NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad"

Transkript

1 1(17) Datum NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur och i hur arbetsmarknaden är uppbyggd. För att strategiskt kunna jobba framåt i dessa frågor har Kommunstyrelsen våren 2013 fattat beslut om att en näringslivsstrategi ska tas fram. Ett inledande steg i strategiarbetet är denna nulägesanalys. Strategin kommer under hösten 2014 att arbetas fram i samarbete mellan Bengtsfors kommun och det lokala näringslivet. Strategin, som ska föreläggas kommunfullmäktige, ska tydliggöra vilka tillväxt- och utvecklingsfrågor som är viktiga att fokusera på framåt och vilket ansvar kommunen har för att driva detta arbete. I anslutning till strategin kommer även en handlingsplan att tas fram. Nulägesanalysen är uppbyggd av statistiska data från en mängd källor med tillhörande analys. I de fall det varit praktiskt genomförbart och intressant har statistik sammanställts för perioden före, under och efter de stora företagsnedläggningar som präglade kommunen under åren kring millennieskiftet. Demografi Befolkningsutveckling och åldersstruktur Befolkningen i Bengtsfors kommun har minskat under många år och prognosen fram till 2023 visar på fortsatt minskad befolkning. Antalet barn och unga (0-19 år) bedöms minska med cirka personer eller 40 % mellan 1980 och Antalet äldre (över 65 år) är i stort sett oförändrat mellan 1980 och 2023, trots att det totala antalet invånare sjunker med drygt personer eller 25 %. Samtidigt bedöms antalet vuxna mellan 20 och 64 år minska med knappt personer eller 30 %. När det gäller förhållandet mellan födda och döda har det varit negativt under många år. Sedan 1998 har det negativa födelsenettot pendlat mellan som lägst -56 personer och som högst -101 personer. Bengtsfors Utvecklings AB E-post Telefon Fax Hemsida Postadress Brogatan Bengtsfors Besöksadress Brogatan 10 Organisationsnr

2 2(17) Figur 1: Befolkningsutvecklingen mellan 1980 och 2013 samt prognos fram till 2023 för Bengtsfors kommun totalt och fördelat på vissa åldersspann. Källa: SCB. Flyttningar Både inflyttning och utflyttning sker i högre grad idag jämfört med år Från att ha varit mellan 300 och 400 personer per år ligger nu volymerna kring 500 personer om året. De båda kurvorna ligger också närmare varandra idag jämfört med början av perioden då flyttningsnettot var mer negativt. Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män när det gäller flyttströmmarna. Mot bakgrund av ovanstående förändringar i befolkningsstrukturen och det faktum att det varje år dör fler än det föds i kommunen är det i första hand förbättrat flyttningsnetto som påverkar utfallet av befolkningsminskningen varje år. Figur 2: In- och utflyttning i Bengtsfors kommun Källa: SCB.

3 3(17) En studie av flyttströmmarna i olika åldersklasser visar att det är flest yngre som flyttar; både in till och ut från kommunen. När det gäller de inflyttade är fördelningen mellan de olika åldersklasserna nästan oförändrad mellan 1998 och Det är heller inga stora förändringar i fördelningen mellan åldersklasserna när det gäller utflyttning, även om andelen utflyttade som är år ökar mellan 1998 och Figur 3: In- och utflyttning i olika åldrar 1998 och Källa: SCB. Något som har haft stor påverkan på det alltmer positiva flyttnettot de senaste åren är de förändringar som skett när det gäller in- och utvandringar. Från att ha legat på en låg volym (20-40 personer per år 1998) har främst antalet invandringar ökat kraftigt de senaste åren, vilket också lett till ett stort positivt netto mellan in- och utvandringar. Figur 4: In- och utvandring i Bengtsfors kommun Källa:SCB.

4 4(17) Företagande Omsättningsutveckling Mellan åren 2007 och 2011 har omsättningen för företagen i Bengtsfors kommun i absoluta tal ökat mest i branscherna jord- och skogsbruk samt tillverkning. Tittar man däremot på den procentuella omsättningsutvecklingen har denna varit störst inom hotell och restauranger, följt av jord- och skogsbruk samt vård och omsorg. Jämfört med riket kan nämnas att omsättningsökningen inom hotell och restaurang samt jord- och skogsbruk varit procentuellt sett högre i Bengtsfors kommun än i riket, medan utvecklingen inom information och kommunikation, handel och bygg varit procentuellt sett betydligt lägre i Bengtsfors kommun än i riket. Detsamma gäller för branscherna utbildning och personliga och kulturella tjänster där antalet företag i Bengtsfors kommun är så få att det av sekretesskäl inte kan redovisas från SCB. 60% Omsättningsutveckling % 20% 0% -20% -40% Bengtsfors Riket % Figur 5: Omsättningsutveckling mellan 2007 och 2011 för företag i Bengtsfors och i Sverige. För företag som har verksamhet i flera kommuner har en viktning av omsättningen i gjorts utifrån antalet anställda på arbetsställen i Bengtsfors kommun. Källa: SCB. Försäljningsindex Försäljningsindex är statistik från HUI research som speglar omsättningen inom handeln i förhållande till befolkningen. Ett index över 100 innebär att omsättningen är högre än man kan förvänta sig utifrån befolkningen. Ett index under 100 innebär att omsättningen är lägre än vad befolkningen skulle ge underlag för. Det handlar alltså om inpendlande eller utpendlande kunder. Jämfört med övriga dalslandskommuner har Bengtsfors ett lågt index för sällanköpsvaror. För dagligvaror, som inkluderar Systembolagets försäljning, är index mer likt övriga kommuner i Dalsland. Dals Ed har ett mycket starkt index, vilket skulle kunna förklars med större gränshandel. För sällanköpsvaror är sannolikt webhandel en konkurrent vid sidan av handel i andra kommuner.

5 5(17) 180 Försäljningsindex dagligvaror Figur 6a: Försäljningsindex för dagligvaror. Källa: HUI research Dals Ed Färgelanda Bengtsfors Mellerud Åmål Figur 6b: Försäljningsindex för sällanköpsvaror. Källa: HUI research. Nyföretagande Försäljningsindex sällanköpsvaror Dals Ed Färgelanda Bengtsfors Mellerud Åmål Nyföretagandet i Bengtsfors kommun är i nivå med situationen i liknande kommuner. För kommuner som räknas till gruppen turism- och besöksnäringskommuner är nyföretagande betydligt högre än i Bengtsfors. I början av 1990-talet var nyföretandet i Bengtsfors kommun betydligt högre än under senare år, t.o.m. högre än i liknande kommuner. Under de tre senaste åren har situationen varit den omvända.

6 6(17) Figur 7: Antal nyregistrerade företag i Bengtsfors kommun. Källa: SCB. Företagare Andelen i befolkningen mellan år som driver företag är högre i Bengtsfors än i Sverige som helhet, omkring 8%. I Dalsland intar Bengtsfors en mellanposition när det gäller företagande. Trenden är svagt uppåtgående. 12,0 Andel företagare 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Sverigemedel Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål 0, Figur 8: Andel av befolkningen år i Bengtsfors kommun som driver företag. Källa: SCB.

7 7(17) Nyetableringar Med nyetableringar menas i detta sammanhang företag som tidigare varit verksamma i en annan kommun. Antalet etableringar har varit stigande under perioden En övervägande majoritet av de inflyttade företagen är enskilda firmor Nyetableringar Figur 9: Antal företag som flyttat till Bengtsfors kommun Källa: SCB Stöttande aktörer Stöttande aktörer är myndigheter, organisationer och företag som på olika sätt kan informera om företagande och entreprenörskap. De har också resurser för att coacha och utbilda företag och företagare. Dessa aktörer är ofta en del av de arenor och aktiviter som erbjuds näringslivet för de i sin tur ska utveckla sin verksamhet. De stöttande aktörerna finns på lokal, regional och nationell nivå och är en viktig resurs för kommunen i arbetet med det lokala näringslivet. Lokalt: Regionalt: Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenheten Bankerna Bengtsfors Utvecklings AB Centrumföreningen Ekonomiservice- och revisionsföretag Föreningen Företagarna Mikrofonden Väst Almi Coompanion EkoVäst Invest Fyrbodals kommunalförbund Hushållningssällskapet Högskolan Väst Innovatum IUC Väst Nyföretagarcentrum Omställningskontoret Position Väst Ung företagsamhet Västra Götalandsregionen Västsvenska Handelskammaren

8 8(17) Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Branschstruktur Tillverkningsindustrin är den bransch i Bengtsfors kommun som har haft och fortfarande står för flest antal anställda, framförallt män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom vård, omsorg och utbildning. Tillverkningsindustrin är också den bransch där det skett som störst förändringar sedan slutet av 1990-talet, med en kraftig minskning för både kvinnor och män. Eftersom näringsgrensindelningen förändrats flera gånger sedan 1998 är det inte möjligt att se utvecklingen inom samtliga näringsgrenar under hela perioden. Figur 10a: Antal anställda kvinnor inom några branscher Källa: SCB. Figur 10b: Antal anställda män inom några branscher Källa: SCB.

9 9(17) Figur 11a: Antal anställda kvinnor, samtliga branscher Källa SCB. Figur 11b: Antal anställda män, samtliga branscher Källa SCB. Branschstruktur för gränspendlare Ett ökande antal personer pendlar från Bengtsfors kommun till arbete i Norge (se nedan). Den dominerande branschen för gränspendling är varuproduktion, följt av företagstjänster som inkluderar bemanningsföretag. Det är endast de med huvudarbetsgivare i Norge som redovisas här. De som arbetar extra inom t.ex. vård och omsorg finns inte med. Det kan vara en anledning till könsfördelningen för gränspendlare är mycket ojämn.

10 10(17) Branscher för gränspendlare från Bengtsfors Jord- och skogsbruk samt fiske Företagstjänster Utbildning Varuproduktion Vård och omsorg Andra privata och offentliga tjänster Handel och resataurang Figur 12: Boende i Bengtsfors kommun anställda i Norge. Källa: Nordstat. Pendling Arbetspendlingen till Bengtsfors kommun har minskat kraftigt sedan 1998, men återhämtat sig något på senare år. Under samma period har arbetspendlingen från kommunen ökat, särskilt till Norge. Skillnaden mellan in- och utpendling är idag mycket mindre än För övriga dalslandskommuner kan en jämförelse göras mellan 2007 och För Dals Ed och Färgelanda är tendenserna lika de i Bengtsfors under samma period, även om inpendlingen ökat mer i dessa kommuner. I Mellerud har både in- och utpendling minskat något, medan Åmål skiljer sig från övriga dalslandskommuner genom att utpendlingen ökat kraftigt. Figur 13: Utveckling för in- och utpendling i Bengtsfors kommun Källa: SCB.

11 11(17) 35,0% Pendlingsutveckling ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Inpendlingsutveckling (%) Utpendlingsutveckling (%) 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Figur 14: Andelen pendlare 2007 och 2012 i dalslandskommunerna, riket och regioner som liknar Bengtsfors. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. Arbetspendlingen till Norge har under perioden ökat kraftigt i samtliga dalslandskommuner. I Bengtsfors pendlade 203 personer till arbete i Norge 2011, vilket innebär 5% av alla förvärvsarbetande boende i Bengtsfors kommun. Betydligt fler män än kvinnor gränspendlar, men de personer som arbetar extra i Norge, t.ex. inom vård, omfattas inte av denna statistik. Den vanligaste arbetsorten för gränspendlare från Bengtsfors kommun 2011 var Oslo följt av Halden och Sarpsborg. De vanligaste branscherna att pendla inom är varuproduktion och företagstjänster, vilket även omfattar bemanningsföretag. Pendlingen är relativt jämnt fördelad över åldrar i förhållande till kommunens åldersstruktur, men personer över 60 år gränspendlar i lägre utsträckning Gränspendlare från Bengtsfors Män Kvinnor Figur 15: Boende i Bengtsfors kommun anställda i Norge. Källa: StatNord.

12 12(17) Arbetskommun 2011 Pendlare från Bengtsfors Oslo 56 Halden 51 Sarpsborg 10 Skedsmo 7 Rakkestad 5 Fredrikstad 5 Drammen 4 Bergen 4 Övriga 61 Totalt 203 Tabell 1: Arbetsort för gränspendlare boende i Bengtsfors med arbetsplats i Norge. Källa: VGR, Grensestatistikk. Lönesummornas utveckling Bengtsfors och övriga dalslandskommuner ligger klart under löneutvecklingen i övriga kommungrupper. En del av förklaringen är dock att Bengtsfors och även andra dalslandskommuner har ett antal invånare som arbetar i Norge och därför inte syns i statistiken. Statistik över lönesummorna för gränspendlare boende i Bengtsfors visar på en kraftigt positiv utveckling. Medan övriga lönesummor bara ökat med någon procent så har de lönesummor som förvärvats i Norge av boende i Bengtsfors kommun mer än fördubblats på några år. Figur 16: Medelinkomst för boende i Bengtsfors kommun, övriga Dalsland, länet och riket. Källa: SCB.

13 13(17) Figur 17: Löneutveckling från 2005 i Bengtsfors kommun, övriga dalslandskommuner samt några kommungrupper. Källa SCB. Figur 18: Lönesummor för personer boende i Bengtsfors kommun med arbete i Norge och övriga. Källa: StatNord. Sysselsättningsutveckling 1998 hade Bengtsfors kommun en klart högre andel förvärvsarbetande än både länet och riket. Den främsta förklaringen till den höga siffran återfinns i de yngre åldersklasserna. Medan andelen förvärvsarbetande ökat i både länet och riket har den minskat i Bengtsfors kommun. Även här finns förklaringen inom de yngre åldersklasserna. Anledningarna till detta är förmodligen att fler personer studerar längre idag jämfört med 1998, men också att ungdomsarbetslösheten idag är klart högre än I den officiella svenska statisktiken över sysselsättning ingår inte de som gränspendlar till Norge. Om de tas med ökar sysselsättningsgraden med mellan 2 och 4 procentenheter under åren 2006 till 2011.

14 14(17) Förvärvsarbetande 1998 Bengtsfors Länet Riket Andel (%) av alla i resp. ålder Män Kvinnor Totalt år år år år år år år år år år år år Förvärvsarbetande 2012 Bengtsfors Länet Riket Andel (%) av alla i resp. ålder Män Kvinnor Totalt år år år år år år år år år år år år Tabell 2: Tabellerna ovan visar andelen förvärvsarbetande personer mellan 20 och 64 år fördelat på olika åldersklasser och totalt i Bengtsfors kommun samt motsvarande siffror för länet och riket. Källa SCB. 80 Andel sysselsatta Bengtsfors Andel sysselsatta (%) Andel sysselsatta (%) inkl. gränspendlare Figur 19: Andel sysselsatta i Bengtsfors kommun inom Sverige och inklusive Norge. Källa: VGR, Grensestatistikk. Rekryteringsmöjligheter Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet anser många företag att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. En rad faktorer kan tänkas samverka i detta. Befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen, utbildningsnivån, infrastrukturen och geografisk plats är några sådana faktorer. Av rankingen framgår inte vilken typ av kompetens man upplever som svår att hitta, men sannolikt är det både högutbildade nyckelpersoner och gymnasieutbildade yrkeskompetenser.

15 15(17) Utbildning Utbildningsnivå Utbildningsnivån i Bengtsfors kommun har förändrats mycket sedan Den stora förbättringen för kvinnor ligger på eftergymnasial utbildning som ökat från 15 till 27%, samtidigt som förgymnasial minskat från 35 till 18%. Andelen med gymnasial utbildning är i stort sett oförändrad. Detta följer i stort trenden för länet och riket, även om nivåerna är högre där hade 43% av kvinnorna i både länet och riket eftergymnasial utbildning och endast 12 respektive 11% förgymnasial. Figur 20a: Utbildningsnivå för kvinnor boende i Bengtsfors kommun. Källa SCB. När det gäller utvecklingen av utbildningsnivån för män i Bengtsfors kommun ligger den stora förbättringen på andelen med gymnasial utbildning, samtidigt som andelen med förgymnasial utbildning minskat från 40 till 23%. I länet och riket är andelen med gymnasial utbildning i stort sett oförändrad under perioden och ligger på 49% för år När det gäller andelen med eftergymnasial utbildning är andelen 33% för både länet och riket, medan 16 respektive 15% har förgymnasial utbildning. Figur 20b: Utbildningsnivå för män boende i Bengtsfors kommun. Källa SCB. Bostadsmarknad Prisutveckling småhus Prisutvecklingen för småhus har varit god i Bengtsfors kommun och Dalsland jämfört med riket. Mellan åren 2007 och 2012 ökade priserna med 19% i Bengtsfors kommun, jämfört med 16% i jämförbara regioner och 10% i riket. I Dalsland har prisutvecklingen varit något starkare i Dals Ed än i övriga kommuner. Antalet affärer varierar mellan 80 och 120 per år mellan åren 2003 och 2011 och förefaller följa konjunkturen. Av fritidshusen är omkring 30% utländskt ägda och omkring 20% norskägda. Siffrorna är stabila över perioden

16 16(17) Småhuspriser Dalsland (kr/kvm) Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål 0 Figur 21: Priser för småhus i dalslandskommunerna. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. 20% Prisutveckling småhus (%) 15% 10% 5% 0% Bengtsfors Småregioner Riket Figur 22: Prisutveckling för småhus i Bengtsfors kommun, liknande kommuner och riket. Källa: Tillväxtguiden, Arena för tillväxt. Nybyggande Antalet nybyggda småhus och lägenheter är lägre i Bengtsfors kommun än i jämförbara regioner. I Dalsland utmärker sig Dals Eds kommun med betydligt fler byggnationer under åren Bostadsförsörjningsprogram Ett bostadsförsörjningsprogram för Bengtsfors kommun har tagits fram i samband med den översiktsplan som antogs Mätningar, index och rankingar Svenskt näringslivs kommunranking Svenskt näringsliv genomför varje år en enkätundersökning angående det upplevda näringslivsklimatet i kommunen. Enkätsvaren kombineras med olika statistiska mått och mynnar ut i en ranking av Sveriges samtliga 290 kommuner. Rankingen har stort medialt genomslag. I Bengtsfors kommun får 150 företag enkäten, i första hand medlemmar i Svenskt näringsliv svarade 45 % av de som fick enkäten. Resultatet används som ett mätetal i kommunens måluppföljning och har totalt sett varit uppåtgående sedan 2007.

17 17(17) Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål Tabell 3: Placeringar för dalslandskommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv. Insikt Undersökningen Insikt genomförs i allt högre omfattning i Sveriges kommuner. Bengtsfors kommun har deltagit 2011 och Undersökningen bygger på Nöjd Kund Index (NKI) och samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I undersökningen får de företag som under föregående år fått ett ärende behandlat av kommunen svara på frågor om hur de upplevde kontakten med kommunen. Undersökningen blir på så sätt ett komplement till de allmänna synpunkter som speglas i Svenskt näringslivs ranking. Bengtsfors kommun har både 2011 och 2013 fått ett högt NKI Bengtsfors Medel för riket Tabell 4: Bengtsfors index i mätningen Insikt. Källa: Sveriges kommuner och landsting. Aktörer och mötesplatser Företagarföreningar: Föreningen Företagarna Centrumföreningen Bengtsfors Övriga ideella föreningar: Byalag och liknande Kulturföreningar

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv SSSV Samverkan Skåne Sydväst februari 2009 Rapporten är framtagen av: Daniel Svärd, Lunds kommun och Anders Axelsson, Malmö Stad Innehållsförteckning

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors Bengtsfors invånare i Bengtsfors för respektive Fallskadorna i Bengtsfors kostar varje år: Regionens kostnad 3,9 milj. kr Kommunens kostnad 3,9 milj. kr Total kostnad 7,9 milj. kr bland de äldre, t.ex.

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Stockholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18 500 Antal inpendlare 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Fotograf: Tomas Persson Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Tätortskartor

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Borgholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Salem Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Örebro Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Företagens betydelse i Mariestad. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Mariestad. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Mariestad Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Företagens betydelse i Danderyd. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Danderyd. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Danderyd Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Österåker. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Österåker. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Österåker Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Härnösand Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gotland Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Höör Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Västervik Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Järfälla Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Eskilstuna Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer