Aktiviteter som inte bar frukt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter som inte bar frukt"

Transkript

1 Aktiviteter som inte bar frukt I ett projekt sås det frön, några för rötter och bär frukt, andra faller platt och av olika anledningar blir de inte av. Här är en genomgång av lovvärda projekt som inte blev till aktiviteter men som gjorde att kontaktar odlades och värdefulla erfarenheter vanns. Rehab-gruppen Vägen Vidare Här är det allra första rehab-mötet. Det skulle komma att bli många möten och mycket arbete med syfte att få till stånd en återhämtande aktivitetskurs för långtidsarbestlösa och/eller sjukskrivna på väg tillbaka till arbetslivet. Helena Boström, Birgitta Linde, Eva Gustavsson, Tommy Hildursson, Roland Nahringbauer, Christina Ivarsson och Helena Elvidotter-Forslund syns på bilden. Arbetet började med att intresserade deltagare från Hämta Hem träffades och talade kring hur en aktivitet skulle kunna se ut utifrån vilka behov man har som en person som varit borta en längre tid från arbetslivet. Många goda idéer och erfarenheter utbyttes under dessa möten och kontakter knöts. I slutet av mars 2009 togs efter tips av Ingegerd Lusensky, en kontakt med Lars-Åke Stenström, utvecklingsansvarig på Hellidens Folkhögskola. Han utvecklade

2 och drev ett för-rehabiliteringsprojekt med flera andra folkhögskolor runt om i landet. Detta alltid i samarbete med Försäkringskassa och/eller Arbetsförmedling. Antingen genom ESF-stöd eller genom samordnings-förbundet i respektive område. Detta öppnade nya möjligheter och rehab-gruppen fick ett arbetsutskott som bestod av, förutom mig själv, främst Eva Gustavsson men även Birgitta Linde, Christina Ivarsson och Tommy Hildursson. Vi satte ihop en kursplan med fokus på individuell kartläggning och hjälp vidare i livet. En viktig del av kursplanen var att använda natur, skog och trädgård. Ett växthus beställdes. Projektet döptes till Vägen Vidare. Lars-Åke Stenström, med goda erfarenheter från liknande projekt, kom och stöttade. Sedan började en uppvaktning av berörda myndigheter och instanser. Dagen före midsommarafton 2009, den 18 juni, besökte rektor Ingegerd Lusensky, Eva Gustavsson och jag själv samordningsförbundets ordförande Ann Heimer och vi mottogs positivt en ansökan skulle lämnas in under hösten. Samordningsförbundet var nytt, vilket kan förklara att inte tillräcklig information kring ansökningsförfarande lämnades ut, för när ansökan lämnades in blev det uppenbart att medaktörer redan innan ansökningen sker måste vara klara. Tillbaka till uppvaktning av arbetsförmedling, försäkringskassa samt landsting. Här påbörjades också ett samarbete med Wiks Folkhögskola, som är en landstingsfolkhögskola, vilket vi tänkte skulle underlätta ansökan, eftersom Landstinget är en del av samordningsförbundet. Den 20 november 2009 hölls ett möte på Biskops Arnö med arbetsförmedling, Michael Brandt och Thomas Hedberg samt representanter från Håbo kommun, Ann-Marie Ahlskog. Lars-Åke Stenström närvarande också samt Ingegerd Lusensky, Eva Gustavsson och Lysa Öster. Efter mötet på Biskops Arnö reste Ingegerd, Lars-Åke och Lysa till Uppsala för att på Försäkringskassan träffa Christina Anbäcken Rudfeldt och Per Lundvik. Båda mötena kändes positiva och gav intrycket av att det var värt att gå vidare i planeringen.

3 Så här såg arbetsgruppen bakom Vägen Vidare ut. Stor kompetens och erfarenhet tillsammans med Biskops Arnös fina miljö och tillgångar kunde erbjuda den tilltänkta gruppen en högkvalitativ aktivitetskurs. Efter mötet den 20 november lades krutet på att få en samarbetsparter för en ansökan till Samordningsförbundet. Det var viktigt att få med Samordningsförbundet och dess medlemmar, därför bjöds till ett större möte på Biskops Arnö den 2 februari 2010 nu ett år efter att rehab-gruppen i Hämta Hem hade haft sitt första möte. Deltog gjorde flera representanter från samordningsförbundet: Christina Anbäcken Rudfelt (FK), Thomas Hedberg (AF) Kjell Haglund (Landstinget), Karl Henrick Nanning (Håbo kommun/samordningsförbundets ordförande) samt rektor Lars Gejpel från Wiks folkhögskola och Ingegerd Lusensky från Biskops Arnö, samt Lars-Åke Stenström. Från Hämta Hem var, förutom jag själv, Eva Gustavsson med. På mötet väcktes frågan om behov av kartläggning dvs hur stort antal möjliga deltagare det kunde finnas för detta projekt. Aktiviteten var tänkt att beröra 15 personer per termin x 4 starter, dvs totalt 60

4 personer under tre år. En ansökan arbetades fram av Ingegerd Lusensky, Lars Gejpel och Lysa Öster men innan den blev formellt inlämnad fick vi negativt besked av Försäkringkassan. Ur mailet från Christina Anbäcken Rudfeldt: Vi ser från Försäkringskassans sida att konceptet är intressant och att målgruppen kan ha stor nytta av detta, men ser inte möjligheten att driva projektet med Biskops Arnö - av formella skäl - vi ser inte heller möjligheten att driva projektet, utan ser att vår medverkan i så fall måste bygga på att en huvudprojektägare som i så fall rimligen är Landstinget samlar parter omkring sig och att vi får börja diskutera kartläggning av målgrupp - vilket jag i alla fall inte känner till att någon kontaktat oss på Försäkringskassan om för denna grupp. En mindre kartläggning gjordes av Eva Gustavsson och Lysa Öster genom kontakter med berörda kommuner och arbetsförmedling, men Anbäcken Rudfeldt avsåg en större kartläggning, troligen sanktionerad av Försäkringskassan. Vi beslutade att försöka en annan väg. I september 2010 skulle en ansökan till ESF lämnas in och vi uppvaktade Arbetsförmedlingen som möjlig samarbetspartner. Försommaren 2010 fick Harald Ranum uppdraget att skriva ESF-ansökan samt ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Tyvärr blev det aldrig någon ansökan skriven. Orden nedan är Haralds egen förklaring på varför det aldrig blev så. v.32 möte Lysa och Raija, tel.samtal med Lars-Åke Stenström v.33 skapa presentationsmaterial inför söndagens möte med Hämta Hem, info från ESF och SPel's hemsidor, möte med egen mentor, folkhögskolorna börjar v.34. v.34 möte v.rektor Helliden info om resultat, schema och rapportering, bl.a.. Möte med rektorerna, ok för budget. v.35 kraftig virus-infektion, tappade rösten 39 graders feber, ringde inga samtal, skickade inga mail v.36 möte Lysa och Ingegerd, kunde ej nå försäkringskassan men hade samtal med Tomas på AF, Lysa med Bålsta kommun v.37 besked från AF om möte nästa vecka (försent). Besked från Bålsta kommun att ärende skulle presenterats tidigare (en månad). Tyvärr gjordes inte tillräckligt av mig för att vårt projekt "Vägen Vidare" skulle få Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens stöd i tid. När datum för ansökan till ESF kom var samtliga positiva men hade inte möjlighet att ta formella beslut. Nästa försök gjordes under vår-vintern 2011 genom att uppvakta Arbetsförmedlingen för att vara med som en del av det rehab-projekt som planerades med Skogsstyrelsen. Många kontakter hölls med Tomas Hedberg och jag talade även direkt med Skogsstyrelsen. Efter dessa samtal kom beskedet från Tomas Hedberg att projektet med Skogsstyrelsen hade strandat pga av för stor budget.

5 Det sista försöket gjordes efter en inbjudan av Lars-Åke Stenström till att vara med på en större gemensam ESF-ansökan från flera olika folkhögskolor. Vi blev tillfrågade i augusti 2011 och kontakt togs ånyo med Tomas Hedberg och Christina Anbäcken Rudfeldt som svarade: Har diskuterat med min marknadschef Victoria Axberg(som beslutar om vi skall vara med i ESF proj) samt Tina Anbäcken-Rudfeldt på Fk. Sammantaget så är det för många saker inte utredda och en ansökan till 15 sept gör att vi inte kan medverka. Vår bedömning är att vi i dagsläget inte har deltagare att rekrytera till denna insats då vi nu rullar igång ett projekt via samordningsförbundet. Det skulle dock vara intressant att diskutera vidare runt ett upplägg men med mera tid till förfogande. Det är också viktigt för Arbetsförmedlingen att ha finansiering för våra insatser i ESF-projekt. Vänliga hälsningar Thomas H Hej Lysa Jag har nu lyft frågan med vår områdeschef Ann-Helene Ivarsson. Jag har också varit i kontakt med Magnus Nilsson som är Försäkringskassans samverkansansvarig med särskilt ansvar för ESF-projekt i öst. Vi är övertygade om att den verksamhet som kommer att bedrivas på Folkhögskolorna kommer att vara mycket bra rent innehållsmässigt och att den kan komma att göra en skillnad för personer som deltar i kurserna. Vi tror alltså på verksamheten som sådan. Vi tror att det finns ett generellt behov av förrehabilitering och deltar också i andra projekt som möter detta behov. Vi bedömer tyvärr inte att vi kan ta ansvar för att gå in i detta projekt och stå för medfinansiering. Vi ser ett stort behov av kartläggning och förankring för att kunna få fram rätt ärenden. Vi ser i dagsläget inte att vi har nog med underlag för att stå upp för ett sådant åtagande och vi har inga möjligheter att med kort varsel göra den kartläggning vi skulle behöva för att säkerställa att vi verkligen har en tillräcklig mängd ärenden för att kunna gå in i detta. Vi har erfarenhet från tidigare ESF-projekt då vi haft stora svårigheter att klara vår del, detta gör att vi är särskilt angelägna att inför eventuella nya projekt med åtaganden som medfinansiering vara säkra på att vi kan stå för det vi åtar oss. På uppdrag av områdeschef Ann-Helene Ivarsson Det går bra att återkomma med frågor till Magnus Nilsson, som jag nämner ovan. Han nås på Han har ett särskilt uppdrag hos oss på Försäkringskassan att hålla ihop ESF-frågorna och är väl insatt i vårt resonemang. Med vänlig hälsning Tina Summering och analys: Trots positiv respons från många inblandade, stor kompetens och erfarenhet, ett nationellt projekt på andra folkhögskolor med goda resultat, gick det aldrig att få till en för-rehabliteringesinsats på Biskops Arnö under Hämta Hems tid.

6 Frågan om kartläggning återkommer och den mindre kartläggning vi lämnade in ansågs troligen för liten. Någon gång påtalades det om att Försäkringskassan inte har ombetts om en kartläggning det var dock inte heller något vi blev erbjudna. Att det finns många personer som har gått från Försäkringskassa till Arbetsförmedling efter utförsäkring och att upptagningsområdet är så stort i kombination med det låga antalet deltagare (30 per år), ansåg arbetsgruppen i Hämta Hem vara tillräckliga skäl för att deltagarunderlaget skulle vara tillräckligt. Det fanns ingen erfarenhet från andra samordningsförbund där det fokuserats på kartläggning i den grad som det gjordes här i dess återkommande avslag. De ändrade reglerna i sjukförsäkringen, vilket berörde både Försäkringskassa och Arbetsförmedling, har troligen påverkat oviljan att satsa på en ny satsning. Andra skäl som anges är formella någon medlem i Samordningsförbundet behövde bli huvudprojektägare ingen sådan trädde fram. Den mest positiva till denna roll var Håbo kommun, dock en liten kommun med få möjliga deltagare. Vi hade också starkt stöd i Solveig Zander, riksdagsman för Centerpartiet och med i Socialförsäkringsutskottet som besökte Biskops Arnö och gav oss sitt stöd. Lars-Åke Stenström har tillsammans med samarbetspartners från Försäkringskassan från andra län, varit i Socialförsäkringsutskottet och informerat om det förrehabiliteringsarbete som görs på ca 12 folkhögskolor runt om i landet. Personligen finner jag det sorgligt att inte all den kompetens, vilja, kraft och värme kunde få komma människor till del genom en 15-veckors kurs en chans att på ett mjukt och värdigt sätt kunna komma tillbaka till ett mer aktivt och givande liv.

7 Planerat som längre tids erbjudande Ett samarbete mellan Tommy Hildursson, Ingela Gullberg och Lysa Öster. Vi planerade ihop olika paket som den upptagna företagaren kunde ge sig själv som friskvård, kombinerat med lunch allt i härlig Biskops Arnömiljö. Tyvärr föll idéen inte väl ut och väckte inget intresse. Analys: För lite marknadsföring? Planerat till 1-4 juli 2009 Roland Nahringbauer, Christina Ivarsson och Lysa Öster planerade ett vuxenkollo i kreativ och avslappnad stil. Trots marknadsföring fick vi inte tillräckligt många anmälningar. Analys: För dyrt pris?

8 Planerat för uppstart ht 2009 Pêl Rostam, Roland Nahringbauer och Eva Hermansson planerade en inspirationsdag för skolledare. Trots stort utskick och marknadsföring blev det inte några anmälningar. Analys: Rätt tillfälle för utskicket? För liten uppföljning av breven, telefonsamtal? Ingela Gullberg, Eva Gustavsson och Lysa Öster planerade tillsammans med E-fabriken att hålla inspirations- och återhämtningsdagar för företagare runt om i Uppland på Biskops Arnö vid flera tillfällen. Efter planering och möten tillsammans med AnnMarie Sundgren avböjde de senare dagarna. Analys: Här har jag inte följt upp tillräckligt bra, troligen pga av tidsbrist.

9 Planerat för våren 2009 Agneta Wistrand, Eva Gustavsson och Lysa Öster planerade en utbildning för kvinnor som skulle hållas onsdagskvällar under några veckor. Trots en hel del intresse och några anmälningar kom vi inte upp i det antal vi hade behövt. Analys: Ansågs vara för dyrt? Planerat för hösten 2009 Tine Torkelsdotter, Lena Nilsson samt Varga Åskvigg planerade en heldag för gravida. Dagen skulle fokusera på avslappning tillsammans med andra gravida kvinnor under kunnig ledning. Trots marknadsföring blev det inte tillräckligt stort intresse för dagen. Analys: Informationslappar lades ut på barnmorskemottagningar och i vissa fall fick barnmorskorna information, detta kunde ha gjorts i högre grad och med längre framförhållning.

10 Planerat till 7 februari 2010 Eva Hermansson, Maria Karlsson, Eva Gustavsson samt Lysa Öster planerade en dag för seniorer. Konceptet Frid & Fröjd har tidigare använts av Eva och Jenny Hermansson tillsammans med Lysa Öster och har varit populära dagar. Tyvärr slog inte konceptet med att rikta sig särskilt till seniorer så väl ut och dagen genomfördes inte. Analys: Seniorer ett illa valt ord, bättra att välkomna alla. 13 september 2009 arrangerades dock en Frid & Fröjd-dag, se dokumentet Aktiviteter som blev av. Planerad till 25 april 2010 Efter succéen med Vintersagan tänkte Helena Elvidotter Forslund, Roland Nahringbauer samt fjärde-part-samarbetet med Nenne Panrike, följas upp med en Vårsaga. Detta väckte tyvärr inte tillräckligt stort intresse. Analys: Våren är en svår tid att få deltagare, många har mycket att göra. Priset kan ha anses vara för högt. Konceptet är nytt och okänt.

11 Planerat till 23 november samt 7 december Under hösten 2010 arbetade Pêl Rostam och Roland Nahringbauer idogt med Inre Försoning. Detta väckte intresse hos några elever på skolan som på olika sätt hjälpte till. Just dessa två konferensdagar blev inte av, men Inre Försoning utvecklades åt ett annat håll, se dokumentet Aktiviteter som blev av. Analys: Svårt att nå målgruppen som bestod av myndigheter och hjälporganisationer. Mycket arbete lades ner, men för få anmälningar. Planerat till juli 2011 Helena Elvidotter-Forslund, Johanna Hasselhuhn samt Lysa Öster planerade tillsammans med Biskops Arnö att ordna familjdagar. Semester för hela familjen och Kul-verkstad för barnen på eftermiddagen med avslutande föreställning av barnen sista förmiddagen. Trots spridning av information på bl a turistbyråer och genom annons i DN fick vi inga anmälningar. Analys: Svårt att förstå varför intresset var så lågt, kanske behövs mycket längre framförhållning och stora annonser i rese- och turitstidningar, kostsamt med andra ord.

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion Metodhandbok AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion September 2013 1 Metodhandbok AMiA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inledning Förord Broschyr om projektet AMiA-processen Processkarta Processbeskrivning

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) Fyra års samverkan några perspektiv på

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer