Gränslöst arbete gränslös fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränslöst arbete gränslös fritid"

Transkript

1 Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008

2 Förord Norge och Sverige har mycket gemensamt, detta är grunden för en tradition av samverkan och samarbete. I gränsregionen Østfold/Västra Götaland bor idag en halv miljon människor och där passerar viktiga transportleder för båda länderna. Denna rapport beskriver några viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling i den gemensamma regionen. Den bygger på den harmoniserade gränsregionala statistiken som tagits fram inom ramen för ett Interreg-projekt. Tillsammans med liknande arbete i Öresundsregionen finns nu ett embryo till en nordisk gränsregion statistik med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna och möjligheterna för rörligheten över riksgräns. Det är ett viktigt utvecklingsarbete som påbörjats eftersom det idag finns mörkertal i den nationella statistiken som inte tar hänsyn till arbete och inkomst över riksgräns. Det kan även finnas behov att följa upp gränsgångaravtal som reglerar beskattning och tillgång till välfärdssystem för personer som bor i ett land och arbetar i ett annat. Mobiliteten för människor och företag ökar som en del av globaliseringen, utvecklingen av våra nordiska gränsregioner är en del i den processen. Göteborg/Sarpsborg i maj 2008 Bertil Törsäter Utvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen Atle Haga Fylkesrådmann Østfolds fylkeskommune 2

3 Innholdsfortegnelse Sammanfattning... 4 Inledning...5 Bakgrund... 7 Befolkning... 8 Befolkningsutveckling... 8 Ålder...9 Födda i grannlandet Utrikes födda utanför grannlandet Befolkningstäthet Utbildning Flyttningar Utrikes flyttningar Inrikes flyttningar Fastighetspriser Arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknad Sysselsättning efter bransch Egna företagare Pendlare Arbetspendlare Ålder och kön Födelsregion Näringsgren Övriga löneinkomsttagare Total lönesumma Några slutsatser

4 Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sammanfattning Norge och Sverige har en lång landgräns, till största delen glest befolkade fjäll- och skogsbygder. Men i söder, Østfold/Västra Götaland finns ett av Norges mest tätbefolkade områden och där går också viktiga transportleder. Här finns en tradition av samverkan och rörelse över gränsen i båda riktningarna. Rapporten är en första ansats att beskriva några gemensamma förutsättningar för tillväxt i regionen utifrån ny gränsregional statistik. Den officiella statistiken i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. I Interreg-projektet gränsregionaltstatistik- och analysarbete har vi låtit framställa denna nya statistik och då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar t ex andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Denna underskattning av sysselsättningen kan påverka en mängd olika beslut som baseras på statistik om sysselsättning och inkomster för kvinnor och män i gränsregionen. Den nya gränsregionala statistiken innebär också en sammanläggning av statistik om demografi och näringsliv. I gränsregionens 13 svenska och 9 norska kommuner bor närmare en halv miljon invånare. I hela Østfold/Västra Götaland bor personer födda i grannlandet. Folkmängden har ökat med 2 % sedan sekelskiftet. Immigrationenfrån EU25 utanför Norden har ökat under de senaste åren. Norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i Sverige medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. Det har skett en utjämning av fastighetspriserna i gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad var i samma prisintervall. Både den svenska och den norska delen av gränsregionen har nettoutpendling. Utpendlingen från den norska delen riktar sig mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Regionförstoring, ett allt större område för arbete, service och bosättning, är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. Det är angeläget att utveckla nya analysmodeller som går på tvärs av riksgränsen och som identifierar faktorer som påverkar tillväxt och utveckling. Från Västra Götaland till Norge arbetspendlar personer. Denna är den enskilt största strömmen av arbetspendlare till Norge. Ju närmare gränsen desto fler av dessa är födda i Norge, varannan arbetspendlare till Norge från Strömstad och var tredje från den svenska gränsregionen är född i Norge. En av fyra arbetspendlare finns inom byggverksamheten. Antalet norrmän som arbetspendlar till Sverige ökar 4

5 och år 2006 var de personer, var fjärde kommer från Østfold och de flesta arbetar inom handeln. Totalt genererar gränspendlingen mer än 5 miljarder SEK per år i lönesummor. Huvuddelen härrör från personer bosatta i Sverige som arbetspendlar till Norge. Gränsgångaravtalet mellan länderna omfattar Dals-Ed, Tanum, Strömstad och Halden i gränsregionen. Det innebär att endast inkomster från personer bosatta i dessa kommuner och med arbete i gränsregionen beskattas i hemkommunen. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. Handel föder handel. Trots handelns stora omfattning i Strömstads kommun sysselsätts inom sektorn i Østfold en något högre andel än i Norge i genomsnitt. Påståendet om handelsdränage från Norge till Sverige kan därför ifrågasättas. Gränshandeln är en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun och var femte sysselsatt där är bosatt i Norge. Om dessa personer inkluderas i den svenska officiella statistiken ökar sysselsättningen inom handeln i kommunen från 26 % till 31 %. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln lägre än både i Västra Götaland och i riket. I Västra Götaland finns 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Inledning I gränsregioner finns en unik möjlighet till utveckling och tillväxt genom att ta tillvara två mer eller mindre olika samhällssystem och miljöer för ekonomiska, social och miljömässig utveckling. Norge och Sverige har en lång landgräns, till största delen glest befolkade fjäll- och skogsbygder. Men i söder, Østfold/Västra Götaland finns ett av Norges mest tätbefolkade områden och där går också viktiga transportleder. Här finns en tradition av samverkan och rörelse över gränsen i båda riktningarna. Den period vi här studerar är Norge har en god konjunktur med låg arbetslöshet/arbeidsledighet och Sverige har haft en ekonomisk uppgång under perioden. Detta har betydelse för de gränsöverskridande strömmar som vi studerar i rapporten som är en första ansats att försöka beskriva några gemensamma förutsättningar för utveckling i regionen utifrån ny gränsregional statistik. Tyngpunkten i vår analys ligger här på befolkning och gränsregional pendling. Det finns behov att utveckla den harmoniserade gränsregionala statistiken för att bättre kunna studera t ex näringslivets förutsättningar och möjligheter. Kontakter och samverkan med andra nordiska gränsregioner är en väsentlig del av det framtida arbetet. Ambitionen är att med denna nya kunskap mer systematiskt och bättre kunna identifiera tillväxtförutsättningar i regionen. En viktig del av statistiken är den gränsregionala pendlingen. Det är ny statistik, personer som arbetar i annat land än där de bor redovisas inte i nationell statistik. Dessa nya data bygger på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken i länderna. Det är unikt för de nordiska 5

6 länderna med dessa register och en förhoppning är att våra erfarenheter från arbetet kan vara intressanta för andra gränsregioner i Europa. Vårt arbete har presenterats för EU:s DG för Regional Policy hösten 2007 och en sammanfattning av denna rapport översätts till engelska. Rapporten är utabetad av Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen och Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune. Underlagsmaterial som kartor och diagram har tagits fram av Magdalena Naploszek, Västra Götalandsregionen. 6

7 Bakgrund Interreg-projektet gränsregionalt statistik- och analysarbete bedrevs perioden med syfte att utveckla och producera ny statistik om gränsregionen som belyser integrationsprocessen. Projektet hade två huvudinriktningar Utveckling av en tillgänglig statistikdatabas med ny och jämförbar information om gränsregionen erbjuda kommuner och regionala aktörer utbildning i analys och användning av denna statistik Projektägare var Østfold Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Denna rappport är en analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen baserad på den statistik som producerats i projektet. Statistiken finns tillgänglig på och tolkningar även på En uppgift för projektet var att föreslå former för hur statistiken löpande ska kunna aktualiseras och distribueras efter projektperioden. Arbetet resulterade i att SCB i sitt regleringsbrev i december 2006 fick i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, publicering och kostnader för gränsregional statistik. Inget beslut har ännu fattats på grundval av uppdraget. En uppdatering under 2008 planeras. 7

8 Den norsk/svenska gränsen är lång och där identifieras tre delområden 1 för interregsamverkan. Området i söder, Østfold/Västra Götaland är viktigt även för övriga Norge då där finns Norges mest trafikerade gränsövergång, E6 Oslo-Göteborg-Malmökontinenten. I följanden text används benämningen den norska gränsregionen respektive den svenska gränsregionen för delområdet Gränslöst Samarbete vilket omfattar 13 svenska och 9 norska kommuner 2. Kartor och diagram visar hela Østfold med 18 kommuner och Västra Götaland med 49 kommuner. Befolkning Befolkningsutveckling I gränsregionens 13 svenska och 9 norska kommuner bor närmare en halv miljon invånare. Folkmängden har ökat med 2 % sedan sekelskiftet.både i Sverige och i Västra Götaland ökade folkmängden perioden med 4 %. I Norge var ökning högre, 8 % och i Østfold finns kommuner där befolkningsökningen var bland de högsta i riket. Denna bild av utvecklingen förstärks om vi studerar en längre period, Befolkningsutviklingen i grenseregionene Indeks 1970= Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor støtteområde Hele Norge Norge Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor stødområde Hele Sverige Sverige Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av GSA/SSB og SCB Kartan nedan visar befolkningsutvecklingen perioden och per kommun i de två länderna. Befolkningsökningen under den senare perioden är än mer koncentrerad till vissa stråk runt de större städerna i respektive länder. Den 1 2 Dessa är i Sverige 1427 Sotenäs, 1430 Munkedal, 1435 Tanum, 1438 Dals-Ed, 1439 Färgelanda, 1460 Bengtsfors, 1461 Mellerud, 1484 Lysekil, 1485 Uddevalla, 1486 Strömstad, 1487 Vänersborg, 1488 Trollhättan och 1492 Åmål samt i Norge 0101 Halden, 0104 Moss, 0105 Sarpsborg, 0106 Fredriksdal, 0111 Hvaler, 0128 Rakkestad, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler. 2 3 Folkmängden avser 31 december respektive år 8

9 svenska västkusten och området runt Oslo utgör sådana områden med stark befolkningstillväxt. Även om vissa kommuner i gränsregionen har befolkningsminskning framstår gränsregionens utvecklingsmöjligheter tydligare om närheten till tillväxtområden på andra sidan riksgränsen inkluderas i analysen. Procentvis befolkningsändring Kilde: Østlandsforskning Ålder Generellt är svensk befolkning äldre än norsk. I Sverige utgör barn och ungdomar 24 % av befolkningen och i Norge 26 %. Motsvarande siffror för åldern 65+ är 17 % för Sverige och 15 % för Norge. Dessa skillnader i befolkningens åldersstruktur förstärks då vi studerar gränsregionen. 9

10 procent 25,5 Befolkning 0-19 år 25,0 24,5 24,0 Østfold fylke Västra Götaland Norsk gränsregion Svensk gränsregion 23, år Både i Västra Götaland och i den svenska gränsregionen minskade andelen barn och ungdomar under perioden. Det motsatta förhållandet gäller för Norge, både i Østfold och i den norska gränsregionen ökade andelen. Befolkningen i den svenska delen av gränsregionen tenderar att bli äldre och i den norska yngre. Födda i grannlandet I Västra Götaland bodde personer födda i Norge, vilket motsvarar 0,8 % av befolkningen. I Østfold var 1,1 % av befolkningen födda i Sverige och av dessa bodde 84 % i den norska gränsregionen. Det innebär att personer i gränsregionen och personer i de båda länen/fylkena är födda i grannlandet. Andel ( %) av befolkningen född i grannlandet Sverige eller Norge. Enligt uppgifter från SSB 4 fanns i Norge vid förra sekelskiftet personer födda i Sverige vilket då var 2,2 % av befolkningen. I Norge idag finns personer födda i Sverige och totalt personer i Sverige födda i Norge 4 Statistisk sentralbyrå, Norge 10

11 Utrikes födda utanför grannlandet Av Sveriges befolkning är 13 % födda utomlands och i Norge 8 %. I Sverige är finländare den enskilt största invandrargruppen. Andel (%) befolkning födda utanför Sverige och Norge efter år och födelseregion 8% Sveriges befolkning 8% Norges befolkning 6% 6% 4% 2% Övriga Norden Övriga EU25 Övriga världen 4% 2% 0% % Andelen födda i övriga världen eller utanför EU25 5 och Norden ökade både i Sverige och i Norge. Detta är en följd av ländernas invandrings- och flyktingpolitik, en tillfällig asyl lag införes i Sverige Även andelen födda i EU25 men utanför Norden ökade i de båda länderna under perioden men den största ökningen var efter år Detta kan förklaras av att 1 maj 2004 blev tio nya länder medlem i EU. Andelen från övriga Norden ligger på en oförändrad nivå. 5 Avser de 25 nationerna (Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom) som var medlemmar t o m 1 maj

12 Befolkningstäthet I Norge bor 15 personer per km 2 och i Sverige 22 personer. Det är i ett europeiskt perspektiv glest befolkade länder men i både i Västra Götaland och Østfold bor befolkningen tätare än i länderna totalt. Den norska delen av gränsregionen är mer tätbefolkad än den svenska. Dessa norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i den svenska gränsregionen. Medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. Utbildning Projektet har framställt harmoniserad utbildningsstatistik för de två länderna. Den visar att norrmän och svenskar är lika välutbildade. Andelen med minst 2 års eftergymnasial utbildning i Norge är 25 % och i Sverige 24 %. I den svenska delen av gränsregionen finns flera kommuner med låg utbildningsnivå. 12

13 Andel av (%) befolkningen år med minst 2 års eftergymnasial utbildning inklusive forskarutbildning Flyttningar Utrikes flyttningar Totalt ökade invandringen till Västra Götaland med 37 % under perioden Ökningen av immigrationen från övriga världen de två senaste åren kan förklaras av den ovan nämnda tillfälliga asyllagen. Även immigrationen från Övriga EU25 ökade under slutet av perioden. En förklaring är där att 1 maj 2004 blev 10 nya länder i Central- och Östeuropa medlemmar i EU. Även i Østfold är det en stor ökning av invandrare från övriga EU25 främst under de senaste fyra åren. Antalet ökade med 550 personer perioden Även här spelar medlemskapet av tio nya länder i EU från 1 maj 2004 in genom Norges EEA-avtal med EU. Efter år 2002 har antalet utvandrare från Østfold till Sverige minskat en tredjedel eller 200 personer. 13

14 Immigration og emmigration fra Västra Götaland og Østfold Immigration till Västra Götaland efter migrationsregion och år Emigration från Västra Götaland efter migrationsregion och år Övriga världen Övriga EU25 Övriga Norden Norge Immigration till Østfold fylke efter migrationsregion och år 2500 Emigration från Østfold fylke efter migrationsregion och år Övriga världen Övriga EU25 Övriga Norden Sverige

15 Inrikes flyttningar. Nedan redovisas in- och utflyttningskommuner. Det är tydligt att inflyttningskommuner finns vid kusten och utflyttningskommunerna främst i inlandet. In- och utflyttningskommuner, Inflyttning utflyttning Om man betraktar de norska inflyttarna till Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors som inrikes flyttare blir bilden delvis en annan. Dessa kommuner blir fortfarande utflyttningskommuner men flyttningsunderskottet minskar markant, för Dals-Ed halveras flyttningsunderskottet. Nettoflyttning (medeltal ) efter region och flyttningstyp Netto inrikes plus mot Norge Inrikes netto Utrikes netto mot Norge Dals-Ed Bengtsfors Mellerud Västra Götaland hade 700 fler inflyttade från övriga Sverige än utflyttade. Högt positivt inrikes flyttningsöverskott hade kommuner i Göteborgs omnejd medan Bengtsfors i gränsregionen hade stort flyttningsunderskott. I Østfold var det inrikes flyttningsöverskottet likaså på nivån 700 men där återfinns kommuner i gränsregionen, Moss, Fredrikstad, Halden och Sarpsborg bland de med högt inrikes flyttningsöverskott. 15

16 Nedan redovisas genomsnittligt inrikes nettoflyttning perioden för den svenska och den norska gränsregionen. De flesta flyttarna är i åldern år, även i dessa gränsregioner där utflyttarna är fler än inflyttarna. För både den svenska och norska delen är det ett flyttningsöverskott i åldrarna 0-14 samt 30 år och uppåt. Störst är denna inflyttning av barnfamiljer i den norska delen av gränsregionen. Inrikes nettoflyttning efter ålder. Medeltal Norsk gränsregion Svensk gränsregion Fastighetspriser Fastighetspriserna i gränsregionen redovisas på kartan nedan. Kvadratmeterpriset är beräknat för alla objekt under den aktuella perioden. Detta pris varierat starkt i regionen, det är billigast i inlandet och dyrast vid västkusten. Allra dyrast är fastigheterna i Göteborg med omnejd samt norska kommuner som Hvaler, Moss och Rygge med närhet till Osloregionen. Däremot tycks det ha skett en utjämning mellan den norska och svenska delen av gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad fanns i samma intervall SEK per kvadratmeter. 16

17 Fastighetspriser i SEK per kvadratmeter (genomsnitt för år ) 6 Arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknad Uppgifter om sysselsättning hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken som finns i båda länderna. Denna är unik för de nordiska länderna. Den publiceras med viss eftersläpning, ca ett år efter räkningsårets slut. I Norge är andelen sysselsatta högre än i Sverige för både kvinnor och män. För män är skillnaden störst i Norge arbetar 81 % av män i åldern och motsvarande andel för Sverige är 77 %. Andel förvärvsarbetande kvinnor är i Sverige 74 % och i Norge 75 %. 6 För Aremark gäller genomsnitten bara för år 2004 och För Rømskog uppgift saknas. 17

18 Andel (%) sysselsatta år efter kommun Män kvinnor Det är tydligt att andelen sysselsatta män är högre än kvinnor. Men det finns enligt denna redovisning en kommun i vilken andelen sysselsatta kvinnor är högre än män Strömstad. Denna statistik som är den officiella i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. Då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Denna underskattning av sysselsättningen kan påverka en mängd olika beslut som baseras på statistik om sysselsättning och inkomster för kvinnor och män i gränsregionen. Den justerade sysselsättningsgraden för Strömstad är hög om man jämför med den nationella nivån. Nationsgränsen är inget hinder för arbete varken för kvinnor eller män. Regionförstoringen stoppar inte vid riksgränsen. Både utbudet av arbetskraft och efterfrågan ser annorlunda ut i en gränsregion jämfört med en enbart nationell arbetsmarknad. I gränsregionen finns ett mer varierat utbud av arbetskraft beträffande utbildning, yrken, erfarenheter och kompetens, men också ett mer varierat näringsliv med annan efterfrågan och karriär- och utvecklingsmöjligheter. Gränsen skapar nya möjligheter som bidrar till utveckling och tillväxt för regionens invånare och dess företag. Sysselsättning efter bransch Branschstrukturen i den västliga delen av den svenska gränsregionen, Norra Bohuslän är differentierad med jord, skog, fiske samt gränsrelaterat näringsliv med fokus på handel och turism/besöksnäring. I Dalsland, den östliga delen av den svenska gränsregionen finns en skogsråvarubaserad industri (trä, papper och 18

19 massa) samt fordonsindustri. I Fyrstadsområdet dominerar fordonsindustrin. I den norska delen av gränsregionen är tillverkningsindustri viktig, 7 % av industrinproduktionen i Norge sker idag i Østfold. Østfold er Norges 5 største eksportfylke og mer enn 70% av det som produseres blir eksportert. Byggverksamheten som här ingår i tjänstenäringar är betydande. Antallet arbeidsplasser i Østfold har økt sterkt de siste to årene, etter en nedgang i 2003 og Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i antall industriarbeidsplasser, mens tjenesteytende næringer har vokst. Østfold har en forholdsvis liten andel bedrifter med FoU (forskning og utvikling). Det har vært en stor økning av etableringsfrekvensen av nye foretak i hele Norge, men Østfold fylke ligger litt under landsgjennomsnittet i Regionene Nedre Glomma og Mosseregionen har høyere etableringsfrekvens enn landsgjennomsnittet, mens Halden og Aremark og Indre Østfold har hatt en lavere etableringsfrekvens. Sysselsättning i gränsregionen Norsk gränsregion Svensk gränsregion Procent jordbruk tillverkningsindustri privata tjänster offentliga tjänster I ovanstående diagram jämförs sysselsättningen summerad till sektorer i den svenska och den norska delen av gränsregionen. Dessa data är de officiella i respektive länder och innefattar då inte de personer som arbetspendlar över riksgränsen. Byggnadsverksamhet ingår i privata tjänster. Skillnader i näringslivsstrukturen finns inom tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn. I den norska delen sysselsatts inom tillverkningsindustrin 19 % och i den svenska 27 % Den höga andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin i den svenska gränsregionen förklaras av fordonsindustrins dominans i Fyrstadsområdet. I Trollhättan sysselsätter tillverkningsindustrin en av tre förvärvsarbetande. Den viktigaste sektorn för både svenska och norska delen av gränsregionen är privata tjänster där sysselsätts personer. I den svenska gränsregionen sysselsätts 39% och i den norska 45 % av arbetskraften. Den privata tjänstesektorns höga andel av sysselsättningen i den norska delen beror dels av en omfattande 19

20 byggnadsverksamhet men också en hög andel inom handel. Det är förvånande mot bakgrund av diskussionen om handelsdränage då norrmän handlar i Sverige. Därför studeras nedan handeln omfattning närmare. Andel sysselsatta inom handeln i Sverige är 13 % och i Norge 15 %. Nivån är konstant under perioden. Effekten av gränshandeln kan mätas i en hög och ökande sysselsättning inom handeln I Strömstad. I diagrammet finns två linjer för Strömstad, en exklusive arbetspendlare från Norge (den officiella statistiken) och en där arbetspendlarna från Norge har inkluderats. Skillnaden är stor mellan andelen med och utan arbetspendlare från grannlandet. Andelen inklusive arbetspendlare ökade från 26 % till 31 %. Av de totalt 1700 sysselsatta inom handeln i Strömstad är var femte bosatt i Norge. Den ökade sysselsättningen i handeln i Strömstad har inte inneburit någon negativ utveckling är handeln i Halden, där sysselsätts 2005 en lika stor andel av arbetskraften som Gränshandeln är i första hand en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln 11 %, d.v.s. lägre än både i Västra Götaland och i hela riket. Undantaget är Dals-Ed där sysselsättningen ökade under senare delen av perioden. I den norska delen av gränsregionen är andelen 16 %, alltså i nivå med Østfold och högre än genomsnittet för Norge. Hotell- och restaurangverksamheten är en viktig del av besöksnäringen. Under perioden var sysselsättningen i Strömstad konstant, 8% av den totala sysselsättningen. I Tanum ökade den till 7 % år För hela den svenska gränsregionen liksom i landet totalt är andelen 3 %. 20

21 Egna företagare Var tredje egen företagare 7 finns inom den privata tjänstesektorn. Nedan redovisas antalet i den svenska och den norska gränsregionen 2005 fördelat på handel, företagstjänster och kommunikation och transporter. Totalt finns i gränsregionen 5000 egna företagare inom dessa tre branscher. Det är något fler i norska delen än i den svenska delen, men fördelningen är relativt lika. Hotell och restaurang står för den största andeln, där finns totalt verksamma egna företagare. Antal egna företagare 2005 efter bransch handel, hotell och restaurang transport, magasinering, kommunikation finansiell verksamhet och företagstjänster Norsk gränsregion Svensk gränsregion I statistikdatabasen finns uppgifter om utländskt ägda företagsförekomster i Sverige. Ett företag kan ha flera arbetsställen i olika kommuner eller inom samma kommun. En företagsförekomst är alla arbetställen hos ett företag i kommunen. Det går inte summera dessa för län/fylke för att dra några slutsatser om strukturella förhållanden. Totalt finns i Västra Götaland 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Motsvarande statistik finns inte att tillgå för Norge. Det finns idag kontakter och samverkan inom näringslivet i gränsregionen som kan utvecklas. Ett konkret exempel är de av Gränskommittéen årliga arrangerade kontaktmässorna. Interreg-programmen delfinansierar ytterligare ett stort antal aktiviteter med syfte att främja konkurrenskraft och tillväxt i gränsregionen. 7 Personer verksamma i eget bolag, ej anställda i eget AB 21

22 Pendlare Østfold har flere sysselsatte enn arbeidsplasser. Dette gjelder også for hele grenseregionen, det är en nettoutpendling, utpendlingen är större än inpendlingen. I den norska delen riktar sig pendlingen mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Det blir nästan tre gånger så stort beroende av Norge jämfört med Sverige beträffande arbetsplatser. Regionförstoring är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. En fortsatt analys av hur dessa strömmar utvecklas och hur de kan påverkas är en angelägen uppgift i det regionala utvecklingsarbetet Norsk gränsregion Nettoutpendling, 2005 Svensk gränsregion mot det egna landet mot grannlandet Statistiken om arbetspendlare, övriga löneinkomsttagare och lönesummor för personer som bor i ett land och arbetar i ett annat är ny statistik som inte omfattas av den officiella statistiken om arbetsmarknaden i respektive land. Denna statistik finns endast publicerad i den tidigare nämnda statistikdatabasen Det är ny kunskap som tillförs arbetet med visioner och strategier för gränsregionen. Pendlare över riksgräns 8 är personer som är bosatta i ett land och har löneinkomst det andra landet. Arbetspendlare är personer som haft lönearbete under november månad och där löneinkomsten är större än eventuell löneinkomst i hemlandet. Löneinkomsttagare är övriga personer med löneinkomst. 8 Redovisningen omfattar inte personer som arbetar i hemlandets företag, och även får sin lön därifrån, även om han/hon tjänstgör i ett grannland. Företagare som utför arbete i grannlandet för sin egen firma ingår inte heller i redovisningen. 22

23 Arbetspendlare Från Sverige arbetspendlade 2006 drygt personer till Norge och var fjärde från Västra Götaland. Var tredje svensk i Norge arbetade i Oslo. I den andra riktningen arbetspendlade personer och var fjärde kom från den norska gränsregionen, de allra flesta från Halden. Dessa arbetade främst i Strömstad. Antall svensker som arbeidspendler til Norge og antalll nordmenn som arrbeidspendler til Sverige Möjligheten att etablera sig på en ny arbetsmarknad i grannlandet ger individer ökade möjligheter till egen försörjning. Samtidigt underlättas företagens kompetensförsörjning när det finns möjlighet att rekrytera arbetskraft från olika länder. Detta bidrar effektivt till ökad konkurrenskraft och tillväxt i regionen. Den enskilt största arbetspendlingen från Sverige till Norge går från Västra Götaland. Bosted for pendlere fra Sverige til Norge fordelt på län 2005 Øvrige Sverige 30% Stockholm 7% Skåne 7% Jämtland 3% Västra Götaland 27% Örebro 3% Värmland 23% Ålder och kön Arbetspendlaren från Sverige till Norge är oftast en man i åldern år. Kvinnorna är färre och yngre. Arbetspendlaren från Norge till Sverige är en man eller kvinna i åldern år. 23

24 Arbetspendlare efter kön och ålder (genomsnitt ) Från Norge till Sverige Från Sverige till Norge Män Kvinnor Födelsregion Bland arbetspendlare från Sverige till Norge finns många födda i Norge och ju närmare gränsen desto fler är de norskfödda bland arbetspendlarna. Av arbetspendlarna från Strömstad till Norge är varannan född i Norge. Arbetspendlare från Sverige till Norge efter födelseregion Antall pendlere over riksgrensen 115 til 803 (8) 76 til 115 (4) 51 til 76 (7) 36 til 51 (4) 26 til 36 (7) 18 til 26 (6) 12 til 18 (6) 6 til 12 (7) Fødselsregion Norge Sverige Ôvrigt Dals-Ed Strömstad Tanum Uddevalla 24

25 Näringsgren Det stora antalet arbetspendlarna från Sverige till Norge finns inom byggverksamhet men även inom företagstjänster, tillverkning, hotell- och restaurangverksamhet samt hälso- och sjukvård. Arbetspendlarna från Norge till Sverige finns inom handeln. Arbetspendlare efter kön och näringsgren (genomsnitt ) Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar Från Norge till Sverige Häslo-, sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Män Kvinnor Transport, magasinering, kommunikation Tillverkning Från Sverige till Norge Byggverksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Tillverkning Män Kvinnor Hotell och restaurangverksamhet Häslo-, sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Övriga löneinkomsttagare Förutom dessa arbetspendlare som har sitt huvudsakliga arbete i det andra landet pendlade ytterligare personer från Sverige och personer från Norge över riksgränsen. Dessa personer, övriga löneinkomsttagare, har sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst där man är bosatt. Av dessa svenskar, som hade extra inkomst i Norge arbetade 1000 personer i Østfold. 25

26 Antall arbeidspendlere og övriga löneinkomsttagare fra Sverige til Norge Övrige löneinkomsttagare Arbeidspendlere Antall arbeidspendlere og övriga löneinkomsttagare fra Norge til Sverige Övrige löneinkomsttagare Arbeidspendlere Arbetspendlingen från Sverige till Norge har under perioden varit på en konstant nivå medan arbetspendlingen från Norge till Sverige har ökat. Utvecklingen av antalet övriga löneinkomstttagare visar ett inte entydligt mönster. Faktorer som kan tänkas påverka denna utveckling är konjunkturutvecklingen i de båda länderna, arbetskraftsinvandring från övriga Europa samt valutaförändringar. Arbetskraftsinvandringen från Polen till Norge har t ex ökat under perioden. 26

27 Total lönesumma Den totala lönesumman för pendlare över riksgränsen Sverige/Norge var 5,3 miljarder kr år Huvuddelen (70%) härrörde från personer bosatta i Sverige som arbetspendlade till Norge. I både Sverige och Norge betalar löntagare skatt i den kommun där man bor, inte där man arbetar. Om den kommun där man arbetar ligger i grannlandet sker beskattning istället där inkomsten är intjänad om man inte bor och arbetar i en kommun med s.k. gränsgångaravtal. Dessa kommuner med gränsgångaravtal är i Västra Götaland Dals-Ed, Tanum och Strömstad samt i Østfold Römskog, Marker, Aremark och Halden. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. 500 Total lönesumma 400 miljoner EUR år arbetspendlare från Norge till Sverige " från Sverige till Norge övriga inkomsttagare (exkl. arbepspendlare) från Norge till Sverige " från Sverige till Norge Några slutsatser I den norska delen av gränsregionen finns kommuner med den snabbaste befolkningstillväxt i Norge medan den svenska delen är gränsregionen har en konstant befolkning Totalt bor personer i Østfold/Västra Götaland som är födda i grannlandet. Den norska delen av gränsregionen är mer tätbefolkad än den svenska. Dessa norrmän har nära till rekreation och fritid i attraktiva kust- och inlandsområden i Sverige. Medan de i gränsregionen bosatta svenskarna istället reser till Norge för arbete. 27

28 Immigrationen till Västra Götaland från EU25 utanför Norden har ökat de senaste åren. En förklaring är att 1 maj 2004 blev 10 nya länder i Central- och Östeuropa medlemmar i EU. Även i Østfold ökade invandringen från EU25 utanför Norden främst under de senaste fyra åren. Norge har ett EEA-avtal med EU som underlättar immigrationen från dessa länder. Bilden av den svenska gränsregionen som avflyttningsbygd blir delvis en annan. om man betraktar flyttningarna till och från Norge som inrikes. För Dals-Ed halveras då det inrikes flyttningsunderskottet De flesta inrikes flyttarna är i åldern år, så även i dessa gränsregioner där utflyttarna är fler än inflyttarna. För både den svenska och norska delen är det ett flyttningsöverskott i åldrarna 0-14 samt 35 år och uppåt. Störst är denna inflyttning av barnfamiljer i den norska delen av gränsregionen Det har skett en utjämning av fastighetspriserna mellan den norska och svenska delen av gränsregionen. Kvadratmeterpriset i Tanum, Strömstad, Halden och Fredrikstad var i samma intervall, SEK per kvadratmeter. Totalt finns i Västra Götaland 300 företagsförekomster registrerade på en norsk ägare, av dessa finns ett 70-tal i gränsregionen och mer än hälften av dessa är lokaliserade till Strömstad och Uddevalla kommuner. Den officiella statistiken i respektive länder tar inte hänsyn till de personer som bor i ett land och arbetar i det andra. Då dessa arbetspendlare över riksgräns inkluderas ökar andelen sysselsatta män i Strömstad från 71 % till 83 %. Det är en hög sysselsättningsgrad jämfört med den nationella nivån. Både den svenska och den norska delen av gränsregionen har nettoutpendling. Utpendlingen. från den norska delen riktar sig mot Oslo/Akershus medan strömmen mot Sverige är mindre. Den svenska delen av gränsregionen har sitt största pendlingsberoende av Norge. Nettoutpendlingen från den svenska gränsregionen till övriga Sverige är 400 personer och till Norge Regionförstoring är ett centralt begrepp i strävandena mot tillväxt i våra regioner. Det är angeläget att utveckla nya analysmodeller som går på tvärs av riksgränsen och som pekar på faktorer som påverkar tillväxt och utveckling. Från Västra Götaland till Norge arbetspendlar personer. Denna är den enskilt största strömmen av arbetspendlare till Norge. Ju närmare gränsen desto fler av dessa är födda i Norge, varannan arbetspendlare till Norge från Strömstad och var tredje från den svenska gränsregionen är född i Norge. En av fyra arbetspendlare finns inom byggverksamheten. Vid sidan av dessa arbetspendlare finns nästan lika många personer (3 200) från Västra Götaland som arbetar i Norge vid sidan av sitt ordinarie arbete. Antalet norrmän som arbetspendlar till Sverige ökar och år 2006 var de personer, var fjärde kommer från Østfold och de flesta arbetar inom handeln. 28

29 Totalt genererar gränspendlingen mer än 5 miljarder SEK per år i lönesummor. Huvuddelen härrör från personer bosatta i Sverige som arbetspendlar till Norge. Gränsgångaravtalet mellan länderna omfattar Dals- Ed, Tanum, Strömstad och Halden i gränsregionen. Det innebär att endast inkomster från personer bosatta i dessa kommuner och även med arbete i gränsregionen beskattas i hemkommunen. Lönesumman som beskattas i hemlandet är en begränsat del av den totala lönesumman från pendling över riksgräns. Gränshandeln är en företeelse lokaliserad till Strömstad kommun. Var femte sysselsatt inom handeln i Strömstad kommun är bosatt i Norge. Om dessa personer inkluderas i den svenska officiella statistiken ökar sysselsättningen inom handeln i kommunen från 26 % till 31 %. I den övriga delen av den svenska gränsregionen är sysselsättningen inom handeln lägre än både i Västra Götaland och i riket. Handel föder handel. Trots handelns stora omfattning i Strömstads kommun sysselsätts inom sektorn i Østfold en något högre andel än i Norge i genomsnitt. Påståendet om handelsdränage från Norge till Sverige kan därför ifrågasättas. 29

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta

Nordisk Pendlingskarta Nordisk Pendlingskarta Baserat på senaste statistik från 2005 TemaNord 2008:599 Nordisk Pendlingskarta TemaNord 2008:599 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2008 ISBN 978-92-893-1784-9 Tryck: Ekspressen

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta

Nordisk Pendlingskarta Nordisk Pendlingskarta Huvudrapport Rapporten är finansierad av Nordiska Ministerrådet 2005:02 I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Malmfälten under förändring

Malmfälten under förändring Malmfälten under förändring Tabell- och figurbilaga Bilaga till delrapport, maj 2010 Dnr: 2010/196 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte, 2.1 Disposition 2.2 Datamaterial 3. Utbildningsnivå för företagare, inrikes födda och utrikes födda 4. Utbildningsnivå för företagare efter födelseregion 5.

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden också till en ökad ekonomisk aktivitet. Underlaget för handel och tjänster ökar. Befolkningens utbildnings

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer