Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB"

Transkript

1 Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Ambulanssjukvården 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionsförteckning Giltighet Syfte Tillämpningsområde och avgränsningar Utalarmering av ambulans Standardförfarande Utebliven kvittens Uppdatering av ärendedata under pågående ärende Bryta pågående uppdrag för nytt ärende Sändprofil Samband mellan SOS Alarm AB och ambulansenhet SOS Alarm AB söker specifik ambulansenhet På uppdrag Enhet utan uppdrag Akut information från SOS Alarm AB till ambulansresurser Ambulansenhet söker SOS Alarm AB Eget uppdrag Samverkansuppdrag Ambulansenhet utan uppdrag Talgruppshantering Enhetstalgrupp (ex Enh) Ordertalgrupp (ex. 365 Order-z65) Områdestalgrupp (ex. 361 Område-z61) Sjukvård Insatstalgrupp (ex. 360 SjvIns-10) RAPS (ex. Skån RAPS-51) Begäran om fler eller annan talgrupp/er Status/ärendehantering Kvittens (U) Framme adress (F) Lastat (L) Lämnar (S) Klar/Disponibel (K)+(DR) Ej disponibel (X) Avsaknad av information Samverkan Egen organisation Talgruppshantering Totalinformation sjukvårdsärende Återkallande av annan enhet Länssamverkan sjukvård Talgruppshantering Totalinformation, sjukvård Återkallande av annan enhet Räddningstjänst/Polis/Ambulans Talgruppshantering Totalinformation, samverkan Räddningstjänst/Ambulans (IVPA, sjukvårdslarm, dörrforcering)

3 6.4.1 Talgruppshantering Totalinformation, sjukvård Polis/Ambulans Talgruppshantering Totalinformation, sjukvård Samverkan Öresundsförbindelsen SITS uppdrag Ambulans Överfalls/nödlarm Utlöst larm Av misstag utlöst överfallslarm Prov av larm

4 Revisionsförteckning Revision Datum Upprättad av Information nr datum namn övrigt Stefan Lundh Start Holger Baldauf Stefan Lundh Holger Baldauf Stefan Lundh Holger Baldauf Susanne Renard (SOS Alarm AB) Henrik Axelsson (SOS Alarm AB) Stefan Lundh Holger Baldauf Susanne Renard (SOS Alarm AB) Ola Nilsson (SOS Alarm AB) Tillägg: Talgruppshantering Utalarmering Samband Samverkan Operativa Rutiner Godkända 4

5 Fördelning Denna operativa rutin har distribuerats till: Namn, SOS Alarm, RSPE, Ambulansentreprenör för spridning inom respektive organisation RAKEL Instruktörer. 1. Inledning 1.1 Giltighet Detta dokument är framtaget av Region Skåne (RSPE/AKS) i samråd med SOS Alarm AB. 1.2 Syfte Instruktionens innehåll syftar till att samverkan mellan SOS Alarm AB och Region Skånes sjukvårdsresurser leder till en snabb, säker och effektiv kommunikation. Instruktionen skall också kunna användas som ett utbildningsdokument. 1.3 Tillämpningsområde och avgränsningar Dokumentet avser kommunikation mellan Region Skånes sjukvårdsresurser och SOS Alarm AB och/eller kommunikation mellan samverkande enheter. 5

6 2. Utalarmering av ambulans 2.1 Standardförfarande Utalarmering skall i första hand ske via RAKEL med SDS utskick och Unit Alert status. Ärendedata skickas ut i textform (SDS) till ambulansenhetens samtliga terminaler och i förkommande fall även till applikation. Innehållet i ärendet definieras i sändprofilen (Se. 2.5) Ambulansenheten kvitterar ärendet via status. 2.2 Utebliven kvittens Om statuskvittens ej erhålls inom utsatt tid enligt gällande direktiv gäller följande riktlinjer: 1. Ärendet skickas åter via SDS + Unit Alert (Bevaka så att kvittens sker snarast) 2. Individsamtal till sjukvårdsledare 3. Mobiltelefon 4. Larma annan resurs 2.3 Uppdatering av ärendedata under pågående ärende Om ny information framkommer under pågående ärende och föranleder att ärendedatan ändras har ambulansenheten möjlighet att hämta uppdaterat ärende via status. Dock skall SOS Alarm AB alltid muntligen meddela berörda ambulansenheter via tilldelad talgrupp eller i förekommande fall enhetstalgrupp vid ny information gällande: 1. Ändring av adress 2. Ändring av patientens tillstånd 3. Ny prioritet 4. Misstanke om hot och våld situation 5. Annan information som SOS Alarm AB uppfattar som väsentlig för ambulansenheten att känna till. 2.4 Bryta pågående uppdrag för nytt ärende Om SOS Alarm AB väljer att bryta ambulansresursen från ett pågående uppdrag för ett annat ärende gäller följande ordning: 1. SOS Alarm AB klarrapporterar ambulansresursen från pågående ärende 2. Ärendedata skickas ut i textform (SDS) till ambulansenhetens samtliga terminaler och i förkommande fall även till applikation med status Unit Alert. 3. Kontakta ambulansenheten muntligen via RAKEL och säkerställ att det nya ärendet är mottaget. 4. Ambulansresursen kvitterar uppdraget genom status (U) 6

7 2.5 Sändprofil Sändprofiler till terminaler och applikationer förändras och utvärderas kontinuerligt, senaste sändprofil finns att tillgå på RSPEs hemsida. 3. Samband mellan SOS Alarm AB och ambulansenhet 3.1 SOS Alarm AB söker specifik ambulansenhet På uppdrag SOS Alarm AB anropar i första hand ambulans på tilldelad talgrupp, i ärende där ingen talgrupp är allokerad skall enhetstalgrupp användas. Vid uteblivet svar gäller: 1. Individsamtal till sjukvårdsledare 2. Mobiltelefon Enhet utan uppdrag SOS Alarm AB anropar i första hand på enhetstalgrupp. Vid uteblivet svar gäller: 1. Individsamtal till sjukvårdsledare 2. Mobiltelefon Akut information från SOS Alarm AB till ambulansresurser Då SOS Alarm AB är i behov att nå ut med viktig information ex. akut behov av ledig ambulansenhet vid resursbrist kan SOS Alarm AB använda specifik Ordertalgrupp för respektive zon. Dock skall denna talgrupp användas restriktivt och med eftertanke då samtliga terminaler i aktuellt område scannar talgruppen. Talgruppen är en sk. Broadcast talgrupp vilket innebär att ambulansresurser inte skall svara på anrop i denna talgrupp, istället skall ambulansenheten svara via individanrop till SOS Alarm AB då operatören begär kvittens. 3.2 Ambulansenhet söker SOS Alarm AB Eget uppdrag Då ambulansenheten är ensam resurs i ett ärende skall individsamtal användas i kontakt med SOS Alarm AB. Vid uteblivet svar gäller: 1. Talbegäran grupp via RAKEL 2. Mobiltelefon Samverkansuppdrag Då ambulansenheten samverkar med annan resurs och har fått talgrupp tilldelad skall samverkan med SOS Alarm AB ske via talbegäran i tilldelad talgrupp (Se avsnitt samverkan). 7

8 Individsamtal kan övervägas om informationen är av känslig karaktär som aktuell ambulanspersonal vill delge SOS Alarm AB. Vid uteblivet svar gäller: 1. Mobiltelefon Ambulansenhet utan uppdrag Då ambulansenheten är utan uppdrag men är i behov av kontakt med SOS Alarm AB skall individsamtal användas. Vid uteblivet svar gäller: 1. Mobiltelefon 4. Talgruppshantering SOS Alarm AB tilldelar talgrupp i de fall det är behov av samverkan mellan en eller flera ambulansenheter eller andra samverkande organisationer. Lämplig typ av talgrupp skall tilldelas med hänsyn till ärendetyp. 4.1 Enhetstalgrupp (ex Enh) Talgrupp som används för internkommunikation mellan ambulansenhetens personal och finns endast programmerad i enhetens terminaler. Talgruppen tilldelas ej och används alltid vid ärenden där endast en ambulansenhet är utlarmad. Får aldrig gruppkombineras med andra talgrupper. 4.2 Ordertalgrupp (ex. 365 Order-z65) Talgrupp som är scannad i samtliga terminaler i denna zon (fordon samt handterminaler). Talgruppens huvudsyfte är att säkerställa samband från SOS Alarm AB gentemot ambulansenheterna exempel på tillfällen kan vara: Akut resursbrist, kontakta flera ambulansenheter i ett område Viktig information ur ett säkerhetsperspektiv ex. farligt utsläpp Talgruppen är en sk. Broadcast talgrupp vilket innebär att ambulansresurser inte skall svara på anrop i denna talgrupp, istället skall ambulansenheten svara via individanrop till SOS Alarm AB. Denna talgrupp användas restriktivt och med eftertanke då samtliga terminaler i aktuellt område scannar talgruppen. 8

9 4.3 Områdestalgrupp (ex. 361 Område-z61) Talgruppen är inställd i fordonsterminalen för respektive zon där ambulansenheten normalt är placerad/verksam (Se bilaga). Talgruppen används för följande områden: Spontan samverkan mellan ambulansresurser för drift och säkerhetsinformation Möjlighet för SOS Alarm AB att söka ambulansenhet/er som är rullande dock får kommunikation om patient eller annan sekretessrelaterad information aldrig diskuteras i denna talgrupp, detta görs i tilldelad talgrupp alt. individsamtal. 4.4 Sjukvård Insatstalgrupp (ex. 360 SjvIns-10) Talgrupp för sjukvårdens resurser som endast sjukvården har tillgång till. Talgruppen är till för intern samverkan mellan ambulansenheter samt för information mellan SOS Alarm AB och larmade ambulansenheter av sjukvårdskaraktär För Region Skåne finns för närvarande 20 stycken Sjukvård insatstalgrupper, dessa får även gruppkombineras med annan Sjukvård Insatstalgrupp ex. länssamverkan. 4.5 RAPS (ex. Skån RAPS-51) Samverkanstalgrupp mellan räddningstjänst, ambulans, polis och SOS Alarm AB. I denna talgrupp får inga patientuppgifter förekomma, sådan information kommuniceras via annan talgrupp för sjukvård alt. individsamtal. Får aldrig gruppkombineras med sjukvårdens talgrupper. 4.6 Begäran om fler eller annan talgrupp/er Vid större händelser eller speciella fall kan sjukvårdsledare påtala behov av annan eller flera talgrupper. SOS Alarm AB skall på sådan begäran tilldela lämplig typ av talgrupp och i samråd med sjukvårdsledare bestämma hur detta skall kommuniceras ut till utlarmade enheter. 5. Status/ärendehantering Statusrapportering används i kommunikation mellan SOS Alarm AB och ambulansenheterna. Statusrapportering kan ske via RAKEL-terminal eller via applikation. 5.1 Kvittens (U) Ambulansenheten skall kvittera ärendet tyst via knapptryckning, status kvittens (U). 5.2 Framme adress (F) Vid framkomst till larmadress trycker ambulansenheten status framme. Om adressen är annan än den som framkommit i utalarmeringen skall detta kommuniceras till SOS Alarm AB. 9

10 5.3 Hämtat (L Lastat ) Då ambulansenheten har patienten i fordonet och påbörjar transport mot avlämningsdestination skall status lastat tryckas. Om destinationen är annan än den förutsagda ex. vårdcentral eller annat sjukhus skall detta kommuniceras till SOS Alarm AB. 5.4 Avlämnar (S) Då ambulansenheten kommer fram till avlämningsdestination skall status lämnar tryckas innan fordonet lämnas. Om avlämningstiden förväntas bli längre än normal (ex. höftspår) skall ambulansenheten kontakta SOS Alarm AB. 5.5 Klar/Disponibel (K)+(DR) Då enheten åter är i drift efter avlämning av patient skall status klar/disponibel tryckas omgående. Om enheten behöver kompletteras så att nytt uppdrag kan utföras avvaktar ambulansresursen att trycka klar/disponibel till dess att resursen är kompletterad. I de fall ambulansenheten ej kan komplettera i närheten av avlämningsadressen skall SOS Alarm AB kontaktas för samråd kring ambulansenhetens möjlighet att ta uppdrag under hemfärd. Status klar/disponibel skall även tryckas då bilen sätts i drift i samband med passets start. 5.6 Ej disponibel (X) Status Ej disponibel skall endast användas i samband med avslutat pass (gäller dagbil). Om ambulansenheten av annan anledning ej är i drift, skall detta i samråd med lokal driftjour kommuniceras med SOS Alarm AB. Status Ej disponibel skall även tryckas då bilen tas ur drift vid passets slut (gäller dagbil). 5.7 Avsaknad av information Om ambulansenheten upplever informationen otillräcklig skall status uppdatera ärende i första hand användas. Om ärendets information fortfarande upplevs otillräcklig skall ambulansenheten kontakta SOS Alarm AB. 6. Samverkan 6.1 Egen organisation Med samverkan egen organisation menas två eller fler ambulansenheter från Region Skåne som samverkar utan inblandning av annan organisation Talgruppshantering Talgrupp för samverkan skall allokeras. I första hand skall 360 SjvIns-1 tom. 20 användas. Ambulansenheterna anmäler sig i talgruppen i öppet PTT anrop utan talbegäran. Ex. Ambulans anmäler sig på talgrupp sjukvård insats 01. Detta för att övriga resurser skall veta vilken enhet som medföljer på ärendet. Om första resurs begär ytterligare assistans av annan ambulansenhet vid framkomst till patient skall Sjukvård Insats talgrupp tilldelas. 10

11 6.1.2 Totalinformation sjukvårdsärende Vid ärenden där endast sjukvårdsresurser är larmade skall SOS Alarm AB gå ut med totalinformation då samtliga enheter har kvitterat via status (U). Detta skall kvitteras muntligt av den ambulansenhet som SOS Alarm AB bedömer komma först till adressen. Totalinformationen bör innehålla följande information: Typ av händelse Adress/platsangivelse Bedömt tillstånd på patient samt pågående åtgärder Eventuella risker på plats Mötande uppringare Larmade enheter Bedömd första ambulansenhet på adressen Återkallande av annan enhet Om första ambulansenhet (Ledningsenhet) på plats bedömer att fler resurser ej är nödvändiga skall detta kommuniceras med talbegäran, grupp till SOS Alarm AB på tilldelad talgrupp. SOS Alarm AB söker därefter kvittens med enhet som är återkallad. 6.2 Länssamverkan sjukvård I de fall som ambulansenheter från olika landsting larmas i rena sjukvårdsärenden. Ambulansenheterna har ej samma talgrupper inprogrammerade vilket medför att SOS Alarm AB behöver tillse att samverkan kan ske mellan respektive landstings talgrupper Talgruppshantering Respektive landstings egna SjvIns talgrupper skall tilldelas respektive ambulansenhet. SOS Alarm AB skall efter larm gruppkombinera aktuella SjvIns talgrupper för att möjliggöra samverkan. Då viss osäkerhet kan råda i vilken talgrupp som ambulansenheterna skall ha inställd skall SOS Alarm AB kontakta respektive ambulansenhet för att tydliggöra vilken talgrupp som skall användas för samverkan. I denna kontakt skall även totalinformation framgå: Totalinformation, sjukvård Typ av händelse Adress/platsangivelse Bedömt tillstånd på patient samt pågående åtgärder Eventuella risker på plats Mötande uppringare Larmade enheter Bedömd första ambulansenhet på adressen 11

12 6.2.3 Återkallande av annan enhet Om första ambulansenhet (Ledningsenhet) på plats bedömer att fler resurser ej är nödvändiga skall detta kommuniceras med talbegäran grupp till SOS Alarm AB på tilldelad talgrupp. SOS Alarm AB söker därefter kvittens med enhet som är återkallad. 6.3 Räddningstjänst/Polis/Ambulans Ambulansenheterna kvitterar med tyst kvittens status (U). Ambulansenheterna ställer in tilldelade talgrupper och inväntar totalinformation Talgruppshantering Vid ärende där flera organisationer deltar tilldelas RAPS talgrupp för samverkan mellan organisationerna. Denna ställt normalt in i ambulansenhetens fordonsterminal. Vid samverkansärende med annan organisation skall även SjvIns tilldelas ambulansenheterna, denna talgrupp ställt normalt in i handterminalen och är till för samverkan mellan sjukvårdsenheter och organisationsspecifik information mellan SOS Alarm AB och ambulansenheterna. Framkörning Vid framkörning används RAPS för samverkan och totalinformation (se 6.3.2) till samtliga larmade enheter. Organisationsspecifik information ges i Sjukvård insatstalgrupp. Genom vindruterapport Då sjukvården är första organisation på plats görs rapporten enligt METHANE på tilldelad RAPS talgrupp via talbegäran i grupp. Detta för att samtliga resurser i alla organsiationer skall höra den. Då sjukvården är andra organsiation på plats men första sjukvårdsresurs skall rapporten ges enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. Verifieringsrapport Rapporten skall ges med målet inom 10 minuter enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. 12

13 6.3.2 Totalinformation, samverkan Totalinformationen bör innehålla följande information: Ärendetyp Adress/platsangivelse Skadeomfattning Speciella risker Mötande uppringare Larmade enheter Informationen kvitteras muntligt av SOS Alarm AB utpekade resurser. 6.4 Räddningstjänst/Ambulans (IVPA, sjukvårdslarm, dörrforcering) Ambulansenheterna kvitterar med tyst kvittens status (U). Ambulansenheterna ställer in tilldelade talgrupper och inväntar totalinformation Talgruppshantering Vid ärende där flera organisationer deltar tilldelas RAPS talgrupp för samverkan mellan organisationerna. Denna ställt normalt in i ambulansenhetens fordonsterminal. Vid samverkansärende med annan organisation skall även SjvIns tilldelas ambulansenheterna, denna talgrupp ställt normalt in i handterminalen och är till för samverkan mellan sjukvårdsenheter och organisationsspecifik information mellan SOS Alarm AB och ambulansenheterna. Framkörning Vid framkörning används RAPS för samverkan och totalinformation (se 6.3.2) till samtliga larmade enheter. Organisationsspecifik information ges i Sjukvård insatstalgrupp. Genom vindruterapport Då sjukvården är första organisation på plats görs rapporten enligt METHANE på tilldelad RAPS talgrupp via talbegäran i grupp. Detta för att samtliga resurser i alla organsiationer skall höra den. Då sjukvården är andra organsiation på plats men första sjukvårdsresurs skall rapporten ges enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. Verifieringsrapport Rapporten skall ges med målet inom 10minuter enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. 13

14 6.4.2 Totalinformation, sjukvård Totalinformationen bör innehålla följande information: Typ av händelse Adress/platsangivelse Bedömt tillstånd på patient samt pågående åtgärder Eventuella risker på plats Mötande uppringare Larmade enheter Bedömd första enhet på adressen 6.5 Polis/Ambulans Ambulansenheterna kvitterar med tyst kvittens status (U). Ambulansenheterna ställer in tilldelade talgrupper och inväntar totalinformation Talgruppshantering Vid ärende där flera organisationer deltar tilldelas RAPS talgrupp för samverkan mellan organisationerna. Denna ställt normalt in i ambulansenhetens fordonsterminal. Vid samverkansärende med annan organisation skall även SjvIns tilldelas ambulansenheterna, denna talgrupp ställt normalt in i handterminalen och är till för samverkan mellan sjukvårdsenheter och organisationsspecifik information mellan SOS Alarm AB och ambulansenheterna. Framkörning Vid framkörning används RAPS för samverkan och totalinformation (se 6.3.2) till samtliga larmade enheter. Organisationsspecifik information ges i tilldelad Sjukvård insatstalgrupp. Genom vindruterapport Då sjukvården är första organisation på plats görs rapporten enligt METHANE på tilldelad RAPS talgrupp via talbegäran i grupp. Detta för att samtliga resurser i alla organsiationer skall höra den. Då sjukvården är andra organsiation på plats men första sjukvårdsresurs skall rapporten ges enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. Verifieringsrapport Rapporten skall ges med målet inom 10 minuter enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm. METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB. Framkommer Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin. 14

15 6.5.2 Totalinformation, sjukvård Totalinformationen bör innehålla följande information: Typ av händelse Adress/platsangivelse Bedömt tillstånd på patient samt pågående åtgärder Eventuella risker på plats Mötande uppringare Larmade enheter Bedömd första enhet på adressen 6.6 Samverkan Öresundsförbindelsen Vid alarmering av ambulansenheter till händelse på Öresundsförbindelsen tilldelas talgrupp Öresund ledning samt Sjukvård Insats talgrupp. 6.7 SITS uppdrag Ambulans Larmas via SOS Alarm AB på anmodan av JRCC som leder insatsen. Talgrupp tilldelas av JRCC och förmedlas till ambulansenheten via SOS Alarm AB. 7. Överfalls/nödlarm 7.1 Utlöst larm Överfalls/nödlarm utlöses genom att hålla knapp intryckt i 3 sekunder på terminalen. Larm skickas till SOS Alarm AB. Samtidigt erhåller ambulansenhetens samtliga terminaler larmindikation via enhetstalgrupp (Röd triangel samt ljudsignal). SOS Alarm AB tar emot larmet som ett automatlarm Kontrollera adress och senast känd position Vidarebefordrar informationen till polis Polis larmas till adress 7.2 Av misstag utlöst överfallslarm Ambulansenhet som av misstag utlöst larm kan INTE återkalla larmet genom att ex. kontakta SOS Alarm AB. Rutinen är densamma som utlöst larm och skall behandlas som skarpt, dock skall polisen informeras om att ambulansresursen har sökt kontakt och uppgivit falsklarm. Endast terminalen som löst ut larmet kan stänga av larmsändning dvs. tysta larmet i terminalerna. 7.3 Prov av larm Då ambulansenheten önskar prova sitt larm skall SOS Alarm AB först kontaktas via individsamtal för att godkänna provlarmet med hänsyn till belastning. Då provet är genomfört kontaktar ambulansenheten åter SOS Alarm AB för bekräftelse att allt fungerat. 15

16 Endast terminalen som löst ut larmet kan stänga av larmsändning dvs. tysta larmet i terminalerna. Vid utebliven funktion skriver ambulansenheten avvikelse och kontaktar lokal RAKEL ansvarig 16

17 17

18 18

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1(54) UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140 Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 2(54) Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1. Uppdraget...

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Olycksutredning/Rapport

Olycksutredning/Rapport Brandkåren Attunda Datum 2013-01-25 Handläggare, telefon Diarienummer: Bjarke Rosenberg, 08-594 696 25 501.2012.00880 Olycksutredning/Rapport Rökutveckling i järnvägstunnel under Arlanda flygplats, 30

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige samhällsskydd och beredskap 1 (63) Slutlig Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige Regeringsbeslut Fö2013/1532/SSK samhällsskydd och beredskap 2 (63) Slutlig Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer