrapporten 2009. stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans

IN SIKT. vårrapporten 2009. stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans IN SIKT stadskontoret vårrapporten 2009 tema: tillväxt och skattekraft med slutsatser och konsekvenser för den kommunala planeringen / tillväxt i balans inspiration för framtiden, maj 2008 / Förord Malmö

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 26 för perioden 26-215 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller Riktade flyttningar och pendling Antal 7 6 5 4 3 3 27 Totalt antal som

Läs mer

Pendling till och från Nyköpings kommun 2011

Pendling till och från Nyköpings kommun 2011 SAMHÄLLSBYGGNAD Strategienheten Magnus Eriksson Datum 213-9-16 Pendling till och från Nyköpings kommun 211 Sammanfattning Arbetspendlingen har under senare år fått allt större betydelse. Utpendlingen har

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN

ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN 1 KARLSTADS KOMMUN 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Nationell bostadspolitik 4 Kommunens styrdokument 4 Kommunens horisontella perspektiv 4 Karlstads befolkning 6 Infl yttning

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer