ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20"

Transkript

1 Telmiska nämnden 1 Plats och tid Beslutande Hoven, samipianträdesrum Tripp, Jönlcöping kl Anders Jörgensson (M) ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné(M) Astrid Löfdahl (KD) l:e vice ordf. Astrid Johansson (KD) ers. för Bengt Marklund (KD) Per-Erik Ohlin (FP) ers. för Lars-Erik Zackrisson (FP) Tamara Lorentzon (M) ers. för Rikard Bunnvik (C) Claes Carisson (MP) Krister Johansson (S) 2:e vice ordf Lisa Maria Ek (S) Bo Enar Karlsson (S) Magnus Boman ers för Manige AM (S) higer Sjölander (S) Övriga närvarande Erik Hugander (MP) Thomas Bergholm telmisk dhektör Tomny Lindqvist (S) Maria Ossiansson, miljösamordnare Manige Ahl (S) kl Utses att justera Inger Sjölander Paragraf 80 Justeringens plats och tid Tekniska kontrakt, Juneporten, Jönköpmg Underskrifter Sekreterare Justerande Inger Sjölmider ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Telmiska nämnden 80 Sanunanträdesdatum Datum for anslags uppsättande Datum for anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Telcniska kontoje^, Juneporten, Jönköping Underski-ift

2 Telcniska nämnden 2 Innehåll Sida 80 Granskning av upphandlingsprocessen inom telcniska nämnden 3

3 JÖNICÖPINGS KOMMUN Telaiiska nämnden 3 80 Upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden Tn/2013: Sammanfattning Kommunens revisorer har granskat upphandlingsprocessen inom telcniska nämnden i Jönlcöpings kommun. Anmärlcningar har rilctats mot telaiiska nämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Telmiska nämnden har besvarat motsvarande synpunlcter till kommumevisionen i tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga via beslut i telcniska nänmden av Då Mgeställningama från kommunfiiumälctiges presidium är uppställda och formulerade på delvis annat sätt besvaras detta via ny tjänsteskrivelse och bilaga. Beslutsunderlag ICommum'evisionens skrivelse Deloittes rapport januari 2013 Telcniska kontorets tjänsteslcrivelse Bilaga till tjänsteslaivelse Tekniska nämndens beslut KommunfuUmälctiges presidiums brev Telcniska kontorets tjänsteskrivelse Bilaga till tjänsteslcrivelse Förslag till tekniska nämnden Förslag till kommunfullmäktige - Kommunfullmäktiges presidiums begäran om tekniska nämndens synpunlcter på granskning av upphandlingsprocessen inom tekmska nämnden besvaras i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga. TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar att följande tillägg görs till liggande förslag till beslut: - Ingen anmärkning sicall riktas mot telcniska nämnden med hänvisning till nedanstående redovisning. K.ommum'evisionens rapport innehåller en del viktiga möjligheter för tekniska nämnden att förbättra arbetet att innehålla LOU. Vid ett möte mellan telmiske direlctören och kommunens revisionsföretag framförde telmiske direlctören att det är viktigt att se om det finns några förbättringsåtgärder när det gäller upphandlingar. Revisionen blev med andra ord

4 Telmiska nämnden 4 uppmanad av förvaltningen att granska upphandlingarna. Detta visar förvaltningens målsättning att handla rätt. Tekniska nänmden har vidtagit ett flertal åtgärder/nämndsbeslut för att skärpa upphandlingarna och därmed följa LOU. DET SOM ÄR ANMÄRICNINGSVÄRTI RAPPORTEN ÄR ATT DEN DELVIS ÄR HELT FELAKTIG OCH RIKTAR SIG MOT FEL NÄMND. I rapporten anförs Mtik mot upphandlingen av moduler för Vapenvallen i Huskvarna. Vapenvallen brann den och nya moduler stod på plats några dagar senare. Nuvarande telcniska nämnden tillträdde , alltså kan inte revisionen rikta anmärkning mot den idag ansvariga telcniska nämnden utan om så skall göras mot tidigare nämnd. Under många år har brister funnits i upphandlingarna, de synpunlcter på förbättringar revisionen pekar på är inget som har tillkommit in under de senaste två åren utan under många år tillbaka vuxit tram. Kritiken bör därför i första hand riktas mot tidigare nämnder. De fakturor som revisionen hänvisar till och delvis baserar sin kritik på kan inte tekniska Icontoret identifiera vilka företag det är som hör till respektive fakturor. Detta beroende på att revisionen döpt faktm-orna till XXX. Tekniska kontoret har därmed berövats möjligheten att besvara en del av revisionens kritik. En leverantör har identifierats utöver modulerna till Vapenvallen. I det fallet har telcniska handlat för kronor av leverantören vidare har inhandlats för internt verksamhets avfall. I detta fall har telcniska Icontoret efter överenskommelse med upphandlingsenheten använt sig av ramavtal som finns mellan Jönlcöpings Energi och leverantören. Telcniska Icontoret beställde en upphandling för ovanstående tjänst i juni 2012, en upphandling kommer att i bästa fall ske innan semestem I samband med informationsmötet anförde revisionen att det var märkligt att tekniska Icontoret köpte tjänsterfi'ån företag xx beroende på att de var misstänlcta för tveksamma affärer för år sedan med Icommmen. Idag har kommunen ramavtal med företaget. Om kommunen inte sicall handla med ramavtalsleverantörer, vem skall kommunen handla av då? I revisionsrapporten firms ingen anmärkning mot telcniska kontoret när upphandlingar gjorts där ingen annan förvaltning varit inblandad! Förvaltningen och telmiska nämnden fick rapporten några timmar efter att media fått ta del av den. Den tid nämnden och förvaltningen fick att svara på rapporten var 13 dagar inldusive två helger medan revisionen påbörjade arbetet ! Normalt hanterar nämnden ärendena genom information på ett nämndsmöte och därefter beslut på nästa nämnd för att bästa beslut skall fattas. Här visar

5 Tekniska nämnden 5 revisionen ingen respelct för nänmdens arbete. Vi flertalet tillfällen har tekniska kontoret och tekniska nänmden påtalat ovanstående synpmdcter men revisionen har valt att ignorera synpunkterna. I de fall tekniska har brustit i upphandlingarna är det oftast beroende på att samarbetet mellan upphandlingsenheten och tekniska kontoret inte fungerat tillfredställande. Orsalcen till detta länmar nämnden utan kommentar men nämnden är övertygad att det koimner att flmgera i framtiden. Då tycker vi i telmiska nämnden att en granskning av den politiska styrningen av upphandlingsenheten bör genomföras. - På de punld:er som revisionen påpekat och det finns åtgärder att göra kommer tekniska kontoret upprätta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen koimner tekniska nämnden följa upp med rapportering från telmiska kontoret med tre månaders intervall till tekniska nämnden. - I beslut Mn tekniska nämnden redovisas nämndbeslut som också ingår i svar till kommunflillmäktiges presidium. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att nämnden antar detsamma. Tekniska nämndens beslut Förslag till kommunfullmäktige - KommxmfuUmäktiges presidiums begäran om tekniska nämndens S}aipunkter på granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden besvaras i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga. - Ingen aimiärkning sicall riktas mot tekniska nämnden med hänvisning till nedanstående redovisning. Konmiunrevisionens rapport innehåller en del viktiga möjligheter för tekniska nänmden att förbättra arbetet att innehålla LOU. Vid ett möte mellan tekniske direktören och kommunens revisionsföretag framförde tekniske direktören att det är vilctigt att se om detfinnsnågra förbättringsåtgärder när det gäller upphandlingar. Revisionen blev med andra ord uppmanad av förvaltningen att granska upphandlingama. Detta visar förvaltningens målsättning att handla rätt. Tekniska nämnden har vidtagit ett flertal åtgärder/nämndsbeslut för att skärpa upphandlingarna och därmed följa LOU. Det som är anmärlcningsvärt i rapporten är att den delvis är helt felalctig och riktar sig mot fel nämnd. I rapporten anförs laitik mot upphandlingen av moduler för Vapenvallen i Huskvarna. Vapenvallen brann den och nya moduler stod på plats

6 Telaiiska nämnden 6 några dagar senare. Nuvarande telcniska nämnden tillträdde , alltså kan inte revisionen rilcta anmärkning mot den idag ansvariga tekniska nämnden utan om så sicall göras mot tidigare nämnd. Under många år har brister funnits i upphandlingarna, de synpunlcter på förbättringar revisionen pekar på är inget som har tillkommit in under de senaste två åren utan under många år tillbaka vuxit fram. Kritiken bör därför i första hand riktas mot tidigare nämnder. De faktm'or som revisionen hänvisar till och delvis baserar sin kritik på kan inte telcniska Icontoret identifiera vilka företag det är som hör till respelctive fakturor. Detta beroende på att revisionen döpt fakturorna till XXX. Tekniska Icontoret har därmed berövats möjligheten att besvara en del av revisionens laitik. En leverantör har identifierats utöver modulema till Vapenvallen. I det fallet har telcniska handlat för Icronor av leverantören vidare har inhandlats för internt verksamhets avfall. I detta fall har telcniska Icontoret efter överenskommelse med upphandlingsenheten använt sig av ramavtal som finns mellan Jönlcöpings Energi och leverantören. Telcniska kontoret beställde en upphandling för ovanstående tjänst i juni 2012, en upphandling kommer att i bästa fall ske innan semestern I samband med informationsmötet anförde revisionen att det var märkligt att telcniska kontoret köpte tjänster från företag xx beroende på att de var misstänlcta for tveksamma affärer för år sedan med kommimen. Idag har kommunen ramavtal med företaget. Om kommunen inte skall handla med ramavtalsleverantörer, vem skall kommunen handla av då? I revisionsrapportenfinnsingen anmärkning mot telcniska kontoret när upphandlingar gjorts där ingen annan förvaltning varit inblandad! Förvaltningen och tekniska nämnden fick rapporten några timmar efter att media fått ta del av den. Den tid nämnden och förvaltningen fick att svara på rapporten var 13 dagar inklusive två helger medan revisionen påbörjade arbetet ! Normalt hanterar nämnden ärendena genom information på ett nämndsmöte och därefter beslut på nästa nämnd for att bästa beslut sicall fattas. Här visar revisionen ingen respekt för nänmdens arbete. Viflertalet tillfällen har tekniska kontoret och tekniska nämnden påtalat ovanstående synpunkter men revisionen har valt att ignorera synpunktema. I de fall telcniska har brustit i upphandlingarna är det oftast beroende på att samarbetet mellan upphandlingsenheten och tekniska Icontoret inte fimgerat tillfredställande. Orsalcen till detta lämnar nämnden utan kommentar men nämnden är övertygad att det kommer att fungera i framtiden. Då tycker vi i telcniska nämnden att en granskning av den politiska styrningen av upphandlingsenheten bör genomföras.

7 Telaiiska nämnden 7 - På de punlcter som revisionen påpekat och det fmns åtgärder att göra kommer tekniska kontoret upprätta en åtgärdsplan. Åtgäi-dsplanen kommer telcniska nämnden följa upp med rappoi-tering från tekniska kontoret med tre månaders intervall till tekniska nämnden. - I beslut från telcniska nämnden redovisas nänmdbeslut som också ingår i svar till kommunflillmäktiges presidium. Deima pai'agraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kommunfldlmäktige Stadsjurist Anders Hansson Avdelningschef Daniel Håkansson Avdelningschef Andreas Brantgården Avdelningschef Stefan Rudin Ekonomichef Anna-Gun Grännö Verksamhetschef Erilc Gaude Miljösamordnare Maria Ossiansson Utdragsbestyrlcande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer