/ / Å. JÖNICÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/ / Å. JÖNICÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-11"

Transkript

1 JÖNICÖPINGS KOMMUN 1 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08: , Anders Jörgensson (M), ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Astrid Johansson (KD) ers. för Astrid Löfdcdd (KD) Bengt Marklund (KD) Lars-Erik Zacki-isson (FP) Josef Zetterberg (M) ers. för RiIaird Btinnvilc (C) Claes Carlsson (MP) Anders Eriksson (M) Erik Hugander (MP) kl la Andersson (S) Tomny Lindqvist (S) kl Klister Johansson (S) 2:e vice ordf Sebastian Kron (S) ers. för Lisa Maria Elc (S) Bo Enar Karlsson (S) Magnus Boman (S) ers. för Manige Aid (S) higer Sjölander (S) Thomas Bergholm, telaiisk du-elctör Annika Andersson, nänmdsela-eterare Maria Ossiansson, utvecklingschef Anna-Gun Grannö, ekonomichef Stefan Fogelberg, personalchef Daniel Håkansson, avdelningschef Fastighetsavdehiingen Fredric Norrå, avdelningschef Mark- och exploateringsavdelningen Åsa Ekman, barnstrateg, stadskontoret Reimer Selero, verksamhetschef Parkering Lisbeth Merkert, verksamhetschef Avfall Johnna Svenneling, miljöingenjör Utses att justera Paragrafer Justeringens plats och tid Underskiifter Seki-eterare' Ordförande Justerande Klister Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum for anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska koijtoret, Juneporten, Jönköping Underskrift / / Å Äi^nikå Änderssor Utdragsbestyrkande

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN Övriga närvarande Utdragsbestyrkande

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN 3 Innehåll Sida 44 Informationsärenden 4 45 Övriga fl'ägor 6 46 Meddelanden 8 47 Anmälan om delegationsbeslut 9 48 Fördjupad mänadsrapport 2014 för tekniska nämndens verksamlieter m' Konvertering av tjänst inom telcniska kontorets fastighetsavdelning Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag fi'ån kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Uppföljning av regelverk för hantermg av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal fbr byggtjänster 52 Remiss - Förslag till lokala hälsoskyddsföreski-ifter för Jönköpings konunun 53 Remiss - Hundföreskrifter för Jönlcöpings kommun 54 Försök med kortbetalning i parkeringsautomater 55 Exploateringsavtal for Flahult etapp Nyttjanderättsavtal avseende Månsai-p 1:265 samt del av Månsarp 1:186, Jönlcöpings kommun Markanvisning och planändring for nytt Hälsocenter på Råslätt Markanvisning Kungsängen kvarter E 59 Markanvisning Kungsängen kvarter H1 60 Markanvisning ICungsängen kvarter H3 61 Markanvisning Kungsängen kvarter M 62 Intentionsavtal mellan Jönköpmgs kommun och Neova AB avseende fastigheten Granarp 1:12 63 Tekniske direktören mformerar Utdragsbestyrkande

4 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTi^DESPROTOKOLL 4 44 Informationsärenden Information från barnstrategen Barnstrateg Åsa Ekman informerar tekniska nämnden om pågående arbete med revidering av bam- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. noterar att tidigare årshjul för kommunikation med barn och ungdomar kommer att ersättas av ett nytt arbetssätt. Hur det nya arbetssättet ska se ut är ännu inte klart. Telaiiska nämnden ställer fråga om det finns något som nämnden bör förbättra i sitt arbetssätt med hantering av FN:s konvention om bamens rättigheter. Enligt Åsa Elonan behöver kommunen generellt bli bättre på att involvera barnen i framtagandet av underlag för beslut. Uppföljning av arbete med nya rutiner för upphandling Utvecklingschef Maria Ossiansson lämnar en nulägesrapport över förvaltningens arbete med de förbättringsonu-åden som vahs för att stärka upp rutinerna för upphandlingar. Telaiiska nänmden noterar att infoimation om samordnad varudistribution och beställarorganisation kommer att lämnas vid nämndens nästkommande sammanträde den 8 april. tar del av kommande upphandlingar som är aktuella för tekniska kontoret. Förtydligande av ärende som ska behandlas vid dagens sammanträde, Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster Utvecklingschef Maria Ossiansson och avdelningschef Daniel Håkansson lämnar kompletterande infoimation inför telaiiska nänmdens behandling av ärende 10. Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster. Då förutsättningarna för ramavtal har förändrats, har de nuvarande bestämmelserna i delegationsordningen blivit inaktuella och behöver revideras. Utdragsbestyrkande

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden 5 Uppföljning av gratisparkering i parkeringshusen Verksamhetschef Reimer Selero lämnar en uppföljning av utfallet av avgiftsfri parkering i parkeringshusen Sesam, Smedjan och Atollen. tar också del av utfall avseende parkeringsintäkter i parkeringshuset Smedjan under lördagar. Vid nästa uppföljningstillfälle bjuds VD för Jönlcöping City AB med. Information om regionalt avfallssamarbete Verksamhetschef Lisbeth Merkert lämnar en nulägesrapport om pågående samtal avseende regionalt avfallssamarbete inom Jönlcöpings län. Konmiunledningarna i de aictuella kommunerna Iconmier att träffas den 11 april för att diskutera fomierna för ett framtida samarbete. Information om avfallsplanen Verksamhetschef Lisbeth Merkert och miljöingenjör Johnna Svenneling informerar om måluppfyllelse av gällande avfallsplan för Jönlcöpings kommun och förutsättningar för pågående arbete med ny avfallsplan för Jönlcöpings kommun Information om gällande hyresavtal och arrendeavtal med föreningar Avdelningschef Daniel Håkansson och avdelningschef Fredric Norrå informerar om gällande hyresavtal och arrendeavtal med föreningar i Jönköpings kommun. Telcniska nämnden får också information om hur ansvarsfördelningen är uppgjord mellan telcniska kontoret och föreningama avseende yttre och im-e underhåll. Totalt fmns det hyresavtal med 63 föreningar i kommunen. Telcniska nämndens beslut - Tekniska nänmden lägger infoitnationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Teknisk direlctör Thomas Bergholm Verksamhetschef Reimer Selero JJtdragsbestyrkande

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden 6 45 Övriga frågor Rivning och nybyggnation av boendet Bruksborg i Norrahammar Från socialdemokraterna har fråga inkommit angående rivning och nybyggnation av boendet Bruksborg. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att rivning och nybyggnation av boendet ska göras, då nuvarande lokaler är omoderna och det inte anses motiverat att bygga om de befintliga lokalerna. För de boende finns planer för tillfälliga lägenheter inför rivningen. Pågående arbete med gränsdragning mellan beställare och utförare inom fastighetsdriften Från socialdemola-aterna har fråga inkommit angående pågående arbete med gränsdragning för uppdragen inom fastighetsdriften. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att arbetsgruppen för översynen går igenom med samtliga förvaltningar om behov av service. Genomgången ska vara klar den 15 april och därefter ska en rapport av resultatet presenteras. Telcniska nänmden ska få information om rapporten vid lämpligt tillfälle. Hur påverkar kommunens satsning på "välfärdsjobb" tekniska kontorets verksamheter? Från socialdemoki-aterna har fråga inkommit om hur koimnunens satsning på "välfärdsjobb" har påverkat tekniska kontorets verksamheter. Personalchef Stefan Fogelberg meddelar att tekniska kontorets verksamheter inte påverkas alls, då två tredjedelar av jobben ska skapas inom barnomsorgen och en tredjedel av jobben ska skapas inom äldreomsorgen. Tiygghetslarm på kommunens äldreboenden Fråga har inlämnats från majoritetsgruppen om det firms risker eller problem med trygghetslamien på kommunens äldreboenden. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att det inte är några bekymmer med de larm som har bytts ut under de senaste åtta åren. För de boenden där det firms problem med äldre trygghetslarm finns en tidplan för när larmen ska bytas ut. Insamling av "renf gräsklipp för produktion av biogas Fråga har inlämnats från majorttetsgruppen om det är möjligt att samla in "rent" gräsklipp för produktion av biogas. Telcnisk direlctör Thomas Bergholm meddelar att det teoretiskt skulle vara möjligt att använda "rent" gräs för att producera biogas. Då processen för att bilda biogas är mycket känslig, innebärande att de avfallsslag som används måste vara så homogena som möjligt, har det dock inte vartt aktuellt att blanda in varken "renf gräs eller annat trädgårdsavfall i produktionen. UtdragsbestjTivande

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 7 Tidplan för hastighetsdämpande åtgärder i Tenhult, Gränna m fl orter Fråga har inlänmats från majoritetsgruppen om det fmns en tidplan för hastighetsdämpande åtgärder i Tenhult, Gränna m fl oiter. Telaiisk direktör Thomas Bergholm meddelar att stadsbyggnadskontoret har saimnanställt en rapport om detta. Thomas Bergholm ber om att få återkomma i ärendet. Studiebesök i skyddsrummet i Jönköpings stadspark Fråga har inlämnats från majoritetsgruppen om möjlighet att ordna ett studiebesök i skyddsrummet i Jönköpings stadspark. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att ett studiebesök är genomförbart men att det kan vara lämpligt att awalrta till sammanträdet i maj. Studiebesök till kommundel i anslutning till sammanträde för tekniska nämnden Ordföranden Anders Jörgensson (M) meddelar att presidiet ska diskutera frågan om att anordna studiebesök till någon av kommundelarna under året. Huvudmannaskap för Visingsötrafiken Lars-Erik Zaclaisson (FP) ställer fråga om hur arbetet fortgår med att lösa huvudmannaskapet för Visingsötrafiken. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att kommunen jobbar för att huvudmannaskapet ska lösas så snart som möjligt. Telmiska nämndens beslut - lägger infoimationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Ordförande Anders Jörgensson Teknisk direktör Thomas Bergholm Avdelningschef Daniel Håkansson Utdragsbestyrlcande

8 JONI^OPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 46 Meddelanden Se bilagda redovisning. får information om följande ärenden: Tn/2014:153 Miljönämndens beslut , Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken gällande Jönlcöpings kommun, telcniska kontorets amnälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 Tn/2013:1129 Skatteverket, Omprövningsbeslut att fastigheten Nyckeln 1 ändras till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2014:131 Miljönämndens beslut Dah 064, Föreläggande gällande inventering av radon för fastighetsägare Jönlcöpings kommun Telmiska nämndens beslut - Telcniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna. Utdragsbestyrkande

9 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: IVlarianne Andersson Tn/2014:97 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Fritidsnämnden 293 Fn , Upprustning idrottsanläggningar 2014 Tn/2014:98 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Fritidsnämnden 293 Fn , Upprustning Vapenvallen, begäran om tilläggsanslag Tn/2014:128 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Kommunfullmäktige 339 Tk - Gata/Parkavdelningen KF , Medborgarförslag för åtgärder om biodling på Rosarlet Tn/2013:1198 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Kommunfullmäktige 250 TK - Mark och exp loateri ngsavd el n ing KF , Exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde, etapp 1, Jönköpings kommun Tn/2014:119 InlUUppr Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens ledningsutskott 023 TK - Stab KS:s ledningsutskott 10, Kommunens rekryteringar Tn/2014:149 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens tekniska utskott 310 TK - Stab KS:s , Frågan om spolning av isbanor Tn/2014:145 Ink./Uppr. Upprättat Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens tekniska utskott 006 TK - Stab KS:s tekniska utskott , sammanträdesprotokoll

10 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2010:1684 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Länsstyrelse i Jönköpings län 422 TK - VA och Avfallsavdelningen Beslut , Vattenskyddsomåde med föreskrifter för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner Tn/2013:1231 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Länsstyrelse i Jönköpings län 341 Tk - Gata/Parkavdelningen Anmälan vattenverksamhet avseende rensning av sedimentationsdamm, fastighet Ryhov 4:1, Jönköpings kommun Tn/2014:131 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Miljökontoret 420 Tk - Fastighetsavdelningen Beslut - Dah 064,140206, Föreläggande gällande Inventering av radon för fastighetsägare Jönköpings kommun Tn/2014:142 InlUUppr Avsändare/Mottagare Miljökontoret 490 Tk - Fastighetsavdelningen Beslut - Dmi , Medgivande till Inrättande av bergvärme inom fastigheten Hedenstorp 1:17 i Jönköpings kommun Tn/2014:153 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Miljönämnden 455 Tk - Gata/Parkavdelningen Mn , Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 Jönköpings kommun Tn/2013:1129 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Omprövningsbeslut , att en specialenhet, vårdbyggnad Tk - Fastighetsavdelningen fastigheten Nyckeln 1 ändra till Tn/2012:1378 Ink./Uppr. A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Omprövningsbeslut , att fastigheten Vattenlelaren 5 ändra till en specialenhet, vårdbyggnad

11 MEDDELANDEN Utskrivei: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2012:1375 lnl<./uppr. Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Beslut , Hälsan 4 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1374 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Beslut , Häljaryd 19:1 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1391 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Beslut , Skärstad 4:2 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1376 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Rävsvansen 3, till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2012:1373 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Flahult 2:311, 2:312, 2:313, 2:357 till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2012:1373 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Flahult 2:307 m fl till hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Tn/2014: TK - Stab Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Stadskontoret Förteckning Delegationsbeslut i personalärende 3 ^ fl

12 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2014:130 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Tekniska kontor 004 Bostadsinformation TK - VA och Avfallsavdelningen Tn/2014:96 InlUUppr Upprättat A vsändare/mottagare Tekniska kontoret 514 TK - Mark och exploateringsavdelning Beslut , Parkeringsplats Rosalie Sandahl Tn/2014: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Dolwmentbeskrivning Åklagarmyndigheten, Underrättelse om beslut , Otillåten miljöverksamhet Riksenheten för Miljö- och , Strömsbergsdammen, förundersökningen läggs Arb ned 4

13 JONICOPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 9 47 Anmälan om delegationsbeslut Se bilagda redovisning avseende delegationsbeslut under perioden får information om följande ärende: Tn/2014:105 Delegation, Beställning av värmecentral för markvärme, Atollen s beslut - Telmiska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. Utdragsbestyrkande

14 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :09:46 Av: IVlarianne Andersson Tn/2013:273 Mottagare 254 Delegation, Markförhandling angående fastigheten Hällstorp 3:1 Tn/2013:1012 Mottagare 436 Delegation, Yttrande avseende Neova AB:s bemötande angående Jönköpings kommuns yttrande angående täktverksamhet inom Granarp 1:12, Granarps mosse Tn/2013:1254 Mottagare 250 TK - Mark och exploateringsavdelning Delegation, Beställning av byggledning. Torps hagar, Bankeryd, Jönköpings kommun Tn/2014:62 Mottagare 292 Delegation, Nybyggnad av ny skola Bankeryds Torp F-6, Bankeryds Torp 1:249 m fl, Jönköpings kommun Tn/2014:74 Mottagare 340 TK - VA och Avfallsavdelningen Avrop från ramavtal för VA-tekniska konsulter gällande förprojektering av VA till Ängsbergsstigen Tn/2014:90 Mottagare 319 Delegatlon, Flyttade fordon under 2013 Tk - Gata/Parkavdelningen

15 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :09:46 Av: Marianne Andersson Tn/2014:105 Mottagare 260 TK - IVlark och exploateringsavdelning Delegation, Beställning av värmecentral för markvärme, Atollen Tn/2014:111 Mottagare 353 Dokumentbesl<rivning Delegation, Hakarpsvägen, Huskvarna Tn/2014:112 Mottagare Dolwmentbeskrivning 350 TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop Rörtryckning från BAB rörtryckning till projekten Kungsängsvägen och Junedalsskolan

16 JÖNICÖPINGS KOMMUN Fördjupad månadsrapport 2014 för tekniska nämndens verksamheter nr 1 Tn/2014: Sammanfattning Budgetuppföljningsrapporterna byter från och med 2014 namn till månadsrapporter och kommer att presenteras för nämnden vid lyra tillfällen, efter februari, maj, augusti och oktober. Rapporterna imiehåller förutom en ekonomisk redogörelse med prognos, en redovisning av särskilda uppdrag, uppföljning av sjukfrånvaro och återbesättningsprövning samt indikatorer. 1 årets första månadsrapport prognostiserar telcniska nämndens skattefmansierade verksamheter en positiv budgetavvikelse med 6,9 mnki- exklusive realisationsvinster och realiserade värden. Avvikelsen förklaras främst av ändrad periodiseringsmetod avseende elkostnader. För telmiska nämndens affärsverksamheter bedöms VA-verksamheten få ett resultat före förtida uttag med 0,1 mnla. För avfausverksamheten, som budgeterat ett underskott 2014 med 5,8 mnki-, beräknas ett mindre underskott som är 4,8 mnla bättre än budget främst på grund av försening av införandet av FNI (fastighetsnära insamling). Miljöhantering i Jönlcöping bedömer att ett underskott Icommer att uppstå med ca 0,2 mnla- i stället för ett budgeterat positivt resultat med 0,7 mnkr. Nettoförbrukningen av den totala investeringsbudgeten för telmiska nämndens skattefmansierade verksamheter beräknas uppgå till 305 mnla- villcet motsvarar 62 % av budget. Detta förklaras av förseningar inom vissa projekt på grund av överklagningar, planarbete med mera samt planering och beslut av andra nämnder där telmiska nämnden genomför investeringen. VA-verksamheten bedömer att 92 % av investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Vilket motsvarar 178 mnkr. AvfaUsverksamheten berälmar att 91 % eller 42 mnkr av budgeten kommer att användas för investeringar. För Miljöhantering i Jönköping bedöms investeringsnivån uppgå till 101 % eller drygt 14 mnkr. Beslutsunderlag Mänadsrapport m-1 per februari 2014 Förslag till tekniska nämnden - Månadsrapport m-1 per februari 2014 för tekniska nänmdens verksamheter godkänns. k> Utdragsbestyikande

17 JÖNICÖPINGS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Ekonomichef Anna-Gun Grännö föredrar ärendet. Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Mänadsrapport nr-1 per februari 2014 för tekniska nänmdens verksamheter godkänns. Beslutet expedieras till: Stadskontorets ekonomiavdelning Ekonomichef Amia-Gun Grännö Utdragsbestyrkande

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Konvertering av tjänst inom tekniska kontorets fastighetsavdelning Tny2014: Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i samband med beslut angående VIP telaiiska nämnden i uppdrag att pröva konlcurrensprövning av delar av nämndens verksamhet i syfte att kartlägga eventuella ekonomiska och/eller kvalitetsmässiga fördelar med att anlita extern part för utförande av tjänster. Enligt kommunftillmäktiges beslut , ska förbättringsförslag genomföras i enlighet med föreslagna förbättringsområden enligt framtagen slutrapport. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Telaiiska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till tekniska nämnden Förslag till ledningsutskottet - Telaiiska nämnden föreslår ledningsutskottet besluta att tekniska kontorets fastighetsavdelning får konvertera en tjänst som maskinist till tjänst som ingenjör/koordinator. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut Förslag till ledningsutskottet - föreslår ledningsutskottet besluta att tekniska kontorets fastighetsavdelning får konvertera en tjänst som maskinist till tjänst som ingenjör/koordinator. Beslutet expedieras till: Koimnunstyrelsens ledningsutskott Verksamhetschef Susanne Kelly Verksamhetschef Tommy Almqvist

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Tn/2014: Sammanfattning Nämnderna skall årligen i mars månad till kommunfullmäktige redovisa ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Telmiska kontorets tjänsteskrivelse Redovisning av ej avgjorda uppdrag Förslag till tekniska nämnden - Föreliggande redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Föreliggande redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och konmiunfullmäktige godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

20 JÖNICÖPINGS KOMMUN Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster Tn/2013: Sammanfattning beslutade om införande av regelverk för hantering av beställning av varor och tjänster som ingår i ramavtalsupphandling inom avtalsområdet byggtjänster. Beslutsunderlag Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Tekniska kontorets tjänsteslaivelse Telaiiska nänmdens beslut Förslag till tekniska nämnden - Beslut om att; "arbeten där någon entreprenör är samordnare och som bedöms kosta mer än 10 prisbasbelopp och som skall beställas från gällande ramavtal skall budgetpris alltid inhämtas", återtas. - Beslut om att; "arbeten där ingen entreprenör äi- samordnare skall alltid budgetpris inliämtas när arbetet bedöms kosta mer än ett pris basbelopp. Tidsramen för detta begränsas till ett år då en utvärdering görs om beloppet ett prisbasbelopp är rätt storlek", åteitas. - Tekniska kontorets redovisning av arbetsrutiner inom avtalsomi-ådet byggtjänster godkänns. TEKNISICA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telaiiska kontorets förslag. s beslut - Beslut om att; "arbeten där någon entreprenör är samordnare och som bedöms kosta mer än 10 prisbasbelopp och som skall beställas från gällande ramavtal skall budgetpris alltid inhämtas", återtas. - Beslut om att; "arbeten där ingen entreprenör är samordnare skall alltid budgetpris inhämtas när arbetet bedöms kosta mer än ett pris basbelopp. Tidsramen för detta begränsas till ett år då en utvärdering görs om beloppet ett prisbasbelopp är rätt storlek", återtas. - Telaiiska kontorets redovisning av arbetsrutiner inom avtalsområdet byggtjänster godkänns. Utdragsbestyrkande

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 15 Beslutet expedieras till: Verksamhetschefer inom tekniska kontoret Avdelningschefer inom tekniska kontoret Utdragsbestyrlcande

22 JÖNICÖPINGS KOMMUN Begäran om yttrande över förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning Lokala föreslaifter för Jönlcöpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö antogs av kommunfullmäktige En översyn av föreslaifterna har gjoits vilket har resulterat i en del förändringar varav de flesta är av redaktionell karaktär. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun har remitterats till berörda nämnder och myndigheter för synpunkter. Telaiiska nämnden har vid genomgång av förslag till Lokala hälsoskyddsföreslaifter funnit att 6 bör ändras. Ändringen är av redaktionell karalctär. Beslutsunderlag Miljönämndens protokoll Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Lokala föreslaifter för Jönlcöpings kommun avseende slcydd av människors hälsa och miljö 06 FS 2003:197 Förslag till telmiska nämnden - har furmit att 6 bör korrigeras. I övrigt står tekniska nämnden bakom förslaget till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun med beaktande av de synpunkter som har lämnats i tekniska kontorets tjänsteslaivelse. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telmiska nämnden har ftmnit att 6 bör konigeras. I övrigt står tekniska nämnden bakom förslaget till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun med beaktande av de synpunlcter som har lämnats i tekniska kontorets tjänsteskrivelse. Utdragsbestyrlcande

23 JÖNI-CÖPINGS KOMMUN 17 Beslutet expedieras till: Miljökontoret Utdragsbestyrkande

24 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Yttrande över förslag till hundföreskrifter Tn/2014: Sammanfattning Miljökontoret har inkommit med begäran om yttrande över förslag till hundföreslaifter för Jönlcöpings konmiun. Beslutsunderlag Remiss förslag till hundföreslaifter för Jönlcöpings Icommun Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till tekniska nämnden - Telcniska kontorets yttrande godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telcniska kontorets yttrande godkänns. Beslutet expedieras till: Miljökontoret Utdragsbestyrlcande

25 JÖNICÖPINGS KOMMUN 54 Försök med kortbetalning i parkeringsautomater Tn/2014: Sammanfattning Pariceringsverksamheten föreslår att bygga om åtta av totalt 220 stycken parkeringsautomater till att enbart kunna erbjuda kontokort och mobiltelefon som betalalternativ. Detta för att medvetandegöra medborgaren om att man i framtiden eventuellt enbart koimner att kunna betala med koit eller mobiltelefon samt möta efterfrågan på fler parkeringsautomater med kontokortsfunktion. Beslutsunderlag - Tekniska kontorets tjänsteslaivelse Bilagor (tre kartor samt trender i betaisätt) Förslag till tekniska nämnden - Funlctionalitet att betala enbart med kontokort och mobiltelefon i redovisade parkeringsautomater införs. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Funktionalitet att betala enbart med kontokort och mobiltelefon i redovisade parkeringsautomater införs. Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Reimer Selero Utdragsbest>'rkande

26 JÖMCÖPINGS KOMMUN Exploateringsavtal för Flahult etapp 2 Tn/2013: Sammanfattning Sävsjö Trähus har inlcommit med en begäran om förlängning av tidsramen för påbörjande av byggnation inom exploateringsområdet Flahuh. Enligt gällande exploateringsavtal ska byggnationen för etapp 1 påbörjas senast och för etapp 2 senast Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till tilläggsavtal för påbörjande av byggnation inom etapp 1 senast och etapp 2 senast samt möjlighet att ta ut vite om SEK om påbörj andetiden inte följs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse med begäran om tidsförlängning Skrivelse med kompletteringar (kompletteras senare) Förslag till tilläggsavtal avseende förlängning av tidsram för påbörjande av byggnation Förslag till tekniska nämnden - godkänner upprättat avtal om förlängning för påbörjande inom exploateringsomi-ådet Flahult for etapp 1 t.o.m och för etapp 2 t.o.m TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Krister Johansson (S) yrkar att förlängning inte medges till Sävsjö Trähus AB. Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar att förlängning medges för etapp 1 samt etapp 2 under fömtsättning att exploateringsavtal för etapp 1 fullföljs. Fullföljer Sävsjö Trähus AB inte avtal avseende etapp 1 åläggs företaget att betala vite enligt tekniska kontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Klister Johanssons förslag och finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag. Votering Omröstning begärs och följande omi-östningsproposition föredras och godkänns. Den som bifaller ordförandens förslag röstar Ja och den som bifaller Krister Johanssons förslag röstar Nej. Utdragsbestyrlcande

27 JÖNKÖPINGS KOMMUN 21 Omröstningsresultat Ja Nej Avstår Ledamot Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Bengt Marklund (KD) Lars-Erik Zackiisson (FP) Josef Zetterberg (M) Claes Carlsson (MP) Sebastian Krpn (S) Bo Enar Karlsson (S) Magnus Boman (S) Inger Sjölander (S) Ki-ister Johansson 2:e vice ordf, (S) Astrid Johansson (KD) Anders Jörgensson ordf (M) X X X X X X X X X X X X X Summa 8 5 har alltså med 8 Ja-rÖster mot 5 Nej-röster bifallit ordförandens förslag. Telaiiska nämndens beslut - Förlängning medges för etapp 1 samt etapp 2 under forutsättning att exploateringsavtal för etapp 1 fullföljs. Fullföljer Sävsjö Trähus AB inte avtal avseende etapp 1 åläggs föletaget att betala vite enligt tekniska kontorets förslag. Reservation Socialdemokiatiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för Klister Johanssons förslag. Beslutet expedieras till: Exploateringsmgeiyör Malin Ekdahl Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Sävsjö Trähus, Utdragsbestyrltande

28 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska nämnden Nyttjanderättsavtal avseende Månsarp 1:265 samt del av Månsarp 1:186, Jönköpmgs kommun Tn/2014: Sammanfattning Förslag till nyttjanderättsavtal avseende Månsaip 1 ;265 samt del av Mänsaip 1:186, Jönlcöpings kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och Månsaips Bildemontering AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller 12 månaders nyttjanderätt av ca mark itf för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta innan definitiv överlåtelse sker. Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till nyttjanderättsavtal Översiktskarta Förslag till tekniska nämnden - Tilläggsavtal genom vilket Månsaip 1:265 samt del av Månsaip 1:186 upplåts med 12 månaders nyttjanderätt till förmån för Månsarps Bildemonteruig AB godkänns. - Handpenning och köpeskiuing beslutas påföras verksamhet 738, objekt TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Avdelningschef Fredric NoiTå lämnar kompletterande information 1 ärendet. Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkai- bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Tilläggsavtal genom vilket Månsaip 1:265 samt del av Månsarp 1:186 upplåts med 12 månaders nyttjanderätt till fönnån for Månsarps Bildemontering AB godkänns. - Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt Beslutet expedieras till: Administratör Frida Linnman Avdelningschef Fredric Noiiå Exploateringsingenjör Egert Fiansson Utdragsbestyrkande

29 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska nämnden 57 Markanvisning och planändring för nytt Hälsocenter på Råslätt Tn/2013: ÄRENDET UTGÅR. JJtdragsbestyrkande

30 JÖNKÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter E, Jönliöpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kmigsängen har telaiiska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Tekniska kontoret föreslår att markanvisning inom kvarter E lämnas till Kungsportskyrkan t.o.m för byggnation av trygghetsboende med ca 30 lägenheter samt att överenskommelse underteclaias av Kungspoitskyrkan senast Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteskrivelse Ritningar Kungsporten kvarter E Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telaiiska nämnden tilldelar markanvisning till Kungspoitskyrkan inom kvarter E, Kungsängen, Jönlcöpings kommun to.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Kungspoitskyrkan senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telaiiska kontorets förslag. s beslut - tilldelar markanvisning till Kungsportslcyrkan inom kvarter E, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Tekniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Kungsportslcyrkan senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Utdragsbestyrkande

31 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 25 Beslutet expedieras till: Kxmgspoi-tskyrkan Bsv arkitekter & ingenjörer Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenjör Malin Ekdahl / Utdragsbestyrlcande

32 JÖNKÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter Hl, Jönköpings kommun Tii/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kungsängen har telaiiska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggheitar för de fyra första kvarteren. Telaiiska kontoret föreslår att markanvisning inom kvarter Hl lämnas till Skeppsviken t.o.m för byggnation av 19 bostadsrätter samt att överenskommelse underteclaias av Skeppsviken senast Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteskrivelse Ritningar Skeppsviken kvarter Hl Bilaga med etappindelning av Icvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telaiiska nämnden tilldelai- markanvisning till Skeppsviken inom kvarter Hl, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att Överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och underteclcnats av Skeppsviken senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Tekniska nänmden tilldelar markanvisning dll Skeppsviken inom kvarter Hl, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha ti-äffats och undertecknats av Skeppsviken senast för att tilldelad maikanvisning ska gälla. Beslutet expedieras till: ^^^^BH Skeppsviken Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarlcitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsmgenjör Malin Ekdahl Jiisteraiides sign utdragsbestyrlcande

33 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Markanvisning Kungsängen kvarter H3, Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kungsängen har telcniska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Telcniska kontoret föreslår att markanvisning länmas till Gullmanders arkitekter & ingenjörer t.o.m för byggnation av fem radhus samt att överenskommelse underteclcnas av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Ritningar Gullmanders arkitekter & ingenjörer kvarter H Ritningar Pålssons Bygg kvarter H Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telcniska nämnden tilldelar markanvisning till Gullmanders arkitekter & ingenjörer inom kvarter H3, Kungsängen, Jönlcöpings konunun t.o.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telaiiska nämnden tilldelar markanvisning till Gullmanders arkitelcter & ingenjörer inom kvarter H3, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning slca ha träffats och underteclaiats av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Utdragsbestyrkande

34 JÖNKÖPINGS KOMMUN 28 Beslutet expedieras till: Gullniaodeis arldtekter & ingenjörer, Pålssons Bygg Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenjör Mahn Ekdahl Utdragsbestyrkande

35 JÖMCÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter M, Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsoim-ådet Kungsängen har telcniska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Telcniska Icontoret föreslår att markanvisning inom kvarter M lämnas till GBJ Bygg t.o.m, för byggnation av flerbostadshus med 24 lägenheter samt att överenskommelse underteclcnas av GBJ Bygg senast Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Ritningai- GBJ Bygg kvarter M Ritningar WillaNordic kvarter M Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till telcniska nämnden - Telcniska nämnden tilldelar markanvisning till GBJ Bygg AB inom kvarter M, Kungsängen, Jönköpings kommun t.o.m Tekniska kontoret får i uppdi-ag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecloiats av GBJ Bygg senast för att tilldelad markanvisning slca gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Telcniska nänmden tilldelar markanvisning till GBJ Bygg AB inom kvarter M, Kungsängen, Jönlcöpings Icommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecloiats av GBJ Bygg senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Béshitét expedieras till: I^B^^^^^BB» arkitekter & ingenjörer ^^^^^B Willa Nordic Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenj Ör Malin Ekdahl Utdragsbestyrkande

36 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska iiäiiiiiden Intentionsavtal mellan Jönköpings kommun och Neova AB avseende fastigheten Granarp 1:12 Tn/2013: Sammanfattning År 2011 förvärvade Neova AB fastigheten Granarp 1:121 syfte att anlägga en energitorvsanläggning med hänsyn till närheten till Jönköping energi ABs vämielaaftverk. Något år senare tänlcte bolaget om och upprättade ansölcningshandlingar avseende miljöfarlig verksamhet rörande torvtäkt inom fastigheten. Jönköpings kommun tillsaiimians med LogPoint AB har kommit fram till att erforderlig kombiterminal bör anläggas inom del av Granarps mosse som bolaget avser att utvinna torv från. Både bolaget och teknislca Icontoret inser att den bästa lösningen är att båda parters verksamheter kan harmonisera med varandra. Ett intentionsavtal har därför upprättats. Målet med avtalet är att slutföra en transaktion avseende fastigheten Granarp 1:12 och upprätta ett nyttjanderättsavtal till förmån för bolaget samt att kommunen slcall övertaga bolagets täkttillstånd (fömtsatt att det vinner laga kraft) avseende fastigheten, Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till intentionsavtal inld, bilagor Förslag till telcniska nämnden - Intentionsavtal mellan Neova AB och Jönköpings Icommun avseende fastigheten Granarp 1:12, godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Intentionsavtal mellan Neova AB och Jönlcöpings kommun avseende fastigheten Granarp 1:12, godkänns. Beslutet expedieras till: Exploateringsingenjör Rosalie Sandahl Exploateringsingenjör Lilian Johannesson Neova AB Utdragsbestyrlcande

37 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Tekniske direktören informerar Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar information i följande ärenden: -Förändringar för tekniska kontoret med anledning av att hela parkeringsverksamheten har lagts över på telmiska nämnden från Jönköpings kommuns Parkerings AB. -Trygghetsboende på Öxnehaga har tillfälligt övertagits av kommunen, då ingen amian ansvarig huvudman fmns. -Vid nästa sammanträde med telmiska nämnden kommer avdelningschef Daniel Håkansson att vara tillförordnad teknisk direktör. -Investeringsbudgeten kommer att behandlas av telmiska nämnden vid sammanträdet i april. 1 anslutning till telmiske direktörens information tar ordföranden Anders Jörgensson (M) upp följande frågor: -Boken Naturpärlor och aktuell VIP (verksamhets- och investeringsplan) firms att hämta hos näimidsela-eterare Annika Andersson. -Deltagande vid Klimatkonferensen den 20 maj kl , Elmia i Jönköping. -Deltagande vid Svenskt Vatten maj, Elmia i Jönlcöping. -Dehagande vid Avfall Sverige. -Fortsatt uppdrag avseende kommunala bryggor i Vättem noterar att uppdraget för tekniska Icontoret ska kvarstå avseende etablering av bryggor i Vättern. -Studiebesök i anslutning till sammanträde med telmiska nämnden i augusti. Telmiska nämnden diskuterar möjligheten att göra ett studiebesök i Bankeryd i augusti. -Särskild notering med anledning av infonnation om hantering av FN:s konvention om barnens rättigheter som lämnats under förmiddagen Thomas Candemar (M) väcker fråga om förtydligande i protokollet att nänmden har ställt fråga om sitt arbetssätt för att hantera FN:s konvention för bams rättigheter inför nämndens beslut i olika ärenden. Utdragsbestyrkande /

38 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 Telaiiska nämnden noterar att frågan om nänmdens arbetssätt i hanteringen av FN:s konvention för barnens rättigheter har ställts till kommunens barnstrateg under fömiiddagen och att det inte har framkommit något i nämndens arbetssätt som har föranlett någon särskild rilctad Icritik. Telmiska nämndens beslut - Till Klimatkonferensen i Jönköping den 20 maj anmäler var och en som är intresserad att delta sig själv till konferensen och som inte ska delta i konferensen Svenskt Vatten. - Till Svenskt Vatten i Jönlcöping den maj anmäler var och en som är intresserad att deha sig till verksamhetschef Roger Rohdin senast den 21 mars. Detta gäller de som inte ska delta i miljökonferensen. - Till Avfall Sverige avvaktas medverkan då inbjudan ännu ej har skickats ut. - Telmiska kontoret får uppdraget att presentera alternativa placeringar för kommunala bryggor i Vättern samt förslag på hur dessa ska finansieras och förvaltas. - Bo Enar Karlsson (S) får uppdraget att efterhöra hos kommundelsrådet i Bankeryd om möjlighet att anordna studiebesök i Banlceryd i anslutning till telmiska nänmdens sammanträde i augusti. Beslutet expedieras till: Gruppledama Telmisk direktör Thomas Bergholm Avdelningschef Fredric Norrå Bo Enar Karlsson Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 Telmiska nämnden 1 Plats och tid Beslutande Hoven, samipianträdesrum Tripp, Jönlcöping kl. 17.30-18.20 Anders Jörgensson (M) ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné(M) Astrid Löfdahl (KD) l:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30 12.00, 13.15 15.25 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Astrid Löfdahl (KD), 1:e vice ordf. Bengt Marklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid City hotell familjen Ericsson, Jönköping, kl. 13.30 16.55 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf. 80-95, 97-100, jäv 96 Anders Jarl (M) ers. för Anders Jörgensson (M) 96 Ola Helt (M) Thomas

Läs mer

Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas. Sylve Gunnarsson (C) 43-46 Lars-Erik Zackrisson (FP) ers.

Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas. Sylve Gunnarsson (C) 43-46 Lars-Erik Zackrisson (FP) ers. 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30-11.45, 12.45-14.15 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas Elin Rydberg (S), 2:e vice ordf. Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 08.30 11.55, 12.55 16.20 Beslutande Anders Jörgensson (M) ordf. 194-200, 202-221 jäv 201 Astrid Johansson ers. för Anders Jörgensson (M) 201 Ola Helt (M).

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Grand Rotel, Hovrättstorget, Jönköping, Anders Jörgensson (M), ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regne (M) Astrid Johansson (KD), ers. för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30-12.00, 13.00-16.20 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf., 22-33, 35-42 Anders Jarl (M) ers. för Anders Jörgensson (M) 34 Ola Helt (M) Josef Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-10

JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-10 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30 12.15, 13.15 16.25 Beslutande Anders Jörgensson (M) ordf. kl.08.30-16.00 222-239 Lars-Eriks Zackrisson (FP) ers. för Anders Jörgensson kl. 16.00-16.25

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-25 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. i- % SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden

ANSLAG/BEVIS. i- % SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, kl. 13.45-17.55 Anders Jörgensson (M) ordf. Thomas Candemar (M) kl. 13.45-17.00 102-122 Bengt Regné (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30-12.10 13.00-15.40 Beslutande Anders Jörgensson (M) ordf. Ola Helt (M) Thomas Candemar (M) Hanns Boris (KD) 1:e vice ordf. Sylve Gunnarsson (C) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Junepmien, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.3 0-17.40 Beti-ÅkeNäslund (M), l :e vice ordförande Leif Carlsson (M) Susanne Wismen (KD),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30 16.15 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordf.

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.55 Beslutande Anders Jörgensson (M) ordf. jäv 244 Astrid Johansson (KD) tjänstgörande ersättare för Anders Jörgensson (M) 244 Ola

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2012-10-11

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2012-10-11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 13.15 16.20 Beslutande Barbro Eng (M) Moruf Sowole (M) från 15.00 128 ers f L-E Lindh (M) Kjell

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.51 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S)

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-21 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bert-Åke Näslund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-01 1(8) Plats och tid Tvetasalen, Rådhuset, Jönköping, kl 14:00-15:40 Beslutande Veronica Eisfeld (M), ordförande Tommy Bernevång-Forsberg (KD)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-05 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl. 13.00-14.20 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP) 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.40 Paragrafer 49-56 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer