/ / Å. JÖNICÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/ / Å. JÖNICÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-11"

Transkript

1 JÖNICÖPINGS KOMMUN 1 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08: , Anders Jörgensson (M), ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Astrid Johansson (KD) ers. för Astrid Löfdcdd (KD) Bengt Marklund (KD) Lars-Erik Zacki-isson (FP) Josef Zetterberg (M) ers. för RiIaird Btinnvilc (C) Claes Carlsson (MP) Anders Eriksson (M) Erik Hugander (MP) kl la Andersson (S) Tomny Lindqvist (S) kl Klister Johansson (S) 2:e vice ordf Sebastian Kron (S) ers. för Lisa Maria Elc (S) Bo Enar Karlsson (S) Magnus Boman (S) ers. för Manige Aid (S) higer Sjölander (S) Thomas Bergholm, telaiisk du-elctör Annika Andersson, nänmdsela-eterare Maria Ossiansson, utvecklingschef Anna-Gun Grannö, ekonomichef Stefan Fogelberg, personalchef Daniel Håkansson, avdelningschef Fastighetsavdehiingen Fredric Norrå, avdelningschef Mark- och exploateringsavdelningen Åsa Ekman, barnstrateg, stadskontoret Reimer Selero, verksamhetschef Parkering Lisbeth Merkert, verksamhetschef Avfall Johnna Svenneling, miljöingenjör Utses att justera Paragrafer Justeringens plats och tid Underskiifter Seki-eterare' Ordförande Justerande Klister Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum for anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska koijtoret, Juneporten, Jönköping Underskrift / / Å Äi^nikå Änderssor Utdragsbestyrkande

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN Övriga närvarande Utdragsbestyrkande

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN 3 Innehåll Sida 44 Informationsärenden 4 45 Övriga fl'ägor 6 46 Meddelanden 8 47 Anmälan om delegationsbeslut 9 48 Fördjupad mänadsrapport 2014 för tekniska nämndens verksamlieter m' Konvertering av tjänst inom telcniska kontorets fastighetsavdelning Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag fi'ån kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Uppföljning av regelverk för hantermg av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal fbr byggtjänster 52 Remiss - Förslag till lokala hälsoskyddsföreski-ifter för Jönköpings konunun 53 Remiss - Hundföreskrifter för Jönlcöpings kommun 54 Försök med kortbetalning i parkeringsautomater 55 Exploateringsavtal for Flahult etapp Nyttjanderättsavtal avseende Månsai-p 1:265 samt del av Månsarp 1:186, Jönlcöpings kommun Markanvisning och planändring for nytt Hälsocenter på Råslätt Markanvisning Kungsängen kvarter E 59 Markanvisning Kungsängen kvarter H1 60 Markanvisning ICungsängen kvarter H3 61 Markanvisning Kungsängen kvarter M 62 Intentionsavtal mellan Jönköpmgs kommun och Neova AB avseende fastigheten Granarp 1:12 63 Tekniske direktören mformerar Utdragsbestyrkande

4 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTi^DESPROTOKOLL 4 44 Informationsärenden Information från barnstrategen Barnstrateg Åsa Ekman informerar tekniska nämnden om pågående arbete med revidering av bam- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. noterar att tidigare årshjul för kommunikation med barn och ungdomar kommer att ersättas av ett nytt arbetssätt. Hur det nya arbetssättet ska se ut är ännu inte klart. Telaiiska nämnden ställer fråga om det finns något som nämnden bör förbättra i sitt arbetssätt med hantering av FN:s konvention om bamens rättigheter. Enligt Åsa Elonan behöver kommunen generellt bli bättre på att involvera barnen i framtagandet av underlag för beslut. Uppföljning av arbete med nya rutiner för upphandling Utvecklingschef Maria Ossiansson lämnar en nulägesrapport över förvaltningens arbete med de förbättringsonu-åden som vahs för att stärka upp rutinerna för upphandlingar. Telaiiska nänmden noterar att infoimation om samordnad varudistribution och beställarorganisation kommer att lämnas vid nämndens nästkommande sammanträde den 8 april. tar del av kommande upphandlingar som är aktuella för tekniska kontoret. Förtydligande av ärende som ska behandlas vid dagens sammanträde, Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster Utvecklingschef Maria Ossiansson och avdelningschef Daniel Håkansson lämnar kompletterande infoimation inför telaiiska nänmdens behandling av ärende 10. Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling av varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster. Då förutsättningarna för ramavtal har förändrats, har de nuvarande bestämmelserna i delegationsordningen blivit inaktuella och behöver revideras. Utdragsbestyrkande

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden 5 Uppföljning av gratisparkering i parkeringshusen Verksamhetschef Reimer Selero lämnar en uppföljning av utfallet av avgiftsfri parkering i parkeringshusen Sesam, Smedjan och Atollen. tar också del av utfall avseende parkeringsintäkter i parkeringshuset Smedjan under lördagar. Vid nästa uppföljningstillfälle bjuds VD för Jönlcöping City AB med. Information om regionalt avfallssamarbete Verksamhetschef Lisbeth Merkert lämnar en nulägesrapport om pågående samtal avseende regionalt avfallssamarbete inom Jönlcöpings län. Konmiunledningarna i de aictuella kommunerna Iconmier att träffas den 11 april för att diskutera fomierna för ett framtida samarbete. Information om avfallsplanen Verksamhetschef Lisbeth Merkert och miljöingenjör Johnna Svenneling informerar om måluppfyllelse av gällande avfallsplan för Jönlcöpings kommun och förutsättningar för pågående arbete med ny avfallsplan för Jönlcöpings kommun Information om gällande hyresavtal och arrendeavtal med föreningar Avdelningschef Daniel Håkansson och avdelningschef Fredric Norrå informerar om gällande hyresavtal och arrendeavtal med föreningar i Jönköpings kommun. Telcniska nämnden får också information om hur ansvarsfördelningen är uppgjord mellan telcniska kontoret och föreningama avseende yttre och im-e underhåll. Totalt fmns det hyresavtal med 63 föreningar i kommunen. Telcniska nämndens beslut - Tekniska nänmden lägger infoitnationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Teknisk direlctör Thomas Bergholm Verksamhetschef Reimer Selero JJtdragsbestyrkande

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden 6 45 Övriga frågor Rivning och nybyggnation av boendet Bruksborg i Norrahammar Från socialdemokraterna har fråga inkommit angående rivning och nybyggnation av boendet Bruksborg. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att rivning och nybyggnation av boendet ska göras, då nuvarande lokaler är omoderna och det inte anses motiverat att bygga om de befintliga lokalerna. För de boende finns planer för tillfälliga lägenheter inför rivningen. Pågående arbete med gränsdragning mellan beställare och utförare inom fastighetsdriften Från socialdemola-aterna har fråga inkommit angående pågående arbete med gränsdragning för uppdragen inom fastighetsdriften. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att arbetsgruppen för översynen går igenom med samtliga förvaltningar om behov av service. Genomgången ska vara klar den 15 april och därefter ska en rapport av resultatet presenteras. Telcniska nänmden ska få information om rapporten vid lämpligt tillfälle. Hur påverkar kommunens satsning på "välfärdsjobb" tekniska kontorets verksamheter? Från socialdemoki-aterna har fråga inkommit om hur koimnunens satsning på "välfärdsjobb" har påverkat tekniska kontorets verksamheter. Personalchef Stefan Fogelberg meddelar att tekniska kontorets verksamheter inte påverkas alls, då två tredjedelar av jobben ska skapas inom barnomsorgen och en tredjedel av jobben ska skapas inom äldreomsorgen. Tiygghetslarm på kommunens äldreboenden Fråga har inlämnats från majoritetsgruppen om det firms risker eller problem med trygghetslamien på kommunens äldreboenden. Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att det inte är några bekymmer med de larm som har bytts ut under de senaste åtta åren. För de boenden där det firms problem med äldre trygghetslarm finns en tidplan för när larmen ska bytas ut. Insamling av "renf gräsklipp för produktion av biogas Fråga har inlämnats från majorttetsgruppen om det är möjligt att samla in "rent" gräsklipp för produktion av biogas. Telcnisk direlctör Thomas Bergholm meddelar att det teoretiskt skulle vara möjligt att använda "rent" gräs för att producera biogas. Då processen för att bilda biogas är mycket känslig, innebärande att de avfallsslag som används måste vara så homogena som möjligt, har det dock inte vartt aktuellt att blanda in varken "renf gräs eller annat trädgårdsavfall i produktionen. UtdragsbestjTivande

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 7 Tidplan för hastighetsdämpande åtgärder i Tenhult, Gränna m fl orter Fråga har inlänmats från majoritetsgruppen om det fmns en tidplan för hastighetsdämpande åtgärder i Tenhult, Gränna m fl oiter. Telaiisk direktör Thomas Bergholm meddelar att stadsbyggnadskontoret har saimnanställt en rapport om detta. Thomas Bergholm ber om att få återkomma i ärendet. Studiebesök i skyddsrummet i Jönköpings stadspark Fråga har inlämnats från majoritetsgruppen om möjlighet att ordna ett studiebesök i skyddsrummet i Jönköpings stadspark. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att ett studiebesök är genomförbart men att det kan vara lämpligt att awalrta till sammanträdet i maj. Studiebesök till kommundel i anslutning till sammanträde för tekniska nämnden Ordföranden Anders Jörgensson (M) meddelar att presidiet ska diskutera frågan om att anordna studiebesök till någon av kommundelarna under året. Huvudmannaskap för Visingsötrafiken Lars-Erik Zaclaisson (FP) ställer fråga om hur arbetet fortgår med att lösa huvudmannaskapet för Visingsötrafiken. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att kommunen jobbar för att huvudmannaskapet ska lösas så snart som möjligt. Telmiska nämndens beslut - lägger infoimationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Ordförande Anders Jörgensson Teknisk direktör Thomas Bergholm Avdelningschef Daniel Håkansson Utdragsbestyrlcande

8 JONI^OPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 46 Meddelanden Se bilagda redovisning. får information om följande ärenden: Tn/2014:153 Miljönämndens beslut , Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken gällande Jönlcöpings kommun, telcniska kontorets amnälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 Tn/2013:1129 Skatteverket, Omprövningsbeslut att fastigheten Nyckeln 1 ändras till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2014:131 Miljönämndens beslut Dah 064, Föreläggande gällande inventering av radon för fastighetsägare Jönlcöpings kommun Telmiska nämndens beslut - Telcniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna. Utdragsbestyrkande

9 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: IVlarianne Andersson Tn/2014:97 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Fritidsnämnden 293 Fn , Upprustning idrottsanläggningar 2014 Tn/2014:98 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Fritidsnämnden 293 Fn , Upprustning Vapenvallen, begäran om tilläggsanslag Tn/2014:128 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Kommunfullmäktige 339 Tk - Gata/Parkavdelningen KF , Medborgarförslag för åtgärder om biodling på Rosarlet Tn/2013:1198 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Kommunfullmäktige 250 TK - Mark och exp loateri ngsavd el n ing KF , Exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde, etapp 1, Jönköpings kommun Tn/2014:119 InlUUppr Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens ledningsutskott 023 TK - Stab KS:s ledningsutskott 10, Kommunens rekryteringar Tn/2014:149 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens tekniska utskott 310 TK - Stab KS:s , Frågan om spolning av isbanor Tn/2014:145 Ink./Uppr. Upprättat Avsändare/Mottagare Kommunstyrelsens tekniska utskott 006 TK - Stab KS:s tekniska utskott , sammanträdesprotokoll

10 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2010:1684 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Länsstyrelse i Jönköpings län 422 TK - VA och Avfallsavdelningen Beslut , Vattenskyddsomåde med föreskrifter för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner Tn/2013:1231 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Länsstyrelse i Jönköpings län 341 Tk - Gata/Parkavdelningen Anmälan vattenverksamhet avseende rensning av sedimentationsdamm, fastighet Ryhov 4:1, Jönköpings kommun Tn/2014:131 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Miljökontoret 420 Tk - Fastighetsavdelningen Beslut - Dah 064,140206, Föreläggande gällande Inventering av radon för fastighetsägare Jönköpings kommun Tn/2014:142 InlUUppr Avsändare/Mottagare Miljökontoret 490 Tk - Fastighetsavdelningen Beslut - Dmi , Medgivande till Inrättande av bergvärme inom fastigheten Hedenstorp 1:17 i Jönköpings kommun Tn/2014:153 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Miljönämnden 455 Tk - Gata/Parkavdelningen Mn , Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 Jönköpings kommun Tn/2013:1129 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Omprövningsbeslut , att en specialenhet, vårdbyggnad Tk - Fastighetsavdelningen fastigheten Nyckeln 1 ändra till Tn/2012:1378 Ink./Uppr. A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Omprövningsbeslut , att fastigheten Vattenlelaren 5 ändra till en specialenhet, vårdbyggnad

11 MEDDELANDEN Utskrivei: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2012:1375 lnl<./uppr. Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Beslut , Hälsan 4 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1374 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Beslut , Häljaryd 19:1 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1391 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Beslut , Skärstad 4:2 Tk - Fastighetsavdelningen Tn/2012:1376 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Rävsvansen 3, till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2012:1373 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Flahult 2:311, 2:312, 2:313, 2:357 till specialenhet, vårdbyggnad Tn/2012:1373 Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Skatteverket 122 Tk - Fastighetsavdelningen Underrättelse om beslut , Flahult 2:307 m fl till hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Tn/2014: TK - Stab Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Stadskontoret Förteckning Delegationsbeslut i personalärende 3 ^ fl

12 MEDDELANDEN Utskrivet: :14:07 Av: Marianne Andersson Tn/2014:130 Ink./Uppr A vsändare/mottagare Tekniska kontor 004 Bostadsinformation TK - VA och Avfallsavdelningen Tn/2014:96 InlUUppr Upprättat A vsändare/mottagare Tekniska kontoret 514 TK - Mark och exploateringsavdelning Beslut , Parkeringsplats Rosalie Sandahl Tn/2014: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr Avsändare/Mottagare Dolwmentbeskrivning Åklagarmyndigheten, Underrättelse om beslut , Otillåten miljöverksamhet Riksenheten för Miljö- och , Strömsbergsdammen, förundersökningen läggs Arb ned 4

13 JONICOPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 9 47 Anmälan om delegationsbeslut Se bilagda redovisning avseende delegationsbeslut under perioden får information om följande ärende: Tn/2014:105 Delegation, Beställning av värmecentral för markvärme, Atollen s beslut - Telmiska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. Utdragsbestyrkande

14 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :09:46 Av: IVlarianne Andersson Tn/2013:273 Mottagare 254 Delegation, Markförhandling angående fastigheten Hällstorp 3:1 Tn/2013:1012 Mottagare 436 Delegation, Yttrande avseende Neova AB:s bemötande angående Jönköpings kommuns yttrande angående täktverksamhet inom Granarp 1:12, Granarps mosse Tn/2013:1254 Mottagare 250 TK - Mark och exploateringsavdelning Delegation, Beställning av byggledning. Torps hagar, Bankeryd, Jönköpings kommun Tn/2014:62 Mottagare 292 Delegation, Nybyggnad av ny skola Bankeryds Torp F-6, Bankeryds Torp 1:249 m fl, Jönköpings kommun Tn/2014:74 Mottagare 340 TK - VA och Avfallsavdelningen Avrop från ramavtal för VA-tekniska konsulter gällande förprojektering av VA till Ängsbergsstigen Tn/2014:90 Mottagare 319 Delegatlon, Flyttade fordon under 2013 Tk - Gata/Parkavdelningen

15 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :09:46 Av: Marianne Andersson Tn/2014:105 Mottagare 260 TK - IVlark och exploateringsavdelning Delegation, Beställning av värmecentral för markvärme, Atollen Tn/2014:111 Mottagare 353 Dokumentbesl<rivning Delegation, Hakarpsvägen, Huskvarna Tn/2014:112 Mottagare Dolwmentbeskrivning 350 TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop Rörtryckning från BAB rörtryckning till projekten Kungsängsvägen och Junedalsskolan

16 JÖNICÖPINGS KOMMUN Fördjupad månadsrapport 2014 för tekniska nämndens verksamheter nr 1 Tn/2014: Sammanfattning Budgetuppföljningsrapporterna byter från och med 2014 namn till månadsrapporter och kommer att presenteras för nämnden vid lyra tillfällen, efter februari, maj, augusti och oktober. Rapporterna imiehåller förutom en ekonomisk redogörelse med prognos, en redovisning av särskilda uppdrag, uppföljning av sjukfrånvaro och återbesättningsprövning samt indikatorer. 1 årets första månadsrapport prognostiserar telcniska nämndens skattefmansierade verksamheter en positiv budgetavvikelse med 6,9 mnki- exklusive realisationsvinster och realiserade värden. Avvikelsen förklaras främst av ändrad periodiseringsmetod avseende elkostnader. För telmiska nämndens affärsverksamheter bedöms VA-verksamheten få ett resultat före förtida uttag med 0,1 mnla. För avfausverksamheten, som budgeterat ett underskott 2014 med 5,8 mnki-, beräknas ett mindre underskott som är 4,8 mnla bättre än budget främst på grund av försening av införandet av FNI (fastighetsnära insamling). Miljöhantering i Jönlcöping bedömer att ett underskott Icommer att uppstå med ca 0,2 mnla- i stället för ett budgeterat positivt resultat med 0,7 mnkr. Nettoförbrukningen av den totala investeringsbudgeten för telmiska nämndens skattefmansierade verksamheter beräknas uppgå till 305 mnla- villcet motsvarar 62 % av budget. Detta förklaras av förseningar inom vissa projekt på grund av överklagningar, planarbete med mera samt planering och beslut av andra nämnder där telmiska nämnden genomför investeringen. VA-verksamheten bedömer att 92 % av investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Vilket motsvarar 178 mnkr. AvfaUsverksamheten berälmar att 91 % eller 42 mnkr av budgeten kommer att användas för investeringar. För Miljöhantering i Jönköping bedöms investeringsnivån uppgå till 101 % eller drygt 14 mnkr. Beslutsunderlag Mänadsrapport m-1 per februari 2014 Förslag till tekniska nämnden - Månadsrapport m-1 per februari 2014 för tekniska nänmdens verksamheter godkänns. k> Utdragsbestyikande

17 JÖNICÖPINGS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Ekonomichef Anna-Gun Grännö föredrar ärendet. Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Mänadsrapport nr-1 per februari 2014 för tekniska nänmdens verksamheter godkänns. Beslutet expedieras till: Stadskontorets ekonomiavdelning Ekonomichef Amia-Gun Grännö Utdragsbestyrkande

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Konvertering av tjänst inom tekniska kontorets fastighetsavdelning Tny2014: Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i samband med beslut angående VIP telaiiska nämnden i uppdrag att pröva konlcurrensprövning av delar av nämndens verksamhet i syfte att kartlägga eventuella ekonomiska och/eller kvalitetsmässiga fördelar med att anlita extern part för utförande av tjänster. Enligt kommunftillmäktiges beslut , ska förbättringsförslag genomföras i enlighet med föreslagna förbättringsområden enligt framtagen slutrapport. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Telaiiska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till tekniska nämnden Förslag till ledningsutskottet - Telaiiska nämnden föreslår ledningsutskottet besluta att tekniska kontorets fastighetsavdelning får konvertera en tjänst som maskinist till tjänst som ingenjör/koordinator. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut Förslag till ledningsutskottet - föreslår ledningsutskottet besluta att tekniska kontorets fastighetsavdelning får konvertera en tjänst som maskinist till tjänst som ingenjör/koordinator. Beslutet expedieras till: Koimnunstyrelsens ledningsutskott Verksamhetschef Susanne Kelly Verksamhetschef Tommy Almqvist

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Tn/2014: Sammanfattning Nämnderna skall årligen i mars månad till kommunfullmäktige redovisa ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Telmiska kontorets tjänsteskrivelse Redovisning av ej avgjorda uppdrag Förslag till tekniska nämnden - Föreliggande redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Föreliggande redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunstyrelsen och konmiunfullmäktige godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

20 JÖNICÖPINGS KOMMUN Uppföljning av regelverk för hantering av upphandling varor och tjänster enligt ramavtal för byggtjänster Tn/2013: Sammanfattning beslutade om införande av regelverk för hantering av beställning av varor och tjänster som ingår i ramavtalsupphandling inom avtalsområdet byggtjänster. Beslutsunderlag Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Tekniska kontorets tjänsteslaivelse Telaiiska nänmdens beslut Förslag till tekniska nämnden - Beslut om att; "arbeten där någon entreprenör är samordnare och som bedöms kosta mer än 10 prisbasbelopp och som skall beställas från gällande ramavtal skall budgetpris alltid inhämtas", återtas. - Beslut om att; "arbeten där ingen entreprenör äi- samordnare skall alltid budgetpris inliämtas när arbetet bedöms kosta mer än ett pris basbelopp. Tidsramen för detta begränsas till ett år då en utvärdering görs om beloppet ett prisbasbelopp är rätt storlek", åteitas. - Tekniska kontorets redovisning av arbetsrutiner inom avtalsomi-ådet byggtjänster godkänns. TEKNISICA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telaiiska kontorets förslag. s beslut - Beslut om att; "arbeten där någon entreprenör är samordnare och som bedöms kosta mer än 10 prisbasbelopp och som skall beställas från gällande ramavtal skall budgetpris alltid inhämtas", återtas. - Beslut om att; "arbeten där ingen entreprenör är samordnare skall alltid budgetpris inhämtas när arbetet bedöms kosta mer än ett pris basbelopp. Tidsramen för detta begränsas till ett år då en utvärdering görs om beloppet ett prisbasbelopp är rätt storlek", återtas. - Telaiiska kontorets redovisning av arbetsrutiner inom avtalsområdet byggtjänster godkänns. Utdragsbestyrkande

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 15 Beslutet expedieras till: Verksamhetschefer inom tekniska kontoret Avdelningschefer inom tekniska kontoret Utdragsbestyrlcande

22 JÖNICÖPINGS KOMMUN Begäran om yttrande över förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning Lokala föreslaifter för Jönlcöpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö antogs av kommunfullmäktige En översyn av föreslaifterna har gjoits vilket har resulterat i en del förändringar varav de flesta är av redaktionell karaktär. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun har remitterats till berörda nämnder och myndigheter för synpunkter. Telaiiska nämnden har vid genomgång av förslag till Lokala hälsoskyddsföreslaifter funnit att 6 bör ändras. Ändringen är av redaktionell karalctär. Beslutsunderlag Miljönämndens protokoll Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Lokala föreslaifter för Jönlcöpings kommun avseende slcydd av människors hälsa och miljö 06 FS 2003:197 Förslag till telmiska nämnden - har furmit att 6 bör korrigeras. I övrigt står tekniska nämnden bakom förslaget till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun med beaktande av de synpunkter som har lämnats i tekniska kontorets tjänsteslaivelse. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telmiska nämnden har ftmnit att 6 bör konigeras. I övrigt står tekniska nämnden bakom förslaget till nya lokala hälsoskyddsföreslaifter för Jönlcöpings kommun med beaktande av de synpunlcter som har lämnats i tekniska kontorets tjänsteskrivelse. Utdragsbestyrlcande

23 JÖNI-CÖPINGS KOMMUN 17 Beslutet expedieras till: Miljökontoret Utdragsbestyrkande

24 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Yttrande över förslag till hundföreskrifter Tn/2014: Sammanfattning Miljökontoret har inkommit med begäran om yttrande över förslag till hundföreslaifter för Jönlcöpings konmiun. Beslutsunderlag Remiss förslag till hundföreslaifter för Jönlcöpings Icommun Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till tekniska nämnden - Telcniska kontorets yttrande godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telcniska kontorets yttrande godkänns. Beslutet expedieras till: Miljökontoret Utdragsbestyrlcande

25 JÖNICÖPINGS KOMMUN 54 Försök med kortbetalning i parkeringsautomater Tn/2014: Sammanfattning Pariceringsverksamheten föreslår att bygga om åtta av totalt 220 stycken parkeringsautomater till att enbart kunna erbjuda kontokort och mobiltelefon som betalalternativ. Detta för att medvetandegöra medborgaren om att man i framtiden eventuellt enbart koimner att kunna betala med koit eller mobiltelefon samt möta efterfrågan på fler parkeringsautomater med kontokortsfunktion. Beslutsunderlag - Tekniska kontorets tjänsteslaivelse Bilagor (tre kartor samt trender i betaisätt) Förslag till tekniska nämnden - Funlctionalitet att betala enbart med kontokort och mobiltelefon i redovisade parkeringsautomater införs. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Funktionalitet att betala enbart med kontokort och mobiltelefon i redovisade parkeringsautomater införs. Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Reimer Selero Utdragsbest>'rkande

26 JÖMCÖPINGS KOMMUN Exploateringsavtal för Flahult etapp 2 Tn/2013: Sammanfattning Sävsjö Trähus har inlcommit med en begäran om förlängning av tidsramen för påbörjande av byggnation inom exploateringsområdet Flahuh. Enligt gällande exploateringsavtal ska byggnationen för etapp 1 påbörjas senast och för etapp 2 senast Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till tilläggsavtal för påbörjande av byggnation inom etapp 1 senast och etapp 2 senast samt möjlighet att ta ut vite om SEK om påbörj andetiden inte följs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse med begäran om tidsförlängning Skrivelse med kompletteringar (kompletteras senare) Förslag till tilläggsavtal avseende förlängning av tidsram för påbörjande av byggnation Förslag till tekniska nämnden - godkänner upprättat avtal om förlängning för påbörjande inom exploateringsomi-ådet Flahult for etapp 1 t.o.m och för etapp 2 t.o.m TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Krister Johansson (S) yrkar att förlängning inte medges till Sävsjö Trähus AB. Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar att förlängning medges för etapp 1 samt etapp 2 under fömtsättning att exploateringsavtal för etapp 1 fullföljs. Fullföljer Sävsjö Trähus AB inte avtal avseende etapp 1 åläggs företaget att betala vite enligt tekniska kontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Klister Johanssons förslag och finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag. Votering Omröstning begärs och följande omi-östningsproposition föredras och godkänns. Den som bifaller ordförandens förslag röstar Ja och den som bifaller Krister Johanssons förslag röstar Nej. Utdragsbestyrlcande

27 JÖNKÖPINGS KOMMUN 21 Omröstningsresultat Ja Nej Avstår Ledamot Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Bengt Marklund (KD) Lars-Erik Zackiisson (FP) Josef Zetterberg (M) Claes Carlsson (MP) Sebastian Krpn (S) Bo Enar Karlsson (S) Magnus Boman (S) Inger Sjölander (S) Ki-ister Johansson 2:e vice ordf, (S) Astrid Johansson (KD) Anders Jörgensson ordf (M) X X X X X X X X X X X X X Summa 8 5 har alltså med 8 Ja-rÖster mot 5 Nej-röster bifallit ordförandens förslag. Telaiiska nämndens beslut - Förlängning medges för etapp 1 samt etapp 2 under forutsättning att exploateringsavtal för etapp 1 fullföljs. Fullföljer Sävsjö Trähus AB inte avtal avseende etapp 1 åläggs föletaget att betala vite enligt tekniska kontorets förslag. Reservation Socialdemokiatiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för Klister Johanssons förslag. Beslutet expedieras till: Exploateringsmgeiyör Malin Ekdahl Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Sävsjö Trähus, Utdragsbestyrltande

28 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska nämnden Nyttjanderättsavtal avseende Månsarp 1:265 samt del av Månsarp 1:186, Jönköpmgs kommun Tn/2014: Sammanfattning Förslag till nyttjanderättsavtal avseende Månsaip 1 ;265 samt del av Mänsaip 1:186, Jönlcöpings kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och Månsaips Bildemontering AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller 12 månaders nyttjanderätt av ca mark itf för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta innan definitiv överlåtelse sker. Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till nyttjanderättsavtal Översiktskarta Förslag till tekniska nämnden - Tilläggsavtal genom vilket Månsaip 1:265 samt del av Månsaip 1:186 upplåts med 12 månaders nyttjanderätt till förmån för Månsarps Bildemonteruig AB godkänns. - Handpenning och köpeskiuing beslutas påföras verksamhet 738, objekt TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Avdelningschef Fredric NoiTå lämnar kompletterande information 1 ärendet. Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkai- bifall till tekniska kontorets förslag. s beslut - Tilläggsavtal genom vilket Månsaip 1:265 samt del av Månsarp 1:186 upplåts med 12 månaders nyttjanderätt till fönnån for Månsarps Bildemontering AB godkänns. - Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt Beslutet expedieras till: Administratör Frida Linnman Avdelningschef Fredric Noiiå Exploateringsingenjör Egert Fiansson Utdragsbestyrkande

29 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska nämnden 57 Markanvisning och planändring för nytt Hälsocenter på Råslätt Tn/2013: ÄRENDET UTGÅR. JJtdragsbestyrkande

30 JÖNKÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter E, Jönliöpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kmigsängen har telaiiska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Tekniska kontoret föreslår att markanvisning inom kvarter E lämnas till Kungsportskyrkan t.o.m för byggnation av trygghetsboende med ca 30 lägenheter samt att överenskommelse underteclaias av Kungspoitskyrkan senast Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteskrivelse Ritningar Kungsporten kvarter E Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telaiiska nämnden tilldelar markanvisning till Kungspoitskyrkan inom kvarter E, Kungsängen, Jönlcöpings kommun to.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Kungspoitskyrkan senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telaiiska kontorets förslag. s beslut - tilldelar markanvisning till Kungsportslcyrkan inom kvarter E, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Tekniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Kungsportslcyrkan senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Utdragsbestyrkande

31 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 25 Beslutet expedieras till: Kxmgspoi-tskyrkan Bsv arkitekter & ingenjörer Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenjör Malin Ekdahl / Utdragsbestyrlcande

32 JÖNKÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter Hl, Jönköpings kommun Tii/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kungsängen har telaiiska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggheitar för de fyra första kvarteren. Telaiiska kontoret föreslår att markanvisning inom kvarter Hl lämnas till Skeppsviken t.o.m för byggnation av 19 bostadsrätter samt att överenskommelse underteclaias av Skeppsviken senast Beslutsunderlag Telaiiska kontorets tjänsteskrivelse Ritningar Skeppsviken kvarter Hl Bilaga med etappindelning av Icvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telaiiska nämnden tilldelai- markanvisning till Skeppsviken inom kvarter Hl, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att Överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och underteclcnats av Skeppsviken senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Tekniska nänmden tilldelar markanvisning dll Skeppsviken inom kvarter Hl, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha ti-äffats och undertecknats av Skeppsviken senast för att tilldelad maikanvisning ska gälla. Beslutet expedieras till: ^^^^BH Skeppsviken Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarlcitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsmgenjör Malin Ekdahl Jiisteraiides sign utdragsbestyrlcande

33 JÖNICÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Markanvisning Kungsängen kvarter H3, Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsområdet Kungsängen har telcniska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Telcniska kontoret föreslår att markanvisning länmas till Gullmanders arkitekter & ingenjörer t.o.m för byggnation av fem radhus samt att överenskommelse underteclcnas av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Ritningar Gullmanders arkitekter & ingenjörer kvarter H Ritningar Pålssons Bygg kvarter H Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till tekniska nämnden - Telcniska nämnden tilldelar markanvisning till Gullmanders arkitekter & ingenjörer inom kvarter H3, Kungsängen, Jönlcöpings konunun t.o.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecknats av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Telmiska nämndens beslut - Telaiiska nämnden tilldelar markanvisning till Gullmanders arkitelcter & ingenjörer inom kvarter H3, Kungsängen, Jönlcöpings kommun t.o.m Telcniska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning slca ha träffats och underteclaiats av Gullmanders arkitekter & ingenjörer senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Utdragsbestyrkande

34 JÖNKÖPINGS KOMMUN 28 Beslutet expedieras till: Gullniaodeis arldtekter & ingenjörer, Pålssons Bygg Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenjör Mahn Ekdahl Utdragsbestyrkande

35 JÖMCÖPINGS KOMMUN Markanvisning Kungsängen kvarter M, Jönköpings kommun Tn/2014: Sammanfattning För exploateringsoim-ådet Kungsängen har telcniska kontoret fått i uppdrag att ta fram byggherrar för de fyra första kvarteren. Telcniska Icontoret föreslår att markanvisning inom kvarter M lämnas till GBJ Bygg t.o.m, för byggnation av flerbostadshus med 24 lägenheter samt att överenskommelse underteclcnas av GBJ Bygg senast Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Ritningai- GBJ Bygg kvarter M Ritningar WillaNordic kvarter M Bilaga med etappindelning av kvarteren inom Kungsängen Förslag till telcniska nämnden - Telcniska nämnden tilldelar markanvisning till GBJ Bygg AB inom kvarter M, Kungsängen, Jönköpings kommun t.o.m Tekniska kontoret får i uppdi-ag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecloiats av GBJ Bygg senast för att tilldelad markanvisning slca gälla. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Telcniska nänmden tilldelar markanvisning till GBJ Bygg AB inom kvarter M, Kungsängen, Jönlcöpings Icommun t.o.m Telaiiska kontoret får i uppdrag att överenskommelse om markanvisning ska ha träffats och undertecloiats av GBJ Bygg senast för att tilldelad markanvisning ska gälla. Béshitét expedieras till: I^B^^^^^BB» arkitekter & ingenjörer ^^^^^B Willa Nordic Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret Planchef Mats Davidsson, Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson Exploateringsingenj Ör Malin Ekdahl Utdragsbestyrkande

36 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telaiiska iiäiiiiiden Intentionsavtal mellan Jönköpings kommun och Neova AB avseende fastigheten Granarp 1:12 Tn/2013: Sammanfattning År 2011 förvärvade Neova AB fastigheten Granarp 1:121 syfte att anlägga en energitorvsanläggning med hänsyn till närheten till Jönköping energi ABs vämielaaftverk. Något år senare tänlcte bolaget om och upprättade ansölcningshandlingar avseende miljöfarlig verksamhet rörande torvtäkt inom fastigheten. Jönköpings kommun tillsaiimians med LogPoint AB har kommit fram till att erforderlig kombiterminal bör anläggas inom del av Granarps mosse som bolaget avser att utvinna torv från. Både bolaget och teknislca Icontoret inser att den bästa lösningen är att båda parters verksamheter kan harmonisera med varandra. Ett intentionsavtal har därför upprättats. Målet med avtalet är att slutföra en transaktion avseende fastigheten Granarp 1:12 och upprätta ett nyttjanderättsavtal till förmån för bolaget samt att kommunen slcall övertaga bolagets täkttillstånd (fömtsatt att det vinner laga kraft) avseende fastigheten, Beslutsunderlag Telcniska kontorets tjänsteslaivelse Förslag till intentionsavtal inld, bilagor Förslag till telcniska nämnden - Intentionsavtal mellan Neova AB och Jönköpings Icommun avseende fastigheten Granarp 1:12, godkänns. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till telcniska kontorets förslag. Telcniska nämndens beslut - Intentionsavtal mellan Neova AB och Jönlcöpings kommun avseende fastigheten Granarp 1:12, godkänns. Beslutet expedieras till: Exploateringsingenjör Rosalie Sandahl Exploateringsingenjör Lilian Johannesson Neova AB Utdragsbestyrlcande

37 JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden Tekniske direktören informerar Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar information i följande ärenden: -Förändringar för tekniska kontoret med anledning av att hela parkeringsverksamheten har lagts över på telmiska nämnden från Jönköpings kommuns Parkerings AB. -Trygghetsboende på Öxnehaga har tillfälligt övertagits av kommunen, då ingen amian ansvarig huvudman fmns. -Vid nästa sammanträde med telmiska nämnden kommer avdelningschef Daniel Håkansson att vara tillförordnad teknisk direktör. -Investeringsbudgeten kommer att behandlas av telmiska nämnden vid sammanträdet i april. 1 anslutning till telmiske direktörens information tar ordföranden Anders Jörgensson (M) upp följande frågor: -Boken Naturpärlor och aktuell VIP (verksamhets- och investeringsplan) firms att hämta hos näimidsela-eterare Annika Andersson. -Deltagande vid Klimatkonferensen den 20 maj kl , Elmia i Jönköping. -Deltagande vid Svenskt Vatten maj, Elmia i Jönlcöping. -Dehagande vid Avfall Sverige. -Fortsatt uppdrag avseende kommunala bryggor i Vättem noterar att uppdraget för tekniska Icontoret ska kvarstå avseende etablering av bryggor i Vättern. -Studiebesök i anslutning till sammanträde med telmiska nämnden i augusti. Telmiska nämnden diskuterar möjligheten att göra ett studiebesök i Bankeryd i augusti. -Särskild notering med anledning av infonnation om hantering av FN:s konvention om barnens rättigheter som lämnats under förmiddagen Thomas Candemar (M) väcker fråga om förtydligande i protokollet att nänmden har ställt fråga om sitt arbetssätt för att hantera FN:s konvention för bams rättigheter inför nämndens beslut i olika ärenden. Utdragsbestyrkande /

38 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 Telaiiska nämnden noterar att frågan om nänmdens arbetssätt i hanteringen av FN:s konvention för barnens rättigheter har ställts till kommunens barnstrateg under fömiiddagen och att det inte har framkommit något i nämndens arbetssätt som har föranlett någon särskild rilctad Icritik. Telmiska nämndens beslut - Till Klimatkonferensen i Jönköping den 20 maj anmäler var och en som är intresserad att delta sig själv till konferensen och som inte ska delta i konferensen Svenskt Vatten. - Till Svenskt Vatten i Jönlcöping den maj anmäler var och en som är intresserad att deha sig till verksamhetschef Roger Rohdin senast den 21 mars. Detta gäller de som inte ska delta i miljökonferensen. - Till Avfall Sverige avvaktas medverkan då inbjudan ännu ej har skickats ut. - Telmiska kontoret får uppdraget att presentera alternativa placeringar för kommunala bryggor i Vättern samt förslag på hur dessa ska finansieras och förvaltas. - Bo Enar Karlsson (S) får uppdraget att efterhöra hos kommundelsrådet i Bankeryd om möjlighet att anordna studiebesök i Banlceryd i anslutning till telmiska nänmdens sammanträde i augusti. Beslutet expedieras till: Gruppledama Telmisk direktör Thomas Bergholm Avdelningschef Fredric Norrå Bo Enar Karlsson Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 Telmiska nämnden 1 Plats och tid Beslutande Hoven, samipianträdesrum Tripp, Jönlcöping kl. 17.30-18.20 Anders Jörgensson (M) ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné(M) Astrid Löfdahl (KD) l:e vice ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer