Gränslöst arbete gränslös fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränslöst arbete gränslös fritid"

Transkript

1 Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008

2 Förord Norge och Sverige har mycket gemensamt, detta är grunden för en tradition av samverkan och samarbete. I gränsregionen Østfold/Västra Götaland bor idag en halv miljon människor och där passerar viktiga transportleder för båda länderna. Denna rapport beskriver några viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling i den gemensamma regionen. Den bygger på den harmoniserade gränsregionala statistiken som tagits fram inom ramen för ett Interreg-projekt. Tillsammans med liknande arbete i Öresundsregionen finns nu ett embryo till en nordisk gränsregion statistik med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna och möjligheterna för rörligheten över riksgräns. Det är ett viktigt utvecklingsarbete som påbörjats eftersom det idag finns mörkertal i den nationella statistiken som inte tar hänsyn till arbete och inkomst över riksgräns. Det kan även finnas behov att följa upp gränsgångaravtal som reglerar beskattning och tillgång till välfärdssystem för personer som bor i ett land och arbetar i ett annat. Mobiliteten för människor och företag ökar som en del av globaliseringen, utvecklingen av våra nordiska gränsregioner är en del i den processen. Göteborg/Sarpsborg i maj 2008 Bertil Törsäter Utvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen Atle Haga Fylkesrådmann Østfolds fylkeskommune 2

3 Innholdsfortegnelse Sammanfattning... 4 Inledning...5 Bakgrund... 7 Befolkning... 8 Befolkningsutveckling... 8 Ålder...9 Födda i grannlandet Utrikes födda utanför grannlandet Befolkningstäthet Utbildning Flyttningar Utrikes flyttningar Inrikes flyttningar Fastighetspriser Arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknad Sysselsättning efter bransch Egna företagare Pendlare Arbetspendlare Ålder och kön Födelsregion Näringsgren Övriga löneinkomsttagare Total lönesumma Några slutsatser

4 Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sammanfattning Norge och Sverige har en lång landgräns, till största delen glest befolkade fjäll- och skogsbygder. Men i söder, Østfold/Västra Götaland finns ett av Norges mest tätbefolkade områden och där går också viktiga transportleder. Här finns en tradition av samverkan och rörelse över gränsen i båda riktningarna. Rapporten är en första ansats att beskriva några gemensamma förutsättningar för tillväxt i regionen utifrån ny gränsregional statistik. Den officiella statistiken i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. I Interreg-projektet gränsregionaltstatistik- och analysarbete har vi låtit framställa denna nya statistik och då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar t ex andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Denna underskattning av sysselsättningen kan påverka en mängd olika beslut som baseras på statistik om sysselsättning och inkomster för kvinnor och män i gränsregionen. Den nya gränsregionala statistiken innebär också en sammanläggning av statistik om demografi och näringsliv. I gränsregionens 13 svenska och 9 norska kommuner bor närmare en halv miljon invånare. I hela Østfold/Västra Götaland bor personer födda i grannlandet. Folkmängden har ökat med 2 % sedan sekelskiftet. Immigrationenfrån EU25 utanför Norden har ökat under de senaste åren. Norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i Sverige medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. Det har skett en utjämning av fastighetspriserna i gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad var i samma prisintervall. Både den svenska och den norska delen av gränsregionen har nettoutpendling. Utpendlingen från den norska delen riktar sig mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Regionförstoring, ett allt större område för arbete, service och bosättning, är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. Det är angeläget att utveckla nya analysmodeller som går på tvärs av riksgränsen och som identifierar faktorer som påverkar tillväxt och utveckling. Från Västra Götaland till Norge arbetspendlar personer. Denna är den enskilt största strömmen av arbetspendlare till Norge. Ju närmare gränsen desto fler av dessa är födda i Norge, varannan arbetspendlare till Norge från Strömstad och var tredje från den svenska gränsregionen är född i Norge. En av fyra arbetspendlare finns inom byggverksamheten. Antalet norrmän som arbetspendlar till Sverige ökar 4

5 och år 2006 var de personer, var fjärde kommer från Østfold och de flesta arbetar inom handeln. Totalt genererar gränspendlingen mer än 5 miljarder SEK per år i lönesummor. Huvuddelen härrör från personer bosatta i Sverige som arbetspendlar till Norge. Gränsgångaravtalet mellan länderna omfattar Dals-Ed, Tanum, Strömstad och Halden i gränsregionen. Det innebär att endast inkomster från personer bosatta i dessa kommuner och med arbete i gränsregionen beskattas i hemkommunen. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. Handel föder handel. Trots handelns stora omfattning i Strömstads kommun sysselsätts inom sektorn i Østfold en något högre andel än i Norge i genomsnitt. Påståendet om handelsdränage från Norge till Sverige kan därför ifrågasättas. Gränshandeln är en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun och var femte sysselsatt där är bosatt i Norge. Om dessa personer inkluderas i den svenska officiella statistiken ökar sysselsättningen inom handeln i kommunen från 26 % till 31 %. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln lägre än både i Västra Götaland och i riket. I Västra Götaland finns 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Inledning I gränsregioner finns en unik möjlighet till utveckling och tillväxt genom att ta tillvara två mer eller mindre olika samhällssystem och miljöer för ekonomiska, social och miljömässig utveckling. Norge och Sverige har en lång landgräns, till största delen glest befolkade fjäll- och skogsbygder. Men i söder, Østfold/Västra Götaland finns ett av Norges mest tätbefolkade områden och där går också viktiga transportleder. Här finns en tradition av samverkan och rörelse över gränsen i båda riktningarna. Den period vi här studerar är Norge har en god konjunktur med låg arbetslöshet/arbeidsledighet och Sverige har haft en ekonomisk uppgång under perioden. Detta har betydelse för de gränsöverskridande strömmar som vi studerar i rapporten som är en första ansats att försöka beskriva några gemensamma förutsättningar för utveckling i regionen utifrån ny gränsregional statistik. Tyngpunkten i vår analys ligger här på befolkning och gränsregional pendling. Det finns behov att utveckla den harmoniserade gränsregionala statistiken för att bättre kunna studera t ex näringslivets förutsättningar och möjligheter. Kontakter och samverkan med andra nordiska gränsregioner är en väsentlig del av det framtida arbetet. Ambitionen är att med denna nya kunskap mer systematiskt och bättre kunna identifiera tillväxtförutsättningar i regionen. En viktig del av statistiken är den gränsregionala pendlingen. Det är ny statistik, personer som arbetar i annat land än där de bor redovisas inte i nationell statistik. Dessa nya data bygger på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken i länderna. Det är unikt för de nordiska 5

6 länderna med dessa register och en förhoppning är att våra erfarenheter från arbetet kan vara intressanta för andra gränsregioner i Europa. Vårt arbete har presenterats för EU:s DG för Regional Policy hösten 2007 och en sammanfattning av denna rapport översätts till engelska. Rapporten är utabetad av Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen och Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune. Underlagsmaterial som kartor och diagram har tagits fram av Magdalena Naploszek, Västra Götalandsregionen. 6

7 Bakgrund Interreg-projektet gränsregionalt statistik- och analysarbete bedrevs perioden med syfte att utveckla och producera ny statistik om gränsregionen som belyser integrationsprocessen. Projektet hade två huvudinriktningar Utveckling av en tillgänglig statistikdatabas med ny och jämförbar information om gränsregionen erbjuda kommuner och regionala aktörer utbildning i analys och användning av denna statistik Projektägare var Østfold Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Denna rappport är en analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen baserad på den statistik som producerats i projektet. Statistiken finns tillgänglig på och tolkningar även på En uppgift för projektet var att föreslå former för hur statistiken löpande ska kunna aktualiseras och distribueras efter projektperioden. Arbetet resulterade i att SCB i sitt regleringsbrev i december 2006 fick i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, publicering och kostnader för gränsregional statistik. Inget beslut har ännu fattats på grundval av uppdraget. En uppdatering under 2008 planeras. 7

8 Den norsk/svenska gränsen är lång och där identifieras tre delområden 1 för interregsamverkan. Området i söder, Østfold/Västra Götaland är viktigt även för övriga Norge då där finns Norges mest trafikerade gränsövergång, E6 Oslo-Göteborg-Malmökontinenten. I följanden text används benämningen den norska gränsregionen respektive den svenska gränsregionen för delområdet Gränslöst Samarbete vilket omfattar 13 svenska och 9 norska kommuner 2. Kartor och diagram visar hela Østfold med 18 kommuner och Västra Götaland med 49 kommuner. Befolkning Befolkningsutveckling I gränsregionens 13 svenska och 9 norska kommuner bor närmare en halv miljon invånare. Folkmängden har ökat med 2 % sedan sekelskiftet.både i Sverige och i Västra Götaland ökade folkmängden perioden med 4 %. I Norge var ökning högre, 8 % och i Østfold finns kommuner där befolkningsökningen var bland de högsta i riket. Denna bild av utvecklingen förstärks om vi studerar en längre period, Befolkningsutviklingen i grenseregionene Indeks 1970= Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor støtteområde Hele Norge Norge Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor stødområde Hele Sverige Sverige Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av GSA/SSB og SCB Kartan nedan visar befolkningsutvecklingen perioden och per kommun i de två länderna. Befolkningsökningen under den senare perioden är än mer koncentrerad till vissa stråk runt de större städerna i respektive länder. Den 1 2 Dessa är i Sverige 1427 Sotenäs, 1430 Munkedal, 1435 Tanum, 1438 Dals-Ed, 1439 Färgelanda, 1460 Bengtsfors, 1461 Mellerud, 1484 Lysekil, 1485 Uddevalla, 1486 Strömstad, 1487 Vänersborg, 1488 Trollhättan och 1492 Åmål samt i Norge 0101 Halden, 0104 Moss, 0105 Sarpsborg, 0106 Fredriksdal, 0111 Hvaler, 0128 Rakkestad, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler. 2 3 Folkmängden avser 31 december respektive år 8

9 svenska västkusten och området runt Oslo utgör sådana områden med stark befolkningstillväxt. Även om vissa kommuner i gränsregionen har befolkningsminskning framstår gränsregionens utvecklingsmöjligheter tydligare om närheten till tillväxtområden på andra sidan riksgränsen inkluderas i analysen. Procentvis befolkningsändring Kilde: Østlandsforskning Ålder Generellt är svensk befolkning äldre än norsk. I Sverige utgör barn och ungdomar 24 % av befolkningen och i Norge 26 %. Motsvarande siffror för åldern 65+ är 17 % för Sverige och 15 % för Norge. Dessa skillnader i befolkningens åldersstruktur förstärks då vi studerar gränsregionen. 9

10 procent 25,5 Befolkning 0-19 år 25,0 24,5 24,0 Østfold fylke Västra Götaland Norsk gränsregion Svensk gränsregion 23, år Både i Västra Götaland och i den svenska gränsregionen minskade andelen barn och ungdomar under perioden. Det motsatta förhållandet gäller för Norge, både i Østfold och i den norska gränsregionen ökade andelen. Befolkningen i den svenska delen av gränsregionen tenderar att bli äldre och i den norska yngre. Födda i grannlandet I Västra Götaland bodde personer födda i Norge, vilket motsvarar 0,8 % av befolkningen. I Østfold var 1,1 % av befolkningen födda i Sverige och av dessa bodde 84 % i den norska gränsregionen. Det innebär att personer i gränsregionen och personer i de båda länen/fylkena är födda i grannlandet. Andel ( %) av befolkningen född i grannlandet Sverige eller Norge. Enligt uppgifter från SSB 4 fanns i Norge vid förra sekelskiftet personer födda i Sverige vilket då var 2,2 % av befolkningen. I Norge idag finns personer födda i Sverige och totalt personer i Sverige födda i Norge 4 Statistisk sentralbyrå, Norge 10

11 Utrikes födda utanför grannlandet Av Sveriges befolkning är 13 % födda utomlands och i Norge 8 %. I Sverige är finländare den enskilt största invandrargruppen. Andel (%) befolkning födda utanför Sverige och Norge efter år och födelseregion 8% Sveriges befolkning 8% Norges befolkning 6% 6% 4% 2% Övriga Norden Övriga EU25 Övriga världen 4% 2% 0% % Andelen födda i övriga världen eller utanför EU25 5 och Norden ökade både i Sverige och i Norge. Detta är en följd av ländernas invandrings- och flyktingpolitik, en tillfällig asyl lag införes i Sverige Även andelen födda i EU25 men utanför Norden ökade i de båda länderna under perioden men den största ökningen var efter år Detta kan förklaras av att 1 maj 2004 blev tio nya länder medlem i EU. Andelen från övriga Norden ligger på en oförändrad nivå. 5 Avser de 25 nationerna (Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom) som var medlemmar t o m 1 maj

12 Befolkningstäthet I Norge bor 15 personer per km 2 och i Sverige 22 personer. Det är i ett europeiskt perspektiv glest befolkade länder men i både i Västra Götaland och Østfold bor befolkningen tätare än i länderna totalt. Den norska delen av gränsregionen är mer tätbefolkad än den svenska. Dessa norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i den svenska gränsregionen. Medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. Utbildning Projektet har framställt harmoniserad utbildningsstatistik för de två länderna. Den visar att norrmän och svenskar är lika välutbildade. Andelen med minst 2 års eftergymnasial utbildning i Norge är 25 % och i Sverige 24 %. I den svenska delen av gränsregionen finns flera kommuner med låg utbildningsnivå. 12

13 Andel av (%) befolkningen år med minst 2 års eftergymnasial utbildning inklusive forskarutbildning Flyttningar Utrikes flyttningar Totalt ökade invandringen till Västra Götaland med 37 % under perioden Ökningen av immigrationen från övriga världen de två senaste åren kan förklaras av den ovan nämnda tillfälliga asyllagen. Även immigrationen från Övriga EU25 ökade under slutet av perioden. En förklaring är där att 1 maj 2004 blev 10 nya länder i Central- och Östeuropa medlemmar i EU. Även i Østfold är det en stor ökning av invandrare från övriga EU25 främst under de senaste fyra åren. Antalet ökade med 550 personer perioden Även här spelar medlemskapet av tio nya länder i EU från 1 maj 2004 in genom Norges EEA-avtal med EU. Efter år 2002 har antalet utvandrare från Østfold till Sverige minskat en tredjedel eller 200 personer. 13

14 Immigration og emmigration fra Västra Götaland og Østfold Immigration till Västra Götaland efter migrationsregion och år Emigration från Västra Götaland efter migrationsregion och år Övriga världen Övriga EU25 Övriga Norden Norge Immigration till Østfold fylke efter migrationsregion och år 2500 Emigration från Østfold fylke efter migrationsregion och år Övriga världen Övriga EU25 Övriga Norden Sverige

15 Inrikes flyttningar. Nedan redovisas in- och utflyttningskommuner. Det är tydligt att inflyttningskommuner finns vid kusten och utflyttningskommunerna främst i inlandet. In- och utflyttningskommuner, Inflyttning utflyttning Om man betraktar de norska inflyttarna till Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors som inrikes flyttare blir bilden delvis en annan. Dessa kommuner blir fortfarande utflyttningskommuner men flyttningsunderskottet minskar markant, för Dals-Ed halveras flyttningsunderskottet. Nettoflyttning (medeltal ) efter region och flyttningstyp Netto inrikes plus mot Norge Inrikes netto Utrikes netto mot Norge Dals-Ed Bengtsfors Mellerud Västra Götaland hade 700 fler inflyttade från övriga Sverige än utflyttade. Högt positivt inrikes flyttningsöverskott hade kommuner i Göteborgs omnejd medan Bengtsfors i gränsregionen hade stort flyttningsunderskott. I Østfold var det inrikes flyttningsöverskottet likaså på nivån 700 men där återfinns kommuner i gränsregionen, Moss, Fredrikstad, Halden och Sarpsborg bland de med högt inrikes flyttningsöverskott. 15

16 Nedan redovisas genomsnittligt inrikes nettoflyttning perioden för den svenska och den norska gränsregionen. De flesta flyttarna är i åldern år, även i dessa gränsregioner där utflyttarna är fler än inflyttarna. För både den svenska och norska delen är det ett flyttningsöverskott i åldrarna 0-14 samt 30 år och uppåt. Störst är denna inflyttning av barnfamiljer i den norska delen av gränsregionen. Inrikes nettoflyttning efter ålder. Medeltal Norsk gränsregion Svensk gränsregion Fastighetspriser Fastighetspriserna i gränsregionen redovisas på kartan nedan. Kvadratmeterpriset är beräknat för alla objekt under den aktuella perioden. Detta pris varierat starkt i regionen, det är billigast i inlandet och dyrast vid västkusten. Allra dyrast är fastigheterna i Göteborg med omnejd samt norska kommuner som Hvaler, Moss och Rygge med närhet till Osloregionen. Däremot tycks det ha skett en utjämning mellan den norska och svenska delen av gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad fanns i samma intervall SEK per kvadratmeter. 16

17 Fastighetspriser i SEK per kvadratmeter (genomsnitt för år ) 6 Arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknad Uppgifter om sysselsättning hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken som finns i båda länderna. Denna är unik för de nordiska länderna. Den publiceras med viss eftersläpning, ca ett år efter räkningsårets slut. I Norge är andelen sysselsatta högre än i Sverige för både kvinnor och män. För män är skillnaden störst i Norge arbetar 81 % av män i åldern och motsvarande andel för Sverige är 77 %. Andel förvärvsarbetande kvinnor är i Sverige 74 % och i Norge 75 %. 6 För Aremark gäller genomsnitten bara för år 2004 och För Rømskog uppgift saknas. 17

18 Andel (%) sysselsatta år efter kommun Män kvinnor Det är tydligt att andelen sysselsatta män är högre än kvinnor. Men det finns enligt denna redovisning en kommun i vilken andelen sysselsatta kvinnor är högre än män Strömstad. Denna statistik som är den officiella i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. Då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Denna underskattning av sysselsättningen kan påverka en mängd olika beslut som baseras på statistik om sysselsättning och inkomster för kvinnor och män i gränsregionen. Den justerade sysselsättningsgraden för Strömstad är hög om man jämför med den nationella nivån. Nationsgränsen är inget hinder för arbete varken för kvinnor eller män. Regionförstoringen stoppar inte vid riksgränsen. Både utbudet av arbetskraft och efterfrågan ser annorlunda ut i en gränsregion jämfört med en enbart nationell arbetsmarknad. I gränsregionen finns ett mer varierat utbud av arbetskraft beträffande utbildning, yrken, erfarenheter och kompetens, men också ett mer varierat näringsliv med annan efterfrågan och karriär- och utvecklingsmöjligheter. Gränsen skapar nya möjligheter som bidrar till utveckling och tillväxt för regionens invånare och dess företag. Sysselsättning efter bransch Branschstrukturen i den västliga delen av den svenska gränsregionen, Norra Bohuslän är differentierad med jord, skog, fiske samt gränsrelaterat näringsliv med fokus på handel och turism/besöksnäring. I Dalsland, den östliga delen av den svenska gränsregionen finns en skogsråvarubaserad industri (trä, papper och 18

19 massa) samt fordonsindustri. I Fyrstadsområdet dominerar fordonsindustrin. I den norska delen av gränsregionen är tillverkningsindustri viktig, 7 % av industrinproduktionen i Norge sker idag i Østfold. Østfold er Norges 5 største eksportfylke og mer enn 70% av det som produseres blir eksportert. Byggverksamheten som här ingår i tjänstenäringar är betydande. Antallet arbeidsplasser i Østfold har økt sterkt de siste to årene, etter en nedgang i 2003 og Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i antall industriarbeidsplasser, mens tjenesteytende næringer har vokst. Østfold har en forholdsvis liten andel bedrifter med FoU (forskning og utvikling). Det har vært en stor økning av etableringsfrekvensen av nye foretak i hele Norge, men Østfold fylke ligger litt under landsgjennomsnittet i Regionene Nedre Glomma og Mosseregionen har høyere etableringsfrekvens enn landsgjennomsnittet, mens Halden og Aremark og Indre Østfold har hatt en lavere etableringsfrekvens. Sysselsättning i gränsregionen Norsk gränsregion Svensk gränsregion Procent jordbruk tillverkningsindustri privata tjänster offentliga tjänster I ovanstående diagram jämförs sysselsättningen summerad till sektorer i den svenska och den norska delen av gränsregionen. Dessa data är de officiella i respektive länder och innefattar då inte de personer som arbetspendlar över riksgränsen. Byggnadsverksamhet ingår i privata tjänster. Skillnader i näringslivsstrukturen finns inom tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn. I den norska delen sysselsatts inom tillverkningsindustrin 19 % och i den svenska 27 % Den höga andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin i den svenska gränsregionen förklaras av fordonsindustrins dominans i Fyrstadsområdet. I Trollhättan sysselsätter tillverkningsindustrin en av tre förvärvsarbetande. Den viktigaste sektorn för både svenska och norska delen av gränsregionen är privata tjänster där sysselsätts personer. I den svenska gränsregionen sysselsätts 39% och i den norska 45 % av arbetskraften. Den privata tjänstesektorns höga andel av sysselsättningen i den norska delen beror dels av en omfattande 19

20 byggnadsverksamhet men också en hög andel inom handel. Det är förvånande mot bakgrund av diskussionen om handelsdränage då norrmän handlar i Sverige. Därför studeras nedan handeln omfattning närmare. Andel sysselsatta inom handeln i Sverige är 13 % och i Norge 15 %. Nivån är konstant under perioden. Effekten av gränshandeln kan mätas i en hög och ökande sysselsättning inom handeln I Strömstad. I diagrammet finns två linjer för Strömstad, en exklusive arbetspendlare från Norge (den officiella statistiken) och en där arbetspendlarna från Norge har inkluderats. Skillnaden är stor mellan andelen med och utan arbetspendlare från grannlandet. Andelen inklusive arbetspendlare ökade från 26 % till 31 %. Av de totalt 1700 sysselsatta inom handeln i Strömstad är var femte bosatt i Norge. Den ökade sysselsättningen i handeln i Strömstad har inte inneburit någon negativ utveckling är handeln i Halden, där sysselsätts 2005 en lika stor andel av arbetskraften som Gränshandeln är i första hand en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln 11 %, d.v.s. lägre än både i Västra Götaland och i hela riket. Undantaget är Dals-Ed där sysselsättningen ökade under senare delen av perioden. I den norska delen av gränsregionen är andelen 16 %, alltså i nivå med Østfold och högre än genomsnittet för Norge. Hotell- och restaurangverksamheten är en viktig del av besöksnäringen. Under perioden var sysselsättningen i Strömstad konstant, 8% av den totala sysselsättningen. I Tanum ökade den till 7 % år För hela den svenska gränsregionen liksom i landet totalt är andelen 3 %. 20

21 Egna företagare Var tredje egen företagare 7 finns inom den privata tjänstesektorn. Nedan redovisas antalet i den svenska och den norska gränsregionen 2005 fördelat på handel, företagstjänster och kommunikation och transporter. Totalt finns i gränsregionen 5000 egna företagare inom dessa tre branscher. Det är något fler i norska delen än i den svenska delen, men fördelningen är relativt lika. Hotell och restaurang står för den största andeln, där finns totalt verksamma egna företagare. Antal egna företagare 2005 efter bransch handel, hotell och restaurang transport, magasinering, kommunikation finansiell verksamhet och företagstjänster Norsk gränsregion Svensk gränsregion I statistikdatabasen finns uppgifter om utländskt ägda företagsförekomster i Sverige. Ett företag kan ha flera arbetsställen i olika kommuner eller inom samma kommun. En företagsförekomst är alla arbetställen hos ett företag i kommunen. Det går inte summera dessa för län/fylke för att dra några slutsatser om strukturella förhållanden. Totalt finns i Västra Götaland 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Motsvarande statistik finns inte att tillgå för Norge. Det finns idag kontakter och samverkan inom näringslivet i gränsregionen som kan utvecklas. Ett konkret exempel är de av Gränskommittéen årliga arrangerade kontaktmässorna. Interreg-programmen delfinansierar ytterligare ett stort antal aktiviteter med syfte att främja konkurrenskraft och tillväxt i gränsregionen. 7 Personer verksamma i eget bolag, ej anställda i eget AB 21

22 Pendlare Østfold har flere sysselsatte enn arbeidsplasser. Dette gjelder også for hele grenseregionen, det är en nettoutpendling, utpendlingen är större än inpendlingen. I den norska delen riktar sig pendlingen mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Det blir nästan tre gånger så stort beroende av Norge jämfört med Sverige beträffande arbetsplatser. Regionförstoring är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. En fortsatt analys av hur dessa strömmar utvecklas och hur de kan påverkas är en angelägen uppgift i det regionala utvecklingsarbetet Norsk gränsregion Nettoutpendling, 2005 Svensk gränsregion mot det egna landet mot grannlandet Statistiken om arbetspendlare, övriga löneinkomsttagare och lönesummor för personer som bor i ett land och arbetar i ett annat är ny statistik som inte omfattas av den officiella statistiken om arbetsmarknaden i respektive land. Denna statistik finns endast publicerad i den tidigare nämnda statistikdatabasen Det är ny kunskap som tillförs arbetet med visioner och strategier för gränsregionen. Pendlare över riksgräns 8 är personer som är bosatta i ett land och har löneinkomst det andra landet. Arbetspendlare är personer som haft lönearbete under november månad och där löneinkomsten är större än eventuell löneinkomst i hemlandet. Löneinkomsttagare är övriga personer med löneinkomst. 8 Redovisningen omfattar inte personer som arbetar i hemlandets företag, och även får sin lön därifrån, även om han/hon tjänstgör i ett grannland. Företagare som utför arbete i grannlandet för sin egen firma ingår inte heller i redovisningen. 22

23 Arbetspendlare Från Sverige arbetspendlade 2006 drygt personer till Norge och var fjärde från Västra Götaland. Var tredje svensk i Norge arbetade i Oslo. I den andra riktningen arbetspendlade personer och var fjärde kom från den norska gränsregionen, de allra flesta från Halden. Dessa arbetade främst i Strömstad. Antall svensker som arbeidspendler til Norge og antalll nordmenn som arrbeidspendler til Sverige Möjligheten att etablera sig på en ny arbetsmarknad i grannlandet ger individer ökade möjligheter till egen försörjning. Samtidigt underlättas företagens kompetensförsörjning när det finns möjlighet att rekrytera arbetskraft från olika länder. Detta bidrar effektivt till ökad konkurrenskraft och tillväxt i regionen. Den enskilt största arbetspendlingen från Sverige till Norge går från Västra Götaland. Bosted for pendlere fra Sverige til Norge fordelt på län 2005 Øvrige Sverige 30% Stockholm 7% Skåne 7% Jämtland 3% Västra Götaland 27% Örebro 3% Värmland 23% Ålder och kön Arbetspendlaren från Sverige till Norge är oftast en man i åldern år. Kvinnorna är färre och yngre. Arbetspendlaren från Norge till Sverige är en man eller kvinna i åldern år. 23

24 Arbetspendlare efter kön och ålder (genomsnitt ) Från Norge till Sverige Från Sverige till Norge Män Kvinnor Födelsregion Bland arbetspendlare från Sverige till Norge finns många födda i Norge och ju närmare gränsen desto fler är de norskfödda bland arbetspendlarna. Av arbetspendlarna från Strömstad till Norge är varannan född i Norge. Arbetspendlare från Sverige till Norge efter födelseregion Antall pendlere over riksgrensen 115 til 803 (8) 76 til 115 (4) 51 til 76 (7) 36 til 51 (4) 26 til 36 (7) 18 til 26 (6) 12 til 18 (6) 6 til 12 (7) Fødselsregion Norge Sverige Ôvrigt Dals-Ed Strömstad Tanum Uddevalla 24

25 Näringsgren Det stora antalet arbetspendlarna från Sverige till Norge finns inom byggverksamhet men även inom företagstjänster, tillverkning, hotell- och restaurangverksamhet samt hälso- och sjukvård. Arbetspendlarna från Norge till Sverige finns inom handeln. Arbetspendlare efter kön och näringsgren (genomsnitt ) Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar Från Norge till Sverige Häslo-, sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Män Kvinnor Transport, magasinering, kommunikation Tillverkning Från Sverige till Norge Byggverksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Tillverkning Män Kvinnor Hotell och restaurangverksamhet Häslo-, sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Övriga löneinkomsttagare Förutom dessa arbetspendlare som har sitt huvudsakliga arbete i det andra landet pendlade ytterligare personer från Sverige och personer från Norge över riksgränsen. Dessa personer, övriga löneinkomsttagare, har sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst där man är bosatt. Av dessa svenskar, som hade extra inkomst i Norge arbetade 1000 personer i Østfold. 25

26 Antall arbeidspendlere og övriga löneinkomsttagare fra Sverige til Norge Övrige löneinkomsttagare Arbeidspendlere Antall arbeidspendlere og övriga löneinkomsttagare fra Norge til Sverige Övrige löneinkomsttagare Arbeidspendlere Arbetspendlingen från Sverige till Norge har under perioden varit på en konstant nivå medan arbetspendlingen från Norge till Sverige har ökat. Utvecklingen av antalet övriga löneinkomstttagare visar ett inte entydligt mönster. Faktorer som kan tänkas påverka denna utveckling är konjunkturutvecklingen i de båda länderna, arbetskraftsinvandring från övriga Europa samt valutaförändringar. Arbetskraftsinvandringen från Polen till Norge har t ex ökat under perioden. 26

27 Total lönesumma Den totala lönesumman för pendlare över riksgränsen Sverige/Norge var 5,3 miljarder kr år Huvuddelen (70%) härrörde från personer bosatta i Sverige som arbetspendlade till Norge. I både Sverige och Norge betalar löntagare skatt i den kommun där man bor, inte där man arbetar. Om den kommun där man arbetar ligger i grannlandet sker beskattning istället där inkomsten är intjänad om man inte bor och arbetar i en kommun med s.k. gränsgångaravtal. Dessa kommuner med gränsgångaravtal är i Västra Götaland Dals-Ed, Tanum och Strömstad samt i Østfold Römskog, Marker, Aremark och Halden. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. 500 Total lönesumma 400 miljoner EUR år arbetspendlare från Norge till Sverige " från Sverige till Norge övriga inkomsttagare (exkl. arbepspendlare) från Norge till Sverige " från Sverige till Norge Några slutsatser I den norska delen av gränsregionen finns kommuner med den snabbaste befolkningstillväxt i Norge medan den svenska delen är gränsregionen har en konstant befolkning Totalt bor personer i Østfold/Västra Götaland som är födda i grannlandet. Den norska delen av gränsregionen är mer tätbefolkad än den svenska. Dessa norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i Sverige. Medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. 27

28 Immigrationen till Västra Götaland från EU25 utanför Norden har ökat de senaste åren. En förklaring är att 1 maj 2004 blev 10 nya länder i Central- och Östeuropa medlemmar i EU. Även i Østfold ökade invandringen från EU25 utanför Norden främst under de senaste fyra åren. Norge har ett EEA-avtal med EU som underlättar immigrationen från dessa länder. Bilden av den svenska gränsregionen som avflyttningsbygd blir delvis en annan. om man betraktar flyttningarna till och från Norge som inrikes. För Dals-Ed halveras då det inrikes flyttningsunderskottet De flesta inrikes flyttarna är i åldern år, så även i dessa gränsregioner där utflyttarna är fler än inflyttarna. För både den svenska och norska delen är det ett flyttningsöverskott i åldrarna 0-14 samt 35 år och uppåt. Störst är denna inflyttning av barnfamiljer i den norska delen av gränsregionen Det har skett en utjämning av fastighetspriserna mellan den norska och svenska delen av gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad var i samma intervall, SEK per kvadratmeter. Totalt finns i Västra Götaland 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Den officiella statistiken i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. Då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Det är en hög sysselsättningsgrad jämfört med den nationella nivån. Både den svenska och den norska delen av gränsregionen har nettoutpendling. Utpendlingen. från den norska delen riktar sig mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Regionförstoring är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. Det är angeläget att utveckla nya analysmodeller som går på tvärs av riksgränsen och som pekar på faktorer som påverkar tillväxt och utveckling. Från Västra Götaland till Norge arbetspendlar personer. Denna är den enskilt största strömmen av arbetspendlare till Norge. Ju närmare gränsen desto fler av dessa är födda i Norge, varannan arbetspendlare till Norge från Strömstad och var tredje från den svenska gränsregionen är född i Norge. En av fyra arbetspendlare finns inom byggverksamheten. Vid sidan av dessa arbetspendlare finns nästan lika många personer (3 200) från Västra Götaland som arbetar i Norge vid sidan av sitt ordinarie arbete. Antalet norrmän som arbetspendlar till Sverige ökar och år 2006 var de personer, var fjärde kommer från Østfold och de flesta arbetar inom handeln. 28

29 Totalt genererar gränspendlingen mer än 5 miljarder SEK per år i lönesummor. Huvuddelen härrör från personer bosatta i Sverige som arbetspendlar till Norge. Gränsgångaravtalet mellan länderna omfattar Dals- Ed, Tanum, Strömstad och Halden i gränsregionen. Det innebär att endast inkomster från personer bosatta i dessa kommuner och även med arbete i gränsregionen beskattas i hemkommunen. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. Gränshandeln är en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun. Var femte sysselsatt inom handeln i Strömstad kommun är bosatt i Norge. Om dessa personer inkluderas i den svenska officiella statistiken ökar sysselsättningen inom handeln i kommunen från 26 % till 31 %. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln lägre än både i Västra Götaland och i riket. Handel föder handel. Trots handelns stora omfattning i Strömstads kommun sysselsätts inom sektorn i Østfold en något högre andel än i Norge i genomsnitt. Påståendet om handelsdränage från Norge till Sverige kan därför ifrågasättas. 29

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland 1 information Utgiven av Region Värmland, 2013. Faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland samt Nordregio och Attityd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland akta 2013 verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland Geografi Den svensk-norska gränsregionen Gränslöst 15Samarbete omfattar Fyrbodalsområdet i Västra Götaland (kommunerna Strömstad,

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer